SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON BANK BURGENLAND ZRT."

Átírás

1 H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/ Fax: 0036/99/ Adósz.: Bankkapcsolat MNB SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. Iktatószám: Átvétel kelte: Átvette: AZ ŐRLAP OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŐKKEL TÖLTENDİ KI! KÖLCSÖNIGÉNYLÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ ADÓS ADÓSTÁRS / KEZES SZEMÉLYES ADATOK Név: Név: Leánykori név: Leánykori név: Anyja neve: Anyja neve: Születési hely: Születési hely: Születési idı:. év hó..nap Születési idı:. év hó..nap Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: Személyi szám: Személyi szám: Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: Állampolgársága: Állampolgársága: Családi állapota: egyedülálló házas-élettárs elvált özvegy Családi állapota: egyedülálló házas-élettárs elvált özvegy Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fıiskola érettségi szakmunkás 8 általános, vagy kevesebb Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem fıiskola érettségi szakmunkás 8 általános, vagy kevesebb Vezetékes tel: Vezetékes tel: Mobil tel: Mobil tel: Állandó lakcím: Állandó lakcím: Mióta lakik a fenti lakcímen?. év..hó..nap Mióta lakik a fenti lakcímen?. év..hó..nap Értesítési cím: Értesítési cím: MUNKAHELYI ADATOK A jelenlegi munkahelyével kapcsolatos adatokat a Munkáltatói jövedelem igazolás nyomtatvány tartalmazza, amelyet akkor is ki kell töltenie, ha a jövedelem igazolása más módon történik. Amennyiben jelenlegi munkahelyén kevesebb, mint 1 éve dolgozik, akkor elızı munkahely: Neve: A jelenlegi munkahelyével kapcsolatos adatokat a Munkáltatói jövedelem igazolás nyomtatvány tartalmazza, amelyet akkor is ki kell töltenie, ha a jövedelem igazolása más módon történik. Amennyiben jelenlegi munkahelyén kevesebb, mint 1 éve dolgozik, akkor elızı munkahely: Neve: Címe: Címe: Telefonszám: Telefonszám: Elızı munkahelyen eltöltött idı:.év hónap Elızı munkahelyen eltöltött idı: év hónap

2 I. Vagyoni helyzet 1.Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik Igen, becsült értéke meghaladja a 40 mft-ot Igen, becsült értéke 20 és 40 millió forint között van Igen, becsült értéke 5 és 20 millió forint között van Igen, becsült értéke nem haladja meg az 5 mft-ot Ne rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal 2. Pénzügyi megtakarítások 40 millió forintot meghaladó pénzügyi megtakarítással rendelkezik millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik 5-20 millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik 1-5 millió forint pénzügyi megtakarítással rendelkezik Nem rendelkezik pénzügyi megtakarítással 3. Életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás Rendelkezik Nem rendelkezik 4. Jelentıs értékő ingósággal rendelkezik 5 évnél fiatalabb személygépkocsival rendelkezik 2 mft értéket meghaladó egyéb ingósággal rendelkezik Nem rendelkezik jelentıs érétkő ingósággal II. Hitelintézeti kapcsolatok Rendelkezik-e bankszámlával Igen, fizetését kapja arra, a közüzemi díjakat onnan fizeti Igen, fizetése arra érkezik Igen, de rendszeres forgalom nincs rajta Számlaszáma: Nem rendelkezik bankszámlával Közüzemi tartozása van? Van Ha van milyen?. III. Munkaviszony adatai Munkaviszony jellege? Betanított munkás, szakmunkás Egyéni vállalkozó Közalkalmazott, szellemi alkalmazott Köztisztviselı, középvezetı Felsıvezetı, tulajdonos ügyvezetı, szellemi szabadfoglalkozású (ügyvéd, orvos, közjegyzı) 2

3 Folyamatos munkaviszony idıtartama 10 évnél régebben 5 10 év között 1 5 év között 1 évnél rövidebb ideje IV. Jövedelmi viszonyai Rendszeres havi nettó jövedelme (igazolt): Több mint ötszöröse a havi törlesztı részletnek Több mint négyszerese a havi törlesztı részletnek Több mint háromszorosa a havi törlesztı részletnek Több mint kétszerese a havi törlesztı részletnek Egyéb nettó jövedelme (igazol, illetve nyilatkozat alapján): Meghaladja a havi törlesztı részletet Nem haladja meg a havi törlesztı részletet V. Családi viszonya Eltartottak száma: Családi állapota nıs / férjezett, élettársi viszonyban él Egyedülálló 3 fı vagy több 1-2 fı 3

4 Közös háztartásban élı családtagok száma:.. Ebbıl saját jövedelemmel rendelkezık száma: VAGYONI PÉNZÜGYI ADATOK Közös háztartásban élı családtagok száma:.. Ebbıl saját jövedelemmel rendelkezık száma: Igénylı havi nettó jövedelme:.,- Ft Háztartás együttes havi nettó jövedelme:...,- Ft Háztartás együttes havi megélhetési kiadása:...,- Ft Egyéb jövedelem:.,- Ft Igénylı havi nettó jövedelme:.,- Ft Háztartás együttes havi nettó jövedelme:...,- Ft Háztartás együttes havi megélhetési kiadása:...,- Ft Egyéb jövedelem:.,- Ft Esetleges letiltások:.,- Ft Havi törlesztési kötelezettségek:.,- Ft Pénzintézet neve: Hitel típusa: HITELINTÉZETI KAPCSOLATOK Van Sopron Bank ZRt-vel kapcsolata? igen nem : Ha egyéb bankkapcsolata van, a bank neve:.. Mennyi ideje van bankkapcsolata?..év..hónap AZ IGÉNYELT HITEL FİBB JELLEMZİI Az igényelt hitel típusa:. összege:..,- Ft futamideje:.hó Esetleges letiltások:.,- Ft Havi törlesztési kötelezettségek:.,- Ft Pénzintézet neve: Hitel típusa: Van Sopron Bank ZRt-vel kapcsolata? igen nem.. Ha egyéb bankkapcsolata van, a bank neve:.. Mennyi ideje van bankkapcsolata?..év..hónap Az igényelt hitel céljának rövid leírása: Kölcsönfelvétel módja: átvezetés lakossági bankszámlára átutalás más banknál vezetett folyószámlára készpénz kifizetés Törlesztés módja: Sopron Banknál vezetett lakossági bankszámláról átutalás más banknál vezetett lakossági folyószámláról készpénz átutalási megbízással készpénz NYILATKOZAT Alulírott kijelentem, hogy az alább megnevezett tevékenység jövedelmébıl az általam igényelt hitelt és annak hiteldíját esedékességkor meg tudom fizetni. A jövedelem forrása: Kelt:. Adós aláírása Adóstárs aláírása Kezes aláírása 4

5 NYILATKOZAT Alulírott büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönigénylésen, illetve jelen nyilatkozaton jelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatokat a helyszínen ellenırizze. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy jelen kölcsönigénylés meghatározott részeiben az általam megjelölt pénzintézet(ek)nél, illetve intézmény(ek)nél fennálló tartozás összegérıl, a törlesztés rendszerességérıl, illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Sopron Bank ZRt. tájékozódjon. Egyidejőleg felhatalmazom a számlát vezetı pénzintézetet, illetve intézményt a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok, hogy a bankkal szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Bank írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Kinyilvánítom, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Jelen kölcsönigénylés mellékletét képezik az ingatlan adatlap, amelyre a hozzájárulásom a kölcsönigényléssel azonosan érvényes. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához. Jelen nyilatkozatommal kifejezetten kezdeményezem és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelemben, valamint az általam benyújtott, illetve benyújtásra kerülı dokumentumokon, nyomtatványokon, igazolásokon feltüntetett, valamint a késıbbiekben megkötött szerzıdéseken, illetve azokhoz kapcsolódóan bármilyen formában megadott adataimat a Bank feldolgozza, kezelje és fenti dátumtól számított 5 évig ügyfélkapcsolat kialakulása esetén ezen túlmenıen is nyilvántartsa, felhasználja a jogszabályban meghatározott körben és módon, valamint általános kockázatelemzési, - értékelési és mérséklési célokra, függetlenül attól, hogy a Bank és közöttem létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony. Hozzájárulok továbbá, hogy a Bank a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminısítési és ellenırzési célból a Bank Burgenland AG (A-7000 Eisenstadt, Neusiedler Str.33) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja. Felhatalmazom továbbá a Bankot, hogy a Bank és érdekeltségébe tartozó társaságok, szervezetek, illetve jogutódjaik számára az adataimat átadja abból a célból, hogy azok szolgáltatásaikat számomra közvetlenül ajánlhassák fel. Tudomásul veszem, hogy a Bank jogosult idırıl idıre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni a saját és a jelen idıpontban megjelölt egyéb szervezetek szolgáltatásairól. Kijelentem, hogy a jelen (hitel)kérelem benyújtása szerzıdéskötési ajánlatnak minısül a részemrıl a Bank Üzletszabályzatában, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a (hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselıjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerzıdés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részérıl a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Kelt:. Adós aláírása Adóstárs aláírása Kezes aláírása Elıttünk, mint tanúk elıtt: Tanú aláírása Lakcím Tanú aláírása Lakcím 5

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2013. december 15. napjától a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete KÉRELEM

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Iroda 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel.:590-596 Hatályos 2014. január 1. napjától KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Pályázati adatlap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2015. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely.. 5. Születési idő:... 6. Állandó lakcím:...

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben