Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) Budapest LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I. ADATLAP (a) Támogatást igénylő I.: Személyazonosító okmány. száma 1 (b) Támogatást igénylő II.: Személyazonosító okmány száma (c) Nem támogatott személy hiteladós: Személyazonosító okmány száma 1 Nem magyar állampolgár esetén az általa kötelezően benyújtandó okmányok száma tüntetendő fel.

2 (d) Támogatást igénylő(k) által eltartott, együttköltöző gyermeke(ik) 2 : Születési helye ideje Oktatási intézmény, amelynek nappali tagozatos hallgatója 3 Figyelem, a fenti I.c) pont nem töltendő ki használt lakás vásárlásra vagy korszerűsítésére igényelt Otthonteremtési kamattámogatásos hitel esetén! (e) A támogatás célját képező ingatlan adatai: Az építkezés/vásárlás címe Helyrajzi száma Vételára/Építési költsége II. KÉRELEM 4 Támogatást igénylő(k) az I/d pont szerinti ingatlan vételára/építési költsége megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban együttesen: Rendelet) alapján a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: Bank) útján az alábbi támogatás(oka)t igényli(k), mely kérelmet a jelen dokumentum végén elhelyezett aláírással erősít(enek) meg: Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után....ft összegű támogatást. 5 lakásépítési A. év.hó.napján született gyermekem után Ft összegű utólagos lakásépítési támogatást. Egy Kettő vállalt gyermek után.. Ft összegű megelőlegezett lakásépítési támogatást. Egy Kettő vállalt gyermek után és az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után összesen... Ft összegű lakásépítési támogatást és megelőlegezett lakásépítési támogatást. A mellékelt kölcsönigénylésen feltüntetett.. Ft. összegű hitelhez otthonteremtési kamattámogatás folyósítását. III. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SAJÁT ERŐ IGAZOLÁSA 2 Gyermek: a) az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, b) az igénylő gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti (kamattámogatás igénylése esetén ez utóbbi vállalás nem feltétel) életévét betöltött gyermek esetén kitöltendő adat 4 Az igényelt támogatást kérjük X-el megjelölni 5 Amennyiben együttköltöző, meglévő gyermeke mellé további(aka)t vállal, akkor a kettővel lévő sor töltendő csak ki.

3 Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján lakásépítési támogatást igénylő(k), a támogatást igénylő házastársa/élettársa a rendelkezésükre álló anyagi eszközökről büntetőjogi felelősségük mellett, az alábbiak szerint nyilatkoznak, mely nyilatkozatukat jelen dokumentum végén elhelyezett aláírásukkal erősítenek meg: A megelőző 5 éven belül értékesített lakásuk/tulajdoni hányaduk eladási ára: Ft, csökkentve a következő tételekkel 6 : az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás, összege:.. Ft az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege:. Ft a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összege:..ft a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára:.. Ft a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételára 10%-nak megfelelő összeg, ha ezen összeg kifizetése adásvételi szerződéssel igazoltan - a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg, összege:.ft olyan július 1-jét követően számlával, vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeg, amelyet a támogatást igénylő az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg, összege:. Ft. IV. NYILATKOZATOK 7 Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján lakásépítési támogatást/otthonteremtési kamattámogatást igénylő(k), a támogatást igénylő házastársa/élettársa, ezen személyek együttköltöző családtagja(i), valamint a nem támogatott személy hiteladós(ok) (a támogatott személyek legalább egyikének a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója/hozzátartozói) a II. pont szerint igényelt támogatás igénybevételi feltételei megállapításához büntetőjogi felelősségük mellett külön-külön az alábbi önálló nyilatkozatokat teszi(k), mely nyilatkozatokat jelen dokumentum végén elhelyezett aláírásukkal erősít(enek) meg: Lakásépítési támogatás igénylése esetén: 1. 8 Lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével nincs lakástulajdonuk és ezen jogra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás sincs folyamatban, vagy együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaduk van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonukban lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte 9, vagy a tulajdonukban lévő lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik Nincs a lakástulajdonnal egy tekintet alá eső, a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakásuk. 3. Nincs állandó lakáshasználati joguk és ezen jogra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás sincs folyamatban. 6 A vonatkozó csökkentő tétel X-el jelölendő. 7 Nem magyar állampolgár igénylő köteles a származási országának hatósága által kiállított hivatalos irattal és annak hiteles magyar nyelvű fordításával igazolni, hogy magának, házastársának, élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagoknak származási országában az 1-5. pont szerinti lakástulajdona/lakásra vonatkozó egyéb joga nincsen. Az igazolás jelen kérelem melléklete. 8 X-el kérjük jelölni a vonatkozó nyilatkozatot. 9 Ez esetben az építésügyi hatóság bontási határozatát mellékelni szükséges. 10 Az ingatlan tulajdont, illetve a haszonélvezeti jog fennállását 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni. A haszonélvező ingatlanban lakását a lakcím

4 4. Nincs önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyuk és nincs lízingbe vett lakásuk. 5. Támogatást igénylő jelen dokumentum részét képező kérelemben csak olyan személy után igényelt lakásépítési támogatást, aki után sem ő maga, sem más személy a korábban hatályban volt lakáscélú állami támogatásokról szóló Kormányrendeletek szerinti kedvezményt még nem vette igénybe. 6. Lakásvásárláshoz igényelt lakásépítési támogatás és /vagy otthonteremtési kamattámogatás esetén a támogatás célját képező ingatlan eladója a támogatást igénylőnek nem a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 11 és nem élettársa. Otthonteremtési kamattámogatás és/vagy lakásépítési támogatás igénylése esetén: 7. Támogatást igénylők közös háztartásban élnek. 8. Támogatást igénylők közös háztartásban, élettársi kapcsolatban élnek..óta, 9. Lakásvásárláshoz igényelt lakásépítési támogatás és /vagy otthonteremtési kamattámogatás esetén a támogatás célját képező ingatlan eladója a támogatást igénylőnek nem a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 11 és nem élettársa. 10. Kijelentik, hogy a támogatás célját képező megvásárolni (építeni) kívánt lakásba beköltöznek. 11. Támogatást igénylő kijelenti, hogy gyermeke(i)t háztartásában neveli és eltartásukról maga gondoskodik. (Használt lakás vásárlásra vagy korszerűsítésére igényelt Otthonteremtési kamattámogatásos hitel esetén nem feltétel.) 12. Az I. pontban, az Adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 13. Támogatást igénylők kijelentik, hogy a 341/2011. (XII.29.) Korm.r. szerint otthonteremtési kamattámogatást még nem vettek igénybe. 14. Támogatást igénylők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt a Kölcsön futamidejének első 5 (öt) éves időtartamának végéig bemutatja a Bank részére. (Feltéve, hogy a hitelcél ingatlan a kölcsönigénylés időpontjában nem rendelkezett használatbavételi engedéllyel/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal. Kizárólag új építésű lakásvásárlás esetén lehetséges.) 15. Nem támogatott hiteladós személy a fentieken felül kijelenti, hogy a) államilag támogatott kölcsöne nincs, vagy amennyiben ilyen kölcsöne van, abban az esetben vállalja, hogy azt a Bankkal kötendő kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizeti, ellenkező esetben az új kölcsön alapján igénybe vett kamattámogatást a folyósítás napjától számított, jogszabály által meghatározott kamatokkal együtt 30 napon belül köteles visszafizetni a Bankon keresztül és b) vállalja, hogy ba) a Bankkal megkötendő kölcsönszerződés lejártáig nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és bb) az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít. 11 A Ptk 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.

5 V. FELHATALMAZÁS ADATÁTADÁSHOZ Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján közvetlen támogatást/kamattámogatást igénylő(k), ezen személyek együttköltöző családtagjai, valamint a nem támogatott személy hiteladós(ok) a jelen dokumentum végén elhelyezett aláírásukkal kifejezetten Kelt: Aláírások: (a) felhatalmazzák a Bankot, hogy amennyiben a jelen dokumentumba foglalt támogatási kérelem banki elutasítása okán, a lakásépítési támogatásra, illetve az otthonteremtési kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés Magyar Államkincstár részéről való megállapítására kerül sor, a Magyar Államkincstár megkeresésére átadja a kérelem elutasítását megalapozó valamennyi irat másolatát; (b) felhatalmazzák a Bankot, a támogatások folyósítása esetére, hogy jelen dokumentum I. pontjában (Adatlap) megadott személyazonosító adataikat, valamint a támogatásra vonatkozó tényeket, adatokat, információkat a Rendeletben meghatározottak értelmében a támogatások szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából átadja a Magyar Államkincstár, illetőleg az állami adóhatóság részére, valamint (c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az állami adóhatóság a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a közvetlen támogatások, illetőleg a kiegészítő, valamint a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatások igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen, akár a lakásban is ellenőrizze, és annak eredményéről a Bankot is tájékoztassa azzal, hogy amennyiben olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartózik, a Kincstárt hivatalból értesítse. Név 12 : Aláírás 13 : Aláírások: Név 14 : Aláírás 15 : Előttünk, mint tanúk előtt:. Lakcím: Szig. szám: Lacím:. Szig. szám: Kérjük a nevet nyomtatott betűvel is feltüntetni 13 a törvényes képviselő aláírása 14 Kérjük a nevet nyomtatott betűvel is feltüntetni 15 Kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő személyi adatai

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. szeptember 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása A kölcsön célja: Támogatott személyek Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésének, új lakás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! Köszönjük, hogy

Részletesebben