Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés"

Átírás

1 ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id : Születési hely: Állampolgárság: Személy azonosító igazolvány típusa, száma: Lakcímkártya száma: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: Elérhet ségi adatok Állandó lakcím: Vezetékes telefonszám:.. Mobil telefonszám: cím: Levelezési cím: Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id : Születési hely: Állampolgárság: Személy azonosító igazolvány típusa, száma: Lakcímkártya száma: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: Állandó lakcím: Vezetékes telefonszám:.. Mobil telefonszám: cím:.. Levelezési cím:

2 2. Alulírottak a... város/község... kerület... utca... szám alatti, a... helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon tervezett a) új lakás építéshez b) új lakás vásárlásához c) használt lakás vásárláshoz d) meglév lakás b vítéséhez Kérjük x-szel jelölje a megfelel t családi otthonteremtési kedvezményt igénylünk az alábbiakban felsorolt, eltartott gyermekeink után: Gyermek neve Lakcíme Anyja neve Születési helye, ideje Állampolgárság Személyi száma Adóazonosító jele Gyermek neve Lakcíme Anyja neve Születési helye, ideje Állampolgárság Személyi száma Adóazonosító jele egy/kett 1 születend gyermekünkre tekintettel. A támogatás összegének kiszámításánál figyelembe veend gyermekek száma összesen: 3. Az ingatlan adatai: Az épített vagy vásárolt ingatlan hasznos alapterülete: m 2 Hasznos alapterület: az országos településrendezési és az építési követelményekr l szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül - a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m - a lakás f thet helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárm tároló és a pinceszinti helyiség alapterületét; Nettó alapterület: Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben számított bels területe. 1 A nem kívánt rész törlend!

3 Energetikai min sítése C nél rosszabb 2 C B A (energiatakarékos) A+ (fokozottan energiatakarékos) Alacsony energiafogyasztású Kérjük x-szel jelölje a megfelel t 4. Az építend /vásárlandó/b vítend ingatlan tulajdonosai: Tulajdonos (tulajdont szerz ) neve Tulajdoni hányada 5. Az igényelt családi otthonteremtési kedvezmény összege a gyermekek száma és az ingatlan adatai alapján:...ft A tervezett építés / b vítés / vásárlás forrásösszetétele Saját er Lakáscélú kölcsön Egyéb forrás:. Családi otthonteremtési kedvezmény Összesen Ft Dátum Igényl Házastárs/élettárs Nyilatkozatok 1) Alulírottak büntet jogi felel sségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen kérelem benyújtásának id pontjában saját magunknak, gyermekünknek és együttköltöz családtagjainknak - lakástulajdona 3, állandó lakáshasználati joga b vítés esetén a b víteni kívánt lakáson kívül, illetve lakáscsere esetén a csereszerz dés tárgyát képez lakáson kívül nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, - önkormányzati tulajdonban lév, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs, - együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad, illetve ennél kevesebb lakás tulajdoni hányadunk van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonunkba, 3 - a tulajdonunkban lév lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, 3 2 Az illetékes építésügyi hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány becsatolása szükséges, arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. 3 A lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési engedélyben és a használatbavételi engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, vagy a rendeltetését l tartósan eltér célra használt lakás.

4 - a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került tulajdonunkba és a haszonélvez bent lakik, 3 2.) Kijelentjük, hogy az elmúlt 5 évben - nem értékesítettünk tulajdonunkban álló lakást 3 - értékesítettünk tulajdonunkban álló lakás(oka)t, melyek eladási ára(i) a mellékelt adásvételi szerz dés(ek) alapján forint, azaz...forint. Az eladási árból az alábbi kifizetések történtek: Kifizetés célja Kérjük x-szel jelölje a megfelel t az értékesített lakást terhel önkormányzati, munkáltatói támogatás az értékesített lakást terhel lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztése számlával igazolt ingatlanközvetít i jutalék az értékesítéssel egyidej leg vagy azt követ en vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára a vásárolt és családi otthonteremtési kedvezménnyel víteni kívánt lakás vételára a vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételára meg nem valósult lakásvásárlás miatt kifizetett összeg ( után kelt számla alapján) Kifizetés összege (Ft) 3.) Alulírott igényl k polgári jogi felel sségünk tudatában kijelentjük, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye igénybe vétele céljából fentiekben felsorolt gyermekünk/gyermekeink után a korábban hatályos 12/2001. Korm rendeletlakásépítési kedvezményt nem vettük igénybe. 4.) Alulírottak kijelentjük, hogy az építend /vásárlandó lakásba beköltöz k száma:.. f Kijelentjük továbbá, hogy az építend /b vítend /vásárlandó lakásban életvitelszer en kívánunk tartózkodni és kötelezettséget vállalunk arra, hogy építés/vásárlás esetén a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követ en legalább - épített lakás esetén a használatbavételi engedély megadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételét l - vásárolt lakás esetén az adásvételi szerz dés megkötését l lakásb vítés esetén jelen kérelem benyújtásától vagy építési engedélyköteles b vítés esetén a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételét l számított 10 évig a lakás lakóhelyünkül szolgál, és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követ egy éven belül bemutatjuk a Hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a lakásépítési támogatás folyósítása történt. Továbbá kötelezettséget válalunk arra, hogy a fentiek szerinti tilalom megsz néséig terjed en a CSOK-kal érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli. 4 A nem kívánt rész törlend!

5 5.) Alulírottak büntet jogi felel sségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk megvásárolni kívánt lakás eladójával nem állunk sem tulajdonosi sem közeli hozzátartozói kapcsolatban. 6) Alulírottak vállaljuk, a saját er nek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlájára teljesítjük. (Kizárólag lakásvásárlás esetére érvényes) Mellékletek: dokumentumlista alapján Igényl. Tanu Házastárs/élettárs Tanu