Együttműködési megállapodás,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodás,"

Átírás

1 Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út ) a továbbiakban MVH, képviseletében eljár: ), Telefon:.. Telefax:.. cím:. másrészről....(név, cím) a továbbiakban Kedvezményezett Telefon:.... Telefax:.... cím:... Kapcsolattartó:... Cégjegyzékszám:. Adószám:. Számlavezető bank:. Számlaszám:.... Továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között az alulírott helyen és napon. 1

2 1. Előzmények 1.1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program céljára kijelölt intervenciós készletek felhasználásával előállított élelmiszersegélyt biztosít Magyarország legrászorulóbb személyei számára, a Bizottság október 29-i, a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete, valamint a Bizottság november 8-i, az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorulóbb személyei ellátását célzó, a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelete szerint Az élelmiszersegély szétosztása a programban résztvevő azon segélyszervezetek útján történik, amelyek a vonatkozó rendeletek és a 11/2006. (I. 27.) számú MVH közlemény alapján a termékek szétosztására az MVH-val együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodás a segélyszervezet (a továbbiakban Kedvezményezett) által benyújtott érvényes kérelem alapján, az MVH által kiadott határozat szerint jön létre. A megállapodás tartalmát az MVH határozza meg Az MVH közleményben tette közzé a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel feltételeit és ahhoz kapcsolódóan a vele szerződő segélyszervezetek eljárási kötelezettségeit. A közlemény alapján a Kedvezményezett érvényes kérelmet nyújtott be. Kedvezményezett igazolta, hogy rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen együttműködési megállapodás tekintetében Kedvezményezett teljes jogkörrel eljárhat. 2. Az együttműködési megállapodás tárgya 2.1. Jelen együttműködési megállapodás keretében Kedvezményezettnek minősül azon segélyszervezet, amely biztosítja adott formában az élelmiszerek helyi szintű szétosztását azon területeken, ahol a legrászorulóbb személyek élnek Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az MVH utasítása alapján a részére eljuttatott élelmiszereket helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül közvetlenül, szükség szerint csomag vagy étkeztetés formájában napi vagy heti rendszerességgel eljuttatja a legrászorulóbb személyeknek Legrászorulóbb személyek alatt olyan természetes személyeket, egyéneket, valamint az ezen személyekből álló családokat vagy csoportokat értjük, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: a) létminimum alatt, vagy annak közelében élők; b) munkanélküliek; c) hajléktalanok; d) kisnyugdíjasok; e) hátrányos szociális helyzetű gyermekek; f) hátrányos helyzetű roma lakosság. 2

3 2.4. A rászorulók: a) ingyen hozzájuthatnak a kiosztandó termékekhez; b) a kiosztott termékeket nem értékesíthetik A program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély tonna intervenciós gabonából származik A program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély megyei, rászorulói csoportonkénti és a programban résztvevő segélyszervezetek közötti megoszlását az MVH határozza meg. A Kedvezményezett a szétosztásra kapott élelmiszer mennyiségének és fajtájának meghatározásával szemben jogorvoslattal nem élhet. 3. A programban való részvétel feltételei 3.1. A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei Szerződést köthet más, hasonló feladatokat végző szervezetekkel, s azokat alvállalkozóként a program résztvevőivé teheti. Az alvállalkozó további alvállalkozókat nem vonhat be a program végrehajtásába A programból származó élelmiszersegély szétosztásához saját vagy alvállalkozókkal kialakított országos hálózattal rendelkezik. Országos hálózatnak az a tevékenységi terület tekinthető, amely Budapest és legalább 10 magyarországi megye területére kiterjed A termék tárolására megfelelő tárolókapacitással rendelkezik, amely lehet bérlemény is, továbbá a raktározásra vonatkozó feltételeket betartja Vállalja, hogy a termék tárolására szolgáló raktára megfelel az alábbi követelményeknek: száraz, gondosan karbantartott és kártevőmentes; élelmiszer tárolására vonatkozó, érvényes működési engedéllyel rendelkezik; alkalmas a raktározott termékek minőségének és mennyiségének megőrzésére a kitárolás befejezéséig A programban csak olyan raktárral vehet részt, amelyet Kedvezményezett az MVH részére bejelentett. Amennyiben Kedvezményezett az együttműködési megállapodás aláírását követően új raktárat kíván bevonni a program végrehajtásába, köteles ezen szándékáról az MVH-t, az érintett raktárba történő élelmiszer beszállítását legalább 15 nappal megelőzően értesíteni Vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó termékeket tiszta, napfénytől védett, száraz tárolóhelyeken, az egészségügyi előírások betartásával tárolja Kedvezményezett, vagy a tárolásért felelős személy köteles olyan nyilvántartást vezetni és azt az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amely alapján az egyes tételek következő adatai ellenőrizhetők: 3

4 tárolási tételszám és az adott tételhez tartozó áru tömege; tömegmérési jegyzőkönyvek; a betárolás és kitárolás dátuma; a tételhez tartozó árumozgás pontos dokumentációja; a raktár címe; a termékek tárolási helye a raktáron belül; a segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségeket tartalmazó külön nyilvántartás A raktározott termékek kezelése során kalibrált mérőműszereket, illetve pontos mérlegeket köteles használni Köteles a termékek minőségének megőrzésére az átvételtől a kiosztásig Köteles a termékeket szétosztani a szavatossági idő lejárta előtt, de legkésőbb december 31-ig Köteles az élelmiszersegély szétosztásának megkezdése előtt legalább két munkanappal faxon értesíteni az MVH-t a szétosztás pontos helyéről és ütemezéséről, valamint az élelmiszersegélyben részesülő rászorulók várható köréről Biztosítja a nyomonkövethetőséget, átláthatóságot eljárása minden szakaszában Az élelmiszersegélynek, a Kedvezményezett raktárába történő szállításának ütemezéséről Kedvezményezett a szállítást végző feldolgozóval előzetesen egyeztet Az élelmiszersegélyként szétosztandó termékeket tiszta, élelmiszer szállítására egészségügyileg megfelelő járműveken kell szállítania A programmal kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástól számítva legalább 5 évig meg kell őriznie A szállítási igazolásokat, amelyek bizonyítják a tételek feldolgozó által, a Kedvezményezett raktárába történő leszállításait, a Kedvezményezett köteles tételenként összesíteni és az adott tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő 30 napon belül benyújtani az MVH-hoz A szétosztást lebonyolító Kedvezményezett adminisztratív költségeit az MVH megtéríti, a Kedvezményezett által szétosztásra átvett élelmiszermennyiség előállítása érdekében a programba bevont intervenciós gabona értékének legfeljebb 1%-áig. Az intervenciós készletekből a program céljára rendelkezésre álló gabona könyv szerinti értéke megegyezik a október 1-jén érvényes intervenciós árral (101,31 /tonna). Az alkalmazott átváltási árfolyam a október 3-án érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam (249,88 Ft/ ). Az adminisztratív költségek térítése a Kedvezményezett megfelelően alátámasztott, külön kérelme alapján történik. 4

5 Azokat a szállítási igazolásokat, amelyekkel a Kedvezményezett raktárából a szétosztás helyszínére történő szállítások igazolhatóak, a Kedvezményezett köteles tételenként összesíteni és a legutolsó szétosztást követő 30 napon belül benyújtani az MVH-hoz. Az adminisztratív költségek kifizetésére csak a szállítási igazolások beérkezését követően kerülhet sor Az adminisztratív költség-térítést kizárólag az élelmezési program céljára lehet felhasználni az alábbiak szerint: személyi költségekre; a feldolgozott termékek tárolására alkalmas raktár bérleti díjának fedezésére, de legfeljebb az intervenciós készletből származó termékek arányában; működési költségek kifizetésére; szoftverek vásárlására; anyagmozgatási berendezések fenntartására; a segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségek finanszírozására; egyéb, az MVH-val előzetesen egyeztetett költségre A Kedvezményezett szállítási költségeit az egyéb adminisztratív költségektől elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani Kedvezményezett az adminisztratív költségtérítés kifizetését az utolsó tétel szétosztását követő 15 napon belül, de legkésőbb január 15-ig kérelmezheti az MVH-tól a kérelemnek, az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára faxon vagy személyesen történő eljuttatásával Az élelmiszersegélyként szétosztandó termékek csomagolását letörölhetetlen jelöléssel kell a feldolgozónak ellátni, amely az alábbi információkat tartalmazza: az élelmiszer megnevezését; az összetevők felsorolását; az élelmiszer nettó mennyiségét, amelyet tömegegységben, kilogrammban vagy grammban kifejezve kell megadni; a gyártás évét, hónapját és napját; az élelmiszer minőség-megőrzési időtartamának lejárati dátumát; az élelmiszer előállítójának nevét, cégnevét, vagy jelét, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címét; a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételeket; EU ÉLELMISZERSEGÉLY Kereskedelmi forgalomba nem hozható jól olvasható feliratot. 5

6 Amennyiben a feldolgozó nem tüntette fel a termékek csomagolásán az előző pontban szereplő adatokat, Kedvezményezett köteles erről az MVH-t haladéktalanul értesíteni, valamint a hiba kijavításáig az érintett termékmennyiség esetében a szétosztást nem kezdheti meg Kedvezményezett a szétosztásra eljuttatott termékeket nem adhatja el Kedvezményezett vállalja, hogy olyan számítógépes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az alábbi adatokat: a beszállított tételek sorszámát, mennyiségét, a raktár címét; a beszállítás és a raktárból való elszállítás dátumát; a szétosztott tétel sorszámát, mennyiségét; a szétosztás dátumát és módját; a rászorulók körét, megoszlását a szétosztás során; adminisztrációs költségek elszámolását Amennyiben valamely kizáró ok azt lehetetlenné nem teszi, Kedvezményezett köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza azon személyek adatait, akik az élelmiszersegélyt rászorulóként átvették Kedvezményezett vállalja, hogy nyilvántartásai tartalmazzák az alábbi dokumentumokat is: a szállítási igazolásokat külön-külön összesítve; a rászorulók listáját; minden input-output kimutatást; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást A nyilvántartásokat Kedvezményezett köteles az MVH ellenőrei felszólítására bemutatni Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült tevékenységről kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), azokban feltünteti az MVH segítségét Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene semmiféle hatósági eljárás nincs folyamatban Kedvezményezett január 15-ig írásban részletes szakmai-pénzügyi jelentést küld az MVH-nak a részére eljuttatott támogatási termékmennyiség felhasználásról, a jelen együttműködési megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről Javaslatot tehet a következő tárgyévben a rászorulók körében szétosztható termékmennyiségre és a termékek körére vonatkozóan az MVH-nak. 6

7 3.2. Az MVH jogai és kötelezettségei A Kedvezményezett számára a rászorulók körében történő szétosztás céljából átadásra kerülő élelmiszer mennyiségét az MVH határozza meg Az MVH vállalja, hogy számla alapján kifizeti a szállítási és adminisztratív költségeket a Kedvezményezettnek, amely dokumentumok beérkezésének legkésőbbi dátuma január Az MVH, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását Az MVH az alábbi dokumentumokat vizsgálja meg: a szállítási igazolásokat; a rászorulók listáját; az input-output kimutatást; a leltárt, illetve készletnyilvántartást; a számítógépes könyvelést; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást; az adminisztrációs költségek elszámolását. 4. Helyszíni ellenőrzés 4.1. Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH adminisztratív, majd helyszíni ellenőrzést végezhet az eljárás bármely szakaszában A helyszíni ellenőrzésnek igazolnia kell a szétosztásra kerülő termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét, továbbá: a címkézés megfelelőségét; a készletnyilvántartást; a leszállítás folyamatát a szétosztást végző segélyszervezet raktárába; a nyomonkövethetőséget arra tekintettel, hogy az élelmiszer a rászorulókhoz eljutott A helyszíni ellenőrzés magában foglalhatja bármely raktár építészeti, műszaki és technológiai paramétereinek, a raktár működésének, jogi és személyi feltételeinek és a szükséges engedélyek meglétének vizsgálatát. Az ellenőrzés kiterjed a raktárban található készletnyilvántartásra is Kedvezményezett elfogadja, hogy az intervenciós készletből származó élelmiszerek raktárba történő be- és kitárolása, tárolása, valamint az élelmiszerek rászorulók közötti szétosztása során az MVH helyszíni ellenőrzést végezhet. Az ellenőrzés során a szállítóeszközök megfelelősége is vizsgálható. 7

8 4.5. A raktározásért felelős személy vagy annak megbízottja és a Kedvezményezett képviselője köteles az MVH helyszíni ellenőreinek munkáját mindenben elősegíteni Kedvezményezett az intervenciós készletekből származó termékeket az MVH helyszíni ellenőrzései érdekében könnyen hozzáférhetővé és könnyen azonosíthatóvá teszi Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH a program végrehajtása alatt, illetve azt követő 6 hónapig további, előre be nem jelentett ellenőrzéseket rendelhet el A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, és az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Kedvezményezett a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles pótolni, illetve kijavítani. A kötelezettségek elmulasztása szerződésszegésnek minősül, valamint az adomány visszavonását eredményezi. 5. Az együttműködési megállapodás megsértése esetén alkalmazandó szankciók 5.1. A kötelezettségek teljesítését az MVH ellenőrzi Bármelyik fél súlyos kötelezettségszegés esetén az együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja a teljesítési határidő letelte előtt. Az azonnali felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen az együttműködő felek rosszhiszemű magatartása Amennyiben Kedvezményezett az élelmiszersegély szétosztását úgy kezdi meg, hogy a csomagolás nem tartalmazza a 3.1./22. pontban szereplő információkat, az MVH a tételre vonatkozó adminisztratív költségtérítést a szabálytalanság súlyosságától függően 20-80% közötti mértékben csökkenti, illetve az együttműködési megállapodást felbonthatja Amennyiben a 3.1./16. pontban szereplő szállítási igazolások az adott tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő, illetve a 3.1./18. pontban szereplő szállítási igazolások a legutolsó szétosztást követő 30. és 60. napon belül érkeznek be az MVH-hoz, a segélyszervezet adott tételhez kapcsolódó adminisztratív költség-térítése 30%-kal csökken. A szállítási igazolások 60. napon túli beérkezése esetén a csökkentés mértéke 60% Amennyiben a Kedvezményezett raktárába beszállított termékek szétosztását a Kedvezményezett nem tudja igazolni, Kedvezményezett köteles a hiányzó élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona értékének 100%-t az MVH részére megtéríteni. A Kedvezményezett az érintett mennyiség vonatkozásában nem tarthat igényt az adminisztratív költségtérítésre. Az MVH ebben az esetben felmondja az együttműködési megállapodást, valamint az időközben odaítélt, de a Kedvezményezett raktárába még le nem szállított tételeket más segélyszervezet kezelésébe adja Amennyiben a Kedvezményezett raktárába történő beszállításkor a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, a Kedvezményezett köteles a beszállítás alatt álló és a raktárban tárolt árumennyiség a követelményeknek megfelelő másik raktárba történő átszállításáról gondoskodni, továbbá minden szükséges intézkedést megtenni az áru minőségének és mennyiségének megőrzése érdekében az átszállítás befejezéséig. Ebben az esetben az átszállítás költségei Kedvezményezettet terhelik. 8

9 5.7. Amennyiben a Kedvezményezett raktárába történő beszállításkor, illetve egyéb helyszíni ellenőrzés során a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, de a Kedvezményezett vállalja, hogy haladéktalanul megkezdi az élelmiszer szétosztásra történő elszállítását és azt 2 naptári napon belül befejezi, valamint biztosítja, hogy az élelmiszer a tárolás során nem szenved olyan mértékű minőségromlást, amely alapján annak minősége az adott élelmiszerre vonatkozó előírásoknak már nem felel meg, az MVH eltekint az élelmiszer másik raktárba történő átszállításától Amennyiben bármely helyszíni ellenőrzés azt állapítja meg, hogy egy adott raktár nem felel meg a követelményeknek, a Kedvezményezett a hibák kijavításáig nem kérheti az élelmiszersegély adott raktárba történő szállítását, továbbá nem tárolhat szétosztandó élelmiszert az adott raktárban Amennyiben a Kedvezményezett által átvett élelmiszer minősége a Kedvezményezett hibájából az adott élelmiszerre vonatkozó előírások által meghatározott szint alá csökken, Kedvezményezett köteles a megromlott élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona értékének 100%-t az MVH részére megtéríteni. A megromlott élelmiszer további kezeléséről Kedvezményezett gondoskodik Bármely helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés akadályozása az együttműködési megállapodás felmondását vonhatja maga után Egyéb hiba esetén az MVH felszólítja Kedvezményezettet a hiba kijavítására, súlyos, vagy ismétlődő kötelezettségszegés esetén az MVH felmondja az együttműködési megállapodást A szankciók alkalmazása során említett, az élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona mennyisége az érintett élelmiszer mennyisége és a feldolgozó által megadott feldolgozási koefficiens alapján kerül meghatározásra Vis major esetén a szankciók alkalmazásától az MVH részben, vagy teljes egészében eltekinthet. 6. Az együttműködési megállapodás érvényessége 6.1. Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba Kedvezményezett az együttműködési megállapodás aláírásának napjától kötelezettséget vállal a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak betartására. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen együttműködési megállapodást, valamint a vonatkozó MVH közlemény rendelkezéseit megismerte, és tudomásul vette. 9

10 7.2. Az együttműködő felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a jelen együttműködési megállapodásban előírt mindennemű bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatósága felé köteles teljesíteni Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni: Közösségi jogforrások A TANÁCS december 10-i 3730/87/EGK RENDELETE a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról; A BIZOTTSÁG október 29-i 3149/92/EGK RENDELETE a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; A BIZOTTSÁG november 8-i, 1819/2005/EK RENDELETE az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról Hazai jogforrások évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; évi LXXIII. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról; évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; /2003. (VI. 7.) Kormányrendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról; /2003. (IX. 9.) Kormányrendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről; /2004. (IV. 27.) Kormányrendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról; /2006. (I. 27.) MVH Közlemény a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel feltételei a segélyszervezetek részére. 10

11 Jelen együttműködési megállapodás 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Kedvezményezettet, 4 példány az MVH Központi Hivatalát illeti meg. A jelen együttműködési megállapodást a segélyszervezet cégszerű aláírásra jogosult képviselője és az MVH képviseletében eljáró személy írja alá. Kelt, Budapest, hó. nap... MVH Pénzügyi igazgató... Kedvezményezett (aláírásra jogosult személy cégszerű aláírása, bélyegző)... MVH képviseletében 11

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben