ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS"

Átírás

1 ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori neve: Személyi igazolvány /személyazonosító igazolvány Száma: Bejelentett állandó cím: mint adós továbbiakban: Adós -, valamint Név: Születési név: Anyja leánykori neve: Személyi igazolvány /személyazonosító igazolvány Száma: Bejelentett állandó cím: mint adóstárs továbbiakban: Adós -, valamint 1. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Hitelintézet és az Adós(ok) között a(z) -i ingatlan-nyilvántartásban HRSZ alatt nyilvántartott cím alatt található lakóingatlanon alapított jelzálogjog fedezet mellett számú összegő kölcsönszerzıdés (a továbbiakban: Lakáscélú kölcsön 1 ) jött létre. 2. A Hitelintézet az Adós írásbeli kölcsönigénye alapján az 1. pontban körülírt Lakáscélú kölcsön havi rendszeres törlesztı részletének megfizetéséhez - a türelmi idı lejáratáig - az Adós által vállalt törlesztési befizetések kiegészítéseként áthidaló kölcsönt nyújt (a továbbiakban: Áthidaló Kölcsön), amelynek összege nem haladhatja meg a) a jelen kölcsönszerzıdés aláírásáig a Lakáscélú kölcsön alapján az Adóst terhelı, de meg nem fizetett törlesztési kötelezettség, és b) a türelmi idı lejáratáig a Lakáscélú kölcsön alapján az Adóst terhelı törlesztési kötelezettségnek az Adós által vállalt törlesztési befizetéssel csökkentett összegét. A türelmi idı: 24 hónap, amely idıszak alatt az Adóst jelen Kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettség nem terheli. A türelmi idı lejárata: jelen Kölcsönszerzıdés aláírását követı huszonnegyedik hónap utolsó napja. Az Áthidaló Kölcsön pénzneme: HUF (forint) Az Áthidaló Kölcsön futamideje: a türelmi idıt követı hónap 2 Az Áthidaló Kölcsön lejárata: év hó nap. 1 A évi IV. törvény értelmében lakáscélú kölcsön: a természetes személy, mint adós vagy adóstárs és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozás, amelynek hitelkockázati fedezete a Magyar Köztársaság területén lévı lakóingatlanon alapított zálogjog. 2 Legfeljebb 60 vagy 120 hónap, de a lejárat idıpontja nem haladhatja meg a lakáscélú kölcsön lejáratának idıpontját. 1

2 3. Az Áthidaló Kölcsön folyósítására szakaszosan, az 1. pontban megjelölt Lakáscélú Kölcsön törlesztési ütemezése szerinti esedékességi napokon kerül sor. A Hitelintézet az Áthidaló Kölcsönbıl a fennálló Lakáscélú kölcsön esedékes törlesztırészletének az Adós által meghatározott összegő saját befizetésen felüli részét forintban folyósítja minden hónap napján, mely folyósítás egyben a Lakáscélú Kölcsön törlesztésére kerül elszámolásra. A forinttól eltérı fizetıeszközben meghatározott, forintban törlesztendı Lakáscélú kölcsön esetén az Áthidaló Kölcsön részfolyósítás összege az aktuális törlesztı részlet Lakáscélú kölcsönszerzıdés szerint átszámított forintellenértékének az Adós saját befizetésével csökkentett összege. Az Adós által vállalt saját befizetés összege:... Ft/ hó A részfolyósítások összege módosulhat amiatt, hogy a) a Lakáscélú kölcsönszerzıdésben meghatározott esetben és módon módosul a törlesztı részlet összege, vagy b) az Adós és a Hitelintézet a jelen szerzıdés módosításával az Adós által vállalt saját befizetés összegét legfeljebb a vonatkozó törvényben elıírt minimum összegig csökkentik. Az Áthidaló Kölcsön elsı részfolyósításának napja: év... hó... nap 4. Hiteldíj: 4.1. Az Áthidaló Kölcsön ügyleti kamata a kölcsön teljes hiteldíjának minısül, a Hitelintézet a kamaton felül egyéb díjat nem számít fel. A teljes induló hiteldíj és a teljes hiteldíj mutató..% Az ügyleti kamat mértéke: legfeljebb a három havi BUBOR-nak (Budapest Interbank Offered Rate) megfelelı mértékő kamat, melyet a Hitelintézet elsı alkalommal a türelmi idı lejáratakor, ezt követıen évente állapít meg. A felszámítandó kamat mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az ügyleti kamat kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb (3 havi BUBOR) változásától függıen változik. Kamatperiódus: 1 év A kamatszámítás a következı képlet alapján történik: kamat = fennálló tıketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x A kamatfizetés az Áthidaló Kölcsön szerzıdés megkötését követı 24. türelmi hónapot követı hónaptól a tıketörlesztéssel együtt esedékes. 2

3 5. Az Áthidaló Kölcsön törlesztése 5.1. Az Áthidaló Kölcsön törlesztését a türelmi idı lejártát követıen kell megkezdeni, és havi részletekben köteles teljesíteni a. számú kölcsönszámlára. Az elsı törlesztı részlet esedékességének várható idıpontja:. Az elsı törlesztı részlet várható összege a Lakáscélú kölcsön jelen szerzıdés megkötésekor fennálló törlesztırészlete (deviza alapú kölcsön esetén annak a hitelintézet deviza eladási árfolyamával számított forint összege) és a fennálló tartozás alapján:.ft. A Hitelintézet az Adós által a türelmi idıt követıen megfizetendı havi törlesztırészlet összegét és a fizetési ütemtervet elsı alkalommal a türelmi idı lejáratakor, ezt követıen évente állapítja meg, melyrıl az Adóst írásban értesíti. A havi törlesztı részletek a szerzıdésszerő teljesítés esetére érvényesítendı ügyleti kamat idıarányos részét is magukban foglalják. Az utolsó törlesztı részlet esedékességekor a kölcsönösszeg után járó, ezen idıpontig kiegyenlítésre nem került kamat egy összegben válik esedékessé, amelynek mértékérıl a Hitelintézet az Adóst az esedékesség idıpontját megelızıen írásban értesíti. 5.2 A törlesztésének egyéb feltételei Az Adós a törlesztı részletek bármely banknál vezetett lakossági bankszámlájáról átutalással /csoportos beszedéssel történı fizetése esetén köteles a számláján olyan mértékő fedezetet biztosítani, amely az Áthidaló Kölcsön esedékességkor a és járulékai egyes (törlesztı)részleteinek az összegét fedezi. Amennyiben az esedékességkor a törlesztı részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül a kölcsönszámlájára befizetésre, a Hitelintézet jogosult az Adós elızetes értesítése nélkül a kölcsönszerzıdés mellékleteként adott felhatalmazó levél alapján a bankszámlát az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 227/2006. (XI. 20.) Korm. számú rendelet 6.. (3) bekezdés c) pontja és a 6. (5) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízás útján beszedni. Az azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen szerzıdésbıl eredı teljes tartozás megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. (...sz. melléklet ) Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy ha a Kölcsön törlesztése a Hitelintézet által vezetett lakossági bankszámlájáról történik, úgy a Hitelintézet az Adós lakossági bankszámláját a kölcsönszerzıdés mellékletében adott felhatalmazó levél alapján az esedékes törlesztı részlet összegével az esedékesség napján megterhelje. Amennyiben az esedékességkor a törlesztı részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül a kölcsönszámlájára befizetésre, a Hitelintézet jogosult az Adós elızetes értesítése nélkül az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely bankszámláját az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 227/2006. (XI. 20.) Korm. számú rendelet 6.. (3) bekezdés f) pontja és a 6. (5) bekezdése alapján beszámítás útján kiegyenlíteni. 3

4 Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a jelen szerzıdés szerint teljesített befizetések (ideértve a 6. pont szerinti elıtörlesztéseket is) - a Ptk ának megfelelıen késedelmi kamatra, ezeket követıen a lejárt és esedékes kamatra, végül az esedékes tıketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén, a Hitelintézet a hátralékos tıketartozás összege után a késedelem idejére, a 4.1. pontban megjelölt ügyleti kamaton felül a mindenkori hatályos Hirdetményben foglalt mértékő késedelmi kamatot, az esedékessé vált, de meg nem fizetett ügyleti kamat után a mindenkori hatályos Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamatot számít fel. 6. Elıtörlesztés Az Adós jogosult elıtörlesztést teljesíteni. Az elıtörlesztési szándékot az elıtörlesztést megelızı... nappal kell írásban bejelenteni a Hitelintézetnek. Az elıtörlesztésként fizetett összeg a türelmi idıszak lejáratának idıpontjáig elıször a Lakáscélú Kölcsön, a türelmi idı lejártát követıen elıször az Áthidaló Kölcsön törlesztéseként kerül elszámolásra. Kéthavi törlesztı részletnél magasabb összegő elıtörlesztés esetén az Adós kérheti az elıtörlesztést követı hónaptól esedékes törlesztı részletek összegének módosítását (újraszámítását). Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az elıtörlesztéssel a teljes tıke- és jutaléktartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Hitelintézet - az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 7.Az Áthidaló Kölcsön biztosítéka 7.1. Állami kezességvállalás a folyósított Áthidaló Kölcsön és kamatai összegének 70%-a/ 3 80% a erejég Egyéb biztosíték: 8. Az Adós tájékoztatása A Hitelintézet évente, az ügyleti év lezárását követıen írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegérıl (türelmi idıszak kivételével), a jóváírások összegérıl és elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás, az érvényes kamat-, valamint az Áthidaló Kölcsön lejáratáig hátralévı futamidı alapján kiszámított, a következı ügyleti évtıl esedékes havi törlesztı részlet összegérıl. Az elsı ügyleti év az Áthidaló Kölcsön elsı részfolyósításával kezdıdik. 9. A kölcsönszerzıdés felmondása A Hitelintézet jogosult jelen szerzıdést a Polgári Törvénykönyv ában felsorolt esetekben az Adóssal szemben azonnali hatállyal felmondani. Felmondási okot jelentı egyéb súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Adós a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz eleget, a kölcsönigénylésen vagy mellékleteiben valótlan adatot közölt, más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását nem, vagy nem a valóságnak megfelelıen tüntette fel, az Áthidaló Kölcsön igényjogosultságára vonatkozó feltételek igazolása során hamisított, valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a Hitelintézetet. 3 Nem kívánt rész törlendı! 4

5 A Hitelintézet jogosult továbbá jelen szerzıdés azonnali hatályú felmondására, ha a kölcsön visszafizetését az Adós fizetıképességének, illetve készségének megváltozása, az Adós fedezet elvonásra irányuló magatartása veszélyezteti. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa vállalt, a jelen szerzıdés 3. pontjában meghatározott saját befizetést annak esedékességét követı 60. napig nem vagy csak részben teljesíti, a jelen kölcsönszerzıdés felmondásra kerül, továbbá azt, hogy a Hitelintézetnek a Lakáscélú kölcsön felmondásával egyidejőleg az Áthidaló Kölcsönt is fel kell mondania. A jelen szerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az Adós a felmondás idıpontjában még fennálló teljes kölcsöntartozása esedékessé válik, és azt köteles a Hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. 10. Egyéb kikötések, nyilatkozatok Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy lakcíme, tartózkodási helye, munkahelye, illetve a jelen kölcsönszerzıdés bevezetı részében megjelölt személyes adatai megváltozását a Hitelintézetnek haladéktalanul írásban bejelenti Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelintézettel szemben vállalt kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges személyes adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben meghatározott szervek a Hitelintézet írásbeli kérelmére a kölcsönigénylı lapon szereplı nyilatkozata alapján kiszolgáltassa Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelintézet a hiteligénylésben és a jelen kölcsönszerzıdésben foglalt személyes adatait a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelen szerzıdéses jogviszony szerinti elszámolási kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és kijelenti, hogy az adatok kezelése hozzájárulásán alapul Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az egyedi kölcsönszerzıdésben megadott azonosításra szolgáló adataira vonatkozóan a Hitelintézet a Készfizetı kezes részére, annak kérésére információt adjon Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): Jelen kölcsönszerzıdés aláírásával az Adós megerısíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló - a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerzıdés megkötését megelızıen megismerte és annak tudomásul vételérıl a Nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerzıdéskötés elıtt aláírta Az Adós tudomásul veszi, ha a jelen kölcsönszerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, abban az esetben a Hitelintézet - a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (Hpt.) elıírt kötelezettsége alapján KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait, a Hpt. 130/C. (1) bekezdés szerinti esetekben és tartalommal megküldi. 5

6 Az Adós személyével kapcsolatban a KHR-ben nyilvántartható adatok: az Adós neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma. A jelen kölcsönszerzıdéssel kapcsolatban a KHR-ben nyilvántartható adatok: a szerzıdés típusa, azonosító száma, megkötésének, lejáratának megszőnésének idıpontja; a szerzıdés összege és devizaneme; a jelen pont elsı bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja; a jelen pont elsı bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés. A Hitelintézet az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történı tervezett megküldését megelızı 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a jelen kölcsönszerzıdésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait figyelemmel a Hpt. 130/C -ában foglaltakra megküldi a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak. A Hitelintézet az értesítéssel egyidejőleg tájékoztatja az Adóst a KHR rendszerbe történı adatátadással, valamint a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás adatkezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl. A Hitelintézet amennyiben az adatátadásra sor kerül - az adatátadást követı legfeljebb 8 napon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtérıl, valamint az Adós KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatait további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja, de kizárólag hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzıdések megkötését megalapozó döntések meghozatala, illetve az Adós kérésére tájékoztatás megadása céljából. Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, egyúttal tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozástól közvetlenül nem kaphat felvilágosítást. A referenciaadat-szolgáltató a kért adatokat a Hpt. 130/J. (4) bekezdésében foglalt határidık betartásával köteles eljuttatni a kérelmezı Adós részére. A tájékoztatás a kérelmezı Adós számára évente egy alkalommal díjtalan Az Adós tudomásul veszi, hogy ha a 7.1. pontban írt állami kezesség beváltása vagy a tartozás behajtása során az adóhatóság megállapítja, hogy az Adós vagy a háztartás más tagja az Áthidaló kölcsönre való jogosultság igazolása során hamisított, valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a Hitelintézetet, akkor az Adósnak a kezesség beváltásakor kifizetett összeg 150%-át kell megfizetnie A jelen kölcsönszerzıdésbıl adódó, az Adósokat illetı jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetık. 6

7 10.8. A szerzıdı felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben és a bankkölcsönökrıl szóló jogszabályokban foglaltak az irányadóak Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerzıdést elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezıt írta alá. Kelt:...év...hónap...nap Adós Adós Hitelintézet Alulírottak igazoljuk, hogy az Adós(ok) a szerzıdést elıttünk, mint tanuk elıtt írták alá. Név: Név: Lakcím: Lakcím: 7

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett.

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. Kölcsönszerződés (Készült a szerződéskötéskor hatályos 2013. évi CCXXXVII. alaptörvény és az azt módosító törvények alapján) A hitel ikt. száma: «Iktatószám» A hitel száma: «Hitel_száma» Készítette: «Készítette»

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben