ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETİSÉGE melléklet 3 A díjazás és számlázás alapelvei 3 3. a. melléklet 3 Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme 3 Hatályos: november 2. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

3 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A Szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: NET-PORTAL Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzékszám: Székhely: 4026 Debrecen Hajó u. 12 fszt 1 A Szolgáltató telephelye(i): 4026 Debrecen Bethlen u. 29. A továbbiakban: Szolgáltató vagy NET-PORTAL Kft. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet alapján december 1-tıl határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje október 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE Telefonszám: normál szám: 52/ , kék szám: 1256 A személyes ügyfélszolgálat elérhetısége: 4031 Debrecen Bartók Béla út 23. A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00, Internetes honlap: 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE 9.1. A szolgáltatás az Elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, és/vagy a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet Szolgáltatás szünetelése az Elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt: Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozó kérelme alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni, amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik. Az Elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a Szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony Hatályos: november 3. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

4 folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni Elıfizetı esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén 3 hónap. Az Elıfizetı szüneteltetési kérelmét a Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha az Elıfizetınek nincs díjtartozása. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a Szolgáltató által az Elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat az ott jelzett fizetési határidı lejáratáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az Elıfizetı több elıfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Elıfizetı összes elıfizetésén egyidejőleg azonnali hatállyal alkalmazni. Amennyiben az Elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a Szolgáltató köteles a szüneteltetést megelızı állapot visszaállításáról gondoskodni Amennyiben az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon befolyásolja, illetve a jelen általános szerzıdési feltételek 10. és 11. pontjait képezı internet etikai szabályok dokumentumban foglaltakat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti Ha az Elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti Ha a szolgáltatás a pontokban leírtak alapján szünetel, az Elıfizetı teljes díjfizetésre kötelezhetı. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért a 2. mellékletben szereplı díjat számolhat fel. A szolgáltatásnak az Elıfizetı érdekkörében felmerülı szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelısséget A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı ok esetén. Ha az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére az Elıfizetı elızetes, 15 nappal korábban történı értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más mőszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg ( rendszeres karbantartás ). Az ilyen szüneteltetés idıtartama a rendelkezésre állás idıtartamába nem számít bele. Hatályos: november 4. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

5 Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minıségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenı üzembiztonság idıszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelızése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbıvítés, stb.) Rendszeres karbantartási munkálatokat minden héten kedden és csütörtökön között lehet elvégezni, ettıl eltérı idıpontban végzett karbantartás az Elıfizetı 15 nappal korábban történı értesítése mellett lehetséges. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. 10. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTE- TETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FEL- TÉTELEI A Szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatást az Elıfizetı elızetes vagy egyidejő értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minıségi vagy más jellemzıit: a) Amennyiben az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van és az Elıfizetı a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott Amennyiben az Elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követıen a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minıségi vagy más jellemzıinek csökkentését vagy szüneteltetését haladéktalanul megszüntetni. b) Amennyiben az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha b.1. Az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott. b.2. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minısülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek: i. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják ii. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségő , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják. iii. Az olyan -eket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a címzettek listában (To, Cc, Bcc) A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereske- Hatályos: november 5. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

6 delmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyiségő levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. b.3. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely : i. feladójának címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. iii. iv. vírussal fertızött csatolt állományt tartalmaz amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemő akarata ellenére is végbemehet. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e- mail. b.4. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történı behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen : i. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képezı adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, iii. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az elıfizetıt kompromittálhatja, illetve a számítógép mőködését hátrányosan befolyásolhatja, iv. mások tulajdonát képezı számítógépek és azok erıforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök). b.5. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely : i. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzıi jogokat sért ii. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, iii. iv. az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, az Elıfizetı által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. b.6. Abban az esetben, ha a NET-PORTAL Kft eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentıs társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentıs mértékben sérti az NET-PORTAL Kft üzleti érdekeit, a NET-PORTAL Kft fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevıt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. Hatályos: november 6. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

7 c) Amennyiben az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató a híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást igénybevevı közvetítı Szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az elıfizetıi hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha a jelen bekezdés a.) és c.) pontjaiban meghatározott feltételek az Elıfizetı által a közvetítıválasztás bevezetésének és alkalmazásásnak feltételeirıl szóló jogszabály szerint választott közvetítı Szolgáltató vonatkozásában állnak fenn Amennyiben az Elıfizetı több elıfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Elıfizetı összes elıfizetésén egyidejőleg azonnali hatállyal alkalmazni A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért a 2. mellékletben szereplı díjat számolhat fel. 11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTA- TÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A szerzıdés felmondásának szabályai az Elıfizetı részérıl Az Elıfizetı bármikor, indoklás nélkül, a pontban részletezett, az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában írásban, 8 napos felmondási idıvel jogosult a szerzıdést jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követı legkésıbb 8. nap. A szerzıdés Elıfizetı részérıl történı felmondása az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Határozott vagy határozatlan idejő szerzıdést az Elıfizetı a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elıfizetı elızetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerzıdésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzıdés a felmondás idıpontjában szőnik meg ADSL Szolgáltatás felmondása szolgáltatóváltással. A szolgáltató váltás menete: 1. Az elıfizetı az új szolgáltatónál szerzıdést köt 2. Az új szolgáltató a kábelhálózat tulajdonosának jelzi, az elıfizetı szolgáltató váltási szándékáról. A kábelhálózat tulajdonosa megkérdezi a Szolgáltatót, hogy hozzájárul-e szolgáltatóváltáshoz. Amennyiben az elıfizetınek nincs érvényes hőségnyilatkozata, valamint nincs lejárt számlatartozása az ISP nek hozzá kell járulnia a szolgáltatóváltáshoz. Hatályos: november 7. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

8 3. A szolgáltató 5 munkanapon belül ellenırzi, hogy az elıfizetınek van-e számlatartozása, hőségnyilatkozata. 4. A vizsgálat eredményérıl a szolgáltató tájékoztatja az átvevı szolgáltatót. 5. Ha az elıfizetı egyértelmően jelzi maradási szándékát (új szerzıdés kötésével) akkor a Szolgáltató a kábelhálózat tulajdonosának jelzi, hogy az elıfizetı maradni kíván, ellenkezı esetben a Szolgáltató jóváhagyja a szolgáltatóváltást. 6. A kábelhálózat tulajdonosa az új szolgáltatóhoz regisztrálja az elıfizetıt. A Szolgáltatónak a szolgáltatást addig kell biztosítani az elıfizetınek is addig van fizetési kötelezetsége - amíg a kábelhálózat tulajdonosa nem értesíti a Szolgáltatót az átregisztálás megtörténtérıl. Ha az elıfizetınek 10 napon túli lejárt fizetési tartozása van, abban az esetben a Szolgáltató a szolgáltatóváltási igényt elutasítja. Amennyiben az elıfizetınek a hőségnyilatkozata még nem járt le, a szolgáltatóváltásra csak a szerzıdésbontási díj kiegyenlítése után van lehetıség A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a I. és II. pontban meghatározottak kivételével 60 nap. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni, kivéve, ha az elıfizetıt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Elıfizetı e módon történı értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az elıfizetıt a szerzıdés felmondásáról egyéb módon is értesítheti Ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, és az Elıfizetı ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerzıdés megszüntetését, úgy az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató köteles az elıfizetıt haladéktalanul értesíteni A felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, és a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy a szerzıdésszegés megszüntetése egyben a Szolgáltató részérıl történı felmondást is semmissé teszi I. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha a) az elıfizetıi akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az Elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követı 3 napon belül sem szünteti meg. A Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését veszélyeztetı cselekmények különösen: a.1. Az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott. Hatályos: november 8. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

9 a.2. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minısülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek : e) kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaz és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják i. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségő , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják. ii. Az olyan -eket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a címzettek listában (To, Cc, Bcc) A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyiségő levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. a.3. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely : i. feladójának címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. iii. iv. vírussal fertızött csatolt állományt tartalmaz amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemő akarata ellenére is végbemehet. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e- a.4. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történı behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen : i) az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képezı adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii) iii) iv) az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az elıfizetıt kompromittálhatja, illetve a számítógép mőködését hátrányosan befolyásolhatja, mások tulajdonát képezı számítógépek és azok erıforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök). a.5. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely : i. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzıi jogokat sért ii. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, iii. iv akotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, az Elıfizetı által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Hatályos: november 9. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

10 Abban az esetben, ha a NET-PORTAL Kft eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentıs társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentıs mértékben sérti a NET-PORTAL Kft üzleti érdekeit, a NET-PORTAL Kft fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevıt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. b) ha az Elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, c) az Elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy d) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. e) az Elıfizetı a szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja. f) az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a jelen ÁSZF 10. és 11. pontjait képezı internet etikai szabályok elnevezéső dokumentumban foglaltakat megszegi és ezt a felszólításban megjelölt határidı alatt sem szünteti meg. II. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az Elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti Ha az Elıfizetı írásban akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerzıdés megszőnését kívánja, ezzel szemben ténylegesen használja azt, és a díját a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidıig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult arra, hogy az elıfizetıt a szolgáltatásból kizárja és az elıfizetıi szerzıdést azonnali hatálylyal megszüntesse. A szerzıdés ilyen formában történı megszüntetése nem mentesíti az elıfizetıt a tényleges használat díjainak megfizetése alól Az elıfizetıi szerzıdés a Felek közös akaratával is megszüntethetı, illetve megszőnik bármely szerzıdı Fél jogutód nélküli megszőnése, illetve az egyéni Elıfizetı halála esetén Az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követıen a Szolgáltató az elıfizetıvel csak abban az esetben köt új elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetınek a szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi elıfizetıi szerzıdés megszőnését nem az Elıfizetı hibájából eredı, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az Elıfizetı tartozását csak jelentıs Hatályos: november 10. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

11 késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az Elıfizetı által korábban felhalmozott tartozás legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Elıfizetı által használt olyan címeket és a hozzájuk tartozó, a Szolgáltató szerverén tárolt tartalmat, melyet az Elıfizetı több mint 6 hónapja nem töltött le, a Szolgáltatónak jogában áll törölni akkor, ha az Elıfizetı és a Szolgáltató között nincs hatályban lévı hozzáférési (access) szolgáltatásról szóló elıfizetıi szerzıdés. Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követı 6 hónap letelte után az Elıfizetı címét / címeit a Szolgáltató újra felhasználhatja. Az Elıfizetı a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet A szerzıdés megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Elıfizetı túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Elıfizetı írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató nem fizet vissza, az a következı számlából jóváírásra kerül, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton felvehetı Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén Elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körően együttmőködik a Szolgáltatóval és az elızetesen egyeztetett idıpontban lehetıséget biztosít a használatába bocsátott eszközök visszavételezésére. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerzıdés megszőnésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben erre az egyeztetés kezdeményezését követı 30 napon belül saját hibájából nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes körő megtérítésére A Szolgáltató - a másik Szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az elıfizetıi szerzıdést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatát másik Szolgáltató használja, vagy a díjat másik Szolgáltató helyett szedi be, és a) /I. Vagy /II pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint b) a harmadik Szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére A Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy a jelen általános szerzıdési feltételek szerint korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak Szerzıdésbontás hőségidı alatt: Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben vállalta egy meghatározott ideig, hogy a adott szolgáltatást (ADSL szolgáltatás esetén az adott telefonvonalon) igénybe veszi hőségszerzıdést köt, ez idı alatt az elıfizetıi szerzıdés az elıfizetınek felróható ok(ok) miatt szőnik Hatályos: november 11. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

12 meg, az elıfizetı szerzıdésbontási díjat köteles fizetni a szolgáltatónak a szerzıdés megszőnésekor. Szerzıdésbontási díj mértéke: Forgalomkorlátozott Adsl szolgáltatás esetén: Korlátlan ADSL szolgáltatás esetén: Kábeles / mikrohullámú internetszolgáltatás esetén: Bérelt vonali szolgáltatás esetén: Ha hőségidı lejártáig több mint 12 hónap van: Ha hőségidı lejártáig több mint 12 hónap van: Ft Ft Ft 6 havi elıfizetési díj 4 havi elıfizetési díj 12. A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A Szolgáltató hibabejelentı szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetıségő, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Elıfizetı a jelen ÁSZF-nek megfelelıen fizeti az internet szolgáltatás díját A Szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot mőködtetni, ahol az Elıfizetı közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását Az Elıfizetı a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és címen jelentheti be. A Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni. A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az Elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját, b) az elıfizetıi hívószámot vagy más azonosítót, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), e) a hiba okában behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, f) a hiba okát, g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét h) (eredménytelenségét és annak okát) i) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással köteles az elıfizetıt értesíteni arról, hogy Hatályos: november 12. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben