A Törvény értelmében a fentiek igénybevételéhez az adósnak és adóstársnak az alábbi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törvény értelmében a fentiek igénybevételéhez az adósnak és adóstársnak az alábbi"

Átírás

1 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011 (XII.29.) kormányrendelet tartalmazza a késedelmesen teljesített, vagy már felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok új adós által történı megvásárlásához nyújtott kamattámogatás (továbbiakban: Otthonteremtési kamattámogatás) részletes szabályait. Amennyiben Ön teljesíti az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés c) pontjában foglalt Otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó igénybevételi feltételeket, a lakásvásárlási hitelhez kapcsolódóan a hitel folyósítását követı legfeljebb öt évig terjedı idıtartamra kamattámogatásra jogosult, amely csökkenti a havi törlesztési kötelezettség mértékét a jogosultsági idıszakban. A Törvény értelmében a fentiek igénybevételéhez az adósnak és adóstársnak az alábbi határidık betartására kell kiemelt figyelmet fordítaniuk: december 31: Az otthonteremtési kamattámogatást legkésıbb december 31-ig lehet igényelni, az idıpont tekintetében a banki érkeztetı bélyegzı dátuma az irányadó. Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó igénylılap és az igényléshez szükséges dokumentáció bármelyik bankfiókban benyújtható, illetve az otthonteremtési kamattámogatás a Bankkal szerzıdéses kapcsolatban álló hitelközvetítıkön keresztül is igényelhetı. Az igénylést a végleges adásvételi szerzıdés megkötését követı 30 napon belül be kell nyújtania a Bankhoz június 30: Amennyiben június 30-ig az igénylınek felróható okból kerül folyósításra a lakáshitel, az ügyfél az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszíti. Az otthonteremtési kamattámogatásról részletes tájékoztatást kérhet bármelyik bankfiókunkban, vagy a Bank telefonos ügyfélszolgálatán a as telefonszámon. Az alábbiakban részletes információkat olvashat a késedelmesen teljesített, vagy már felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok új adós által történı megvásárlásához nyújtott otthonteremtési kamattámogatás feltételeirıl. 1

2 Általános tájékoztató a késedelmesen teljesített, vagy már felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok új adós által történı megvásárlásához nyújtott kamattámogatott lakáshitelrıl I. Mely esetekben vásárolható meg egy ingatlan Otthonteremtési kamattámogatással? I.1 Az Otthonteremtési kamattámogatás a Raiffeisen Bank által folyósított, késedelmes vagy felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan megvásárlásához igényelhetı a Bankunknál. A megvásárlásra kerülı ingatlant fedezetként be kell vonni a lakáshitel ügyletbe. Késedelmes és felmondott jelzáloghitel fogalmának meghatározása: április 13-án 180 napot meghaladó törlesztési késedelemben lévı olyan kölcsön (felmondott és fel mondott kölcsön), amelynek fedezete Magyarország területén lévı lakóingatlanra alapított jelzálogjog, és amelynek törlesztési késedelemben lévı összege meghaladja a forint összeget. Lakóingatlan fogalmának meghatározása: a lakás céljára létesített, és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel; valamint a tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese. I.2 Az ingatlanfedezettel kapcsolatos jogszabályi elvárások A lakóingatlan Bank által megállapított forgalmi értéke a késedelmes jelzáloghitelre vagy felmondott kölcsönre vonatkozó kölcsönszerzıdés megkötésének idıpontjában haladhatta meg: - Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot, - egyéb településeken a 10 millió forintot. A megvásárolandó lakóingatlannak legalább komfortosnak kell minısülnie. I.3 Az otthonteremtési kamattámogatás igényelhetı összege A kamattámogatott hitel igényelhetı összege: - Budapesten és a megyei jogú városokban minimum 1 millió, maximum 10 millió forint, - egyéb településeken minimum 1 millió, maximum 7 millió forint. 2

3 I.4 Új hiteligénylıvel kapcsolatos jogszabályi elvárások Állampolgársággal kapcsolatos feltételek Otthonteremtési kamattámogatást igényelhet: : - a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, - azok a személyek, akik a három hónapot meghaladó szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolják, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik, - a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, - a hontalan, vagy - menekült vagy oltalmazott jogállású személyek. A magyar állampolgár igénylı részére az otthonteremtési kamattámogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának idıtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31. napjáig kell a hitelintézet felé igazolni. Az otthonteremtési kamattámogatást igénybe vevı magyar állampolgár tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a támogatást folyósító hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben a magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszőnik, és 30 napon belül kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidı lejártát követıen az újabb tartózkodásra jogosító okmány, engedély kiadásáig vagy jogállás megszerzéséig részére az otthonteremtési kamattámogatás nyújtható. Ingatlan tulajdonnal kapcsolatos feltételek Az igénylınek az igénylılapon teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kell nyilatkoznia arról, hogy saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költözı családtagjainak - lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs; illetve - e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban; továbbá - önkormányzati tulajdonban lévı, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. Fentiek alól kivétel, ha az igénylınek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözı családtagjának - együttesen legfeljebb 50 százalékos mértékő tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy - a tulajdonában lévı lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy - a lakás öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvezı bent lakik. 3

4 Eladó és vevı közötti hozzátartozói kapcsolat kizárása Az eladó és a vevı lehetnek egymásnak hozzátartozói. A (Ptk b) pont szerint közeli hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.) Tulajdonjog szerzéssel, illetve lakcím létesítésével kapcsolatos szabályok Az igénylınek (adósnak és adóstársnak külön-külön) a megvásárolni kívánt ingatlanban legalább 50 százalékos tulajdoni hányadot kell szereznie. A tulajdonjog bejegyzését az ügyfélnek a kölcsön kifizetését követı 30 napon belül a hitelintézet részére az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál régebbi hiteles másolatával kell igazolnia. A tulajdonjog bejegyzését igazoló tulajdoni lap benyújtható a Bank bármelyik bankfiókjában. Az igénylı (adós és adóstárs) köteles a kölcsön kifizetését követı 1 éven belül a megvásárolt ingatlanban lakóhelyet létesíteni, továbbá ugyanezen határidın belül az állandó lakcímet igazoló hatósági igazolványt benyújtani a Bank bármelyik bankfiókjában. Amennyiben az Adós (és/vagy Adóstárs) igazolja a lakcím bejegyzését, vagy a lakóhely létesítését a törvényi határidın belül, a kamattámogatás igénybevételére jogosult, és köteles az addig igénybe vett kamattámogatás igénybevétel napjától számított, Ptk (1) bekezdés szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítésére. II. Mennyi ideig vehetı igénybe a kamattámogatás és milyen mértékben? Az otthonteremtési kamattámogatás a támogatott személy által egy alkalommal vehetı igénybe. A kamattámogatás legfeljebb a kölcsön folyósítását követı öt éven keresztül vehetı igénybe. Mértéke az Államadósság Kezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelızı három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejő diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának: - az elsı két évben 50 százaléka, - a harmadik évben 45 százaléka, - a negyedik évben 40 százaléka, - az ötödik évben 35 százaléka. Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke a fennálló, még esedékessé vált tıketartozás legfeljebb évi 3,5 százaléka. 4

5 Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás idıtartama alatt valamely idıszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon idıszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós a teljes ügyleti kamatot fizeti. Az ötödik évet követıen, vagy az elsı öt év során amennyiben Adós és Adóstárs az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönbıl eredı fizetési kötelezettségeinek 30 napot meghaladóan tesz eleget, vagy az elızı pontban meghatározott bejelentési kötelezettségeit elmulasztja, a kamattámogatás megszőnik és ezt követıen az ügyleti kamat meghatározása a 6 havi BUBOR érték figyelembe vételével történik (6 havi BUBOR+kamatfelár). A kölcsön ügyleti kamata a kamatperiódus fordulónapját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb érték alapján kerül meghatározásra. A kamattámogatás megszőnését követıen az ügylet a kölcsön folyósításakor érvényes piaci lakáshitel - a kamattámogatás megszőnésekor érvényes - kedvezmények (pl. elsıdlegességhez kötıdı kedvezmények) nélküli alapárát (aktuális BUBOR + felár) veszi fel. A kamattámogatás megszőnését követıen a Bank jogosult a kondíciós listában feltüntetett kamatfelár alkalmazására, amennyiben az ügyfél, vagy a zálogkötelezett két hónapot meghaladó késedelembe esik a vagyonbiztosítás fizetésével. A kölcsön kamatperiódusa a kamattámogatás idıtartama alatt egy év, azt követıen 6 hónap. Példa egy átlagos összegő és futamidejő kamattámogatott hitel futamidı során várható havi törlesztésére Kamattámogatott lakáshitel Ft, 240 hónap ügyleti kamat havi törlesztés (tıke és kamat) 1. év 9,17% Ft 2. év 9,17% Ft 3. év 9,32% Ft 4. év 9,69% Ft 5. év 10,07% Ft 6. évtıl 12,40% Ft Az ügyleti kamat és a havi törlesztés meghatározása a én érvényes diszkont kincstárjegy hozam (7,44%) és a én érvényes BUBOR érték (7,25%) figyelembevételével történt a hitel teljes futamidejére vetítve kizárólag tájékoztató jelleggel. 5

6 III. Mivel igazolhatók a jogosultsági feltételek? Ügyfél által igazolandó, kamattámogatásra vonatkozó feltételek Hogy igazolja? Banki biankó? Eladó és vevı minısülnek egymás -Ptk b) pontja szerinti- hozzátartozóinak (közeli hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, Adósnak és Adóstársnak, házastársaiknak, élettársaiknak, gyermekeiknek, illetve a velük együtt költözı családtagjaiknak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlannyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévı, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti Igénylılapon nyilatkozik Adós, illetve Adóstárs jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs, kivéve ha együttesen legfeljebb 50 százalékos mértékő Igénylılapon nyilatkozik Adós, illetve tulajdoni hányaduk van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés Adóstárs útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonukban lévı lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy a lakás öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvezı bent lakik. Igen Igen Ügyfél által a hitel kifizetését követıen igazolandó feltételek Hogy igazolja? Banki biankó? Az otthonteremtési kamattámogatással vásárolt ingatlanban a támogatott személy (adós és adóstárs) ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen, melyet a hitelcél megvalósulását követı három hónapnál régebbi hiteles 30 napon belül a hitelintézet részére igazol, másolata Adós és adóstárs a hitelcél megvalósulását követı egy éven belül a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít és a hitelcél megvalósulását követı egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára lakcímet igazoló hatósági igazolvány a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, Nem magyar állampolgárokra vonatkozó feltételek (kivéve azokat, akiket a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg) Hogy igazolja? Banki biankó? Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló regisztrációs igazolással, érvényes törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és tartózkodási kártyával lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, bevándorlási engedéllyel, Harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással letelepedési engedéllyel, zeti rendelkezik, letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel Hontalan személy, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló menekült jogállást az azt tanúsító törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, személyazonosító igazolvánnyal oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal, Menekült vagy oltalmazott személy, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült hontalan jogállást a hontalankénti vagy oltalmazott jogállással rendelkezik. elismerésrıl szóló határozattal, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással IV. Vételár kifizetésével kapcsolatos speciális szabályok Az eladó által biztosított önerı és a Bank által biztosított otthonteremtési hitel kizárólag a kiváltandó ügyletbıl eredı tartozás kiváltására számolható el. Az önerı összege az otthonteremtési hitelre vonatkozó speciális adásvételi útmutatónak megfelelıen kizárólag a megadott Raiffeisen Bank által vezetett függıszámlára teljesíthetı, az eladó részére adhatja át a vevı és ügyvédi letétbe helyezés sem fogadható el. A speciális adásvételi útmutatót keresse bármelyik bankfiókunkban, vagy a honlapon. Ha a vételár fedezi teljes mértékben a tartozást, a Bank az adásvételi szerzıdés szerinti vételár teljes elıtörlesztésre fordítása esetén eltekint a hátralékos adós adott hitelbıl eredı további tartozásának megfizetésétıl. Az eladó és a Bank közötti egyedi megállapodás esetén az Otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt az eladó a tehermentes tulajdonszerzés biztosítása érdekében speciális hitelszerzıdést köthet az ingatlant terhelı/ingatlannal kapcsolatos tartozások rendezésére. A kamattámogatott kölcsönt árverési értékesítésen vagy bírósági végrehajtás keretében értékesített ingatlan vásárlására lehet igénybe venni. 6

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr rr Az áthidaló kölcsön igénybevételének feltételei kik számára ajánljuk az áthidaló kölcsönt Az Áthidaló Kölcsönt igényelhetik a Raiffeisen Banknál szabad felhasználású, vagy lakáscélú jelzálog alapú hitellel

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. szeptember 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 Általános ügyfél tájékoztató a MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság forint alapú, kezelési költség nélküli, magánszemélyek által igénybe vehető lakáscélú állami kamattámogatásban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben