A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete"

Átírás

1 A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelızésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérıl A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztetı egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelızése. Fogalom-meghatározás 2. E rendelet alkalmazásában támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás alatt az 1. számú mellékletében felsorolt betegségek, zoonózisok megelızésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat e rendeletben meghatározott feltételekkel történı nyújtását kell érteni. A támogatás jellege, mértéke 3. (1) Az e rendelet szerinti támogatás a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a mezıgazdasági termékek elıállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., o.) (a továbbiakban: 1857/2006/EK rendelet) 10. cikke szerinti támogatásnak minısül. (2) Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban foglaltak szerinti, valamint a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplı állatbetegségekkel kapcsolatos elfogadott hazai állat-

2 2 egészségügyi programok alapján kötelezıen végrehajtandó, az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt, továbbá az állatállományok állategészségügyi programjában szereplı, intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szőrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez. A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet. Az intézkedésben részt vevık köre 4. (1) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet igénybe, aki/amely a) megfelel az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis-és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról szóló január 12.-i 70/2001/EK Bizottság rendeletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, továbbá b) rendelkezik a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve állategészségügyi feladatokat ellátó részlegének (a továbbiakban: MgSzH) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával (továbbiakban: kedvezményezett). (2) A támogatás igénylésére jogosult az az ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezı, az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény szerint a sertés, illetve baromfi termékpályán elismert terméktanács amely az e rendelet szerinti támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás végzésére szerzıdést köt (a továbbiakban szolgáltató). (3) A (2) bekezdés szerinti szerzıdés olyan ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezı állategészségügyi szolgáltatás ellátását végzı magánszeméllyel, jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal köthetı, aki külön jogszabály alapján rendelkezik az illetékes állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással is (a továbbiakban: engedélyes). (4) A vizsgálathoz szükséges minták vételére kizárólag az e tevékenységre külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkezı állatorvost, illetve engedélyest lehet igénybe venni. A támogatott szolgáltatás igénybevétele 5.

3 3 (1) A 4. (1) bekezdése szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegség körre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon, postai úton tértivevényesen, az MgSzH-hoz kell benyújtania. (2) Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásban való részvételi jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely: a) regisztrációs kötelezettségének eleget tett, b) rendelkezik mőködési engedéllyel, vagy a telephely szerint illetékes állategészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával és/vagy nyilvántartásba vételi igazolásával, c) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elıírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos errıl szóló igazolását, továbbá d) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy da) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, db) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési programtól, dc) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezı személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el, dd) nem áll csıd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt, de) nincs lejárt köztartozása, df) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerıs határozattal megállapított köztartozása. (3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elıírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az MgSzH a kérelmezıt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidı tőzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. (4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az MgSzH döntést hoz. A jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhetı meg a támogatott állategészségügyi szolgáltatás, attól az engedményestıl, akivel a szolgáltató szerzıdést kötött. (5) Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állategészségügyi szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatás-tartalmát. A nem laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlákon szerepelnie kell a kedvezményezett ügyfél-regisztrációs számának és nyilatkozatának, mellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.

4 4 (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén vagy ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem jogosult a támogatásra a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét az engedélyesnek kifizetni. Támogatási kérelem 6. (1) Az engedélyes a szolgáltatóval kötött szerzıdés szerinti ütemezésben az állategészségügyi szolgáltatásokról a kiállított számlák másolatát a 3. számú melléklet szerinti összesítıhöz csatolva postai úton megküldi a szolgáltatónak, amely az elvégzett állategészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelı összeget részére folyósítja. (2) A szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követı hónap tizenötödik napjáig a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet megküldi a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjához (a továbbiakban: MgSzH Központ), melyhez csatolja az (1) bekezdés szerinti elszámolási összesítık és az ahhoz csatolt számlák másolatát. (3) Az MgSzH Központ kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott maximálisan elszámolható díjakat meg nem haladó szolgáltatási értékeket tartalmazó számlákat veszi figyelembe (4) Amennyiben a támogatási kérelemben foglalt állategészségügyi szolgáltatások igénybevételére az állattartó jogosult, az MgSzH Központ határozatot hoz és a kifizetést teljesíti a szolgáltató részére. Az MgSzH Központ a határozatot, a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó melléklettel együtt, küldi meg a szolgáltatónak. (5) Az MgSzH Központ évente egy alkalommal, a tárgyévet követı év február 28-áig értesítést küld a kedvezményezett részére az igénybe vett támogatott állategészségügyi szolgáltatásról, annak tárgyévi támogatástartamáról, valamint a kedvezményezett kkv státuszáról és ezt az értesítést megküldi a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala ( a továbbiakban MVH) részére is. Támogatás forrása 7. (1) A támogatás forrása az Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelem-támogatások elıirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

5 5 (2) Az (1) bekezdés szerinti számláról az MgSzH-val kötött külön megállapodás alapján a szolgáltatónak támogatási elıleg adható. A szolgáltató csak az elıleggel történı elszámolást követıen jogosult további támogatás igénybevételére. (3) A forrás kimerülése esetén a miniszter a Tv. 78. (2) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Tájékoztatások 8. Az 1857/2006/EK rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a 6.. (5) bekezdésében rendelkezésére bocsátott adatok alapján az MVH vezeti. Ellenırzés, jogkövetkezmény 9. Utólagos ellenırzés végzésére az MgSzH jogosult. Az MgSzH a támogatás jogosulatlan igénybevételérıl határozatot hoz. Záró rendelkezés 10. E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg az egyes állatbetegségek megelızésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérıl szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet hatályát veszti. 11. E rendelet a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a mezıgazdasági termékek elıállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz. Budapest, november Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

6 6 1. számú. melléklet a /2007. (..) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelızésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérıl szóló /2007. (..) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások és elismerhetı maximális költségeik Techni-kai kód A001 Támogatási jogcím Szarvasmarhatuberkulózis Támogatható állatfajok szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék Támogatható költségek maximális, ÁFA-t nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit, Allergiás bırpróba: Gazdaságonkénti elsı A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı Laboratóriumi vizsgálat: 700 Ft diagnosztikai A003 Enzootiás szarvasmarhaleukózis szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı Laboratóriumi vizsgálat: 600 Ft diagnosztikai B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat: 800 A004 Juh / Kecske Brucellózis ( Brucella melitensis ) juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat: 700 A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı

7 7 vizsgálat: 900 B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı egyed: 100 Ft minden további egyed: 20 Ft. vizsgálat: 300 B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı egyed: 100 Ft minden további egyed: 20 Ft. vizsgálat: 300 A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı Laboratóriumi vizsgálat: 1100 diagnosztikai B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Laboratóriumi vizsgálat: 7000 Ft diagnosztikai Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat: 900 Ft A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı egyed: 100 Ft minden további egyed: 20 Ft. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske vizsgálat: HAG próba: 600 Ft RT PCR: 8900 Ft Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı

8 8 vizsgálat: 900 Ft B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı A008 Szarvasmarhák szivacsos valamennyi agyvelıbántalma vagy állatfaj egyéb lassan kifejlıdı betegségek emlıs B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi vizsgálat: 900 Ft Mintavétel: 2500 Ft vizsgálat: Prion ELISA: 4000 Ft. vizsgálat: 5000 Ft. B010 Listeriosis valamennyi baromfifaj vizsgálat: 8000 Ft. A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági haszonállat diagnosztikai Immunizálás: 50Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés: 5 Ft/egyed Mintavétel: 5000 Ft/légtér vizsgálat: Ft /légtér B011 Leptospirózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat szerotípusonként: 300Ft A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat: 700 Ft A011 PRRS sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsı vizsgálat: 1300 Ft C001 Kapcsolódó állategészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás sertés, baromfi Szolgáltatási díj és anyagköltség: 3000 Ft/ENAR szerint kikerült állategység (kivéve elhullás)

9 9 2. számú melléklet a /2007. (..) FVM rendelethez JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM az egyes állatbetegségek megelızésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérıl szóló /2007. (..) FVM rendelet alapján támogatott állategészségügyi szolgáltatás igénybe vételére való jogosultság igazolásához a támogatási évre A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani kérelmező lakhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervénél. 1. Az ügyfél adatai: Ügyfél neve:... Tel.:.... Ügyfél-regisztrációs száma: Adószáma: Adóazonosító jele: İstermelıi igazolvány száma: Lakhely/székhely címe:... (helység) út/utca/tér... hsz. Levelezési címe:... (helység) út/utca/tér... hsz. Felelıs vezetı neve:... Tel.:... Felelıs ügyintézı neve:... Tel.: A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok: (elızı évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett) Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám): fı Éves forgalom: ezer Ft Éves mérlegfıösszeg: ezer Ft Vállalkozás minısítése: mikro kis közép (középvállalkozás: kevesebb, mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfıösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t; kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfıösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t; mikrovállalkozás: kevesebb, mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfıösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.) 3. a) A támogatást a tenyészetkódon nyilvántartott, fajú állatállományomban a/az a /2007. (.) FVM betegség / zoonózis

10 10 rendelet 1. számú melléklete szerinti technikai kód megelızésével, felszámolásával illetve nyomon követésével kapcsolatos állat-egészségügyi szolgáltatás költségeinek csökkentésére kérem. 4. Nyilatkozatok 4.1. Nyilatkozom, hogy csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (a vonatkozó rész aláhúzandó) Nyilatkozom, hogy lejárt köztartozásom nincs Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerıs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem Nyilatkozom, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget tettem Nyilatkozom, hogy mentesítési programok esetében nem térek el az állatállományomra az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési programtól Nyilatkozom, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezı személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végeztetem el. 5. Kötelezettség vállalás: Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, továbbá ha megállapítást nyer, hogy a támogatott állategészségügyi szolgáltatás igénybevételére nem vagyok jogosult az elvégzett állategészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a szolgáltatást nyújtó részére kifizetem. Kelt:...,..év.hó..nap... támogatott szolgáltatást igénylı cégszerő aláírása Melléklet: A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elıírt feltételek teljesítésérıl.

11 3. számú melléklet a /2007. (..) FVM rendelethez Összesítı az /2007. (.) FVM rendelet alapján a terméktanáccsal kötött szerzıdés keretében elvégzett állategészségügyi szolgáltatásokról I. Az állategészségügyi szolgáltatást végzı adatai: Neve:.. Székhelye:. Terméktanáccsal kötött szerzıdés száma:.. II. Az elvégzett állategészségügyi szolgáltatások részletezése: Tárgyidıszak:.. Sorszá m Összesen A támogatott állategészségügyi szolgáltatást igénybe vevı jogosultságát neve regisztrációs száma megállapító MgSzH igazolás száma Az elvégzett szolgáltatás1. melléklet szerinti technikai kódja A kiállított számla száma A számlán feltüntetett támogatható nettó költség (Ft) Kelt:...,... év... hó... nap Melléklet:..db számla másolat... a támogatott állategészségügyi szolgáltatást végzı

12 4. számú melléklet a /2007. (..) FVM rendelethez TÁMOGATÁSI KÉRELEM az egyes állatbetegségek megelızésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérıl szóló /2007. (..) FVM rendelet alapján 1. Kérelmezı adatai: Szolgáltató neve:... Székhelye:... Adószáma:... Ügyfél-regisztrációs száma: 2. Tárgyhónap:... év... hónap Igényelt támogatás összege: Ft. 3. Nyilatkozat: Nyilatkozom, hogy a támogatott állategészségügyi szolgáltatást olyan a.. Terméktanáccsal szerzıdéses kapcsolatban álló állatorvos, illetıleg laboratórium végezte, aki/amely megfelel a /2007. (..) FVM rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott elıírásoknak. Kelt...,... év... hó...nap Mellékletek:.. db összesítı kimutatás.. db számlamásolat... szolgáltató cégszerő aláírása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elısegítésérıl A Kormány hatályos: 2013.07.01-2013.07.01 az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresıvé vált, és álláskeresési

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 4., péntek Tartalomjegyzék 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben