Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl"

Átírás

1 Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban a Kormányzati adósmentı csomag részeként igényelhetı árfolyamrögzítés rendszerével kapcsolatban olvashat részletes tájékoztatást! A megalapozott döntés érdekében kérjük, alaposan tanulmányozza át a következı tájékoztatót! Mi a rögzített árfolyamrendszer lényege? Az árfolyamrögzítés idıszakában, három évig, de legkésıbb december 31-ig törvényben rögzített árfolyamon történik a törlesztı részletek megfizetése. Az árfolyam rögzítés idıpontja tehát három évnél kevesebb is lehet, amennyiben a programban való részvétel feltételeinek teljesítése miatt (lásd késıbb) a rögzített árfolyamon való törlesztés 2011 decemberét követıen kezdıdik. Az árfolyam-rögzítési idıszakot követıen az aktuális banki törlesztési árfolyamon kerül felszámításra a törlesztı részlet. Fontos, hogy kizárólag az árfolyam kerül rögzítésre, de az érvényes devizahitel szerzıdéstıl függıen a kamatváltozásokat a bank érvényesítheti. A rögzítés mértéke devizánként: Euro hitel esetén: 250 forint/euro Svájci frank esetén: 180 forint/svájci frank Az árfolyam-rögzítés idıszaka alatt az egyes törlesztések idıpontjában érvényes törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közti különbség egy úgynevezett győjtıszámlán jelenik meg. Az átmeneti idıszakban így felhalmozott összeget a Bank forintban tartja nyílván, melyet az árfolyam-rögzítési idıszakot követıen az adósnak szintén forintban kell törlesztenie, kamattal.! A konstrukció igénybevétele tehát egy új, késleltetett törlesztéső, kamatozó forinthitel felvételét jelenti! A győjtıszámlán nyilvántartott hitel kondíciói: Kamat: A rögzítés idıszaka alatt 3 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb), ezt követıen piaci kamatozásúvá válik, a győjtıszámla hitel meghatározott ügyleti kamata törvényi elıírás szerint nem haladhatja meg a pénzügyi intézmény által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékét. Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 1

2 Lejárat: Nem lehet rövidebb az adós devizahitel szerzıdésének lejáratánál, hosszabb lehet, mert a Bank úgy köteles megállapítani a futamidıt, hogy a visszafizetés ne jelentsen aránytalanul magas fizetési terhet az adós számára! Ez azt jelenti, hogy a győjtıszámla-hitelt esetleg a devizahitel lejáratát követıen is hosszú évekig kell még törleszteni! Törlesztés módja: Annuitásos hitel, azaz havi egyenlı összegő törlesztı részletek kerülnek megállapításra. Hitelhez kapcsolódó egyéb díjak: A hitelbírálat során, valamint a szerzıdésszerő teljesítése esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj jogcímén fizetési kötelezettséget a pénzügyi intézmény a hiteladóssal szemben nem érvényesíthet, ideértve, hogy a devizakölcsön-szerzıdés konstrukció igénybevétele miatti szerzıdés módosításhoz kapcsolódóan szerzıdés módosítási díjat Bank nem számíthat fel. Egyéb járulékos költségek/díjak: A megkötendı hitelkeret szerzıdést közjegyzıi okiratba kell foglalni, ennek költsége Adóst terheli! Hogyan hat a deviza/forint árfolyam változása a győjtıszámlán felhalmozódó összegre? A tényleges és a rögzített árfolyam közötti különbözet mértéke a forint devizához képesti gyengülésétıl és erısödésétıl függıen változik. Elképzelhetı, hogy a rögzítés három éves idıtartama alatt lesz olyan periódus, amikor a svájci frank vagy az euró árfolyama a rögzített árfolyam alá csökken (forint erısödés), de lesz olyan is és jelenleg inkább ez a tendencia hogy a tényleges piaci árfolyam jóval meghaladja a rögzítettet (forint gyengülés). Fentiek alapján: Amennyiben a rögzített árfolyam tartósan alacsonyabb a piaci árfolyamokhoz igazodó banki törlesztési árfolyamnál, akkor az árfolyamrögzítési idıszakot követıen az adósnak törlesztenie kell a győjtıszámlán felhalmozott összeget és annak kamatait is. Fordított esetben, tehát ha a rögzített árfolyam magasabb, az adós akkor is a rögzített árfolyamon teljesíti a havi törlesztést, de a többletfizetés a győjtıszámlahitel törlesztésére kerül elszámolásra.! Fontos, hogy az árfolyamrögzítés idıszaka alatt az adós az árfolyam alakulásától függetlenül a rögzített árfolyamon törleszt. Ez alól kivétel, ha tartósan erıs forint mellett a győjtıszámla egyenlege a rögzítési idıszakban éppen nulla, mert akkor az adós a - rögzített árfolyamnál kedvezıbb - banki törlesztési árfolyamon törleszt. Az árfolyamrögzítés rendszerébıl menet közben nem lehet kiszállni, kivéve, ha az adós a devizahitelt és győjtıszámlahitelt is teljesen visszafizeti. Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 2

3 A devizahitel elıtörlesztése a Sopron Bank által az elszámoláskor jegyzett törlesztési árfolyamon történik. Ha a hiteladós elıtörleszt, akkor az elıtörlesztett összeget amennyiben a devizakölcsönbıl eredı tartozása a hiteladósnak még fennáll a devizakölcsön elıtörlesztéseként kell elszámolni. A bank a devizakölcsönre vonatkozó teljes elıtörlesztést csak abban az esetben fogadhatja el, ha az elıtörlesztett összeg a győjtıszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésbıl eredı tartozás teljes megfizetését is fedezi. Mi történik késedelmes törlesztés esetén? A programban való részvétel az adós részérıl azzal a kötelezettséggel jár, hogy a törlesztı részleteket rendszeresen, határidıre fizeti. Amennyiben 90 napot meghaladó késedelembe esik, vagy akár a győjtıszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést akár a devizakölcsön szerzıdést súlyosan megszegi, a bank a győjtıszámla-hitel szerzıdést és a devizakölcsön szerzıdést is felmondhatja. A felmondás az adós számára az árfolyamrögzítés megszőnését, és a győjtıszámlán addig felhalmozódott összeg valamint a devizakölcsönbıl még fennálló tartozás azonnali, egyösszegő kifizetési kötelezettségét jelenti. A győjtıszámla-hitelre vonatkozó állami garancia érvényesítésére rendelkezésre álló idı rövidsége miatt a banknak nem lesz lehetısége 90 napon túl türelmet gyakorolni. A programban való részvétel feltételei A programban való részvételhez a következı pontoknak való maradéktalan megfelelés szükséges: olyan deviza jelzáloghitelük van, amely lakóingatlanon alapított zálogjoggal fedezett. Ennek igazolása az Ügyfél által Bank részére a győjtıszámla-hitelkeret szerzıdéskötését megelızıen bemutatott 10 munkanapnál nem régebbi, eredeti tulajdoni lappal történik, melynek költsége az Ügyfelet terheli. a rögzített árfolyamon való törlesztés kezdınapjáig nincs 90 napnál hosszabb ideje fennálló törlesztési elmaradásuk. Ha az ingatlanra több jelzálogjog is be van jegyezve, akkor a többi pénzintézettel szemben fennálló tartozása esetén sem lehet 90 napon túli tartozása, amelyet a szerzıdéskötést megelızıen igazolnia kell a másik pénzintézet által kiállított okirattal. Bank jogosult az elsı folyósítás idıpontja elıtt ismételten igazolást kérni a fenti feltétel fennállásáról. Amennyiben Önnek 90 napnál hosszabb ideje késedelmes tartozása áll fenn, akkor a 90 nap feletti tartozását elıször rendeznie kell, amennyiben a programban részt kíván venni. Ha Önnek a Sopron Bankkal szemben csak 90 napnál rövidebb ideje fennálló késedelmes tartozása van, akkor a fennálló késedelmes tartozás a program részeként mőködı győjtıszámlahitel terhére folyósított kölcsönbıl rendezésre kerül. Ezzel a Sopron Banknál fennálló devizakölcsönén megszőnik a késedelmes tartozás, azonban annak a banki törlesztési árfolyamon forintra átszámított összege megjelenik az adós győjtıszámla hitel tartozásaként. a hitelt bár deviza alapon vették fel, forintban törlesztik. A Sopron Bank csak devizában törlesztendı devizakölcsönt nyújtott, de lehetıvé teszi az Ügyfelei számára, Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 3

4 hogy a devizában fizetendı devizakölcsönüket forintban fizetendı devizakölcsönné alakítsák át, és ezzel részt vegyenek a programban. Az átalakítás azzal jár, hogy az adós a devizakölcsön teljes visszafizetéséig csak forintban törlesztheti a hitelt (a hitel teljes visszafizetése devizában is lehetséges marad) és a hitel esetleges felmondásakor fennálló tartozást a bank jogosult forintosítani. nem vesznek részt más hitelkönnyítı programban, (így például a bank által biztosított futamidı hosszabbítás, egyéb adósságrendezı hitelszerzıdés, áthidaló kölcsön, stb.), melynek eredményeként egy meghatározott idıszakra kisebb havi törlesztı részlet megfizetésére kötelesek. Ennek igazolása az ügyfél által aláírt nyilatkozat formájában történik, melyet az igénylı nyomtatvány tartalmaz. devizahitel-szerzıdésük lejárata december 31-ét követı idıpont; a hitelszerzıdésben fedezetül felajánlott ingatlannak a bank által meghatározott forgalmi értéke nem haladta meg a 30 millió forintot a fedezetként történı elfogadáskor; és a fedezetül szolgáló ingatlan nem áll végrehajtási eljárás alatt. Ennek igazolása az Ügyfél által Bank részére a szerzıdéskötést megelızıen bemutatott 10 munkanapnál nem régebbi, eredeti tulajdoni lappal történik, melynek költsége az Ügyfelet terheli. Ha az adósnak egyszerre több devizahitele is van, amelyek a fenti feltételeknek egyenként mind megfelelnek, akár valamennyi hitelszerzıdés esetében is kérheti az árfolyamrögzítést. Hogyan igényelhetı a konstrukció? A rögzített árfolyamon való törlesztést írásban kell kezdeményezni a Sopron Banknál, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon, mely elérhetı bankfiókjainkban. A jogszabály értelmében amennyiben Ön az igénylési feltételeknek megfelel, a Bank köteles a rögzített árfolyamon való törlesztést biztosítani.! Figyelem! A győjtıszámla-hitelre vonatkozó keretszerzıdés megkötését legkésıbb december 31-ig lehet írásban kezdeményezni! A fenti igényléskor vagy azt követı 60 napon belül Önnek igazolnia kell a feltételek teljesítését, azaz be kell szereznie és a bank részére benyújtania az alábbi dokumentumokat: a devizakölcsön mögött álló ingatlanfedezetek tulajdoni lapja (10 napnál nem régebbi) ha a tulajdoni lapra más pénzintézet is bejegyzett jelzálogjogot, akkor mindenegyes pénzintézettıl igazolást kell kérnie arról, hogy nincs 90 napon túli tartozása Az igazolások átvizsgálást követıen kerül sor a győjtıszámla hitelkeret szerzıdés megkötésére és a devizakölcsön szerzıdés módosítására. A megkötött szerzıdések alapján Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 4

5 Önnek közjegyzıi okiratba foglaltat tartozáselismerı nyilatkozatot kell tennie (ennek költsége Önt terheli) és az okiratot benyújtania a bank részére. Mikortól kerül a törlesztı részlet a rögzített árfolyamon felszámításra? A rögzített árfolyam melletti törlesztés kezdı idıpontja a győjtıszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés alapján a hiteladós által tett, közjegyzıi okiratba foglalt tartozáselismerı nyilatkozat bank részére történı átadás idıpontját követı, a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következı második törlesztési esedékességi nap. Hogyan alakul a törlesztési kötelezettség? Az árfolyamrögzítés idıszaka alatt az adós a deviza hitelét fizeti a rögzített árfolyamon. Az árfolyamrögzítés idıszakát követıen a deviza kölcsön szerzıdésébıl eredı fizetési kötelezettségét újra az aktuális banki törlesztési árfolyamon kell fizetnie, és a győjtıszámlán felhalmozódott forint összeget annak kamataival együtt is törlesztenie kell! A devizahitelnél alkalmazásra kerülı jövıbeni árfolyam ismeretének hiányában nem lehet elıre megmondani, hogy mekkora összeg halmozódik fel a győjtıszámlán, így annak majdani törlesztı részletét sem! A médiában megjelenı nyilatkozatokban szerepel, hogy a rögzítési idıszakot követıen a törlesztı részlet legfeljebb 15 százalékkal lehet magasabb, mint az árfolyamgát idıszakában. Ez a kitétel a jogszabály szövegébe egyelıre nem került bele. Adós az eredeti deviza szerzıdésébıl eredı fizetési kötelezettségét a rögzítési idıszakot követıen az akkori aktuális árfolyamon (ha ez a rögzített árfolyamhoz képest több, mint 15%-al magasabb, akkor a törlesztı részlet is 15%-nál nagyobb arányban nı az árfolyam rögzítés idıpontjához képest) és a győjtıszámlán felhalmozódott forint összeget annak kamataival együtt köteles fizetni! A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján található kalkulátor segítségével Ön modellezheti a majdani fizetési kötelezettség különbözı árfolyamok feltételezése mellett (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/arh) Amennyiben a konstrukció igénybevétele mellett dönt, a rögzített árfolyamon való törlesztés idıszakát használja fel arra, hogy anyagi tartalékot képezzen és/vagy olyan intézkedéseket hozzon (például másodállás, új munkahely magasabb keresettel, további családtag munkába állása, stb.) mely biztosabbá és erısebbé teszi anyagi hátterét, hogy a rögzítés idıszakát követıen ne jelentsen gondot a várhatóan megnövekedett törlesztési kötelezettség megfizetése! Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 5

6 Amennyiben Ön fizetési nehézséggel küzd, kérjük, fáradjon be bankfiókunkba hiteltanácsadójához, aki részletes tájékoztatást nyújt mind az árfolyam rögzítési programról, mind az egyéb, a Sopron Bank Zrt. által kínált fizetéskönnyítési lehetıségekrıl az Ön személyes helyzetének ismeretében! További információk: Sopron Bank Zrt. fiókjai, Pszaf honlap, tájékoztató fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére: Pszaf honlap, árfolyamrögzítı kalkulátor: évi LXXV. Törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl 6

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege 1 A hazai lakosság nagy része az elmúlt évek során kénytelen volt szembesülni a devizaárfolyamok vál to zá sának negatív következményeivel. A hitelintézetek és a kormányzat közösen kidolgozott programjai

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl A Kormány hatályos: 2013.07.01-2013.07.01 az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben