ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest, Hegedős Gyula u , +36 (40) , , Hatályos: szeptember 30-tól

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék A szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálatának elérhetısége A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Az elıfizetıi szerzıdések megkötésére vonatkozó feltételek Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak Az elıfizetıi szerzıdés módosításának feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának feltételei Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének feltételei A hibabejelentı elérhetısége, hibaelhárítási célértékek Az ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése Elıfizetıi szolgáltatások díja, díjbekérı rendszer, a díjfizetés és számlázás módja és ideje Felügyeleti szerv elérhetısége Az Általános szerzıdési feltételek elérhetısége...17 I.A melléklet business adsl - ADSL alapú Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélı hálózaton keresztül...17 I.B melléklet Mikrohullámú hálózaton nyújtott Internet szolgáltatás (NetEasy, RL, RLI, FLASHLINK)20 I.C melléklet Voice over Internet Protokol (VOIP) elıfizetıi szolgáltatás, Telefonszolgáltatás, Faxszolgáltatás...23 I.D melléklet adsl-adsl alapú Internet hozzáférési szolgáltatás távbeszélı hálózaton keresztül...27 I.E melléklet Szerver alapú internet szolgáltatások...28 II. melléklet Elfogadható elıfizetıi magatartás...30 III. melléklet Adatkezelés, adatvédelem...31 IV. melléklet Árjegyzék és tájékoztató Internet szolgáltatásainkról (érvényes Május 1-tıl)...37 V. melléklet Fizetési feltételek, Díjbekérı rendszer Internet4u Kft. ÁSZF

3 2. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE (1) A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: Internet4u Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Székhely: 1136 Budapest, Hegedős Gyula u A szolgáltató telephelye(i): 1136 Budapest, Hegedős Gyula u Budapest, Victor Hugo u Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedős Gyula u A továbbiakban: szolgáltató vagy Internet4u. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus Hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27). IHM rendelet alapján készült szeptember 30-tól határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje augusztus 11. (2) Az ügyfélszolgálat elérhetısége Telefonszám: (mobil hálózatokból a mobilszolgáltató által megadott díjért, vezetékes hálózatokból pedig a helyi hívás díjáért hívható), ; Postacím: 1136 Budapest, Hegedős Gyula u Internetes honlap: 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása Az internet szolgáltatás a mellékletek szerinti távközlı hálózatokon és IP protokollon keresztüli kapcsolódás az internet hálózatra, illetve az adattovábbítás (jel, kép, adat, hang-továbbítás) lehetısége az internet hálózaton belül. További szolgáltatások: telefonszolgáltatás, faxszolgáltatás, VOIP szolgáltatás. Az egyes szolgáltatás-típusok részletes leírása jelen ÁSZF mellékletét képezi. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeibıl szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetıvé teszi, azok változásáról az elıfizetıket 15 nappal a változás hatályba lépése elıtt értesíti. 4. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK (1) Az igénylınek, aki az internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzıdést kell kötnie a szolgáltatóval, amely szerzıdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzıdés, egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és általános szerzıdési feltételekbıl áll. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés tartalmazza az elıfizetı adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését és leírását. (2) Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Az igénylı szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a szolgáltató tájékoztatja az igénylıt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirıl. A szolgáltató, elıfizetı, illetıleg igénylı (a továbbiakban együtt: felek) az elıfizetıi szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - így különösen az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. (3) Írásbeli szerzıdéskötés: Írásbeli szerzıdéskötés esetén az elıfizetı ajánlatát az egyedi elıfizetıi szerzıdés elıfizetı által aláírt példányának szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerzıdés beérkezését követıen a szolgáltató a szerzıdés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával igazolja a szolgáltatói jogviszony létrejöttét ( visszaigazolás ). A szerzıdés a visszaigazolás elıfizetı részére történı rendelkezésre bocsátása napján (szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. 3. Internet4u Kft. ÁSZF

4 (4) Szóbeli vagy ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés: Az elıfizetı az egyedi szolgáltatási szerzıdés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlat elektronikus úton történı kitöltésével, amelyet szolgáltató az elıfizetı ajánlat legkésıbb 48 órán belül történı elektronikus úton történı visszaigazolásával fogad el. Az elıre fizetett szolgáltatások esetén az elıfizetı a regisztrációs oldal elektronikus úton történı kitöltésével igazolja a szerzıdés létrejöttét, elfogadva annak feltételeit. Szóbeli szerzıdéskötés esetén (ide értve a telefonon és az ügyfélkapcsolaton történı szerzıdéskötés esetét is) a szolgáltató az elıfizetı részére 48 órán belül elektronikus és/vagy levélpostai úton a szerzıdés feltételeit is tartalmazó visszaigazolást küld. A visszaigazolás elıfizetı részére való, elektronikus és/vagy levélpostai úton történı hozzáférhetıvé tételével jön létre a szerzıdés. (5) A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai, a szolgáltatás igénybevételének általános feltételei Az ÁSZF alapján a szolgáltató a szolgáltatást Magyarországon nyújtja. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elıfizetı részérıl, hogy az elıfizetı rendelkezzék megfelelı elıfizetıi szolgáltatás-hozzáférési ponttal és a szolgáltatástípus-leírásánál részletezett megfelelı végberendezéssel. Amennyiben az elıfizetı hálózata külön autonóm rendszert alkot, úgy a szolgáltatás igénybevételének további mőszaki elıfeltétele, hogy a két autonóm rendszer között a BGP 3/4 irányítási protokollt az elıfizetı biztosítsa. A forgalom szolgáltató hálózatában történı áramlása és belsı útvonala nem tartozik az elıfizetı hatáskörébe. Amennyiben az elıfizetı olyan internet alkalmazást rendel meg, melyhez domain név regisztrációra van szükség, a kért alkalmazás teljes értékően csak a domain név bejegyzést követıen teljesíthetı a szolgáltató részérıl. A domain név bejegyzést a szolgáltató az arra jogosult szervnél kezdeményezi erre irányuló igény esetén a vonatkozó szabályzat rendelkezései alapján. A domain regisztrációs folyamat az elıfizetı és a szolgáltató közötti, a jelen ÁSZF-ben szabályozottól eltérı jogviszony. Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelısségére másnak átengedheti. Az elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével ıt megilletı jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az elıfizetı a szolgáltató által biztosított induló szoftvercsomagot kereskedelmi célra nem használhatja. Az elıfizetı köteles a jelen ÁSZF vonatkozó mellékletében részletezett Elfogadható elıfizetıi magatartásban elıírtakat betartani. Az elıfizetıt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körő felelısség terheli. A szolgáltató köteles az elıfizetı jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A szolgáltató az elıfizetı jelszavát csak az elıfizetıvel közli. (6) A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból A szolgáltatás elérhetısége a megkötött hálózati szerzıdések szerint változik. A mindenkori aktuális szolgáltatási terület az egyes szolgáltatástípusok vonatkozásában az ügyfélszolgálaton és a szolgáltató honlapján a címen megtekinthetı. (7) A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai A szolgáltatás-típusoknak megfelelıen a szolgáltatás elérhetıségének különös feltételeit, korlátait az egyes szolgáltatás-típusok leírásai tartalmazzák (lásd a vonatkozó mellékleteket). A szolgáltató Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkezı külföldi természetes személlyel csak a felek egyezı akarata esetén köt elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetében csak az általa meghatározott földrajzi területeken szolgáltat. (pl. ADSL, RL szolgáltatás). A földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán, és a honlapon is folyamatosan elérhetı. 4. Internet4u Kft. ÁSZF

5 5. AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató az elıfizetett szolgáltatás/szolgáltatások fajtájának függvényében az egyes szolgáltatások leírásában megadott határidıkkel teszi elérhetıvé. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE (1) A szolgáltatások minıségi célértékeit az alábbi táblázat, azok értelmezését és mérésének módszerét részletesen az egyes szolgáltatástípusok leírását tartalmazó vonatkozó mellékletek tartalmazzák. CÉLÉRTÉKEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS HELYHEZ KÖTÖTT Új elıfizetıi hozzáférési pont létesítési ideje Szolgáltatás minıséggel kapcsolatos bejelentett panaszok hibaelhárításának határideje 30 nap 72 óra A szolgáltatás idıbeli rendelkezésre állása 95% Az Ügyfélszolgálat 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya Garantált le -, és feltöltési sebesség hálózaton belül 75% letöltési sebesség 32 kilobit/sec feltöltési sebesség: 8 kilobit/sec CÉLÉRTÉKEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS Új elıfizetıi hozzáférési pont létesítési ideje Szolgáltatás minıséggel kapcsolatos bejelentett panaszok hibaelhárításának határideje Számlázási díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap 24 óra 15 nap A szolgáltatás idıbeli rendelkezésre állása 95% Az Ügyfélszolgálat 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya 75% Sikertelen hívások aránya 3% Hívás felépítési idı 25 mp (2) A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi szerzıdésben és az egyes szolgáltatástípusok leírásaiban foglalt minıségi követelményeknek, kivéve, ha a hálózat hozzáférési szerzıdéseiben a vele kapcsolatba kerülı szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket vállalnak. Ebben az esetben a tényt és a vállalt célértéket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi és errıl egy esetleges változás esetén az ügyfeleket értesíti. (3) A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetıvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követıen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. (4) A szolgáltató minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatása megfeleljen a szolgáltatásminıségi követelményeknek. (5) A szolgáltató a hatályos kormányrendeletben, illetve ÁSZF-jében meghatározott összes minıségi mutató vonatkozásában ellenırzést folytat, és legalább évente gondoskodik a szolgáltatás megfelelıségének igazolásáról. (6) Ha az ellenırzés a szolgáltatás megfelelıségét nem igazolja, a szolgáltató a minıség helyreállítása végett haladéktalanul intézkedik. A helyreállítási munka végeztével a korábban alulteljesített minıségi mutató ellenırzését megismétli. 5. Internet4u Kft. ÁSZF

6 (7) A szolgáltatás megfelelıségének ellenırzését követı 30 napon belül a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve internetes honlapján és a szokásos módon közzéteszi annak eredményét, a minıségi célértékek számszerő adataival, valamint az elmúlt naptári évre vonatkozó hasonló információkkal. (8) A szolgáltató minden év január 31-ig a hatósághoz benyújtja az általa nyújtott szolgáltatások megfelelıségének az elızı naptári évre vonatkozó, hitelt érdemlı igazolását abban az esetben, ha a tárgyévben legalább féléves idıtartamban ténylegesen szolgáltatást nyújtott. (9) A szolgáltatás megfelelısége a hatóság felé hitelt érdemlıen -a szolgáltató által - belsı szolgáltatás ellenırzésére alapozva - a saját felelısségére kiadott megfelelıségi nyilatkozattal történik. (10) A megfelelıségi nyilatkozat minimális tartalmi elemeit a hatályos kormányrendelet tartalmazza (229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet). (11) A hatóság a (13) bekezdés szerinti, az ÁSZF-ben rögzített mutatókat, valamint a (8) bekezdés szerint benyújtott igazolásokat piacfelügyeleti tevékenysége során felhasználhatja a tényállás tisztázására. (12) A (9) bekezdés szerinti esetben a szolgáltató minden megfelelıség igazoláshoz mőszaki dokumentációt dolgoz ki, és a hatóság részére csatolja. A szolgáltató a mőszaki dokumentációt a megfelelıség igazolás kiadásától számított öt évig a hatóság számára rendelkezésre bocsátható módon, ellenırzés céljából megırzi. A mőszaki dokumentációnak magába kell foglalnia különösen: a) a szolgáltatás leírását, valamint - forgalommérésen alapuló számlázás esetén - a számlázási rendszernek a (14) bekezdésben foglaltak szerinti leírását; b) a vállalt és teljesített minıségi mutatókat és azok belsı vizsgálatának módszerét; c) a vizsgálati tervet, a felhasznált forrásadatokat; d) a vizsgálati jegyzıkönyveket, azok kiértékelését, a származtatott eredményeket és azok származtatásának módját; e) a (6) bekezdés szerinti esetben a tett intézkedésrıl és a megismételt ellenırzés eredményérıl készült jegyzıkönyvet; f) a szolgáltató által - a belsı ellenırzéssel összefüggésben - közzétett, a szolgáltatás megfelelıségével kapcsolatos tájékoztatók, közlemények és az ellenırzéskor hatályos ÁSZF egy példányát. (13) A szolgáltató a szolgáltatásainak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelményeket az alábbiak szerint adja meg: 1. Valamennyi szolgáltatás vonatkozásában: a) szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje; (ÁSZF adott szolgáltatást részletezı mellékletében) b) a bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási határideje; (ÁSZF 12.) c) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje; (ÁSZF 13.) d) szolgáltatás rendelkezésre állását (ÁSZF adott szolgáltatást részletezı mellékletében) 2. Telefonszolgáltatás esetén (I. sz. mellékletben): a) sikertelen hívások aránya: legfeljebb 3% b) hívás felépítési idı: legfeljebb 30 mp c) kezelı, hibafelvevı válaszideje: a hibafelvevıi és az ügyfélszolgálati munkahelyekre indított hívások 75%-ában teljesített együttes válaszidı legfeljebb 120 mp lehet. d) adatátvitelre irányuló másodlagos felhasználásra vonatkozóan a bit hibaarány hozzáférési vonalanként legfeljebb Internet és egyéb adatátviteli szolgáltatás esetén (I. sz. melléklet) a) A szolgáltatás rendellenes szünetelése. aa)az adatátviteli, illetve Internet-hozzáférési szolgáltatásnak a szolgáltatási terület egészét érintı, rendellenes, átmeneti szünetelésének idıtartama, egy évben összesen legfeljebb 48 óra. ab) Az adatátviteli, illetve Internet-hozzáférési szolgáltatásnak az elıfizetık legalább 10%-át érintı, rendellenes, átmeneti szünetelésének idıtartama, egy évben összesen legfeljebb 96 óra. b) garantált fel- és letöltési sebesség a vállalt szolgáltatáscsomagok szerint minimum 8 kbps / 32 kbps. c) bit hibaarány hozzáférési vonalanként legfeljebb 10-4 (14) A szolgáltató - forgalommérésen alapuló számlázás esetén - a számlázási rendszerbe épített többszintő ellenırzési folyamattal biztosítja a forgalom pontos mérését, az összeköttetés díjának hibátlan kiszámítását és megakadályozza a szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatához, illetve a nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, valamint a számlázó rendszerhez történı jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében meghatározza a számlázási rendszer nem megfelelı mőködése esetén teendı intézkedések körét, biztosítja az intézkedések végrehajtását és nyilvántartást vezet az ilyen eseményekrıl és a tett intézkedésekrıl. 6. Internet4u Kft. ÁSZF

7 1. Az adatgyőjtéshez használt eszközöknek és módszereknek az alább részletezett feltételek mellett egy hónapos számlázási idıszakra vonatkozóan kell biztosítaniuk az alábbiakban meghatározott pontossági értékeket: a) idımérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését olyan pontossággal kell végezni, hogy az megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak; b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontossággal kell végezni, hogy egy adott összeköttetésben a számlázott forgalom és az ellenırzı mérés által kimutatott forgalom között az eltérés ne haladja meg a számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység 1/2-ét; c) az összeköttetés kezdete/befejezése napi idıpontjának meghatározása, valamint a napszakváltás idıpontjának meghatározása másodperc pontossággal kell történjen a földrajzi idızónának, valamint a téli-nyári idıszámításnak megfelelıen korrigált csillagászati idıhöz képest. A viszonyítási alap mőszaki megvalósítását dokumentálni kell; d) a pontatlanul mért forgalmú összeköttetések száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a tárgyidıszakban azonos módon mért forgalmú összeköttetések számának egy tízezrede; e) az összes pontatlanul mért forgalmú összeköttetés teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért forgalmú összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy húszezred részét; f) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevétele esetén keletkezhet, és az adatállomány nem lehet utólag szerkeszthetı; g) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok a feldolgozó rendszerhez történı továbbítás során ne sérülhessenek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni; h) öt hibásan kiszámolt összeköttetésbıl nem több mint egy eredményezhet túlszámlázást; i) a feldolgozó helyiségekbe való belépést ellenırizni és nyilvántartani kell (elektronikus beléptetés vagy személyzet által vezetett belépési napló). Egyéb adminisztratív intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a feldolgozás bemenı adataihoz, a feldolgozó folyamathoz és a keletkezett adatokhoz a hozzáférés nyilvántartott legyen; 2. A számlakezelés körében a szolgáltató: a) Az ÁSZF V. Mellékletben foglaltak szerint teljesíti a számlák kiállítását, kiküldését, a szolgáltatói követelések behajtását; b) Teljesíti a személyes adatok védelmére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott elıírásokat és a védelem érdekében foganatosított intézkedéseket rögzíti (III. melléklet); c) A vizsgált idıszakban a szolgáltató által vállalt, az elıfizetık által kért elıfizetıi név- és címváltozásokból eredı, a számlavezetési rendszerben történı átvezetési határidın túli átvezetések mértéke nem haladhatja meg az egytized százalékot; d) Biztosítja a számlareklamációk kezelését és az egyes számlareklamációkkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek teljesítését az EHT val összhangban; e) Biztosítja az elıfizetı forgalmi szokásaitól jelentısen eltérı, valamint a kiugróan magas összegő számlák megkülönböztetett kezelését, és annak dokumentálását. 3. Hozzáférési szabályok: A hálózat akkor minısül védettnek, ha a szolgáltató fizikai, logikai és adminisztratív intézkedésekkel - vagy ezek kombinációjával - biztosítja, hogy az elektronikus hírközlı hálózathoz vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz vagy az elıfizetı által közölt információhoz jogosulatlanok számára hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel - látható rongálással járó vagy más feltőnı módon, illetve tiltott eszközök igénybevételével - lehetséges. (15) A szolgáltató a szolgáltatásnak a (7) bekezdése szerint közzéteendı minıségi mutatói között az elmúlt naptári évre vonatkozó értékekkel szerepelteti az alábbi mutatókat: a) a szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének a megrendelések 80%-ában teljesített határideje; b) a bejelentett elıfizetıi panaszok száma 1000 elıfizetıre vetítve, ebbıl ba) minıségi panaszok száma; ebbıl a jogosnak elismert minıségi panaszok száma, bb) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a számlapanaszok száma; ebbıl a jogosnak elismert számlapanaszok száma, bc) ügyintézés elleni panaszok száma; c) a bejelentett minıségi panaszok hibaelhárításának az esetek 80%-ában teljesített határideje; d) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje; e) a szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató ellen folytatott hatósági vizsgálatok száma; ebbıl a szolgáltatót elmarasztaló hatósági döntések száma; f) a megfelelısség igazolással kapcsolatban az a körülmény, hogy azt külsı tanúsítás nélkül a szolgáltató maga igazolja. 7. Internet4u Kft. ÁSZF

8 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK (1) Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor az elıfizetı köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát a megfelelı adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. A szerzıdés megkötésének elıfeltétele, hogy az elıfizetı a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Ezek az adatok természetes személy elıfizetı esetén a következık: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, szolgáltatástól függıen az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszélõ állomás száma. Korlátozottan cselekvıképes személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy elıfizetı esetén az adatok a következık: neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy egyesület, alapítvány esetében a megyei bíróságtól kaoptt nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselı neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, szolgáltatástól függıen az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távbeszélõ állomás száma. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözlı levél). Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti, amelyrıl lehetıség szerint a szerzıdéskötéssel azonos módon értesíti az elıfizetıt. Az elıfizetıi jogviszony létrejöttének napja: lásd 4. (3)(3) pontokat. (2) A legrövidebb szerzıdési idıszak, a szerzıdés tartama A szerzıdés határozatlan idıre jön létre. A szolgáltató és az elıfizetı egyezı akaratával határozott idejő szerzıdés is köthetı, melynek idıtartama szolgáltatásonként eltérı lehet. A határozott idejő szerzıdés automatikusan, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejő szerzıdéssé alakul, ha a határozott idı lejárata elıtt a szerzıdéses jogviszony megszüntetése céljából az elıfizetı írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elı, illetve ha ráutaló magatartással - a határozott idı lejáratát követıen az elıfizetı a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybeveszi. Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: egyéni elıfizetık esetén 1 év, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettıl az egyedi megállapodásban eltérés lehetséges. 8. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI (1) A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elıfizetı módosítási kérelmét a kérelem benyújásának az ügyfélazonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı beérkezésétıl számított, lehetıség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdı idıpontja az elıfizetıi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idıpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektıl a szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen 30 nappal az ügyfélszolgálatán és honlapján közzétenni. A szerzıdés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre a szolgáltató - a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A szolgáltatás/szolgáltatások díját a szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetıleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, mőködési költségek emelkedése, hálózat mőszaki korszerősítése, jogszabály módosulása. A szolgáltató vállalja, hogy egy adott szolgáltatáscsomag elıfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékénél nagyobb mértékben. A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelızıen 30 nappal köteles a változásról az ügyfélszolgálatán 8. Internet4u Kft. ÁSZF

9 tájékoztatót közzé tenni és errıl az elıfizetıt értesíteni az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására, mely esetben az elıfizetıi szerzıdés rendes felmondására vonatkozó következmények érvényesek. Amennyiben az egyoldalú módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. (2) Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl. (3) Az elıfizetı díjcsomag módosítása Az elıfizetı írásos kérésére a szolgáltató módosíthatja a szerzıdésben meghatározott szolgáltatási díjcsomagot. Határozott idejő szerzıdés esestén csak nagyobb szolgáltatási csomagra váltás lehetséges, míg határozatlan idejő szerzıdés esetén a le és felfelé váltás egyaránt lehetséges. (4) Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendı díj összege jelen ÁSZF vonatkozó mellékletében található. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap. Ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejőleg az elıfizetıi hozzáférési pont helye is megváltozik. (5) Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szükséges jogi és mőszaki feltételek megléte esetén a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a várható teljesítési idıpontról értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. Ha a szolgáltató az áthelyezés idıpontjáról 15 napon belül nem értesíti az elıfizetıt, kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia a szolgáltatónak. 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK FELTÉTELEI A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet. (1) Szolgáltatás szünetelése az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozóan, kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe, de határozott idejő szerzıdések esetén a szerzıdéses tartamba nem számít bele, a szüneteltetés idıtartamával a lejárat meghosszabbodik. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni elıfizetı esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén 3 hónap. 9. Internet4u Kft. ÁSZF

10 Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amelynek mértékét a mellékletek tartalmazzák. Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon befolyásolja, illetve a jelen általános szerzıdési feltételek mellékletét képezı Elfogadható elıfizetıi magatartásban foglaltakat megszegi, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ha a szolgáltatás a fentebbiek szerint az elıfizetı hibájából szünetel, az elıfizetı teljes díjfizetésre köteles. Amennyiben a szolgáltatás folyamatosan szüneteltetett állapota a 90 napot meghaladja, úgy a szolgáltató jogosult az elektronikus leveleket törölni. Azon szolgáltatások, melyeknél ez technikai vagy egyéb sajátos okok miatt nem kivitelezhetı (pl. Domain név fenntartás) nem szüneteltethetık. (2) A szolgáltatás szünetelése a szolgáltató érdekkörében bekövetkezı ok esetén Ha az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére az elıfizetı elızetes, 15 nappal korábban történı értesítése mellett a hálózatátalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más mőszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 1 napot nem haladhatja meg. Az ilyen szüneteltetés idıtartama a rendelkezésre állás idıtartamába nem számít bele. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díjfizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés az egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. 10. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK FELTÉTELEI A szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı egyidejő értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minıségi vagy más jellemzıit: a) Amennyiben az elıfizetı a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat az ott jelzett fizetési határidı lejáratáig nem egyenlíti ki. Amennyiben az elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti és a befizetési bizonylattal ezt a Inernet4u felé igazolja, úgy a szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minıségi vagy más jellemzıinek csökkentését vagy szüneteltetését megelızı állapotot egy munkanapon belül visszaállítani. Az elıfizetı vállalja, hogy a Ft (2 000 Ft + ÁFA) visszakapcsolási díjat kifizeti, amit a szolgáltató a következı hónapban számláz ki. A korlátozás ideje alatt az elıfizetı nincs felmentve a díjfizetés alól. b) Amennyiben az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıségtanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott. c) Amennyiben az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Amennyiben a szolgáltatót a közremőködı szolgáltató erre kéri és a b) c) pontokban meghatározott feltételek az elıfizetı által - a szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeirıl szóló 250/2001. (XII.18.) Kormányrendelet szerint - választott közremőködı szolgáltató vonatkozásában fennállnak. Amennyiben az elıfizetı több elıfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerzıdési feltételekben illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat, úgy a szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az elıfizetı összes elıfizetésén egyidejőleg azonnali hatállyal alkalmazni. 11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK FELTÉTELEI (1) A szerzıdés felmondásának szabályai az elıfizetı részérıl Határozatlan idejő szerzıdését az elıfizetı bármikor, indoklás nélkül, írásban, 8 napos felmondási idıvel jogosult jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követı 8 nap. A szerzıdés elıfizetı részérıl történı felmondása az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 10. Internet4u Kft. ÁSZF

11 Határozott vagy határozatlan idejő szerzıdést az elıfizetı a szolgáltató súlyos szerzıdésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az elıfizetı elızetes írásbeli felszólítása ellenére a szolgáltató 15 napon belül szerzıdésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzõdés a felmondás idıpontjában szőnik meg. (2) A szerzıdés felmondásának szabályai a szolgáltató részérıl Az elıfizetıi szerzıdés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje rendes felmondás esetén 60 nap. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni. Ha írásban nem tudja megküldeni, akkor elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján, (ezekben csak akkor, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a szóbeli értesítést az elıfizetı tudomásul vette, illetve az Elektronikus aláírásról szóló évi C. törvény szerinti elektronikus dokumentumban foglalt értesítést az elektronikus értesítés elfogadásáról elızetesen nyilatkozó elıfizetınek megküldték), vagy az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejüleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni (erre csak az elıfizetıi szolgáltatás szünetelése [136. (1)] és a szolgáltató általi egyoldalú módosítás [132.. (2)] esetében van helye). Kivéve, ha az elıfizetıt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az elıfizetı e módon történı értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a szolgáltató az elıfizetıt a szerzıdés felmondásáról egyéb módon is értesítheti. Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése és az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, és az elıfizetı ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerzıdés megszüntetését, úgy az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Errıl a szolgáltató köteles az elıfizetıt az ok megszőnését követıen értesíteni. A felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, és a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az elıfizetı tájékoztatását arról, hogy a szerzıdésszegés megszüntetése egyben a szolgáltató részérıl történı felmondást is semmissé teszi. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követı 3 napon belül sem szünteti meg. A szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését különösen veszélyeztetı cselekmény, ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, b) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) az elıfizetı a szolgáltatás használata során a jelen ÁSZF mellékletét képezı Elfogadható elıfizetıi magatartásban foglaltakat megszegi és ezt a felszólításban megjelölt határidı alatt sem szünteti meg. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az Elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Ha az elıfizetı írásban úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerzıdés megszőnését kívánja, ezzel szemben ténylegesen használja azt, és a díját a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidıig nem fizeti meg, akkor a szolgáltató jogosult arra, hogy az elıfizetıt a szolgáltatásból kizárja és az elıfizetıi szerzıdést azonnali hatályal megszüntesse. A szerzıdés ilyen formában történı megszüntetése nem mentesíti az elıfizetıt a tényleges használat díjainak megfizetése alól. Az elıfizetıi szerzıdés a Felek közös akaratával is megszüntethetı, illetve megszőnik bármely szerzıdı Fél jogutód nélküli megszőnése, illetve az egyéni elıfizetı halála esetén. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követıen a szolgáltató az elıfizetıvel csak abban az esetben köt új elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetınek a szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi elıfizetıi szerzıdés megszőnését nem az elıfizetı hibájából eredı, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az elıfizetı tartozását csak jelentıs késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a 11. Internet4u Kft. ÁSZF

12 szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az elıfizetı korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse. Az elıfizetı tudomásul veszi, hogy az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követı 6 hónap letelte után az elıfizetı címét / címeit a szolgáltató újra felhasználhatja. Az elıfizetı a szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. A szerzıdés megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az elıfizetés túlfizetése esetén a szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az elıfizetı írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem fizet vissza, az a következı számlából jóváírásra kerül, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton felvehetı. Amennyiben az elıfizetı jelentıs díjhátralékot halmoz fel, úgy a szolgáltató a telephelyén elıfizetı által elhelyezett berendezésekre zálogjogot érvényesíthet. Az elıfizetı részére a szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltató által átadott mőszaki eszközök a szolgáltató tulajdonában maradnak, azokat a szerzıdés idıtartamának lejárta, vagy a szerzıdés megszőnése esetén elıfizetı köteles saját költségén a szolgáltatónak haladéktalanul és hiánytalanul visszajuttatni. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerzıdés megszőnésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben 30 napon belül nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes körő megtérítésére. 12. A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK (1) A szolgáltató hibabejelentı szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetıségő, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Jelen ÁSZF-ben a hibabejelentı-szolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentéső kifejezések A szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot mőködtetni napi 24 órában folyamatosan, évi 365 (366) napon, ahol az elıfizetı közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. (Hétköznap: Személyes ügyfélszolgálat: 8:00-17:00, Üzenetrögzítıs hibabejelentés: 17:00-8:00-ig; Az elıfizetı a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon, címen és fax-on jelentheti be. A szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll az elıfizetı rendelkezésére, amíg elıfizetı a jelen ÁSZF-nek megfelelıen fizeti az Internet szolgáltatás díját. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és az az alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját, b) az elıfizetıi hívószámot vagy más azonosítót, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), e) a hiba okát, f) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), g) az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással köteles az elıfizetıt értesíteni arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte és/vagy a hibát elhárította; c) a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Elıfizetı részére hány százalék díjcsökkentést nyújt. (2) Hibaelhárítási célértékek A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát a lehetséges legrövidebb idın belül de annak bejelentésétıl legfeljebb 48 órán belül megkezdeni a hibaelhárítását. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében és az Elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a jelen pont szerinti rendelkezésre álló határidı a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okból alkalmatlannak bizonyult idıponttól az Elıfizetı által megjelölt új alkalmas idıpontig terjedı idıszakkal meghosszabbodik. Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési Szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. 12. Internet4u Kft. ÁSZF

13 Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı, az elızı hat hónapban az Elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az elızı bekezdésben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi, vagy annál rövidebb díjfizetési kötelezettség esetén a következı elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, és az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az Elıfizetı részére egy összegben, a kötbér jóváírását követıen elıálló túlfizetéssel megegyezı összegben visszafizeti, amennyiben a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb. Havinál hosszabb díjfizetési kötelezettség esetén a Szolgáltató a kötbért a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül helyesbítı számlán írja jóvá az elıfizetınek és az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint az Elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elıfizetı részére egy összegben a kötbér jóváírását követıen elıálló túlfizetéssel megegyezı összegben visszafizeti, amennyiben a kötbér összege 100 Ft-nál magasabb. A kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Elıfizetı vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítıen mőködik, továbbá ha a Szolgáltató számlázása eltér a szerzıdésben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Elıfizetı a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerzıdés alapján nem tartozik felelısséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül esı meghibásodásából vagy elégtelenségébıl adódtak. Az internet hozzáférés részeként az Elıfizetı által használatba vett technikai eszközök, illetve berendezések használatával kapcsolatosan az Elıfizetı köteles gondoskodni a szolgáltatás mőködéséhez szükséges technikai feltételekrıl. Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató részére lehetıvé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki berendezések (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek által elızetesen egyeztetett idıpontban véghez vigye. Az Elıfizetı köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott mőszaki berendezések üzemeltetési feltételeit a szerzıdés idıtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttmőködni. Amennyiben a hibabejelentést követı vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott mőszaki berendezésbıl adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket a Szolgáltató számlája alapján köteles az Elıfizetı a Szolgáltató számára megfizetni. Az Elıfizetı köteles a szerzıdés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeletszerő használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért felróhatóságtól függetlenül - helyt állni. A Szolgáltató induló szoftvercsomagot biztosíthat az Elıfizetı részére. A Szolgáltató a szoftver használatából, vagy használhatatlanságából eredı károkért - ideértve a következményi károkat is - nem vállal felelısséget. A szoftvercsomag használatáért a teljes kockázatot az Elıfizetı viseli. A szoftver átadás-átvételére elızetesen egyeztetett idıpontban kerül sor a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. A szoftvercsomag tartalmazza a szoftver termékhasználati dokumentációját. Amennyiben a szoftvercsomag használhatatlan, úgy azt a Szolgáltató elıfizetıi igény esetén díjmentesen kicseréli. Az induló szoftvercsomagot az Elıfizetı kereskedelmi célra nem használhatja. Amennyiben az internet szolgáltatás hibája, hibás mőködése más Szolgáltató (pl. helyi távközlési Szolgáltató) hatáskörében felmerülı hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy errıl mind az érintett Szolgáltatót, mind az elıfizetıt értesíti. A szolgáltató semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért nem felel, amely e szerzıdés hatálya alatt nyújtott szolgáltatásának felhasználásából ered. A szolgáltató kárfelelıssége semmilyen körülmények közt nem lépheti túl a neki az elıfizetıi szerzıdés keretében fizetett összeget. 13. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (1) A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetısége és mőködési rendje a weboldalon található. Emellett a szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodája és elérhetıségei az alábbiak: Internet4u Kft. ÁSZF

14 Telefon: +36 (40) , Telefax: Hibabejelentı: +36 (40) , ; Hibabejelnetı 24 h: +36 (40) Az elıfizetı a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en, faxon vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errıl az észrevétel, reklamáció az ügyfélazonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezı módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az elıfizetıt. Telefonon érkezı észrevétel, reklamáció esetén a szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétıl függıen, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. A szolgáltató a számla esedékességétıl számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el. (2) Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése Elıfizetıi panaszokkal, bejelentésekkel a Szolgáltató érdemben csak azt követıen kezd el foglalkozni, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségét az ügyfélazonosítóval és a hozzá tartozó jelszóval igazolta. Az ügyfélazonosító hiányában szóbeli bejelentések, panaszok esetén a Szolgáltató igazolásként az elıfizetıi jelszó mellett legalább 3, a Szolgáltató által az adott bejelentés fogadásakor kiválaszott és az Elıfizetı által megadott, csak az elıfizetıre jellemzı adat helyes visszamondását fogadja el. Írásbeli bejelentések, panaszok esetén igazolásként a Szolgáltató nyilvántartásában szereplı névvel és címmel ellátott postai leveleket, elektronikus úton történı megkeresés esetén pedig az Elıfizetı egyedi címérıl érkezı megkereséseket fogadja el a Szolgáltató. Ha az elıfizetı a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a bejelentésnek az ügyfélazonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidı elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elıfizetıi szerzıdés rendkívüli felmondással felmondani. Ha az elıfizetı a fentebb meghatározott, az ügyfélazonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı bejelentését a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. Ha a szolgáltató az elıfizetıi bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az elıfizetınek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a szolgáltatót az elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékével. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem térít vissza. Az elıfizetı bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság vizsgálatát kérni, vagy a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez is fordulhat. Az elıfizetıi panasz elutasítása esetén követendı eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendı díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Az elıre fizetett díjú elıfizetıi szolgáltatások kivételével a Szolgáltató az Elıfizetı részére kiállított számlához csatolt mellékletben az Elıfizetı által fizetendı díjakat külön jogszabályban meghatározott bontásban köteles feltüntetni. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a kiállított számlához köteles részletesebb számlamellékletet csatolni (részletezı), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. A számlamelléklet - egyéni Elıfizetı részére elektronikus vagy nyomtatott, más Elıfizetı részére elektronikus formában történı - kiadását a Szolgáltató külön díj fizetéséhez nem kötheti. (3) Vis maior Egyik fél sem felel a szerzıdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül esı, elıre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzıdés teljesítését, illetıleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos 14. Internet4u Kft. ÁSZF

15 merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendırségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelızıen tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhetı. A szolgáltató - amennyiben a szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idın belül rendelkezésre bocsátja. A szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követı 1 évig tárolja. (4) Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Ha az elıfizetı a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatóságtól kérheti, hogy az nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hibamegállapítás és hibakijavítás megfelelıségérıl, továbbá az elıfizetı a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez is fordulhat. Az elıfizetı követelését - az elızıektıl függetlenül - bíróság elıtt is érvényesítheti. Az elıfizetı a szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési idın belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idı 1 év. (5) Irányadó jog A szolgáltató és elıfizetı közötti viszony, a szolgáltatások és elıfizetıi jogviszony tekintetében a Magyar Köztársaság vonatkozó törvényei és jogszabályai tekintendık irányadónak. (6) Illetékes bíróság Az elıfizetı jogviszonyból eredı esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerzıdı felek a szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (7) Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit a jelen ÁSZF mellékleteiben található szolgáltatás leírások tartalmazzák. (8) Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseit a jelen ÁSZF mellékletét képezı adatkezelési, adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 14. ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, DÍJBEKÉRİ RENDSZER, A DÍJFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE A díjazás és számlázás alapelveit jelen ÁSZF vonatkozó melléklete tartalmazza. 15. FELÜGYELETI SZERV ELÉRHETİSÉGE Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Elıfizetı a fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Ha az Elıfizetı a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjétıl kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfelelıségérıl, továbbá az Elıfizetı a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez is fordulhat. Az Elıfizetı a bejelentéseinek elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének vizsgálatát kérni. Az elıfizetıi panasz elutasítása esetén követendı eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az Elıfizetı követelését - az elızıektıl függetlenül - bíróság elıtt is érvényesítheti. Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) A területi irodák címe: Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 1133 Budapest, Visegrádi u Telefon: (1) , Telefax: (1) , Nemzeti Hírközlési Hatóság Szegedi Iroda 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) , Telefax: (62) , 15. Internet4u Kft. ÁSZF

16 Nemzeti Hírközlési Hatóság Pécsi Iroda 7624 Pécs, Alkotmány u. 23. Nemzeti Hírközlési Hatóság Soproni Iroda 9401 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (99) , Telefax: (99) , Nemzeti Hírközlési Hatóság Debreceni Iroda 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Iroda 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (46) , Telefax: (46) Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelıségek: 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 9022 Gyır, Árpád út 32. Telefon: (96) , (96) , Telefax: (96) , 2. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 9701 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) , 3. Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Telefon: (92) , 4. Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 8201 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: (88) , Telefax: (88) , 5. Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Telefon: (34) , Telefax: (34) Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12/14. Telefon: (22) , Telefax: (22) Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 7400 Kaposvár, Fı u. 57. Telefon: (82) , Telefon/Telefax: (82) Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 7623 Pécs, József A. u. 10. Telefon: (72) , Telefax: (72) , 9. Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 7100 Szekszárd, Szt. István tér Telefon: (74) , Telefax: (74) , 10. Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: (1) , Telefax: (1) , 11. Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Telefon: (76) , Telefax: (76) , 12. Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: (32) , Telefax: (32) , 13. Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Telefon: (36) , Telefax: (36) , 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Telefon: (56) Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: (62) , (62) , Telefax: (62) Gazdasági Versenyhivatal 1154 Budapest, Alkotmány u. 5. Telefon: (1) , (1) Internet4u Kft. ÁSZF

17 16. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE Értesítési eljárások A szolgáltató elıfizetı-értesítési kötelezettségének következıképpen tehet eleget: a) Közvetlen, írásbeli értesítéssel (értesítés levélben), vagy b) elektronikus levélben, vagy c) egyéb távközlési úton. Az értesítési módok közül - amennyiben a közvetlen írásbeli értesítés a jelen ÁSZF szerint nem kifejezett kötelezettség - a szolgálatató elsısorban az elektronikus levélben történı értesítéssel él. A közvetlen írásbeli értesítés alkalmazása esetén a szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely az elıfizetı címérıl két egymást követı alkalommal nem kereste vagy címzett ismeretlen okkal tér vissza a szolgáltatóhoz. A szolgáltató az általános szerzıdési feltételek módosításáról az elıfizetıt a módosítás hatályba lépését megelızıen 30 nappal köteles értesíteni. Az értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: a) utalást az általános szerzıdési feltételek módosítására, b) a módosítások lényegének rövid leírását, c) a módosítások hatályba lépésének idıpontját, d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét, e) ha a szolgáltató az elıfizetı által igénybe vett elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. A szolgáltató köteles az általános szerzıdési feltételeket és azok változásait ügyfélszolgálatán közzétenni. Az általános szerzıdési feltételek az ügyfélszolgálaton megtekinthetık, azokról - önköltségi áron - másolat kérhetı, illetve az internetrıl on-line formátumban elérhetı a szolgáltató weblapján. A szolgáltató nem köteles elıfizetıit az általános szerzıdési feltételek azon módosításairól külön értesíteni, amelyekre új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és amelyek a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érintik. 17. Internet4u Kft. ÁSZF

18 I.A MELLÉKLET BUSINESS ADSL - ADSL ALAPÚ INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS TÁVBESZÉLİ HÁLÓZATON KERESZTÜL (1) A szolgáltatás leírása Elıfizetı szolgáltatótól szélessávú, ADSL alapú adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe az Általános Szerzıdési Feltételekben és az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételekkel. Az elıfizetı Ethernet adapterrel (10BaseT Ethernet interfész IEEE ) vagy ADSL routerrel felszerelt végberendezésével ADSL típusú összeköttetésen keresztül, PPP over Ethernet protokollt (RFC 2516) használva Internet kapcsolatot létesít a szolgáltató IP gerinchálózatával. A behívást az Elıfizetı végberendezésén futó kliens program vagy útválasztó (router) végzi. A kapcsolat létrehozásához és az elıfizetı azonosításához az egyedi elıfizetıi szerzıdés szerinti felhasználó azonosító és jelszó megadása szükséges. Az ADSL Internet szolgáltatás részét képezi az ADSL alapú távközlési szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az ilyen szolgáltatást nyújtó távközlési szolgáltatótól szerzıdéses alapon vesz igénybe, és saját szolgáltatásába beépítve továbbértékesíti, vagy ezt a szolgáltatáselemet az elıfizetı biztosítja. Az ADSL alapú távközlési szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges távbeszélı vonal biztosítása nem az Internet szolgáltató feladata. A szolgáltatás csak kétirányú távbeszélı forgalom estén vehetı igénybe. Az ADSL-en alapuló szolgáltatást a szolgáltató meghatározott, hálózati szerzıdésekkel lefedett helyeken biztosítja, melyekrıl az ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad. A rendelkezésre álló legnagyobb lehetséges adatátviteli sebességeket a távközlési szolgáltatók termékei határozzák meg, ezeket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi, a szolgáltatás-csomagokban feltünteti. (2) A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök Az elıfizetınek rendelkeznie kell egy olyan programcsomaggal, amely tartalmazza az internet hálózati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói programokat. Ezen felül rendelkeznie kell PPPoE (PPP over Ethernet) kliens program mőködtetéséhez szükséges hardver és szoftver feltételekkel. Minimális hardver feltétel: Pentium 100 MHz vagy annál magasabb teljesítményő processzor 32 MB RAM (ajánlott legalább 64 MB) Az operációs rendszer és a böngészı program mellett legalább 50 MB szabad merevlemez kapacitás Ethernet interfész kártya 10BaseT csatlakozással (10 Mbit/s) SVGA szabványú videó kártya Minimális szoftver feltétel: Microsoft Windows95/98, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer és PPPoE kliens program A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges PPPoE kliens szoftver adathordozóját szolgáltató ingyenesen biztosítja elıfizetı részére, kivéve ha szolgáltató a szolgáltatáshoz útválasztót is biztosít, ugyanis ez esetben a PPPoE kliens szoftver feladatait az útválasztó végzi. Ha átadáskor a PPPoE kliens szoftver adathordozója hibás, szolgáltató azt ingyenesen kicseréli, de a kliens szoftver mőködıképességéért, hibátlanságáért szolgáltató egyebekben nem tud felelısséget vállalni. (3) A szolgáltatás mőszaki leírása Protokollok, interfészek: PPPoE (szolgáltató biztosítja) amennyiben elıfizetıhöz nem kerül kihelyezésre útválasztó Router nélkül: fizikai interfész RJ45 ethernet IEE enkapszuláció ethernet II adatkapcsolati protokol PPPoE Routerrel: fizikai interfész RJ45 fast ethernet IEE 802.3u ethernet IEE enkapszuláció ethernet II Forgalom irányítás (routolás): Statik route Minden IP csomag, mely az elıfizetı IP cím tartományából való címzéssel rendelkezik az elıfizetı hálózata felé van irányítva. Minden IP csomag az elıfizetıi útválasztón, mely nem az elıfizetı tartományából kapta a célállomás címét a szolgáltató felé van irányítva. 18. Internet4u Kft. ÁSZF

19 A minimális sávszélesség elérhetısége garantált. A maximális sávszélességérték nem minden esetben érhetı el. Az a mindenkori átviteltechnikai állapot függvénye. Általános paraméterek: protokol TCP/IP alap IP címtartomány méret /32(1db) névszerver ns3.ahol.hu / ns2.ahol.hu Round Trip Time Az összes elıfizetıi vonali terheléstıl függ. A központi routertıl mérhetı átlagos válaszidık éves szinten: nemzetközi irányba nem nagyobb, mint 300 ms belföldi irányba BIX-ig nem nagyobb, mint 30 ms Csomagvesztés (Packet loss): nemzetközi irányban 3% BIX irányban 1% (4) Rendelkezésre állás A szolgáltató biztosítja az elıfizetı részére a szolgáltatás éves 99% rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás a szolgáltató az elıfizetı számára, az elıfizetıi szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidı 99%-ban biztosítja az internet-szolgáltatást. A rendelkezésre állás meghatározása és mérése a szolgáltató authentikációs rendszere valamint a szolgáltatás nyújtásában közremőködı távközlési szolgáltató által átadott rendelkezésre állási adatok alapján történik. Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a szolgáltató statisztikája alapján történik. Az adott évben a szolgáltatóhoz érkezı hibabejelentések (a szolgáltató érdekkörében bekövetkezı hibák esetén) idıpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idı. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlı a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák száma. Az éves rendelkezésre állási idı kiszámításakor nem lehet figyelembe venni, ha hibabejelentés az elıfizetıi hozzáférést biztosító szolgáltató távbeszélı hálózatának hibájából származó szolgáltatás kiesés miatt történt, elıfizetı érdekkörében keletkezı ok miatt történt vis maior miatt történt, a szolgáltató érdekkörén kívül esı egyéb ok miatt (különösen: idıjárási viszonyok, baleset, tőzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve a szünetelés idejét, ha az elıfizetı kérése alapján történt, az elıre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, az elıfizetıi szerzıdésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét Az Elıfizetı által az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés szerint igénybevett sávszélességő DSL Szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató biztosítja, hogy a táblázat szerinti minimális sávszélesség értékek folyamatosan az Elıfizetı rendelkezésére álljanak. A táblázatban jelölt maximális sávszélesség értékek nem érhetıek el folyamatosan, azok elérhetısége a mindenkori átviteltechnikai és forgalmi viszonyok függvénye. (5) A szolgáltatás egyéb feltételei Az ADSL hozzáférési szolgáltatás kizárólag olyan távbeszélı vonalra rendelhetı meg, amely korlátozásmentesen mőködik. Amennyiben a közcélú távbeszélı szolgáltatás vonatkozásában elıírt korlátozás nélküli vonal rendelkezésre állás az Elıfizetı érdekkörében felmerült okból nem teljesül, úgy a szerzıdés ellehetetlenülés okán megszőnik. A szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy a közcélú távbeszélı vonal az igénylı tulajdonában legyen, vagy a vonal tulajdonosának írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az igénylıt az ADSL Internet szolgáltatás adott távbeszélı vonalra történı megrendelésére. A szolgáltató a megrendelés beérkezését követıen elızetes felmérést végez, és az ADSL Internet szolgáltatást a megrendeléstıl számított 60 napon belül üzembe helyezi. Amennyiben a szolgáltató erre mőszaki okok miatt nem képes, vagy a megrendelés a joghatás kiváltására nem alkalmas, úgy errıl az igénylıt haladéktalanul értesíti. Az üzembe helyezési idı az igénylıvel történı megegyezés alapján túllépheti a 60 napos határidıt. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezésére a szükséges mőszaki feltételek fennállása esetén közös megegyezés alapján külön díjfizetési kötelezettség mellett nyílik lehetıség. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezésére a kedvezményes díjon, határozott idejő elkötelezettséggel igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatás kiépítését követı 1 éven belül nincs lehetıség. Az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges használatára bocsátott technikai eszközök szolgáltató általi felszerelésében köteles együttmőködni és a szerzıdés hatálya alatt felelısséget vállalni a hivatkozott eszközök rendeltetésszerő 19. Internet4u Kft. ÁSZF

20 használatáért és épségben való megırzéséért. Az elıfizetı a szerzıdés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltató által felszerelt végberendezések és technikai eszközök teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerő használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért a felróhatóság függvényében felelısséggel tartozik. 20. Internet4u Kft. ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.hunnet.hu/ webcímen.) Hatályos: 2011. augusztus 15. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2006. február 01. 1. / 62. Utolsó módosítás:2006. szeptember 15 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 4 3.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 345/2004 (XII 22) Korm rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C törvény (a

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2014. szeptember 01. H-2884 Bakonyszombathely

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben