4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program"

Átírás

1 4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program 4.1.Egészségnevelési program Egészségnevelési programjaink Prevenciós tevékenység az egészség megőrzése érdekében (drog, alkohol, dohányzás, szexuális úton terjedő betegségek ) Az egészséges táplálkozás elveinek tudatosítása Kortársképzési rendszer működtetése Országos és regionális tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés A napi testnevelés feltételeinek biztosítása Témanapok szervezése Belső erőforrások Az iskolavezetés elkötelezett híve a egészségnevelésnek, ezért támogatja az ilyen jellegű programok beiktatását az iskola napi gyakorlatába. Értékeli a tanulók és pedagógusok erőfeszítéseit. A tantestület tagjai egymás munkáját is támogatva építik napi munkájukba az egészségneveléssel kapcsolatos tevékenységeket. Az osztályfőnöki munkaközösség évfolyamokra bontva vállal részt a nevelési program megvalósításából. A tanulók a programok szervezésében, a tartalmak meghatározásában, illetve a tervek megvalósításában egyaránt aktívan vesznek részt. A szülők támogatására is számíthatunk. Különösen fontos a gyakori konzultáció és együttműködés az iskolaorvossal, valamint a mentálhigiénés védőnővel. Egészségneveléssel kapcsolatos helyi, országos pályázati programokban való eredményes részvételt biztosítja a közművelődési előadó közreműködése. Külső erőforrások Kapcsolatokat veszünk fel más közoktatási intézetekkel közös programok szervezése céljából. Előadókat hívunk felsőoktatási intézetekből. Kapcsolatokat építünk ki a helyi önkormányzattal, a környezetvédelemben érintett szervezetekkel (gyámügyekkel, gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságok, ÁNTSZ ) 139

2 4.1.1.Az iskolai mindennapi testnevelés és sportolás általános célja: - A gyermekek pszichoszomatikus fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, továbbá pótolja az esetleges lemaradásokat. - Koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá tegye őket a későbbi hatékony mozgásos-cselekvés tanulásra, sportolásra. - Elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét. - Fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességeiket. - Járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Olyan fiatalokká, akik ismerik motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját. Ismerik és igénylik a mozgásos játék, versengés örömét. Megbecsülik társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus, kultúrált. Felismerik a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit és a fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik. A testnevelés közvetlen célja: - A testkultúra elemeiből nyert értékekkel ruházza fel az iskolásokat, olyan testi műveltséggel (ismeret, jártasság, készség, képesség), amely megalapozza későbbi mozgásos cselekvésbiztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat. - Tegye őket alkalmassá arra, hogy serdülő és ifjúkorban legyenek képesek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességük hatékony fejlesztésére. - Sajátos módszereivel elsősorban a versengésekkel és mozgásos játékokkal segítse mozgásvágyuk átmentését a későbbi évekre, nyújtson kötődést jelentő élményeket. Az egyes osztályok heti sportfoglalkozása: Évfolyam Heti óraszám 2 2 2, ,5 2,5 3 Tanórán túli sportfoglalkozások: Tömegsport Szakosztályi edzés óra előtti szünet Nagyszünet Összesen 6 6 6, ,5 6,

3 - A szervezett foglalkozásokon túli sportolás jellemzői - A célok megegyeznek a szervezett, tanórai jellegű testnevelés céljaival, de a hangsúly más területre tevődik át. A fizikális fejlesztéssel, versenyszerű küzdéssel szemben, a kötetlen, hobbi jellegű, szórakoztató, de hasznos és élményt biztosító időtöltés megtanítására, megszerettetésére, és ilyen jellegű tevékenység (lehetőség szerint önálló) végzésére tevődik át. A forma is kötetlenebb. Az elsődleges pedagógiai feladat az élményszerzés lehetőségének biztosítása (idő, tér, eszköz, felügyelet). Fontos szempont az önszerveződés elérése, ösztönzése. Rendkívül kívánatos, hogy a gyerekek képesek legyenek a felkínált lehetőséggel élni, azt, saját igényeiknek megfelelően alakítani. Ennek feltétele, a testmozgásra való belső igény kialakulása. Az iskolai testnevelés céljait a tanórán kívüli sportfoglalkozásokkal együtt képes teljesíteni Az egészségneveléssel kapcsolatban feldolgozásra javasolt témák Egészséges táplálkozás A mozgás, a sport jelentősége A serdülőkor változásai Káros szenvedélyek, devianciák Önismeret, személyiségfejlesztés Pályaválasztás Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 141

4 A hetedik - kilencedik évfolyam témakörei 1. Táplálkozás és testtömeg Étkezési szokások Helyes étrend kialakítása 2. Rendszeres mozgás az egészség kialakításában Aktív sport és az életkor 3. Serdülőkori testi-lelki változások (másodlagos nemi jellegek ) Serdülőkor biológiája, nemi működés alapjai Személyi higiene, tisztálkodás, testápolás A menstruációs higiene Bőrápolás 4. Egészségkárosító szenvedélyek Legális és illegális szerekről általában Dohányzás, drog, alkohol és más szenvedélyek 5. Életkori problémák: önállóvá válás, konfliktusok. stresszhelyzetek Társas kapcsolatok az iskolában A serdülő sajátos szerepe a családban Személyiségfejlesztő gyakorlati órák 6. Balesetmegelőzés otthon és az iskolában Elsősegélynyújtás alapvető lehetőségei A tizedik évfolyam témakörei 1. Helytelen táplálkozási szokások, mint betegségek rizikófaktorai (gyermekkori elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség ) 2. Szélsőséges táplálkozási szokások (vegetarianizmus,reformtáplálkozás) Fogyókúra veszélyei, anorexia, bulémia 3. Természetgyógyászat és egészség 4. Serdülőkorban előforduló gyakori mozgásszervi elváltozások és ezek kialakulásának megelőzési lehetőségei 5. Szexuális kultúra, szexuális élet megkezdése, felelősségvállalás egymás iránt Fogamzásgátlás, művi abortusz Szexuális úton terjedő nemi betegségek veszélyei, Szexuális higiene, AIDS 6. Egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése és következményi. Alkohol, dohányzás, drog Mértéktelen gyógyszerfogyasztás hatásai 7. Önismeret, pozitív énkép. Harmonikus társas kapcsolatok kialakítása. Iskolán és családon kívüli kötődések. Kortárscsoportok 8. Stressz, feszültség, szorongásoldás Kommunikációs gyakorlatok Személyiségfejlesztő gyakorlatok 9. Baleset megelőzés, elsősegélynyújtás Az ajánlott témák évfolyamokra bontva A tizenegyedik évfolyam témakörei 1. Háztartástani ismeretek, konyhatechnikai eljárások. Kulturális, vallási környezet hatása a táplálkozásra 2. Testépítés veszélyei 3. Szerelem, partnerkapcsolat, szexualitás. Fokozatok a testiségben. Testi szerelem (petting, nemi érintkezés )Tartós kapcsolatokban történő érzelmi változások. Szokatlan szexuális szokások (homoszexualitás, prostitúció, promiszkuitás ) Kulturális, erkölcsi, vallási környezet a szexuális szokások kialakulásában. 4. Alkoholizmus, kábítószerezés, dohányzás, mint deviáns karrierek 5. Önismeret. Kommunikáció. Pályaválasztás. A tizenkettedik évfolyam témakörei 1. Leggyakrabban előforduló betegségek és megelőzési lehetőségeik. Emlőrák, hererák, szívinfarktus, öngyilkosság. Egészségügyi intézmények működésének ismerete Beteg a családban, otthoni betegápolás 2. Partnerideál és házasság. Párválasztási érettség. Családtervezés, családalapítás. 3. Jövőkép, énkép, énideál. Értékrendünk világnézetünk. Fő életcélok megtervezése, pályaválasztási érettség. Önismeret és továbbtanulás. Karriertervek, élettervek, megfelelő döntések. 142

5 Konkrét célok és feladatok A program konkrét megvalósítását a tanév elején készült munkarend tartalmazza Környezeti nevelési program Környezeti nevelési tevékenységeink Szelektív hulladékgyűjtés, a város tereinek mentesítése a parlagfűtől Jeles napok (Föld Világnapja, Víz Világnapja ) alkalmából az iskola egy részét vagy egészét érintő akciók, tevékenységek Az érdeklődő diákok számára természetvédő klub működtetése Témanapok, témahetek szervezése Az iskolarádióban, iskolaújságban környezetvédelmi témák megjelenítése Tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyzés Kapcsolódó témájú országos vagy regionális tanulmányi versenyeken való részvétel Külső erőforrások Kapcsolatokat veszünk fel más közoktatási intézetekkel közös programok szervezése céljából. Előadókat hívunk felsőoktatási intézetekből. Kapcsolatokat építünk ki a helyi önkormányzattal, a környezetvédelemben érintett szervezetekkel (Vízügyi Igazgatóság, Paksi Atomerőmű, ÁNTSZ ) Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 143

6 Általános célok, értékek az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése Pedagógiai célok az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése rendszerszemléletre nevelés holisztikus és globális szemléletmód kialakítása a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése a környezetetika hatékony fejlesztése érzelmi és értelmi környezeti nevelés tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés tolerancia és segítő életmód kialakítása a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése az állampolgári egyéb közösségi felelősség felébresztése az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése a helyzetfelismerés, az ok okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése Konkrét célok és feladatok A környezetvédelmi programmal kapcsolatos tanévre bontott feladatokat az aktuális tanév munkarendje tartalmazza. 144

7 TANÓRAI KERETEK Fázis Név Különös hangsúllyal bíró terület Központi tárgyak I. Természetvédelmi oktatás Biológiai környezet Biológia, rajz, osztályfői, kémia, földrajz, egészségtan, környezetismeret II. A környezet védelmének oktatása Biofizikai környezet Biológia, rajz, osztályfői, kémia, földrajz, egészségtan, környezetismeret III. (jelen) Környezeti nevelés Természetes környezet, kulturális környezet Biológia, rajz, osztályfői, kémia, földrajz, egészségtan, környezetismeret, technika IV. jövő! Környezeti nevelés Kulturális környezet, ideológiai környezet Biológia, rajz, osztályfői, kémia, földrajz, egészségtan, környezetismeret, technika 145

8 4.3. Adatlap a tanulók fizikai teljesítményének nyilvántartásához Az intézmény neve, címe... A vizsgálatot végző tanár neve:...osztály:... A tanuló neve Születési: év, hó, nap A felmérés ideje: 20.../... tanév Minősítés: pontszám összesen 2000 m síkfutás Helyből távolugr ás Fekvőtám aszban karhajlítás és nyújtás (db) Egykezes lökés ügyesebb kézzel dobóterpes zből tömött Hasonfe k-vésből törzsem elés és leenged és(db) Kétkezes labdado bás hátra, a fej fölött tömött Hanyattfekv ésből felülés térdérintéss el (db) labdával (m) labdával (m) T P T P T P T P T P T P T P Az adatlap tartalmazza, hogy milyen módon és milyen gyakorisággal kívánjuk felmérni a tanulók fizikai állapotát. Több éves adatlapok összevetésével feltérképezhetőek tanulóink fizikai állapotának változásai. Ezen testnevelői felmérések mellett jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai védőnő és az iskolaorvos végez szűréseket és állapotfelméréseket. Ezek realizációja a mindenkori iskolai éves munkaterv védőnői munkatervében található meg. 146

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Egészségnevelési és környezeti nevelési program TARTALOMJEGYZÉK EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM... 2 1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 6. sz. melléklet AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1. Bevezető gondolatok Az élet minőségét jellemezve legegészségesebbnek, legerősebbnek vélt, és feltételezhetően

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2 I. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat)

OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat) OSZTÁLYFŐNÖKI 9-12. ÉVFOLYAM (Esti tagozat) Cél Az osztályfőnöki óra funkciói: a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, a reális önértékelés és önfejlesztés iránti igényük felkeltésében, személyiségük

Részletesebben