Együttműködési megállapodás,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodás,"

Átírás

1 Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út ) a továbbiakban MVH, képviseletében eljár: ), Telefon:.. Telefax:.. cím:. másrészről....(név, cím) a továbbiakban Kedvezményezett Telefon:.... Telefax:.... cím:... Kapcsolattartó:... Cégjegyzékszám:. Adószám:. Számlavezető bank:. Számlaszám:.... Továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között az alulírott helyen és napon. 1

2 1. Előzmények 1.1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program céljára kijelölt intervenciós készletek felhasználásával előállított élelmiszersegélyt biztosít Magyarország legrászorulóbb személyei számára, a Bizottság október 29-i, a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete, valamint a Bizottság november 8-i, az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorulóbb személyei ellátását célzó, a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelete szerint Az élelmiszersegély szétosztása a programban résztvevő azon segélyszervezetek útján történik, amelyek a vonatkozó rendeletek és a 11/2006. (I. 27.) számú MVH közlemény alapján a termékek szétosztására az MVH-val együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodás a segélyszervezet (a továbbiakban Kedvezményezett) által benyújtott érvényes kérelem alapján, az MVH által kiadott határozat szerint jön létre. A megállapodás tartalmát az MVH határozza meg Az MVH közleményben tette közzé a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel feltételeit és ahhoz kapcsolódóan a vele szerződő segélyszervezetek eljárási kötelezettségeit. A közlemény alapján a Kedvezményezett érvényes kérelmet nyújtott be. Kedvezményezett igazolta, hogy rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen együttműködési megállapodás tekintetében Kedvezményezett teljes jogkörrel eljárhat. 2. Az együttműködési megállapodás tárgya 2.1. Jelen együttműködési megállapodás keretében Kedvezményezettnek minősül azon segélyszervezet, amely biztosítja adott formában az élelmiszerek helyi szintű szétosztását azon területeken, ahol a legrászorulóbb személyek élnek Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az MVH utasítása alapján a részére eljuttatott élelmiszereket helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül közvetlenül, szükség szerint csomag vagy étkeztetés formájában napi vagy heti rendszerességgel eljuttatja a legrászorulóbb személyeknek Legrászorulóbb személyek alatt olyan természetes személyeket, egyéneket, valamint az ezen személyekből álló családokat vagy csoportokat értjük, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: a) létminimum alatt, vagy annak közelében élők; b) munkanélküliek; c) hajléktalanok; d) kisnyugdíjasok; e) hátrányos szociális helyzetű gyermekek; f) hátrányos helyzetű roma lakosság. 2

3 2.4. A rászorulók: a) ingyen hozzájuthatnak a kiosztandó termékekhez; b) a kiosztott termékeket nem értékesíthetik A program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély tonna intervenciós gabonából származik A program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély megyei, rászorulói csoportonkénti és a programban résztvevő segélyszervezetek közötti megoszlását az MVH határozza meg. A Kedvezményezett a szétosztásra kapott élelmiszer mennyiségének és fajtájának meghatározásával szemben jogorvoslattal nem élhet. 3. A programban való részvétel feltételei 3.1. A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei Szerződést köthet más, hasonló feladatokat végző szervezetekkel, s azokat alvállalkozóként a program résztvevőivé teheti. Az alvállalkozó további alvállalkozókat nem vonhat be a program végrehajtásába A programból származó élelmiszersegély szétosztásához saját vagy alvállalkozókkal kialakított országos hálózattal rendelkezik. Országos hálózatnak az a tevékenységi terület tekinthető, amely Budapest és legalább 10 magyarországi megye területére kiterjed A termék tárolására megfelelő tárolókapacitással rendelkezik, amely lehet bérlemény is, továbbá a raktározásra vonatkozó feltételeket betartja Vállalja, hogy a termék tárolására szolgáló raktára megfelel az alábbi követelményeknek: száraz, gondosan karbantartott és kártevőmentes; élelmiszer tárolására vonatkozó, érvényes működési engedéllyel rendelkezik; alkalmas a raktározott termékek minőségének és mennyiségének megőrzésére a kitárolás befejezéséig A programban csak olyan raktárral vehet részt, amelyet Kedvezményezett az MVH részére bejelentett. Amennyiben Kedvezményezett az együttműködési megállapodás aláírását követően új raktárat kíván bevonni a program végrehajtásába, köteles ezen szándékáról az MVH-t, az érintett raktárba történő élelmiszer beszállítását legalább 15 nappal megelőzően értesíteni Vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó termékeket tiszta, napfénytől védett, száraz tárolóhelyeken, az egészségügyi előírások betartásával tárolja Kedvezményezett, vagy a tárolásért felelős személy köteles olyan nyilvántartást vezetni és azt az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amely alapján az egyes tételek következő adatai ellenőrizhetők: 3

4 tárolási tételszám és az adott tételhez tartozó áru tömege; tömegmérési jegyzőkönyvek; a betárolás és kitárolás dátuma; a tételhez tartozó árumozgás pontos dokumentációja; a raktár címe; a termékek tárolási helye a raktáron belül; a segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségeket tartalmazó külön nyilvántartás A raktározott termékek kezelése során kalibrált mérőműszereket, illetve pontos mérlegeket köteles használni Köteles a termékek minőségének megőrzésére az átvételtől a kiosztásig Köteles a termékeket szétosztani a szavatossági idő lejárta előtt, de legkésőbb december 31-ig Köteles az élelmiszersegély szétosztásának megkezdése előtt legalább két munkanappal faxon értesíteni az MVH-t a szétosztás pontos helyéről és ütemezéséről, valamint az élelmiszersegélyben részesülő rászorulók várható köréről Biztosítja a nyomonkövethetőséget, átláthatóságot eljárása minden szakaszában Az élelmiszersegélynek, a Kedvezményezett raktárába történő szállításának ütemezéséről Kedvezményezett a szállítást végző feldolgozóval előzetesen egyeztet Az élelmiszersegélyként szétosztandó termékeket tiszta, élelmiszer szállítására egészségügyileg megfelelő járműveken kell szállítania A programmal kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástól számítva legalább 5 évig meg kell őriznie A szállítási igazolásokat, amelyek bizonyítják a tételek feldolgozó által, a Kedvezményezett raktárába történő leszállításait, a Kedvezményezett köteles tételenként összesíteni és az adott tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő 30 napon belül benyújtani az MVH-hoz A szétosztást lebonyolító Kedvezményezett adminisztratív költségeit az MVH megtéríti, a Kedvezményezett által szétosztásra átvett élelmiszermennyiség előállítása érdekében a programba bevont intervenciós gabona értékének legfeljebb 1%-áig. Az intervenciós készletekből a program céljára rendelkezésre álló gabona könyv szerinti értéke megegyezik a október 1-jén érvényes intervenciós árral (101,31 /tonna). Az alkalmazott átváltási árfolyam a október 3-án érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam (249,88 Ft/ ). Az adminisztratív költségek térítése a Kedvezményezett megfelelően alátámasztott, külön kérelme alapján történik. 4

5 Azokat a szállítási igazolásokat, amelyekkel a Kedvezményezett raktárából a szétosztás helyszínére történő szállítások igazolhatóak, a Kedvezményezett köteles tételenként összesíteni és a legutolsó szétosztást követő 30 napon belül benyújtani az MVH-hoz. Az adminisztratív költségek kifizetésére csak a szállítási igazolások beérkezését követően kerülhet sor Az adminisztratív költség-térítést kizárólag az élelmezési program céljára lehet felhasználni az alábbiak szerint: személyi költségekre; a feldolgozott termékek tárolására alkalmas raktár bérleti díjának fedezésére, de legfeljebb az intervenciós készletből származó termékek arányában; működési költségek kifizetésére; szoftverek vásárlására; anyagmozgatási berendezések fenntartására; a segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségek finanszírozására; egyéb, az MVH-val előzetesen egyeztetett költségre A Kedvezményezett szállítási költségeit az egyéb adminisztratív költségektől elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani Kedvezményezett az adminisztratív költségtérítés kifizetését az utolsó tétel szétosztását követő 15 napon belül, de legkésőbb január 15-ig kérelmezheti az MVH-tól a kérelemnek, az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára faxon vagy személyesen történő eljuttatásával Az élelmiszersegélyként szétosztandó termékek csomagolását letörölhetetlen jelöléssel kell a feldolgozónak ellátni, amely az alábbi információkat tartalmazza: az élelmiszer megnevezését; az összetevők felsorolását; az élelmiszer nettó mennyiségét, amelyet tömegegységben, kilogrammban vagy grammban kifejezve kell megadni; a gyártás évét, hónapját és napját; az élelmiszer minőség-megőrzési időtartamának lejárati dátumát; az élelmiszer előállítójának nevét, cégnevét, vagy jelét, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címét; a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételeket; EU ÉLELMISZERSEGÉLY Kereskedelmi forgalomba nem hozható jól olvasható feliratot. 5

6 Amennyiben a feldolgozó nem tüntette fel a termékek csomagolásán az előző pontban szereplő adatokat, Kedvezményezett köteles erről az MVH-t haladéktalanul értesíteni, valamint a hiba kijavításáig az érintett termékmennyiség esetében a szétosztást nem kezdheti meg Kedvezményezett a szétosztásra eljuttatott termékeket nem adhatja el Kedvezményezett vállalja, hogy olyan számítógépes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az alábbi adatokat: a beszállított tételek sorszámát, mennyiségét, a raktár címét; a beszállítás és a raktárból való elszállítás dátumát; a szétosztott tétel sorszámát, mennyiségét; a szétosztás dátumát és módját; a rászorulók körét, megoszlását a szétosztás során; adminisztrációs költségek elszámolását Amennyiben valamely kizáró ok azt lehetetlenné nem teszi, Kedvezményezett köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza azon személyek adatait, akik az élelmiszersegélyt rászorulóként átvették Kedvezményezett vállalja, hogy nyilvántartásai tartalmazzák az alábbi dokumentumokat is: a szállítási igazolásokat külön-külön összesítve; a rászorulók listáját; minden input-output kimutatást; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást A nyilvántartásokat Kedvezményezett köteles az MVH ellenőrei felszólítására bemutatni Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült tevékenységről kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), azokban feltünteti az MVH segítségét Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene semmiféle hatósági eljárás nincs folyamatban Kedvezményezett január 15-ig írásban részletes szakmai-pénzügyi jelentést küld az MVH-nak a részére eljuttatott támogatási termékmennyiség felhasználásról, a jelen együttműködési megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről Javaslatot tehet a következő tárgyévben a rászorulók körében szétosztható termékmennyiségre és a termékek körére vonatkozóan az MVH-nak. 6

7 3.2. Az MVH jogai és kötelezettségei A Kedvezményezett számára a rászorulók körében történő szétosztás céljából átadásra kerülő élelmiszer mennyiségét az MVH határozza meg Az MVH vállalja, hogy számla alapján kifizeti a szállítási és adminisztratív költségeket a Kedvezményezettnek, amely dokumentumok beérkezésének legkésőbbi dátuma január Az MVH, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását Az MVH az alábbi dokumentumokat vizsgálja meg: a szállítási igazolásokat; a rászorulók listáját; az input-output kimutatást; a leltárt, illetve készletnyilvántartást; a számítógépes könyvelést; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást; az adminisztrációs költségek elszámolását. 4. Helyszíni ellenőrzés 4.1. Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH adminisztratív, majd helyszíni ellenőrzést végezhet az eljárás bármely szakaszában A helyszíni ellenőrzésnek igazolnia kell a szétosztásra kerülő termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét, továbbá: a címkézés megfelelőségét; a készletnyilvántartást; a leszállítás folyamatát a szétosztást végző segélyszervezet raktárába; a nyomonkövethetőséget arra tekintettel, hogy az élelmiszer a rászorulókhoz eljutott A helyszíni ellenőrzés magában foglalhatja bármely raktár építészeti, műszaki és technológiai paramétereinek, a raktár működésének, jogi és személyi feltételeinek és a szükséges engedélyek meglétének vizsgálatát. Az ellenőrzés kiterjed a raktárban található készletnyilvántartásra is Kedvezményezett elfogadja, hogy az intervenciós készletből származó élelmiszerek raktárba történő be- és kitárolása, tárolása, valamint az élelmiszerek rászorulók közötti szétosztása során az MVH helyszíni ellenőrzést végezhet. Az ellenőrzés során a szállítóeszközök megfelelősége is vizsgálható. 7

8 4.5. A raktározásért felelős személy vagy annak megbízottja és a Kedvezményezett képviselője köteles az MVH helyszíni ellenőreinek munkáját mindenben elősegíteni Kedvezményezett az intervenciós készletekből származó termékeket az MVH helyszíni ellenőrzései érdekében könnyen hozzáférhetővé és könnyen azonosíthatóvá teszi Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH a program végrehajtása alatt, illetve azt követő 6 hónapig további, előre be nem jelentett ellenőrzéseket rendelhet el A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, és az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Kedvezményezett a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles pótolni, illetve kijavítani. A kötelezettségek elmulasztása szerződésszegésnek minősül, valamint az adomány visszavonását eredményezi. 5. Az együttműködési megállapodás megsértése esetén alkalmazandó szankciók 5.1. A kötelezettségek teljesítését az MVH ellenőrzi Bármelyik fél súlyos kötelezettségszegés esetén az együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja a teljesítési határidő letelte előtt. Az azonnali felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen az együttműködő felek rosszhiszemű magatartása Amennyiben Kedvezményezett az élelmiszersegély szétosztását úgy kezdi meg, hogy a csomagolás nem tartalmazza a 3.1./22. pontban szereplő információkat, az MVH a tételre vonatkozó adminisztratív költségtérítést a szabálytalanság súlyosságától függően 20-80% közötti mértékben csökkenti, illetve az együttműködési megállapodást felbonthatja Amennyiben a 3.1./16. pontban szereplő szállítási igazolások az adott tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő, illetve a 3.1./18. pontban szereplő szállítási igazolások a legutolsó szétosztást követő 30. és 60. napon belül érkeznek be az MVH-hoz, a segélyszervezet adott tételhez kapcsolódó adminisztratív költség-térítése 30%-kal csökken. A szállítási igazolások 60. napon túli beérkezése esetén a csökkentés mértéke 60% Amennyiben a Kedvezményezett raktárába beszállított termékek szétosztását a Kedvezményezett nem tudja igazolni, Kedvezményezett köteles a hiányzó élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona értékének 100%-t az MVH részére megtéríteni. A Kedvezményezett az érintett mennyiség vonatkozásában nem tarthat igényt az adminisztratív költségtérítésre. Az MVH ebben az esetben felmondja az együttműködési megállapodást, valamint az időközben odaítélt, de a Kedvezményezett raktárába még le nem szállított tételeket más segélyszervezet kezelésébe adja Amennyiben a Kedvezményezett raktárába történő beszállításkor a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, a Kedvezményezett köteles a beszállítás alatt álló és a raktárban tárolt árumennyiség a követelményeknek megfelelő másik raktárba történő átszállításáról gondoskodni, továbbá minden szükséges intézkedést megtenni az áru minőségének és mennyiségének megőrzése érdekében az átszállítás befejezéséig. Ebben az esetben az átszállítás költségei Kedvezményezettet terhelik. 8

9 5.7. Amennyiben a Kedvezményezett raktárába történő beszállításkor, illetve egyéb helyszíni ellenőrzés során a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, de a Kedvezményezett vállalja, hogy haladéktalanul megkezdi az élelmiszer szétosztásra történő elszállítását és azt 2 naptári napon belül befejezi, valamint biztosítja, hogy az élelmiszer a tárolás során nem szenved olyan mértékű minőségromlást, amely alapján annak minősége az adott élelmiszerre vonatkozó előírásoknak már nem felel meg, az MVH eltekint az élelmiszer másik raktárba történő átszállításától Amennyiben bármely helyszíni ellenőrzés azt állapítja meg, hogy egy adott raktár nem felel meg a követelményeknek, a Kedvezményezett a hibák kijavításáig nem kérheti az élelmiszersegély adott raktárba történő szállítását, továbbá nem tárolhat szétosztandó élelmiszert az adott raktárban Amennyiben a Kedvezményezett által átvett élelmiszer minősége a Kedvezményezett hibájából az adott élelmiszerre vonatkozó előírások által meghatározott szint alá csökken, Kedvezményezett köteles a megromlott élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona értékének 100%-t az MVH részére megtéríteni. A megromlott élelmiszer további kezeléséről Kedvezményezett gondoskodik Bármely helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés akadályozása az együttműködési megállapodás felmondását vonhatja maga után Egyéb hiba esetén az MVH felszólítja Kedvezményezettet a hiba kijavítására, súlyos, vagy ismétlődő kötelezettségszegés esetén az MVH felmondja az együttműködési megállapodást A szankciók alkalmazása során említett, az élelmiszer előállításához felhasznált intervenciós gabona mennyisége az érintett élelmiszer mennyisége és a feldolgozó által megadott feldolgozási koefficiens alapján kerül meghatározásra Vis major esetén a szankciók alkalmazásától az MVH részben, vagy teljes egészében eltekinthet. 6. Az együttműködési megállapodás érvényessége 6.1. Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba Kedvezményezett az együttműködési megállapodás aláírásának napjától kötelezettséget vállal a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak betartására. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen együttműködési megállapodást, valamint a vonatkozó MVH közlemény rendelkezéseit megismerte, és tudomásul vette. 9

10 7.2. Az együttműködő felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a jelen együttműködési megállapodásban előírt mindennemű bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatósága felé köteles teljesíteni Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni: Közösségi jogforrások A TANÁCS december 10-i 3730/87/EGK RENDELETE a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról; A BIZOTTSÁG október 29-i 3149/92/EGK RENDELETE a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; A BIZOTTSÁG november 8-i, 1819/2005/EK RENDELETE az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról Hazai jogforrások évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; évi LXXIII. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról; évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról; évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; /2003. (VI. 7.) Kormányrendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról; /2003. (IX. 9.) Kormányrendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről; /2004. (IV. 27.) Kormányrendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról; /2006. (I. 27.) MVH Közlemény a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel feltételei a segélyszervezetek részére. 10

11 Jelen együttműködési megállapodás 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Kedvezményezettet, 4 példány az MVH Központi Hivatalát illeti meg. A jelen együttműködési megállapodást a segélyszervezet cégszerű aláírásra jogosult képviselője és az MVH képviseletében eljáró személy írja alá. Kelt, Budapest, hó. nap... MVH Pénzügyi igazgató... Kedvezményezett (aláírásra jogosult személy cégszerű aláírása, bélyegző)... MVH képviseletében 11

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

A pályázati adatlapot jelen együttműködési megállapodás alatt lévő, "tovább a pályázati adatlapra" linkre kattintva tudják elérni.

A pályázati adatlapot jelen együttműködési megállapodás alatt lévő, tovább a pályázati adatlapra linkre kattintva tudják elérni. A pályázati adatlapot jelen együttműködési megállapodás alatt lévő, "tovább a pályázati adatlapra" linkre kattintva tudják elérni. Jelen megállapodás csak tájékoztató. Az aláírandó példányt, a pályázat

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklet Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) - a továbbiakban MÖSZ, Másrészről Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás,

Együttmőködési megállapodás, Együttmőködési megállapodás, amely létrejött egyrészrıl a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) a továbbiakban Élelmiszerbank, képviseletében eljár: Cseh Balázs - elnök,

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest, Mária u. 3.) a továbbiakban GYEA, képviseletében eljár: Király Gábor - elnök, másrészrıl..........(név,

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás 1. számú példány Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) - a továbbiakban MÖSZ, Másrészről Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról I. A vaj rögzített áron történő felvásárlása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor magántárolási támogatásáról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.: A /2006. ( )MVH Közlemény 3. számú melléklete Ikt.sz.: Dok.azonosító:... számú példány Szerződés szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a rizs intervenciója felvásárlás, tárolás, készletértékesítés során elvégzendő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. TÁJÉKOZTATÓ SOVÁNY TEJ ÉS SOVÁNY TEJPOR ÁLLATI TAKARMÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2004/2005. Tisztelt Olvasó! Az Európai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei 2. számú melléklet A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei Jelen melléklet az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről szóló, a Mezőgazdasági és

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET MEGÁLLAPODÁS FELEK: mely létrejött egyrészről: Megnevezése: Makó Város Önkormányzata Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Telefonszáma: 62/511-800 Pénzintézeti számlaszám: 12069000-01103144-00100007

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben