./2007. (..) FVM rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "./2007. (..) FVM rendelete"

Átírás

1 Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történı kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható! A Magyar Közlönyben történı kihirdetésre megküldve június 14-én A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. (..) FVM rendelete dr. Mikó Zoltán az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértı szervezetek közremőködésével ellátott feladatokról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény 81. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: Az átruházott feladatok köre 1. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át: a) a szılıtermelésbıl való végleges kivonás támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenırzés; b) a szılıterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenırzés; c) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatással kapcsolatos helyszíni ellenırzés, valamint a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; d) a bor magántárolásának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenırzés, valamint a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; e) a mezıgazdasági területek erdısítését szolgáló intézkedés végrehajtása tekintetében a támogatási kérelmek feldolgozása, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenırzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenırzést; f) a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésével kapcsolatos intézkedés végrehajtása tekintetében a támogatási kérelmek feldolgozása, ide értve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenırzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenırzést.

2 2. Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre átruházhatja a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) mőködtetésével, valamint a területalapú támogatási jogcímek távérzékeléses ellenırzésével összefüggı alábbi feladatokat: a) a MePAR idıszakonkénti, programszerő felújítása; b) változásvezetési kérelmek vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban; c) a területalapú támogatási kérelmek mezıgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenırzése; d) a területalapú támogatási kérelemcsomagok adatszerkezeti és térképi elıállítása, szétosztása; e) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala. Az együttmőködı szervezetek feladatainak köre 3. Az MVH a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézete (továbbiakban: FVM MGI) szakértıi közremőködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása kapcsán: aa) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esı raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenırzés, ab) szakértıi közremőködést igénylı, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenırzése, ac) a jóváhagyás éves felülvizsgálati ellenırzése; b) a rostgyártás támogatása során: ba) az elsıdleges feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esı raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenırzés, bb) szakértıi közremőködést igénylı, az elsıdleges feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenırzése, bc) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenırzése; c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló mőszaki, statikai megfelelıségének felmérése; d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-elıállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó ellenırzés; e) energetikai célból termesztett energianövények támogatása során: ea) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül esı raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenırzés, eb) szakértıi közremőködést igénylı, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenırzése, ec) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenırzése; f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó mőszaki szakvéleményezés lebonyolítása; g) az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások 2

3 keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó mőszaki-technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenırzések elvégzése. 4. Az MVH az MgSzH szakértıi közremőködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: a) a feldolgozóipari támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenırzése, valamint a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról történı kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenırzés; c) a feldolgozott mezıgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata; d) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásának feltételei teljesítésének helyszíni ellenırzése, valamint a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; e) a keményítı-felhasználás helyszíni ellenırzése során vett minták laboratóriumi vizsgálata; f) a rostgyártás támogatásához kapcsolódóan, a pozdorjatartalom vizsgálatával összefüggésben a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; g) a kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálata a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenırzés során vett mintákból; h) vetımag kiegészítı nemzeti támogatáshoz kapcsolódóan a termeltetési szerzıdések, nyilatkozatok nyilvántartása, a vetımagnak alkalmas szántóföldi minısítéső terület igazolása; i) a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, az anyajuh-tartás, és anyakecske-tartás támogatásával, valamint a tejkvóta-nyilvántartással kapcsolatos Tenyészet Információs Rendszerhez (továbbiakban: TIR) és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerhez (továbbiakban: ENAR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett (kereszt/ adminisztratív) ellenırzés, valamint helyszíni ellenırzés; j) a juh- és kecskehús magántárolása esetén a csontozás és a beszállítás, valamint a tárolás és a kitárolás helyszíni ellenırzése; k) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenırzése; l) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenırzése; m) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenırzése; n) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó TIR és ENAR adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenırzése; o) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi-, gyepgazdálkodási célprogramok - kivéve az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat, és ültetvény célprogramok helyszíni ellenırzése; p) a kedvezıtlen adottságú területek kompenzációs támogatási feltételei teljesítésének helyszíni ellenırzése; q) a termelıi csoportok létrehozásához és mőködtetéséhez nyújtott támogatások 3

4 feltételei teljesítésének helyszíni ellenırzése; r) a félig önellátó mezıgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenırzése; s) az állattartó telepek korszerősítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenırzése; t) szılıkivágás és telepítés engedélyezéséhez kapcsolódó helyszíni ellenırzés; v) a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adategyeztetés és helyszíni ellenırzés; z) a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálat és tájékoztatás; x) az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenırzések elvégzése. 5. Az MVH az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. szakértıi közremőködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: a) a tejkvóta-nyilvántartás mőködtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetése, iktatása, adatrögzítése és az ügyiratok MVH felé történı továbbítása; b) a tejfelvásárlók havi jelentéseinek feldolgozása; c) a tejfelvásárlókhoz beszállító tejtermelıknek az új kvótaévben rendelkezésre álló kvótamennyiséget tartalmazó kimutatás megküldése; d) a jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerzıdött tejtermelık személyében történı változások ellenırzése, majd átvezetése a tejkvóta-nyilvántartásban; e) az ügyfélszolgálati teendık (információ-átadás személyesen, telefonon vagy elektronikus úton); f) a tejtermelıket és tejfelvásárlókat érintı, illetve a tejkvóta-nyilvántartással összefüggı helyszíni ellenırzés. 6. Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértıi közremőködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: a) vaj, vízmentes tejzsír és tejszín felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; b) a közvetlen fogyasztásra szánt vízmentes tejzsír támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; c) sovány tejbıl történı kazein és kazeinátok elıállításának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; d) non-profit szervezetek vajvásárlási támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; e) sovány tej és tejpor állati takarmányban történı felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; f) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; g) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; 4

5 h) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; i) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; j) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát; k) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-elıállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenırzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata; l) az Európai Unió élelmiszersegély programjába bevont tejtermékekkel kapcsolatos minıségi vizsgálatok. 7. Az MVH a Magyar Agrárkamara szakértıi közremőködését veheti igénybe a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatai ellátása során. 8. Az MVH szakértı közremőködését veheti igénybe az alábbi feladatok ellátásához: a) a természetes édesítıszerek termékpályához kapcsolódóan a szállított alapanyagok, a kvótatulajdonosok által gyártott termékek, és az intervencióra felajánlott cukrok, illetve a feldolgozók által gyártott késztermékek minıségének, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vámtarifaszámoknak való megfelelés laboratóriumi vizsgálata, valamint a mérıeszközök és a laboratóriumi vizsgálatok megfelelıségének ellenırzése; b) a szılılé készítésének támogatásához kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok; c) EU élelmiszersegély programjába bevont gabona-alapú termékekkel kapcsolatos minıségi vizsgálatok. Záró rendelkezések 9. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenırzési, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait, a minisztériummal kötött külön megállapodásban foglaltak szerint látja el. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébıl finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált és egyéb, szakértı szervezetek közremőködésével ellátott feladatokról szóló 57/2005. (VI. 27.) FVM rendelet hatályát veszti. 5

6 Budapest, június Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 6

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben