1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről"

Átírás

1 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. (3) bekezdése alapján a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétől március 14-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig. II. A kiosztáshoz rendelkezésre álló tejkvóta mennyisége A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg. III. A kérelem benyújtásának, illetve a nemzeti tartalékból való részesülés feltételei Kérelmet azon termelő nyújthat be, és azon termelő részére ítélhető oda az igényelt kvóta, aki megfelel az alábbi 1. vagy a 2. pont alatti feltételek mindegyikének. 1. Tejkvótát igényelhet az a tejtermelő, aki: - a Rendelet pontja szerinti tejtermelőnek minősül, azaz olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási tv.) szerint nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek vagy amelynek gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít; - a kérelem benyújtásának időpontjában - ha korábban már rendelkezett ügyfélazonosítóval - rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkóddal; - a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik 24 hónapnál idősebb nőivarú szarvasmarhával; - a 2012/2013. kvótaévben az igényelt típus szerinti tejkvótáját legalább 100%-ban teljesítette;

2 - az igénylést megelőző kvótaévben (2012/2013.) sem ideiglenesen, sem véglegesen nem csoportosított át vagy nem adott el, illetve nem adott bérbe az igényelt típusnak megfelelő tejkvótájából; - szervezet esetén nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt, illetve természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt. 2. Tejkvótát igényelhet az a fiatal tejtermelő, vagy tejtermelői tevékenységet folytatni kívánó termelő, aki: - az MVH eljárási tv. 28. (1) bekezdése alapján legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A nyilvántartásba-vételi kérelmet a természetes személynek a G számú, jogi személynek a G számú nyomtatványon kell benyújtani, amely az MVH bármely kirendeltségénél előterjeszthető, személyesen vagy postai úton. Amennyiben az ügyfél az igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, akkor az igényléshez csatolni kell a kitöltött nyilvántartásba-vételi kérelmet vagy az MVHhoz korábban benyújtott G0001 vagy G , illetve G számú nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy nyilvántartásba-vételi kötelezettségének még az igénylés benyújtása előtt eleget tett. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a nyilvántartásba vett adatok bármelyikében változás következik be, úgy az ügyfél a megváltozott adatokat a G , illetve G számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni. A változás-bejelentés személyesen vagy postai úton bármelyik MVH megyei kirendeltségen, illetve elektronikus úton is teljesíthető. - a kérelem benyújtásának időpontjában - ha korábban már rendelkezett ügyfélazonosítóval - rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkóddal; - a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik 24 hónapnál idősebb, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú állattal, amely szerepel az ENAR nyilvántartásban és megtalálható a pályázó tenyészetében; - szervezet esetén nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, illetve természetes személy estén gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt. - A Rendelet pontja szerinti fiatal tejtermelőnek minősül az a 40 évesnél fiatalabb magyar állampolgár, aki e rendelet szerint tejtermelőnek minősül, és/vagy saját TIR tenyészetkóddal rendelkezik, továbbá a nemzeti kvóta terhére történő kvóta igénylésének időpontjában, illetve ezen időpontot megelőző két kvótaévben nem rendelkezett kvótával. - E közlemény alkalmazásában tejtermelői tevékenységet folytatni kívánó termelőnek minősül, aki/amely a kvótaigénylés időpontját megelőzően egyáltalán nem, de

3 legalább a kvótaigénylést megelőző két kvótaévben (2011/2012. és 2012/2013. kvótaévben) nem rendelkezett egyik típusú tejkvótával sem. IV. A kérelem benyújtásának módja A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: a közlemény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb március 14-ig. A kérelem a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K /14. számú, A 2013/14. kvótaévre vonatkozó, a nemzeti kvótatartalékból történő kvótaigénylés elnevezésű nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (továbbiakban: MTKI Kft.) címére (1450 Budapest, Pf.: 31.) postai úton. A benyújtás időpontját a küldeményen található dátumbélyegző igazolja. A K /14 nyomtatványon fel kell tüntetni: - a kérelmező TIR tenyészetkódját; - az igényelt kvótamennyiséget; - amennyiben a kérelmező fiatal tejtermelőnek minősül, úgy ezt a minőségét a nyomtatvány vonatkozó rovatában. Figyelem! Mindkét kvótatípusból történő igénylés esetén két külön nyomtatvány benyújtása szükséges! Az MVH a jogszabályokban meghatározott egyéb esetek mellett érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha - nem a jelen közleményben meghatározott benyújtási időszakban került benyújtásra, - nem a jelen Közlemény mellékletét képező K /14 nyomtatványon kerül benyújtásra, - az igénylő a kérelmet eredeti aláírásával nem hitelesíti, - az ügyfelet nem kérelemre vették nyilvántartásba, vagy kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet; - azt nem az arra jogosult nyújtja be (a kérelmet képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással). A beérkezett kérelmek feldolgozása a benyújtás (postára adás) időpontja szerinti sorrendben történik. Keretkimerülés esetén a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek között a rendelkezésre álló kvótamennyiség arányosan kerül kiosztásra. A keretkimerülést követően benyújtott, illetve a III. pontban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő kérelem elutasításra kerül.

4 V. Az igényelhető kvóta mennyisége Az igényelhető kvóta mennyisége a 2012/2013. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-a és a 2012/2013. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. Azon tejtermelő, akitől a Rendelet alapján kvóta került megvonásra, de ezen kvótamennyiség április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás előtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelhet. A fiatal tejtermelők és a tejtermelést folytatni kívánó termelők állatállomány alapján igényelhetnek kvótát, az alábbiak szerint: - közvetlen értékesítési tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú állata után egyedenként kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható; - beszállítási tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nőivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú állatai után egyedenként kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelőnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozatot a kérelmező nem csatolja a kérelemhez, az MVH hiánypótlás keretében felszólítja annak pótlására. Ha a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül a kérelmező nem küldi meg a nyilatkozatot, a kérelem elutasításra kerül. A nyilatkozatban foglaltak betartása az MVH által jóváhagyott felvásárlótól érkező havi jelentések alapján ellenőrzésre kerül. VI. A kvótával való rendelkezés A jóváhagyott kérelmek alapján a termelő részére kiosztásra kerülő tejkvóta a 2013/2014. kvótaévre visszamenőleg kerül átvezetésre a termelő részére, április 1-jétől kezdődő hatállyal. A jelen közlemény alapján kiosztott kvóta a 2014/2015. kvótaév végéig (2015. március 31-ig) nem ruházható át, nem adható bérbe. Fenti átruházási tilalom alól kivételt képez, ha a tejtermelő a teljes kvótamennyiségét a Rendelet 9. (4) bekezdése szerint vagy a 10. -a szerint a teljes gazdasággal együtt ruházza át, vagy adja bérbe. A fiatal tejtermelőkre az átruházás tekintetében a Rendelet 9. (8) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, azaz az igényelt kvóta nem lehet tárgya sem átruházásnak, sem ideiglenes átengedésnek, csak a nemzeti tartalék ezen célra fenntartott részébe adható vissza. A kérelem alapján jóváhagyott kvóta kihasználására az általános szabályok az irányadók. A jóváhagyott kvótamennyiségek után az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő

5 nemzeti támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet pontja szerinti történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra. Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. VII. Kapcsolódó jogszabályok - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény; - a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet; - a Tanács október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ); - a Bizottság március 30-i 595/2004/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. VIII. A közlemény mellékletei - Kitöltési útmutató a kvótaigénylés nyomtatványhoz (1. számú melléklet) - Kvótaigénylés nyomtatvány (K /14) (2. számú melléklet) IX. A közlemény hatálya A közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 42/2013. (II. 13.) számú MVH Közlemény hatályát veszti. X. További információk A közlemény és a benyújtandó nyomtatványok a honlap Közlemények menüpontja alól tölthetők le, illetve a MTKI Kft-től igényelhetők. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a és a honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a címen. További

6 információ az és az címeken, valamint a és a as telefonszámokon kérhető. Budapest január 21.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2014. (IV.29) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatások részletes

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN A KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI NEMZETI PROGRAMBA BEJELENTKEZŐ, ÉS KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 1/15 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben