ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest, Hegedős Gyula u , 1244, , Hatályos: január 1-tıl

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék A szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálatának elérhetısége A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Az elıfizetıi szerzıdések megkötésére vonatkozó feltételek Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak Az elıfizetıi szerzıdés módosításának feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának feltételei Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének feltételei A hibabejelentı elérhetısége, hibaelhárítási célértékek Az ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése Elıfizetıi szolgáltatások díja, a díjfizetés és számlázás módja és ideje Felügyeleti szerv elérhetısége Az Általános szerzıdési feltételek elérhetısége...17 I.a melléklet Kapcsoltvonali Internet szolgáltatás (Dial-up Szolgáltatás)...Error! Bookmark not defined. I.b melléklet Elıre fizetett kapcsoltvonali Internet szolgáltatás (Dial-up Szolgáltatás, HunNet-EASY)...Error! Bookmark not defined. I.c melléklet Hunnet-business adsl - ADSL alapú Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélı hálózaton keresztül...18 I.d melléklet Mikrohullámú hálózaton nyújtott Internet szolgáltatás (NetEasy, RL)...21 I.E melléklet Voice over Internet Protokol (VOIP) elıfizetıi szolgáltatás...24 I.F melléklet Szerver alapú internet szolgáltatások...28 I.G melléklet Hunnet-adsl - ADSL alapú Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélı hálózaton keresztül...29 I:H melléklet A kábeltv szolgáltatás minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük ellenırzésének mérési módszere...33 II. melléklet Elfogadható elıfizetıi magatartás...32 III. melléklet Adatkezelés, adatvédelem...33 IV. melléklet Árjegyzék és tájékoztató Internet szolgáltatásainkról (érvényes Május 1-tıl)...39 V. melléklet Fizetési feltételek...89 VI. melléklet KábelTV szolgáltatás leírása és árjegyzéke HunNet Hungarian Networks ÁSZF

3 2. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE (1) A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: HunNet Hungarian Networks Betéti Társaság Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek u.10. A szolgáltató telephelye(i): 1136 Budapest, Hegedős Gyula u Budapest, Victor Hugo u Budapest, Pozsonyi u. 22. A továbbiakban: szolgáltató vagy HunNet. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus Hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet alapján készült január 1-tıl határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje szeptember 20. (2) Az ügyfélszolgálat elérhetısége Telefonszám: 1244 (mobil hálózatokból a mobilszolgáltató által megadott díjért, vezetékes hálózatokból pedig a helyi hívás díjáért hívható), A személyes ügyfélszolgálat elérhetısége: 1136 Budapest, Hegedős Gyula u Postacím: 1136 Budapest, Hegedős Gyula u A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 9:00-17:00 Internetes honlap: 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása Az internet szolgáltatás a mellékletek szerinti távközlı hálózatokon és IP protokollon keresztüli kapcsolódás az internet hálózatra, illetve az adattovábbítás (jel, kép, adat, hang-továbbítás) lehetısége az internet hálózaton belül. További szolgáltatások: telefonszolgáltatás, faxszolgáltatás, VOIP szolgáltatás és vezetékes mősorelosztási szolgáltatás. Az egyes szolgáltatás-típusok részletes leírása jelen ÁSZF mellékletét képezi. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeibıl szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetıvé teszi, azok változásáról az elıfizetıket 15 nappal a változás hatályba lépése elıtt értesíti. 4. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK (1) Az igénylınek, aki az internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzıdést kell kötnie a szolgáltatóval, amely szerzıdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzıdés, egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és általános szerzıdési feltételekbıl áll. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés tartalmazza az elıfizetı adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését és leírását. (2) Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Az igénylı szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a szolgáltató tájékoztatja az igénylıt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirıl. A szolgáltató, elıfizetı, illetıleg igénylı (a továbbiakban együtt: felek) az elıfizetıi szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - így különösen az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. (3) Írásbeli szerzıdéskötés: Írásbeli szerzıdéskötés esetén az elıfizetı ajánlatát az egyedi elıfizetıi szerzıdés elıfizetı által aláírt példányának szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. 3. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

4 A szerzıdés beérkezését követıen a szolgáltató a szerzıdés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával igazolja a szolgáltatói jogviszony létrejöttét ( visszaigazolás ). A szerzıdés a visszaigazolás elıfizetı részére történı rendelkezésre bocsátása napján (szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. (4) Szóbeli vagy ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés: Az elıfizetı az egyedi szolgáltatási szerzıdés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlat elektronikus úton történı kitöltésével, amelyet szolgáltató az elıfizetı ajánlat legkésıbb 48 órán belül történı elektronikus úton történı visszaigazolásával fogad el. Az elıre fizetett szolgáltatások esetén az elıfizetı a regisztrációs oldal elektronikus úton történı kitöltésével igazolja a szerzıdés létrejöttét, elfogadva annak feltételeit. Szóbeli szerzıdéskötés esetén (ide értve a telefonon és az ügyfélkapcsolaton történı szerzıdéskötés esetét is) a szolgáltató az elıfizetı részére 48 órán belül elektronikus és/vagy levélpostai úton a szerzıdés feltételeit is tartalmazó visszaigazolást küld. A visszaigazolás elıfizetı részére való, elektronikus és/vagy levélpostai úton történı hozzáférhetıvé tételével jön létre a szerzıdés. (5) A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai, a szolgáltatás igénybevételének általános feltételei Az ÁSZF alapján a szolgáltató a szolgáltatást Magyarországon nyújtja. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elıfizetı részérıl, hogy az elıfizetı rendelkezzék megfelelı elıfizetıi szolgáltatás-hozzáférési ponttal és a szolgáltatástípus-leírásánál részletezett megfelelı végberendezéssel. Amennyiben az elıfizetı hálózata külön autonóm rendszert alkot, úgy a szolgáltatás igénybevételének további mőszaki elıfeltétele, hogy a két autonóm rendszer között a BGP 3/4 irányítási protokollt az elıfizetı biztosítsa. A forgalom szolgáltató hálózatában történı áramlása és belsı útvonala nem tartozik az elıfizetı hatáskörébe. Amennyiben az elıfizetı olyan internet alkalmazást rendel meg, melyhez domain név regisztrációra van szükség, a kért alkalmazás teljes értékően csak a domain név bejegyzést követıen teljesíthetı a szolgáltató részérıl. A domain név bejegyzést a szolgáltató az arra jogosult szervnél kezdeményezi erre irányuló igény esetén a vonatkozó szabályzat rendelkezései alapján. A domain regisztrációs folyamat az elıfizetı és a szolgáltató közötti, a jelen ÁSZF-ben szabályozottól eltérı jogviszony. Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelısségére másnak átengedheti. Az elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével ıt megilletı jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az elıfizetı a szolgáltató által biztosított induló szoftvercsomagot kereskedelmi célra nem használhatja. Az elıfizetı köteles a jelen ÁSZF vonatkozó mellékletében részletezett Elfogadható elıfizetıi magatartásban elıírtakat betartani. Az elıfizetıt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körő felelısség terheli. A szolgáltató köteles az elıfizetı jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A szolgáltató az elıfizetı jelszavát csak az elıfizetıvel közli. (6) A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból A szolgáltatás elérhetısége a megkötött hálózati szerzıdések szerint változik. A mindenkori aktuális szolgáltatási terület az egyes szolgáltatástípusok vonatkozásában az ügyfélszolgálaton és a szolgáltató honlapján a címen megtekinthetı. (7) A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai A szolgáltatás-típusoknak megfelelıen a szolgáltatás elérhetıségének különös feltételeit, korlátait az egyes szolgáltatás-típusok leírásai tartalmazzák (lásd a vonatkozó mellékleteket). A szolgáltató Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkezı külföldi természetes személlyel csak a felek egyezı akarata esetén köt elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt elıfizetıi szerzıdést. 4. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

5 A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetében csak az általa meghatározott földrajzi területeken szolgáltat. (pl. ADSL, RL szolgáltatás). A földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán, és a honlapon is folyamatosan elérhetı. 5. AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató az elıfizetett szolgáltatás/szolgáltatások fajtájának függvényében az egyes szolgáltatások leírásában megadott határidıkkel teszi elérhetıvé. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE (1) A szolgáltatások minıségi célértékeit, azok értelmezését és mérésének módszerét részletesen az egyes szolgáltatástípusok leírását tartalmazó vonatkozó mellékletek tartalmazzák. (2) A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi szerzıdésben és az egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt minıségi követelményeknek, kivéve, ha a hálózat hozzáférési szerzıdéseiben a vele kapcsolatba kerülı szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket vállalnak. Ebben az esetben a tényt és a vállalt célértéket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi és errıl egy esetleges változás esetén az ügyfeleket értesíti. (3) A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetıvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követıen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. (4) A szolgáltató minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatása megfeleljen a szolgáltatásminıségi követelményeknek. (5) A szolgáltató a hatályos kormányrendeletben, illetve ÁSZF-jében meghatározott összes minıségi mutató vonatkozásában ellenırzést folytat, és legalább évente gondoskodik a szolgáltatás megfelelıségének igazolásáról. (6) Ha az ellenırzés a szolgáltatás megfelelıségét nem igazolja, a szolgáltató a minıség helyreállítása végett haladéktalanul intézkedik. A helyreállítási munka végeztével a korábban alulteljesített minıségi mutató ellenırzését megismétli. (7) A szolgáltatás megfelelıségének ellenırzését követı 30 napon belül a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve internetes honlapján és a szokásos módon közzéteszi annak eredményét, a minıségi célértékek számszerő adataival, valamint az elmúlt naptári évre vonatkozó hasonló információkkal. (8) A szolgáltató minden év január 31-ig a hatósághoz benyújtja az általa nyújtott szolgáltatások megfelelıségének az elızı naptári évre vonatkozó, hitelt érdemlı igazolását abban az esetben, ha a tárgyévben legalább féléves idıtartamban ténylegesen szolgáltatást nyújtott. (9) A szolgáltatás megfelelısége a hatóság felé hitelt érdemlıen -a szolgáltató által - belsı szolgáltatás ellenırzésére alapozva - a saját felelısségére kiadott megfelelıségi nyilatkozattal történik. (10) A megfelelıségi nyilatkozat minimális tartalmi elemeit a hatályos kormányrendelet 3. sz. melléklete tartalmazza (345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet). (11) A hatóság a (13) bekezdés szerinti, az ÁSZF-ben rögzített mutatókat, valamint a (8) bekezdés szerint benyújtott igazolásokat piacfelügyeleti tevékenysége során felhasználhatja a tényállás tisztázására. (12) A (9) bekezdés szerinti esetben a szolgáltató minden megfelelıség igazoláshoz mőszaki dokumentációt dolgoz ki, és a hatóság részére csatolja. A szolgáltató a mőszaki dokumentációt a megfelelıség igazolás kiadásától számított öt évig a hatóság számára rendelkezésre bocsátható módon, ellenırzés céljából megırzi. A mőszaki dokumentációnak magába kell foglalnia különösen: a) a szolgáltatás leírását, valamint - forgalommérésen alapuló számlázás esetén - a számlázási rendszernek a (14) bekezdésben foglaltak szerinti leírását; b) a vállalt és teljesített minıségi mutatókat és azok belsı vizsgálatának módszerét; c) a vizsgálati tervet, a felhasznált forrásadatokat; d) a vizsgálati jegyzıkönyveket, azok kiértékelését, a származtatott eredményeket és azok származtatásának módját; 5. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

6 e) a (6) bekezdés szerinti esetben a tett intézkedésrıl és a megismételt ellenırzés eredményérıl készült jegyzıkönyvet; f) a szolgáltató által - a belsı ellenırzéssel összefüggésben - közzétett, a szolgáltatás megfelelıségével kapcsolatos tájékoztatók, közlemények és az ellenırzéskor hatályos ÁSZF egy példányát. (13) A szolgáltató a szolgáltatásainak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelményeket az alábbiak szerint adja meg: 1. Valamennyi szolgáltatás vonatkozásában: a) szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje; (ÁSZF adott szolgáltatást részletezı mellékletében) b) a bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási határideje; (ÁSZF 12.) c) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje; (ÁSZF 13.) d) szolgáltatás rendelkezésre állását (ÁSZF adott szolgáltatást részletezı mellékletében) 2. Telefonszolgáltatás esetén (I. sz. mellékletben): a) sikertelen hívások aránya: legfeljebb 3% b) hívás felépítési idı: legfeljebb 30 mp c) kezelı, hibafelvevı válaszideje: a hibafelvevıi és az ügyfélszolgálati munkahelyekre indított hívások 75%- ában teljesített együttes válaszidı legfeljebb 120 mp lehet. d) adatátvitelre irányuló másodlagos felhasználásra vonatkozóan a bit hibaarány hozzáférési vonalanként legfeljebb Internet és egyéb adatátviteli szolgáltatás esetén (I. sz. melléklet) a) A szolgáltatás rendellenes szünetelése. aa)az adatátviteli, illetve Internet-hozzáférési szolgáltatásnak a szolgáltatási terület egészét érintı, rendellenes, átmeneti szünetelésének idıtartama, egy évben összesen legfeljebb 48 óra. ab) Az adatátviteli, illetve Internet-hozzáférési szolgáltatásnak az elıfizetık legalább 10%-át érintı, rendellenes, átmeneti szünetelésének idıtartama, egy évben összesen legfeljebb 96 óra. b) garantált fel- és letöltési sebesség a vállalt szolgáltatáscsomagok szerint minimum 64kbps / 256 kbps. c) bit hibaarány hozzáférési vonalanként legfeljebb 10-4 (14) A szolgáltató - forgalommérésen alapuló számlázás esetén - a számlázási rendszerbe épített többszintő ellenırzési folyamattal biztosítja a forgalom pontos mérését, az összeköttetés díjának hibátlan kiszámítását és megakadályozza a szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatához, illetve a nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, valamint a számlázó rendszerhez történı jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében meghatározza a számlázási rendszer nem megfelelı mőködése esetén teendı intézkedések körét, biztosítja az intézkedések végrehajtását és nyilvántartást vezet az ilyen eseményekrıl és a tett intézkedésekrıl. 1. Az adatgyőjtéshez használt eszközöknek és módszereknek az alább részletezett feltételek mellett egy hónapos számlázási idıszakra vonatkozóan kell biztosítaniuk az alábbiakban meghatározott pontossági értékeket: a) idımérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését olyan pontossággal kell végezni, hogy az megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak; b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontossággal kell végezni, hogy egy adott összeköttetésben a számlázott forgalom és az ellenırzı mérés által kimutatott forgalom között az eltérés ne haladja meg a számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység 1/2-ét; c) az összeköttetés kezdete/befejezése napi idıpontjának meghatározása, valamint a napszakváltás idıpontjának meghatározása másodperc pontossággal kell történjen a földrajzi idızónának, valamint a télinyári idıszámításnak megfelelıen korrigált csillagászati idıhöz képest. A viszonyítási alap mőszaki megvalósítását dokumentálni kell; d) a pontatlanul mért forgalmú összeköttetések száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a tárgyidıszakban azonos módon mért forgalmú összeköttetések számának egy tízezrede; e) az összes pontatlanul mért forgalmú összeköttetés teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért forgalmú összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy húszezred részét; f) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevétele esetén keletkezhet, és az adatállomány nem lehet utólag szerkeszthetı; g) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok a feldolgozó rendszerhez történı továbbítás során ne sérülhessenek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni; h) öt hibásan kiszámolt összeköttetésbıl nem több mint egy eredményezhet túlszámlázást; i) a feldolgozó helyiségekbe való belépést ellenırizni és nyilvántartani kell (elektronikus beléptetés vagy személyzet által vezetett belépési napló). Egyéb adminisztratív intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a 6. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

7 feldolgozás bemenı adataihoz, a feldolgozó folyamathoz és a keletkezett adatokhoz a hozzáférés nyilvántartott legyen; 2. A számlakezelés körében a szolgáltató: a) Az ÁSZF V. Mellékletben foglaltak szerint teljesíti a számlák kiállítását, kiküldését, a szolgáltatói követelések behajtását; b) Teljesíti a személyes adatok védelmére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott elıírásokat és a védelem érdekében foganatosított intézkedéseket rögzíti (III. melléklet); c) A vizsgált idıszakban a szolgáltató által vállalt, az elıfizetık által kért elıfizetıi név- és címváltozásokból eredı, a számlavezetési rendszerben történı átvezetési határidın túli átvezetések mértéke nem haladhatja meg az egytized százalékot; d) Biztosítja a számlareklamációk kezelését és az egyes számlareklamációkkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek teljesítését az EHT val összhangban; e) Biztosítja az elıfizetı forgalmi szokásaitól jelentısen eltérı, valamint a kiugróan magas összegő számlák megkülönböztetett kezelését, és annak dokumentálását. 3. Hozzáférési szabályok: A hálózat akkor minısül védettnek, ha a szolgáltató fizikai, logikai és adminisztratív intézkedésekkel - vagy ezek kombinációjával - biztosítja, hogy az elektronikus hírközlı hálózathoz vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz vagy az elıfizetı által közölt információhoz jogosulatlanok számára hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel - látható rongálással járó vagy más feltőnı módon, illetve tiltott eszközök igénybevételével - lehetséges. (15) A szolgáltató a szolgáltatásnak a (7) bekezdése szerint közzéteendı minıségi mutatói között az elmúlt naptári évre vonatkozó értékekkel szerepelteti az alábbi mutatókat: a) a szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének a megrendelések 80%-ában teljesített határideje; b) a bejelentett elıfizetıi panaszok száma 1000 elıfizetıre vetítve, ebbıl ba) minıségi panaszok száma; ebbıl a jogosnak elismert minıségi panaszok száma, bb) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a számlapanaszok száma; ebbıl a jogosnak elismert számlapanaszok száma, bc) ügyintézés elleni panaszok száma; c) a bejelentett minıségi panaszok hibaelhárításának az esetek 80%-ában teljesített határideje; d) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje; e) a szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató ellen folytatott hatósági vizsgálatok száma; ebbıl a szolgáltatót elmarasztaló hatósági döntések száma; f) a megfelelısség igazolással kapcsolatban az a körülmény, hogy azt külsı tanúsítás nélkül a szolgáltató maga igazolja. 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK (1) Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor az elıfizetı köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát a megfelelı adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. A szerzıdés megkötésének elıfeltétele, hogy az elıfizetı a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Ezek az adatok természetes személy elıfizetı esetén a következık: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, szolgáltatástól függıen az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszélõ állomás száma. Korlátozottan cselekvıképes személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy elıfizetı esetén az adatok a következık: neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy egyesület, alapítvány esetében a megyei bíróságtól kaoptt nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselı neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, szolgáltatástól függıen az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszélõ állomás száma. 7. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

8 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözlı levél). Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti, amelyrıl lehetıség szerint a szerzıdéskötéssel azonos módon értesíti az elıfizetıt. Az elıfizetıi jogviszony létrejöttének napja: lásd 4. (3)(3) pontokat. (2) A legrövidebb szerzıdési idıszak, a szerzıdés tartama A szerzıdés határozatlan idıre jön létre. A szolgáltató és az elıfizetı egyezı akaratával határozott idejő szerzıdés is köthetı, melynek idıtartama szolgáltatásonként eltérı lehet. A határozott idejő szerzıdés automatikusan, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejő szerzıdéssé alakul, ha a határozott idı lejárata elıtt a szerzıdéses jogviszony megszüntetése céljából az elıfizetı írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elı, illetve ha ráutaló magatartással - a határozott idı lejáratát követıen az elıfizetı a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybeveszi. Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: egyéni elıfizetık esetén 1 év, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettıl az egyedi megállapodásban eltérés lehetséges. 8. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI (1) A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elıfizetı módosítási kérelmét a kérelem benyújásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı beérkezésétıl számított, lehetıség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdı idıpontja az elıfizetıi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idıpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektıl a szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen 15 nappal az ügyfélszolgálatán és honlapján közzétenni. A szerzıdés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre a szolgáltató - a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A szolgáltatás/szolgáltatások díját a szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetıleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, mőködési költségek emelkedése, hálózat mőszaki korszerősítése, jogszabály módosulása. A szolgáltató vállalja, hogy egy adott szolgáltatáscsomag elıfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékénél nagyobb mértékben. A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelızıen 30 nappal köteles a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzé tenni és errıl az elıfizetıt értesíteni az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására, mely esetben az elıfizetıi szerzıdés rendes felmondására vonatkozó következmények érvényesek. Amennyiben az egyoldalú módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. 8. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

9 (2) Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl. (3) Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendı díj összege jelen ÁSZF vonatkozó mellékletében található. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap. Ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejőleg az elıfizetıi hozzáférési pont helye is megváltozik. (4) Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szükséges jogi és mőszaki feltételek megléte esetén a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a várható teljesítési idıpontról értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. Ha a szolgáltató az áthelyezés idıpontjáról 15 napon belül nem értesíti az elıfizetıt, kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia a szolgáltatónak. 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK FELTÉTELEI A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet. (1) Szolgáltatás szünetelése az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozóan, kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe, de határozott idejő szerzıdések esetén a szerzıdéses tartamba nem számít bele, a szüneteltetés idıtartamával a lejárat meghosszabbodik. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni elıfizetı esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén 3 hónap. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amelynek mértékét a mellékletek tartalmazzák. Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon befolyásolja, illetve a jelen általános szerzıdési feltételek mellékletét képezı Elfogadható elıfizetıi magatartásban foglaltakat megszegi, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ha a szolgáltatás a fentebbiek szerint az elıfizetı hibájából szünetel, az elıfizetı teljes díjfizetésre köteles. Amennyiben a szolgáltatás folyamatosan szüneteltetett állapota a 90 napot meghaladja, úgy a szolgáltató jogosult az elektronikus leveleket törölni. Azon szolgáltatások, melyeknél ez technikai vagy egyéb sajátos okok miatt nem kivitelezhetı (pl. Domain név fenntartás) nem szüneteltethetık. 9. HunNet Hungarian Networks ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2006. 01. 04-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8.

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... 3 3 Az előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Syscon-Informatika Kft Balassagyarmat Módosítás dátuma: 2008 december 1. Érvénybelépés napja: 2009 január 1. TARTALOMJEGYZÉK Fejezet címe Oldalszám 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ídabasnet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ( KIVONAT ) Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július

Részletesebben