FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE"

Átírás

1 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése az emberek mindennapi megélhetését tekintve a foglalkoztatottság és az egyre növekvı munkanélküliség. Ennek kritikus helyzetét csak tovább rontotta a közelmúltban bekövetkezett gazdasági válság. Magyarország esetében is megfigyelhetıek a válság hatásai, a napi hírekben egyre többször hallani jelentısebb létszámleépítésekrıl, felmondásokról. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy milyen foglalkoztatáspolitikai eszközök kerültek elıtérbe a válság kezeléseként Magyarországon és az egyes eszközök milyen szerepet töltenek be a válság kezelésében ebben az idıszakban és milyen területet próbálnak meg támogatni. Munkaerı-piaci helyzetkép Magyarországon A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása a válság hatásait mutatja hazánk esetében novembere óta jelentısen megnıtt az álláskeresık száma, az összesen adatok tekintetében októberhez képest fıvel nıtt az érték. (2008 októberében fı volt nyilvántartva, ez az érték novemberre fıre nıtt és azóta is folyamatos növekedés figyelhetı meg, 2009 februárjában már fıt regisztráltak álláskeresıként.) Nyilvántartott álláskeresık száma összesen fı férfi nı január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február ábra: Nyilvántartott álláskeresık száma Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés Érdemes megvizsgálni, hogy hazánk régióinak vonatkozásában hogyan alakult az elmúlt idıszakban a nyilvántartott álláskeresık száma februári adatokat

2 viszonyítottak az elızı év ugyanilyen idıszakához képest. A legtöbb álláskeresıt Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon regisztrálták 2009 februárjában (összesen a két régióban fı), ugyanakkor az elızı évhez képest a legnagyobb növekedés a Közép-dunántúli (37,5%), a Nyugat-dunántúli (29,5%) és a Közép-magyarországi (18,7%) régióban figyelhetı meg. 2. ábra: Területi különbségek a nyilvántartott álláskeresık számában, február Forrás: Dr. Stadinger Csaba (2009): Észak-magyarországi régió munkaerı-piaci helyzete konferencia elıadás fı Közép-Magyarország Létszámcsökkentési bejelentés hó Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld január február március Dél-Alföld Magyarország 3. ábra: Létszámcsökkentési bejelentés január-március Forrás: AFSZ adatok alapján saját szerkesztés

3 A Munka Törvénykönyvének 94. -a alapján a beérkezett létszámcsökkentés bejelentések alakulása egyenletes képet mutat év elsı három hónapjában havi bontásban elsı negyedévében összesen fıt érintı létszámcsökkentést jelentettek be. Ha a megyei adatsort nézzük, akkor az egyes hónapokban a legmagasabb érték az alábbiak szerint oszlik meg: januárban Budapesten 958 fıt bocsátottak el, februárban Veszprém megyében 679 fıt, márciusban pedig Bács- Kiskun megyében 939 fıt érintett a létszámcsökkentés. A munkanélküliség dinamikája A rendelkezésre álló munkaerıt az idı függvényében képlet formájában az alábbi módon írhatjuk fel: L ( t) = E( t) + U ( t) ahol, L(t) munkaerı száma E(t) foglalkoztatottak száma U(t) munkanélküliek száma A munkaerı alakulása definiálható továbbá a munkaerıpiacra be- és kilépık számával is: L = ( e b) L ahol, e munkaerıpiacra újonnan belépık száma b munkaerıpiacról kilépık száma A foglalkoztatás alakulása szintén felírható függvényszerően: E = ( h b l) E ahol, h korábbi munkanélküliek száma, akik újonnan béreltek l elbocsátott emberek száma A munkanélküliségi ráta alakulása:... U = ( e b) L E A munkanélküliségi rátának a változása függ a munkaerı-piaci belépés, az elbocsátás és a bérlés mértékének kombinációjától. [Stiglitz, J. (1999) 253. p] Az elmúlt idıszak lényegesebb adatait áttekintve rátérek a foglalkoztatáspolitika tényleges feladataira, területeire, majd az alkalmazott eszközök csoportosítására. Foglalkoztatáspolitika feladatköre, területei A rendszerváltás elıtt foglalkoztatáspolitika nem létezett, ugyanis a már akkor is fennálló munkanélküliséget nem ismerték el. Az 1980-as évek közepén elismerték, hogy van munkanélküliség Magyarországon és az akkori pártvezetés döntése alapján foglalkozni kellett ezzel a kérdéssel ben a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos rendelet hatályba lépett, melynek központi témája az átképzési támogatás volt ban a meghosszabbított felmondási idı intézménye és az elhelyezkedési támogatás került deklarálásra, majd 1988-ban.

4 bevezetésre került a munkanélküli segély, 1990-ben az átmeneti munkanélküli járadék. Nagy elırelépést jelentett az évi IV. törvény elfogadása a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról, amely többek között részletesen szabályozza a mai napig is a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeit, a támogatások rendszerét. A foglalkoztatottság alakítója egyik oldalról a piac, másik oldalról az ezt befolyásoló kormányzati politika. A foglalkoztatáspolitika megvalósítása a kormányzati-önkormányzati és vállalkozási szféra egészének együttes kompetenciája, amelyben a kormányzat a foglalkoztatási cél elérése érdekében természetesen épít a gazdaság szereplıinek közremőködésére. A foglalkoztatáspolitika feladata az alábbi felsorolással jellemezhetı. A foglalkoztatáspolitika a munkaerıpiac olyan külsı szabályozó rendszere, amelyik a munkaerıpiacot úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal rugalmasabb és harmonikusabb legyen annak mőködése, segítse elı a munkaerı-piaci egyensúly létrejöttét, és egyúttal érvényesüljenek, mozgásteret, megvalósulási lehetıséget kapjanak a társadalmi-szociális funkciók is, a munkaerıpiacra belépı kínálat nagyságának és szakmai vagy képzettségi struktúrájának olyan kialakítását, amely megfelel a kereslet igényeinek, a munkaerı-piaci kínálat csökkentését, pl. a képzésben részt vevık számának vagy a képzési idı hosszának növelését, a munkaerı-kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb folyamatos igazodását, a munkaerı-kereslet növekedését, olyan nagyságának és struktúrájának kialakítását, amely minél teljesebb mértékben képes foglalkoztatni a kínálatként megjelenı munkaerıt, a társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve alapján azok megélhetésének biztosítását, akik önhibájukon kívül kerültek ki a munkaerıpiacról. A foglalkoztatáspolitika feladatait segítik egyéb területek is (a teljesség igénye nélkül): A gazdaságpolitika, amely formálja a gazdaság növekedési pályáját, ösztönzi vagy fékezi a termelést és a beruházást, ezzel alakítja a munkaerı-keresletet is. A jog, amely meghatározza a foglalkoztatási, szerzıdés-kötési, felmondási szabályokat, jogi garanciákat teremthet a munkaerı-piaci szereplık számára. A jövedelempolitika, amely szabályozza a vásárlóerıt, a kereseti színvonalat, ezen keresztül a munkavállalási hajlandóságot illetve a foglalkoztatási szándékot. A monetáris és fiskális politika, amely az árszínvonal, a vállalkozások és a háztartások jövedelmi folyamatainak szabályozásával, a munkaerı árának alakításával ösztönzi vagy korlátozza a foglalkoztatást. A népesedéspolitika befolyásolja a demográfiai folyamatokat, a munkaképes korú korosztályok nagyságát és gazdasági aktivitását, és ezzel a munkaerıkínálat alakulását.

5 A szociális partnerség, amely az érdekegyeztetés különbözı szintjeivel és formáival segítheti a keletkezett feszültségek feloldását, a munkaerı-piaci partnerek együttmőködését. A szociálpolitika, amely az elesettek, önhibájukon kívül munka nélkül maradottak megélhetésének biztosításával tehermentesítheti a foglalkoztatáspolitikát. Az oktatáspolitika az iskolai képzés kiterjesztésével kitolhatja a munkaerıpiacra való belépés idıpontját, alakítja munkaerı képzett-sé-gének jellegét és színvonalát, ezzel a mobilitási képességet. Magyarország foglalkoztatáspolitikája 3 pillére osztható: a magyar foglalkoztatáspolitika, összhangban az európai foglalkoztatási stratégiával, három átfogó, egymást kölcsönösen erısítı intézkedésre épül. Ezek a foglalkoztatás bıvítése és a teljes foglalkoztatás elérése; a munka minıségének és termelékenységének javítása; továbbá a társadalmi kohézió erısítése, a hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci esélyeinek növelése. [Nemzeti Cselekvési Terv (2004), 8. oldal] A foglalkoztatáspolitika eszközei Foglalkoztatás politikai eszközök az alábbi módon csoportosíthatóak: 1) a foglalkoztatást elısegítı, elsısorban nem anyagi jellegő intézmények a) szakmai képzés b) pályázat c) hátrányos megkülönböztetés tilalma d) tanulmányi szerzıdés 2) a foglalkoztatást elısegítı, elsısorban anyagi jellegő intézmények (foglalkoztatáspolitika aktív eszközei) a) munkaerı-piaci szolgáltatások b) képzések elısegítése c) a foglalkoztatás bıvítését szolgáló támogatások d) közhasznú munkavégzés támogatása e) az önfoglalkoztatás támogatása f) munkahely teremtés g) munkahely megırzés h) alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezı álláskeresıt foglalkoztató munkaadó támogatása i) megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának támogatása j) munkaerı-piaci program támogatása k) egyes általánostól eltérı foglalkoztatási formák támogatása 3.) álláskeresık támogatása (foglalkoztatáspolitika passzív eszközei) a) álláskeresési járadék b) álláskeresési segély c) költségtérítés d) vállalkozói járadék 4.) létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások a) végkielégítés

6 Az aktív eszközök további 4 csoportba rendezhetık: preventív eszközök, amelyek a munkanélküliség megelızését szolgálják (pl.: képzések elısegítése) keresletélénkítı eszközök, amelyek a munkanélküli állapot idıtartamát csökkentik és a munkanélküliek újra elhelyezkedését segítik (pl.: közhasznú munkavégzés támogatása, vállalkozóvá válás támogatása) kínálatcsökkentı eszközök (pl.: külföldiek magyarországi munkavállalásának korlátozása, illetve a magyarok külföldi munkavállalásának elısegítése) sajátos, esetleges eszközök, amelyek az új munkahelyek létesítését és a munkanélküliek elhelyezését támogatja (pl.: állásközvetítés). A válság hatására alkalmazott eszközök Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által jelenleg elérhetı programok és kiírt pályázatok a gazdasági válság hatásainak a mérséklését szolgálják. A munkaerıpiacon hátrányos helyzetőek foglalkoztatásának és képzésének elısegítését, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítják, a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatását támogatják, valamint a kis- és középvállalkozások mőködését is támogatják. A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy fıt fog érinteni hazánkban hosszabb - rövidebb idıintervallumban a világgazdaságban érzékelhetı recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerıpiac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák. A gazdasági visszaesés következtében azonban lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél a termelés visszaesése nem átmeneti jellegő, ezért a munkáltató kénytelen átszervezni tevékenységét és az alkalmazottak egy részétıl megválik. A létszámleépítésben érintett munkavállalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerıpiacon és a lehetı legrövidebb idıt töltsék munka nélkül. Ezért az OFA által meghirdetett pályázatok és projektek célja, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás és álláskeresési-munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót. A MEGİRZÉS-9122 célja a foglalkoztatottság megırzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál oly módon, hogy egyrészt a munkahelymegırzı bértámogatás, bérre és járulékaira 75, 50, 25 % támogatást jelent, másrészt a kiesı munkaidıre járó támogatás, a támogatás mértéke a személyi alapbér és járulékainak 80 %-a és 80 %-os támogatással igénybe vehetı képzési támogatás is. Az ÚJ KILÁTÁSOK-9111 a gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elısegítı munkaerı-piaci szolgáltatásokat támogatja. Azon munkáltatók pályázhatnak, amelyek a gazdasági visszaesés következtében legalább 3 fıt el kívánnak bocsátani. A támogatás mértéke 100, 80, 60 %, de 200, illetve 150 ezer Ft/fıben maximálva van. Az elvárt eredmény, hogy bármilyen keresı tevékenységhez juttatja az

7 elbocsátott munkavállalót, vagy bármilyen ellátáseléréséhez segíti, vagy képzésbe vonja konkrét munkahely ígéretében, vagy legalább egy valós állásajánlathoz juttatja. A MUNKÁBA-9124 pályázatot az veheti igénybe, aki vagy a Munkaügyi Központ által közvetített álláskeresıket alkalmaz, vagy más munkáltatótól munkaügyi jogutódlással vesz át munkavállalót. A támogatás mértéke az érintettek munkabérének és járulékainak 75, 50, 25 %-a. A foglalkoztatás idıtartama 3 12 hónap, a támogatás idıtartamával azonos foglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatási összeg 25 %-a, maximum 20 millió forint elılegként igényelhetı. Az 5M TRANZIT/8831 program célja a megváltozott munkaképességő személyek munkahelymegtartásának, illetve elsıdleges munkaerı-piacon való elhelyezkedésének segítése. A szervezetnek akkreditációval kell rendelkezni és a vállalt foglalkoztatási létszámot folyamatosan, de legfeljebb 12 hónapig meg kell tartani. A támogatható tevékenységek: akadálymentesítés, tárgyi eszköz beszerzés, képzés, munkagyakorlat-szerzés, utógondozás, humán szolgáltatás, szociális munka, menedzsment költség. A támogatás mértéke az egyes tevékenységeknél 80 vagy 100 %. Az ÚJ-TRANZIT/8832 projekt a megváltozott munkaképességő munkavállalók nyílt munkapiaci foglalkoztatását elısegítı tranzit-foglalkoztatási modellek támogatásáról szól. Akkreditációval nem rendelkezı szervezetek pályázhatnak. A pályázó vállalkozás munkagyakorlat szerzés megvalósítását vállalja. CSSF-Foglalkoztatás/2008 program célja a családsegítı szolgálatok foglalkozást elısegítı szolgáltatásainak fejlesztése. A program célcsoportja a rendszeres szociális segélyen élık és rendelkezésre állási támogatásban részesülık, valamint pályakezdı diplomás szociális szakemberek. Pályázhatnak Magyarországon mőködı családsegítı szolgálatok együttmőködésben. A támogatás mértéke 100 %. Az elvárt eredmény, hogy a célcsoportból a pályázó legalább 75 fıvel kapcsolatot létesít, illetve tart; a bevontak legalább 10 %-ának olyan jogviszonyt biztosít, amely számukra jövedelmet jelent. A REGSZOLG-2008 program célja a képzési rehabilitációt követı foglalkoztatási rehabilitáció segítése. Olyan non-profit szervezetek pályázhatnak, akik rendelkeznek munkaközvetítıi engedéllyel. A pályázó vállalja, hogy az érintetett 6 hónapon belül munkaviszony létesítéséhez segíti. 100 %-os támogatás kérhetı a program keretében foglalkoztatottak bérére és járulékaira, tárgyi eszközök beszerzésére, mőködési költségekre és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos egyéb költségekre. A munkahelyek megırzését támogató pályázatok és programok mellett egyéb eszközöket is alkalmaznak hazánkban a válság kezelésére, ilyen a vállalkozóvá válás támogatása. 3 millió forintig terjedı támogatás visszatérítendı és/vagy vissza nem térítendı formában nyújtható, és a vállalkozóvá váló álláskeresı részére a minimálbér összegének megfelelı, legfeljebb hat hónap idıtartamig havonként folyósított támogatás állapítható meg, függetlenül attól, hogy az álláskeresı részesül-e járadékban. A támogatások együttesen vagy külön is adhatók. Mindkét támogatás annak az álláskeresınek nyújtható, akit a Munkaügyi Kirendeltség legalább három hónapja álláskeresıként nyilvántart és, aki önmaga

8 foglalkozatását egyéni vállalkozás keretében vagy társas vállalkozás személyesen közremőködı tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már mőködı társas vállalkozáshoz csatlakozással) oldja meg. Jelentıs továbbá a munkaerı-piaci képzésre, átképzésre, továbbképzésre fordított anyagi támogatás mértéke is, valamint a közhasznú munka támogatása és a bértámogatás is. A passzív eszközök közül az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély alkalmazása jellemzı. Álláskeresési járadék esetén konjunktív feltételeknek kell teljesülniük (azaz együttesen kell fennállniuk): a járadékra jogosult egyénnek regisztrált álláskeresınek kell lennie; az álláskeresıvé válását megelızı 4 éven belül legalább 365 napnyi munkaviszonnyal kell rendelkeznie; rokkantsági, baleseti-rokkantsági nyugdíjra nem lehet jogosult és táppénzben nem részesülhet; továbbá munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a Munkaügyi Központ nem tudott neki megfelelı munkahelyet felajánlani. Álláskeresési segély illeti azokat a munkanélkülieket, akik 180 napnyi álláskeresési járadékra szereztek jogosultságot, a folyósítási idıt kimerítették, de még nem találtak munkát maguknak. Továbbá az álláskeresést megelızı 4 éven belül szereztek 200 nap munkaviszonyt, de nem szereztek jogosultságot az álláskeresési járadékra; korábban elınyugdíjra voltak jogosultak: akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek és az öregségi nyugdíjhoz már csak 5 évük lenne hátra, most igénybe vehetik az álláskeresési segélyt, melynek mértéke a mindenkori minimálbér 40%-a. Összegzés A válság hatására a munkaerıpiacon kialakult helyzetre a hazai kormány és foglalkoztatásért felelıs szervezetek jól reagáltak. A válság kezelésére több pályázatot is megnyitottak, gyorsan reagáltak a kialakult kedvezıtlen helyzetre. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket szélesebb körben alkalmazzák a passzív eszközökkel szemben. A munkanélküliség növekedésének visszafogása továbbra is élen jár a gazdaságpolitikai prioritások között. Kismértékő módszertani változás is tapasztalható, míg korábban az állami támogatás célja a munkahelyeknek a változatlan struktúrában való fenntartása volt, mostanában már támogatják a munkaerı átképzését, átcsoportosítását más szektorokba. A kormánynak szembe kell néznie azzal a ténnyel is, hogy a munkanélküliség kezelésére hivatott eszközök többsége: az álláskeresési támogatás, a szociális segélyrendszer, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök jelenlegi formájukban nem adnak teljes megoldást a növekvı munkanélküliség és különösképpen a növekvı hosszú távú munkanélküliség kezelésére, ugyanakkor a válság kezelésében kiemelt szerepet töltenek be. Pár hónap elteltével érdemes újra megvizsgálni, hogy az alkalmazott eszközök mennyire voltak hatékonyak a válság kezelésére és milyen eredményeket értek el.

9 Irodalomjegyzék [1] Frey, M.: EU-konform foglalkoztatáspolitika. OFA, Budapest, [2] Galasi, P.: Munkanélküliek álláskeresési magatartása. Közgazdasági Szemle, [3] Nagy, K.: Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban, Munkaügyi Szemle, 44. évfolyam, 2. szám, [4] Stiglitz, J. E.: Taxation, public policy, and dynamics of unemployment. International Tax and Public Finance, Vol [5] [6] A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján, AFSZ adatok [7] évi IV törvény a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı 2011. június TÉMAKÖRÖK Történelmi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben