Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap"

Átírás

1 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba együttköltözık számát, és azt, hogy közülük hányan gyermekek. k száma: ebbıl gyermekek száma: Az érvényes jogszabályok szerint az alábbi lakáscélokhoz kaphat kamattámogatással nyújtott hitelt. (Kérjük bejelölni ) Az igénylık nyilatkozata: Új lakás építése Új lakás vásárlása Korszerősítés Új lakás vásárlása esetén kijelentjük, hogy az eladó nem a Polgári Törvénykönyv 685. (b) pontja szerinti közeli hozzátartozónk, és nem élettársunk (a Polgári Törvénykönyv 685. (b) pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha-és nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a mostohaés a nevelı szülı, valamint a testvér). Kijelentjük, hogy a Sopron Bank Zrt. részére a) legkésıbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatjuk: aa) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzıdésben szereplı vételárról szóló, saját nevünkre, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésrıl, szolgáltatásnyújtásról kiállított, a 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak is megfelelı számlákat, egyszerősített számlákat (a továbbiakban: számla), ab) lakás építése vagy építtetése, korszerősítése esetén a Sopron Bank Zrt. által elfogadott költségvetésben szereplı teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevı, saját nevünkre, épülı (de használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése elıtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az elızı építı (építtetı) nevére kiállított számlákat. Ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelıs mőszaki vezetı által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthetı. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át, Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a kölcsön folyósítását, illetve az utolsó részfolyósítást követı egy éven belül bemutatjuk a Sopron Bank Zrt. számára: a) a lakcímet igazoló hatósági igazolványunkat, hontalan támogatott személy esetében bejelentılapunkat, amely igazolja, hogy a támogatással épített, vásárolt, korszerősített ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözését, vagy együttlakását a kölcsönkérelem benyújtásakor vállaltuk, továbbá b) vásárlás esetén az állami adóhatóság által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelılege kiszabásáról szóló határozatot, kivéve, ha a tulajdonszerzés illetékmentes. A nem magyar állampolgár igénylık nyilatkozata: Tudomásul vesszük, hogy a nem magyar állampolgár támogatott személy részére kamattámogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jog fennállásának idıtartama alatt nyújtható, ha a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel (szálláshellyel) rendelkezik. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tartózkodási jog fennállását évente január 31-ig igazolom a Sopron Bank Zrt. felé. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tartózkodási jogomban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelentem a Sopron Bank Zrt.-nek

2 2 A nem magyar állampolgár igénylık, és az általuk eltartott személyek nyilatkozata: Kijelentjük, hogy a kamattámogatással építeni, vásárolni, korszerősíteni kívánt lakásban lakóhelyet létesítünk. Eltartott aláírása Eltartott aláírása Az igénylı, és az együtt költözı személy nyilatkozata: Kijelentjük, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi eszközöket - a korszerősítés kivételével - az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használjuk fel. Tudomásul vesszük, hogy rendelkezésünkre álló anyagi eszközként kell számításba venni a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelızı 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát is, amely csökkenthetı: a) az értékesített lakást terhelı és a lakás eladása érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, b) a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, c) a számlával igazolt ingatlan-közvetítıi jutalék összegével, d) a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelızıen vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával, e) a kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyzı földhivatali határozat kiadásának idıpontját legfeljebb 120 nappal elızi meg, f) olyan számlával, szerzıdéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylı az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építı gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követıen nem térült meg, g) a lakásértékesítésbıl származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével. 1. Eladási ár 2. Az értékesített lakást terhelı és a lakás eladása érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás. 3. A lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összege 4. A számlával igazolt ingatlan-közvetítıi jutalék összege 5. A kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelızıen vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételára. 6. A kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-a, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyzı földhivatali határozat kiadásának idıpontját legfeljebb 120 nappal elızi meg. 7. Olyan számlával, szerzıdéssel igazoltan kifizetett összeg, amelyet az igénylı az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építı gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követıen nem térült meg.. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. Ft 8. A lakásértékesítésbıl származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összege.. Ft Az építési költség / vételár megfizetéséhez kötelezıen felhasználandó összeg / 1.sor (2.sor + 3.sor + 4.sor +5.sor + 6.sor +7.sor + 8.sor)/. Ft

3 3 Az igénylık, ezek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa és gyermeke, valamint az igénylıkkel együttköltözı családtagok nyilatkozata: Alulírott, büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy korszerősítési hitelcél esetén a korszerősítendı lakást kivéve a) lakástulajdonunk, állandó lakáshasználati jogunk, lízingbe vett lakásunk nincs, b) az a) pontban meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmünk nincs folyamatban, c) önkormányzati tulajdonban lévı, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom nincs. Tudomásul vesszük, hogy a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétıl tartósan eltérı célra használható lakás. Tudomásul vesszük, hogy a fentiek alól kivételnek számít az a lakás, a) amelyben az igénylınek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözı családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, feltéve, hogy a tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, b) amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy c) amely a kölcsönkérelem benyújtását megelızıen több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került az igénylınek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének vagy a vele együttköltözı családtagjának a tulajdonába, és a haszonélvezı a lakásban lakik. Az igénylık, ezek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa és szülıi felügyelet alatt álló kiskorú gyermeke, valamint az igénylıkkel együttköltözı családtagok nyilatkozata: Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a július 1-jét megelızıen hatályos jogszabályok, illetve a 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bıvítési, -korszerősítési célú fennálló kölcsönöm (a továbbiakban együtt: államilag támogatott kölcsön) nincs, a július 1-jét megelızıen hatályos jogszabályok, illetve a 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bıvítési, -korszerősítési célú fennálló kölcsönöm (a továbbiakban együtt: államilag támogatott kölcsön) van, de vállalom, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerzıdés aláírását követı 360 napon belül visszafizetem. Tudomásul veszem, hogy a visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az új kölcsön kamattámogatására való jogosultság megszőnik, és az igénybe vett kamattámogatást a folyósítás napjától a Ptk (2) bekezdése szerinti kamatokkal együtt 30 napon belül vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, a Sopron Bank Zrt-n keresztül. Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy közös háztartásban élünk. Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy új lakás építési, új lakás vásárlási hitelcél esetén az építeni, megvásárolni kívánt lakásba beköltözünk. Valamennyi aláíró személy közös hozzájáruló nyilatkozata, és aláírása: Hozzájárulunk ahhoz, hogy ba) természetes személyazonosító adatainkat, adóazonosító jelünket, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerő igénybevételének ellenırzése céljából a Sopron Bank Zrt. átadja a Magyar Államkincstár vagy az állami adóhatóság részére, bb) az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a kamattámogatások igénybevételének jogszerőségét, felhasználásának szabályszerőségét a helyszínen (a lakásban is) ellenırizze, és annak eredményérıl a Sopron Bank Zrt-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik, a Magyar Államkincstár hivatalból értesítse. A fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Sopron Bank Zrt. illetve a Magyar Államkincstár a szerzıdéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Sopron Bank Zrt-nek vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek, illetve a Magyar Államnak az igénylıkkel szemben követelése áll fenn. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra ideértve a jogorvoslati lehetıségeket is az évi LXIII. sz. tv. rendelkezései az irányadóak. Kijelentjük, hogy a fenti adatszolgáltatásunk önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul.

4 4 Adatok a kamattámogatás mértékének megállapításához: Név: Születési név: : Levelezési cím: Állandó lakcím: Személyi igazolvány szám: és Név: Születési név:: : Levelezési cím: Állandó lakcím: Személyi igazolvány szám: Mint támogatást igénylı együttköltözık nyilatkozunk, hogy a háztartásunkban nevelt gyermekek és együttköltözık adatai az alábbiak: Gyermek / neve: : Gyermek / neve: Gyermek / neve: Gyermek / neve:

5 5 Gyermek / neve: Gyermek / neve: Kelt:. Elıttünk, mint tanúk elıtt:. Tanú aláírása. Lakcím. Tanú aláírása. Lakcím

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő személyi adatai

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása A kölcsön célja: Támogatott személyek Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésének, új lakás

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 Általános ügyfél tájékoztató a MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság forint alapú, kezelési költség nélküli, magánszemélyek által igénybe vehető lakáscélú állami kamattámogatásban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben