Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilatkozat. 1. sz. melléklet"

Átírás

1 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és idő (év, hó, nap): Adóazonosító jel: Lakcíme: irányítószám... település... közterület neve, jellege... házszám... épület... lépcsőház... emelet... ajtó 2. A közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók azonosító adatai és nyilatkozata: A táblázatban fel kell tüntetni minden, a közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót, aki december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik Születési családi és utónév Anyja születési családi és utóneve Születési hely Születési idő Adóazonosító jel Aláírás A táblázat vonatkozó sorát a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik minden személynek aláírásával kell ellátnia; cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő aláírása, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges. 3. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő kijelenti, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig - a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint - életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik. 4. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:. aláírás 1

2 Kérelem és nyilatkozat a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó, közszféra dolgozói részére nyújtandó kamattámogatáshoz 2. sz. melléklet Az igénylő közszolga adatai: Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely és idő (év, hó, nap): Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Levelezési cím: Lakcímkártya száma: Személyi igazolvány (vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma: Telefonszám: cím: Szerződésben betöltött szerepe (adós/adóstárs): A kérelem tárgya: Kamattámogatás Kamattámogatás igénylése esetén kötelező kitölteni: Gyermekek száma (akik után a kamattámogatást igénybe kívánja venni): Gyermekek adatai: Gyermek neve Anyja neve Születési helye és ideje Lakcíme Gyermek adóazonosító jele 2

3 Kapcsolódó nyilatkozatok Tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozat Ezúton kijelentem, hogy a kamattámogatás Rendeletben rögzített feltételeiről és a konstrukció részleteiről szóló ügyfél tájékoztatót, valamint a gyűjtőszámla-hitelről szóló ügyfél tájékoztatót és szóbeli tájékoztatásokat az UCB Ingatlanhitel Zrt-től megkaptam, a konstrukciók lényegét és feltételeit megismertem és tudomásul vettem. Adós aláírása Adóstárs aláírása Magyar Államkincstár részére történő adatátadáshoz hozzájáruló nyilatkozat Hozzájárulok ahhoz, hogy a Rendeletben meghatározott adatainkat (születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány/úti okmány/ vagy kártyaformátumú vezetői engedély száma, adóazonosító jel, továbbá a támogatásra vonatkozó információk), valamint a munkáltató nevét, címét és adószámát, illetve a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek adóazonosító jelét az UCB Ingatlanhitel Zrt. a Magyar Államkincstár részére átadhassa. Adós aláírása Adóstárs aláírása Munkáltató részére történő adatátadáshoz hozzájáruló nyilatkozat Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles vagyok bejelenteni a gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret szerződés megkötését követő 5 napon belül a pénzügyi intézmény nevét és címét, a rögzített árfolyam alkalmazási időszak várható záró időpontját és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját. Tudomásul veszem, hogy az adatokban bekövetkezett változásokról szintén 5 napon belül tájékoztatnom kell a munkáltatót, valamint hozzájárulok, hogy a munkáltatóm ezen adatokat kezelje.... Közszférában dolgozó igénylő aláírása Közszférában dolgozó egyéb nyilatkozatai Kijelentem, hogy a fedezetet képező ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódóan más gyűjtőszámla-hitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez a közszférában dolgozók számára nyújtható kamattámogatást nem vettem igénybe. Kijelentem, hogy a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezem, és ezen ingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkezem valamint életvitelszerűen lakom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel a kérelemben, és ez alapján jutottam támogatáshoz, úgy a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben vagyok kötelesek a pénzügyi intézményen keresztül visszafizetni.... Közszférában dolgozó igénylő aláírása 3

4 Közszférában dolgozó Adóstárs nyilatkozata (csak akkor kell kitölteni, ha az Adós nem a közszférában dolgozik) Kijelentem, hogy a devizakölcsön Adósának közeli hozzátartozója vagyok és a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban az Adóssal közös háztartásban élek.... Közszférában dolgozó Adóstárs aláírása Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... Adós Adóstárs Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1. Tanú 2. Név:... Lakcím:... Szem. ig. szám:... Aláírás:... Név:... Lakcím:... Szem. ig. szám:... Aláírás:... 4

5 Benyújtandó dokumentumok listája A közszférában dolgozók kamattámogatásának igényléséhez Hatályos március 1-től 3. sz. melléklet Igénylő neve: Kölcsönszerződés száma: BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM NEVE ÁRFOLYAM RÖGZÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ Teljes körűen kitöltött és aláírt kérelem a gyűjtőszámla-hitel igénylésére vonatkozóan (KHR nyilatkozattal együtt) KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Teljes körűen kitöltött és aláírt Igénylőlap és nyilatkozat a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó közszféra dolgozói részére nyújtandó kamattámogatáshoz (1. és 2. sz. melléklet) Munkáltatói igazolás A munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 10 napnál nem régebbi igazolás (4. sz. melléklet) A kapcsolódó deviza kölcsönszerződés igénylőinek illetve zálogkötelezettjeinek személyi igazolvány (vagy úti okmány vagy kártyaformátumú vezetői engedély) a A kapcsolódó deviza kölcsönszerződés igénylőinek illetve zálogkötelezettjeinek lakcím kártya a A kapcsolódó deviza kölcsönszerződés igénylőinek adóigazolvány a (vagy az adóazonosító jelre vonatkozó, adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás a) A kapcsolódó deviza alapú kölcsönszerződésben fedezetként szereplő lakóingatlan 3 hónapnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap a Amennyiben gyermek(ek) jogán is kerül igénylésre kamattámogatás, akkor: A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának a A gyermek(ek) adóigazolvány a (vagy az adóazonosító jelre vonatkozó, adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás a) Elvált szülők esetén kiskorú gyermek(ek) elhelyezéséről szóló jogerős ítélet a Örökbefogadás esetén a gyámhatóság engedélyező határozatának a Gyámság esetén a gyámságot kirendelő gyámhatóság határozatának a 16 évet betöltött gyermek(ek) esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás Megváltozott munkaképességű személlyé válás esetén az orvos szakértői szerv igazolása típusa UCB formanyomtatvány UCB formanyomtatvány UCB formanyomtatvány Eredeti eredeti A fenti dokumentumokat 1 az UCB részére benyújtottam. Kelt: Igénylő aláírása 1 Kérjük, a megfelelő dokumentum mellé tegyen egy X-et. 5

6 4. sz. melléklet M U N K Á L T A T Ó I I G A Z O L Á S Alulírott.... (név), mint a -nál/-nél (a munkáltató megnevezése) a munkáltatói jogkör gyakorlója, ezen feladatkörömben eljárva ezúton i g a z o l o m, hogy..... (a gyűjtőszámla-hitelt igénylő / igénybe vevő közszférában dolgozó neve) születéskori neve: , született: év. hó napján, anyja neve:....., állandó lakcíme:...., akinek tekintetében munkáltatói jogokat gyakorolok, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény 1. (1) bekezdés 7. a) pontja szerint közszférában dolgozónak minősül. Egyúttal igazolom, hogy a fent nevezett közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya a... (a munkáltató megnevezése) val/-vel.. (munkáltató székhelye / címe)..(munkáltató adószáma)..-tól (a foglalkoztatás kezdő időpontja) kezdődően a mai napig folyamatosan fennáll és a dolgozó jelenleg nem áll felmentés, felmondás vagy lemondás hatálya alatt. Jelen igazolást a fent nevezett közszférában dolgozó részére a évi LXXV. törvényben, illetve a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Kormányrendeletben, a közszférában dolgozók részére biztosított jogosultságok gyakorlása céljából állítottam ki. Kelt,... név, beosztás 6

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax Figyelem! A fejrész, a 3. részt kivéve, csak

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 REFERNCIAKAMAT PERIÓDUSA FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE MKB

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás)

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) A kérelmet a lakóhely szerint illetékes

Részletesebben

Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához

Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához 1. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás megállapításához Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, Önnek nem

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 FORMANYOMTATVÁNY.

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 FORMANYOMTATVÁNY. DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 Hatályos: 2013.12.15. napjától a 149/1997.((IX.10.)Korm. Rendelet 3. melléklete FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Bővítés, korszerűsítés, felújítás céljára

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben