MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai"

Átírás

1 MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése használt lakás vásárlása használt lakás bővítése lakáscélú kölcsön törlesztése (később született gyermek után) Az igényelt támogatás összege:. Megelőlegezett támogatás esetén a vállalt gyermekek száma: 1 2 Az igényelt megelőlegezett támogatás összege:. A támogatáshoz kapcsolódó hitel azonosítója:... MKB forintszámla száma: A támogatást igénylő(k) adatai Igénylő-1. Igénylő-2. Igénylők kapcsolata: házastársak élettársak szülő/gyermek testvérek egyéb Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Személyi igazolvány száma:... Kiállító hatóság:... Személyi azonosító jele: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) száma:... kiállító hatóság:... Adóazonosító jele:... Állampolgársága: magyar magyar.. Állandó lakcíme: Levelezési címe:... Telefonszáma: - lakásán:... - mobil:... - munkahelyén:... 1

2 Az állami támogatással érintett ingatlannal kapcsolatos adatok Címe:... Helyrajzi száma:... Teljes nettó alapterülete:... m 2 Hasznos alapterülete 1 :... m 2 Energetikai minősítése: Az igénylővel együttköltöző hozzátartozók: neve az igénylővel fennálló rokonsági foka Az ingatlan tulajdonosai 2 : neve tulajdoni hányada Az ingatlan vételára / építési / bővítési költsége:..., amelyből: saját erő:... munkáltatói támogatás / kölcsön 3 :... önkormányzati támogatás/kölcsön 4 :... családok otthonteremtési kedvezménye:... akadálymentesítési támogatás:... igényelt hitel az MKB-tól:... lakás-takarékpénztári hitel / megtakarítás:..... egyéb: Építési munkálatok esetén: saját beruházás nem saját beruházás jelenlegi készültségi fok:... % vállalt befejezési határidő:... (év, hónap, nap) Az ingatlan terhelt-e: nem igen, éspedig:... jogosult(ak) neve:... A támogatás igénylését megelőző 5 éven belül értékesítette Ön lakását / tulajdoni hányadát (továbbiakban együtt: lakás)? igen nem Amennyiben igen, a lakás eladási ára:..., melyből az azt terhelő - önkormányzati támogatás visszafizetésére fordított összeg:..., - munkáltatói támogatás visszafizetésére fordított összeg:... - az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztésére fordított összeg:... - ingatlanközvetítői jutalék összege:... - építési telek vételára 4 (építés esetén):... - vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10 %-a: olyan, július 1-jét követően lakásvásárlásra kifizetett összeg, mely az építettő felszámolása következtében nem valósult meg és a felszámolás befejezését követően nem térült meg:... - bővítés esetén az értékesített lakás eladási árából öt éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételára:.... Lakás eladási ára csökkentve a fenti összegekkel: képezi...., mely a fent meghatározott saját erő részét 1 Bővítés esetén a bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterület 2 lakás vásárlása esetén a leendõ tulajdonosok 3 A megfelelő részt kérjük aláhúzással megjelölni. 4 a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az ÁFA összegével növelt vételára 5 Ha az összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg. 2

3 A támogatást igénylővel közös háztartásban élő, által eltartott, gyermek(ek) adatai: Név Születési hely Születési idő Személyazonosító jel Adóazonostó jel vér szerinti örökbe fogadott gyámság alatt álló 24. hetet betöltött magzat vér szerinti örökbe fogadott gyámság alatt álló 24. hetet betöltött magzat vér szerinti örökbe fogadott gyámság alatt álló 24. hetet betöltött magzat vér szerinti örökbe fogadott gyámság alatt álló 24. hetet betöltött magzat 3

4 NYILATKOZATOK Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy azon személyek, akik után a családok otthonteremtési kedvezményét igénylem, velem (velünk) együtt az új lakásba beköltöznek, valamint hogy utánuk szociálpolitikai, lakásépítési kedvezményt, illetőleg fiatalok otthonteremtési támogatását vagy egyéb lakáscélú állami támogatást még senki nem kapott, azon gyámságom alatt álló gyermek, aki után támogatást igényeltem, legalább egy éve velem együtt él és általam eltartott, és vállalom, hogy amennyiben a gyámság 3 éven belül megszűnik, az igénybe vett támogatást visszafizetem; saját magamnak, házastársamnak, élettársamnak, és gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagjaimnak - lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs és ezen jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelme nincs folyamatban, - bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, - lízingbe vett lakása nincs, - önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs illetve magamnak, házastársamnak, élettársamnak, kiskorú gyermekemnek - együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányadunk van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonunkba, vagy - a tulajdonunkban lévő lakás bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte, vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy - a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonunkba és a haszonélvező bent lakik. tudomásul veszem, hogy a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, illetve a rendeltetéstől tartósan eltérő célra használható lakás; lakás vásárlása esetén - vállalom, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a Bank részére bemutatom, - amennyiben az eladó magánszemély: az eladó nem közeli hozzátartozóm, vagy élettársam; - amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó: az eladóval tulajdonosi kapcsolatban nem állok; - vállalom, hogy a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára, illetve pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem; - vállalom, hogy a támogatással vásárolt lakóingatlan vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 éven belül haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerül sor, illetve hogy a támogatással vásárolt ingatlanban életvitelszerűen kívánok tartózkodni. lakás építése esetén vállalom, hogy o a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelően a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre kiállított számlákat, 6 bemutatom o a jogerős használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, o és a lakás vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványt legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatom - a támogatással épített lakóingatlan vonatkozásában a használatba vételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megadásától számított 10 éven belül haszonélvezeti, vagy használati jog alapítására nem kerül sor, illetve hogy a támogatással vásárolt ingatlanban életvitelszerűen kívánok tartózkodni. 6 Amennyiben az építés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, a számlabenyújtási kötelezettség maximum az igazolandó bekerülési költség 20%-ának mértékéig csökkenthető. A felhasznált bontott anyagok értékét az építkezés felelős műszaki vezetőjének szükséges igazolnia.hatósági árverésen vásárolt félkész ingatlan esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyvben szereplő vételárral csökkenthető. 4

5 lakás bővítése esetén vállalom, hogy o a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelően a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre kiállított számlákat bemutatom 7 o legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig a jogerős használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt bemutatom 8 tudomásul veszem, hogy a Bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel; hozzájárulok ahhoz, hogy - saját és gyermekeim jogszabályban meghatározott adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan státusz, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma és adóazonosító jel), valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Bank a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal), valamint a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére átadja, - az állami adóhatóság és a Bank a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse; tudomásul veszem, hogy ha a folyósító hitelintézet azt észleli, hogy a bizonylatok valódisága vagy a bizonylatolt gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az építkezés helye szerint illetékes állami adóhatóságot, nem állok cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, a támogatások iránti kérelmemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat megfelel a valóságnak, továbbá kijelentem, hogy a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a bírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, amely befolyásolja a kérelemben foglaltak elbírálását, illetve az abból levonható következtetéseket, tudomásul veszem, hogy a valóságnak nem megfelelő adatok közlése esetén a kapott állami támogatásokat a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint vissza kell fizetnem, tudomásom szerint vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható, kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban bekövetkező változásokat az MKB Bank Zrt- nek haladéktalanul bejelentem, kijelentem, hogy a támogatásokra vonatkozó, a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezéseket ismerem, tudomásul veszem, hogy a jogszabályváltozásokat figyelnem kell, és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárnom. hozzájárulok ahhoz, hogy az MKB Bank Zrt. vagy megbízottja az adatokat helyszínen ellenőrizze, hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben kérelmem nem kerül engedélyezésre, a dokumentumok az MKB Bank Zrt. irattárában maradjanak, tudomásom van arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, felhatalmazom az MKB Bank Zrt-t, hogy a következő címre:... elektronikus levelező rendszeren titkosított kód vagy más védelmi eljárás alkalmazása nélkül üzenetet ( ) továbbítson. Ez a nyilatkozat tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak vagy pénztár titoknak minősülő adatot, információt is, a fent megadott elektronikus levélcímre küldjön. Az elektronikus levelező rendszeren küldött adatokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el a Bank az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a bank üzletszabályzata ettől eltérően rendelkezik. A Bank nem felel az elektronikus rendszer vagy a szolgáltató hibájából eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből, illetve a Bank felelősségi körébe nem tartozó okból eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. 7 a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb 20 %-ban csökkenthető bontott anyagok felhasználáse esetén 8 engedélyköteles bővítés esetén 5

6 Kelt:... Előttünk, mint tanúk előtt: Igénylő-1 aláírása Igénylő-2 aláírása Név:... Cím:... Név:... Cím:... Nem magyar állampolgár igénylő esetén: - büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lakásépítési támogatással építeni / vásárolni kívánt lakásban életvitelszerűen kívánok tartózkodni. Igénylő-1 aláírása Igénylő-2 aláírása Házastárs, élettárs, gyermek, valamint együttköltöző családtagok esetén: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy - lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével lakástulajdonom, állandó lakáshasználati jogom nincs és ezen jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelmem nincs folyamatban, - bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével lakástulajdonom, állandó lakáshasználati jogom nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmem nincs folyamatban, - lízingbe vett lakásom nincs, - önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom nincs illetve - az igénylővel együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányadunk van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonunkba, vagy - a tulajdonomban lévő lakás bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte, vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy - a tulajdonomban lévő lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba és a haszonélvező bent lakik. Tudomásul veszem, hogy a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, illetve a rendeltetéstől tartósan eltérő célra használható lakás. Kelt:... Házastárs aláírása 9 Élettárs aláírása 10 9 Amennyiben a házastárs nem támogatást igénylő 10 Amennyiben az élettárs nem támogatási igénylő 6

7 Gyermek aláírása 11 Gyermek aláírása Gyermek aláírása Gyermek aláírása Együttköltöző családtag aláírása Együttköltöző családtag aláírása Együttköltöző családtag aláírása Együttköltöző családtag aláírása 11 Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében a gyermek helyett a törvényes képviselő(k) aláírása szükséges. 7

8 A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok, dokumentumok Kérjük, hogy a kérelem benyújtásakor ellenőrzésre szíveskedjenek bemutatni az Igénylők személyi igazolványát, úti okmányát amennyiben a személyi igazolványban a személyazonosító jel nem szerepel, úgy erről a hatósági bizonyítványt vagy igazolást, adóigazolványát lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Kérjük, hogy a kérelemhez szíveskedjen(ek) csatolni az alábbi dokumentumokat: Csatolva Minden támogatástípus esetén: a támogatással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, családi ház esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajzát vagy térképmásolatát, az épület/lakás alaprajzait (kézzel készített is lehet) / alapterület kimutatását (szintenként) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a támogatással érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodást amennyiben további munkáltató, önkormányzat vagy más hitelintézet által nyújtott kölcsön is igénybevételre kerül (és ennek biztosítékául a jogosult jelzálogjogot kíván bejegyeztetni az ingatlannyilvántartásba), úgy a jogosulttal kötött kölcsön- és jelzálogszerződés tartalmáról a kölcsönnyújtó által kiállított igazolást, nyilatkozatot, az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén: a jogosult igazolását a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy lejárt tartozás nem áll fenn, amennyiben a fenntartani kívánt jelzálogjoghoz elidegenítési és terhelési tilalom is kapcsolódik, úgy a jogosult hozzájárulását a Magyar Állam jelzálogjogának bejegyzéséhez, házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat esetén az ezt bizonyító anyakönyvi kivonatot gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, adóigazolványát, valamint a személyazonosító jelét tartalmazó okmányát elvált szülők kiskorú gyermeke után igényelt támogatás esetében a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági ítéletet örökbe fogadott gyermek esetén a gyámhatóság engedélyező határozatát gyámság alatt álló gyermek esetén a gyámhatóság kirendelő határozatát magzat vagy ikermagzat esetén a terhesség betöltött 24. hetének alátámasztására a várnadósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolást 16. életévét betöltött, de 25. életévét még nem betöltött, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek után igényelt támogatás esetén a továbbtanulást igazoló oktatási szerv által kiállított igazolást megváltozott munkaképességű személlyé válás esetén orvos szakértői szerv igazolását megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervének 15 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az igénylők házasok, élettársak esetén legalább az egyik fél legalább 180 napja folyamatosan biztosítottként szerepelnek az egészségbiztosítási nyilvántartásban. 15 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást arról, hogy az igénylőknek az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. 5 éven belül értékesített lakás, tulajdoni hányad esetén: eladott ingatlan adásvételi szerződése vevő tulajdonjog bejegyzését igazoló dokumentum (eredeti földhivatali határozat) az értékesített lakást terhelő önkormányzati, munkáltatói támogatás visszafizetéséről szóló igazolás, az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön visszafizetéséről szóló igazolás ingatlanközvetítői jutalékról kiállított számla a támogatási szerződés megkötését legfeljebb egy évvel vásárolt építési telek adásvételi 8

9 szerződése lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-a megfizetésének igazolása, július 1-ét követően kiállított számla vagy adásvételi szerződés, mely egy olyan lakás vételárának megfizetését igazolja, mely esetén az építő felszámolása során a megfizetett összeg nem térült meg az értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árából öt éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás adásvételi szerződése Megelőlegezett támogatás igénylése esetén: a Kormányhivatal igazolását arról, hogy az igénylő lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik Vásárlás esetén: végleges adásvételi szerződést, jogerős használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt (csak új lakás vásárlása esetén) a megvásárolandó lakás energetikai minősítési osztályát igazoló energetikai tanúsítványt C energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület esetén az illetékes építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. Építkezés esetén: a jogerős építési engedélyt és az ingatlan jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentációját, a tervezett munkákról - az ügyfél által is készíthető - költségvetést (amely alapján áttekinthető az elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama), a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályát tartalmazó energetikai számítást Bővítés esetén: a jogerős bővítési engedélyt és az ingatlan jóváhagyott bővítési engedélyezési tervdokumentációját (engedélyköteles bővítés esetén) a tervezett munkákról - az ügyfél által is készíthető - költségvetést (amely alapján áttekinthető az elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama), a bővítendő lakás energetikai minősítési osztályát igazoló energetikai tanúsítványt C energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület esetén az illetékes építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. Nem magyar állampolgár igénylő esetén: vásárlás esetén a kormányhivatal engedélyét a magyarországi ingatlan megvásárlásához, amennyiben ez szükséges, a származási ország ingatlan-nyilvántartást vezető országos hatáskörű szerve (hatósága) által kiállított az ország egész, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó igazolást és annak hiteles fordítását arról, hogy az igénylő, házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és az együttköltöző családtagja(i) a származási országban lakástulajdonnal nem rendelkezik Házaspár igénylők esetében, amennyiben az egyik fél magyar állampolgár, ennek igazolására nincs szükség. 9

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben