VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja: A0 Tárgykód megnevezése: Önkrmányzati mőködés - egyéb Kihirdetés dátuma: 2008.május 15. Hatályba lépés dátuma: május 15.

2 Velem Község Önkrmányzat Képviselı-testületének 5/2008. (V.15.) számú rendelete az egyes szciális ellátáskról Velem közégi Önkrmányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról szóló módsíttt évi III. tv. /a tvábbiakban: Szt./ 2. -ában, 32. (3) bekezdésében és ában kaptt felhatalmazásra az egyes szciális ellátási frmákról, az ellátásra jgsultság feltételeirıl és az igénybevétel módjáról az alábbi rendeletet alktja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja, alapelvei 1. (1) E rendelet célja, hgy megállapítsa az önkrmányzat által a helyi sajátsságknak megfelelı, a szciális rászrultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztsíttt szciális ellátásk frmáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jgsultsági szabálykat, tvábbá azk igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. (2) Az Önkrmányzat biztsítani kívánja, hgy segítséget nyújtsn azknak, akik életkruk, egészségi állaptuk jövedelmi és vagyni visznyaik flytán prblémáik megldására nem képesek. (3) Az ellátást igénylık kötelesek arra, hgy helyzetük javítása érdekében a tılük elvárható módn mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támgatásra szruló élethelyzet nekik felróható kból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltztatásával kötelesek elısegíteni helyzetük javítását. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Velem Község Önkrmányzat közigazgatási területén élı, az Szt. 3. -ában meghatárztt személyi körre terjed ki. I. fejezet ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Az eljárás megindítása 3. (1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Bzsk és Velem községek Körjegyzıségén /a tvábbiakban: Körjegyzıség/ lehet szóban vagy írásban elıterjeszteni. 2

3 (2) A helyi lakásfenntartási támgatás, az átmeneti segély és a temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkzatt, valamint a jövedelemnyilatkzatban feltüntetett jövedelem valódiságát szlgáló egyéb iratt /nyugdíjszelvény, munkáltatói igazlás és egyéb jövedelemigazlás/ kell mellékelni. Ha a jövedelmi visznyai más szerv által történı igazlására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhetı, akkr adóköteles jövedelmére vnatkzóan köteles büntetıjgi felelıssége tudatában nyilatkzatt tenni. (3) Sürgıs szükség esetén ha az igénylı életkörülményei az aznnali segítséget indklják a támgatás biznyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkzata alapján megadható, a biznyítékk utólags csatlása mellett. (4) A jgsultság megállapításakr a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkzásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (5) A rendszeresen flyósíttt ellátásk esetén a jgsult köteles a jövedelmi és vagyni visznyaiban bekövetkezet váltzást, a váltzást követı 15 napn belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása az Szt. 17. (1) bekezdésében meghatárztt jgkövetkezményeket vnja maga után. (6) A szciális rászrultságtól függı ellátásk megállapításakr minden esetben figyelembe kell venni az St. 4. (1) bekezdés a./ és b./ pntjaiban meghatárztt jövedelmet és vagynt. Az ellátásk megállapítása 4. (1) A Képviselı-testület a nrmatív lakásfenntartási támgatás megállapításával kapcslats I. fkú hatáskörét a plgármesterre ruházza. (2) A szciális ellátásk megállapításáról a hatáskör jgsultja határzattal dönt. (3) A Képviselı-testület I. fkú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. (4) A Képviselı-testület által átruháztt hatáskörben hztt döntés ellen a Képviselı-testület II. fkú hatáskörben dönt. (5) A képviselı-testület (3) és (4) bekezdés alapján hztt határzatának a felülvizsgálatát jgszabálysértésre hivatkzással a bíróságtól lehet kérni a határzat közlésétıl számíttt 30 napn belül. A pert az önkrmányzat ellen kell indítani. (6) A szciális ügyek intézésére az Szt.-ben fglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvényt /a tvábbiakban: Ket./ kell megfelelıen alkalmazni. (7) Szciális ügyekben az ügyfelek iratbetekintési jga a Ket. szabályai alapján gyakrlható. Az ellátásk kifizetése, flyósítása 5. (1) A pénzbeli szciális ellátásk flyósítása az egyes pénzbeli szciális ellátásk elszámlásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Krm. rendelet elıírásai szerint történik. (2) Az Önkrmányzat által megállapíttt szciális ellátásk átutalásáról a Körjegyzıség gndskdik. 3

4 A rendszeres ellátásk ellenırzésének szabályai 6. (1) A rendszeres ellátáskra való jgsultságt - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább kétévente, március 31-ig felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat leflytatása és döntésre történı elıterjesztése a körjegyzı feladata. III. Fejezet A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁI ÉS FELTÉTELEI (1) A települési önkrmányzat által szciális rászrultság esetén az alábbi pénzbeli ellátáskat biztsítja: a) helyi lakásfenntartási támgatás; b) áplási díj; c) átmeneti segély, d) kamatmentes kölcsön; e) temetési segély. 7. (2) A települési önkrmányzat a szciális alapszlgáltatásk keretében Kıszeg Várs és Vnzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása/a tvábbiakban: Társulás/ útján a) étkeztetést; b) házi segítségnyújtást; c) jelzırendszeres házi segítségnyújtást; d) gyermekjóléti szlgáltatást; e) nappali ellátást /Idısek Klubja, Nappali Melegedı/ f) családsegítést biztsít. (3) A települési önkrmányzat a szaksíttt ellátásk biztsítása érdekében a Társulás által fenntarttt átmeneti elhelyezést biztsító intézményt, Hajléktalank Átmeneti szállását, valamint tartós elhelyezést biztsító intézményt Idısek Otthnát üzemeltet. * IV. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres szciális segély 8. (1) A nem fglalkztattt személy a rendszeres szciális segély flyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnttal /a tvábbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv/.esetében a rendszeres szciális segély megállapításának feltétele, hgy vállalja a beilleszkedését segítı prgramban való részvételt. (2) A nem fglalkztattt személy köteles a) a rendszeres szciális segélyt megállapító határzat jgerıre emelkedésétıl számíttt 15 napn belül megjelenni az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából; b) a szciális helyzetében és mentális állaptáhz igazdó beilleszkedési prgramról 60 napn belül megállapdik az együttmőködésre kijelölt szervvel, c) teljesíteni a beilleszkedését segítı prgramban fglaltakat, d) az esetleges akadályztatásáról a kijelölt szervet elızetesen értesíteni, illetve az akadályztatás kát 3 napn belül igazlni. * 4

5 (3) A beilleszkedést segítı prgram lehetséges a) kapcslattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel, b) munkavállalási tréning, c) munkakeresési tréning, d) önsegítı csprt, e) prblémaelemzı és megldó technikák. * (1) Az együttmőködési kötelezettségét megszegi, aki 9. a) e rendelet 8. (2) bekezdésében meghatárztt kötelezettségét nem teljesíti, b) a felajánltt megfelelı munkalehetıséget elfgadja, de a meghatárztt idıpntban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg. (2) Ha a rendszeres szciális segélyben részesülı személy a segély flyósításának idıtartama alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkr a segély összegét 6 hónapig 75%-s mértékben kell flyósítani. * (3) ** (4) ** Lakásfenntartási támgatás 10. (1) Az Szt. 38. (1) bekezdés a./ pntjában meghatárztt nrmatív lakásfenntartási támgatás megállapítását a Képviselı-testület a plgármesterre ruházza át. (2) Az Szt. 38. (1) bekezdés c./ pntjában meghatárztt helyi lakásfenntartási támgatást az Önkrmányzat önálló ellátásként nyújtja. 11. (1) Helyi lakásfenntartási támgatásra jgsult az a személy, akinek háztartásában az egy fıre számíttt havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hgy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át. (2) A lakásfenntartás elismert havi költsége: az elismert lakásnagyság /2. számú melléklet/ és az egy négyzetméterre jutó elismert helyi költség szrzata. (3) Az egy négyzetméterre jutó elismert helyi költségének meghatárzására irányadó az Szt. 38. (3) bekezdése. (4) A helyi lakásfenntartási támgatás iránti kérelem az év flyamán bármikr benyújtható. (5) A helyi lakásfenntartási támgatást egy év idıtartamra kell megállapítani. Áplási díj 12. (1) Az áplási díj a tartósan gndzásra szruló személy tthni áplását ellátó nagykrú hzzátartzó részére biztsíttt anyagi hzzájárulás. 5

6 (2) A Képviselı-testület áplási díjat állapíthat meg annak a hzzátartzónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy tthni áplását, gndzását végzi, feltéve, ha a hzzátartzó családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. (3) Az áplási díj havi összge az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 80 %-a. (4) Az áplási díjat meg kell szüntetni, ha a) az áplt személy állapta az állandó áplást már nem teszi szükségessé, b) az áplást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az áplt személy meghal, d) az áplást végzı vagy az áplt személy tartózkdási engedélyének érvényességi ideje meghsszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavnták, e) az Szt. 42. (1) bekezdésben megjelölt jgsultságt kizáró körülmény következik be. Átmeneti segély 13. (1) A Képviselı-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszaksan, vagy tartósan létfenntartási gndkkal küzd. Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı kamatmentes kölcsön frmájában is nyújtható. (2) A Képviselı-testület átmeneti segélyben elsıdlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (3) Átmeneti segély különösen az alábbi indkkra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmezı nem rendelkezik közgyógyellátási igazlvánnyal, c) tartós /egy hónapt meghaladó/táppénzes állmány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedülálló ellátatlan személy esetén, f) egyéb rendkívüli k bekövetkezése esetén. (4) Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegénél nem lehet magasabb. (5) Kivételes méltánylást érdemlı esetben /pl.: elemi kár, baleset/ a (4) bekezdésben meghatárztt magasabb összegő átmeneti segély is megállapítható. (6) Ha a kérelmezı azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerő felhasználása úgy biztsíttt, a pénzbeli támgatás helyett természetbeni ellátás nyújtható. (7) Ha az átmeneti segély közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történı átutalással is flyósítható. Kamatmentes kölcsön 14. (1) Á Képviselı-testület kérelemre évente egy alkalmmal kamatmentes kölcsönben részesítheti azt a rászruló személyt, a) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150 %-át. b) aki nem kaphat átmeneti segélyt, tvábbá c) rendelkezik lyan jövedelemfrrással, amely biztsítékt jelent a kölcsön visszafizetésére. 6

7 (2) A kamatmentes kölcsön legalább 6 hónapi, és legfeljebb 2 évi idıtartamra adható. A törlesztési idı tartamát a kérelmezı jövedelmi visznyaitól függıen kell megállapítani. (3) A kamatmentes kölcsön felsı határa ,- Ft. Kivételes méltánylást érdemlı körülmények fennállása és megfelelı biztsíték esetén a felsı határ tvábbi ,- Ft-tal növelhetı. (4) A kölcsön flyósítása és visszafizetése közötti idıben az igénylı önhibáján kívül bekövetkezı, méltánylást érdemlı k miatt a kölcsön visszafizetésére legfeljebb 6 hónapi halasztás adható. Temetési segély 15. (1) A Képviselı-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gndskdtt annak ellenére, hgy arra nem vlt köteles, vagy tartására köteles hzzátartzó vlt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege 250 %-át, egyedül élı esetén annak 300 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szkáss leglcsóbb temetés költsége 200 eft. (3) A temetési segély összege nem lehet alacsnyabb a (2) bekezdésben meghatárztt összeg 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A temetési segélyt a temetés napját követı 30 napn belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a haltti anyakönyvi kivnat máslatát, a temetés költségeirıl a segélyt kérı vagy egy háztartásban élı családtagja nevére kiállíttt számlák eredeti példányát, valamint a kérelmezı és családja jövedelemigazlását. V. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás 16. (1) A jegyzı megállapítja a közgyógyellátásra való jgsultságát annak, aki szciálisan rászrult és a gyógyszerköltsége lyan magas, hgy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szciálisan rászrult az a személy: a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 170 %-át, b) nyugdíjas házaspár esetén, illetıleg gyermekét egyedül nevelı kérelmezı esetében az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, c) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, feltéve ha az egészségbiztsító szerv által megadtt szakhatósági állásfglalás alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 7

8 VI. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 17. (1) A települési önkrmányzat a Társulás által fenntarttt intézményekben a jelen rendelet 7. (2) és (3) bekezdéseiben felsrlt alap- és szaksíttt ellátási frmákat biztsítja. (2) A Társulási Tanács az e határzatban meghatárztt személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk biztsítására megállapdást köthet egyházi jgi személlyel, alapítvánnyal, szciális szlgáltatást végzı más gazdálkdó szervezettel, egyéni vagy társas vállalkzóval. Az ellátásk igénybevételére vnatkzó rendelkezések 18. (1) A személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybe vétele önkéntes. (2) A szciális alap-, illetve szaksíttt ellátás iránti kérelmet a Körjegyzıségére kell benyújtani. (3) A személyes gndskdás körébe tartzó ellátásk igénybevételérıl a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt vezetıje dönt. (4) Amennyiben a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje a (3) bekezdésben meghatárztt intézményvezetı döntését vitatja, a döntés kézbesítésétıl számíttt 8 napn belül az intézmény a megállapdásban fenntartójáhz, Társulási Tanácshz frdulhat. (5) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételének megkezdésekr az ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével megállapdást köt. A megállapdásnak tartalmaznia kell: a) az ellátás idıtartamát; b) az intézmény által nyújttt szlgáltatásk frmáját, módját, körét; c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vnatkzó szabálykat. (1) Az intézményi jgviszny megszőnik: Az ellátásk megszüntetésére vnatkzó rendelkezések 19. a) az intézmény jgutód nélküli megszőnésével; b) a jgsult halálával; c) határztt idejő ellátás esetén a meghatárztt idıtartam lejártával, kivéve, ha az Szt, alapján a szlgáltatás idıtartama meghsszabbítható. (2) A szlgáltatás ellátás megszüntetését a jgsult, illetve a törvényes képviselıje kezdeményezheti. A kérelem alapján az intézményvezetı a szciális szlgáltatást megszünteti. Az intézményi jgviszny a felek megegyezése szerinti idıpntban, ennek hiányában a megállapdásban meghatárztt határidıvel szőnik meg. (3) Az intézményvezetı az intézményi jgvisznyt megszünteti, ha a jgsult a) másik intézménybe történı elhelyezése indklt; b) a házirendet súlysan megsérti; c) a közösségre nézve agresszív, fenyegetı magatartást tanúsít, ittas állaptban van; d) alapvetı közegészségügyi- járványügyi rendelkezéseket nem tartja be; e) a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét két hónapt meghaladóan nem teljesíti. 8

9 (4) A szciális szlgáltatás megszüntetésérıl az intézmény vezetıje az ellátás megszüntetésérıl, valamint a megszüntetés ellen tehetı panaszról írásban értesíti a jgsultat, illetve törvényes képviselıjét. Ha a megszüntetéssel a jgsult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés kézbesítésétıl számíttt 8 napn belül az intézmény fenntartójáhz, a Társulási Tanácshz frdulhat. Ekkr az ellátást váltzatlan feltételek mellett az ügyben hztt jgerıs és végrehajtható határzat meghzataláig biztsítani kell. Étkeztetés 20. (1) A települési önkrmányzat az Újvársi Óvda Velemi Tagóvdája útján napi egyszeri meleg étkeztetést biztsít azk számára, akik azt önmaguk, illetve eltartttjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztsítani, akik az étkezést a) kruk /75 év felett/ b) egészségi állaptuk, c) fgyatéksságuk, pszichikai betegségük, d) szenvedélybetegségük, e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.. (2) Az intézményvezetı a rendelet 19. (3) bekezdés b./, c./ és d./ pntjában meghatárztt esetben megtagadhatja az ételkiadást, ismételt elıfrdulása esetén kezdeményezheti az ellátás megszüntetését. Házi segítségnyújtás 21. (1) A Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt a házi segítségnyújtás keretében biztsítja a szlgáltatást igénybe vevı személy részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtásban részesülı személy az Szt. 63. (2) bekezdésében meghatárzttakn túl jgsult a) az ebéd házhz szállítására; b) egyéni szükséglet szerinti gndzásra. (3) Az intézményvezetı a házi segítségnyújtást megtagadhatja, ha a segítségnyújtást kérı a szciális gndzót munkájában akadályzza, lakásába felhívás ellenére sem engedi be, a gndzó testi épségét veszélyeztetı magatartást tanúsít. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22. (1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztsít ellátást a saját tthnukban élı, egészségi állaptuk és szciális helyzetük miatt rászruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskrú vagy fgyatéks személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából. (2) Velem községi Önkrmányzat az Szt ában meghatárztt jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Társulási Tanács által kötött ellátási szerzıdés útján biztsítja. 9

10 Családsegítés 23. (1) A családsegítés a szciális vagy mentálhigiénés prblémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szruló személyek, családk számára az ilyen helyzethez vezetı kk megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújttt szlgáltatás. (2) Az ellátás keretében a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt az Szt. 64. (4) bekezdésében meghatárztt szlgáltatáskat biztsítja. Gyermekjóléti szlgáltatás 24. (1) A gyermekjóléti szlgáltatás lyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szciális szlgáltatás, amely a szciális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szlgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Velem községi Önkrmányzata a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. és 40. -aiban meghatárztt gyermekjóléti szlgáltatáskat figyelemmel a Társulási Megállapdására a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt által biztsítja. NAPPALI ELLÁTÁSOK Idısek Klubja 25. (1) Az Idısek Klubja az egészségi állaptuk vagy idıs kruk miatt szciális és mentális támgatásra szruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztsít lehetıséget a napközbeni tartózkdásra, társas kapcslatkra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére szlgál. (2) Az Idısek Klubja feladatait a Társulás a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt útján biztsítja két telephellyel: 9730 Kıszeg, Dózsa Gy. u. 24, 9733 Hrvátzsidány, Fı u. Nappali melegedı 26. (1) A Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt részeként mőködı Nappali melegedı a hajléktalan személyek nappali ellátását biztsítja. (2) A Nappali melegedı által nyújttt szlgáltatásk: a) idényjelleggel /nvember 1-április 30. között/ és helyben fgyasztással egy tál meleg ételt biztsít azn rászrultak részére, akik a szciális étkezést nem tudják igénybe venni; b) lehetıséget nyújt a napközbeni idı kultúrált eltöltésére; c) biztsítja alapvetı higiéniai szükségletek kielégítését; d) szciális ügyekben eligazít, segítséget nyújt, tanácst ad. 10

11 SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Idısek Otthna 27. (1) Az Idısek Otthnába a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jgszabályban meghatárztt egyéb körülményeken alapuló gndzási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkrhatárt betöltı személy látható el. (2) Az idısek tthnában a 18 életévet betöltött betegsége, vagy fgyatékssága miatt önmagáról gndskdni nem képes, napi 4 órát meghaladó gndzási szükséglettel rendelkezı személy is ellátható, ha ellátása más típusú áplást-gndzást nyújtó intézményben nem biztsítható. (3) Az Idısek Otthnában fizetendı térítési díj mértékét a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. * Idıskrúak Gndzóháza 27. (1) Az Idıskrúak Gndzóházába azk az idıskrúak, valamint azk a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más kból tthnukban idılegesen nem képesek gndskdni. (2) Az Idıskrúak Gndzóháza a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt részeként a Kıszeg, Dózsa Gy. U. 24. szám alatt mőködik. (3) Az átmeneti elhelyezés flyamats idıtartama legfeljebb 1 év. (4) Az intézményvezetı a válsághelyzetbe került rászrulót ha élete, illetve testi épsége veszélyben van az Idıskrúak Gndzóházába köteles felvenni, amennyiben az intézményben üres férıhely rendelkezésre áll. Hajléktalank Átmeneti Szállása 28. (1) A Hajléktalank Átmeneti Szállása azknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztsítja, akik életvitelszerő szálláshasználat és a szciális munka segítségével képesek az önellátásra. (2) A Hajléktalank Átmeneti Szállásán fizetendı térítési díj mértékét a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A jgsultak érdekvédelme 29. (1) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételekr a fenntartó által jóváhagytt intézményi házirend egy példányát átadja a jgsultnak. A házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gndskdni kell arról, hgy az a jgsultak hzzátartzói és az intézmény dlgzói számára flyamatsan hzzáférhetı legyen. (2) A Társulási Tanács, mint szciális intézményfenntartó a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnttal intézményi jgvisznyban állók és az ellátásra jgsultak érdekvédelmét szlgáló érdekvédelmi fórumt mőködtet. (3) Az érdekképviseleti fórum a házirendben meghatárztt feltételek és eljárás szerint mőködik. 11

12 Térítési díj (1) A személyes gndskdást nyújtó ellátáskért a (4) bekezdés kivételével térítési díjat kell fizetni. 30. (2) A személyes gndskdásért fizetésre kötelezettek köre: a) az ellátást igénybe vevı jgsult, b) a szülıi felügyeleti jggal rendelkezı törvényes képviselı, c) a jgsult tartására, gndzására köteles és képes személy. (3) A térítési díjat a kötelezett jövedelmi visznyai, valamint az intézmény térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. (4) Nem kell térítési díjat fizetni a Társulás keretében biztsíttt családsegítés, illetve jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért. (5) Az intézményi térítési díjakat a Velem községi Önkrmányzat Képviselı-testülete rendeletben állapítja meg az intézményvezetı elıterjesztése, fenntartói javaslat alapján. (6) Az egyes ellátásk térítési díjait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak felülvizsgálata 31. (1) A személyi térítési díjakat az intézményvezetı az étkeztetés tekintetében minden év január 31-ig, az egyéb személyes gndskdás körében tartzó ellátásk esetén március 31-éig felülvizsgálja, és javaslatt tesz a fenntartó önkrmányzatk számára. (2) A térítési díj felülvizsgálata srán megállapíttt új személyi térítési díjat az étkeztetés tekintetében február 1-jétıl, az egyéb személyes gndskdás keretébe tartzó ellátásk esetén április 1-jétıl illetve któber 1- tıl lehet elsı ízben alkalmazni. A térítési díjak behajtása 32. (1) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezettnek díjhátraléka van, az intézményvezetı 15 naps határidı megjelölésével írásban fizetésre szólítja fel. Ha az érintett a felszólításnak sem tesz eleget, úgy a hátralékt az intézményvezetı a jgszabály szerint nyilvántartásba veszi és értesíti róla a fenntartót. (2) A fenntartó az intézményvezetı tájékztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról. 12

13 VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 33. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a flyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az egyes szciális ellátáskról szóló 4/2007. (V.17.) számú önkrmányzati rendelet. Velem, május 15. /: Dr. Görög István :/ körjegyzı /: Hrváth Miklós :/ plgármester * módsíttta a 9/2008. (IX.16.) számú önkrmányzati rendelet ** hatályn kívül helyezte a 9/2008. (IX.16.) számú önkrmányzati rendelet Kihirdetési záradék A rendelet május 15-én kihirdetésre került. Velem, május 15. /: Dr. Görög István :/ körjegyzı 13

14 1. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez J ö v e d e l e m n y i l a t k z a t 1. Az ellátást igénylı neve:. TAJ száma :.. Adóigazgatási jele :. 2. Az ellátást igénylı lakóhelye:. 3. Az ellátást igénylı tartózkdási helye: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes a törvényes képviselı neve:. 5. A törvényes képviselı lakóhelye: Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hzzátartzók száma:...fı 7. A 6. pntban szereplı közeli hzzátartzó neve, születési ideje, rkni kapcslat: a,.. b,.. c,.. d,.. e,.. f,.. Kitöltési utasítás: 1. Lakóhelyként a személyi igazlványban szereplı állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hzzátartzó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha és neveltgyermek, az örökbefgadó, a mstha és nevelıszülı. 3. Egy háztartásban élı közeli hzzátartzók jövedelmét hzzátartzók szerint kell feltüntetni. 4. A 2.és 3. jövedelem típusba tartzó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelem típusba tartzó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vnatkzó személyi jövedelemadó bevallás azns megnevezéső rvatában szereplı összeg 12-vel szttt részét kell beírni. 6. A jövedelem-nyilatkzatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazlást, vagy annak fénymáslatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazlás, szerzıdés, adóigazlás) a jövedelem-nyilatkzathz csatlni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem sztva a közeli hzzátartzók számával. 14

15 Jövedelmi adatk: Jövedelmek típusai 1. Munkavisznyból, munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkzásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyntárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás 5. A gyermek ellátásáhz és gndzásáhz kapcslódó, támgatásk (GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartás díj) 6. Önkrmányzat és munkaügyi szervek által flyósíttt rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szciális segély és gyermekvédelmi támgatás, jövedelempótló támgatás) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztsítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13.A család nettó havi jövedelme ( ) Kérelmezı Közeli hzzátartzók jövedelme jövedelme a, b, c, d, e, f, g, Összesen Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/fı. Büntetıjgi felelısségem tudatában kijelentem, hgy a nyilatkzatban közölt adatk a valóságnak megfelelnek. Tudmásul veszem, a nyilatkzatban közölt adatk valódiságát a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló 1993.III. törvény 10.. /3/ bekezdése alapján az önkrmányzat a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum:... az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje aláírása 15

16 2. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez Nyilatkzat Amennyiben a szciális hatáskört gyakrló szervnek nincs hivatals tudmása a lakás alapterületérıl és a kérelmezınek sincs a birtkában a lakás nagyságát igazló irat, akkr ez esetben a kérelmezı nyilatkzik a lakás alapterületérıl. A lakásfenntartási támgatás iránti kérelemben nyilatkzni kell arról is, hgy a támgatást kérı milyen jgcímen lakik a lakásban Elismert lakásnagyság : 1 személy lakik : 30 m 2 2 személy lakik: 40 m 2 3 személy lakik: 50 m 2 4 személy lakik: 60 m 2 4 személynél több: 70 m 2, de legfeljebb a jgsult által laktt lakás nagysága. Elismert /lakás m 2 -re jutó / költség : 425.-Ft/m 2 3. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez A./ Étkeztetés A szciális étkezés önköltsége : 460.-FT Térítési díj: évi TÉRÍTÉSI DÍJAK 185 Ft/adag azk számára, akik a tavalyi évben is szciális étkezést vettek igénybe 145 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, azaz a Ft-t 185 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a, azaz Ft és Ft között van 250 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át, azaz a Ft-t Méltánysságból a helyi önkrmányzat átvállalja a térítési díj megtérítését, attól a szciális étkezıtıl, aki egyedül élı és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimumt, azaz a Ft-t. B./ Házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: I. kategória : 668.-Ft/óra II. kategória : 668.-Ft/óra III. kategória : 692.-Ft/óra 16

17 Személyi térítési díj : A jgszabály szerint figyelembe veendı jövedelem legfeljebb 20 %-a, de maximum az intézményi térítési díj összege. A II. térítési kategóriában a Ft/hó alatti jövedelmőek tartznak. A községi Önkrmányzat az alacsny jövedelemre való tekintettel a személyi térítési díjat elengedi. Öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege %-ban Öregségi nyugdíjminimum Ft-ban Személyi térítési díj Ft-ban I.kategória Személyi térítési díj Ft-ban III.kategória , , , , , , , , , , , , A kategóriák értelmezése a Költségvetési törvény alapján: I. kategória : akik után decemberben nrmatívát igényelt a fenntartó II. kategória: akik után decemberében nem vlt nrmatíva igénylés és családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, ( Ft) III. kategória: akik után decemberben nem vlt nrmatíva igénylés és és családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja ( Ft felett) C./ Idısek Klubja Intézményi térítési díj: 20.-Ft/nap/elláttt Személyi térítési díj : 20.-Ft/nap/elláttt D./ Idısek Otthna Intézményi térítési díj : Ft/fı/hó; 2510 Ft/nap A térítési díjat havnta utólag a tárgyhót követı hónap 10-ig kell megfizetni az intézmény részére. Személyi térítési díj: Nem haladhatja meg az elláttt jövedelme 80 %-át. 17

18 E./ Hajléktalank Átmeneti Szállása Intézményi térítési díj: NOVEMBER 1.- ÁPRILIS 30. KÖZÖTT : 120.-FT/Fİ/NAP MÁJUS 1. OKTÓBER 31. KÖZÖTT : 100.-FT/Fİ/NAP A szlgáltatás elsı 30 napja térítésmentesen vehetı igénybe. Ezt követıen havnta elıre 30 napnyi gndzást kell befizetni az intézménynek. Személyi térítési díj : Nem haladhatja meg az elláttt havi jövedelmének 60 %-át. Amennyiben a befizetett személyi térítési összeg magasabb, mint az igénybe vett gndzási napk száma, úgy a felek elszámlnak egymással és a térítési díj visszajár a jgsultnak.* 18

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Szekszárd Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Szciális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: K É R E L E M ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. 5/2006. (VIII. 11.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. 5/2006. (VIII. 11.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5/2006. (VIII. 11.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2009. február 13-án

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. (Egységes

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére.

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére. Beszámló a Daványa Várs Képviselő-testületének 2008. 03. 27-ei ülésére. A laksság szciális helyzetének értékelése, a Szciális és Egészségügyi Bizttság beszámlója a 2007 ben végzett munkájáról. A képviselő

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben