Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

2 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). A törvényalkotók szándéka az volt, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása a nemzetközi egyezményekben rögzítettekkel összhangban (ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya), valamint az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében a társadalmi szolidaritás alapján a jövő nemzedékéért és szociális segítségre szorulókért érzett felelősségét átérezve valósuljon meg. A törvény kimondja, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségnek a tagjaiért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint annak érvényesítési garanciáit. A társadalom rendszereinek és alrendszereinek működése során az egyén, a kisebb-nagyobb közösségei és a különböző módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, melyek következtében önmagukról átmenetileg vagy tartósan - nem tudnak gondoskodni elfogadható szinten. Ezek az egyének vagy csoportok olyan zavarokkal küzdenek, amelyek akadályozzák a normális életvitelüket, megélhetésüket, a társadalomba való be- vagy visszailleszkedésüket. A szociális gondoskodás egyik legfőbb feladata, hogy a társadalmilag tipikusnak tekinthető, de az egyének életében jelentkező speciális élethelyzeteket feltárja és azokra a jog által kínált segítő lehetőségek keretei között minél hamarabb és minél hatékonyabban reagáljon. Ennek során meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel a felmerült problémák a leghatékonyabban kezelhetők, biztosítva egyidejűleg az egyén szabadságát, tiszteletben tartva személyi jogait és a közösség (a nem veszélyeztetett állampolgárok) védelmét. A modern szociálpolitikai gondolkodás szerint a szociális feladatok körébe tartoznak, és egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a prevenció és a szociális (társadalmi) rehabilitáció eszközei és intézményei. Szeretnénk elérni, hogy a békéscsabai társadalom mind szélesebb köre váljék a település aktív, cselekvő, egymásra figyelő, másokat segíteni akaró, és segíteni tudó tagjává. Törekvésünk, hogy a szolidaritási elv jegyében - akár többfajta eszköz együttes alkalmazásával is a bármilyen oknál fogva segítségre szorulók (munkanélküliség, családi körülményekben bekövetkezett negatív változás, vagy a család hiánya, betegség, munkaképesség megváltozása, szenvedélybetegség, hajléktalanság esetén, stb.) minél rövidebb időn belül hatásos segítséget kaphassanak. Egy közösségen belüli szociális védelmi rendszer kiépítése természetesen hosszabb folyamat, a változásokat a folyamatosan átalakuló gazdasági és társadalmi környezet is befolyásolja. A rendszert nem egy-két intézmény, sokkal inkább szervezet-rendszerek együttműködése jelenti. Tehát a szociális háló önmagában nem egyetlen intézményt jelent, hanem szervezeti rendszerek és intézményi rendszerek szoros együttműködését takarja. A kooperációban végzett segítő tevékenység révén hatékonyabb feladatellátás valósítható meg a jelentkező ellátási problémákkal szemben. 2

3 Békéscsaba Megyei Jogú Városban a szociális védőháló szövésén örvendetes módon egyre több szervezet dolgozik. Munkájuk szerves része Békéscsaba Megyei Jogú Város szociális ellátó rendszerének, tevékenységüket a lakosság mindinkább megismeri és igénybe veszi. Az ellátó rendszerben jelen vannak a helyi szinten szerveződött szolgáltatók csakúgy, mint megyei és országos szolgáltató hálózattal rendelkező szervezetek (állami és nem állami fenntartók egyaránt). Az ellátási területek azonossága és a szolgáltatások elérhetőségének, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása is hozzájárul ahhoz, hogy a koncepció készítésekor a megyei ellátórendszer szolgáltatásait is figyelembe vettük. Ilyen értelemben Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója több ponton kapcsolódik Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához. A törvényi kötelezettség teljesítésén túl Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója elkészítése is hozzájárul ahhoz, hogy városunk minden lakója számára elérhetőek legyenek olyan (jogszabályban rögzített) ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják és a minőségi ellátást biztosítják. Cél, hogy a szociális szféra működése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat a klienseknek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 80/2004.(II.26.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el. A koncepciót a jogszabályi rendelkezés szerint felül kell vizsgálni. Ennek megfelelően a dokumentum tartalmazza az adatok frissítését, az elmúlt időszakban elért eredményeket, a belépett új feladatokat, a jelenlegi helyzet bemutatását és fejlesztési szükségleteit. A koncepció felülvizsgálatának érdekében az adatok, a vélemények és javaslatok megismerése céljából megkerestük a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeit, valamennyi, a településen működő szociális szolgáltató szervezetet, az Egészségügyi Alapellátási Intézményt, a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetet, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltségét, a Békés Megyei Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága Békéscsabai Képviseletét, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési és Szeghalmi Intézetét, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát, valamint a Békés Megyei Önkormányzatot. Ezúton is megköszönjük valamennyiük közreműködését, akik adatszolgáltatásukkal, tájékoztatásukkal és véleménynyilvánításukkal segítették munkánkat. Békéscsaba, augusztus Tisztelettel: Herczeg Tamás tanácsnok Uhrin Nándonré szociális szakreferens 3

4 I. A szociális szolgáltatástervezési koncepció A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) megalkotása óta a jogszabály többször módosult, illetve tartalmában új elemekkel egészült ki, igazodva a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi környezethez. Az évi módosítás (1999. évi LXXIII. törvény) szabályozza az intézményfenntartó fogalmát, és átfogóan határozza meg a fenntartói feladatokat, valamint az azokkal kapcsolatos felelősséget és teendőket. A feladatellátásra kötelezett önkormányzat szerepe az ellátás szervezésében meghatározó. A törvényi szabályok alapján biztosítani kell a tárgyi-személyi feltételeket és a biztonságos működés kereteit, s emellett a szakmai és törvényességi ellenőrzési szerep is jelentős. Az Szt megalkotása óta több területen bővültek a feladatellátásra kötelezett önkormányzat kötelezettségei, s így került bele a jogszabályba - többek között - a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének feladata is. I.1. A szolgáltatástervezési koncepció fogalma A szolgáltatástervezési koncepció a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó gyűjtőfogalom. Kiindulópontja egy helyzetértékelés a szolgáltatások iránti igényekről, a szükségletekről és az ellátási kötelezettség teljesítéséről. Ehhez kapcsolódik számos elem, amelyek vagy infrastruktúra-fejlesztési, vagy pedig egy-egy ellátotti csoport speciális igényeivel összefüggő szakmai fejlesztési feladatokból tevődnek össze. A szolgáltatástervezési koncepció tehát egy olyan integrált és ütemezett, szakmailag megalapozott, reális terv, amely a települési feladatellátás megalapozására, az ellátási kötelezettség teljesítésére és a magas színvonalú, minőségi szolgáltatás kialakítására vonatkozik. Tartalmi szempontból a szolgáltatástervezési koncepció mind mennyiségi, mind minőségi fejlesztésre vonatozó részeket tartalmaz. I.2. A szolgáltatástervezési koncepció célja A szolgáltatástervezési koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó és hiányzó ellátások megszervezésének módjait és feladatait meghatározza. Törekedni kell arra, hogy az ellátásszervezés, a stratégiai tervezés esetében a helyi társadalom folyamatainak elemzése kerüljön előtérbe. Célkitűzés a feladatellátás szervezésekor, hogy lényegesen nagyobb szerepet kapjanak a partnerség elve alapján a nem állami, önkormányzati szolgáltatók, a civil szervezetek, valamint az egyház. További fontos elérendő cél, hogy a lakossági szükségletek alapján kiépített szociális szolgáltatást nyújtó rendszer a szolgáltatók együttműködésén alapuló, könnyen hozzáférhető, adekvát ellátást nyújtson az igénybe vevő részére. A koncepciónak stratégiai szempontból figyelembe kell venni a jövőben fellépő új szükségleteket. A szolgáltatások folyamatos szervezeti, szakmai korszerűsítése által nagyobb társadalmi hasznot tud nyújtani az ellátórendszer. 4

5 II. Helyzetkép II. 1. A társadalmi környezet II.1.1. Demográfia Egy adott település demográfiai folyamatai döntő hatást gyakorolnak egy közösség gazdasági helyzetére, eltartó-képességére és ezen tényezők együttes hatásának változásával a munkaerőpiacra is. Békéscsaba Megyei Jogú Várost sajnálatos módon az állandó népesség folyamatos csökkenése jellemzi. Az egykoron 70 ezer fős megyeszékhelyen ma már alig 64 ezer fő él állandó lakosként. A lakónépesség száma fő, bár meg kell jegyezni, hogy ez az adat is csökkenő tendenciát mutat. Békéscsaba város állandó lakosainak száma sz. ábra állandó lakosok száma évszám Forrás: Polgármesteri Hivatal A népességszám fogyásának egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, mely szerint az élve születések és a halálozások számának különbsége évről évre negatív értéket mutat. Ezt nevezzük természetes fogyásnak. 5

6 A természetes fogyás mértéke Békéscsabán sz. ábra természetes fogyás Forrás: Központi Statisztikai Hivatal évszám A népességszám változásnak másik eleme a vándorlási egyenleg, ami az adott településre költözők, illetve onnan elvándorlók különbsége. Ez a mutató összességében Békéscsabán szintén negatív, azzal együtt, hogy az egymást követő években hullámozás figyelhető meg. A táblázat évtől mutatja az állandó vándorlások egyenlegét is. 3. sz. ábra Vándorlási egyenleg Békéscsabán vándorlási egyenleg évszám vándorlási egyenleg állandó vándorlások egyenlege Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 6

7 A népesség számának változása mellett fontos demográfiai vizsgálati terület a népesség korstruktúrája. Egy adott közösség, illetve település korfája szemléletesen mutatja be az egyes korcsoportokat, nemenkénti bontásban. A fa karcsúsodó töve azt jelzi, hogy egyre kevesebb gyermek születik városunkban, annak ellenére, hogy a Ratkó-korszak ma éves korcsoportjának gyermekei, a éves fiatalok még szülőképes korban vannak. Az ábra jól érzékelteti azt az országos tendenciát is, mely a gyermekvállalási szokások megváltozására utal. E szerint ma a fiatalok későbbi életkorban alapítanak családot, mint évvel ezelőtt, és egy kitolódik a szülők életkora az első gyermek születésénél, másrészt a vállalt gyermekek számát tekintve radikális csökkenés figyelhető meg, amely a reprodukciót sem biztosítja. 4. sz. ábra Férfitöbblet Békéscsaba népessége nem és korcsoport szerint január 1. Férfi éves 90 X Nő Nőtöbblet ezer fő ezer fő Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Békéscsaba város lakosságának korstruktúráját tekintve a 15 éven aluliak aránya a népességen belül az elmúlt 5-6 évet tekintve 1000 főnél is nagyobb csökkenést mutat, míg a 60 év felettiek száma bár nem ilyen ütemben és nagyságrendben nő. A két folyamatot vizsgálva megállapítható, hogy az elöregedés folyamata létező probléma Békéscsaba Megyei Jogú Városban. Ezt támasztja alá a demográfia egy másik mutatója, az öregedési index (a 60 évesnél idősebbek száma a 15 évesnél fiatalabbak számához viszonyítva) növekedése. A 15 éven aluliak száma jelenleg már nem éri el a főt, míg a 60 éven felüliek száma több mint fő. 7

8 Az öregedési index Békéscsabán sz. ábra 2,00% 1,80% öregedési index 1,60% 1,40% 1,20% 1,25% 1,29% 1,32% 1,36% 1,41% 1,46% 1,53% 1,59% 1,65% 1,00% évszám Forrás: Központi Statisztikai Hivatal A csecsemőhalálozás (az 1 éven alul meghaltak száma) az élve születés ezrelékében mért adat. A csecsemőhalálozás mutatóit alkalmasnak tartják egy-egy terület fejlettségi szintjének értékelésére. Az alacsony születésszámok miatt az alacsony mutató csalóka lehet, mert egy haláleset akár több egységgel is növelheti a mutatót. Ez elmúlt tíz év átlagát tekintve 3,4 a mutató nagysága. Összegezve megállapítható, hogy az alacsony születésszám, a természetes fogyás, valamint a negatív vándorlási egyenleg közös eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város népessége egyrészt fogyó, másrészt öregedő tendenciát mutat. II.1.2. Foglalkoztatás Békéscsaba lakossága elsősorban a kereskedelemben, jelentős mértékben az iparban és a mezőgazdasághoz kapcsolódó élelmiszeriparban foglalkoztatott. A teljes foglalkoztatási létszám kb. 34 %-a iparban, kb. 51 %-a kereskedelemben és szolgáltatásban, míg kb. 15 %-a a mezőgazdaságban dolgozik. A településen elsősorban a térség nyersanyag-előállításának feldolgozóiparai honosodtak meg, és biztosítanak nagyobb foglalkoztatási és munkalehetőséget az itt lakók számára. A rendszerváltást követő gazdasági szerkezet-átalakulás Békéscsaba Megyei Jogú Várost is érzékenyen érintette (az alapanyag-termelés csökkenése, az export-támogatások minimalizálása és a keleti piacok összeomlása). Az átmeneti állapotot leginkább a jó eszköz felszerelésű, stabil pénzügyi pozíciójú vagy a már korábban is exportra termelő vállalatok és 8

9 gazdálkodó szervezetek tudták a legkevesebb veszteséggel átvészelni, de kisebb-nagyobb mértékű munkaerő elbocsátásokra ezek is gyakran rákényszerültek/rákényszerülnek. A termelés terén a privatizáció utáni megtorpanást bizonyos fellendülés követte. Van példa arra is, hogy ipari tevékenységet végező nagy vállalkozások folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre a településen, számuk azonban még mindig kevés. Annak ellenére, hogy az önkormányzat is rendelkezik ipari munkahelyteremtésre alkalmas területekkel, láthatóan ez a lehetőség sem gyorsította fel nagymértékben a további iparosodást és fejlődést. Az okok a közlekedési infrastruktúra korszerűtlenségére, a tőkehiányra, az alacsony szintű nyereség elérhetőségére és a piaci problémákra vezethetők vissza. Az agrárszektor valamennyi területét rendkívül súlyosan érintette, érinti az ágazat általános válsága. A végbement szerkezet átalakulás itt is jelentős munkaerő felszabadulással járt. A városban jelentős a szolgáltatási szektor. Ezen belül a legdinamikusabban fejlődő ágazat a kereskedelem. A szolgáltató szektor növekedésének egyik pillére a kisszervezetek tevékenysége. Rugalmasságuk miatt a gazdaság fontos szereplői, de ha nem tudnak alkalmazkodni a fokozatosan erősödő versenyhez, jelentős részük hátrányos helyzetbe juthat. A másik pillért a hipermarket láncolatok és az iparszerű kereskedelem képezik. Tevékenységüknek a kisszervezetekre gyakorolt negatív hatása már Békéscsabán is mutatkozik. II.1.3. Munkanélküliség A rendszerváltást követő gazdasági recesszió egyik hatása a foglalkoztatottak számának csökkenése volt. Egy új, korábban nem tapasztalt társadalmi probléma jelent meg a mindennapok szintjén: a munkanélküliség novemberéig a regisztrált munkanélküliek ezt követően a nyilvántartott álláskeresők megnevezést használják a szakemberek. A Békéscsabán évi adatok alapján a területi mutató 1 6,64% (48% férfi, 52% nő). A foglakoztatási arány 2 38%, míg az aktivitási arány 3 40,7% fő azoknak száma, akik több mint 180 napja keresnek munkát (41% férfi, 59% nő). Ők tartós álláskeresőnek (munkanélkülinek) tekinthetők. A százalékos megoszlásokból arra lehet következtetni, hogy a nők nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a férfiak. Majdnem hétszázan vannak azok, akik több mint egy éve (365 napot meghaladóan) keresnek munkát. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma az elmúlt 3 évben jelentősen nem változott (286, 275, 252 fő) évben havi átlagban a békéscsabai kirendeltségen 199 volt a sikeres kiközvetítések száma. Ebből támogatott állásra átlagban 116, nem támogatott állásra 83 fő került kiközvetítésre I. félév végén a nyilvántartott álláskeresők száma 2690 fő. Az elmúlt 9 évet tekintve 2006-ban a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők száma. 1 A területi mutató a nyilvántartott álláskeresők a munkavállaló korú népesség százalékában 2 A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya 3 A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül 9

10 Nyilvántartott álláskeresők száma Békéscsabán sz. ábra nyilvántartott álláskeresők évszám Forrás: Központi Statisztikai Hivatal A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlását vizsgálva legnagyobb arányban (28,5%) 21-30, illetve a éves (27,4%) korosztályhoz tartozók keresnek munkahelyet. A éves korosztályhoz tatozók alkotják a nyilvántartott álláskeresők 22,2 %-a. A 20 év alattiak a nyilvántartott álláskeresők 4,6 %-a. Magas az 51 év felettiekhez tatozó korcsoport munkanélkülisége is, ők alkotják a nyilvántartott álláskeresők 17,3%-át. A nyilvántartott álláskeresők 2/3-ada fizikai, 1/3-ada szellemi foglalkozású. Ez az arány nyilvántartott álláskeresők számától függetlenül évről évre megmarad. Munkaközvetítéssel nem csak a Munkaügyi Központok, hanem profit orientált szervezetek is foglalkoznak. Békés megyében 11 ilyen cég működik, kettő békéscsabai székhellyel. Többségük (10) belföldre történő munkaközvetítéssel foglalkozik. Joggal feltételezhetjük, hogy több békéscsabai lakos fordul a megyehatáron kívüli munkaközvetítőhöz, elhelyezkedés - különösen külföldi munkavállalás céljából. A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása szoros összefüggést mutat az állománycsoportonkénti alakulással. Békéscsabán a regisztrált álláskeresők valamivel több, mint egyötöde mindössze 8 általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik. A legmagasabb a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők, illetve a szakiskolát végzettek aránya. Hasonló nagyságrendű az érettségizettek aránya, míg a felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legkisebb a regisztrált munkanélküliek közt. Jelentős változás a évi koncepcióban szereplő adatokhoz képest, hogy a magasabb iskolai végzettségűek (szakközépiskolától felfele) számaránya nőtt az alacsony iskolai végzettségűekhez képest. 10

11 A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása Békéscsabán június 7. sz. ábra Főiskola 6% Gimnázium 12% Technikum 5% Egyetem 2% 8 általánosnál kevesebb 1% 8 általános 19% Szakközépiskola 19% Szakiskola 2% Szakmunkásképző 34% Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az ellátásból kikerültek számarányáról, sorsuk további alakulásáról nem áll rendelkezésre adat, erről csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Szintén nem áll rendelkezésre kutatási adat arra vonatkozóan, hogy a családi minta hatására a munkanélküli státuszt milyen arányban öröklik, illetve viszik tovább a munkanélküli szülők gyerekei. II.1.4. Oktatás Az oktatás helyzetét az elmúlt évek során és napjainkban is két tendencia formálja: egyrészt az óvodások és az általános iskolások számának visszaesése, másrészt a felsőfokú szaktudás felértékelődésével a továbbtanulásra felkészítő középiskolák népszerűségének növekedése, ami szinkronban áll a felsőoktatásban tanulók számának emelkedésével. Férőhely problémák - a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott - a gyermekek napközbeni ellátásához tartozó bölcsődei ellátási formánál figyelhetők meg, ahol évben a 195 bölcsődei férőhelyre 307 gyermeket írattak be. A évi adatok alapján Békéscsabán a 2015 volt az óvodai férőhelyek száma. A 77 óvodai gyermekcsoportba összesen 1836 gyermeket írattak be szüleik. A 213 általános iskolai osztályba 4779 gyermek jár, akiknek mintegy 60%-a napközis tanuló fő középiskolai tanuló van városunkban. Ebből 2292 tanuló gimnáziumi oktatásban vesz részt. A békéscsabai felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma minden tagozatot (nappali, esti, levelező, távoktatás) figyelembe véve 2438 fő. Nemzetiségi, etnikai oktatásban vesz részt 137 fő általános iskolai, és 63 fő középiskolás diák. 11

12 Békéscsaba Megyei Jogú Városban a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai és iskolai ellátása több fogyatékossági típusnál is biztosított. A Napsugár Integrált Óvodában és a Szabó Pál Téri Általános Iskolában mozgás-, érzékszervi- és beszédfogyatékos gyermekek ellátása folyik. Valamennyi oktatási-nevelési intézményben megoldott a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. Az intézményekben a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált ellátása is folyik. A nevelési és oktatási intézmények hatékonyabb és racionálisabb működését segíti az intézmények integrálása. A folyamatok társadalmi szempontból negatív következményeként pedagógusállások szűntek meg, és már néhány esetben teljes intézményi épületet is kivont a fenntartó az oktatási ágazatból. II.1.5. Nemzetiségek Békéscsabán cigány, lengyel, román, és szlovák kisebbségi önkormányzat működik. Munkájukat a Polgármesteri Hivatalon belül két szakember, kisebbségi referens és kisebbségi ügyintéző is segíti. A cigány etnikumhoz, a lengyel, román és szlovák kisebbséghez tartozók számát megbecsülni nagyon nehéz. A KSH két adatsorra rendelkezik erre vonatkozóan ben volt a népszámlálás, itt bárki nyilatkozhatott, hogy etnikumhoz, vagy kisebbséghez tartozónak vallja-e magát. A évben megrendezett kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az vehetett részt, aki előzetesen regisztráltatta magát a névjegyzékben. Statisztikai adatok a kisebbséghez és etnikumhoz tartozók számáról Békéscsabán és évben Kisebbség/etnikum megnevezése Népszámlálás adatai év Kisebbségi választói jegyzéken regisztrált választópolgárok száma év Cigány Lengyel Román Szlovák Összesen: Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Békéscsaba helyi és társadalmi viszonyait csak felületes ismerők számára is nyilvánvaló hogy az adatok torzak, és ne tükrözik a valóságot. A kisebbségi önkormányzatok működése leginkább közösségfejlesztő, hagyományőrző szerepük miatt jelentős. Emellett érdekvédelmi, érdekképviseleti feladataik egyre nagyobb hangsúllyal jelentkeznek. Nagy jelentőségű lengyel, a román és a szlovák kisebbségi önkormányzat esetében az anyaországgal történő kapcsolatok ápolása, erősítése, mely nem csak kulturális, de gazdasági előnyökkel is járhat. 12

13 A cigány kisebbségi önkormányzat közreműködik a roma etnicitáshoz tartozók speciális problémáinak megoldásaiban is. Ennél az önkormányzatnál a szociális jellegű problémák is megjelennek. Ennek keretében az önkormányzat segít munkalehetőségek felkutatásában, közvetítésében, hivatali nyomtatványok kitöltésében, támogatja kiemelkedően teljesítő cigány származású tanulókat. II.1.6. Egészségügy Békéscsabán alapellátásként működik a felnőtt-, és gyermek háziorvosi, a védőnői, a fogorvosi, foglalkozás egészségügyi és az ügyeleti, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat. Békéscsaba Megyei Jogú Városban az önkormányzat saját tulajdonában lévő egészségügyi intézményben fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás is biztosított. Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet működő kórházi ágyak száma június 30. Aktív fekvőbeteg szakellátás Krónikus fekvőbeteg szakellátás Összesen Forrás: dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 352 ágy 167 ágy 519 ágy Az országos statisztikai adatokkal megegyezően a leggyakoribb halálokok a békéscsabai dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet adatai szerint is a keringési rendszer betegségei, de a vezető halálokokhoz tartozik a daganatos betegségek és az emésztőrendszer betegségei. Vezető halálokok a dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet adatai alapján évben Forrás: dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Vezető halálokok fő %-ban Keringési rendszer betegségei ,41 % Egyéb halálokok ,77% Daganatos megbetegedések 73 10,04 % Emésztőrendszer betegségei 65 8,94 % Légzőrendszer betegségei 43 5,91 % Erőszakos halálokok 14 1,93% Összesen ,00% A város lakosságának egészségügyi problémái szorosan összefüggnek a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek főleg az alkoholizmus és a dohányzás hatása. A statisztikai adatok alapján valószínűsíthető, hogy a mindennapi életvitel szintjén szenvedélybetegként élők töredéke jut megfelelő szakellátáshoz. 13

14 Addiktológiai gondozó Békéscsaba évben Évszám Ellátott betegek száma Forgalom (beavatkozás) Forrás: dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet A gazdasági rendszer változásával együtt járó bizonytalanság, a stressz, a munkahely féltése, vagy éppen reménytelennek tűnő elérése sok mentális probléma okozója. E betegséggel kapcsolatos előítéleteket levetkőzve mind több érintett kéri szakember segítségét gyógyulásához. Emellett a mentális problémák egy észe szomatizálódik és testi betegségben jelentkezik (pl. magas vérnyomás, gyomorfekély). Pszichiátriai gondozók Békéscsaba Évszám Ellátott betegek száma Forgalom (beavatkozás) Forrás: dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében működő Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozó 2004 novembere óta OEP támogatással, heti 30 órában (10 pszichiátriai és 20 pszichológiai, mentálhigiénés ellátás) beutalási kötelezettség nélkül fogadja Békéscsaba lakosait. Hiánypótló szolgáltatás Békéscsabán a gyermekpszichiátriai rendelés, azonban a rendelkezésre álló óraszám nem fedezi a valós lakossági szükségletet, ezt jó lenne a közeljövőben tovább emelni ban a Tanácsadó esetforgalma 512 fő volt, a beavatkozások száma Alacsonyküszöbű telefonos szolgáltatás a prevenció és segítő tevékenység mérföldköve lehet. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 1989 óta működik a városban az Egészségügyi Alapellátási Intézmény önálló szakmai egységeként. A telefonos hívásokat a feladatra szakmailag felkészített 30 fő önkéntes segítő fogadja ban közel 3000 hívás érkezett a szolgálathoz, a beszélgetéssel töltött időtartam hívásonként átlag 30 perc. A szolgálat 24 órás, vonalas telefonról térítésmentesen hívható A) SOS Tini Telefonos Alapítvány feladatai: - pszichoaverzív attitűd oldása, krízisintervenció, öngyilkosság megelőzés, diszpécser funkció - kortárs segítő telefon működtetése - közösségi munka ellátása rendezvényeken - rendhagyó osztályfőnöki órák (drogprevenció, szociális intelligencia fejlesztése, diszpécser szolgálat) 14

15 B) SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat feladatai: - mentálhigiénés prevenció - öngyilkosság megelőzés - krízisintervenció - diszpécserfunkció (a megfelelő ellátóhely felé irányítani a hívókat). Hiányos a rendszere bizonyos betegségcsoportok utókezelésének a szanatóriumi férőhelyek korlátozott száma miatt. Kevés a lehetőség és a munkáltatók részéről az igény is a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Ez egyrészt szociális problémaként jelentkezik, másrészt egészségügyi problémákat is magában hordoz, hiszen az érintetteknek mentális szempontból is szüksége lenne gyógyulásuk záloga a megfelelő speciális munkakörülmények és feltételek biztosítása mellett a rehabilitációra. Az egészségügyi ellátás speciális részét képezi a hajléktalanok ellátása. A vizitdíj bevezetése tovább nehezítette helyzetüket. Nagy előrelépést jelentene higiéniai és közegészségügyi szempontból egyaránt, ha az OEP által finanszírozott térítésmentes, sajátos hajléktalan ellátás megszervezésre kerülne Békéscsabán. II.2. A szociális gondoskodás főbb sajátosságai A rendszerváltozás előtt a szociálisan rászorulók ellátása alapvetően állami-tanácsi feladat volt. A kilencvenes évektől az ellátórendszer többszereplőssé vált, de továbbra is az állami feladatvállalás dominanciája a jellemző. Ez azt jelenti, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Városban a szociális ellátó rendszer jó részét továbbra is állami, önkormányzat fenntartású, illetve működtetésű. E szempontból a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények működtetési formája a legszínesebb. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a nem állami, önkormányzati fenntartású tartós elhelyezést nyújtó intézményekben megyei, illetve országos beutalási jogkör érvényesül. A szociális ellátórendszer működtetésének alapelve a különféle ellátási formákhoz való egyenlő hozzájutás elvének biztosítása. Ez az alapelv azonban minden igyekezet és jó szándék ellenére a gyakorlatban sérülhet. Van olyan ellátási forma, amely jelenleg teljesen hiányzik a városban, pl. szenvedélybetegek átmeneti otthona. Egyes ellátási formáknál - bár működik Békéscsaba Megyei Jogú Város területén, - a rendelkezésre álló férőhelyek száma nem elegendő, pl. fogyatékosok nappali intézményében, idősek otthonában. Területi ellátás hiányáról beszélünk, ha a működő intézmény elérése a távolság miatt jelent nehézséget a szolgáltatást igénybe venni szándékozó számára, pl. Erzsébethely nyugati részén nincs idősek klubja, az itt lakók csak a településrésztől nagyobb távolságra lévő Orosházi Utcai Idősek Klubjában tudják a szolgáltatást igénybe venni. Békéscsaba Megyei Jogú Város szociális ellátó rendszerének további sajátossága, hogy a speciálisan elsősorban az idősek ellátására létrehozott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kérelem, és a jogosultsági feltételek fennállása esetén étkeztetés keretében ellátja gyakorlatilag Békéscsaba város minden rászoruló állampolgárát. Ezt az ellátási formát jelentős számú aktív korú nem foglalkoztatott, egészségi és mentális problémával küzdő veszi igénybe. 15

16 II. 3. A szociális szolgáltatások alanyai Az Szt. alapján a rászorultak pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás, illetve személyes szociális szolgáltatás formájában kaphatnak segítséget. A személyes szociális ellátások alapvetően öt ellátotti csoport idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok részére nyújtanak szolgáltatásokat. A szociális szolgáltatások lehetséges alanyainak a kedvezőtlen szociális körülmények között élő lakosok tekinthetők. Magyarországon és között 11 %-kal csökkent a házasok, és 27 %-kal nőtt az elváltak száma. Békéscsabán napjainkban 3 házasságkötésre két válás jut. A családszerkezet kedvezőtlen változására utal, hogy egyszemélyes háztartás az összes háztartás valamivel több, mint egynegyede. A szociális szolgáltatást igénylők problémáinak oka leginkább anyagi természetű, de adódhat az életkorból, egészségi állapotból, családi állapot változásból vagy az egyén mentális állapotából. Gyakran több elem van egyszerre jelen és köztük ok okozati összefüggés is van. A szociális szolgáltatás megszervezésére kötelezett önkormányzat feladata koncepcionális szinten a meglévő és a várható problémák meghatározása, és felkészülés azok hatékony kezelésére. Számtalan oka, sokféle előzménye lehet annak, hogy valaki szociális szolgáltatást igénylővé váljon. Vannak olyan helyzetek, körülmények, amelyeknél már a segítségkérés időpontjában szükséges a beavatkozás. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a 60 évnél idősebb lakosság aránya a teljes népességen belül jelenleg 21,8%. Kiemelkedő az úgynevezett legöregebb öregek, a 80. életévüket betöltött személyek csoportja, mint szociális szempontból legnagyobb figyelmet igénylő társadalmi réteg. Ők a település teljes népességének 3,84%-át teszik ki. Ez utóbbi csoport nemenkénti megoszlására jellemző, hogy mintegy kétszer annyi nő éli meg ezt az életkort, mint férfi. A demográfusok egybehangzó előrejelzései szerint az idősek aránya a jövőben a lakosságszámhoz viszonyítottan tovább fog nőni, és hosszabb távon az eltartottak számának további emelkedése várható. A rendszerváltás után lezajlott gazdasági átalakulás egyik fájdalmas következménye, hogy a korábban megszokott teljes foglalkoztatás rendkívüli ütemben alakult át, munkahelyek szűntek meg tömegével egyik napról a másikra. Az állását vesztett aktív korú népesség jelentős része azonban nem munkanélkülivé vált, hanem a munkaerőpiacra való kivonulás legális formájaként igénybe vette a korkedvezményes és a rokkant nyugdíjazás lehetőségét. Ezáltal relatíve széles társadalmi réteg jutott viszonylag alacsony, de rendszeres jövedelemhez. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy jelenleg Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes lakosságának közel egyharmada részesül nyugdíjban, járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Az ellátások nagyságrendjére vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy azok átlaga csak a vizsgált időszakban mintegy két és félszeresére nőtt, míg az ellátásban részesültek száma 12 %-os növekedést mutat. 16

17 Nyugdíjban, járadékban és nyugdíj szerű ellátásban részesülők Békéscsabán sz. ábra ellátások száma ellátások átlaga (Ft) évszám ellátások száma ellátások átlaga (Ft) 0 Forrás: Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Békéscsaba A táblázatban szereplő összes ellátott 57 %-a részesül öregségi, öregségi jellegű nyugellátásban, 20 % korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban, és közel 10 %-uk megváltozott munkaképességűek járadékára jogosultak. Hozzátartozói nyugdíjban 6 %, egyéb ellátási formában az ellátottak 7 %-a részesül. 9. sz. ábra Nyugdíjak és biztosítási ellátások fajtái Békéscsabán évben Hozzátartozói nyugdíjak 6% Megváltozott munkaképességűek járadéka 10% egyéb 7% Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjellátás 57% Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjak 20% Forrás: Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Békéscsaba 17

18 A rendszeres szociális segélyben részesülők száma az utóbbi években dinamikusan megemelkedett. 10. sz. ábra Békéscsaba város önkormányzata által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma ügyfelek száma évszám Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásban lévők csökkentik a rendszeres szociális segélyezettek számát, ennek ellenére 2003-tól folyamatos növekedés figyelhető meg. Az elmúlt évben közhasznú foglalkoztatás, közmunkaprogram és közcélú foglalkoztatás is volt a városban. Az időlegesen felajánlott munkalehetőséget a segélyben részesülők 4-5%-a nem fogadja el, és hasonló nagyságrendű azoknak a száma, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják betölteni a részükre felajánlott munkakört. A különböző foglalkoztatási programban több mint 100 fő vett részt évben, és jutott rendszeres munkából származó jövedelemhez. 226 fő jogosult tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végző nagykorú hozzátartozóként ápolási díj igénybe vételére. Az ápolási díjban részesülők egyharmada méltányossági alapon kapja az ellátását. Közgyógyellátási igazolványban részesül a 2461 fő. Számuk növekedést nem mutat, aminek valószínűleg az az oka, hogy a jogosultsági határok nem követik a nyugdíjemelést, és emiatt nagyon sok viszonylag alacsony jövedelmű és magas gyógyszerköltséggel rendelkező család nem jut hozzá ehhez az ellátási formához. A kirekesztettnek tekinthetjük a fogyatékkal élőket. Az integrációjukat segítő közintézmények és a közlekedési eszközök teljes akadálymentesítése még ma sem megoldott. Foglalkoztatásuk töredéke az össznépesség átlagának évben több mint kétezren részesültek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményével kapcsolatos támogatásban. A fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek helyzetében jelentős változást lehet elérni megfelelő oktatásuk, illetve rehabilitációs foglalkoztatásuk révén, mellyel együtt sok más szociális szférát érintő probléma is könnyebben kezelhetővé válik, ami nem csak közvetlenül a fogyatékkal élő személyre, hanem családjára és környezetére is kihat. Követendő cél, hogy az önkormányzat és intézményei - lehetőségei szerint - törekedjenek arra, hogy bizonyos munkakörökben fogyatékkal élőket alkalmazzanak. 18

19 III.1. Az alapellátások III. A személyes szociális szolgáltatások típusai Az alapellátás, mint szociális szolgáltatás biztosításának célja, hogy a települési önkormányzat segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában. A jogszabály öt ellátotti csoportot nevez meg, - időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek mely csoportok ellátásának megszervezéséről az alapellátás keretében is gondoskodni kell. Ugyanezen öt ellátotti csoport köré épülnek fel alapvetően az Szt. személyes szociális szolgáltatást nyújtó nappali, átmeneti és tartós bentlakásos ellátási formái. Az ellátandók köre az Szt évi módosításakor jelentősen bővült. A települési önkormányzat az alapellátást biztosító szociális intézményei (szolgáltatók) együtt kell működjenek a szociális, az egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szervezetekkel. A tevékenységének összehangolása - a szolgáltatást igénybe vevő személy szociális ellátása érdekében - a települési önkormányzat feladata. A települési önkormányzat az alapellátás feladatainak biztosítására ellátási körzetet alakít ki. Az alap ellátás során az egyes szolgáltatást igénylők esetében a szociális szolgáltatást végző személy gondozási tervet készít az ellátott részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról. III.1.1. Tanyagondnoki szolgáltatás A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg - figyelemmel a lakosságszám korlátra - azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. III.1.2. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 19

20 III.1.3. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. III.1.4. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. A Családsegítés eleme a családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését segítő folyamat. A családsegítő szolgáltatás feladata közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése. Tevékenységi körébe tartozik a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, valamint a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programok, és a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása. III.1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitele fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. III.1.6. Közösségi ellátások Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését. A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotát folyamatos figyelemmel kell kísérni. Biztosítani kell az ellátott számára a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, 20

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2010-2012. évben Férfi 78648 78806 78790 Nő 91249 91182 91213 Összesen: 169897 169988 170003 Forrás: eközig Zrt. személyiadat- és lakcímnyilvántartó

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben