..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM"

Átírás

1 Iktatószám: Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok 1.1. A kölcsönigénylő I. neve (szül. neve): Anyja születési neve: Születési hely, év, hó, nap: Személyi azonosító: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: Bejelentett lakcíme: Értesítési cím: Családi állapot: Házas Élettársi viszony Egyedülálló A munkáltató neve, címe: Egyéni vállalkozó, őstermelő adószáma: Beltagja e betéti, közkereseti társaságnak: A társaság adószáma: Van-e folyamatban a társaság ellen felszámolási-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás?: A kölcsönigénylő II. neve (születési neve): Anyja születési neve: Születési hely, év, hó, nap: A Takarékszövetkezet tölti ki

2 1.19. Személyi azonosító: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: Bejelentett lakcíme: Értesítési cím: Családi állapot: Házas Élettársi viszony Egyedülálló A munkáltató neve, címe: Egyéni vállalkozó, őstermelő adószáma: Beltagja e betéti, közkereseti társaságnak: A társaság adószáma: Van-e folyamatban a társaság ellen felszámolási-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás?:.... További résztvevők a hitelügyben: Neve: Viszonya a Kölcsönigénylő(k)höz: Adóstárs Készfizető kezes Dologi Adós Adóstárs Készfizető kezes Dologi Adós Adóstárs Készfizető kezes Dologi Adós Adóstárs Készfizető kezes Dologi Adós 2. Az ingatlancél adatai A / 2.1. A vásárolni / építeni / bővíteni/ felújítani/korszerűsíteni 2 kívánt ingatlan: Címe: helyrajzi száma: külön tulajdoni lapszám:.... A / 2.2. Építési engedély kiadás /adásvételi szerződés megkötés dátuma:. 2 Kérjük a megfelelőt aláhúzni

3 ingatlanfedezet? 3 Igen Nem SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3. A kölcsön adatai 3.1. Igényelt kölcsön összege: FT, azaz..forint A kért futamidő: (év), azaz..(év) 3.3. A vásárolni / építeni / bővíteni / felújítani / korszerűsíteni kívánt vagy hitelkiváltással érintett az 3.4. A beruházás várható teljes összege (az építés összköltsége telekár nélkül): FT, azaz..forint Az beruházási összköltség forrásai: forrás megnevezése forrás összege A kölcsön célja: családi-lakóház építése emeletráépítés padlás(tető)térbeépítés társasház, illetve többlakásos építkezés új lakásvásárlás használt lakásvásárlás felújítás korszerűsítés devizahitel rögzített árfolyamon történő kiváltása egyéb lakáscél: Az építési engedélyben megjelölt, építésre jogosult személy(ek) neve(i): 3 Kérjük a megfelelőt aláhúzni

4 3.8. Az építkezés felelős műszaki vezetőjének neve, címe: A munkálatok leírása. Ha a munkálatokat már megkezdték, annak leírása is, hogy az építkezés, bővítés, stb. esetén milyen készültségi fokban van: 4. Ingatlanfedezet 4.1. Ingatlan címe:.. irányítószám helység út/ utca/ tér/ krt. házszám, emelet, ajtó 4.2. Ingatlan helyrajzi száma: 4.3. Ingatlan típusa: Családi ház/házrész Sorházi lakás Lakás Üdülő/ hétvégi ház Kereskedelmi üzlethelység Iroda Lakótelek/üdülőtelek Étterem, szálloda Termőföld Egyéb ingatlan:. 4.4 Ingatlantulajdonos(ok) neve(i), tulajdoni hányada(uk): 4 Név Tulajdoni hányad

5 Az ingatlant már terhelő jelzálogjogok közül az alábbiak fenntartásának elfogadását kérem: 5 Jogosult neve:.. Jelenlegi tartozás:. - Ft Jogosult neve:.. Jelenlegi tartozás:. - Ft 4.6. Az építéshez az ingatlanra a takarékszövetkezettől igényelt kölcsönön kívül az alábbi (munkáltatói, önkormányzati, lakás-takarékpénztári) kölcsönökhöz kapcsolódó jelzálogjogok bejegyzésének elfogadását kérem: Jogosult neve: Kölcsön összege: - Ft Jogosult neve: Kölcsön összege: - Ft 4.7. Az ingatlan vagy annak egy része bérbeadással érintett-e? Igen Nem 4.8. A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó, az ingatlan értékét befolyásoló információk (pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti átsorolás vagy építési korlátozás stb.): Fennálló kölcsöntartozások A kölcsönigénylő és házastársa / élettársa korábbi, még ki nem egyenlített kölcsöntartozásai: Engedélyezett kölcsön összege: FT/CHF/EUR Kölcsön fajtája:... A kölcsönnyújtó megnevezése, címe:.... Jelenleg fennálló tartozás:... FT/CHF/EUR Engedélyezett kölcsön összege:..... FT/CHF/EUR Kölcsön fajtája: A kölcsönnyújtó megnevezése, címe:... I. II. 4 Vásárlási hitelcél esetén a leendő tulajdonos(oka)t kérjük megadni. 5 Kizárólag akkor kérhető, ha a fedezetként megjelölt ingatlan nem azonos a megépítendő ingatlannal. A Takarékszövetkezet fennmaradó jelzálogterhet csak korlátozott mértékben fogad el. *A nem szükséges részek törlendők!

6 Jelenleg fennálló tartozás:.. FT/CHF/EUR III. Engedélyezett kölcsön összege:..... FT/CHF/EUR Kölcsön fajtája:.. A kölcsönnyújtó megnevezése, címe:... Jelenleg fennálló tartozás:.. FT/CHF/EUR 6. Számlakapcsolat A kölcsönigénylő(k) takarékszövetkezeti lakossági fizetési számlájára vonatkozó adatok: NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönkérelemben szereplő nyilatkozatok tartalmát megismertem és azokat elfogadom; építés, bővítés esetén kijelentem, hogy az lakóépületre / bővítésre az illetékes építési hatóság végleges használatba vételi engedélyt nem adott ki, hozzájárulok ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az általam megadott személyes adataimat tárolja, kezelje és a hitelezési munkafolyamatban felhasználja; tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet a banktitokként kezelt információkról csak személyes felhatalmazásom alapján, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben szolgáltat ki információt; felhatalmazom a Takarékszövetkezet arra, hogy a Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozásom maradéktalan rendezéséig más pénzügyi intézménynél vezetett bankszámláimról és tartozásaimról felvilágosítást kérjen; az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és jelen Nyilatkozat aláírásával felhatalmazom a Takarékszövetkezetet arra, hogy az adatokat ellenőrizze. rendszeres jövedelemszerző tevékenységet folytatok; kivetett és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó-, illeték- illetve egyéb köztartozásom nem áll fenn; vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható; nem állok cselekvőképességet korlátozó gondnokság hatálya alatt; a fenti tartalmú kölcsönkérelemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható következtetéseket.

7 Kelt:.., év... hó. napján. Adós aláírása.... Adóstárs aláírása... Ingatlantulajdonos aláírása 6 Ingatlantulajdonos aláírása Tanúk: Név Lakcím Szem. ig. szám Aláírás A kölcsön igénybevételéhez szükséges dokumentumok a) A Kölcsönigénylő, Adóstárs, Kezes, Dologi adós személyi adataihoz: személyi igazolvány eredeti példánya vagy a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány eredeti példánya megtekintésre, egyéb, azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány (pl. útlevél, vezetői engedély, stb.) eredeti példányának megtekintése, adóazonosító jel eredeti példánya megtekintésre, b) A fedezetül felajánlott valamennyi ingatlanhoz: az ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, családi ház, ikerház vagy sorház esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajza, vagy térképmásolata ha a fedezet nem az építeni kívánt ingatlan, akkor az ingatlan alaprajza, amely a kölcsönigénylő által is elkészíthető, ingatlanrészek (vagyis tulajdoni hányadok) esetén olyan dokumentum (pl. használati megosztási megállapodás vagy e kérdést részletesen szabályozó adás-vételi szerződés), mely igazolja, hogy a felajánlott eszmei tulajdoni hányad az egész ingatlan melyik részében testesül meg, amennyiben a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, a jogosult(ak) nyilatkozata e jog törléséről a ha nem a megépítendő ingatlan a fedezet, akkor az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén a jogosult igazolása a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy fizetési késedelem nem áll fenn. Amennyiben a 6 Csak akkor kell aláírni, ha a 4.pontban feltüntetett ingatlan tulajdonosa(i) nem azonosak a kölcsönigénylőkkel.

8 fenntartani kívánt jelzálogjoghoz terhelési tilalom kapcsolódik, a jogosult hozzájárulása a Bank jelzálogjog bejegyzéséhez (munkáltatói, önkormányzati, lakás-takarékpénztári kölcsön esetén), Ha az ingatlanra már létezik érvényes vagyonbiztosítási szerződés, akkor a biztosítási kötvény és díjfizetés igazolására vonatkozó dokumentumok bemutatása és a fénymásolatok mellékelése szükséges. c) A Kölcsönigénylő(k), Adóstárs(ak), Kezes(ek) jövedelmi és vagyoni helyzetének igazolásához: a munkáltató által cégszerűen aláírt, egy hónapnál nem régebbi Munkáltatói jövedelemigazolás (Takarékszövetkezeti nyomtatvány), egy évnél rövidebb munkaviszony vagy több forrásból (pl. munkáltató, vállalkozás, értékpapír stb.) származó jövedelem esetén a megelőző két év NAV jövedelemigazolása. Nincs szükség NAV jövedelemigazolásra, ha egy évnél hosszabb ideje áll fenn az adott munkáltatónál a munkaviszony, illetve más forrásból származó jövedelmet nem kíván igazolni, nyugdíjas kölcsönkérő esetében az utolsó havi nyugdíjszelvény, nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat. nem kizárólag alkalmazottként dolgozó magánszemélyek esetében (pl. egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) vagy amennyiben a kölcsönkérő(k) valamelyike Bt. beltagja vagy Kkt. tagja, az érintett vállalkozásra vonatkozó NAV, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási önkormányzatok, külkereskedelmi tevékenység esetén a NAV 15 napnál nem régebbi igazolása, amely szerint a vállalkozónak, vállalkozásnak nem áll fenn lejárt köztartozása, amennyiben a Kölcsönigénylő (Adóstárs / Kezes) rendelkezik lakossági bankszámlával/kártyaszámlával, és arra rendszeres jövedelem jóváírás érkezik, úgy a megadott bankszámla/kártyaszámla legutolsó háromhavi kivonatának másolata. d) Egyebek: a megépítendő / vásárolandó ingatlan tulajdoni lapja, amely akkor is csatolandó, ha az ingatlan nem képezi a kölcsön fedezetét, amennyiben a megépítendő ingatlan a fedezet, és az építéshez további (munkáltató, önkormányzat vagy hitelintézet által nyújtott) kölcsön is igénybevételre kerül (és ennek biztosítékául a jogosult jelzálogjogot kíván bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba) a vonatkozó kölcsönszerződés, jogerős építési engedély (a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt), az építendő ingatlan kivitelezési tervdokumentációja, elő-adásvételi vagy adásvételi szerződés (vásárlás), lakás alaprajza (vásárlás), a tervezett munkákról / adásvételről a Takarékszövetkezet által meghatározott formátumú (A beruházás forrásai és költségei, Költségvetési összesítő) költségvetés, mely alapján áttekinthetők az elvégzett és elvégzendő munkák, megállapítható a kivitelezés várható költsége, jelenlegi készültsége.

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem

ELLA hitelek másképp mint máshol. 209. kölcsönkérelem Iktatószám vonalkódjának helye E L L A 0 0 0 2 0 9 0 0 0 Becsült kitöltési idő 25 perc ELLA hitelek másképp mint máshol Kölcsönigénylő neve - ELLA Bank tölti ki ELLA Partner tölti ki C egyszerű gyors emberi

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 REFERNCIAKAMAT PERIÓDUSA FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE MKB

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek

KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax Figyelem! A fejrész, a 3. részt kivéve, csak

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP KIRÁLY HITEL ÜGYLETEKHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó Születési hely: Devizabelföldi: Állampolgársága: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE K I E G É S Z Í T Ő A D A T L A P F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M H E Z KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE Az Ügyfél szerepeköre az ügyletben: Lízingbevevő Készfizető kezes

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelezı KirendeltségFiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelezı ügyintézı neve: Tel: Az igénylılapot kitöltı személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Általános tudnivalók, fogalmak

Általános tudnivalók, fogalmak Általános tudnivalók, fogalmak 1. A kiutalás ügyfél általi elfogadása/visszautasítása Abban az esetben, ha Ön elfogadja a kiutalást, a Válaszlapot a Kiutalási Csomag kézhezvételétől számított 4 héten belül,

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben