A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE"

Átírás

1 A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési évben I. Az EU Élelmiszersegély program A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az EU Élelmiszersegély program (a továbbiakban: Program) céljára, az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott, illetve biztosított intervenciós készletek és költségvetési keret felhasználásával elıállított élelmiszersegélyt nyújt Magyarország legrászorulóbb személyei számára, a Bizottság október 29-i, a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekbıl származó élelmiszerekkel történı ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete, illetve annak módosításai szerint. Az élelmiszersegély szétosztása a Programban résztvevı, az MVH 91/2007. (XI. 20.) számú, az EU Élelmiszersegély programban történı részvétel feltételei a segélyszervezetek részére a 2008-as költségvetési évben címő Közleménye alapján az MVH-val, a Program végrehajtása érdekében együttmőködési megállapodást kötött segélyszervezetek útján, több forduló keretében történik. II. Az EU Élelmiszersegély programban résztvevı segélyszervezetek, település-nyilvántartás 1. A 2008-as költségvetési év tekintetében az MVH az alábbi segélyszervezetekkel kötött együttmőködési megállapodást a Program végrehajtása érdekében: 1. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (BSZA) Kapcsolattartó neve: Dr Kató Ernı fejlesztési igazgató, Kaczanda Gyula programvezetı Tel: , , fax: web: www. baptistasegely.hu Postacím: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, 1391 Budapest, Postafiók Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA) Kapcsolattartó neve: Király Gergely Tel: , fax: web: 3. Katolikus Karitász Caritas Hungarica (KK) Tel: , fax: web: vagy

2 4. Magyar Élelmiszerbank Egyesület (MÉE) Kapcsolattartó neve: Kálny Marianna ügyvezetı Tel: web: 5. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) Kapcsolattartó neve: Detre László Tel: /114, fax: Az MVH-val, a Program keretében együttmőködési megállapodást kötött segélyszervezet szerzıdést köthet más, hasonló feladatokat végzı non-profit szervezetekkel, szociális intézményekkel, illetve települési önkormányzatokkal, és azokat alvállalkozóként a Programba bevonhatja. Az alvállalkozó részt vehet a segélyszervezettıl átvett élelmiszersegélyek rászorulók részére történı osztásában. Az alvállalkozó további alvállalkozókat nem vonhat be a Program végrehajtásába. 3. A segélyszervezet és az alvállalkozó teljes körő anyagi felelısséggel tartozik a Program keretében átvett élelmiszerekkel kapcsolatban, az átvételtıl a szétosztás lezárultáig, kivéve a vis maior eseteit, illetve azon eseteket, amelyekben az élelmiszer elıállítójának felelıssége állapítható meg. 4. A Program keretében élelmiszerhez jutni, az MVH-val együttmőködési megállapodást kötött, a jelen Közlemény II. 1. pontjában feltüntetett öt segélyszervezet valamelyikén keresztül lehet, a jelen Közlemény 1. számú mellékletében található település-nyilvántartásnak megfelelıen. 5. Ugyanazon rászorulói kör több szervezet által történı segélyezésének elkerülése érdekében, a Programban résztvevı települések, a jelen Közlemény II. 1. pontjában feltüntetett öt segélyszervezet egyikével, 50 ezer fınél nagyobb települések esetén két segélyszervezettel, 100 ezer fınél nagyobb települések esetén három segélyszervezettel állhatnak kapcsolatban. A segélyezhetı rászorulók listája a települési önkormányzat közremőködésével kerül meghatározásra. 6. A település-nyilvántartás a segélyszervezetek közös egyeztetését követıen került kialakításra. Az adott költségvetési év közben, csak kifejezetten indokolt esetben van mód valamely település, a táblázatban feltüntetettıl eltérı segélyszervezethez történı rendelésére. Tekintettel arra, hogy az öt segélyszervezet bizonyos mértékben eltérı módon valósítja meg a Programhoz kapcsolódó segélyezési tevékenységét, a pontos feltételekrıl a segélyszervezetek nyújthatnak további tájékoztatást.

3 III. Rászorulók köre, élelmiszerek típusai Az MVH 91/2007. (XI. 20.) számú, az EU Élelmiszersegély programban történı részvétel feltételei a segélyszervezetek részére a 2008-as költségvetési évben címő Közleményében foglaltaknak megfelelıen: 1. Az élelmiszersegélyek szétosztása során rászorulónak tekinthetık: a. létminimum alatt, vagy annak közelében élık; b. munkanélküliek; c. hajléktalanok; d. kisnyugdíjasok; e. hátrányos szociális helyzető gyermekek. 2. A rászorulók: a. ingyen juthatnak hozzá a kiosztandó élelmiszerekhez; b. a kiosztott élelmiszereket nem értékesíthetik. A segélyszervezet, vagy annak alvállalkozója a szétosztandó élelmiszereket a rászorulók részére ingyenesen adja át, az élelmiszerekért a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kérhet és nem fogadhat el. 3. A Program keretében az alábbi termékkategóriák szerinti élelmiszerek kerülhetnek átadásra a rászorulók számára: a. liszt; b. tészta; c. egyéb gabona alapú élelmiszer; d. cukor; e. sovány tejpor alapú élelmiszer, hőtést nem igénylı tejtermékek. Tekintettel a Program komplexitására, illetve a segélyszervezetek eltérı raktárkapacitására, az egyes településeket kiszolgáló raktárakba nem minden esetben lehetséges azonos típusú élelmiszer beszállítása, így a különbözı területen élı rászorulók eltérı típusú élelmiszereket kaphatnak. 4. Amennyiben a szétosztás elıtt az élelmiszerek rövid ideig tartó raktározására kerül sor az adott településen, a raktáraknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: a. száraz, gondosan karbantartott és kártevımentes; b. alkalmas a raktározott élelmiszerek minıségének és mennyiségének megırzésére a szétosztás befejezéséig.

4 IV. Ellenırzések 1. A Program végrehajtása során az MVH adminisztratív, illetve helyszíni ellenırzést végezhet. 2. Az adminisztratív ellenırzés magában foglalhatja a Program végrehajtása nyomonkövethetıségének, a rászorulók jelen Közlemény III. 1. pontjában foglaltak szerinti rászorultsági kategóriába való tartozásának, a nyilvántartások megfelelısségének és helytállóságának ellenırzését. 3. A helyszíni ellenırzés magában foglalhatja az élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségek, illetve a szállítóeszközök megfelelısségének, az élelmiszerek rászorulók részére történı szétosztásának vizsgálatát. 4. A MVH a Program végrehajtása alatt, illetve az azt követı 6 hónapig további, elıre be nem jelentett ellenırzéseket rendelhet el. V. Kapcsolódó jogszabályok A Tanács október 22-i, 1234/2007/EK rendelete a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl (az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet); a Bizottság október 29-i, 3149/92/EGK rendelete a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbıl származó élelmiszerekkel történı ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl; évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi XVII. törvény a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl; 256/2007. (X. 4.) Kormányrendelet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról. A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendık.

5 VI. További információk Amennyiben valamely település önkormányzatának információi alapján az 1. számú mellékletben található település-nyilvántartás Népesség oszlopának adataiban változás következik be, az új lélekszám, táblázatban való feltüntetését az alábbi faxszámra küldött levélben lehet kérelmezni. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a és a honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján az alábbi címen: További információ az címen, valamint az alábbi faxszámon kérhetı: (06-1) Budapest, június 16. Margittai Miklós elnök

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában I. Preambulum 1. NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság (NOVO PARTS Kft.) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelı

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben