KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT"

Átírás

1 KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) Megelőlegezett CSOK A támogatás célja: új lakás építés 2 új lakás vásárlás bővítés 3 használt lakás vásárlás 4 A támogatás igényelt összege:... forint A támogatást igénylő neve (születési név is):... születési helye és dátuma:... anyja születési neve:... állandó lakcíme:... levelezési címe:... személyigazolvány vagy útlevél vagy fényképes jogosítvány száma:... lakcímkártya száma:... otthoni telefonszáma: 5... mobil telefonszáma: 6... adóazonosító jele:... állampolgársága, jogállása 7 :... A támogatást igénylő házastárs / élettárs neve (születési név is):... születési helye és dátuma:... anyja születési neve:... állandó lakcíme:... levelezési címe:... személyigazolvány vagy útlevél vagy fényképes jogosítvány száma:... lakcímkártya száma:... otthoni telefonszáma: 5... mobil telefonszáma: 6... adóazonosító jele:... állampolgársága, jogállása 3 :... A támogatást igénylők egymás közti kapcsolat jellege: házastársi élettársi * A Bank tölti ki! 1 Meglévő gyermek és magzat vagy az ikermagzat után, a terhesség betöltött 24. hetét követően, a lakáscéltól függően Családok Otthonteremtési Kedvezménye igényelhető. További gyermek vállalása esetén a megelőlegezett támogatás a Családok Otthonteremtési Kedvezményével együtt is igényelhető. 2 Az új lakásnak legalább összkomfortosnak kell lennie. 3 A bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik és a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshely, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. 4 A használt lakásnak legalább komfortosnak kell lennie. 5 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni. 6 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni. 7 Bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekült, oltalmazott 01_01_2015_BU_04_

2 1. A vásárolni / építeni / bővíteni kívánt ingatlan: Címe:... Helyrajzi száma:... Építés/bővítés esetén az építési engedély száma, kiadásának dátuma:... Vásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásának dátuma:... Új lakás vásárlás esetén a használatbavételi engedély kiadásának dátuma:... Az építendő, bővítendő vagy vásárolni kívánt lakás Hasznos alapterülete 8 : m 2, valamint Nettó alapterülete: m 2 (Hasznos alapterület: A nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m, továbbá a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét. Nettó alapterület: Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe.) A vásárolni / építeni 9 / bővíteni 10 kívánt ingatlan energetikai minősítési osztálya: Alacsony energiafogyasztású A+ (fokozottan energiatakarékos) A (energiatakarékos) B (követelménynél jobb) C (követelménynek megfelelő) 11 D-I minősítési osztály 12, 13 Amennyiben a támogatást építkezéshez kívánom igénybe venni, kötelezettséget vállalok arra, hogy a használatbavételi engedély kézhezvételét követően, az utolsó részfolyósításig az elkészült ingatlan energiatanúsítványát a Bank részére benyújtom. nettó ÁFA Az ingatlan vételára, építési költsége (Ft) Telekár (Ft) Telekár nélküli vételár/építési költség (Ft) Saját erő összege (Ft) készpénz elkészült munka értéke helyszínen tárolt, még be nem épített anyag lakástakarék-pénztári kölcsön munkáltatói kölcsön/támogatás önkormányzati kölcsön/támogatás mozgáskorlátozottak támogatása hitelintézeti kölcsön Saját erő a vételár/építési költség százalékában (%) Építkezés befejezésének várható időpontja (év, hó, nap) Építés/bővítés esetén a kivitelezési mód: Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás). 8 Bővítés esetén, a lakás hasznos alapterülete alatt a lakás bővítési munkálatok megvalósulásával elért hasznos alapterületet kell érteni 9 Építés esetén a kérelemmel együtt a várható energetikai minősítés kerül benyújtásra 10 A kérelem benyújtásakor igazolt energetikai osztály kell megjelölni! 11 Használt lakás vásárlás és bővítés esetén jelölhető csak! 12 Használt lakás vásárlás és bővítés esetén. A családosok otthonteremtési kedvezménye C (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület (családi ház) vásárlása vagy bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. 13 D (követelményt megközelítő), E (átlagosnál jobb), F (átlagos), G (átlagost megközelítő), H (gyenge), I (rossz) 01_01_2015_BU_04_

3 Szervezett 14 : az építtető megbízása alapján kivitelező cég (Kft, Zrt, Nyrt, egyéni vállalkozó, Bt, Kkt) végzi el az összes munkálatot. Vegyes: a házilagos és a szervezett kivitelezés kombinációja. Nyilatkozom(unk), hogy az ingatlan építését/vásárlását/bővítését az FHB Bank Zrt.-től vagy az FHB Jelzálogbank Nyrt.-től felveendő kölcsön igénybevételével kívánom(juk) megvalósítani: igen nem Tudomásul veszem(szük), hogy amennyiben a lakáscélt kölcsön igénybevételével kívánom(juk) megvalósítani, úgy a családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető - illetve a támogatásra való jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén is csak abban az esetben kerül nyújtásra -, ha a Bank az igényelt kölcsön tekintetében hitelképesnek minősít. Amennyiben az FHB Bank Zrt.-től kölcsönt igényelek, jelen nyilatkozatommal felhatalmazom az FHB Bank Zrt.-t, valamint az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t, hogy azonos támogatási- / hitelcél okán valamennyi úgy a kölcsönkérelemben, mint a támogatásra irányuló kérelemben általam / általunk közölt - adatot az egyes kérelmek elbírálásához szükséges mértékben egymás részére átadják, és az átadott adatokat az itt meghatározott célból kezeljék. 2. Az együttköltöző személyek száma (az igénylőkkel együtt): fő 2.a) Az eltartott gyermekek száma 15 :... fő (Csak azon gyermekeket vegye számításba a jogosultság szempontjából, akik után korábban lakásépítési kedvezményt / megelőlegező kölcsönt / fiatalok otthonteremtési támogatását, vagy lakásépítési támogatást, megelőlegezett lakásépítési támogatást / családok otthonteremtési kedvezményét / megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményét NEM vett igénybe.) Név Születési hely Személyi szám Adóazonosító Gyermek jogállása 16 Támogatásra jogosult (X) Fent megjelölt gyámságom(unk) alatt lévő, általam eltartott gyermek(ek) után igényelt családok otthonteremtési kedvezményére való tekintettel kijelentem(jük), hogy a gyermek(ek) legalább egy éve velem(lünk) együtt él(nek). Vállalom(juk), hogy a gyámság vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, építés és bővítés esetén a használatba vételi engedély kiadásának időpontjától számított három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizetem(jük). 2.b) A vállalt gyermekek száma: 17. fő 2.c) Egyéb együttköltöző családtagok száma összesen: fő Sorszám Név Születési hely Személyi szám Rokonsági fok Kijelentem(jük), hogy a gyermek(ek) után, - akik után családok otthonteremtési kedvezményét igényelek(ünk) a 256/2011. (XII.6.) Kormányrendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról 14 Szervezett/ vegyes kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez 15 gyermek: magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint aki az igénylő eltartottja, és a 16. életévét még nem töltötte be, VAGY a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, VAGY a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. 16 vér szerinti, örökbe fogadott, gyámság alatt álló, a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat éven aluli fiatal házaspár - a meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb 2 gyermeket vállalhat. 01_01_2015_BU_04_

4 szóló jogszabályok 18 vettem(ünk) igénybe. szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást korábban nem 4. Alulírott igénylő(k), úgyis, mint az eltartott gyermek(ek) törvényes képviselője és egyéb együttköltöző családtagok kijelentem(jük), hogy én/mi tulajdonomban(unkban) álló lakást/ lakás tulajdoni hányadot a támogatási szerződés megkötését 19 megelőző 5 éven belül nem értékesítettem(ünk), napon (dátum) értékesítettem(ünk), és a lakás eladási árát, csökkentve az értékesített lakást terhelő visszafizetett önkormányzati és/vagy munkáltatói támogatás, lakáscélú hitelintézeti kölcsön, illetve a figyelembe vehető egyéb csökkentő tételek összegével, összesen.. Ft-ot a bekerülési költség/vételár (beleértve a telek vételárát is) kiegyenlítésére legkésőbb a támogatások igénybevételéig felhasználom nem használom fel Az értékesített lakás/tulajdoni hányad eladási ára: Ft, azaz..... forint, amely az alábbi tételekkel csökkenthető: az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati és/vagy munkáltatói támogatás összege:. Ft, azaz.... forint. az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege:. Ft, azaz forint. amennyiben az előző lakás ingatlanközvetítő útján került értékesítésre, az ingatlanközvetítői jutalék számlával igazolt összege:. Ft, azaz.. forint. építés esetén a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési telek ÁFA-val növelt vételára: Ft, azaz. forint. a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése - adásvételi szerződéssel igazoltan - a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlannyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg:.. Ft, azaz.. forint. olyan július 1-jét követően kiállított számlával vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeg, amelyet az igénylő az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg:.. Ft, azaz forint. 20 az értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árából öt éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételárával, amelynek összege:... Ft, azaz:... Ft /1988. (XII.26.) MT. rendelet, 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 19 a kérelem elbírálásának várható határideje 30 nap 20 kizárólag akkor vehető figyelembe, ha a támogatás célja bővítés, és a bővítendő ingatlan e pont szerint az eladott lakás/tulajdoni hányad vételárából / annak felhasználásával került megvásárlásra 01_01_2015_BU_04_

5 5. Lakás vásárlása esetén kijelentem(jük), hogy az eladó(k) nekem/ nekünk (igénylő(k)nek) nem élettársa, illetve nem közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér). Továbbá kijelentem(jük), ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, vele nem állok(unk) tulajdonosi kapcsolatban. 6. Alulírott igénylő, az igénylő házastársa/élettársa, továbbá az igénylővel együttköltöző családtag hozzájárulok(unk), hogy: A gyermek születését a Kincstár a családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a hitelintézett által szolgáltatott adatok alapján összevesse. Igen Nem Továbbá vállaljuk, hogy: amennyiben a Kedvezmény szempontjából figyelembe venni kért terhesség 24. hetét betöltött - magzat vagy ikermagzat, illetve vállalt (megelőlegezett) gyermek születését követően nem igényelek(ünk) családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét, a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumát a dokumentum kiállítását követő 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatom(juk) 21. Igen Nem 7. Alulírott igénylő, az igénylő házastársa/élettársa, úgyis, mint szülői felügyeletem(ünk) alatt álló kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője, továbbá az igénylővel együttköltöző családtag kijelentem(jük), hogy: 7.1. az 1. pont szerinti lakóingatlanba beköltözöm 7.2. a 7.4. pont szerinti lakóingatlan(ok)on kívül, lakástulajdonom van nincs állandó lakáshasználati jogom van nincs illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem folyamatban van nincs továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom, vagy lízingbe vett lakásom van nincs 7.3. gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetéstől tartósan eltérő célra használt lakástulajdonom van nincs 21 A terhesség betöltött 24. hetét magzat vagy ikermagzat után igényelt támogatás és megelőlegezett támogatás igénylése esetén. 01_01_2015_BU_04_

6 7.4. Legfeljebb az alábbi lakástulajdon egyikével rendelkezem/rendelkezünk: együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányadom van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonomba igen nem tulajdonomban lévő lakás bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vett igen nem vagy a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba és a haszonélvező bent lakik igen nem lakáscsere esetén a cserszerződés tárgyát képző lakással igen nem bővítés esetén a bővítendő ingatlannal igen nem Tudomásul vesszük azt is, hogy amennyiben a fenti ingatlannal / ingatlanrésszel rendelkezünk, a tulajdonjogunkat / haszonélvező jogállását tanúsító iratokat / bontási engedélyt/ haszonélvező lakcímkártyáját a kérelem elbírálásához jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg - a Banknak be kell nyújtanunk Kijelentem(jük), hogy az 1. pont szerint felépítésre/megvételre/bővítésre kerülő ingatlan alábbiakban részletezett tulajdoni hányadának tulajdonosa(i) az alábbi személy((ek) lesznek a mellékelt megállapodás 23 szerint): Sorszám Név Tulajdoni hányad Kijelentem(jük), hogy új lakás vásárlása esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a 7. pont szerint tulajdont szerző(k) saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a Bank részére bemutatom(juk). 10. Kijelentem(jük), hogy építés vagy meglévő lakás bővítése esetén a támogatási szerződésben foglalt ütemezés megtartása mellett - bemutatom(juk) a) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő a Bank által elfogadott, költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére szóló számlákat. Használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás vásárlása és továbbépítése esetén fentieken túl a vételár 70%-a erejéig az előző 22 A támogatással épített, vásárolt lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. 23 A megállapodást csak akkor kell mellékelni, ha a telek nem az építőké, illetve az építők között kedvezményre nem jogosult személy is szerepel. 01_01_2015_BU_04_

7 építtető nevére kiállított számlákat,vagy amennyiben az eladó (előző építtető) gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat. b) legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt 24 és a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványt 25 ; 11. Tudomásul veszem(szük), hogy a Bank kizárólag olyan - új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a támogatási kérelem benyújtását követően kiállított - számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója az előző időpontban az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Amennyiben az új lakás építése vagy a bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számla benyújtási kötelezettség 20%-át. A számla benyújtási kötelezettség csökkenthető még: o hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral, o amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig. 12. Tudomásul veszem(szük), hogy 15 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját magam - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepelek(ünk) ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van, és szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozásom(unk). 12.a) Építés és építési engedély köteles bővítés esetén kijelentem(jük), hogy az ingatlanra végleges használatba vételi engedélyt építési hatóság nem adott ki. Tudomásul veszem(ük), hogy a támogatást(okat) csak a végleges használatba vételi engedély kiadása előtt elvégzett munkák, igénybe vett szolgáltatások, beépített 24 új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén. Nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkák elvégzésének bejelentése szükséges. 25 csak új lakás építése esetén (bővítés esetén nem kell) 01_01_2015_BU_04_

8 anyagok, - ideértve az ideiglenes használatba vételi engedélyben a végleges használatba vételi engedély kiadásának feltételeként az építési hatóság által előírtakat is finanszírozására lehet igénybe venni. 12.b) Bővítés esetén kijelentem/ kijelentjük, hogy a bővítési munkálatokat jelen kérelem benyújtása előtt nem kezdtük meg. 13. Élettársi kapcsolat esetén kijelentjük, hogy egymással házasságot nem kötöttünk, együtt, közös háztartásban, valamint érzelmi és gazdasági közösségben élünk, melynek kezdete:.. (dátum), vagy időtartama: 0-5 év 5 év felett 14. Nem magyar állampolgár esetén büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a támogatással építeni, vásárolni kívánt lakásban életvitelszerűen kívánunk tartózkodni. 15. Alulírottak hozzájárulunk, hogy a Bank személyazonosító adatainkat, adóazonosító jelünket, valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából átadja a kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár központja (továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére, valamint, hogy az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének jogszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a Bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse. 16. Alulírottak vállalják, hogy lakás vásárlása esetén a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlájára teljesítjük, a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában az épített / bővített lakásra az a használatbavételi engedély megadását/ használatbavétel tudomásul vételét, vagy vásárolt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszak lejártáig haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerül sor, és a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban életvitelszerűen kívánunk tartózkodni. 17. Alulírott(ak) kijelentjük(kijelentem), hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által kiadott lakáscélú támogatásokról szóló ügyfél tájékoztatót átvettük, annak tartalmát megismertük és jelen kérelmünket/nyilatkozatunkat az ebben foglaltak, illetőleg a vonatkozó hatályos jogszabály figyelembevételével tettük. 01_01_2015_BU_04_

9 Büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), hogy a jelen kérelem és nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt,. igénylő úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője további együttköltöző (nem gyermek) családtag.. az igénylővel együttköltöző házastárs / élettárs úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője.. további együttköltöző (nem gyermek) családtag Előttünk, mint tanuk előtt: 1. tanú 2. tanú Név Lakcím Szem.ig.szám Aláírás.. Tanuk hiányában cégszerű aláírás 01_01_2015_BU_04_

10 Támogatási összegek jogszabályi meghatározása: Eltartott gyermek száma Támogatás összege Lakás hasznos alapterülete (m 2 ) vagy több "I-C" minősítési osztályú lakás esetén Követelménynél jobb "B" minősítési osztályú lakás esetén Energiatakarékos A minősítési osztályú lakás esetén fokozottan energiatakarékos, A+ minősítési osztályú lakás esetén alacsony energiafogyasztású lakás esetén X , X X ,01-80 X , X X ,01-90 X , X X , X , X Bank tölti ki! Ügyfél igénye alapján adható támogatás összege 26 : Igen Jogosultság Nem Összeg Ft CSOK Megelőlegezett CSOK 26 Bővítési célra igényelt családok otthonteremtési kedvezménye esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. 01_01_2015_BU_04_

11 27 Szükséges dokumentumok (minden esetben): Személyazonosság és életkor igazolása (személyazonosító igazolvánnyal vagy fényképes jogosítvánnyal vagy útlevéllel), Állampolgárság igazolása (személyi / személyazonosító igazolvánnyal vagy születési anyakönyvi kivonattal vagy útlevéllel), Adóigazolvány (adókártya), A bejelentett lakóhelyet, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál), Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál) Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén - igazolás az igénylő jogállásáról: o a bevándorolt jogállásnál bevándorlási engedély o a letelepedett jogállásnál letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély o a menekült jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány o az oltalmazott jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány o a hontalan jogállásnál a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás - a három hónapot meghaladó tartózkodás jogcímét igazoló okirat (regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya); - menekült, oltalmazott vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős országos hatáskörű szerve által kiállított - az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában a lakástulajdona nincs, Házastársak esetén, ha a házastárs magyar állampolgár, a fenti igazolások benyújtására nincs szükség. A terhesség betöltött 24. hetét a várandósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással, Gyermekek születési anyakönyvi kivonata, adóigazolványa, 16. életévét betöltött gyermeknél személyi/személyazonosító igazolvány, Az elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről jogerős bírói ítélet, Örökbefogadásról a gyámhatóság engedélyező határozata, Gyámság fennállása esetén a gyámhatóság kirendelő határozata, 16. életévét betöltött, de 25 évnél fiatalabb gyermeknél a továbbtanulásról az oktatási intézmény által kiállított igazolás a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról, 16. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személlyé válásról az orvos szakértői szerv igazolása Az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak 15 napnál nem régebbi igazolása, hogy az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel, Ha igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 15 napnál nem régebbi okirattal történő igazolás, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozása, Megelőlegezett támogatás igénylése esetén a Kincstár igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiadott igazolás arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján az igénylő lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik, Lakáscél specifikus dokumentáció Új lakás vásárlás esetén: o adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is) o a lakáscéllal érintett ingatlan jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedélye o a lakáscéllal érintett ingatlanról 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolat mellyel a vevő (leendő) tulajdonjoga legalább széljegyen igazolandó o a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz készült hivatalos (pecsételt) alaprajza o a vásárolni kívánt lakás vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítvány, o több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás 27 a személyazonosságot / jogállást igazoló okmánynak minden esetben érvényesnek, az egyéb okiratoknak a jogszabály/ bank által előírt határidőn belül kiállítottnak kell lennie 01_01_2015_BU_04_

12 Használt lakás vásárlás esetén: o adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is) o a lakáscéllal érintett ingatlanról 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolat mellyel a vevő (leendő) tulajdonjoga legalább széljegyen igazolandó o a vásárolni kívánt lakás vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítvány, o több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás Új lakás építés esetén: o jén vagy azt követően kiadott jogerős építési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés) és kivitelezési tervdokumentáció o a lakáscéllal érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolat mellyel az építő/építtető tulajdonjoga legalább széljegyben igazolandó o energetikai számítás a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról o családi ház, ikerház, sorház esetén 30 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat o építési költségvetés eredetivel egyező másolati példánya a bekerülési költségekről (ÁFA-s) Bővítés esetén: o Építési engedély köteles munkálatoknál a jogerős építési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés) és kivitelezési tervdokumentáció o építési költségvetés eredetivel egyező másolati példánya a bekerülési költségekről (ÁFA-s) o bővíteni kívánt lakás energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítvány o a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz készült hivatalos (pecsételt) alaprajza 01_01_2015_BU_04_

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok Hatályos: 2014.02.28 I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő személyi adatai

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén)

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) Nemzetgazdasági Minisztérium Érvényes: 2015. október 2-ától CSOK NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. október 2-ától) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! Köszönjük,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. október 2-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL A vissza nem térítendı támogatás igényelhetı a 2010. január 1-jét követıen kiadott használatbavételi engedéllyel és B vagy annál jobb energetikai

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. melléklet a 21/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez: Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. A kérelmező feleség (

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról 1. oldal 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

(hatályos: 2015.07.02-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.07.02-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE UTÓLAGOS CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM

..nap 1 KÖLCSÖNKÉRELEM Iktatószám: 201.-..-. Átvétel dátuma: 201..,....hó..nap 1 Átvevő aláírása: KÖLCSÖNKÉRELEM Lakásépítés, új lakás vásárlás, használt lakás vásárlás, lakásbővítés, lakáscélú egyéb kölcsön 1. Személyi adatok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! A fiatalok, valamint

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! Köszönjük, hogy megtisztelte

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

A Törvény értelmében a fentiek igénybevételéhez az adósnak és adóstársnak az alábbi

A Törvény értelmében a fentiek igénybevételéhez az adósnak és adóstársnak az alábbi Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011 (XII.29.) kormányrendelet tartalmazza a késedelmesen teljesített, vagy már felmondott jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok új adós által történı megvásárlásához

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekszületési támogatásról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Pétfürdő

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28.-i ülésére 11. napirend. Göndörné Frajka Gabriella

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28.-i ülésére 11. napirend. Göndörné Frajka Gabriella E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28.-i ülésére 11. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: LAKÁSTÁMOGATÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben