Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr"

Átírás

1 rr Az áthidaló kölcsön igénybevételének feltételei kik számára ajánljuk az áthidaló kölcsönt Az Áthidaló Kölcsönt igényelhetik a Raiffeisen Banknál szabad felhasználású, vagy lakáscélú jelzálog alapú hitellel rendelkezı Ügyfelek abban az esetben, ha a hitel adósának vagy adóstársának szeptember 30-át követıen a foglalkoztató érdekkörében felmerült okból szőnt meg a munkaviszonya vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, illetve abban az esetben is, ha a munkaviszony ugyan nem szőnt meg, azonban hitelt érdemlıen igazolja, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetıleg teherviselı képessége a megváltozott körülmények következtében nem teszi lehetıvé a lakáscélú kölcsön szerzıdés szerinti törlesztését, és valószínősíti, hogy ez az állapot átmenetileg áll fenn. A részletes jogosultsági feltételeket, illetve a szükséges információkat jelen kiadványunk tartalmazza. Tájékoztató kiadványunk tartalma 1. Az áthidaló kölcsön jellemzıi 2. Közös igénybevételi feltételek munkanélküliség, illetve egyéb megváltozott körülmények esetén 3. Igénybevételi feltételek munkanélküliség esetén 4. Igénybevételi feltételek egyéb megváltozott körülmények esetén 5. Az áthidaló kölcsön igénylésekor benyújtandó dokumentumok 6. Az áthidaló kölcsön igénybevételéhez kapcsolódó költségek 7. Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? 8. Magyarázat az alkalmazott fogalmakhoz

2 rr 1. Az áthidaló kölcsön jellemzıi Az áthidaló kölcsön devizaneme: Az áthidaló kölcsön folyósítására forint devizanemben kerül sor. Az áthidaló kölcsön összege: Az áthidaló kölcsön összege maximum a lakáscélú kölcsön alapján a természetes személyt terhelı, de meg nem fizetett törlesztési kötelezettség (az áthidaló kölcsönszerzıdés aláírásáig az eredeti lakáscélú, vagy szabad felhasználású jelzáloghitelbıl fennálló késedelmes tartozás), és a hitelszerzıdés aláírását követı huszonnegyedik hónap utolsó napjáig a lakáscélú kölcsön alapján az adóst/adóstársat terhelı törlesztési kötelezettségnek az ügyfél által vállalt havi törlesztéssel csökkentett összege lehet Az áthidaló kölcsön törlesztése a 2 éves moratórium idıszaka alatt Munkanélküliség esetén adós/adóstárs havonta legalább tízezer forint összegő törlesztés, egyéb megváltozott körülmény esetén az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzıdés megkötésének kezdeményezését megelızı nettó havi jövedelmének 30 %-ával azonos összegő törlesztés megfizetésére köteles. Életbiztosítási szerzıdéssel kombinált lakáscélú kölcsön esetén a munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszőnésekor hatályos szerzıdés szerinti biztosítási díj, megtakarítási összeg fizetendı. Az áthidaló kölcsön törlesztése a két éves moratóriumot követıen: Az áthidaló kölcsönnel kapcsolatban a hitelszerzıdés aláírását követı huszonnegyedik hónap utolsó napjáig fizetési kötelezettsége az Ügyfélnek nincs. Ezt követıen a hitel kamatozása a mindenkori három havi BUBOR-nak (Budapest Interbank Offered Rate) megfelelı mértékő. Az alábbi példában látható, hogy változatlan futamidıt, árfolyamot, kamatot és díjat feltételezve a két éves könnyített fizetési idıszak után milyen mértékő törlesztırészlet növekedéssel számolhat Ügyfelünk. A példa csupán tájékoztató jellegő, a konkrét törlesztırészlet növekedés a 24 hónap alatt meg nem fizetett törlesztırészlet mértékétıl, az aktuális kamatszinttıl és deviza alapú hitelek esetén az árfolyam ingadozásától függ, ezáltal a konkrét törlesztırészlet emelkedés a példákban szereplı mértéktıl nagyobb mértékben is eltérhet.

3 rr Lakáshitel CHF Termék: alapon Hitelösszeg: Futamidı 300 hónap Vételi árfolyam folyósításkor ( ): 149,56 Eladási árfolyam folyósításkor ( ): 153,95 Hitelösszeg devizában: CHF Aktuális törlesztırészlet ( ): Ft Aktuális tıketartozás: Hátralévı futamidı Áthidaló Kölcsön Havi fix Ft megfizetése esetén (2 évig) Két év után fizetendı havi törlesztırészlet a jelenlegi hitelbıl Két év után kezdıdı Áthidaló Kölcsön törlesztırészlete (10 éves futamidejő Áthidaló Kölcsön esetén) Két év utáni teljes havi törlesztırészlet (10 éves futamidejő Áthidaló Kölcsön esetén) CHF 288 hónap Ft Ft Ft Ft Az áthidaló kölcsön kamatperiódusa egy év: Az áthidaló kölcsön kamatperiódusa (ameddig a hitel kamata és havi törlesztése nem változik) egy év. Az áthidaló kölcsön futamideje: Munkahely elvesztése esetén az áthidaló kölcsön futamideje maximum 12 év (2 éves moratórium + 10 éves törlesztés), Egyéb megváltozott körülmény esetén a futamidı maximum 7 év (2 éves moratórium + 5 éves törlesztés). Az áthidaló kölcsön lejárata nem lehet késıbbi, mint az eredeti kölcsön lejárata. 2. Közös igénybevételi feltételek munkanélküliség, illetve egyéb megváltozott körülmény esetén A háztartás tagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló lakóingatlan. A háztartás tagjai a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló lakóingatlanon kívül a hitelszerzıdés aláírásakor más lakóingatlannal nem rendelkeznek. Nem szükséges figyelembe venni azt a lakóingatlant, a) amely a háztartás tagjain kívüli személy haszonélvezeti jogával terhelt, vagy b) amelynek a háztartás tagjain kívüli személy is a tulajdonosa.

4 rr A lakóingatlan piaci értéke (amennyiben az ügyletben több fedezet szerepel, akkor azok együttes értéke) a lakáscélú kölcsön folyósításának idıpontjában nem haladja meg a harmincmillió forintot, Az eredeti kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzıdés aláírására június 30-ig került sor. A hitel adósa/adóstársa június 30. napjáig kezdeményezheti az Áthidaló konstrukcióra vonatkozó hitelszerzıdés megkötését. A jogosultság megállapításához szükséges iratokat a hitelszerzıdés aláírásáig kell benyújtani. 3. Igénybevételi feltételek munkanélküliség esetén: Adós vagy adóstárs munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszőnését követıen kerül sor a hitelszerzıdés aláírására a lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézménnyel. Adósnak vagy adóstársnak a foglalkoztató érdekkörében felmerült okból szeptember 30-át követıen szőnt meg a munkaviszonya vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, illetve álláskeresınek minısül. A kölcsönszerzıdés szerinti és folyósított összeg (több jelzáloghitel esetén azok együttes összege, beleértve a megelılegezı kölcsön összegét is) nem haladhatja meg a húszmillió forintot, azzal, hogy más devizanem esetén a tartozás összegét a folyósítás napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A hitelügylet a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszőnésekor nem minısül késedelmes tételnek (90 napon belüli, minimálbér összegét meg nem haladó késedelem). 4. Igénybevételi feltételek egyéb megváltozott körülmények esetén: Adós vagy adóstárs hitelt érdemlıen igazolja, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetıleg teherviselı képessége a megváltozott körülmények következtében nem teszi lehetıvé a lakáscélú kölcsön szerzıdés szerinti törlesztését, és valószínősíti, hogy ez az állapot átmenetileg áll fenn. A kölcsön folyósításkori elsı, nem akciós törlesztırészlete, vagy az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzıdés megkötése kezdeményezésének idıpontjában fizetendı törlesztırészlete nem haladja meg a háztartás nettó havi jövedelmének 40 %-át. Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzıdés megkötésének kezdeményezését megelızı hónapban a kölcsön törlesztırészletének és a háztartás nettó havi jövedelmének a hányadosa legalább 25 %-kal meghaladja a kölcsön folyósításkori elsı, nem akciós törlesztırészletének és a háztartás akkori nettó havi jövedelmének a hányadosát.

5 rr A kölcsön (több jelzáloghitel esetén azok együttes összege, beleértve a megelılgezı kölcsön összegét is) szerzıdés szerinti és folyósított összege nem haladhatja meg da) a tízmillió forintot, ha a háztartás tagjainak száma ötnél kevesebb, db) a húszmillió forintot, ha a háztartás tagjainak száma öt vagy annál több, azzal, hogy más devizanem esetén a tartozás összegét a folyósítás napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A kölcsön alapján fennálló kitettség az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzıdés megkötésének kezdeményezésekor nem minısülhet késedelmes tételnek. 5. Az áthidaló kölcsön igénylésekor benyújtandó általános dokumentumok: Ügyfél által kitöltött, aláírt igénylılap. Valamennyi érintett fél személyes dokumentumai: érvényes személyi igazolvány, vagy kártya típusú vezetıi engedély, illetve útlevél, lakcímkártya és adóigazolvány, A biztosítékul szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás fizetésének igazolása. (utolsó havi/negyedéves csekk, átutalási bizonylat vagy a biztosító hivatalos igazolása a díjfizetésrıl). A biztosítékul szolgáló ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (TAKARNET rendszeren keresztül bankfiókban lekérhetı). Nyilatkozat kitöltése, amelyben az egy háztartásban élı személyek büntetıjogi felelısségük tudatában kijelentik, hogy lakóhelyük, tartózkodási helyük a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan, valamint, hogy a biztosítékul szolgáló ingatlanon kívül a háztartás tagja nem rendelkeznek további lakóingatlannal. Háztartásban élı személyek lakcímkártyája Igényléshez szükséges dokumentumok munkanélküli ügyfél esetén Az illetékes Munkaügyi Központ által a munkanélküliségre vonatkozóan kiállított 30 napnál nem régebbi nyilatkozat vagy a regisztrált munkanélküli státusz igazolása. Amennyiben az ügyfél munkanélküli juttatásra már nem jogosult,de a regisztrációban való tartásáról intézkedett, a munkanélküliség fennállása alatt a A munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszőnésével kapcsolatos irat. Amennyiben a munkaviszony megszőnésével kapcsolatos iratból nem állapítható meg egyértelmően, hogy a munkaviszony megszüntetésére a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor, a munkáltatótól egyedi igazolás beszerzése szükséges. További igényléshez szükséges dokumentumok nem munkanélküli ügyfél esetén Ha az ügyfél nem munkanélküli, akkor hitelt érdemlıen bizonyítania kell, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete nem teszi lehetıvé kölcsöne szerzıdés szerinti teljesítését, ezért a Bank az aktuális (igénylés benyújtásakor fennálló) jövedelem igazolására 30

6 rr napnál nem régebbi jövedelemigazolást kér valamennyi a Nyilatkozatban felsorolt, és egy háztartásban élı személytıl. 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás: alkalmazott esetén munkáltatói igazolás (egyedi hitelbírálattól függıen a Bank alkalmazottaktól is kérhet APEH jövedelemigazolást), egyéni vállalkozó illetve társas vállalkozás tulajdonosa esetén APEH jövedelemigazolás, illetve igazolás a köztartozásokról (ha az igénylı társas vállalkozás tulajdonosa, akkor a cége köztartozásairól). nyugdíjas esetén éves nyugdíjértesítı másolat (özvegyi és rokkantsági nyugdíj esetén a nyugdíj határozat másolata). A Nyilatkozatban felsorolt háztartás minden tagjának (kivéve a kiskorúakat) igazolnia kell a kölcsön folyósításakor érvényes havi nettó jövedelmét is. (Ezért az ügyfeleknek külön kell nyilatkozniuk arról, hogy hányan és kik éltek egy háztartásban a folyósításkor és mekkora a háztartás jelenleg.) A kölcsön folyósításakor érvényes havi nettó jövedelem igazolására szolgál: a folyósítás évére vonatkozó APEH jövedelemigazolás nyugdíjas esetében a folyósítás évére vonatkozó éves nyugdíjértesítı Ha a háztartás tagja a kölcsön folyósításakor munkanélküli volt, akkor az illetékes Munkaügyi Központ által kiállított nyilatkozat vagy a regisztrált munkanélküli státuszra vonatkozó igazolás. Amennyiben az ügyfél a kölcsön folyósításának idıpontjában már nem volt munkanélküli juttatásra jogosult, de a regisztrációban való tartásáról intézkedett a Munkaügyi Központ a regisztrációs igazolást kiállítja 6. Az áthidaló kölcsön igénybevételéhez kapcsolódó költségek: hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra, fedezet ellenırzési díj a fedezetként bevonni kívánt ingatlanokhoz kapcsolódó TAKARNET lekérdezések után, azok számától függıen fizetendı díjtétel, banktól független további díjak: - közjegyzıi okiratba foglalás -tartozáselismerı nyilatkozat- díja - földhivatali ügyintézés díja (bejegyzés, törlés). 7. Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Fizetési nehézségét az alábbi csatornákon jelezheti: 1. Bármely bankfiókban a Fizetési nehézség bejelentése formanyomtatvány kitöltésével, amely letölthetı a Bank honlapjáról. 2. Amennyiben az ügylet adósa rendelkezik Direkt PIN azonosítóval, akkor a Raiffeisen Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a as telefonszámon. A bejelentéssel kapcsolatban a Bank írásban, vagy az Ügyfél által megadott telefonszámon jelez vissza.

7 rr 8. Magyarázat az alkalmazott fogalmakhoz: Kölcsön: A természetes személy, mint adós vagy adóstárs és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozás, amelynek hitelkockázati fedezete a Magyar Köztársaság területén lévı lakóingatlanon alapított zálogjog. Álláskeresı: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben (a továbbiakban: Flt.) meghatározott fogalom. Foglalkoztató: akivel a természetes személy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt. Munkáltató érdekkörében felmerült okból megszőnt munkaviszony: amennyiben a munkaszerzıdés felmondását a munkáltató az érdekkörében felmerült okból (a felmondást a munkáltató nem a munkavállaló mulasztására vagy kötelezettségszegésére alapítja. A munkáltató érdekkörében felmerült ok különösen a munkakör megszüntetése, átszervezés, csoportos létszámcsökkentés) kezdeményezte, illetve közös megegyezés esetén a munkaszerzıdés megszőntetésének indoklásából egyértelmően megállapítható, hogy a munkáltató érdekkörében felmerült okból történt a szerzıdés megszüntetésének kezdeményezése. Amennyiben a munkaviszony megszőnésével kapcsolatos iratból a fentiek egyértelmően nem állapíthatóak meg, a munkáltatótól egyedi igazolás beszerzése szükséges. Háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı természetes személyek közössége. Lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban a) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel, b) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, Munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a biztosított bedolgozói - és az június 1-jét megelızıen létesített - ezzel egy tekintet alá esı bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelı szülıi jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegő munkavégzésre irányuló jogviszonya, - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját - fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzıdéses állományú tagjának szolgálati viszonya. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendı különösen a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági

8 rr viszony, a vállalkozási és megbízási szerzıdésen alapuló, valamint a személyes közremőködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági, ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység. Természetes személy: a) a magyar állampolgár és az a személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény szerint a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvényben (a továbbiakban: Tv.) foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, d) a hontalan, ha a Tv.-ben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el. Egyéb fontos tudnivalók: A tájékoztató nem teljes körő, az Áthidaló kölcsönrıl részletesen munkatársaink nyújtanak tájékoztatást. A kézirat május.19. napján került lezárásra.

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbi idıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen Bank 2009. szeptember 16-án az elsők között írta alá a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a)

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a) A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló deviza alapú kölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben