ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETİSÉGE melléklet 3 A díjazás és számlázás alapelvei 3 3. a. melléklet 3 Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme 3 Hatályos: november 2. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

3 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A Szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: NET-PORTAL Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzékszám: Székhely: 4026 Debrecen Hajó u. 12 fszt 1 A Szolgáltató telephelye(i): 4026 Debrecen Bethlen u. 29. A továbbiakban: Szolgáltató vagy NET-PORTAL Kft. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet alapján december 1-tıl határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje október 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE Telefonszám: normál szám: 52/ , kék szám: 1256 A személyes ügyfélszolgálat elérhetısége: 4031 Debrecen Bartók Béla út 23. A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00, Internetes honlap: 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE 9.1. A szolgáltatás az Elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, és/vagy a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet Szolgáltatás szünetelése az Elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt: Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozó kérelme alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni, amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik. Az Elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a Szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony Hatályos: november 3. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

4 folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni Elıfizetı esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén 3 hónap. Az Elıfizetı szüneteltetési kérelmét a Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha az Elıfizetınek nincs díjtartozása. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a Szolgáltató által az Elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat az ott jelzett fizetési határidı lejáratáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az Elıfizetı több elıfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Elıfizetı összes elıfizetésén egyidejőleg azonnali hatállyal alkalmazni. Amennyiben az Elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a Szolgáltató köteles a szüneteltetést megelızı állapot visszaállításáról gondoskodni Amennyiben az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon befolyásolja, illetve a jelen általános szerzıdési feltételek 10. és 11. pontjait képezı internet etikai szabályok dokumentumban foglaltakat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti Ha az Elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti Ha a szolgáltatás a pontokban leírtak alapján szünetel, az Elıfizetı teljes díjfizetésre kötelezhetı. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért a 2. mellékletben szereplı díjat számolhat fel. A szolgáltatásnak az Elıfizetı érdekkörében felmerülı szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelısséget A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı ok esetén. Ha az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére az Elıfizetı elızetes, 15 nappal korábban történı értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más mőszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg ( rendszeres karbantartás ). Az ilyen szüneteltetés idıtartama a rendelkezésre állás idıtartamába nem számít bele. Hatályos: november 4. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

5 Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minıségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenı üzembiztonság idıszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelızése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbıvítés, stb.) Rendszeres karbantartási munkálatokat minden héten kedden és csütörtökön között lehet elvégezni, ettıl eltérı idıpontban végzett karbantartás az Elıfizetı 15 nappal korábban történı értesítése mellett lehetséges. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. 10. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTE- TETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FEL- TÉTELEI A Szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatást az Elıfizetı elızetes vagy egyidejő értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minıségi vagy más jellemzıit: a) Amennyiben az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van és az Elıfizetı a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott Amennyiben az Elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követıen a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minıségi vagy más jellemzıinek csökkentését vagy szüneteltetését haladéktalanul megszüntetni. b) Amennyiben az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha b.1. Az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott. b.2. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minısülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek: i. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják ii. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségő , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják. iii. Az olyan -eket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a címzettek listában (To, Cc, Bcc) A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereske- Hatályos: november 5. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

6 delmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyiségő levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. b.3. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely : i. feladójának címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. iii. iv. vírussal fertızött csatolt állományt tartalmaz amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemő akarata ellenére is végbemehet. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e- mail. b.4. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történı behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen : i. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képezı adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, iii. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az elıfizetıt kompromittálhatja, illetve a számítógép mőködését hátrányosan befolyásolhatja, iv. mások tulajdonát képezı számítógépek és azok erıforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök). b.5. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely : i. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzıi jogokat sért ii. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, iii. iv. az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, az Elıfizetı által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. b.6. Abban az esetben, ha a NET-PORTAL Kft eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentıs társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentıs mértékben sérti az NET-PORTAL Kft üzleti érdekeit, a NET-PORTAL Kft fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevıt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. Hatályos: november 6. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

7 c) Amennyiben az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató a híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást igénybevevı közvetítı Szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az elıfizetıi hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha a jelen bekezdés a.) és c.) pontjaiban meghatározott feltételek az Elıfizetı által a közvetítıválasztás bevezetésének és alkalmazásásnak feltételeirıl szóló jogszabály szerint választott közvetítı Szolgáltató vonatkozásában állnak fenn Amennyiben az Elıfizetı több elıfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Elıfizetı összes elıfizetésén egyidejőleg azonnali hatállyal alkalmazni A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért a 2. mellékletben szereplı díjat számolhat fel. 11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTA- TÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A szerzıdés felmondásának szabályai az Elıfizetı részérıl Az Elıfizetı bármikor, indoklás nélkül, a pontban részletezett, az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában írásban, 8 napos felmondási idıvel jogosult a szerzıdést jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követı legkésıbb 8. nap. A szerzıdés Elıfizetı részérıl történı felmondása az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Határozott vagy határozatlan idejő szerzıdést az Elıfizetı a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elıfizetı elızetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerzıdésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzıdés a felmondás idıpontjában szőnik meg ADSL Szolgáltatás felmondása szolgáltatóváltással. A szolgáltató váltás menete: 1. Az elıfizetı az új szolgáltatónál szerzıdést köt 2. Az új szolgáltató a kábelhálózat tulajdonosának jelzi, az elıfizetı szolgáltató váltási szándékáról. A kábelhálózat tulajdonosa megkérdezi a Szolgáltatót, hogy hozzájárul-e szolgáltatóváltáshoz. Amennyiben az elıfizetınek nincs érvényes hőségnyilatkozata, valamint nincs lejárt számlatartozása az ISP nek hozzá kell járulnia a szolgáltatóváltáshoz. Hatályos: november 7. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

8 3. A szolgáltató 5 munkanapon belül ellenırzi, hogy az elıfizetınek van-e számlatartozása, hőségnyilatkozata. 4. A vizsgálat eredményérıl a szolgáltató tájékoztatja az átvevı szolgáltatót. 5. Ha az elıfizetı egyértelmően jelzi maradási szándékát (új szerzıdés kötésével) akkor a Szolgáltató a kábelhálózat tulajdonosának jelzi, hogy az elıfizetı maradni kíván, ellenkezı esetben a Szolgáltató jóváhagyja a szolgáltatóváltást. 6. A kábelhálózat tulajdonosa az új szolgáltatóhoz regisztrálja az elıfizetıt. A Szolgáltatónak a szolgáltatást addig kell biztosítani az elıfizetınek is addig van fizetési kötelezetsége - amíg a kábelhálózat tulajdonosa nem értesíti a Szolgáltatót az átregisztálás megtörténtérıl. Ha az elıfizetınek 10 napon túli lejárt fizetési tartozása van, abban az esetben a Szolgáltató a szolgáltatóváltási igényt elutasítja. Amennyiben az elıfizetınek a hőségnyilatkozata még nem járt le, a szolgáltatóváltásra csak a szerzıdésbontási díj kiegyenlítése után van lehetıség A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a I. és II. pontban meghatározottak kivételével 60 nap. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni, kivéve, ha az elıfizetıt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Elıfizetı e módon történı értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az elıfizetıt a szerzıdés felmondásáról egyéb módon is értesítheti Ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, és az Elıfizetı ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerzıdés megszüntetését, úgy az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató köteles az elıfizetıt haladéktalanul értesíteni A felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, és a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy a szerzıdésszegés megszüntetése egyben a Szolgáltató részérıl történı felmondást is semmissé teszi I. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha a) az elıfizetıi akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az Elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követı 3 napon belül sem szünteti meg. A Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését veszélyeztetı cselekmények különösen: a.1. Az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott. Hatályos: november 8. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

9 a.2. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minısülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek : e) kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaz és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják i. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségő , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják. ii. Az olyan -eket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a címzettek listában (To, Cc, Bcc) A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyiségő levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja. a.3. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely : i. feladójának címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. iii. iv. vírussal fertızött csatolt állományt tartalmaz amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemő akarata ellenére is végbemehet. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e- a.4. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történı behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen : i) az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képezı adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii) iii) iv) az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az elıfizetıt kompromittálhatja, illetve a számítógép mőködését hátrányosan befolyásolhatja, mások tulajdonát képezı számítógépek és azok erıforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök). a.5. Az Elıfizetı a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva Szolgáltató szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít, amely : i. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzıi jogokat sért ii. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. Ilyen például a félrevezetı, trágár, szexuális, erıszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, iii. iv akotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek, az Elıfizetı által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Hatályos: november 9. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

10 Abban az esetben, ha a NET-PORTAL Kft eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentıs társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentıs mértékben sérti a NET-PORTAL Kft üzleti érdekeit, a NET-PORTAL Kft fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevıt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére. b) ha az Elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, c) az Elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy d) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. e) az Elıfizetı a szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja. f) az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a jelen ÁSZF 10. és 11. pontjait képezı internet etikai szabályok elnevezéső dokumentumban foglaltakat megszegi és ezt a felszólításban megjelölt határidı alatt sem szünteti meg. II. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az Elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti Ha az Elıfizetı írásban akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerzıdés megszőnését kívánja, ezzel szemben ténylegesen használja azt, és a díját a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidıig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult arra, hogy az elıfizetıt a szolgáltatásból kizárja és az elıfizetıi szerzıdést azonnali hatálylyal megszüntesse. A szerzıdés ilyen formában történı megszüntetése nem mentesíti az elıfizetıt a tényleges használat díjainak megfizetése alól Az elıfizetıi szerzıdés a Felek közös akaratával is megszüntethetı, illetve megszőnik bármely szerzıdı Fél jogutód nélküli megszőnése, illetve az egyéni Elıfizetı halála esetén Az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követıen a Szolgáltató az elıfizetıvel csak abban az esetben köt új elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetınek a szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi elıfizetıi szerzıdés megszőnését nem az Elıfizetı hibájából eredı, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az Elıfizetı tartozását csak jelentıs Hatályos: november 10. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

11 késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az Elıfizetı által korábban felhalmozott tartozás legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Elıfizetı által használt olyan címeket és a hozzájuk tartozó, a Szolgáltató szerverén tárolt tartalmat, melyet az Elıfizetı több mint 6 hónapja nem töltött le, a Szolgáltatónak jogában áll törölni akkor, ha az Elıfizetı és a Szolgáltató között nincs hatályban lévı hozzáférési (access) szolgáltatásról szóló elıfizetıi szerzıdés. Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követı 6 hónap letelte után az Elıfizetı címét / címeit a Szolgáltató újra felhasználhatja. Az Elıfizetı a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet A szerzıdés megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Elıfizetı túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Elıfizetı írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató nem fizet vissza, az a következı számlából jóváírásra kerül, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton felvehetı Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén Elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körően együttmőködik a Szolgáltatóval és az elızetesen egyeztetett idıpontban lehetıséget biztosít a használatába bocsátott eszközök visszavételezésére. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerzıdés megszőnésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben erre az egyeztetés kezdeményezését követı 30 napon belül saját hibájából nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes körő megtérítésére A Szolgáltató - a másik Szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az elıfizetıi szerzıdést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatát másik Szolgáltató használja, vagy a díjat másik Szolgáltató helyett szedi be, és a) /I. Vagy /II pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint b) a harmadik Szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére A Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy a jelen általános szerzıdési feltételek szerint korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak Szerzıdésbontás hőségidı alatt: Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben vállalta egy meghatározott ideig, hogy a adott szolgáltatást (ADSL szolgáltatás esetén az adott telefonvonalon) igénybe veszi hőségszerzıdést köt, ez idı alatt az elıfizetıi szerzıdés az elıfizetınek felróható ok(ok) miatt szőnik Hatályos: november 11. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

12 meg, az elıfizetı szerzıdésbontási díjat köteles fizetni a szolgáltatónak a szerzıdés megszőnésekor. Szerzıdésbontási díj mértéke: Forgalomkorlátozott Adsl szolgáltatás esetén: Korlátlan ADSL szolgáltatás esetén: Kábeles / mikrohullámú internetszolgáltatás esetén: Bérelt vonali szolgáltatás esetén: Ha hőségidı lejártáig több mint 12 hónap van: Ha hőségidı lejártáig több mint 12 hónap van: Ft Ft Ft 6 havi elıfizetési díj 4 havi elıfizetési díj 12. A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A Szolgáltató hibabejelentı szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetıségő, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Elıfizetı a jelen ÁSZF-nek megfelelıen fizeti az internet szolgáltatás díját A Szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot mőködtetni, ahol az Elıfizetı közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását Az Elıfizetı a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és címen jelentheti be. A Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni. A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az Elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját, b) az elıfizetıi hívószámot vagy más azonosítót, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), e) a hiba okában behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, f) a hiba okát, g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét h) (eredménytelenségét és annak okát) i) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással köteles az elıfizetıt értesíteni arról, hogy Hatályos: november 12. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

13 a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Elıfizetı részére hány százalék díjcsökkentést nyújt Hibaelhárítási célértékek A Szolgáltató köteles az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétıl legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében és az Elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a jelen pont szerinti rendelkezésre álló határidı a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okból alkalmatlannak bizonyult idıponttól az Elıfizetı által megjelölt új alkalmas idıpontig terjedı idıszakkal meghosszabbodik Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési Szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı, az elızı hat hónapban az Elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített öszszeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi, vagy annál rövidebb díjfizetési kötelezettség esetén a következı elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, és az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az Elıfizetı részére egy összegben, a kötbér jóváírását követıen elıálló túlfizetéssel megegyezı összegben visszafizeti, amennyiben a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb. Havinál hosszabb díjfizetési kötelezettség esetén a Szolgáltató a kötbért a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül helyesbítı számlán írja jóvá az elıfizetınek és az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint az Elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre bejelentés Hatályos: november 13. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

14 elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elıfizetı részére egy összegben a kötbér jóváírását követıen elıálló túlfizetéssel megegyezı összegben visszafizeti, amennyiben a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb A kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Elıfizetı vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítıen mőködik, továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér a szerzıdésben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Elıfizetı a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerzıdés alapján nem tartozik felelısséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül esı meghibásodásából vagy elégtelenségébıl adódtak Az internet hozzáférés részeként az Elıfizetı által használatba vett technikai eszközök, illetve berendezések használatával kapcsolatosan az Elıfizetı köteles gondoskodni a szolgáltatás mőködéséhez szükséges technikai feltételekrıl, így különösen kapcsolt vonali hozzáférés esetén saját elıfizetéső közcélú távbeszélı szolgáltatásról. Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató részére lehetıvé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki berendezések (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek által elızetesen egyeztetett idıpontban véghez vigye. Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott mőszaki berendezések üzemeltetési feltételeit a szerzıdés idıtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttmőködni. Amennyiben a hibabejelentést követı vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott mőszaki berendezésbıl adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket a Szolgáltató számlája alapján köteles az Elıfizetı a Szolgáltató számára megfizetni. Az Elıfizetı köteles a szerzıdés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeletszerő használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért felróhatóságtól függetlenül- helyt állni A Szolgáltató induló szoftvercsomagot biztosíthat (starter kit). A Szolgáltató a szoftver használatából, vagy használhatatlanságából eredı károkért - ideértve a következményi károkat is - nem vállal felelısséget. A szoftvercsomag (indulócsomag) használatáért a teljes kockázatot az Elıfizetı viseli. A szoftver átadás-átvételére elızetesen egyeztetett idıpontban kerül sor a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. A szoftvercsomag tartalmazza a szoftver termékhasználati dokumentációját. Amennyiben a szoftvercsomag (indulócsomag) használhatatlan, úgy azt a Szolgáltató elıfizetıi igény esetén díjmentesen kicseréli. Az induló szoftvercsomagot az Elıfizetı kereskedelmi célra nem használhatja Amennyiben az internet szolgáltatás hibája, hibás mőködése más Szolgáltató (pl. helyi távközlési Szolgáltató, vagy mősorelosztó) hatáskörében felmerülı hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy errıl mind az érintett Szolgáltatót, mind az elıfizetıt értesíti HelpDesk (Mőszaki tanácsadó szolgálat): A HelpDesk szolgáltatás a Szolgáltató elıfizetıi által elérhetı segítı szolgáltatása, amely lehetıvé teszi, hogy az elıfizetık bejelenthessék az internet szolgáltatással kapcsolatos problémáikat. A Szolgáltató képviselıje, ha ez lehetsé- Hatályos: november 14. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

15 ges, azonnal szóban válaszol a feltett kérdésekre. Szükség szerint egyeztetett idıpontban visszahívja és tájékoztatja az elıfizetıt. A Szolgáltató képviselıje az ügyfél tájékoztatásával egyidejőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy az Elıfizetı problémájára a lehetı leggyorsabban válasz, illetve megoldás szülessen. A Szolgáltató HelpDesk csoportja az ügyfélszolgálattal megegyezı módon érhetı el. 13. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉ- NYEK INTÉZÉSE) Az Elıfizetı a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja. Díjreklamáció esetében errıl az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı benyújtásától számított 30 napon belül, egyéb esetben 60 napon belül, a bejelentéssel megegyezı módon, általában írásban vagy -en, indoklással együtt tájékoztatja az elıfizetıt. Telefonon érkezı észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétıl függıen, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. A Szolgáltató a számla esedékességétıl számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése Elıfizetıi panaszokkal, bejelentésekkel a Szolgáltató érdemben csak azt követıen kezd el foglalkozni, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségét az ügyfélazonosítóval és a hozzá tartozó jelszóval igazolta. Az ügyfélazonosító hiányában szóbeli bejelentések, panaszok esetén a Szolgáltató igazolásként az elıfizetıi jelszó mellett legalább 3, a Szolgáltató által az adott bejelentés fogadásakor kiválasztott és az Elıfizetı által megadott, csak az elıfizetıre jellemzı adat helyes visszamondását fogadja el. Írásbeli bejelentések, panaszok esetén igazolásként a Szolgáltató nyilvántartásában szereplı névvel és címmel ellátott postai leveleket, elektronikus úton történı megkeresés esetén pedig az Elıfizetı egyedi címérıl érkezı megkereséseket fogadja el a Szolgáltató Egyéb kötelezettségek Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során, különösen pedig a pontban meghatározott ügyfélszolgálat igénybevételekor, tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértı magatartástól. Amennyiben az Elıfizetı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetıt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Elıfizetı a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató vezetı beosztású munkavállalója döntése alapján jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni. (Eht (4) bek. alapján) Ha az Elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidı elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Elıfizetı szerzıdést a II. pontban foglaltak szerint felmondani. Hatályos: november 15. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

16 Ha az Elıfizetı a bejelentését a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik Attól a naptól, amikortól a Szolgáltató számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja, a Szolgáltató akkor is a pont szerint jogosult eljárni, ha az Elıfizetı a bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be. A tanúsítás megtörténtérıl a Szolgáltató értesíti az elıfizetıt és ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Ha a Szolgáltató az elıfizetıi bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja vagy azt az Elıfizetı választása szerint az Elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az elıfizetınek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt díjtartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékével. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató nem térít vissza Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendı díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást Az elıre fizetett díjú elıfizetıi szolgáltatások kivételével a Szolgáltató az Elıfizetı részére kiállított számlához csatolt mellékletben az Elıfizetı által fizetendı díjakat külön jogszabályban meghatározott bontásban köteles feltüntetni A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a kiállított számlához köteles a pontban meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet csatolni (részletezı), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást A és a pontokban meghatározott számlamelléklet - egyéni Elıfizetı részére elektronikus vagy nyomtatott, más Elıfizetı részére elektronikus formában történı - kiadását a Szolgáltató külön díj fizetéséhez nem kötheti Vis maior Egyik fél sem felel a szerzıdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül esı, elıre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzıdés teljesítését, illetıleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendırségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Hatályos: november 16. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

17 13.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelızıen tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhetı. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idın belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követı 1 évig tárolja. 19. FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETİSÉGE Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Elıfizetı a fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Ha az Elıfizetı a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjétıl kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfelelıségérıl, továbbá az Elıfizetı a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez is fordulhat. Az Elıfizetı a és a pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének vizsgálatát kérni, vagy a pont szerint eljárni. Az elıfizetıi panasz elutasítása esetén követendı eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az Elıfizetı követelését - az elızıektıl függetlenül - bíróság elıtt is érvényesítheti. Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) A területi irodák címe: 1. Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 1133 Budapest, Visegrádi u Telefon: (1) , Telefax: (1) , 2. Nemzeti Hírközlési Hatóság Szegedi Iroda 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) , Telefax: (62) , 3. Nemzeti Hírközlési Hatóság Pécsi Iroda 7624 Pécs, Alkotmány u Nemzeti Hírközlési Hatóság Soproni Iroda 9401 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (99) , Telefax: (99) , 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Iroda 4025 Debrecen, Hatvan u Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Iroda 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (46) , Telefax: (46) Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelıségek: Hatályos: november 17. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

18 Baranya Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Bodnár József 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út Pécs, Pf tel: (72) fax: (72) Bács-Kiskun Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Horváth Zsuzsanna 6000 Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Pf tel.: (76) Titk.: (76) fax: (76) Békés Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Kiss János 5600 Békéscsaba, József A. u Békéscsaba, Pf. 284 tel: (66) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Tóth Zsuzsanna 3525 Miskolc, Városház tér Miskolc, Pf tel.: (46) fax: (46) Csongrád Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Kovalcsik Andrea fıosztályvezetı-helyettes 6741 Szeged, Rákóczi tér 1/A Szeged, Rákóczi tér 1/A. tel: (62) fax: (62) Fejér Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Fábián László 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. tel: (22) fax: (22) Gyır-Moson-Sopron Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Simon István 9022 Gyır, Árpád út Gyır, Pf tel: (96) ; (96) fax: (96) Hajdú-Bihar Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Hatályos: november 18. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

19 Igazgató: Jeney Géza 4024 Debrecen, Vármegyeháza u.1/a Debrecen, Pf. 83. közv.: (52) közp.: (52) fax: (52) Heves Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Pintér István 3300 Eger, Kossuth L. u Eger, Pf tel: (36) fax: (36) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Boieru Ildikó 5000 Szolnok, Ságvári krt em Szolnok, Pf tel.: (56) fax: (56) Komárom-Esztergom Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Bures Gabriella 2800 Tatabánya, Fı tér Tatabánya, Pf tel: (34) fax: (34) Nógrád Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Póka György 3100 Salgótarján, Rákóczi út Salgótarján, Pf. 95. tel: (32) közp: (32) fax: (32) Pest Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Bobál Pál 1052 Budapest, Városház u Budapest, Pf tel.: fax: Somogy Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Halas Ernıné 7400 Kaposvár, Fı u Kaposvár, Pf tel.: (82) tel/fax: (82) Hatályos: november 19. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

20 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Holló Jánosné 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5. tel.: (42) tel.: (42) fax: (42) Tolna Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Dr. Varga Tibor 7101 Szekszárd, Szent I. tér Szekszárd, Pf tel: (74) ; (74) fax: (74) Vas Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Hódy Péter 9701 Szombathely, Berzsenyi D. tér Szombat-hely, Pf tel: (94) fax: (94) Veszprém Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Somogyi István 8200 Veszprém, Megyeház tér Veszprém, Pf tel/fax: (88) Zala Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Igazgató: Erdei Lehel 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D.u Zalaegerszeg, Pf tel.: (92) fax: (92) melléklet A díjazás és számlázás alapelvei Az internet-szolgáltatás havidíjait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Hatályos: november 20. / 39.Utolsó módosítás:2009. október

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk.

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. (Kivonat az ÁSZF -ből.) A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2006. február 01. 1. / 62. Utolsó módosítás:2006. szeptember 15 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 4 3.

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1 Csökmei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (DocNet Internet) 5742 Elek Gerolzhofen negyed 15. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 2 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000 1238 Fax: 06-1-267-61-14 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1./82. InterNet-X Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1.1.A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibaelhárításra vonatkozó eljárás. 1.1.1. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat

Részletesebben

GORDIUM Kft. Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet. Hozzáférési Szolgáltatás. Hatályos 2013. szeptember 23-tól. Készült 2013. augusztus 15.

GORDIUM Kft. Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet. Hozzáférési Szolgáltatás. Hatályos 2013. szeptember 23-tól. Készült 2013. augusztus 15. GORDIUM Kft. Általános Szerződési Feltételei Adathálózati Szolgáltatásokra és Internet Hozzáférési Szolgáltatás Hatályos 2013. szeptember 23-tól Készült 2013. augusztus 15. Utolsó módosítás: 2013. augusztus

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.)

Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.) Általános szerződési feltételek (Drávanet Zrt.) Készült: 2002. augusztus 1. Utolsó módosítás: 2009. november 3. Hatályos: 2009. december 15-től TARTALOM 1. A Szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálat elérhetősége.1

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31

Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31 Hatályos: 2011. november 1-től. Utolsó módosítás: 2011. október 31 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE 1.1 A Szolgáltató megnevezése, adatai: INTEGRAL95.HU

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERENET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERENET SZOLGÁLTATÁSRA INTEGRAL 95. HU Kft. 4465 Rakamaz, Szent István u. 52. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2014.06.05.. Utolsó módosítás: 2014.02.07 1 / 38 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2014. szeptember 01. H-2884 Bakonyszombathely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben