Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28."

Átírás

1 Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

2 Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme Úszó telek Elidegenítési és terhelési tilalom Változások a szerzésmódok tekintetében Birtokátruházás Nem tulajdonostól való tulajdonszerzés Hozzáépítés Jogcímes elbirtoklás Közös tulajdon Személyes szolgalmak változása Ingatlannyilvántartás anyagi jogi szabályai jogvédelmi hatás

3 Koncepcionális háttér Az 1959-es Ptk. tulajdonjogi szabályai a II. világháború előtti magánjogi törvénytervezetek és bírói gyakorlat eredményeire épültek az ideológiai háttér a szabályozás alapvető szerkezetét nem érintette pár szocialista felhang: ld állami tulajdon elbirtokolhatatlansága rendszerváltozás után külön törvényekben és AB-gyakorlatban a szükséges változások végbementek nincs szükség alapvető változásra

4 A jogalkotó szándéka a dologi jog kapcsán (miniszteri indokolás) mélyreható változások a dologi jogi szabályozásban a gazdaság és a polgárok körében is nehezen megjósolható eredményekkel járhatnak köztudatba átment és meggyökeresedett jogintézmények megváltoztatása, eltörlése vagy új jogintézmények bevezetése csak akkor indokolt, ha ezt olyan alapvető gazdasági és társadalmi változások vagy tartós, megalapozott és széles körben jelentkező igények indokolják, amelyeket a jogalkotó más megoldásokkal kielégíteni nem tud.

5 Alaptézisek Dologi jog és nem Tulajdonjog Magába foglalja a korlátolt dologi jogokat és a zálogjogot (!) is Abszolút szerkezet a jellemző Típuskényszer numerus clausus De: rugalmasságot kell biztosítani: absztrahált normák kevés fogalommeghatározás Mégis gyakran tankönyvízű!

6 Ptké: általános dologi jog időbeli hatályára vonatkozó szabály a Ptk. hatálybalépésekor fennálló dologi jogi jogviszonyokkal kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7 A birtok (helyett a birtokos P T K (1) A birtokot megszerzi, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül (birtokos). (2) Birtokos az is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába kerül, valamint az, akinek a földjén használati jog áll fenn P T K 5:1. [Birtokos] (1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. Al- és főbirtokos (3) Birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került. 5:2. [A birtok megszerzése] A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut. + birtokátruházás

8 ÚJ: Al- és főbirtokos 5.1. (2) Olyan birtokos mellett, aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). Albirtokos bírlaló (jogcím nélküli tényleges uralmában tartó possessorius birtokvédelem) relevancia: birtokátruházásnál birtokvédelemnél tulajdonjog védelménél

9 Birtokátruházás koncepcionális változás Tulajdonjog átruházásához (+más dologi jog alapításához) két aktus kell: Jogcím (szerződés) Átadás (vagy más) jogcím (szerző dés) reálaktus jogügylet Tulajdonjog átruházása átadás (vagy más)

10 A birtokátruházás ügyleti természete A régi Ptk. alapján vitatott 1/2000. sz. Polgári jogegységi határozat a nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházásáról átruházás módja: forgatmány nem érinti az alapul szolgáló szerződés érvényességét. Ügyleti jelleg az új Ptk. alapján Kötelmi jogügylet (szerződés) Dologi rendelkező ügylet (birtokátruházás)

11 A birtokátruházás ügyleti jellege a tételes jogban 5:3. [Birtokátruházás] (1) A birtok átruházása a dolog feletti tényleges hatalomnak az erre irányuló megállapodás alapján való átengedésével valósul meg. A birtokátruházásra a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Megállapodás: ügyleti jelleg feltételezi cselekvőképesség hibátlan ügyleti akarat (érvényesség) képviseleti jogosultság

12 A birtokátruházás ügyleti természetének gyakorlati következményei Cselekvőképtelen személynek vagy től Képviseletre jogosulatlan személy közreműködésével Erre irányuló szándék és annak kifejezése nélkül

13 Birtokátruházás módja átadás traditio, vagy ezzel egyenértékű bejegyzés brevi manu traditio constitutum possessorium longa manu traditio cessio vindicationis Átadást a felek megállapodása pótolja: a birtokot megszerző fél az átruházáskor már birtokban van (bérlő megveszi) A megállapodással átadás nélkül száll át a birtok. A birtok átruházója a dolgot ezután mint albirtokos birtokolja. A birtokos a dolog feletti hatalom gyakorlásával felhagy, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a birtokot a másik fél megszerezze. A birtokos az átruházáskor nincs a dolog birtokában, a birtokigény átruházásával történik.

14 Ptké a birtokátruházásról Ha az új Ptk. hatálybalépését megelőzően kötött szerződés alapján valamely fél a dolog átadására, illetve birtokba bocsátására köteles, és erre az új Ptk. hatálybalépését követően kerül sor, a dolog átadására, illetve a birtokba bocsátásra az új Ptk. hatálybalépése előtti rendelkezéseket kell alkalmazni. Szerződés megkötése Birtokba bocsátás Ptk. hatálybalépése

15 ÚJ: A birtok elvesztése A dolog feletti hatalom gyakorlásával véglegesen felhagy A birtok nem vész el azzal, hogy a birtokos a tényleges hatalom gyakorlásában időlegesen akadályoztatva van. A dolog birtokát más szerzi meg A birtokos halálával vagy jogutódlással való megszűnésével a dolog birtoka a hagyaték megnyílásával vagy a jogutódlással az örökösre vagy a jogutódra száll át.

16 Birtokvédelem kis változás Nincs kötelező sorrend: a birtokos választhat egy éven belül is, a birtoklás ténye alapján: Jogos önhatalom Közigazgatási út (jegyző) Birtokper 5:5. (3) Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben a főbirtokossal szemben.

17 Felelős őrzés, helyette dologi jogi oldalról jogalap nélküli birtoklás kötelmi jogi oldalról megbízás nélküli ügyvitel Háttérjoganyag: Kiadási kötelezettségre: megbízás nélküli ügyvitel A dolog értékesítésére és felhasználására: jogalap nélküli gazdagodás

18 Ptké: Jogalap nélküli birtoklás Az új Ptk. hatálybalépésekor már fennálló felelős őrzésre az új. Ptk. hatálybalépése előtti rendelkezéseket kell alkalmazni.

19 Tulajdonjog tárgya dolog Birtokba vehető testi tárgy pénz, értékpapír, természeti erők a dologra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni állat a természetüknek megfelelő eltéréseket megállapító törvényi rendelkezések figyelembevételével

20 ÚJ: 5:17. [Az ingatlanon fennálló tulajdonjog terjedelme] (1) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld feletti légi térre (sic!) és a föld alatti földtestre az ingatlan hasznosítási lehetőségeinek határáig terjed. (2) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld méhének kincseire és a természeti erőforrásokra nem terjed ki. légi tér Ingatlan alatti terület Föld középpontja

21 Aedificium solo cedit? P T K. 97. (1) Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg. (2) Az építkezőt illeti meg az épület tulajdonjoga, ha törvény vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodás így rendelkezik P T K. 5:18. [Az épület és a föld tulajdonjoga] (1) Az épület tulajdonjoga ha az épület és a föld tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg a földtulajdonost illeti meg. (2) Az ingatlan tulajdonosa rendelkezhet úgy, hogy a földet és a rajta álló épületet önálló ingatlanokként jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba.

22 ÚJ: Földhasználati megállapodás 5:19. [A földhasználat szerződéses szabályozása a föld és az épület tulajdonosa között] (1) Ha a földtulajdonos és az épület tulajdonosa az épület létesítésével és a föld használatával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket szerződésben szabályozzák, e szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha azt az ingatlannyilvántartásba feljegyezték. (2) A földtulajdonos és az épület tulajdonosa megállapodhatnak abban, hogy az épület tulajdonosa az épületet a földtulajdonos hozzájárulásával idegenítheti el vagy terhelheti meg.

23 Ptké: Szerződéses földhasználat (korábbi állapotok legalizálása) A földhasználat szerződéses szabályozásának az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzését a szerződő felek a Ptk.hatálybalépése előtt megkötött szerződések esetén is a Ptk. 5:19. -a alapján és joghatásával kérhetik.

24 Tulajdonosi triász Birtoklás, birtokvédelem 5:21. [A birtoklás joga] A tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem. Használat, hasznok szedése, kárveszélyviselés 5:22. A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dolog hasznait szedni; viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. földtámasz, a szomszédos telek ideiglenes igénybevételének lehetősége, szomszédjog, szükséghelyzet, közérdekű használat Rendelkezés Elidegenítési és terhelési tilalom

25 Szomszédjog változatlan 5:23. [A dolog használatának általános magánjogi korlátja] A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

26 ÚJ: elidegenítési és terhelési tilalom részletei alapítása elidegenítési és terhelési vagy (csak) elidegenítési tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítására joghatása a rendelkezéshez a jogosult hozzájárulása kell a tilalommal ellentétes rendelkezés a jogosulttal szemben hatálytalan (orvosolható) ingatlannyilvántatásba bejegyzés bejegyzett vagy nem tulajdonjog változása vagy az ingatlan megterhelése az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata esetén jegyezhető be

27 Ptké: Elidegenítési és terhelési tilalom hatásának időbeli hatálya elidegenítési tilalom, az elidegenítési és terhelési tilalom, illetve a rendelkezés jogát más módon korlátozó tilalom esetén ennek joghatásai tekintetében az új Ptk. hatálybalépését követően az új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a tilalmat az új Ptk. hatálybalépése előtt kötötték ki, vagy az már az új Ptk. hatálybalépésekor fennállt.

28 Nem tulajdonostól szerzés Háttér: ingónál: jogcím + birtokátruházás, ingatlannál: jogcím + ingatlannyilvántartási bejegyzés Főszabály: nemo plus iuris [5:39. (1)] Nem tulajdonostól való szerzés (eredeti szerzésmód) esetei: akire a tulajdonos bízta kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen, ellenérték fejében pénz (csak törvényes fizetőeszköz), értékpapír (nem csak bemutatóra)

29 Kereskedelmi forgalomban, jóhiszeműen, ellenérték fejében Kereskedelmi forgalomban való szerzésnek minősül az, ha a vevő olyan eladótól vásárol, aki az adásvételi szerződést jogszerűen folytatott, üzletszerű gazdasági tevékenysége körében, saját nevében köti meg. A tulajdonjog ilyen megszerzésével megszűnnek a harmadik személynek a dolgot terhelő olyan jogai, amelyek az átruházás előtt keletkeztek, és amelyek fennállása tekintetében a tulajdonjogot megszerző fél jóhiszemű volt. eredeti szerzésmód Objektivizált mérce: nem tudta és nem is tudhatta

30 Birtokkal megerősített jogcím védelme Ptk. 1959: Ptk (4) Többszöri eladás esetén az a vevő követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, aki elsőnek jóhiszeműen birtokba lépett, ha pedig ilyen nincs, a korábbi vevő, kivéve ha a későbbi vevő tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni többszöri ajándékozás esetén is.

31 Tulajdonszerzés hatósági határozattal vagy hatósági árverés útján Új elem: A tulajdonjogot hatósági határozattal megszerző jogosult ingó dolog esetén a dolog birtokának átruházásával, ingatlan esetén tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg.

32 Rosszhiszemű túlépítés (rá-, hozzá-) következményei PTK Ptk (2) A szomszéd az épület lebontását akkor követelheti, ha ez az okszerű gazdálkodás követelményeivel nem ellenkezik P T K NINCS ILYEN KORLÁT!

33 ÚJ: Hozzáépítés P T K. Ptk (3) Ha valaki a más tulajdonában levő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti, vagy ha az idegen földön már épület áll, a ráépítéssel a felek eltérő megállapodása hiányában közös tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített részre eső érték aránya alapján kell megállapítani P T K 5:68. [Hozzáépítés] (1) Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell megállapítani.

34 Mekkora a minimális hozzáépítés?, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli (2) A hozzáépítésnek nem minősülő építési munka ellenértéke a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelhető. Nem tudni!

35 Ptké: a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés (folyamatban) Az ezekkel történő tulajdonszerzésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az építkezés a Ptk. hatálybalépését követően fejeződött be.

36 Elbirtoklás: változások Ingó 10, ingatlan 15 év, szakadatlan, sajátjakénti birtoklás Eredeti tulajdonszerzés: elbirtoklással megszűnnek harmadik személy a ingó dolgot terhelő jogai, amelyek az elbirtokló birtokának megszerzése előtt keletkeztek, és amelyekre nézve az elbirtoklás ideje szintén eltelt, kivéve, ha az elbirtokló a harmadik személy jogának fennállása tekintetében nem volt jóhiszemű. Elidegenítési és terhelési tilalom nem zárja ki! Tulajdoni hányadot is, nem csak tulajdonostárs! Írásbeli felszólítás nem szakítja meg!

37 ÚJ: Jogcímes elbirtoklás öt év ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.

38 Ptké: jogcímes elbirtoklás - folyamatban A Ptk. jogcímes elbirtoklásra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban levő elbirtoklásra is alkalmazni kell azzal, hogy ha a jogcímes elbirtokláshoz szükséges elbirtoklási idő már eltelt vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, a birtokos az ingatlan tulajdonjogát a Ptk. hatálybalépését követő egy év elteltével szerzi meg.

39 Egyesülés és vegyülés új szabályok Főszabály nagyrészt változatlan: Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak aránytalan károsodás vagy aránytalan költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani,, a dolgok egyesülés vagy vegyülés időpontjában fennálló értéke arányában közös tulajdon keletkezik P T K PTK 134. (1) Ha a tulajdonosok bármelyike a közös tulajdont nem kívánja, az, akinek dolga az egyesülés előtt nagyobb értékű volt, választhat, hogy a dolgot a többi tulajdonos kártalanítása ellenében tulajdonába veszi vagy kártalanítás ellenében azoknak átengedi. 5:66. (2) Ha az egyesült vagy vegyült dolgok valamelyikét az egyesülés vagy vegyítés folytán keletkező új dolog többi eleméhez képest értékénél, minőségénél és gazdasági céljánál vagy egyéb oknál fogva főalkotórésznek kell tekinteni, ennek tulajdonosa választhat, hogy az egyesítéssel vagy vegyítéssel keletkezett dolgot a többi tulajdonos kártalanítása ellenében tulajdonába veszi, vagy kártalanítás ellenében azoknak átengedi.

40 Egyesülés, vegyülés új szabályok 2. A választási jog nem illeti meg azt, aki az egyesülést vagy vegyülést rosszhiszeműen maga idézte elő. Ilyen esetben a rosszhiszemű volt tulajdonos csak a gazdagodás megtérítését követelheti. Harmadik személy jogai az érintett dolg(ok)on: Ha a keletkezett dolog közös tulajdonba kerül, harmadik személyek jogai az e dolgok helyébe lépő tulajdoni hányadokat terhelik. Ha az egyik dolgot jog terheli, és az egyesüléssel vagy vegyüléssel keletkezett dolog a másik dolog tulajdonosáé lesz, a dolgot terhelő jog megszűnik. A A dolgot terhelő jog az egyesüléssel vagy vegyüléssel keletkezett dologra száll át, ha ez a terhelt dolog tulajdonosáé lesz.

41 Közös tulajdon Nincs alapvető változás A PK-véleményekben kifejeződött álláspontot teszik bele a törvénybe Lásd: 1/2008. (V.19.) PK. vélemény a PK. 10. számú állásfoglalás meghaladottá nyilvánításáról és a közös tulajdon megszüntetésének egyes kérdéseiről. bentlakó tulajdonostárs PK 9. sz. kollégiumi állásfoglalás I., VIII., IX. és X. pontját az elővásárlási jog szabályai közé tette Mikor nem kell közölni a vételi ajánlatot Elővásárlásra jogosult a hatálytalansági keresettel együtt elfogadó nyilatkozatot is tesz Vételi ajánlatot teljes terjedelemben közölni Határidő a vételi ajánlat elfogadására

42 Közös tulajdon régi és új I.: egyhangú határozat köre PTK Ptk.144. A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz, b) az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog haszonélvezetbe vagy használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más módon való megterheléséhez P T K 5:78. [Határozathozatal] (2) A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz; b) az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog megterheléséhez vagy az egész dologra kiterjedő kötelezettségvállaláshoz.

43 Közös tulajdon régi és új II. 5:81. [Elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog] (1) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg. (4) A külön jogszabályban biztosított elővásárlási jog megelőzi a tulajdonostársat e törvény alapján megillető elővásárlási jogot. (5) A tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja.

44 Elővásárlási jog ingatlannyilvántartáson kívüli résztulajdonosok esetében Ha az eladó számára nyilvánvaló, hogy az ingatlannak ingatlannyilvántartáson kívüli résztulajdonosai is vannak, részéről az ajánlat közlésének kötelezettsége azokkal szemben is az általános szabályok szerint áll fenn. De: a közlési kötelezettség elmulasztásából folyó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azzal a jogot szerzővel szemben, aki a szerződés megkötésénél jóhiszeműen járt el.

45 Több tulajdonostárs elővásárlási (előbérleti, előhaszonbérleti) jogának gyakorlása A tulajdonostársak az elővásárlási jogot az érintett tulajdoni hányadra tulajdoni hányaduk arányában gyakorolhatják. Ha közöttük megegyezés nem jön létre, de van olyan tulajdonostárs, aki akár másik tulajdonostárssal közösen az érintett tulajdoni hányadra az ajánlatot magáévá teszi, az elővásárlási jog egyedül őt vagy őket illeti meg. Ha több ilyen egyedül fellépő tulajdonostárs van, közülük a tulajdonos választ; az elővásárlási jog a választott tulajdonostársat illeti meg.

46 Közös tulajdon megszűntetése A közös tulajdon megszüntetését a bíróság nem rendelheti el, ha a közös tulajdon megszüntetése alkalmatlan időre esik. a bíróságnak ítéletében kell megállapítania megfelelő ellenértéket, a legkisebb vételárat a közös tulajdon tárgyának a tulajdonostárs tulajdonába adása esetén, az árverés útján való értékesítésnél. Az ítéletben megállapított legkisebb vételárat a végrehajtás során sem a végrehajtó, sem a bíróság nem változtathatja meg!!!! - problémás

47 Bent lakó tulajdonostárs használati joga Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy ha ez az ő méltányos érdekét sérti részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. (csak az ő terhére esik) A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.

48 Haszonélvezet jogosultja Jogi személy? - nem volt egyértelmű válasz megszűnés: jogosult élete végéig Új Ptk: jogi személy javára korlátozott időre, de legfeljebb 50 évre [5:150. (4)] Több személy? nem volt szabály megállapodással rendezik vagy közös tulajdon analógiája (ld. PK 8) új Ptk.-ban: 5:145. (2) özvegyi jogok versenye 48

49 Ingatlannyilvántartás anyagi joga ingatlannyilvántartás anyagi joga a Ptk-ban Bírói kontroll végül nem! Nincs nagy változás.

50 Közhitelesség Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, vagy ha valamely tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott.

51 Jóhiszemű szerzés a jóhiszeműség fennállása: benyújtáskor vizsgálandó Nem jóhiszemű: aki jogának szerzésekor vagy a cselekmény véghezvitelének időpontjában az ingatlan-nyilvántartás tartalmának helytelenségéről vagy a jogosultként bejegyzett személy jogának korlátozottságáról tudott vagy akinek arról tudnia kellett. Nem hivatkozhat a jogszerző a jóhiszeműségére a széljegyen lévő jogosulttal szemben

52 Bejegyzési engedély Ld: rendelkező dologi jogi ügylet - ingatlannál Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez jogváltozásra irányuló jogcím és a jogváltozással érintett, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult bejegyzési engedélye; a jog törléséhez a jogosult törlési engedélye szükséges. Ezekre a szerződés létrejöttére és érvényességére a szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

53 Köszönöm a figyelmet!

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE GÁRDOS ISTVÁN A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 1. Bevezetés Ez év nyarán a kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályainak átfogó módosítására irányuló javaslatát.

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben