SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON BANK BURGENLAND ZRT."

Átírás

1 H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/ Fax: 0036/99/ Adósz.: Bankkapcsolat MNB SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. Iktatószám: Átvétel kelte: Átvette: AZ ŐRLAP OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŐKKEL TÖLTENDİ KI! KÖLCSÖNIGÉNYLİ NYOMTATVÁNY Vásárlás, építés, felújítás, tehermentesítés, korszerősítés, bıvítés, közmővesítés, és áthidaló jelzáloghitel ADÓS ADÓSTÁRS / KEZES SZEMÉLYES ADATOK Név: Név: Leánykori név: Leánykori név: Anyja neve: Anyja neve: Születési hely: Születési hely: Születési idı:. év hó..nap Születési idı:. év hó..nap Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: Személyi szám: Személyi szám: Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: Állampolgársága: Családi állapota: egyedülálló házas-élettárs elvált özvegy Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fıiskola érettségi szakmunkás 8 általános, vagy kevesebb Állampolgársága: Családi állapota: egyedülálló házas-élettárs elvált özvegy Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fıiskola érettségi szakmunkás 8 általános, vagy kevesebb Vezetékes tel: Vezetékes tel: Mobil tel: Mobil tel: Állandó lakcím: Állandó lakcím: Mióta lakik a fenti lakcímen?. év..hó..nap Mióta lakik a fenti lakcímen?. év..hó..nap Értesítési cím: Értesítési cím: MUNKAHELYI ADATOK A jelenlegi munkahelyével kapcsolatos adatokat a A jelenlegi munkahelyével kapcsolatos adatokat a Munkáltatói jövedelem igazolás nyomtatvány Munkáltatói jövedelem igazolás nyomtatvány tartalmazza, amelyet akkor is ki kell töltenie, ha a tartalmazza, amelyet akkor is ki kell töltenie, ha a jövedelem igazolása más módon történik. jövedelem igazolása más módon történik. Amennyiben jelenlegi munkahelyén kevesebb, mint 1 éve dolgozik, akkor elızı munkahely: Neve: Amennyiben jelenlegi munkahelyén kevesebb, mint 1 éve dolgozik, akkor elızı munkahely: Neve: Címe: Címe: Telefonszám: Telefonszám: Elızı munkahelyen eltöltött idı:.év hónap Elızı munkahelyen eltöltött idı: év hónap

2 I. Vagyoni helyzet 1.Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik 2. Pénzügyi megtakarítások Igen, becsült értéke meghaladja a 40 mft-ot Igen, becsült értéke 20 és 40 millió forint között van Igen, becsült értéke 5 és 20 millió forint között van Igen, becsült értéke nem haladja meg az 5 mft-ot Ne rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal 40 millió forintot meghaladó pénzügyi megtakarítással rendelkezik millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik 5-20 millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik 1-5 millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik Nem rendelkezik pénzügyi megtakarítással 3. Életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás 4. Jelentıs értékő ingósággal rendelkezik II. Hitelintézeti kapcsolatok Rendelkezik-e bankszámlával Rendelkezik Nem rendelkezik 5 évnél fiatalabb személygépkocsival rendelkezik 2 mft értéket meghaladó egyéb ingósággal rendelkezik Nem rendelkezik jelentıs érétkő ingósággal Igen, fizetését kapja arra, a közüzemi díjakat onnan fizeti Igen, fizetése arra érkezik Igen, de rendszeres forgalom nincs rajta Számlaszáma: Közüzemi tartozása van? Nem rendelkezik bankszámlával Van Ha van milyen?. III. Munkaviszony adatai Munkaviszony jellege? Betanított munkás, szakmunkás Egyéni vállalkozó Közalkalmazott, szellemi alkalmazott Köztisztviselı, középvezetı Felsıvezetı, tulajdonos ügyvezetı, szellemi szabadfoglalkozású (ügyvéd, orvos, közjegyzı) 2

3 Folyamatos munkaviszony idıtartama 10 évnél régebben 5 10 év között 1 5 év között 1 évnél rövidebb ideje IV. Jövedelmi viszonyai Rendszeres havi nettó jövedelme (igazolt): Több mint ötszöröse a havi törlesztı részletnek Több mint négyszerese a havi törlesztı részletnek Több mint háromszorosa a havi törlesztı részletnek Több mint kétszerese a havi törlesztı részletnek Egyéb nettó jövedelme (igazol, illetve nyilatkozat alapján): Meghaladja a havi törlesztı részletet Nem haladja meg a havi törlesztı részletet V. Családi viszonya Eltartottak száma: Családi állapota nıs / férjezett, élettársi viszonyban él Egyedülálló 3 fı vagy több 1-2 fı 3

4 Közös háztartásban élı családtagok száma:. Ebbıl saját jövedelemmel rendelkezık száma: VAGYONI PÉNZÜGYI ADATOK Közös háztartásban élı családtagok száma:. Ebbıl saját jövedelemmel rendelkezık száma: Igénylı havi nettó jövedelme:....,- Ft Háztartás együttes havi nettó jövedelme:..,- Ft Háztartás együttes havi megélhetési kiadása:.,- Ft Egyéb jövedelem:...,- Ft Igénylı havi nettó jövedelme:....,- Ft Háztartás együttes havi nettó jövedelme:..,- Ft Háztartás együttes havi megélhetési kiadása:.,- Ft Egyéb jövedelem:...,- Ft Esetleges letiltások:...,- Ft Esetleges letiltások:...,- Ft Havi törlesztési kötelezettségek: Havi törlesztési kötelezettségek:.,- Ft.,- Ft Pénzintézet neve: Pénzintézet neve: Hitel típusa: Hitel típusa:.... HITELINTÉZETI KAPCSOLATOK Van Sopron Bank ZRt-vel kapcsolata? Van Sopron Bank ZRt-vel kapcsolata? igen igen nem nem... Ha egyéb bankkapcsolata van, a bank neve: Mennyi ideje van bankkapcsolata?.év..hónap Ha egyéb bankkapcsolata van, a bank neve: Mennyi ideje van bankkapcsolata?..év..hónap AZ IGÉNYELT HITEL FİBB JELLEMZİI Az igényelt hitel: Típusa:. Összege:...,- Ft, Devizaneme:. Futamideje:..hó Lakáscélú hitel esetén: Ingatlan vásárlásnál a vásárolt ingatlan ára:.,- Ft Rendelkezésre álló saját erı:,- Ft Támogatások igénybevétele esetén a támogatások összege:.,- Ft Építés esetén ebbıl: Elkészült munka értéke:.,- Ft, Megvásárolt anyag értéke:..,- Ft Áthidaló hitel esetén: A meglévı ingatlan értéke:..,- Ft Kölcsönfelvétel módja: Átvezetés lakossági bankszámlára Átutalás más banknál vezetett folyószámlára Készpénz kifizetés Törlesztés módja: Sopron Banknál vezetett lakossági bankszámláról Átutalás más banknál vezetett lakossági folyószámláról Készpénz átutalási megbízással Készpénz 4

5 NYILATKOZAT Alulírott büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönigénylésen, illetve jelen nyilatkozaton jelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatokat a helyszínen ellenırizze. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy jelen kölcsönigénylés meghatározott részeiben az általam megjelölt pénzintézet(ek)nél, illetve intézmény(ek)nél fennálló tartozás összegérıl, a törlesztés rendszerességérıl, illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Sopron Bank ZRt. tájékozódjon. Egyidejőleg felhatalmazom a számlát vezetı pénzintézetet, illetve intézményt a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok, hogy a bankkal szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Bank írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Kinyilvánítom, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Jelen kölcsönigénylés mellékletét képezi az ingatlan adatlap, amelyre a hozzájárulásom a kölcsönigényléssel azonosan érvényes. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához. Jelen nyilatkozatommal kifejezetten kezdeményezem és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelemben, valamint az általam benyújtott, illetve benyújtásra kerülı dokumentumokon, nyomtatványokon, igazolásokon feltüntetett, valamint a késıbbiekben megkötött szerzıdéseken, illetve azokhoz kapcsolódóan bármilyen formában megadott adataimat a Bank feldolgozza, kezelje és fenti dátumtól számított 5 évig ügyfélkapcsolat kialakulása esetén ezen túlmenıen is nyilvántartsa, felhasználja a jogszabályban meghatározott körben és módon, valamint általános kockázatelemzési, - értékelési és mérséklési célokra, függetlenül attól, hogy a Bank és közöttem létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony. Hozzájárulok továbbá, hogy a Bank a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminısítési és ellenırzési célból a Bank Burgenland AG (A-7000 Eisenstadt, Neusiedler Str.33) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja. Felhatalmazom továbbá a Bankot, hogy a Bank és érdekeltségébe tartozó társaságok, szervezetek, illetve jogutódjaik számára az adataimat átadja abból a célból, hogy azok szolgáltatásaikat számomra közvetlenül ajánlhassák fel. Tudomásul veszem, hogy a Bank jogosult idırıl idıre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni a saját és a jelen idıpontban megjelölt egyéb szervezetek szolgáltatásairól. Kijelentem, hogy a jelen (hitel)kérelem benyújtása szerzıdéskötési ajánlatnak minısül a részemrıl a Bank Üzletszabályzatában, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a (hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselıjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerzıdés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részérıl a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Hozzájárulok, hogy a Sopron Bank ZRt. - támogatott lakáshitel esetén - a támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenırzése, valamint a kért kölcsön folyósítása esetén a támogatás nyilvántartása érdekében a Magyar Államkincstár részére átadja az alábbi adataimat: név, leánykori név, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím valamint a támogatással érintett lakás címe, helyrajzi száma, a támogatással érintett szerzıdés ténye összege. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár a támogatások folyósítását végzı bármely hitelintézet kérésére rólam nyilvántartott adatokról tájékoztatást kapjon. Kelt:. Adós aláírása Adóstárs aláírása Kezes aláírása Elıttünk, mint tanúk elıtt: Tanú aláírása Lakcím Tanú aláírása Lakcím 5

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Vásárlás, építés céljára szolgáló üzleti feltételű hitelek

Kölcsönigénylés. Vásárlás, építés céljára szolgáló üzleti feltételű hitelek K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Befogadás dátuma:. Átvette:. Iktatószám:.

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Bővítés, korszerűsítés, felújítás céljára

Részletesebben

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK Kölcsön igénylés Forint Személyi kölcsön Rétköz Takarékszövetkezet 3.sz.melléklet Befogadás dátuma: Átvette:. Iktatószám: Tisztelt Hiteligénylő! Bizonyára már tájékozódott a kölcsön feltételeiről ismeri

Részletesebben

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk!

kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! kölcsönigénylő lap Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja. Kérjük, hogy a Kölcsönigénylő lap kitöltését megelőzően olvassa át jelen összefoglalónkat.

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelezı KirendeltségFiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelezı ügyintézı neve: Tel: Az igénylılapot kitöltı személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN. Az igényelt hitel összege: Ft ( azaz Ft)

HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN. Az igényelt hitel összege: Ft ( azaz Ft) Pannonhalma, Dózsa György u. 1. Iktatószám:... Tel: 96/470-097, Befogadás dátuma:... www.phalmatksz.hu Hitelszám:... Átvette:... HITELKÉRELEM INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT HITEL ESETÉN A hiteligénylő

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos : 2012. július 03-tól) Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: A hiteligényre

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás

KÖLCSÖNKÉRELEM. lakáskorszerűsítés üdülővásárlás. üdülőépítés lakásfelújítás. üdülőfelújítás telekvásárlás KÖLCSÖNKÉRELEM A hiteligénylő neve:... Hitel devizaneme: HUF alapú EUR alapú* * Csak szabad felhasználású jelzáloghitel, és piaci kamatozású lakáscélú hitel esetén Igényelt hitel összege:...ft vagy....

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Felhasználási célhoz nem kötött ingatlanfedezet mellett nyújtott kölcsön

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Felhasználási célhoz nem kötött ingatlanfedezet mellett nyújtott kölcsön KÖLCSÖNIGÉNYLŐ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Felhasználási célhoz nem kötött ingatlanfedezet mellett nyújtott kölcsön 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK KÖLCSÖNIGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

3 folyószámla hitelkeret csökkentése

3 folyószámla hitelkeret csökkentése 209k. Iktatószám vonalkódjának helye 1. oldal Becsült kitöltési idő 15 perc kérelem és folyószámla- szerződés neve - Bank tölti ki Kapcsolódó jelzáloghitel ügyletazonosítója - Bank tölti ki 1 2 folyószámla

Részletesebben