Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71."

Átírás

1 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság 66/ i határozatával. Hatályos: október 12-tıl

2 1. A kölcsön célja Ez a kölcsön magánszemélyek részére nyújtható, korábbi kölcsön kiváltására (visszafizetésére). A hitelkiváltásnak minden esetben teljes körőnek kell lennie, azaz a korábbi kölcsön részlegesen sem maradhat fenn, a Takarékszövetkezeti kölcsön folyósításával meg kell szőnnie a korábbi kölcsönöknek. Az erre a célra folyósítandó kölcsön típusai lehetnek: Szabad felhasználású jelzáloghitel, Piaci kamatozású lakásvásárlási hitel (ha a kiváltandó hitel is lakásvásárlási célú volt), Piaci kamatozású lakásépítési hitel (ha a kiváltandó hitel is lakásépítési célú volt), Szabad felhasználású személyi hitel. Takarékszövetkezeti hitellel a következı feltételeknek megfelelı kölcsönök válthatók ki: Hitel eredeti célja - amennyiben ilyen a korábbi kölcsönszerzıdésben kikötésre került - már teljes körően megvalósult. Belföldi hitelintézet által nyújtott forint, EUR vagy CHF alapú hiteleket. A kölcsön szerzıdésszerő visszafizetésére a korábbi kölcsönszerzıdés szerint, a kölcsönkérelem benyújtásakor, még legalább 180 nap rendelkezésre áll. A kiváltandó kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelszámla-történet, amely igazolja, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelızı 6 hónapban hogyan törlesztette a kiváltandó kölcsönt a hitel adósa (az Ügyfél). A Takarékszövetkezet ez alapján egyedileg mérlegeli a kölcsön kiválthatóságát. Garantálható, hogy a kiváltani kért kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlant terhelı, a kölcsönt nyújtó bank javára bejegyzett jelzálogjog a kiváltással teljes körően megszőnik. Keretbiztosítéki jelzálogjog kiváltása esetén az Ügyfélnek teljes bizonyító erejő magánokirati formában nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott tarozás-kimutatás kiállítását követıen a keretet nem terhelte meg, illetve nem fogja megterhelni további kölcsön lehívásával. A teljes elıtörlesztésének a cégszerően aláírt vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt tartozás kimutatás szerint a teljes elıtörlesztésre meghatározott idıpontban jogi vagy más akadálya nincs (a korábbi hitelnyújtó elfogadja a teljes elıtörlesztést). A kiváltandó kölcsönrıl kiadott tartozás-kimutatás a kölcsönkérelem befogadásakor 30 napnál nem régebbi. A kiváltandó kölcsönt nyújtó nyilatkozik arról, hogy milyen számú bankszámlára történjen a Takarékszövetkezeti kölcsön folyósítása. 1

3 A Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön kizárólag a kiváltandó kölcsönt nyújtó hitelintézetnél vezetett hitelszámlára utalható. Több kölcsön kiváltása esetén a tartozás-kimutatásokban megjelölt idıpontoknak azonosnak kell lenniük. Az eredeti, kiváltásra kerülı kölcsönügyletben szereplı személyek kerülnek bevonásra az új kölcsönügyletbe. Amennyiben az adósok, kezesek hitelkapacitása vagy a fedezet nem elegendı a kiváltó hitelhez, új adóstárs, kezes, és plusz ingatlan bevonására is van lehetıség. 2. A kölcsön mértéke, futamideje A kölcsön mértéke legfeljebb: forint alapú hitel kiváltása esetén megegyezik a tartozás kimutatás szerinti tartozás összegével, deviza alapú hitel kiváltása esetén a tartozás kimutatás szerinti tartozás 4%-kal növelt összege, a évi CXXI. Tv. alapján kedvezményes árfolyamon történı devizahitel kiváltása esetén a fennálló tartozásról szóló igazolásban szereplı devizaösszeg kedvezményes árfolyamon számított forintösszege. A kölcsön összege minimum Ft, de nem haladhatja meg a Ft-ot. A kölcsön folyósítása minden esetben forintban történik. A kölcsön futamideje maximum 240 hónap. 3. Kamatozás, egyéb díjak A évi CXXI. Tv. alapján kedvezményes árfolyamon történı devizahitel kiváltása esetén a hitel kamata jegybanki alapkamat +3-4% kamatfelár. Egyéb költségek: - kezelési költség évi 0-1%, a havi törlesztı részlettel együtt fizetendı, - hitelbírálati díj: 1%, amely szerzıdéskötéskor esedékes. - értékbecslés díja: a Hitelintézet költsége - Közjegyzıi okiratba foglalás díja: közvetlenül a közjegyzınek fizetendı A hitelszerzıdést abban az esetben szükséges közokiratba foglalni, ha a hitelösszeg meghaladja az Ft-ot, vagy a futamidı hosszabb, mint 60 hónap. Az egyéb díjakat a Takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye tartalmazza. 2

4 4. A kölcsön ingatlanfedezete 4.1. Az ingatlanfedezettel kapcsolatos további követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor A kiváltandó kölcsönt nyújtó javára bejegyzett jelzálogjogot, opciós (vételi) jogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat nem kell határozattal törölni a kölcsönszerzıdés megkötéséig a kiváltandó kölcsönfedezetét jelentı ingatlanról, a Takarékszövetkezet elfogadja az ingatlanfedezetet átmenetileg terhelı, korábbi kölcsönt nyújtó javára bejegyzett jelzálogjogot a Takarékszövetkezetet megelızı ranghelyen. A fedezetként szolgáló ingatlanról amennyiben az értékbecslés 2 évnél nem régebbi, a hitelintézet elfogadhatja az eredeti értékbecslést, amennyiben 2 évnél régebbi, illetve a hitelintézet úgy ítéli meg, kérheti az új értékbecslés elvégzését, illetve felülvizsgálatát, valamint az ingatlanon fennálló vagyonbiztosítás záradékának módosítása is szükséges az új kölcsönszerzıdés alapján Az ingatlanfedezettel kapcsolatos további követelmények a kölcsön folyósításának idıpontjában és azt követıen A Takarékszövetkezet elfogadja a fedezeti ingatlant átmenetileg terhelı korábbi kölcsönt nyújtó javára bejegyzett jelzálogjogot a Takarékszövetkezetet megelızı ranghelyen, amennyiben a korábbi kölcsönt nyújtó bank Hozzájáruló Nyilatkozat kitöltésével hozzájárul, hogy a Takarékszövetkezet jelzálogjogot jegyezzen be az ingatlanra az ıt követı rangsorban, valamint vállalja, hogy a hiteltartozás teljes kiegyenlítését követıen haladéktalanul kiadja az Adós részére az ingatlanra bejegyzett hitelt biztosító terhek törlésére vonatkozó engedélyét. Az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön folyósítását követıen a jelzálogjogának törlésével felszabaduló ranghelyet nem tartja fenn, arról a Takarékszövetkezet javára lemond. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanra vagyonbiztosítást kötni, a biztosítási kötvényt bemutatása folyósítási feltétel. A vagyonbiztosítási szerzıdés kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölnie. Az errıl szóló igazolást a folyósítást követı 30 napon belül be kell mutatnia a Takarékszövetkezetnél. 3

5 5. A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósítása egy részletben történik. Folyósításra a kölcsönszerzıdésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel maradéktalan teljesülését és a Takarékszövetkezet felé való igazolását követı 8, azaz nyolc munkanapon belül kerül sor. Devizahitel (nem kedvezményes árfolyamon történı) kiváltása esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az eredetileg megjelölt összegnél minden esetben minimum 4%-al magasabb összeg kerül átutalásra a korábbi hitelezı részére akkor is, ha ez több mint az ügyfél korábbi hitelezınél fennálló tartozása. A különbözet tekintetében az Ügyfél számol el a korábbi Hitelezıvel. Abban az esetben, ha a különbözetet a korábbi Hitelezı visszautalja a Takarékszövetkezethez, azt a Takarékszövetkezet egy nem kamatozó fizetıszámlán tartja nyilván. A folyósítás feltételei: A Földhivatal a Takarékszövetkezet javára, a kölcsönszerzıdés biztosítására, a Takarékszövetkezet által meghatározott: elsı vagy a döntésnek megfelelı ranghelyre az önálló zálogjogot a tulajdoni lapon legalább széljegyként feltüntette. A széljegyként feltüntetés érdekében kölcsönfelvevı jár el az illetékes földhivatalnál. A korábbi kölcsönt nyújtó írásbeli hozzájárulása szükséges a kölcsönszerzıdés megkötéséig, hogy a Takarékszövetkezet önálló zálogjoga bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan fedezetre vonatkozóan az Adós bemutatta a Takarékszövetkezetnél a vagyonbiztosítási kötvényt. A Takarékszövetkezethez benyújtotta az Ügyfél a kiváltandó kölcsönt nyújtó írásbeli kimutatását a kiváltandó kölcsön teljes tartozásáról (tartozás-kimutatás). Deviza alapú kölcsön kiváltása esetén a tartozás összegét forintban kell megadni, vagy fel kell tüntetni az átszámításkor alkalmazott árfolyamot. Be kell nyújtani továbbá a kölcsönt nyújtó írásbeli nyilatkozatát is, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a kiváltásra kerülı kölcsön lejárat elıtti megfizetését teljes mértékben elfogadja. A ügyfél vállalja, hogy a kölcsön átutalását követıen haladéktalanul kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a biztosítékul szolgáló ingatlanon a kiváltandó kölcsönt nyújtó javára fennálló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom és/vagy opciós (vételi) jog töröltetését. A kiváltandó kölcsönt nyújtó által kiállított okiratokat cégszerően alá kell írni. 4

6 Devizaalapú kölcsön (nem kedvezményes árfolyamon történı) kiváltásakor rendkívüli esetben, de nem kizárhatóan elıfordulhat, hogy a kölcsönszerzıdésben devizában (EUR-ban vagy CHFben) meghatározott kölcsön a szerzıdéskötéstıl a folyósításig eltelt idı alatt jelentıs árfolyamváltozás esetén folyósításkor már nem éri el forintban azt az összeget, amelyre a kölcsönszerzıdés megkötésekor a kölcsönfelvevı(k) számított(ak), azaz a kölcsönbıl finanszírozni kívánt hiteltartozást. Ezen összeg megfizetéséért a Takarékszövetkezet nem vállal kötelezettséget. Rendkívüli esetben, de nem kizárhatóan elıfordulhat, hogy jelentıs árfolyamváltozás esetén devizahitel kiváltásakor az átutalt összeg nem fedezi az aktuális tartozást, ebben az esetben az ügyfél kötelessége, hogy elszámoljon a korábbi hitelezıvel. 6. A kölcsön céljának ellenırzése Kölcsönfelvevı a kölcsöncél megvalósulását, a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanon a korábbi Hitelezı javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom és/vagy az opciós jog ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott alakiságoknak megfelelı törlési kérelem illetékes földhivatalhoz igazoltan benyújtott másolati példányának bemutatásával igazolja. A jelzálogjog törlésének megtörténtét az Adós legkésıbb a folyósítást követı 40 napon belül a Takarékszövetkezet részére igazolja. A kérelem benyújtásakor csatolja az illetékes földhivatal által érkeztetett azon nyilatkozatát is, amely szerint a zálogkötelezettek a korábbi Hitelezı javára bejegyzett jelzálogjogról nyilatkoznak, hogy annak törlésekor zálogjogi ranghelyét nem tartja(ák) fenn, annak ranghelyén új jelzálogjogot nem alapít(anak), hanem a mozgó ranghely elve alapján hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet önálló zálogjoga kerüljön a törölt jelzálogjog ranghelyére. 7. Állami támogatások Ezen kölcsönhöz állami támogatás nem vehetı igénybe. A hitelkiváltás során a kiváltott hitelhez főzıdı esetleges korábbi joghatások (különös tekintettel annak adózás szempontjából történı minısítésére, adókedvezményre valójogosultságára) megszőnnek. 5

7 8. Deviza alapú (nem kedvezményes árfolyamon történı) hitel kiváltásának speciális feltétele A Takarékszövetkezet fenntartja magának jogot, hogy amennyiben folyósítás elıtt kedvezıtlen árfolyamváltozás következik be, jogosult elállni a szerzıdéstıl. Ebben az esetben a közjegyzıi díj kivételével a többi már befizetett díjat visszafizeti. Jelen eljárási rendben foglaltakon felül a Takarékszövetkezet Hitelezési szabályzatában, valamint a Fogyasztási hitelekre vonatkozó eljárási rendjében, illetve a Magánszemélyek részére nyújtandó lakáscélú hitelek és támogatások szabályzatában foglaltak az irányadóak. Jelen Eljárás rendet a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 66/ i határozatával jóváhagyta az 59/ i szabályzat hatályon kívüli helyezésével. Mellékletek: elnök ügyvezetı 1. sz. melléklet: Kölcsönigénylés 2. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat 3. sz. melléklet: Igazolás fennálló tartozásról 4. sz. melléklet: Kölcsönszerzıdés forint alapú devizakiváltó hitelhez 5. sz. melléklet: Jelzálogszerzıdés 6

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásépítési kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásépítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben