MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA"

Átírás

1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, elsajátítását, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze, kulcskompetenciák kialakításában alapvető szerepe van. Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója és megújítója, lehetővé teszi a nyelvi és szociokultúrális kompetenciák fejlesztését, a nyelv elsajátításával értelmi képességek fejlődését. Az anyanyelv sokoldalú, árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését, az értelmi képességek fejlődését, a társas kapcsolatok kialakulását. A gondolkodás- és a személyiségfejlődés közege és a társadalomba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele. A társadalom kisebb-nagyobb közösségeiben való aktív részvétel is az anyanyelv biztos tudását feltételezi gondolva itt a nyelv rendszerének sokoldalú ismeretére, a kommunikációt keretbe foglaló különféle szituációkban megfelelő szövegszerveződés szintjeire. A nyelv az önkifejezésnek, az önálló vélemény kialakításának és kifejezésének alapja. A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása felé. Kiemelkedő feladat az olvasás révén való tájékozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak lerakása. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét, illetve a szóbeli, írott szövegek mellet az audiovizuális közlés, az IST területeinek ismeretét, megértését fejlesztve ezzel digitális kompetenciákat.. A nyelvi kompetencia döntő eleme a kommunikációs helyzetek megfelelő értelmezése, a megértés képessége és a megértéssel összhangban álló aktív részvétel a kommunikációs folyamatokban. Képes legyen a verbális, nem verbális kommunikáció eszközeinek, kódjainak feldolgozására, használatára különböző szövegek megértésére, elemzésére, feldolgozására, valamint arra, hogy a szövegek másodlagos értelmét felismerje. Képes legyen önálló szövegalkotásra szituációktól függően figyelembe véve esztétikai, kulturális elvárásokat. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy ismerje az anyanyelvet, mint rendszert, olvasható legyen kézírása, megalapozott legyen helyesírási készsége. Ezeket a célokat szolgálja az életkori sajátosságoknak megfelelően kiválasztott szövegek olvasása, dramatizálása, szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való megtanulása; szókincsük bővítése, kifejezőképességük komplex fejlesztése. A magyar nyelv és irodalom tantárgy jellegéből adódóan nagymértékben eszköze a személyiség fejlesztésének, az egyetemes emberi és intézményünk attitüdjének megfelelően a keresztény értékek közvetítésének. Hangsúlyt fektetünk a másik ember, illetve a másság tiszteletére, szociális érzékenységre, környezetvédelemre, nemzeti és etnikai identitástudat kiépítésére, az egyetemes és nemzeti kultúrkincs megbecsülésére és értékeinek értelmező feldolgozására. Az irodalmi nevelésnek a fenti célokon túl feladata az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak a megismertetése. Az irodalmi művek olvasása, az értelmezés művészetének gyakorlása képessé teszi a tanulókat az esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátítására. Kritikai érzéket fejleszt ki, nagy szerepe van az érzelmi élet finomodásában, az empátia fejlődésében, segít megérteni az emberi, társadalmi problémákat, tudatosabbá teszi az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyát. Lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, hozzájárul a történeti érzék kialakulásához. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 Fejlesztési követelmények - Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása - Olvasás, írott szöveg megértése - Írás, szövegalkotás - A tanulási képesség fejlesztése - Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről - Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése - Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Fontos feladat az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia fejlesztése, mely tartalmazza az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztését (információk, vélemények érthető, hatékony közlése), beszédpartnerekhez és beszédhelyzetekhez megfelelő nyelvi magatartást, illetve kifejező, érthető beszédet, megfelelő hangoztatásra törekvést. Legyenek képesek a tanulók hangzó szövegek verbális, nem verbális kódjainak megértésére, értelmezésére, tudjanak egyeztetetni kommunikációs helyzetekkel, szándékokkal, célokkal. Törekedjenek a megértésre, érzékletességre, befogadásra, különféle mondatok felismerésére a közlési célnak megfelelően, a megértés fennakadásai legyenek korrigálva az esztétikai minőség igénye mellett. Diákjaink legyenek képesek mindennapi élmények, olvasmányok tartalmának felidézésére, elmondására, bátran vegyenek részt vitákban, fogalmazzák meg a saját véleményüket. Tudják megjeleníteni a szövegeket dramatizálással, és ismerjék a memoritereket. 2. Olvasás, írott szöveg megértése Az osztály tanulóinál fontos feladat az olvasási és szövegértési képességek folyamatos mélyítése, fejlesztése, az értő-hangos és néma olvasás gyakorlása mellett a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazása, különféle hosszúságú, műfajú szövegek olvasása, feldolgozása. Legyenek képesek az olvasás jelrendszerének elsajátítására, tanult betűk összeolvasására, szavak, szószerkezetek, mondatok olvasására egyéni sajátosságuknak megfelelően. Tudják a különböző mondatfajtákat megfigyelni, megfelelően reprodukálni a hangos olvasásban. Emellett gazdag szókincsük legyen. Tudják röviden megfogalmazni véleményüket a szövegben megjelenő szereplőkről, cselekedeteikről, helyzetekről, magatartásokról. 3. Írás, szövegalkotás Lényegesnek tartjuk azt, hogy az írás jelrendszerét elsajátítsák, ismerjék meg az írásbeliség normáit a követelményeknek és az életkornak megfelelően (törekedve a helyes és esztétikus írásra), az eszközszintű íráshasználat folyamatosan kialakuljon. Képesek legyenek mondatok, illetve a mondatok összekapcsolásával szövegalkotásra. Figyeljenek meg különböző szövegmintákat műfaji és szerkesztési szempontok alapján. Képesek legyenek rövid szövegek alkotására, a tanultak alkalmazására és saját álláspontjuk pontos, változatos, önálló kifejtésére különféle nyelvi formában. 4. A tanulási képesség fejlesztése Nélkülözhetetlen az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzése és feldolgozása csoportos, egyéni technikával egyaránt és az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása. Tapasztalatokat szerezzen ismeretek, adatok és információk gyűjtésében (könyvtárhasználat alapjai), tudjanak vázlatot készíteni tanári irányítással, illetve megadott szempontok alapján ezeket bővíteni vagy szűkíteni. A természettudományos és matematikai kompetenciákkal szoros összefüggésben áll mindez, hiszen ezen tanulási képességek fejlődésével érthetők meg az emberi tevékenység okozta változások, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 illetve bonthatók ki a lényeges tartalmak matematikai sajátosságú szövegekből, vagy akár a mindennapi élet problémáinak megoldásában lehetnek segítségül. 5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Szerezzenek ismeretet az anyanyelv használatáról, felépítéséről, és annak működéséről, nyelvinyelvtani jelenségeket ismerjenek fel, ezek fontos alaptényezői a későbbi idegen nyelv tanulásnak is, az ehhez kapcsolódó kulcskompetencia kialakulásának. A nyelvi kultúra megalapozza a tanulók sikeres szocializációját. Képes legyen saját szavaival jelentések megadására, gyakorlatok által gyarapodjon aktív és passzív szókincse. Gyakorlott legyen a korosztálya által ismert nyelvi színtereken a szövegalkotásban. Ismerje meg a kiejtés és az írás jelrendszerét, a helyesírás alapvető szabályait, kövessen nyelvileg igényes mintákat. Képes legyen megfogalmazni az anyanyelv és az idegen nyelv különbségeit saját szavaival, ugyanakkor alakuljon ki pozitív attitűd és érdeklődés a kulturális sokféleség, kultúrák közti kommunikáció iránt. 6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Az alsó tagozaton fontos feladat az irodalom, mint művészet befogadásának megalapozása, fejlesztése, az olvasás iránti érzelmi-gondolati igény felkeltése. Ismerjenek meg változatos ritmikai és zenei megformálású lírai műveket. Figyeljenek meg költői, nyelvi sajátosságokat; ismerjék fel és jellemezzék adott szempontok alapján a művek műfaji jegyeit, és azok középpontjában álló gondolatokat. Tudjanak azonosítani főszereplőket a különböző történetekben, legyenek képesek a történetek idejének és helyszínének megállapítására. Szerezzenek jártaságot népi játékok, dramatizált formák előadásában. Az olvasott művek alapján ismerjenek meg emberi helyzeteket, alapvető irodalmi témákban. Meg tudják fogalmazni az adott irodalmi mű szó szerinti jelentését. 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Kiemelt feladat a szépnek és csúnyának, a jónak és a rossznak, vidámnak és szomorúnak, mint esztétikai-erkölcsi fogalmaknak a megismerése, és ezek mellett a mindennapi konfliktusok dramatikus játékokkal történő értékelése és feldolgozása. Fejlődjön esztétikai-művészeti tudatosságuk és kifejezőképességük, élmények, érzések felismerésére, kifejezésre legyenek alkalmasak. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 1. ÉVFOLYAM Évi óraszám összesen: 296 óra A témakörök óraszámai: Kommunikáció Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Könyvtárhasználat Előkészítés Az olvasás-írás tanulásának előkészítése Olvasás Az olvasás jelrendszerének megtanítása Irodalomolvasás, szövegértés Írás Az írás jelrendszerének megtanítása 49 óra 12 óra 15 óra 2 óra 47 óra 85 óra 65 óra 115 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK.Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés A hangok tiszta artikulációja, időtartama, a helyes beszédlégzés, beszédfejlesztés. A helyes ejtés. Az udvarias viselkedés nyelvi fordulatai. Szókincsfejlesztés. A beszélgetés elemi szabályai Utánzó- és memóriafejlesztő játékok. A beszéd, az ének, a mozgás összekapcsolása játékhelyzetekben. Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok A beszéd, az ének, a mozgás összekapcsolása különböző helyzetekben. Életből vett helyzetek eljátszása, konfliktushelyzetek előadása és megoldása drámajátékkal. BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel. Beszédhangok észlelése, különválasztása. A beszédritmus megfigyelése rövid verseken, mondókákon. Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes ejtésének gyakorlása. Ritmusos mondókák, versek tanulása, tapsolása, előadása. Szituációs játékok. A szókincs bővítése, pontosítása, szómagyarázat, mondatalkotás. Élménybeszámolók életük eseményeiről Részvétel közösségi tevékenységben. Gyermekjátékok tanulása, összekapcsolása mozgással, előadása társakkal. Az olvasott történetek reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal. Szituációs játékok gyakorlása, problémamegoldás a szituációkban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Kiválasztott történet megismerése, gyakorlása, előadása A történet szerepeinek kiosztása, szerepek megtanulása, előadása jeles napokon. Memoriterek előadása a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével. Könyvtárhasználat Könyvtárlátogatás. A könyvtár szolgáltatásai. A könyvtár és könyvesbolt különbsége, viselkedés a könyvtárban. Osztálykönyvtár létrehozása. Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: képeskönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő művek megismerése. A könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával. Az olvasás-írás tanulásának előkészítése Tájékozódás a saját testén, térben, síkban. Az alak háttér megkülönböztetésének fejlesztése. Szem- és kézkoordináció, finommotorika fejlesztése. Az olvasás jelrendszerének megtanítása Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és felhasználása, szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek hangos és néma olvasása. Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton való megismerése: a mondat, a szó, a magánhangzó, a mássalhangzó, rövid és hosszú hangok, egy-, két-, háromjegyű betű, az ábécé. A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyeltetése. Az írás jelrendszerének megtanítása Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása. A szabályos betűalakítás és -kapcsolás: betűk, szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása. Irodalomolvasás, szövegértés Mesék, mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok tanulása. Ismerkedés a mindennapi életből, a természeti környezetből A beszédészlelés és -értés gyakorlása mesehallgatással, feldolgozással. Analizáló gyakorlatok: szótagolás, hangokra bontás; hangfelismerési, szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása. Mondatalkotás eseményképről. Formák fölismerése, különbségeik és azonosságaik megállapítása. A tájékozódás gyakorlása térben és síkban. Helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő ceruzafogás elsajátítása. Betűelemek alakítása, kapcsolása, tájékozódás a vonalrendszerben. A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk használatának gyakorlása. A betűknek megfelelő hangok helyes ejtése. A tanult betűk összeolvasása szótaggá, illetve szóvá, az összeolvasás helyes iránya. Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése. A hangos olvasás gyakorlása szövegeken. Az olvasás pontosságának fejlesztése. A néma olvasás megalapozása feladatokkal. A szabályos betűalakítás és -kapcsolás gyakorlása. Betűkapcsolási típusok gyakorlása. Szavak, szószerkezetek, mondatok írása másolással írott vagy nyomtatott mintáról. Látó/halló előkészítés után legalább két, legfeljebb hat betűből álló szavak írása tollbamondásra és önálló írással. A szereplők, a helyszín, az események elmondása. Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között. Mesemondás, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 vett témájú rövid szépirodalmi művekkel, versekkel és prózai alkotásokkal, ismeretterjesztő művekkel. A próza és a vers különbsége. képolvasás; az olvasmány eseményeinek elmondása kérdésekre. Illusztráció készítése. A vers hangulatának fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. Az olvasott szöveg elképzelése, bemutatása, vélemény megfogalmazása. Memoriter Öt-hat vers A továbbhaladás feltételei Egyszerű szóbeli közlések megértése, az utasítások végrehajtása. Szóbeli válaszadás kérdésekre. Valamennyi betű fölismerése, összeolvasások szótagokká, szavakká (kevés hibával). A kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok pontos olvasása fölkészülés után: hangosan a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően. Az önállóan olvasott szavak, rövid mondatok megértésének igazolása egyszerű feladatok megoldásával. A szabályoshoz közelálló betűalakítás és -kapcsolás. Másolás írottról és nyomtatottról. A tollbamondások során a szójegyzékben szereplő szavak legalább negyven százalékát legyen képes helyesen leírni. Tankönyvek Meixner Ildikó: Játékház I., olvasókönyv 1. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó Meixner Ildikó: Játékház, feladatlapok I, II, Nemzeti Tankönyvkiadó Meixner Ildikó: Játékház, betűtanítás, írásfüzet I, II., Nemzeti Tankönyvkiadó A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 2. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 296 A témakörök óraszámai: Kommunikáció Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Könyv- és könyvtárhasználat Olvasás Irodalomolvasás, szövegértés Olvasási készség Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Írás Íráskészség Nyelvtan Nyelvtani és helyesírási ismeretek 66 óra 15 óra 11 óra 95 óra 50 óra 25 óra 65 óra 70 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Helyes beszédlégzés. A hangkapcsolatok helyes ejtése, a hangok időtartama. A mondat- és szövegfonetikai eszközök szerepe. Szókincsfejlesztés. Udvarias szokások a felnőttekkel és kortársakkal való érintkezésben. A megszólítás. Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Család, iskola, barátok és egyéb közösségek. Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK Légző gyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák, nyelvtörők utánmondása. A hangok időtartamának érzékeltetése. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak értelmezése, mondatalkotás. Beszélgetés adott vagy választott témáról. A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhasználat. Szituációs játékok a kulturált nyelvi viselkedés gyakorlására. Beszélgetés a családról, az iskolai életről és a barátságokról. Helyzetgyakorlatok ezekben a témakörökben, a gyakorlatok értékelése, érvelés. Csoportos foglalkozások. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Könyv és könyvtárhasználat A könyvtárhasználat alapvető szabályai. A számítógép használata Rövid mesék, történetek dramatizálása, a szereplők és a főszereplő megkülönböztetése. Eligazodás a könyvekben a tartalomjegyzék alapján. Tájékozódás a gyermek-lexikon betűrendjében. A könyvek jellemző adatainak megfigyelése (író, cím). A számítógép használatának alaplépései. 2-3 mondatos szöveg megírása, kinyomtatása. Irodalomolvasás, szövegértés szemelvények a klasszikus és kortárs irodalomból, történetek a mindennapi életből, a gyerekek környezetéből. Mese és valóság különbsége. A cím és tartalom viszonya. A zeneiség eszközeinek érzékeltetése a versben: ritmus, rím, ismétlődések. Olvasási készség A pontos és szöveghű hangos olvasás, a néma olvasás bevezetése. Az ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos olvasása. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Mondatalkotás szóban és írásban. Történetalkotás szóban. Vázlatkészítés bevezetése. Íráskészség Betűismeret és -kapcsolás. Az eszközszintű íráshasználat alapozása. Nyelvtani és helyesírási ismeretek A beszéd/írás részei: mondat, szó, hang és betű. A magyar ábécé, a betűrend, a magán- és a mű feldolgozása: témája, eseményei, szereplői. A szereplők cselekedeteinek értékelése. A cím és a tartalom összefüggésének megfigyeltetése. Az ismeretlen kifejezések értelmezése. A verses forma fölismerése. Toldalékos szavak pontos kiolvasása. Szünettartás a mondatok között. Helyes hanglejtés gyakorlása kijelentő és kérdő mondatokban. A hangos és néma olvasás gyakorlása. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok helyes olvasásának gyakoroltatása. Szógyűjtés, szószerkezetek, mondatok alkotása eseményképről. Szóbeli és rövid írásbeli válaszadás kérdésekre. Személyes élményről vagy földolgozott olvasmányról szóbeli beszámoló. Az olvasott művekről vázlatkészítés tanítói segítséggel. Helyes írásszokások megszilárdítása (testtartás, írószerfogás). A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, betűkapcsolások gyakorlása. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat leírása másolással, tollbamondással. Válogató másolás. A társak nevének ábécérendbe állítása. A hosszú és rövid hangok fölismerése a A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 mássalhangzók megkülönböztetése. Az időtartam jelölése. A szótagolás és az elválasztás. A kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A j hang kétféle jelölése. A szavak szerkezete: a szótő és a toldalék. Mondatfajták. beszédben, megfelelő jelölésük írásban. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak egyszerűbb eseteinek helyesírása. Egyszerű szavak elválasztása. Az egyalakú szótövek toldalékolása. Mondatfajták felismerésének gyakorlása. A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása. Memoriter Tíz vers, két-három mondóka, nyelvtörő. A továbbhaladás feltételei Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása: tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek irányításával. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos fölolvasása. Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. A szógyűjteményben szereplő szavak negyven százalékának helyesírása A mondatfajták felismerése és a mondatvégi írásjelek helyes alkalmazása. Az egyszerű szavak megfelelő elválasztása. Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítséggel. Hibajavítás tanítói irányítással. Tankönyvek Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC-ház Kerek egy esztendő, olvasókönyv 2. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC-ház Beszéd, olvasás munkafüzet 2. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC-ház Írás munkafüzet (álló írás) 2. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Vég Andrea: Írjunk szépen, helyesen Sünivel! 2. (Írás és helyesírás gyakorló könyv 2. osztály) Dr. Galgóczi Lászlóné: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 2A/B A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 3. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 296 A témakörök óraszámai: Kommunikáció Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Könyv- és könyvtárhasználat Olvasás Irodalomolvasás, szövegértés Olvasási készség Nyelvtan Nyelvtani és helyesírási ismeretek Fogalmazás Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Íráskészség 78 óra 18 óra 80 óra 60 óra 105 óra 33 óra 13 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés A szavak és a nem verbális eszközök (testbeszéd) szerepe különféle kommunikációs helyzetben. A szavak jelentésárnyalata, stílusértéke, szerepe a beszédben. Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Koncentrációs és memóriagyakorlatok. Történetek földolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal, dramatizálással. Tanult szöveg előadása, dramatikus játék A magyar nemzet néhány nagy történelmi eseménye. Ünnepeink. A magyar nemzet jelképei. Könyv és könyvtárhasználat A könyvtár iránti érdeklődés felkeltése, a használói szokások kialakítása, a könyvtár rendjének és rendezettségének felismerése és tudatosítása. A könyvtárhasználati szabályok elsajátítása, gyermekkönyvek témájának megállapítása. eligazodás a lexikonok, szótárak betűrendjében és azok használata. A könyv szerkezeti elemei (cím, tartalomjegyzék, író, kiadó, kiadás éve). BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A szavak, szószerkezetek megfelelő ejtésének gyakorlása. Helyes beszédlégzés a bővülő mondatokban Versek és mesék kifejező előadása. Szókincsbővítés: a szavak jelentése, stílus-értéke. Szóbeli szövegalkotás különféle kommunikációs helyzetekben. Ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok. Csoportos improvizációs játékok. Versek, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről. Az olvasottak, látottak reprodukálása. Beszámoló nemzeti jelképeinkről. Tájékozódás a lakóhely múltjáról, nevezetességeiről. Az olvasott szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése lexikon vagy szótár segítségével. Tetszés szerint választott helyesírási szótár használata tanítói segítséggel. Könyvek keresése szabadpolcon szerző és cím szerint. Az olvasott könyvek adatainak fölsorolása. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 Internet használat alapjai, keresőprogramok Irodalomolvasás, szövegértés Mesék, mondák, történelmi elbeszélések, valamint a gyerekek mindennapi életéről szóló elbeszélések, regényrészletek, klasszikus és kortársszerzőktől. Versek tartalmi és stilisztikai feldolgozása. a műfaji jellemzők megfigyelése, és ezek alapján az olvasmányok csoportosítása. Dramatizált szövegek, ismeretterjesztő művek, a mindennapi kommunikáció szövegei. Olvasási készség A pontos és folyamatos olvasás. A fölolvasás. Helyes tagolás és hangsúlyozás. Értelmező és folyamatos olvasás. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Szóbeli szövegalkotás, mint az írásbeli fogalmazás alapozása. A jó fogalmazáshoz szükséges készségek alapjainak lerakása és fejlesztése. A szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, címválasztás, a megfelelő lényeges gondolatok válogatása, elrendezése, az időrend megállapítása. A szöveg tagolása, a bekezdések. Az elbeszélő fogalmazásírásának megtanítása. Az elbeszélés részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés. A párbeszéd szerepe az elbeszélő szövegben. Íráskészség Az írott szöveg (vázlat, fogalmazás) elrendezése a lapon. Olvashatóság, tetszetőség, egyéni íráskép, lendületesség. 4-5 honlap megkeresése, azok használata A témákhoz kapcsolódó szövegek, versek letöltése, kinyomtatása. Levél megírása, kinyomtatása. A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az események időrendje, a művek tagolása. Lényegkiemelés, vázlatkészítés - tanítói segítséggel. Mesék bevezető, befejező fordulatainak és jellemző szókapcsolatainak használata. Mesék ismétlődő motívumainak megfigyelése. Néhány jellegzetes irodalmi téma fölismerése az olvasott művekben, például család, iskola, barátság, segítőkészség, szülői szeretet, hazaszeretet. Versek némely művészi eszközének fölfedezése. Szövegek: mesék, elbeszélésrészletek dramatizálása. Ismeretterjesztő és minden-napi gyakorlati szövegek értelmezése. Az olvasás pontosságának, folyamatosságának fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai gyakorlatokkal. Néma olvasás feladatok megoldásával. Az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével. Történések, folyamatok követése hosszabb szövegekben. Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenetátadás). Olvasókönyvi szövegminták megfigyelése műfaji és szövegszerkesztési szempontból. Címek vizsgálata, a jó cím ismérveinek össze-gyűjtése. Események elrendezése időrendben. Bevezetés (előzmény, színhely, időpont) és befejezés (következmény, tanulság, egyéni vélemény) készítése szóban és írásban. Önálló összefüggő fogalmazások alkotása. A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a felesleges szóismétlés kerülése. A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. Ismert mese elmondása tömörített és bővített változatban. Tempó-gyorsító gyakorlatok: az írás eszközszintű használatának és a figyelem koncentrációjának fejlesztése. Szósorok, bővülő mondatok írása másolással, tollbamondással és önálló írással. Az egyéni írásmód kialakítása. A rendezett, tiszta és olvasható írás gyakorlása. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Nyelvtani, helyesírási ismeretek Mondatfajták felismerésének gyakorlása. Az ige jelentése (cselekvés, történés, létezés); rokon és ellentétes jelentésű igék. Az ige személy-ragjai és a személyes névmások. Az igeidők és jelentésük. Az igealakok helyesírásának gyakorlása, szóelemzések. Az igekötő szerepe az ige jelentésében. A leggyakoribb igekötők. Az igekötő egybe- és különírásának esetei. A főnév jelentése, fajtái: köznév, tulajdonnév. A főnév toldalékolása. A tulajdonnevek helyesírása. A melléknév és fokozása, helyesírása. A j hang kétféle jelölése igékben, főnevekben. Igék felismerése szövegben. Az igeidők megfigyelése és helyes használatuk. Adott ige mondatba helyezése változó igekötőkkel, az igekötő jelentésmódosító szerepének megfigyelése. Az igealakok helyesírásának, valamint az igekötő és az ige egybe- és különírásának gyakorlása. Főnevek fölismerése a szövegben. Tulajdonnevek és köznevek megkülönböztetése, helyesírásuk gyakorlása. A főnév -t ragjának és a múlt idő jelének megkülönböztetése. A melléknév fölismerése, az összehasonlítás és fokozás alkalmazása szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. A fokozott melléknév helyesírásának gyakorlása. A nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a nyelvhasználatban. Memoriter Tíz vers, egy verses mese vagy meserészlet. A továbbhaladás feltételei Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal. A földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert feladattípusok írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szövegértés bizonyítása egyszerűbb feladatok elvégzésével. Feldolgozott szövegek felolvasása felkészülés után. Öt-hat mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú, rendezett írás. Igék, főnevek, melléknevek számnevek fölismerése, szófajuk megnevezése. A tanult tulajdonnevek kezdése nagybetűvel. A harmadik osztályos szójegyzékben szereplő szavak ötven százalékának helyesírása. Egyszerű szavak elválasztása. Tanult szavak jelentésének értelmezése. Tankönyvek Hernádié Hámorszky Zsuzsanna T. Aszódi Éva Tarbay Ede: Mese és valóság, olvasókönyv 3. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Mozaik Oktatási Stúdió Hernádié Hámorszky Zsuzsanna: Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. osztályos munkafüzet, Mozaik Oktatási Stúdió Földvári Erika Lassúné Ruskó Renáta: Szövegértés munkafüzet 3 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Földvári Erika Lassúné Ruskó Renáta: Szövegértés tudásszintmérő feladatlap 3.A/B, Mozaik Oktatási Stúdió A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Nagy Józsefné Szakolczai Katalin: Irodalom 8 9 éveseknek, Korona Kiadó Csikósné Monostori Erzsébet Jerneiné Mezey Klára: Fogalmazás lépésről lépésre I. (3 4. osztály), Mozaik Oktatási Stúdió Csikósné Monostori Erzsébet Jerneiné Mezey Klára: Szövegtanoda Fogalmazási feladatgyűjtemény 3. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Ketler Istvánné: Anyanyelvünk, munkatankönyv 3. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Dr. Galgóczi Lászlóné: Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Dr. Galgóczi Lászlóné: Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Vég Andrea: Írjunk szépen, helyesen Sünivel!3. (Írás és helyesírás gyakorlókönyv, 3. osztály) Földvári Erika Lassúné Ruskó Renáta: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 3A/B A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 4. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 259 A témakörök óraszámai Kommunikáció Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok Tanult szövegek előadása, dramatikus játék Könyv- és könyvtárhasználat Olvasás Irodalomolvasás, szövegértés Olvasási készség Nyelvtan Nyelvtani és helyesírási ismeretek Íráskészség Fogalmazás Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Íráskészség 102 óra 25 óra 26 óra 26 óra 25óra 65 óra 61 óra 31 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés A szövegjelentés kifejezése mondat és szövegfonetikai eszközökkel. A szöveg jelentésének megfelelő helyes dallam és nem verbális eszközök használata. Párbeszéd a mindennapi kommunikációban, a beszélgetőtársra irányuló figyelem, gesztusok szerepe. Gondolati és érzelmi tartalom és a nyelvi megformáltság kapcsolata. Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok A magyar nemzet nagy történelmi eseményei: Rákóczi kora és alakja, a XIX. és XX. század nagy államférfiai, művészei, tudósai, felfedezői, utazói. Tanult szövegek előadása, dramatikus játék A színházi formanyelv alapjai. Történetek földolgozása a dráma eszköztárával. Színházi, bábszínházi előadás megtekintése. BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK Az élőbeszéd és a fölolvasás tagolása helyes beszédlégzéssel, szünetekkel a szöveg jelentésének megfelelően. Párbeszédben alkalmazkodás a kommunikációs szerepek, a nem verbális eszközök összehangolása a beszédhelyzettel. Az aktív és passzív szókincs folyamatos gyarapítása. Hiányos mondatok kiegészítése. Állandó szókapcsolatok gyűjtése. A vitában, beszélgetésben való jártasság megalapozása. Történetek megismerése a magyarság múltjának nevezetes eseményeiről, kiemelkedő személyiségeiről, tetteiről, az emberek életmódjáról az egyes korokban. A történetekhez kapcsolódó irodalmi és történelmi szövegek megtanulása és reprodukálása, eljátszása. Játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével. A színházi előadás formai elemei (díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 Könyv és könyvtárhasználat Különböző információhordozók a lakó- helyi és az iskolai könyvtárban, audiovizuális dokumentumok. Ismerkedés folyóiratokkal. Internet használat. Irodalomolvasás, szövegértés Prózai és verses népköltészeti alkotások a magyar és a hazai etnikumok népköltészetéből. Ismerkedés különböző népköltészeti alkotásokkal. Szépirodalmi szövegek elemzése, értelmezése. Irodalmi mesék, mesefajták. A mesék szerkezeti és nyelvi jellemzői, mesemotívumok. Elbeszélések, regényrészletek, versek a klasszikus és a kortárs magyar irodalomból. Egyszerű szerkezetű gyermekregény. Az irodalmi szöveg művészi eszközei: néhány alakzat; a megszemélyesítés; ritmus, rím, refrén, hasonlat, ismétlés, fokozás. Olvasási készség Magas szintű kifejező olvasás előkészítése olvasás-technikai gyakorlatokkal. A beszédtempót megközelítő olvasás. Gyors információkeresés, más szövegekkel való kapcsolat keresése. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Tájékoztató szövegek: hirdetés, értesítés. A leírás, jellemzés tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei, a bemutatás sor-rendje. A leírás sajátosságai. A levél, levelezőlap tartalmi és formai jellemzői. A levélboríték címzése. és hanghatások). Színházi viselkedéskultúra kialakítása. Csoportos improvizációs játékok, közös dramatizálás. Rögtönzések és a látott előadások alapszintű elemző megbeszélése A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő művekből, folyóiratokból információk gyűjtése és az adatokkal a tanultak kiegészítése. A könyvtárban szerzett ismeretek alapján önálló beszámolók készítése, előadások megtartása a tanultak kiegészítése, elmélyítése céljából. Beszámoló egyéni élményekről, olvasmányokról. Mesegyűjtemények, gyerekek részére készült verseskötetek keresése a szabadpolcon és az osztálykönyvtárban. Lexikonok, enciklopédiák, szótárak biztos használata. A megismert szövegek keresése a neten. Keresőprogram biztos használata. Szövegalkotás számítógépen, kinyomtatás. küldése. Irodalomtörténeti szemelvények. Szövegelemző műveletek bővítése. Azonos témájú alkotások összehasonlítása. Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése önállóan. A házi olvasmány előkészítése, otthoni elolvasása, olvasónapló készítése önállóan és megbeszélése közösen. Művészi eszközök fölismerése lírai és elbeszélő művekben. Nyelvi érdekességek, művészi eszközök gyűjtése szövegből. A népköltészetről és a műköltészetről tanultak összefoglaló rendszerezése. A kifejező olvasás gyakorlása és a szövegben rejlő érzelmek kifejezése mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. Párbeszédek és közbeékelődések elkülönítése fölolvasáskor mintakövetéssel. Az értelmező (interpretáló) olvasás továbbfejlesztése. Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása. Elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéddel írásban. A leírás, a jellemzés megfigyelése irodalmi példákon. A leírás fajtáinak alkalmazása. Levél-, levelezőlap-írása különböző témákban. Olvasmányok reprodukálása szóban tömörítéssel, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 nézőpontváltással. Fogalmazástechnikai gyakorlatok, szövegjavítás - segítséggel. Leíró és elbeszélő forma kombinálása a fogalmazásokban. Íráskészség Eszközszintű egyéni írás. Olvasható, tetszetős és rendezett írás. Az írott szöveg (vázlat, fogalmazás) önálló elrendezése a lapon (lapszélek, betű- és sortávolság megtartásával). Nyelvtani és helyesírási ismeretek A szófajokról tanult ismeretek összefoglalása és kibővítése. A tulajdonnév fajtái. A főnév toldalékos alakjai. A névutós és névelős főnév. A tulajdonnévből képzett melléknév egyszerű esetei. A számnév és fajtái, a határozatlan számnév fokozása. A keltezés. A mondatfajták ismétlése. Az eddig tanult ismeretek rendezése: hangok, ábécé, betűrend, a szótő és a toldalékok; egyszerű és összetett szavak. A nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek összefoglalása. Egyszerű és összetett mondatok felismerése. Ismerkedés a mondat fő részeivel és bővítményeivel. A tanult szófajok fölismerése a szövegben és megnevezésük konkrét példákban. Az igealakok helyesírásának gyakorlása. A jövő idő változatos kifejezése. A tanuló környezetében és olvasmányaiban előforduló tulajdonnevek fajtáinak ismerete, helyesírásuk gyakorlása, helyes alkalmazásuk a fogalmazásokban. A névutós főnév helyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete. A határozott és határozatlan névelő szerepének megkülönböztetése és helyes használatuk. A tanult hagyományos írásmódú személynevek biztos helyesírása, a lakóhely földrajzi neveinek helyes lejegyzése. A tulajdonnevekből képzett egyszerűbb -i képzős melléknevek helyesírása. A határozott és a határozatlan számnév fölismerése, a számoknak betűvel való leírása és a keltezés írása. A szóalakok helyesírásának gyakorlása szótagolással és/vagy szóelemzéssel. Az összetett szavak fölismerése és elválasztásuk. Memoriter Hét vers, egy-két prózai szöveg elmondása; Kölcsey Ferenc Himnusz című versének néhány versszaka. A továbbhaladás feltételei Érthető, udvarias folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Hosszabb szöveg folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása. Egy másfél oldalas, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével, feladatok megoldásával. Rendezett, olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. A mondat kezdése nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük használata. A szavak szófajának, az egyalakú szótöveknek és a toldalék fölismerése, a toldalékos alakok megfelelő helyesírása. Az igealak felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése. A többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 alakjának helyes írásmódja. Alapvető mondatrészeket ismerje fel (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző). Tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt hibák javítása segítséggel. Tájékozódás a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata. Egy választott gyermekregény ismerete a kötelező, illetve ajánlott irodalmi művek köréből. Tankönyvek Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv 4. osztály, Apáczai kiadó Lantos Mária: Hétszínvilág munkafüzet 4. osztály, Apáczai kiadó Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC-ház Beszéd, olvasás, fogalmazás munkafüzet, 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Földvári Erika Lassúné Ruskó Renáta: Szövegértés tudásszintmérő feladatlap 4. A/B, Mozaik Oktatási Stúdió Csikósné Monostori Erzsébet Jerneyné Mezey Klára: Szövegtanoda, fogalmazási feladatgyűjtemény 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Csikósné Monostori Erzsébet Jerneyné Mezey Klára: Fogalmazás lépésről lépésre II. (4. 5. osztály), Mozaik Oktatási Stúdió Ketler Istvánné: Anyanyelvünk munkatankönyv 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Dr Galgóczi Lászlóné: Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Dr Galgóczi Lászlóné: Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. osztály, Mozaik Oktatási Stúdió Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Nyelvtan helyesírási munkatankönyv 4. osztály, Apáczai kiadó Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Helyesírási gyakorlófüzet 4. osztály, Apáczai kiadó Földvári Erika Lassúné Ruskó Renáta: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 4. A/B., Mozaik Oktatási Stúdió A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 4, Heti óraszám: 7 Évi összóraszám: 259 Ebből 80 % 207 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 52 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS- OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA. (1-4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS- OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA. (1-4. évfolyam) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS- OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam

Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. 1-2. évfolyam Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 1-2. évfolyam Célok és feladatok: A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam ) Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam ) Célok és feladatok 1. oldal MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam ) 2007 Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Magyar nyelv 1 tanterv (óvoda, általános és középiskola)

Magyar nyelv 1 tanterv (óvoda, általános és középiskola) Schola Europaea Főtitkári Hivatal Hivatkozás: 2006-D-342-hu-4 Eredet: HU Magyar nyelv 1 tanterv (óvoda, általános és középiskola) AZ EURÓPAI ISKOLÁK LEGFELSŐBB TANÁCSA JÓVÁHAGYÁSÁVAL A 2006. április 25

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A tanterv lefedi a NAT magyar nyelv és irodalom, és az ember és társadalom műveltségterület követelményrendszerét. A tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A változat Készítette: Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló komplex tantárgy. Elsősorban az anyanyelvi

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

VII. Az iskola helyi tanterve

VII. Az iskola helyi tanterve Kerettanterv Helyi tanterv - Boldog 1. VII. Az iskola helyi tanterve VII. 1. A tantervkészítés szempontjai Nevelőtestületünk a pedagógiai program módosítása során az alábbi szempontok figyelembe vételével

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam

MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV és IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben