5. Kit illet meg elővásárlási jog a földre és a rajta fekvő épületre? Föld tulaját az épületre, az épület tulaját a földre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Kit illet meg elővásárlási jog a földre és a rajta fekvő épületre? Föld tulaját az épületre, az épület tulaját a földre."

Átírás

1 1. Mi lehet tulajdonjog tárgya? Minden birtokba vehető dolog. Pénz, értékpapír és dolog módjára hasznosítható természeti erő is lehet, ha tv kivételt nem tesz. 2. Mi az alkotórész, és kiterjed-e rá a tuljog? Igen, kiterjed. Alkotórész: minden, ami a dologgal olyanképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, ill. értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. 3. Mi a tartozék, és kiterjed-e rá a tuljog? Igen, kiterjed. Tartozék: minden, ami nem alkotórész, de a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti. 4. Mire terjed ki, és mire nem terjed ki a földtulajdonos tulajdonjoga? Kiterjed: -földre, ennek alkotórészeire és tartozékaira, -az épület tulajdonjoga is a földtulajdonost illeti meg ( csak akkor lesz az építkező tulajdona, ha tv vagy a földtulajjal kötött írásbeli megállapodás így rendelkezik). Nem terjed ki: -a föld méhének kincseire -természeti erőforrásokra 5. Kit illet meg elővásárlási jog a földre és a rajta fekvő épületre? Föld tulaját az épületre, az épület tulaját a földre. 6. Mi a tartalma a tulajdonjognak? 1. birtoklás joga= birtoklás joga + birtokvédelem 2.használat és hasznok szedésének joga= használja, dologból folyó hasznokat beszedi, dologgal járó terheket viseli, viseli a károkat, amelyek megtérítésére másokat nem lehet kötelezni (cavus nocet domino) 3. rendelkezési jog=dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésésnek jogát másnak átengedheti, dolgot biztosítékul adhatja v. más módon megterhelheti, tuljogát másra átruházhatja v. azzal felhagyhat (kiv.: ingatlan tuljogával nem lehet felhagyni) 7. Mit mond ki a Ptk generálklauzulája a tulajdon használatáról? 100 A tulaj a használat során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amivel másokat, különösen szomszédait zavarná, ill. jogaik gyakorlását veszélyezetené. 8. Soroljon fel 5, a tulaj használati jogára vonatkozó részletszabályozást! - nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskodnék -a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, ha azokat a fa tulaja fel nem szedi - 1 -

2 - az áthajló ágak és átnyúló gyökereket nem vághatja le, kivéve, ha azok gátolják őt földje rendeltetésszerű használatában, ill a fa tulaja azokat felszólítás ellenére sem távolítja el szomszédjog: - fontos okból a tulaj kártalanítás ellenében köteles megengedni a földjére való belépést, pl.: munkálatok, állatok befogása, gyümölcsgyűjtés, ágak és gyökerek eltávolítása céljából - kártalanítás ellenében használhatja a szomszéd földet, ha ez szükséges a földjén való építkezéshez, stb. munkálatokhoz - szomszédok közösen használják a földjeiket elválasztó kerítést (sövényt) ill. mezsgyét: a fenntartás költségeinek aránya aszerint, hogy ki mennyi kerítést kellett felhúzzon jogszab. alapján, ha ilyen nincs, őket határolt földhosszúság alapján - föld határán álló fa/bokor és gyümölcse egyenlő arányban illeti a szomszédokat (ha a határon álló fa az egyiket zavarja, a földtulaj követelheti a közös költségen történő eltávolítást) - visszatartási jog a tilosban talált állatra, amíg annak tulaja meg nem téríti az állat okozta kárt - jogszab. vagy a felek eltérő megállapodása a szomszédjogra a Ptk rendelkezéseitől eltérhet 9. Mi a szükséghelyzet? Hogyan korlátozhatják ilyenkor a tulajdonjogot? Másnak életét, testi épségét vagy vagyonát közvetlenül fenyegető és más módon el nem hárítható veszély. Tulaj tűrje: dolgát szükséges mértékben igénybe vegyék, felhasználják, kárt okozzanak benne. (Ha más vagyona van veszélyben, csak akkor köteles ezeket tűrni, ha a fenyegető kár előreláthatóan jelentős mértékben meghaladja majd tulajnak a tűrni kényszerült kárát.) 10. Ki és hogyan viseli a szükséghelyzetben a dologban okozott kárt? A tulaj a szükséghelyzetbe került szem.-től kártalanítást, attól, aki indokolatlanul nagy kárt okozott, kártérítést követelhet. Több veszélyeztetett személy érdekében történő károkozásért ill. az elhárításra fordított költségekért ezek veszélyezetetett érdekeik arányában felelnek. 11. Mikor köteles az ingatlan tulaja tűrni a használati jogában történő akadályoztatást? Ha a jogszab.-ban feljogosított szervek szakfeladataik ellátására használják az ingatlant. Kártalanítás jár. Ha ez a rendeltetésszerű használatot megszünteti vagy jelentős mértékben akadályozza, ingatlanának megvásárlását ill. kisajátítását is kérheti. 12. Mit követelhet a szomszéd a földjére jóhiszeműen túlépítőtől? - 2 -

3 - kártalanítást a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért -vásárolja meg a beépített részt (ha a föld megosztható) -az egész földet vásárolja meg ez utóbbi feltételei: használhatatlanná vált a föld többi része a túlépítés miatt földdel kapcsolatos jog v. foglalkozás a túlépítés miatt lehetetlenné vagy sokkal költségesebbé vált 13. Milyen plusz követelési lehetőségei vannak a túlépítőtől annak, akinek a följére rosszhiszeműen építettek túl, vagy a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor még aránytalan károsodás nélkül a túlépítő helyre tudta volna állítani az eredeti állapotot? saját földjét és az épületet a gazdagodás megtérítése ellenében bocsássa tulajdonába - az épületet bontsa le (ha ez az okszerű gazdálkodás követelményeivel nem ellenkezik) 14. Milyen jogosultságai és kötelezettségei vannak a rosszhiszemű túlépítőnek? Lebontás ill. eredeti állapot helyreállításának költségei terhelik, a beépített anyag elvitelének joga megilleti. 15. Soroljon fel a tulaj rendelkezési jogára vonatkozó részletszabályokat! - az épület tulajdonjogát csak a föld tulajdonjogával együtt lehet átruházni és megterhelni -jogszab. v. bírósági határozat a rendelkezés jogát kizárhatja v. korlátozhatja (ezzel ellentétes rendelkezés semmis) -csak a tulajdonjog átruházása alkalmával lehet korlátozni v. kizárni az elidegenítés és terhelés jogát szerződéses úton (és csak abból a célból, hogy ez dologi jogot biztosítson valakinek. Ingatlannál ezt a dologi jogot nevesíteni kell a nyilvántartásban.) 16. Mikor semmis a szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés? Ha: -tilalom be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba -rosszhiszemű személy alapította a jogot a rendelkezésre -ellenérték nélkül történt a rendelkezés 17. Mikor évülnek el a tulajdonosi igények? Soha

4 18. Milyen eszközök állnak a tulajdonos rendelkezésére tulajdonának védelmére? - birtokvédelem szabályai szerint önhatalom: jogellenes beavatkozás ellen tulajdonjoga rendeltetésszerű gyakorlásába -követelheti jogellenes beavatkozás megszüntetését -követelheti dolgának visszaadását, ha kikerült a birtokából 19. Mire való az ingatlannyilvántartás? Hitelesen tanúsítja a tulajdonjog és más jogosultságok fennállását. A tulaj igényt tarthat tulajdonjogának feltüntetésére. 20. Milyen fajtái vannak a tulajdon megszerzésének? 1. Átruházás 2. Hatósági határozattal vagy árverés útján 3. Elbirtoklás 4.Termékek, termények és szaporulat elsajátításával 5. Növedék 6. Gazdátlan javak elsajátítása 7. Vadak, halak tuljogának megszerzése 8. Találás 9.Feldolgozás és egyesítés 21. Mik az érvényes átruházás feltételei? - csak a tulajdostól lehet tuljogot szerezni - átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím - dolog átadása birtokba adással (vagy más módon, ami kétségtelenül hatalomátadás a dolog felett) - ingatlan esetében az ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzés 22. Többszöri eladás vagy ajándékozás esetén ki követelheti tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését? Az a vevő/ajándékozott, aki elsőnek jóhiszeműen birtokba lépett. Ha ilyen nincs, a korábbi vevő/aj.-ott, kiv. ha a későbbi vevő/aj.-ott tuljogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték. 23. Mikor szerezhet valaki tulajdont úgy, hogy az átruházás nem felelt meg a tvben meghatározott feltételeknek? -Jóhiszemű vevő kereskedelmi forgalomban eladott dolgon akkor is, ha a kereskedő nem volt tulaj. -Kereskedelmi forgalmon kívül is tulajdonjogot szerez az, aki a dolgot jóhiszeműen és ellenszolgáltatás fejében olyantól szerezi meg, akire azt a tulaj bízta. (A tulaj a dolgot 1 éven belül az ellenszolgáltatás megtérítése fejében visszaválthatja.) -Akire pénzt v. bemutatóra szóló értékpapírt ruháztak át, akkor is tulajdos lesz, ha az átruhátó nem volt tulajdonos

5 24. Melyik az a tulajdonszerzési forma, amivel tulajdonjossá válik valaki tekintet nélkül arra, hogy ki volt korábban a tulaj? Mi a kivétel ez alól a szabály alól? Tulajdonszerzés hatósági határozattal vagy árverés útján, kiv. ingatlan árverése. 25. Mik az állam kötelezettségei, ha kártalanítás nélkül szerez tulajdont bírósági vagy más hatósági határozattal? A tulajdon értékéig felel a tulajdonosnak a tulajdonszerzéskor (jogszab., hatósági határozat v. visszterhes szerződés alapján) jóhiszemű személlyel szemben fennálló kötelezettségéért (ha a volt tulaj egyéb lefoglalható vagyontárgyára vezetett végrehajtás eredménytelen volt). 26. Mik az elbirtoklás feltételei? - dolgot sajátjaként ingatlan esetében 15, más dolog esetében 10 éven át szakadatlanul birtokolja - az új birtokos hozzászámítja saját elbirtoklásának idejéhez az elődjének birtoklása idején már elbirtoklásnak minősülő időt - nem bűncselekménnyel, erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához -fel nem osztható földön fekvő ingatlan elbirtoklása esetében az elbirtoklás feltételei a föld egészére vonatkozóan fenn kell, hogy álljanak -olyannal szemben, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva az ingatlanon ellenérték fejében jogot szerzett, csak akkor hivatkozhat az elbirtokló tulajdonszerzésre, ha tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti 27. Mikor nyugszik az elbirtoklási idő? Ha a tulaj menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulaji jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított 1 évig az elbirtoklás nyugszik, nem következik be. 28. Mikor szakad meg az elbirtoklás? A megszakadás után figyelembe vehető-e a birtoklásnak addig eltelt ideje? -a tulaj a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul -a tulaj a dologgal rendelkezik - a birtokos kiesik birtokából, és azt 1 éven belül nem szerzi vissza/nem kéri a bíróságnál visszaadását Nem. 29.Mik a feltételei annak, hogy valaki az elválással tulajdont szerezzen termékeken, terményeken és szaporulaton? - idegen dologbeli joga van más dolgán a szaporulat stb. tulajdonba vételére (- ha ez a joga megszűnik, mielőtt tuljogot szerezhetett volna, követelheti a természetben való kiadást munkája arányában és máshonnan meg nem térülő költségei erejéig) - 5 -

6 -ezek tulajdonjogát korábban nem szerezte meg -birtokba vétel +jóhiszemű birtokos is addig, amíg rosszhiszeművé válik/bíróság v. községi jegyző vissza nem követelik 30. Mi a növedék, ki szerez rajta tulajdont? Mikor nem lehet alkalmazni ezt a szabályt? Növedék: dolgok, amelyek utóbb váltak a föld alkotórészévé. A föld tulaja szerzi meg rajtuk a tuljogot. Ha vmely jogviszon alapján mást illet a termék/termény/szaporulat, ezt nem lehet alkalmazni. 31. Ki szerezhet tulajdont a gazdátlan/tulajdonos nélküli javakon? Bárki birtokbavétellel. 32. Kinek a tulajdonában vannak a vadak és a halak? Az élőhelyükön élők az állam tulajdonában vannak, az elejtettek/kifogottak a vadászati/halászati jog gyakorlására jogosultak tulajdonába kerülnek. 33.Mik a találással való tulajdonszerzés feltételei? - találó mindent megtett, amit a jogszab. annak érdekében ír elő, hogy a dolgot tulajdonosa visszakaphassa -tulaj találástól számított 1 éven belül nem jelentkezett 34. Mikor nem szerez a találó tulajdonjogot? Ha a dogot a közönség számára nyitva álló hivatali v. más helyiségben/épületben ill. közforgalmi szállítóeszközön találta. (A hivatal/közl-i vállalat 3 hónapi őrizet után értékesítheti a dolgot. 1 évig tulaj követelheti vissza a dolgot/vételárat. Ha nem jelentkezik, ez az államot illeti meg.) 35. Mikor jogosult a találó a találódíjra? Ha a talált dolog nagyobb értékű, annak tuljogát a találó nem szerezte meg, feltéve, hogy megtett mindent, amit a jogszab. előírt annak érdekében, hogya dolgot a tulaj visszakaphassa. 36. Mi a sorsa annak a talált dolognak, amit ismeretlen személyek rejtettek el, tulajdonjoga egyébként is feledésbe ment? Találó köteles felajánlani az államnak, ha az elfogadja- találó díjazva a dolog értékéhez mérten, ha nem fogadja el, találó lesz tulajdonos. (Ha a tárgy múzeális vagy műemléki értékű, tuljoga államé.) 37. Kinek a tulajdona lesz az idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával előállított új dolog? 1. Jóhiszemű feldolgozó/egyesítő: -anyag tulajának választása szerint a) megtéríti anyag értékét b)munkája értékének megtérítése fejében átadja - 6 -

7 -ha a munka értéke az anyagénál lényegesen nagyobb, a) lehetséges 2. Rosszhiszemű feldolgozó/átalakító: - választás joga minden esetben anyag tulajáé - b) esetben csak gazdagodását téríti meg 38. Mikor keletkezik közös tulajdon feldolgozás és egyesítés esetén? Kinek a tulajdonába kerül a dolog, ha a tulajdonosok bármelyike a közös tulajdont nem kíválnja? Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak aránytalan károsodás/költségek útján/nem lehet szétválasztani. Akinek a dolga az egyesülés előtt nagyobb értékű volt, választhat: többiek kártalanítása mellet tulajdonba vesz/kártalanítás ellenében azoknak átengedi. (Nincs választási joga rosszhiszemű összekeverőnek + csak a gazdagodás megtértítését követelheti [a vételárból a teljes kártalanításra jogosultak után fennmaradt összegből]. Ha senki sem igényli tuljogot, eladás és vételár arányos elosztása. ) 39. A beépítés/ráépítés részletszabályai -idegen anyaggal saját földre beépít- anyag értékének megtérítése -saját anyaggal jogosulatlanul idegen földre ráépít- épület tuljogát földtulaj megszerzi, ráépítőt gazdagodásával kártalanítja/földtulaj kérelmére bíróság kötelezheti ráépítőt földrészlet megvásárlására -ha ráépítéskor az építőanyag ára sokkal értékesebb a földnél- a ráépítő megszerzi a föld tulajdonjogát (forgalmi értékét megtéríti tulajnak)/földtulaj kérelmére bíróság megállapíthatja, hogy csak a föld használati jogát (a ráépítő ezért ellenértéket fizet neki)/ bír. megállapítja, hogy csak a föld egy részletének használati jogát szerezte meg (okozott értékcsökkenésért is kártalanítania kell a földtulajt) -más tulajdonában álló épületet bővíti, vagy idegen ingatlanos földre ráépít-megállapodás szerint/ közös tulajdon lesz, tulajdoni hányad megállapítása értékarányosan - a ráépítő sosem szerez tulajdont, ha rosszhiszemű volt/ a földtulajdonos még idejében tiltakozott 40. Mi a közös tulajdon? Tulajdonjog ugyanazon a dolgon több személyt is megillethet meghatározott hányadok szerint. (Ennek arányában viselik a költségeket, van szavazati joguk stb.) Kétség esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányada egyenlő. 41. Mihez szükséges közös tulajdon esetében a tulajdonostársak egyhangú határozata? -rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz -az egész dolog: 1.átruházásához 2.haszonélvezetbe v. használatba adásához 3.biztosítékul lekötéséhez v. más módon való megterheléséhez 42. Milyen jogosultságai vannak a tulajdonostársnak, amiket a tulajdonjog tekintetében a többi tulajdonostárstól függetlenül, egyénileg gyakorolhat? - saját tulajdoni hányadával rendelkezhet - 7 -

8 -elővásárlási, előbérleti ill. előhaszonbérleti jog illeti meg a többi tulajdonostárs tulajdoni részére harmadik személlyel szemben (ezt az elővásárlási jogot megelőzi a külön jogszabályokban más szem. számára biztosított elővásárlási jog) -önállóan felléphet a tulajdonjog védelmében -követelheti a közös tulajdon megszüntetését (az e jogról való lemondás semmis) -kérheti a közös tulajdonnak társasház-tulajdonná való átalakítását (kérésére a bíróság az átalakítást elrendelheti) 43. A közös tulajdon megszüntetésének részletszabályai -elsősorban természetben kell megosztani a tárgyakat -a bíróság a közös tulajdon tárgyait egy v. több. tul.társ tulajdonába utalhatja megfelelő ellenérték fejében, ha:- a tulajdonjogot megszerző tul.társ beleegyezett (kiv., ha benne lakik az ingatlanrészben, és tves érdekei az elj. nem sérti) -ha természetbeni megosztás nem lehetséges/ értékveszteséggel járna stb., tárgyakat el kell adni, vételárat arányosan elosztani, tul. társak elővásárlási joga ilyenkor is megvan - bíróság nem alkalmazhat olyan tul.megszüntetési módot, amely ellen vmelyik tul.társ tiltakozik 44. Mi a társasház-tulajdon és hogyan keletkezik? Épületen közös tulajdon úgy, hogy az épület meghatározott részei (főleg lakások) a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak. A tul.társak alapító okiratba foglalt megállapodása és a társasház-tul. ingatlan-nyilvántartásba való felvétele szükséges. (Bármelyik tul.társ kérheti- bír. elrendelheti, ilyenkor alapító okiratot bír. ítélete pótolja.) 45.Milyen módokon szerezhető meg föld illetve földrészlet használati joga, és ezek milyen jogokkal és kötlelezettségekkel járnak? -ha az építkező az épület tuljogát tv vagy a földtulajjal kötött írásbeli megállapodás alapján szerzi meg az épület tul.jogát, a földre használati jog illeti meg az épület fennállásáig 1.Megállapodáson v. bírósági határozaton alapul a földhasználat joga- jogok: föld használata, hasznai szedése; kötelezettségek: fenntartási terhek 2. Örökléssel v. átruházással szerzett földhasználat: változatlan feltételekkel illeti meg az új tulajdonost. 46. Mi a haszonélvezet? Meddig áll fenn? Mennyiben korlátozza a tulajdonost jogainak gyakorlását? Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznait szedheti. Ezeket a jogokat a tulaj csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. Ez a jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. Fennmarad a tulaj személyében beállott változástól függetlenül. 47. Hogyan keletkezik a haszonélvezeti jog? Szerződés alapján azzal, hogy a dolgot átadják, ingatlan esetében az ingatlannyilvántartásba bejegyzik. Ingatlanra közérdekből külön jogszab.-ban feljogosított - 8 -

9 szervek javára államig.-i szerv határozatával haszonélvezeti jogot (v. más használati jogot) lehet alapítani (kártalanítás jár). 48. Mik a haszonélvező jogai és kötelezettségei? Jogai: -jogának gyakorlását átengedheti (de nem ruházhatja át!) Ezt ellenérték fejében csak akkor teheti meg, ha a tulaj azonos feltételek mellett a dolog használatára nem tart igényt -rendelkezhet a jogának keletkezésekor meglévő elhasználható dolgokkal, gazdasági felszereléssel és állatállománnyal -elvégezheti a rendkívüli javítási v. helyreállítási munkákat, ha felszólítására a tulaj azokat nem végzi el. A tulajdonos a haszonélvezet megszűntekor köteles megtéríteni gazdagodását. Kötelezettségei: -jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás követelményeinek megfelelően köteles eljárni -viseli a fenntartási terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével -dolog használatával kapcsolatos kötelezettségeket viseli -közterheket viseli -köteles értesíteni a tulajt a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról (azt is, ha 3. személy akadályozza őt jogának gyakorlásában) -köteles tűrni, hogy a tulaj a veszély elhárítására, ill. a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye -a haszonélvezet megszüntével a dolgot visszaadni -felelős a károkért kiv. ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az ált.-ban elvárható (a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni) -az elhasználható dolgokat, a gazdasági felszerelést, állatállományt, amivel rendelkezett, a haszonélv. megszűnésekor köteles pótolni v. megtéríteni 49. Mik a tulajdonos jogai a dolgában haszonélvezeti joggal rendelkezővel szemben, ill. azzal szemben, akinek a haszonélvező haszonélvezeti jogának gyakorlását átengedte? -jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni -biztosítékot követelhet, ha a haszonélvező a dolgot rongálja v. veszélyezteti, és a tulaj tiltakozása nem vezetett eredményre (ha nem ad biztosítékot, a h. jogának gyakorlását a bír. fel is függesztheti a biztosíték adásáig) 50.Meddig felelős a haszonélvezet alatt álló dolog helyreállításáért? Annak pusztulásáig. Ha a dolog egészben v. jelentős részben elpusztul, a tulaj nem köteles azt helyreállítani. 51. Mikor szűnik meg és mikor éled fel a haszonélvezet? A haszonélvezet a meghatározott idő lejártával, vagy a dolog pusztulásával szűnik meg. Ha a tulaj a dolgot helyreállítja, a haszonélvezeti jog feléled, de a tulaj kérheti a - 9 -

10 helyreállításra fordított összeghez mért korlátozását. Ha más dolog lép a haszonélvezet tárgya helyébe, a haszonélvezet erre terjed ki. Ha a dolog helyébe pénzösszeg lépett, a haszonélvező követelheti az összegnek a dolog helyreállítására v. pótlásásra fordítását. 52. Mi a feltétele a haszonélvezettel terhelt jog a haszonélvezetre kiterjedő hatállyal történő megváltoztatásának? Csak a haszonélvező hozzájárulásával lehet szerződéssel megszüntetni v. a haszonélvező hátrányára megváltoztatni. 53. Mi a különbség a használat és a haszonélvezeti jog között? A használat jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. A használat joga nem engedhető át. Egyebekben a haszonélvezet szabályait kell rá alkalmazni. 54. Mi a telki szolgalom tartalma? Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, v. követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságábó egyébként folyó vmely magatartástól tartózkodjék. Átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, épület megtámasztására stb. a jogosult számára előnyös célokra lehet alapítani. 55. Hogyan létesíthető telki szolgalom? Be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, és egyebekben is az ingatlan haszonélvezetének alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Elbirtoklással is megszerezhető, ha a szolgáló telek tulaja 10 éven át nem tiltakozik a használat ellen. Szívességből v. visszavonásig engedett jog gyakorlása nem vezet elbirtoklásra. Ingatlanra közérdekből külön jogszab.-ban feljogosított szervek javára államig.-i szerv határozatával szolgalamat (v. más használati jogot) lehet alapítani (kártalanítás jár).a telki szolgalom önállóan forgalom tárgya nem lehet. 56. Hogyan szűnhet meg telki szolgalom? Megszűnik, ha a jogosult 10 éven át nem gyakorolta -bár ez módjában állt-, vagy eltűrte, hogy gyakorlásában megakadályozzák. A bíróság is megszüntetheti, ha az a jogosult ingatlanának rendeltetésszerű használatához nem szükséges. 57.Mik állnak kizárólagosan az állam tulajdonában, ha tv eltérően nem rendelkezik? 1. a föld méhének kincsei 2.felszín alatti vizek, ezek természetes képződményei, folyóvizek, természetes tavak, valamint ezek medre 3.folyóvíz elhagyott medre, folyóvízben újonnan keletkezett sziget 4.oszágos közutak, törzshálózati vasúti pályák, nemzetközi repülőtér

11 5.ország területe feletti légtér 6.távközlésre felhasználható frekvenciák 7.hírközlő hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók és ezek tartományai 58. Mit jelent a forgalomképtelenség, mely dolgok forgalomképtelenek? A forgalomképtelen dolgok elidegenítése semmis. Forgalomképtelenek a kizárólag állami tulajdonban álló dolgok, és tvben meghatározott más dolgok. 59. Mik az ingatlan kisajátításának feltételei? Ingatlant kivételesen, közérdekből tvben megállapított esetekben módon és célokra lehet kisajátítani. A kisajátított ingatlanért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár. 60. Az állami tulajdon védelmének szabályai - aki károsodik az áll.-i tulajdon védelme közben, v. mert széles körben fenyegető veszély elhárítására irányuló célszerű tevékenysége folytán károsodik, kártalanításra tarthat igényt (kiv. ha ez a tevékenység munkaköréből folyó közvetlen kötelezettsége volt). -ha eközben életét veszti, eltartottjairól gondoskodni kell, ha tartásra szorulnak (-ezek az igények függetlenek az adott helyzetben elvárhatóságtól és a károsodás minősítésétől) -kártalanításra az állami tulajdon kezelője, széles körben fenyegető veszély elhárítása esetén az állam köteles 61.Ki a birtokos? Aki a birtokot megszerzi/ a dolgot magához veszi/ akinek az más módon hatalmába kerül. Birtokos az is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került, valamint az, akinek a földjén használati jog áll fenn. 62. Mikor és kivel szemben illeti meg a birtokost birtokvédelem? Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, v. birtoklásában megzavarják (tilos önhatalom). Mindenkivel szemben megilleti, kiv. azzal szemben, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. A birtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben azzal szemben is, akitől a birtokát származtatja, illetőleg akinek a birtokát időlegesen átengedte. A közös birtokosokat is megilleti önállóan, akár közös viszonyuk alapján - egymással szemben is a birtokvédelem. 63.Milyen birtokvédelmi eszközök állnak a birtokos rendelkezésére? 1. 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását v. a zavarás megszüntetését 2. 1 éven túl, v. ha a birtokláshoz való jogosultság vitás, a birtokállapot helyreállítását v. a zavarás megszüntetését közvetlenül a bíróságtól kérheti 3. Önhatalom 64. Mikor jogosult a birtokos az önhatalom birtokvédelmi eszközét használni?

12 A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást a birtok megvédéséhez szükséges mértékben önhatalommal is elháríthatja. Csak akkor lehet így fellépni, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó idővesztesé a birtokvédelmet meghíúsítaná. 65. A jegyző eljárásának szabályai a birtokvédelemben - határoz az eredeti birtokállapot helyreállításáról, kiv. ha nyilvánvalóan jogosulatlanul birtokolt a folyamodó, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles -határozatot hozhat a hasznok, károk és költségek kérdésében is -államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs -határozatát 3 napon belül végre kell hajtani 66. A bíróság eljárásának szabályai a birtokvédelemben - a jegyző határozatának kézbesítésétől számított 15 napon belül/ 1 éven túl/ vitás birtoklási jogosultság esetén lehet bírósághoz fordulni -a bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt - a birtokperben a békés birtoklásban megzavart fél birtokláshoz való jogosultságát vélelmezni kell 67. Mikor nem köteles kivételesen kiadni a jogalap nélkül birtokló a dolgot a birtoklásra jogosultnak? A dolog kiadását megtagadhatja, amíg a birtoklással kapcsolatosan őt megillető igényeket ki nem elégítik (felelős őrzés szabályai az irányadók). Nem tagadhatja meg, ha a dolog birtokába bcs útján, erőszakkal v. alattomos módon jutott. 68.Milyen jogos követelései és milyen kötelezettségei lehetnek a jogalap nélkül birtoklónak, akitől a dolog kiadását követelik? 1. Kövelelheti a dologra fordított szükséges kötségeit, ill. elviheti az általa létesített berendezési tárgyakat- az elvitel jogát csak az állag sérelme nélkül lehet gyakorolni JÓHISZ:hasznokkal nem fedezett hasznos kötségeit követelheti ROSSZHISZ: jogalap nélküli gazdagodás szab.-ai szerint követelhet kártérítést 2.Köteles kiadni a dolog meglévő hasznait, kiv. ha jóhiszeműen, ellenszolg. fejében jutott birtokához 3. Felelős lehet a hasznokért és károkért JÓHISZ:Nem felelős a visszakövetelés időpontja előtti hasznokért/károkért. A visszakövetelés időpontjától az általános szab.-ok szerint felelős, a felelős őrzés szab.-ai vonatkoznak használati és haszonszedési jogára ROSSZHISZ:minden haszont meg kell fizetnie, amit elfogyasztott v. beszedni elmulasztott, továbbá felelős minden kárért, ami a jogosultnál nem következett volna be 69. Mit jelent a felelős őrzés? Aki a dolgot mát érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult v. köteles volna, a dolos őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi. A felelős őrző a dolgot költségei megtérítéséig visszatarthatja. 70. Milyen jogai és kötelezettségei vannak a felelős őrzőnek?

13 Jogai: -nem használhatja, kiv. amennyiben a dolog fenntartásához szükséges (ha mégis használja, minden olyan kárért felel, amely enélkül nem következett volna be) -hohó)a dolgot értékesítheti v. felhasználhatja, ha a jogosult a határidő alatt felszólításra nem szállítja el, és annak elszállítása aránytalan nehézséggel/költséggel járna -hohó)a gyorsan romló dolgot amennyiben lehetséges értékesíteni kell, ill. felhasználni Kötelezettségei: -köteles a dolog meglévő hasznait kiadni és az elfogyasztott v. beszedni elmulasztott hasznok értékét az őrzésből folyó igényei beszámításával megtéríteni -a két hohó) esetben az értékesítésből befolyt összeg ill. a felhasznált dolog ellenértéke a jogosultat illeti meg

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Dologi Jog Dr. Pecsenye Csaba Birtok Birtokos Aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja Főbirtokos Albirtokos Jogalap

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

A korlátolt dologi jogok, A birtok

A korlátolt dologi jogok, A birtok A korlátolt dologi jogok, A birtok Dr. Kenderes Andrea A korlátolt dologi jogok Ptk. 155-171. Használati jogok Fogalma: korlátolt dologi jog = idegen dologbeli jog Két csoportja: Használati jogok ( földhasználat,

Részletesebben

Birtok és tulajdonjog

Birtok és tulajdonjog Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád Budapest, 2013. október 22. 1. HVG-ORAC Budapest 2013. 10. 22. DOLOGI JOGI KÖNYV Tulajdonjog legteljesebb dologi jog Korlátolt dologi jogok idegen dologbeli jogok: Birtokjog

Részletesebben

A dologi jog. A tulajdonjogviszony. A dolog fogalma. Ingatlan-nyilvántartás. A tulajdonjogviszony alanyai GAZDASÁGI MAGÁNJOG

A dologi jog. A tulajdonjogviszony. A dolog fogalma. Ingatlan-nyilvántartás. A tulajdonjogviszony alanyai GAZDASÁGI MAGÁNJOG GAZDASÁGI MAGÁNJOG A dologi jog 2009. október 1. 4. előadás A dolog fogalma Dolognak minősül: Minden birtokba vehető testi tárgy, ami tulajdonjog tárgya lehet: Birtokba vehető és így tulajdonjog tárgya

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TULAJDONOSI JOGOK Tulajdonosi jogok birtoklás - jogcímtől függetlenül, akaratlagos uralom egy

Részletesebben

Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád

Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád Birtok és tulajdonjog Orosz Árpád 2014. április 15. 1 DOLOGI JOGI KÖNYV Tulajdonjog legteljesebb dologi jog 5:1-85. Korlátolt dologi jogok idegen dologbeli jogok: Birtokjog - használati jogok - értékjogok

Részletesebben

A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE. A birtok

A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE. A birtok A BIRTOK FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE A birtok A birtok a magánjog egyik legnehezebben meghatározható, rejtélyes fogalma, amelynek filózofiai dimenziói is vannak. A birtok fogalmának meghatározása és a birtoklási

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17.

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17. A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea 2014. május 17. A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

A/23 A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOKFOGALMA ÉS FAJAI, A HASZNÁLATI JOGOK

A/23 A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOKFOGALMA ÉS FAJAI, A HASZNÁLATI JOGOK A dolog feletti hatalom terjedelme szerint megkülönböztetjük egyfelől a tulajdonjogot mint teljes dologi jogot, másfelől az összes többi dologi jog fajtát. A tulajdonjog elvi teljessége folytán magában

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről K I V O N A T. ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről K I V O N A T. ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről K I V O N A T ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati,

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

Talált tárgyak esetén követendő eljárási rend

Talált tárgyak esetén követendő eljárási rend ELHAGYTA? Talált tárgyak kezelése Tisztelt Ügyfelünk! MEGTALÁLTA? Értesítjük önöket, hogy a talált dolgokat a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (3127 Kazár, Tanács út 1.) lehet leadni. A jegyző

Részletesebben

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11.

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11. Közös tulajdon. Társasháztulajdon. 2015. március 11. Közös tulajdon fogalma, keletkezése 5:73. eszmei hányadrészek szerint aránymegállapítási per Szerződés vagy törvény alapján (hozzáépítés, vegyülés,

Részletesebben

Alkotórész és tartozék... A föld tulajdonjoga nem terjed ki a föld méhének kincseire A földtulajdonost illeti meg az épület tulajdonjoga kivéve ha

Alkotórész és tartozék... A föld tulajdonjoga nem terjed ki a föld méhének kincseire A földtulajdonost illeti meg az épület tulajdonjoga kivéve ha Alkotórész és tartozék... A föld tulajdonjoga nem terjed ki a föld méhének kincseire A földtulajdonost illeti meg az épület tulajdonjoga kivéve ha törvény, vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodás

Részletesebben

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 POLGÁRI JOG Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 Ptk. állampolgárok állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza../. DR SZALAI ERZSÉBET

Részletesebben

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. (cím). szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. (cím). szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben

Részletesebben

2012.04.14. 2012. április 14.

2012.04.14. 2012. április 14. 2012. április 14. 1 Dologi jog - tulajdonjog A dologi jog valamely vagyontárgyon (dolog) fennálló jogokat foglalja magában, ezáltal meghatározza a társadalom vagyoni berendezkedését Dologi jogi jogviszonyok

Részletesebben

INGATLANJOGI ALAPFOGALMAK

INGATLANJOGI ALAPFOGALMAK INGATLANJOGI ALAPFOGALMAK INGATLAN Ingatlanfajták csoportosítása a jelenlegi hazai felosztás szerint Az ingatlanok lehetnek: földek, vagy földrészletek, építmények. "A köznyelvben használatosak az ingatlanok

Részletesebben

Polgári jog (személyek joga folyt.) Dologi jog-tulajdonjog

Polgári jog (személyek joga folyt.) Dologi jog-tulajdonjog 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog (személyek joga folyt.) Dologi jog-tulajdonjog 2013. évi V. törvény Dr. Szekeres Diána Ph.D. I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany

Részletesebben

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közbeszerzési si képzk pzés Dr. Herke Csongor egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1 POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 2 A tulajdonjog tárgyait Minden birtokba vehető dolog Ha törvény

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

A szolgalmi jog szabályozása. Szerző: Dr. Rózsavölgyi Bence

A szolgalmi jog szabályozása. Szerző: Dr. Rózsavölgyi Bence A szolgalmi jog szabályozása Szerző: Dr. Rózsavölgyi Bence Debrecen 2016. július I. Bevezetés A telki szolgalom, mint idegen dologbeli, korlátolt dologi jog gyökerei a római jogig nyúlnak vissza, hiszen

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Budapest, 2015. november 16. 1. Kiindulópont, alapvetés Gyakorlati tapasztalatom,

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

1 TULAJDONJOGI ISMERETEK

1 TULAJDONJOGI ISMERETEK Dr. Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 1 TULAJDONJOGI ISMERETEK Tartalom: 1 TULAJDONJOGI ISMERETEK...1 1.1 A TULAJDONJOG ÉS A TULAJDONI FORMÁK...1-2 1.2 A TULAJDONJOG ALANYA, TÁRGYA ÉS TARTALMA...1-3

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 1 Tananyag letölthetı http://be.ajk.pte.hu Hallgatói információk 2 A tulajdonjog tárgyai Minden birtokba vehetı dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára

Részletesebben

A/19 INGÓK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE

A/19 INGÓK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE A TULAJDONSZERZÉSRŐL ÁLTALÁBAN (A/20-hoz is) Tulajdonszerzés: legtágabb értelemben mindazok az esetek, amikor valamely dologra nézve tulajdoni jogviszony jön létre, vagyis az adott birtokba vehető dolog

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

A jog lényege funkciói

A jog lényege funkciói Jogi alapismeretek A jog lényege funkciói A jog az állam által kikényszeríthető magatartási szabályok összessége. Jellemzői: A jogalkotásnak szigorúan meghatározott eljárási rendje van. Valamennyi jogalanyra

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

1. Az ingatlan nyilvántartás részei a következők: (1 pont) 2. Alkalmazott (munkavállaló) munkaviszonyával összefüggésben okozott kár

1. Az ingatlan nyilvántartás részei a következők: (1 pont) 2. Alkalmazott (munkavállaló) munkaviszonyával összefüggésben okozott kár 1. Az ingatlan nyilvántartás részei a következők: tulajdoni lap, ingatlan-nyilvántartási térkép, okirattár, tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések jegyzéke. Tulajdoni lap I. rész, tulajdoni lap II. rész,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog

Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog 2015. március 27. Dr.Fónyiné dr.kazareczki Andrea Csoportvezető bíró PKKB I. 2013.évi V. törvény az új Ptk TULAJDONJOG 5:13. (1) bek. meghatározza a tulajdonjog fogalmát:

Részletesebben

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE

TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE Dr. Barzó Tímea PhD egyetemi docens, ügyvéd, egészségügyi szakjogász MISKOLCI EGYETEM Polgári Jogi Tanszék TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE DOLOGI rendelkező ÜGYLET TRADITIO a dologi jogi jogváltozást közvetlenül

Részletesebben

Javaslat a. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., (cím). szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

Javaslat a. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., (cím). szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a. helyrajzi számú, természetben

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 2.

Ingatlannyilvántartás 2. Ingatlannyilvántartás 2. Általános dologi jogi alapvetés Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 2.: Általános dologi jogi alapvetés Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: dr. Papp, Iván Ez a

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a dologi jog köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a dologi jog köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a dologi jog köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

A rendelet területi hatálya. A telkek hasznosítása jellegük szerint

A rendelet területi hatálya. A telkek hasznosítása jellegük szerint BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítási célú bértelkek hasznosításáról Budakalász

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

JOGESETEK A KÖZÚTI VAGYONKEZELÉS KÖRÉBEN. Dr. Szentmártony Kristóf ügyvéd Vagyongazdálkodási konferencia

JOGESETEK A KÖZÚTI VAGYONKEZELÉS KÖRÉBEN. Dr. Szentmártony Kristóf ügyvéd Vagyongazdálkodási konferencia JOGESETEK A KÖZÚTI VAGYONKEZELÉS KÖRÉBEN Dr. Szentmártony Kristóf ügyvéd Vagyongazdálkodási konferencia 2014.05.06. A közúti vagyonkezeléshez kapcsolódó jogesetek főbb területei 1. A közutak kezelésével

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 31. Előterjesztés által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt,

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben