EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest, Mária u. 3.) a továbbiakban GYEA, képviseletében eljár: Király Gábor - elnök, másrészrıl (név, cím) a továbbiakban Kedvezményezett képviseletében eljár:..... Továbbiakban együttesen: Együttmőködı Felek között az alulírott helyen és napon. 1. Az együttmőködési megállapodás tárgya 1.1. A GYEA kiemelkedıen közhasznú jótékonysági szervezet, amely tevékenységét országosan fejti ki A GYEA a jelen szerzıdés tárgyát képezı élelmiszersegélyt a szegénység elleni küzdelemben résztvevı azon karitatív tevékenységet folytató szervezeteken és települési önkormányzatokon keresztül juttatja el azt a rászorulókhoz, melyek a GYEA EU Élelmiszersegély 2010 elnevezéső pályázatán a segélyek szétosztására jogot nyertek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány által támogatott Kedvezményezettek a kapott élelmiszert kizárólag rászoruló emberek javára oszthatják szét A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út a továbbiakban MVH) a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekbıl származó élelmiszerekkel történı ellátása program ( a továbbiakban: EU Élelmiszersegély program) céljára kijelölt intervenciós készletek, illetve költségvetési keret felhasználásával elıállított élelmiszersegélyt biztosít Magyarország legrászorulóbb személyei számára, a Bizottság október 29-i, a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekbıl származó élelmiszerekkel történı ellátására vonatkozó szabályok részletes megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete szerint Az MVH közleményben tette közzé az EU Élelmiszersegély programban való részvétel feltételeit és ahhoz kapcsolódóan a vele szerzıdı segélyszervezetek eljárási kötelezettségeit. A közlemény alapján a GYEA kérelmet nyújtott be, melyben igazolta, hogy rendelkezik mindazon feltételekkel, melyek a programban való részvételhez szükségesek A Kedvezményezett részére a rászorulók számára történı fizikai szétosztás céljából átadott élelmiszer az MVH tulajdonát képezi a rászoruló személy számára történı szétosztásig Az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kerülı élelmiszersegély megyei, rászorulói csoportonkénti és a programban résztvevı segélyszervezetek közötti megoszlását az MVH határozza meg. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szétosztásra kapott élelmiszer mennyiségének és fajtájának meghatározásával szemben kifogással nem élhet Legrászorulóbb személyek alatt jelen Együttmőködési Megállapodás alkalmazása tekintetében azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen személyekbıl álló családok vagy csoportok értendık, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: létminimum közelében élık, önhibájukon kívül létminimum közelében élık ; Azon személyek, családok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek esetében az egy fıre jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket jelent. Jelen meghatározástól a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló információk alapján (pl.: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei, életmódja, esetlegesen a munkavállalási hajlandóság, stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet. kisnyugdíjasok; Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik nyugdíja és egyéb forrásból származó jövedelme a létminimumhoz közeli értéket jelent, azonban ezen értékhatártól a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló információk alapján (pl.: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet. hátrányos szociális helyzető gyermekek. Azon kiskorú személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet rendelkezésére álló információk alapján szociálisan hátrányos helyzető gyermekek nevelésében vesznek részt és az élelmiszersegélyt ezen gyermekek ellátására fordítják. 1

2 1.8. Az alábbi táblázat tartalmazza a Központi Statisztikai Hivatal által a létminimum értékének meghatározása céljából végzett kutatás eredményét, amely segítséget jelenthet az egyes személyek rá szorultsági kategóriába tartozásának megállapításához. A számok nem jelentenek kötelezı értékhatárokat, a rá szorultsági szint meghatározása minden esetben az élelmiszerek osztását végzı, vagy azt koordináló szervezet feladata és felelıssége, azonban a táblázatban feltüntetett értékeknél jelentısen magasabb jövedelemmel rendelkezı személyek, családok csak kifejezetten indokolt esetben nyilváníthatóak rászorulónak. Létminimumértékek a különbözı háztartástípusokban Háztartástípus 2 Egy fıre számított havi érték, Ft összesen Aktív korúak háztartásai 1 felnıtt felnıtt 1 gyermekkel felnıtt 2 gyermekkel felnıtt felnıtt 1 gyermekkel felnıtt 2 gyermekkel felnıtt 3 gyermekkel felnıtt 4 gyermekkel felnıtt felnıtt 1 gyermekkel felnıtt 2 gyermekkel felnıtt 3 gyermekkel felnıtt 4 gyermekkel Nyugdíjas korúak háztartásai 1 személy személy személy Az EU Élelmiszersegély program célja, a nehéz helyzetben élı emberek számára történı segítségnyújtás az élelmiszeradományok segítségével, azonban a Program végrehajtása nem eredményezheti a rá szorultsági körbe tartozás hosszú távú konzerválását, illetve a kizárólag segélybıl történı megélhetés elısegítését A rászorultság megállapításánál kizárólag a személy jövedelmi viszonyait, életkörülményeit, életmódját lehet figyelembe venni Az EU Élelmiszersegély program keretében adományként átadott élelmiszer az MVH közremőködésével és utasításai szerint, a GYEA, illetve a vele kapcsolatban álló Kedvezményezettek más, hasonló feladatokat végzı szervezetek, települési önkormányzatok, szociális intézmények, vagy kistérségi társulások útján jut el a magyarországi rászorulókhoz. Az EU Élelmiszersegély programot az Európai Unió finanszírozza A jelen Együttmőködési megállapodás tartalmát képezi a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 177/2009. (XI.20.) számú, az EU Élelmiszersegély programban történı részvétel feltételei a segélyszervezetek részére a 2010-es költségvetési évvel kezdıdı végrehajtási idıszak vonatkozásában címő Közleménye is, így az abban foglaltak mindkét fél számára kötelezı érvényőek. 2 Együttmőködı felek jogai és kötelezettségei 2.1 A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei Együttmőködı Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett teljes körő anyagi felelısséggel tartozik a program keretében átvett élelmiszerekkel kapcsolatban, az átvételtıl a szétosztás lezárultáig, kivéve a vis maior eseteit,

3 illetve azon eseteket, amelyekben a feldolgozó felelıssége állapítható meg. Amennyiben a Kedvezményezett az átvett élelmiszerrel kapcsolatban minıségi hibát észlel, köteles a hiba tényérıl a GYEA-t haladéktalanul értesíteni. A minıségi hibás élelmiszert a gyártó kizárólag az MVH engedélyével, illetve felszólításai alapján cserélheti ki. A Kedvezményezett raktárába történı beszállítás során megsérült élelmiszermennyiséget a beszállító az MVH külön értesítése, vagy utasítása nélkül is jogosult kicserélni, azonban a hibás mennyiséget a szállítási igazoláson fel kell tüntetni. A hibás mennyiség cseréjét, pótlását külön szállítási igazoláson kell visszaigazolni Vállalja, hogy a GYEA szállítási értesítését 2 munkanapon belül telefaxon vagy -ben visszaigazolja (elfogadja vagy elutasítja). Visszaigazolás hiányában a GYEA jogosult az áru átadását megtagadni és a felajánlást törölni Vállalja, hogy az elfogadott és visszaigazolt szállítmányok vonatkozásában a szétosztásra kapott élelmiszert a GYEA raktárából, a GYEA által megjelölt idıintervallumon belül elszállítja. Amennyiben az elszállítás az adott idıpontban nem történik meg, a GYEA jogosult a felajánlott árut más Kedvezményezettnek átadni, a korábban felajánlott árumennyiséggel kapcsolatban Kedvezményezett semmiféle követeléssel és jogorvoslattal nem élhet a GYEA-val szemben Az élelmiszer osztását a Kedvezményezett köteles a GYEA raktárából történı kiszállítást követı 1 héten belül megkezdeni és 2 héten belül befejezni. Amennyiben az osztásért felelıs szervezet megszegi jelen pontot, az élelmiszerekkel kapcsolatban felmerülı hibáért kizárólag az osztásért felelıs szervezet tartozik felelısséggel az élelmiszer mennyiség kicserélése által. A hiányzó, vagy hibás élelmiszermennyiségek pótlásáról a Kedvezményezett köteles gondoskodni Vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó élelmiszereket tiszta, napfénytıl védett, száraz tároló helyeken, az egészségügyi elıírások betartásával tárolja, továbbá vállalja, hogy az ugyanazon tételhez tartozó árumennyiséget egy helyen, más tételektıl, illetve egyéb áruféleségektıl jól elkülönítetten, könnyen hozzáférhetı és azonosítható módon tárolja, továbbá viseli ennek költségeit és az ezzel kapcsolatos teljes körő felelısséget Vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó élelmiszereket tiszta, élelmiszer szállítására egészségügyileg megfelelı jármőveken szállítja, illetve szállíttatja Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a részére eljuttatott élelmiszereket helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül közvetlenül, szükség szerint csomag vagy étkeztetés formájában juttatja el a legrászorulóbb személyeknek. Ezen keretek között Kedvezményezett jogosult a rászorulók körében történı szétosztás módjáról és ütemezésérıl saját hatáskörben dönteni Köteles az élelmiszersegélyként átvett élelmiszerek minıségét megırizni az átvételtıl a kiosztásig. A kedvezményezett megbízottja a tételek átvételénél meggyızıdik a tételek sértetlenségérıl, és ezt a szállítólevél aláírásával igazolja. Az ezek utáni sérülések kedvezményezettet terhelik, és jegyzıkönyvet kell róla felvenni Köteles az élelmiszersegélyként átvett élelmiszereket szétosztani a szavatossági idı lejárta elıtt, de a tavasszal lebonyolításra kerülı fordulóhoz kapcsolódóan legkésıbb augusztus 30-ig, az ısszel lebonyolításra kerülı fordulóhoz kapcsolódóan legkésıbb december 25-ig. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az egyes szállítmányok és azon belül az egyes élelmiszerféleségek is más-más szavatossági idıvel rendelkeznek A szétosztás céljából átvett élelmiszer kizárólag az MVH engedélyével selejtezhetı le, semmisíthetı meg, az MVH engedélye nélkül selejtezésre került, vagy megsemmisített élelmiszer pótlása a selejtezést végzı szervezet kötelessége. A hiányzó élelmiszermennyiség pótlásáról a Kedvezményezett köteles gondoskodni Köteles az élelmiszersegély szétosztásának megkezdése elıtt legalább 5 munkanappal írásban ( -ben) értesíteni a GYEA-t a szétosztás pontos helyérıl és ütemezésérıl, az élelmiszersegélyben részesülı rászorulók várható létszámáról és az osztást végzı adatairól (Név, Telefon, Mobiltelefon, cím) Kedvezményezett a szétosztandó élelmiszereket a rászorulók részére csak ingyenesen adhatja át, az élelmiszerekért a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kérhet, a szétosztásra átvett élelmiszert el nem adhatja. Kedvezményezett a rendelkezésére bocsátott élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenységet csak a jelen Együttmőködési Megállapodásban rögzített feltételek betartásával végezheti Biztosítja a nyomon követhetıséget, átláthatóságot eljárása minden szakaszában. 3

4 A programmal kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástól számítva legalább 5 évig meg kell ıriznie Az átvett élelmiszereket nem használja fel üzleti célokra, nem értékesítheti, hanem azokat ellenszolgáltatás nélkül adja át a rászorulóknak, és kizárólag a rászorulóknak, illetve nem használja fel semmiféle vallási, politikai vagy más ideológiai befolyásolás céljából sem. Kedvezményezett vállalja, hogy az élelmiszert átvevı rászorulóval, illetve szociális intézmény megbízottjával az átvétellel egyidejőleg nyilatkozatot írat alá arról, hogy az átvett élelmiszer nem értékesíthetı és ennek betartásáért a nyilatkozat aláírója felelısséget vállal. Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles a GYEA által elkészített Adomány szétosztási adatlapon nyilvántartást vezetni, amely - az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül - tartalmazza azon személyek adatait, akik az élelmiszersegélyt rászorulóként átvették. Étkeztetést biztosító szociális intézmények esetében az élelmiszersegélyt az intézmény vezetıje veheti át egy tételben az intézmény által gondozott és rászorulónak tekinthetı személyek listájának mellékletben történı feltüntetése mellett. Kedvezményezett vállalja, hogy az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenysége teljes tartama alatt mindenkor biztosítja a nyomonkövethetıséget, az átláthatóságot A kitöltött adatlapok 1-1 példányát a Kedvezményezett köteles a szétosztást követı 8 napon belül másolati példányban, postai úton eljuttatni a GYEA részére. Az átvételi lapokat a Kedvezményezett külön felszólítás nélkül köteles visszaküldeni. Ennek elmulasztása a szerzıdés súlyos megszegésének minısül. Az átvételi lapok tételhez kötöttek, így külön figyelmet kell fordítani ezeknek a helyes kitöltésére. Az átvételi lapon macskaköröm, és más egyéb írásjelek nem megengedettek. Az átvételi lapon a GYEA által meghatározott mennyiségi egységben kell átvetetni a tételeket, és pontosan feltüntetni azok összegét arab számokkal. Az átvételi lapok hiányát az osztás megkezdése elıtt kell jelezni GYEA-nak, és elektronikus formában történik a hiánypótlás. Az átvételi lapok hiányában az osztást nem lehet megkezdeni A Kiosztási adatlapon minden élelmiszersegélyben részesülı rászoruló személy (pl.: a rászoruló család valamennyi tagjának) nevét fel kell tüntetni, abban az esetben is, amennyiben a kiosztáskor nincs jelen. Ebben az esetben a Kiosztási adatlapot a segélyezett nevében élelmiszert átvevı személy (pl.: hozzátartozó, vagy meghatalmazott) írja alá Amennyiben Kedvezményezett számára bizonyíthatóvá válik, hogy valamely rászoruló személy az átvett élelmiszert értékesítette, a rászoruló személy az osztást követı 180 napig nem részesülhet élelmiszersegélyben a Program keretében A nyilvántartásokat a Kedvezményezett köteles a GYEA képviselıi és az MVH ellenırei felszólítására bemutatni Kedvezményezett további alvállalkozókat nem vonhat be az EU Élelmiszersegély program végrehajtásába. Kedvezményezett nem jogosult semmilyen díj-, vagy költségköveteléssel az MVH-val, illetve a GYEA-val szemben fellépni Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Élelmiszersegély program keretein belül kizárólag csak a GYEA- val áll kapcsolatban, más szervezettıl e programból származó élelmiszert nem vesz át, azon esetek kivételével, amelyekben a település lélekszáma meghaladja az fıt Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben az EU Élelmiszersegély programmal kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) készít, vagy készítésére ad megbízást, illetve az EU Élelmiszersegély program a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenı mővön (kiadvány, tájékoztató, riport, újságcikk, stb.) jól látható helyen feltüntetésre kerül az EU Élelmiszersegély program elnevezés, továbbá, hogy az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztott, vagy szétosztásra kerülı élelmiszer a GYEA és az MVH közremőködésével került, vagy kerül szétosztásra. 2.2 A GYEA és MVH jogai és kötelezettségei A Kedvezményezett számára a rászorulók körében történı szétosztás céljából átadásra kerülı élelmiszer mennyiségét a Kedvezményezett pályázata alapján a GYEA határozza meg Az MVH és a GYEA, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, bármikor jogosult ellenırizni a támogatott program megvalósulását. Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH az EU Élelmiszersegély program 4

5 végrehajtása alatt, annak bármely szakaszában, illetve az azt követı 6 hónapig elıre be nem jelentett ellenırzéseket rendelhet el A GYEA köteles az MVH felé a programmal kapcsolatos beszámolókat elkészíteni. 3 Helyszíni ellenırzés 3.1 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett jelen Együttmőködési megállapodásban foglalt feladataival kapcsolatos tevékenységét a GYEA és az MVH, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy rendszeresen ellenırizheti. Az ellenırzés keretében az MVH adminisztratív, illetve helyszíni ellenırzést végezhet az Együttmőködési Megállapodásban foglaltak teljesítésének bármely szakaszában. 3.2 A helyszíni ellenırzésnek igazolnia kell a szétosztásra kerülı termékek mennyiségi és minıségi megfelelıségét, továbbá a nyomon követhetıséget arra tekintettel, hogy az élelmiszer a rászorulókhoz eljutott. 3.3 A szétosztásért felelıs személy vagy annak megbízottja és a Kedvezményezett képviselıje köteles az MVH illetve a GYEA helyszíni ellenıreinek munkáját mindenben elısegíteni. 3.4 Kedvezményezett az intervenciós készletekbıl származó termékeket az MVH, illetve a GYEA helyszíni ellenırzései érdekében könnyen hozzáférhetıvé és könnyen azonosíthatóvá teszi. 3.5 A helyszíni ellenırzés eredményérıl jegyzıkönyv készül, és az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Kedvezményezett a jegyzıkönyvben meghatározott határidın belül köteles pótolni, illetve kijavítani. A kötelezettségek elmulasztása szerzıdésszegésnek minısül, valamint az adomány visszavonását eredményezi. 4. Az együttmőködési megállapodás megsértése esetén alkalmazandó szankciók 4.1. Bármelyik fél súlyos kötelezettségszegés esetén az együttmőködési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja a teljesítési határidı letelte elıtt. Az azonnali felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos kötelezettségszegésnek minısül különösen az együttmőködı felek rosszhiszemő magatartása Amennyiben a Kedvezményezett által átvett termékek szétosztását a Kedvezményezett nem tudja igazolni, Kedvezményezett köteles a hiányzó élelmiszert a hiányzó mennyiségben, és az átvett élelmiszersegéllyel megegyezı minıségben megvásárolni, a vásárlás tényét igazoló számla másolatát a GYEA részére faxon eljuttatni, és az alábbiakban felsorolt információk feltüntetésérıl címkézéssel gondoskodni: az élelmiszer megnevezése; az élelmiszer nettó mennyisége, amelyet tömegegységben, kilogrammban vagy grammban kifejezve kell megadni; a gyártás éve, hónapja, napja és szavatossági ideje, vagy az élelmiszer minıség-megırzési idıtartamának lejárati dátuma; az élelmiszer elıállítójának neve, cégneve, vagy jele, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelmően azonosíthatónak kell lennie, valamint címe; a minıség megırzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek, amennyiben az szükséges; EU ÉLELMISZERSEGÉLY Kereskedelmi forgalomba nem hozható jól olvasható felirat; az adott tételt jelölı, MVH által meghatározott tételszám. 4.3 Amennyiben a helyszíni ellenırzés megállapításai alapján az élelmiszerek tárolása nem felel meg az elıírt követelményeknek, a Kedvezményezett köteles a követelményeknek megfelelı másik helyszínre történı átszállításáról gondoskodni, továbbá minden szükséges intézkedést megtenni az áru minıségének és mennyiségének megırzése érdekében az átszállítás befejezéséig. Az átszállítás költségei Kedvezményezettet terhelik. 4.4 Amennyiben a Kedvezményezett által átvett élelmiszer minısége a Kedvezményezett hibájából az adott élelmiszerre vonatkozó elıírások által meghatározott szint alá csökken, Kedvezményezett köteles a hiányzó élelmiszert a hiányzó mennyiségben, és az átvett élelmiszersegéllyel megegyezı minıségben megvásárolni, a vásárlás tényét igazoló számla másolatát a GYEA részére faxon eljuttatni, és az alábbiakban felsorolt információk feltüntetésérıl címkézéssel gondoskodni: az élelmiszer megnevezése; az élelmiszer nettó mennyisége, amelyet tömegegységben, kilogrammban vagy grammban kifejezve kell megadni; 5

6 a gyártás éve, hónapja, napja és szavatossági ideje, vagy az élelmiszer minıség-megırzési idıtartamának lejárati dátuma; az élelmiszer elıállítójának neve, cégneve, vagy jele, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelmően azonosíthatónak kell lennie, valamint címe; a minıség megırzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek, amennyiben az szükséges; EU ÉLELMISZERSEGÉLY Kereskedelmi forgalomba nem hozható jól olvasható felirat; az adott tételt jelölı, MVH által meghatározott tételszám. 4.5 Bármely helyszíni, illetve egyéb ellenırzés akadályozása az együttmőködési megállapodás felmondását vonhatja maga után. 4.6 Egyéb hiba esetén a GYEA felszólítja Kedvezményezettet a hiba kijavítására, súlyos, vagy ismétlıdı kötelezettségszegés esetén a GYEA felmondja az együttmőködési megállapodást. 4.7 Vis major esetén a szankciók alkalmazásától a GYEA részben, vagy teljes egészében eltekinthet. 5. Az együttmőködési megállapodás érvényessége.1. Jelen együttmőködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és december 31-ig érvényes..2. Kedvezményezett az együttmőködési megállapodás aláírásának napjától kötelezettséget vállal a jelen együttmőködési megállapodásban foglaltak betartására. 6. Egyéb rendelkezések.1. A jelen megállapodás elıfeltétele a Kedvezményezett által a GYEA részére benyújtott pályázat, amely egyben igényfelmérı adatlap is, amely tartalmazza a Kedvezményezett fıbb adatait és rendelkezésre álló erıforrásait. A Kedvezményezett minden esetleges késıbbi változásról tájékoztatja a GYEÁt..2. Kedvezményezett hozzájárul, hogy a jelen szerzıdés keretein belül megvalósuló támogatás tényét a GYEA tájékoztató és kommunikációs anyagain feltüntesse..3. Felek az együttmőködés során az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénél a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl és az ezzel összefüggı törvénymódosításokról szóló évi LXXIII. törvény, továbbá a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint járnak el. Felek az együttmőködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés biztonságát..4. Jelen Együttmőködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos és vonatkozó közösségi és hazai jogforrások rendelkezéseit kell alkalmazni, így különösen az alábbiakban foglaltakat:.5. A TANÁCS október 22-i, a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló 1234/2007/EK rendelete ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ).6. A BIZOTTSÁG október 29-i 3149/92/EGK RENDELETE a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbıl származ élelmiszerekkel történı ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;.7. A BIZOTTSÁG november 19-i 1111/2009/EK RENDELETE a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbıl származó élelmiszerekkel történı ellátását célzó, a 2010-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erıforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról és a 3149/92/EGK Rendelet egyes rendelkezéseitıl való eltérésrıl évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl; évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; évi XVII törvény a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl; /2007. (X.4.) Kormányrendelet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról..13. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen együttmőködési megállapodást, valamint a vonatkozó szabályozások rendelkezéseit megismerte, és tudomásul vette. Budapest, hó nap Kedvezményezett 6 GYEA

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás 1. számú példány Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) - a továbbiakban MÖSZ, Másrészről Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Együttműködési megállapodás,

Együttműködési megállapodás, Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH, képviseletében

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18.

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18. KÉZIKÖNYV A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról 2009. május 18. Tartalomjegyzék Elılap 1. Tartalomjegyzék 2. Elıszó 3. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben