140/2009. (X. 29.) FVM rendelet. a gabona és rizs intervenciójáról. Az intervenciós készletek felvásárlása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "140/2009. (X. 29.) FVM rendelet. a gabona és rizs intervenciójáról. Az intervenciós készletek felvásárlása"

Átírás

1 1 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában szereplő feladatkörömre - a következőket rendelem el: Az intervenciós készletek felvásárlása 1. (1) Intervencióra felajánlhat az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes gabonát és rizst (a továbbiakban: felajánlott áru) annak tulajdonosa, valamint a felajánlott árura vonatkozóan rendelkezési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: felajánlók) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közzétett ajánlati formanyomtatvány kitöltésével. Közraktározott gabona és rizs is felajánlható intervencióra, amennyiben a felajánlott áru per-, teher- és igénymentességét a 2. (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül igazolják. (2) Az ajánlatot az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. Az ajánlati formanyomtatványhoz mellékelni kell a közösségi jogi aktusban meghatározott kötelező dokumentumokon túl: a) a felajánláskori tárolás helyéről készített, a raktár beazonosítását szolgáló helyszínrajzot, b) a telep megközelítését elősegítő térképvázlatot, illetve c) amennyiben a felajánlás érvényességéhez szükséges, a biztosíték letételét igazoló bizonylatot. (3) Egy formanyomtatványon egyszerre csak egyféle gabona vagy rizs ajánlható fel. (4) Az ajánlat kérelemnek minősül, amelyet postán vagy telefax útján lehet benyújtani. Ha a kérelem benyújtására közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus határidőt állapít meg, csak az a felajánlás tekinthető érvényesnek, amely legkésőbb a meghatározott időpontig a mellékletekkel együtt hiánytalanul beérkezik az MVH-hoz. (5) Ha közösségi jogi aktus ajánlati biztosíték letételét írja elő, az ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha a biztosítékot a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint az MVH rendelkezésére bocsátották. 2. (1) Az MVH jogosult a felajánlást előzetesen elutasítani, ha a felajánló által benyújtott ajánlaton szereplő felajánlott áru: a) nincs a felajánláskori tárolás helyén, vagy b) nem éri el a közösségi jogi aktus által meghatározott minimális felajánlható mennyiséget, vagy c) nem éri el a közösségi jogi aktus által meghatározott minimális minőséget, vagy d) a felajánlott árut nem elkülönítve tárolják, vagy e) közraktározását a felajánlási adatlapon nem közölték. (2) Ha közösségi jogi aktus a felvásárolható árumennyiség tekintetében mennyiségi korlátot állapít meg, akkor odaítélési együttható alkalmazására kerülhet sor. Ebben az esetben a felajánlónak az így meghatározott mennyiségű árut kell az MVH részére átadnia. (3) A felajánlott áru átvétele történhet beszállítással MVH ellenőr jelenlétében vagy képviselő közreműködésével, illetve ha jogszabály nem zárja ki, helyben MVH ellenőr jelenlétében vagy közraktár közreműködésével. Beszállításos áruátvétel esetén az MVH beszállítási értesítőt küld a felajánló és a raktározó részére. Ha a felajánló a kitöltött beszállítási értesítőt nem küldi vissza a kézhezvételt követő 1 hónapon belül, akkor a felajánlás elutasítható. A felajánlott áru átvételével kapcsolatosan előzetesen egyeztetett időpont az MVH írásos engedélye alapján egy alkalommal módosítható. A nem egyeztetett időpontokban történő szállítást az MVH elutasíthatja. Az MVH azon beszállított mennyiségek beszállítását elutasítja, amelyek a beszállításnál alkalmazott szállítójármű kapacitásán felüli mértékben meghaladják az intervenciós felvásárlásra elfogadott mennyiséget. (4) Ha jogszabály nem zárja ki, a felajánlónak lehetősége van az átvétel során észlelt minőségi kifogások alapján saját költségén egy alkalommal a felajánlott áru húsz munkanapon belüli cseréjére vagy a minőség javítására, de ebben az esetben sem lépheti túl a jogszabályban meghatározott beszállítási határidőt. (5) Ha közraktározott áru kerül felajánlásra, és a felajánló ezt a tényt nem közli a felajánlási adatlapon az MVH-val, vagy az árut a felajánlást követően közraktároztatják, akkor a felajánlást el kell utasítani. A felajánlási adatlapon jelzett módon közraktározott áru felajánlása esetén az MVH lefolytatja az átvételi eljárást, azonban az ellenérték kifizetésére kizárólag a felajánlott áru per-, teher- és igénymentességének hitelt érdemlő igazolása esetén kerülhet sor. A közraktárjegy bevonásáról szóló dokumentumot a felajánlónak az MVH felajánlott áru átvételéről szóló döntése kézhezvételét követő tíz munkanapon belül kell benyújtania az MVH részére, ellenkező esetben a felajánlást el kell utasítani.

2 2 (6) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos felajánlót terhelő általános költségeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (7) Az intervenciós felajánlás visszavonásának vagy elutasításának költségeit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A felajánlónak saját költségén kell az elutasított vagy visszavont áru elszállításáról gondoskodnia. 3. (1) A felajánlott áru mintavételezését és minőségvizsgálatát csak azok a 3. számú mellékletben meghatározott laboratóriumok végezhetik, amelyek a vizsgálat időpontjában rendelkeznek a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minősítéssel és az MVH-val kötött, a mintavételezésre és a minőségvizsgálatra vonatkozó érvényes szerződéssel. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott laboratóriumok a mintavétel során tárolónként és legfeljebb 500 tonnánként egy reprezentatív mintát képeznek, azzal a kiegészítéssel, hogy az utolsó reprezentatív minta alapjául szolgáló mennyiség ettől +10%-kal eltérhet. Azon tételek esetében, amelyek a (6) bekezdés alapján mikotoxin vagy szennyezőanyag-tartalom vizsgálatra is ki vannak jelölve, az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról, valamint módosításairól szóló, február 23-i 401/2006/EK bizottsági rendelet által előírt sűrített mintavételezési szabályok a mérvadók azzal a kiegészítéssel, hogy a vizsgálathoz képzett minták legfeljebb 2500 tonna felajánlott árut reprezentálhatnak. (3) A reprezentatív mintákból három mintasor készül, amelyből egy a felajánlót illeti, egyet az MVH - a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus által meghatározottak szerint részben a felajánló költségére - laboratóriumban megvizsgáltat, egy pedig referenciamintaként - egy esetleges későbbi vizsgálat céljából - a vizsgálatot végző laboratóriumban kerül megőrzésre. (4) A felajánlott tételre vonatkozó reprezentatív minták laboratóriumi vizsgálati eredményeinek összesítése - az esésszám kivételével - a súlyozott átlagolás szabályai szerint történik. Ha az így keletkezett átlageredmény bármely paramétere nem felel meg az intervenciós követelményeknek, a felajánlott áru teljes mennyisége elutasításra kerül. Amennyiben az átlageredmény megfelelő, és a részminták legfeljebb harmadánál tapasztalható 0,5 százalékpontot meg nem haladó eltérés, akkor az MVH az átlageredmény alapján a tételt elfogadja. (5) Abban az esetben, ha a felajánló vagy az intervenciós raktár a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapított minőségi eredményt nem fogadja el, újabb, döntő érvényű laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezhet a referenciaminta bevizsgáltatásával. A döntő laboratóriumi vizsgálatot az előző vizsgálatot végző laboratóriumtól eltérő - az (1) bekezdésben meghatározott körbe tartozó - laboratórium végzi. A döntő laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények a felajánlóra és az intervenciós raktárra nézve is kötelező érvényűek. A döntő vizsgálatok költsége a vitában vesztes felet terheli. (6) Az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 4. -a szerint működő Gabona Termékpálya Bizottság által minden gazdasági évben kockázatelemzés alapján elkészített javaslatot követően az agrárpolitikáért felelős miniszter meghatározza, hogy mely gabonafélék esetén, mely mikotoxinokat és szennyezőanyagokat, milyen arányban és milyen körzetekben kell vizsgálnia az MVH-nak a rendes minőségvizsgálattal egy időben. Az MVH az előírt mértéken felül egyedi esetekben kezdeményezheti a mikotoxin és szennyezőanyag-tartalom vizsgálatokat. 4. (1) A felajánlott áru elfogadásáról, illetve elutasításáról az MVH határozatot hoz. A felajánlott áru elfogadása esetén az MVH elkészíti a felajánlott árura vonatkozó átvételi jegyzéket, valamint a vételár-kalkulációt, és azokat a határozat közlésével egyidejűleg elküldi a felajánló, valamint az intervenciós raktár részére. (2) Az MVH a kifizetésre kerülő nettó vételárat a közösségi jogi aktusok által meghatározottak szerint, e rendelet 1. számú mellékletében meghirdetett átalányösszegek figyelembevételével állapítja meg. (3) A felajánlónak legkésőbb az átvételkor készült helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell arról, hogy számla helyett felvásárlási jegy kiállítására tart igényt. (4) A közösségi jogi aktusban meghatározott kifizetési határidő sérelme nélkül a kifizetés legkorábban az MVH határozatához mellékelt számlakitöltési tájékoztatónak megfelelően elkészült számla MVH-hoz történő megérkezését követő ötödik munkanapon történik. (5) Az ajánlattételi biztosíték felszabadításáról vagy bevonásáról az MVH a felajánlás elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntést követően külön eljárás során dönt a Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az intervenciós készletek tárolása 5. (1) Az MVH az intervenciós célra felajánlott raktárakról a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 26. (1) bekezdésének e) pontja alapján hatósági nyilvántartást vezet. (2) Az intervenciós raktárakat az MVH választja ki. Az intervenciós központok és a szerződött intervenciós raktárak listáját az MVH az internetes honlapján teszi közzé. (3) Az MVH a gabona és rizs intervenciójával kapcsolatos feladatainak elvégzése céljából - különösen az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról szóló, június 21-i 884/2006/EK bizottsági rendelet előírásaira figyelemmel - jogosult hatósági szerződést kötni az intervenciós tárolás követelményeinek megfelelő raktárak üzemeltetőivel, a közraktárakkal, a vizsgálatokat végző laboratóriumokkal, valamint egyéb, a gabona és rizs intervencióval kapcsolatban szolgáltatást végző természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal. (4) Az MVH az intervenciós raktározók részére a velük megkötött szerződés alapján a tényleges készlet figyelembevételével az áru helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvvel történő átvételétől tárolási díjat, valamint egyszeri be- és kitárolási díjat (a

3 3 továbbiakban együtt: raktározási díjat) fizet. A tárolási díj magában foglalja a tárolás folyamán szükséges kezelések és műveletek költségét is. (5) Az MVH a raktározási díjakat évenként felülvizsgálhatja és egyoldalúan módosíthatja, azzal a feltétellel, hogy a megállapított raktározási díj nem térhet el a 884/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján euróban meghatározott összegektől. Átváltási árfolyamként az Európai Központi Bank által október 1-jét megelőzően utoljára megállapított árfolyamot kell alkalmazni a következő év szeptember 30-ig. (6) A (3) bekezdés szerinti személyekkel szerződés nem köthető, ha felszámolási eljárás, csőd- vagy végelszámolási eljárás alatt állnak, továbbá, ha a természetes személy a gazdasági tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll, illetve a szerződéskötést követően meginduló felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás a szerződés bontó feltétele, amelynek bekövetkezése esetén a (4) bekezdésben meghatározott díjak nem folyósíthatók. Az intervenciós készletek értékesítése 6. (1) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az MVH az internetes honlapján, a Központi Hivatalában, valamint a kirendeltségein teszi közzé. (2) Az intervenciós készletek megvásárlására vonatkozó ajánlatokat az MVH Központi Hivatalához az MVH ajánlattételi felhívásában meghatározott módon kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok érvényessége az MVH Központi Hivatalához történő megérkezés időpontja alapján kerül meghatározásra. (3) Az intervenciós készletek értékesítésére benyújtott ajánlatokat sem módosítani, sem visszavonni nem lehet. (4) Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha az Európai Bizottság által meghatározott biztosítékot a Korm. rendeletben meghatározottak szerint az MVH rendelkezésére bocsátották. A készpénz biztosíték akkor tekinthető rendelkezésre bocsátottnak, ha az ajánlattételi felhívásban közzétett bankszámlán az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában hozzáférhető és intervenciós jogcímre leköthető. (5) A nyertes pályázó részére az MVH a közösségi jogi aktusban meghatározott határidőn belül határozatot hoz, és azt a számlával együtt megküldi a pályázónak. A nyertes pályázó köteles elfogadni az elnyert mennyiség plusz/mínusz ötszázalékos mértékű eltérését. Az MVH az elutasított ajánlatokról is határozatot hoz. (6) Fizikai mozgatással történő kitárolás csak a teljes vételár megfizetését követően, MVH ellenőr vagy az MVH megbízottja jelenlétben kezdhető meg. Kitárolási szándékát a vevőnek a kitárolást megelőző három munkanappal az MVH tárolás helye szerint illetékes kirendeltségével kell közölnie. (7) A tétel tárolási körülményeinek és minőségének megfelelőségéről a vevőnek - lehetőleg az ajánlattétel előtt, de legkésőbb - a kitárolás megkezdéséig meg kell győződnie. Amennyiben a kitároláskor az elnyert tétel rövid határidőn belül javítható minőségi hibája állapítható meg (így különösen rovarfertőzöttség, illetve rostálással javítható állaghiba esetén), a vevő nem jogosult visszautasítani a tétel átvételét. Amennyiben a kitárolás során az elnyert tétel előzetes vizsgálattal meg nem állapítható hibából következően nem felel meg az intervenciós követelményeknek, a vevő a tétel érintett részének átvételét visszautasíthatja, vagy ha azt jogszabály nem zárja ki, cseretételt kérhet. Amennyiben az elnyert gabonából vagy rizsből az érintett résznek megfelelő mennyiség önálló tételben vagy tételekben szabad intervenciós készletként nem áll rendelkezésre, cseretétel kijelölésére nincs lehetőség. (8) Ha az árut a megadott határidőig az intervenciós raktárból kiszállították, az MVH a vételárat az elnyert és a kitárolt mennyiség közötti különbség alapján kiigazítja. Ha az áru fizikai mozgatás nélkül átadásra került, az MVH a vételárat az elnyert és az átadott mennyiség közötti különbség alapján kiigazítja. (9) Az ajánlattételi biztosíték felszabadításáról vagy bevonásáról az MVH a felajánlás elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntést követően külön eljárás során dönt a Korm. rendeletben meghatározottak szerint. (10) Az MVH az intervenciós követelményeknek meg nem felelő készleteket (veszteségkezelés során keletkezett tételek) az (1)-(9) bekezdéseknek megfelelően értékesítheti. Az MVH az értékesítésből befolyt összeget az adott tételből származó veszteségek kiegyenlítésére fordítja. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az Európai Unió jogának való megfelelés 8. Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet); b) a Bizottság 670/2009/EK rendelete (2009. július 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a durumbúza és a hántolatlan rizs pályázati eljárás útján történő intervenciós felvásárlása tekintetében történő rögzítéséről,

4 4 valamint a 428/2008/EK és a 687/2008/EK rendelet módosításáról; c) a Bizottság 687/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról; d) a Bizottság 127/2009/EK rendelete (2009. február 12.) a kifizető ügynökségek vagy az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról; e) a Bizottság 884/2006/EK rendelete (2006. június 21.) az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról; f) a Bizottság 2220/85/EGK rendelete (1985. július 22.) a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról, valamint módosításai; g) a Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról, valamint módosításai; h) a Bizottság 401/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról, valamint módosításai. 1. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez A felajánlót a következő általános költségek terhelik: a) Az alábbiakban felsorolt laboratóriumi vizsgálatok díjai A felajánlót általánosan terhelő költségek Gabonaféle Költségtétel Költségdíj összege (ÁFA nélkül) cirok tannintartalom meghatározása Ft/minta durumbúza az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt Ft/minta fehérjetartalom meghatározása Ft/minta közönséges búza az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt Ft/minta fehérjetartalom meghatározása Ft/minta Zeleny-teszt Ft/minta abban az esetben, ha a Zeleny-teszt eredménye Ft/minta közé esik: a gépi feldolgozhatósági teszt* rizs rizs minőségvizsgálata Ft/minta Bármely gabonaféle vagy szennyezőanyag-tartalom vizsgálat toxinonként Ft/toxin/minta rizs esetében* egyéb szennyezőanyag-vizsgálat (pl Ft/szercsoport/minta szermaradvány, nehézfém) * Amennyiben történt ilyen. b) Ha ismételt, döntő érvényű laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, és annak eredménye megerősíti az áru átvétele során az MVH ellenőre által vett reprezentatív mintára vonatkozó laboratóriumi vizsgálat eredményét, akkor az a) pont szerinti költségeket kell számítani; c) Ha tételcserére vagy a tétel minőségének javítására kerül sor, akkor - közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában - az MVH-nak okozott többletköltségek a raktározó és az MVH közötti tárolási szerződésnek megfelelően kerülnek meghatározásra; d) Vételárat módosító egyéb díjtétel: Költségtétel szállítási költségtényező egyszeri kitárolási díj A költségtétel részletezése Költségdíj összege (ÁFA nélkül) ha közösségi jogi aktus előírja, a felvásárlási 15 Ft/t/km árat korrigáló tényező helyben történő átvétel esetén közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában a tárolási szerződésben

5 5 ** Adott év október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszaka tekintendő. meghatározott, adott évi fizikai mozgatással történő kitárolási díjösszeg** 2. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez A felajánlót elutasítás esetén terhelő költségek Költségtétel A költségtétel részletezése Költségdíj összege (ÁFA nélkül) Adminisztrációs díj - ügyvitel munkadíj, postai költség költsége Ft Adminisztrációs díj - előzetes kiszállási díj, munkadíj, postai költség helyszíni ellenőrzés költsége* Ft Adminisztrációs díj - betároláskor végzett ellenőrzéskiszállási díj, munkadíj, postai költség Ft költsége* közösségi jogi aktus eltérő az elutasított tétel betárolásra került részérerendelkezése hiányában a Betárolási díj* vonatkozóan, a raktározási szerződésbentárolási szerződésben foglalt összegeknek megfelelően meghatározott, adott évi betárolási díjösszeg típusától függően** az elutasított tétel tárolásra került részére és aközösségi jogi aktus eltérő Tárolási díj* tárolás időtartamára vonatkozóan, mindenrendelkezése hiányában a megkezdett hónap után, a raktározásitárolási szerződésben szerződésben foglalt összegeknek megfelelően meghatározott adott évi tárolási díjösszeg** közösségi jogi aktus eltérő az elutasított tétel kitárolásra került részérerendelkezése hiányában a Kitárolási díj* vonatkozóan, a szállítóeszköz típusánaktárolási szerződésben függvényében, a raktározási szerződésbenmeghatározott adott évi foglalt összegeknek megfelelően kitárolási díjösszeg, az áru fizikai mozgatásának típusától függően** Laboratóriumi vizsgálati díj* a felajánlott gabona minőségvizsgálati díja * Amennyiben történt ilyen. ** Adott év október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszaka tekintendő. 3. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez az 1. számú melléklet a) pontja alapján A gabona és rizs intervenciójával kapcsolatban mintavételt és minőségvizsgálatot végző laboratóriumok listája 1. Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársaság Gabona Control Laboratorium, 1095 Budapest, Soroksári út SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1124 Budapest, Sirály u. 4.

6 3. Mertcontrol Részvénytársaság, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út INSPECTION SERVICES HUNGARY Szolgáltató Minőségellenőrző Korlátolt Felelősségű Társaság, 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u Hajdúsági Gabonaipari Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Széchenyi u Cargill Magyarország Zrt., 1134 Budapest, Váci út Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárműszerközpont, a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT számon Akkreditált Vizsgáló Laboratórium, 4032 Debrecen, Böszörményi u

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet. a gabona és rizs intervenciójáról. Az intervenciós készletek felvásárlása

140/2009. (X. 29.) FVM rendelet. a gabona és rizs intervenciójáról. Az intervenciós készletek felvásárlása Hatály: 2014.III.15. - 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 100/2011. (XI. 5.) VM rendelete a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 100/2011. (XI. 5.) VM rendelete a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 129. szám 32133 A vidékfejlesztési miniszter 100/2011. (XI. 5.) VM rendelete a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 173/2014. (X.17.) számú MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 173/2014. (X.17.) számú MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2014. (X.17.) számú MVH KÖZLEMÉNYE a közönséges búza 2014/2015. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról Az Európai Unió Közös

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 97/2016. (XI. 3.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 97/2016. (XI. 3.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2016. (XI. 3.) számú KÖZLEMÉNYE a közönséges búza 2016/2017. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról I. A támogatás jogszabályi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2009. (III. 12.) számú KÖZLEMÉNYE. az intervenciós vaj tárolásában való részvételről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2009. (III. 12.) számú KÖZLEMÉNYE. az intervenciós vaj tárolásában való részvételről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2009. (III. 12.) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós vaj tárolásában való részvételről I. Az intervenciós vaj tárolása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 27. Miniszteri rendeletek. Miniszteri utasítás. Közlemények

LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 27. Miniszteri rendeletek. Miniszteri utasítás. Közlemények LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 27. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Miniszteri rendeletek 22/2008. (II. 28.) FVM r. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról I. A vaj rögzített áron történő felvásárlása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról I. A vaj és tejszín magántárolásának támogatása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2010. (IX. 15.) számú KÖZLEMÉNYE. az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2010. (IX. 15.) számú KÖZLEMÉNYE. az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2010. (IX. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

I. Intervenciós készletek értékesítése. II. Az értékesítés tárgya. III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

I. Intervenciós készletek értékesítése. II. Az értékesítés tárgya. III. Az ajánlat benyújtásának feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2007. (VII. 3.) számú AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a magyar intervenciós készletből származó gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati

Részletesebben

I. Intervenciós készletek értékesítése. II. Az értékesítés tárgya. III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

I. Intervenciós készletek értékesítése. II. Az értékesítés tárgya. III. Az ajánlat benyújtásának feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2007. (VIII. 7.) számú AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a magyar intervenciós készletből származó gabona (cirok és árpa) belső piacon történő értékesítésére vonatkozó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.: A /2006. ( )MVH Közlemény 3. számú melléklete Ikt.sz.: Dok.azonosító:... számú példány Szerződés szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a rizs intervenciója felvásárlás, tárolás, készletértékesítés során elvégzendő

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

I. Intervenciós készletek értékesítése

I. Intervenciós készletek értékesítése A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2009. (V. 29.) számú AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a magyar intervenciós készletből származó alkohol Közösségben történő értékesítésére vonatkozó részleges pályázati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/2006. (I. 10.) számú KÖZLEMÉNYE. a gabonafélék intervenciós tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/2006. (I. 10.) számú KÖZLEMÉNYE. a gabonafélék intervenciós tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/2006. (I. 10.) számú KÖZLEMÉNYE a gabonafélék intervenciós tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról I. A sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlása Az Európai

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 1. számú példány. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 1. számú példány. amely létrejött A 9/2006. (I. 20.) MVH Közlemény 1. számú melléklete Ikt.sz.: Dok.azonosító: 1. számú példány Szerződés szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (OR. en) 7641/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. március 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 2006.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 A BIZOTTSÁG 1572/2006/EK RENDELETE (2006. október 18.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

129/2007. (X. 31.) FVM rendelet

129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés a) és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK PIACSZABÁLYOZÁSA

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK PIACSZABÁLYOZÁSA FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK PIACSZABÁLYOZÁSA Szerző: TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 177/2009. (XI. 20.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 177/2009. (XI. 20.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 177/2009. (XI. 20.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történő részvétel feltételei a segélyszervezetek részére a 2010-es költségvetési évvel kezdődő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

2013.07.30 2013.12.31 10. 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 2013.07.30 2013.12.31 10 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 5., szombat. Tartalomjegyzék. 99/2011. (XI. 5.

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 5., szombat. Tartalomjegyzék. 99/2011. (XI. 5. MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 5., szombat Tartalomjegyzék 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 100/2011. (XI. 5.) VM rendelet 101/2011. (XI. 5.) VM rendelet 102/2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról I. Előzmények Jelen közlemény a cukorrépa-termelők 2013.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2011. (IV. 05.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2011. (IV. 05.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2011. (IV. 05.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történő részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2011-es költségvetési

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) MOVE2HUNGARY Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az S0001, S0002 és S0003 típusú intervenciós készletjelentés formanyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az S0001, S0002 és S0003 típusú intervenciós készletjelentés formanyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az S0001, S0002 és S0003 típusú intervenciós készletjelentés formanyomtatványhoz A formanyomtatványokat géppel, vagy kék színű tintával, nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni! I.

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 119. szám 12883 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 4/2014. (IX. 1.) FM rendelete a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z)

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor magántárolási támogatásáról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

L 192/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.19.

L 192/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.19. L 192/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.19. A BIZOTTSÁG 687/2008/EK RENDELETE (2008. július 18.) a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben