VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja: A0 Tárgykód megnevezése: Önkrmányzati mőködés - egyéb Kihirdetés dátuma: 2008.május 15. Hatályba lépés dátuma: május 15.

2 Velem Község Önkrmányzat Képviselı-testületének 5/2008. (V.15.) számú rendelete az egyes szciális ellátáskról Velem közégi Önkrmányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról szóló módsíttt évi III. tv. /a tvábbiakban: Szt./ 2. -ában, 32. (3) bekezdésében és ában kaptt felhatalmazásra az egyes szciális ellátási frmákról, az ellátásra jgsultság feltételeirıl és az igénybevétel módjáról az alábbi rendeletet alktja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja, alapelvei 1. (1) E rendelet célja, hgy megállapítsa az önkrmányzat által a helyi sajátsságknak megfelelı, a szciális rászrultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztsíttt szciális ellátásk frmáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jgsultsági szabálykat, tvábbá azk igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. (2) Az Önkrmányzat biztsítani kívánja, hgy segítséget nyújtsn azknak, akik életkruk, egészségi állaptuk jövedelmi és vagyni visznyaik flytán prblémáik megldására nem képesek. (3) Az ellátást igénylık kötelesek arra, hgy helyzetük javítása érdekében a tılük elvárható módn mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támgatásra szruló élethelyzet nekik felróható kból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltztatásával kötelesek elısegíteni helyzetük javítását. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Velem Község Önkrmányzat közigazgatási területén élı, az Szt. 3. -ában meghatárztt személyi körre terjed ki. I. fejezet ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Az eljárás megindítása 3. (1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Bzsk és Velem községek Körjegyzıségén /a tvábbiakban: Körjegyzıség/ lehet szóban vagy írásban elıterjeszteni. 2

3 (2) A helyi lakásfenntartási támgatás, az átmeneti segély és a temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkzatt, valamint a jövedelemnyilatkzatban feltüntetett jövedelem valódiságát szlgáló egyéb iratt /nyugdíjszelvény, munkáltatói igazlás és egyéb jövedelemigazlás/ kell mellékelni. Ha a jövedelmi visznyai más szerv által történı igazlására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhetı, akkr adóköteles jövedelmére vnatkzóan köteles büntetıjgi felelıssége tudatában nyilatkzatt tenni. (3) Sürgıs szükség esetén ha az igénylı életkörülményei az aznnali segítséget indklják a támgatás biznyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkzata alapján megadható, a biznyítékk utólags csatlása mellett. (4) A jgsultság megállapításakr a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkzásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (5) A rendszeresen flyósíttt ellátásk esetén a jgsult köteles a jövedelmi és vagyni visznyaiban bekövetkezet váltzást, a váltzást követı 15 napn belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása az Szt. 17. (1) bekezdésében meghatárztt jgkövetkezményeket vnja maga után. (6) A szciális rászrultságtól függı ellátásk megállapításakr minden esetben figyelembe kell venni az St. 4. (1) bekezdés a./ és b./ pntjaiban meghatárztt jövedelmet és vagynt. Az ellátásk megállapítása 4. (1) A Képviselı-testület a nrmatív lakásfenntartási támgatás megállapításával kapcslats I. fkú hatáskörét a plgármesterre ruházza. (2) A szciális ellátásk megállapításáról a hatáskör jgsultja határzattal dönt. (3) A Képviselı-testület I. fkú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. (4) A Képviselı-testület által átruháztt hatáskörben hztt döntés ellen a Képviselı-testület II. fkú hatáskörben dönt. (5) A képviselı-testület (3) és (4) bekezdés alapján hztt határzatának a felülvizsgálatát jgszabálysértésre hivatkzással a bíróságtól lehet kérni a határzat közlésétıl számíttt 30 napn belül. A pert az önkrmányzat ellen kell indítani. (6) A szciális ügyek intézésére az Szt.-ben fglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvényt /a tvábbiakban: Ket./ kell megfelelıen alkalmazni. (7) Szciális ügyekben az ügyfelek iratbetekintési jga a Ket. szabályai alapján gyakrlható. Az ellátásk kifizetése, flyósítása 5. (1) A pénzbeli szciális ellátásk flyósítása az egyes pénzbeli szciális ellátásk elszámlásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Krm. rendelet elıírásai szerint történik. (2) Az Önkrmányzat által megállapíttt szciális ellátásk átutalásáról a Körjegyzıség gndskdik. 3

4 A rendszeres ellátásk ellenırzésének szabályai 6. (1) A rendszeres ellátáskra való jgsultságt - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább kétévente, március 31-ig felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat leflytatása és döntésre történı elıterjesztése a körjegyzı feladata. III. Fejezet A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁI ÉS FELTÉTELEI (1) A települési önkrmányzat által szciális rászrultság esetén az alábbi pénzbeli ellátáskat biztsítja: a) helyi lakásfenntartási támgatás; b) áplási díj; c) átmeneti segély, d) kamatmentes kölcsön; e) temetési segély. 7. (2) A települési önkrmányzat a szciális alapszlgáltatásk keretében Kıszeg Várs és Vnzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása/a tvábbiakban: Társulás/ útján a) étkeztetést; b) házi segítségnyújtást; c) jelzırendszeres házi segítségnyújtást; d) gyermekjóléti szlgáltatást; e) nappali ellátást /Idısek Klubja, Nappali Melegedı/ f) családsegítést biztsít. (3) A települési önkrmányzat a szaksíttt ellátásk biztsítása érdekében a Társulás által fenntarttt átmeneti elhelyezést biztsító intézményt, Hajléktalank Átmeneti szállását, valamint tartós elhelyezést biztsító intézményt Idısek Otthnát üzemeltet. * IV. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres szciális segély 8. (1) A nem fglalkztattt személy a rendszeres szciális segély flyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnttal /a tvábbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv/.esetében a rendszeres szciális segély megállapításának feltétele, hgy vállalja a beilleszkedését segítı prgramban való részvételt. (2) A nem fglalkztattt személy köteles a) a rendszeres szciális segélyt megállapító határzat jgerıre emelkedésétıl számíttt 15 napn belül megjelenni az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából; b) a szciális helyzetében és mentális állaptáhz igazdó beilleszkedési prgramról 60 napn belül megállapdik az együttmőködésre kijelölt szervvel, c) teljesíteni a beilleszkedését segítı prgramban fglaltakat, d) az esetleges akadályztatásáról a kijelölt szervet elızetesen értesíteni, illetve az akadályztatás kát 3 napn belül igazlni. * 4

5 (3) A beilleszkedést segítı prgram lehetséges a) kapcslattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel, b) munkavállalási tréning, c) munkakeresési tréning, d) önsegítı csprt, e) prblémaelemzı és megldó technikák. * (1) Az együttmőködési kötelezettségét megszegi, aki 9. a) e rendelet 8. (2) bekezdésében meghatárztt kötelezettségét nem teljesíti, b) a felajánltt megfelelı munkalehetıséget elfgadja, de a meghatárztt idıpntban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg. (2) Ha a rendszeres szciális segélyben részesülı személy a segély flyósításának idıtartama alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkr a segély összegét 6 hónapig 75%-s mértékben kell flyósítani. * (3) ** (4) ** Lakásfenntartási támgatás 10. (1) Az Szt. 38. (1) bekezdés a./ pntjában meghatárztt nrmatív lakásfenntartási támgatás megállapítását a Képviselı-testület a plgármesterre ruházza át. (2) Az Szt. 38. (1) bekezdés c./ pntjában meghatárztt helyi lakásfenntartási támgatást az Önkrmányzat önálló ellátásként nyújtja. 11. (1) Helyi lakásfenntartási támgatásra jgsult az a személy, akinek háztartásában az egy fıre számíttt havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hgy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át. (2) A lakásfenntartás elismert havi költsége: az elismert lakásnagyság /2. számú melléklet/ és az egy négyzetméterre jutó elismert helyi költség szrzata. (3) Az egy négyzetméterre jutó elismert helyi költségének meghatárzására irányadó az Szt. 38. (3) bekezdése. (4) A helyi lakásfenntartási támgatás iránti kérelem az év flyamán bármikr benyújtható. (5) A helyi lakásfenntartási támgatást egy év idıtartamra kell megállapítani. Áplási díj 12. (1) Az áplási díj a tartósan gndzásra szruló személy tthni áplását ellátó nagykrú hzzátartzó részére biztsíttt anyagi hzzájárulás. 5

6 (2) A Képviselı-testület áplási díjat állapíthat meg annak a hzzátartzónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy tthni áplását, gndzását végzi, feltéve, ha a hzzátartzó családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. (3) Az áplási díj havi összge az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 80 %-a. (4) Az áplási díjat meg kell szüntetni, ha a) az áplt személy állapta az állandó áplást már nem teszi szükségessé, b) az áplást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az áplt személy meghal, d) az áplást végzı vagy az áplt személy tartózkdási engedélyének érvényességi ideje meghsszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavnták, e) az Szt. 42. (1) bekezdésben megjelölt jgsultságt kizáró körülmény következik be. Átmeneti segély 13. (1) A Képviselı-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszaksan, vagy tartósan létfenntartási gndkkal küzd. Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı kamatmentes kölcsön frmájában is nyújtható. (2) A Képviselı-testület átmeneti segélyben elsıdlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (3) Átmeneti segély különösen az alábbi indkkra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmezı nem rendelkezik közgyógyellátási igazlvánnyal, c) tartós /egy hónapt meghaladó/táppénzes állmány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedülálló ellátatlan személy esetén, f) egyéb rendkívüli k bekövetkezése esetén. (4) Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegénél nem lehet magasabb. (5) Kivételes méltánylást érdemlı esetben /pl.: elemi kár, baleset/ a (4) bekezdésben meghatárztt magasabb összegő átmeneti segély is megállapítható. (6) Ha a kérelmezı azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerő felhasználása úgy biztsíttt, a pénzbeli támgatás helyett természetbeni ellátás nyújtható. (7) Ha az átmeneti segély közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történı átutalással is flyósítható. Kamatmentes kölcsön 14. (1) Á Képviselı-testület kérelemre évente egy alkalmmal kamatmentes kölcsönben részesítheti azt a rászruló személyt, a) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150 %-át. b) aki nem kaphat átmeneti segélyt, tvábbá c) rendelkezik lyan jövedelemfrrással, amely biztsítékt jelent a kölcsön visszafizetésére. 6

7 (2) A kamatmentes kölcsön legalább 6 hónapi, és legfeljebb 2 évi idıtartamra adható. A törlesztési idı tartamát a kérelmezı jövedelmi visznyaitól függıen kell megállapítani. (3) A kamatmentes kölcsön felsı határa ,- Ft. Kivételes méltánylást érdemlı körülmények fennállása és megfelelı biztsíték esetén a felsı határ tvábbi ,- Ft-tal növelhetı. (4) A kölcsön flyósítása és visszafizetése közötti idıben az igénylı önhibáján kívül bekövetkezı, méltánylást érdemlı k miatt a kölcsön visszafizetésére legfeljebb 6 hónapi halasztás adható. Temetési segély 15. (1) A Képviselı-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gndskdtt annak ellenére, hgy arra nem vlt köteles, vagy tartására köteles hzzátartzó vlt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege 250 %-át, egyedül élı esetén annak 300 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szkáss leglcsóbb temetés költsége 200 eft. (3) A temetési segély összege nem lehet alacsnyabb a (2) bekezdésben meghatárztt összeg 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A temetési segélyt a temetés napját követı 30 napn belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a haltti anyakönyvi kivnat máslatát, a temetés költségeirıl a segélyt kérı vagy egy háztartásban élı családtagja nevére kiállíttt számlák eredeti példányát, valamint a kérelmezı és családja jövedelemigazlását. V. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás 16. (1) A jegyzı megállapítja a közgyógyellátásra való jgsultságát annak, aki szciálisan rászrult és a gyógyszerköltsége lyan magas, hgy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szciálisan rászrult az a személy: a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 170 %-át, b) nyugdíjas házaspár esetén, illetıleg gyermekét egyedül nevelı kérelmezı esetében az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, c) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, feltéve ha az egészségbiztsító szerv által megadtt szakhatósági állásfglalás alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 7

8 VI. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 17. (1) A települési önkrmányzat a Társulás által fenntarttt intézményekben a jelen rendelet 7. (2) és (3) bekezdéseiben felsrlt alap- és szaksíttt ellátási frmákat biztsítja. (2) A Társulási Tanács az e határzatban meghatárztt személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk biztsítására megállapdást köthet egyházi jgi személlyel, alapítvánnyal, szciális szlgáltatást végzı más gazdálkdó szervezettel, egyéni vagy társas vállalkzóval. Az ellátásk igénybevételére vnatkzó rendelkezések 18. (1) A személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybe vétele önkéntes. (2) A szciális alap-, illetve szaksíttt ellátás iránti kérelmet a Körjegyzıségére kell benyújtani. (3) A személyes gndskdás körébe tartzó ellátásk igénybevételérıl a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt vezetıje dönt. (4) Amennyiben a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje a (3) bekezdésben meghatárztt intézményvezetı döntését vitatja, a döntés kézbesítésétıl számíttt 8 napn belül az intézmény a megállapdásban fenntartójáhz, Társulási Tanácshz frdulhat. (5) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételének megkezdésekr az ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével megállapdást köt. A megállapdásnak tartalmaznia kell: a) az ellátás idıtartamát; b) az intézmény által nyújttt szlgáltatásk frmáját, módját, körét; c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vnatkzó szabálykat. (1) Az intézményi jgviszny megszőnik: Az ellátásk megszüntetésére vnatkzó rendelkezések 19. a) az intézmény jgutód nélküli megszőnésével; b) a jgsult halálával; c) határztt idejő ellátás esetén a meghatárztt idıtartam lejártával, kivéve, ha az Szt, alapján a szlgáltatás idıtartama meghsszabbítható. (2) A szlgáltatás ellátás megszüntetését a jgsult, illetve a törvényes képviselıje kezdeményezheti. A kérelem alapján az intézményvezetı a szciális szlgáltatást megszünteti. Az intézményi jgviszny a felek megegyezése szerinti idıpntban, ennek hiányában a megállapdásban meghatárztt határidıvel szőnik meg. (3) Az intézményvezetı az intézményi jgvisznyt megszünteti, ha a jgsult a) másik intézménybe történı elhelyezése indklt; b) a házirendet súlysan megsérti; c) a közösségre nézve agresszív, fenyegetı magatartást tanúsít, ittas állaptban van; d) alapvetı közegészségügyi- járványügyi rendelkezéseket nem tartja be; e) a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét két hónapt meghaladóan nem teljesíti. 8

9 (4) A szciális szlgáltatás megszüntetésérıl az intézmény vezetıje az ellátás megszüntetésérıl, valamint a megszüntetés ellen tehetı panaszról írásban értesíti a jgsultat, illetve törvényes képviselıjét. Ha a megszüntetéssel a jgsult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés kézbesítésétıl számíttt 8 napn belül az intézmény fenntartójáhz, a Társulási Tanácshz frdulhat. Ekkr az ellátást váltzatlan feltételek mellett az ügyben hztt jgerıs és végrehajtható határzat meghzataláig biztsítani kell. Étkeztetés 20. (1) A települési önkrmányzat az Újvársi Óvda Velemi Tagóvdája útján napi egyszeri meleg étkeztetést biztsít azk számára, akik azt önmaguk, illetve eltartttjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztsítani, akik az étkezést a) kruk /75 év felett/ b) egészségi állaptuk, c) fgyatéksságuk, pszichikai betegségük, d) szenvedélybetegségük, e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.. (2) Az intézményvezetı a rendelet 19. (3) bekezdés b./, c./ és d./ pntjában meghatárztt esetben megtagadhatja az ételkiadást, ismételt elıfrdulása esetén kezdeményezheti az ellátás megszüntetését. Házi segítségnyújtás 21. (1) A Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt a házi segítségnyújtás keretében biztsítja a szlgáltatást igénybe vevı személy részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtásban részesülı személy az Szt. 63. (2) bekezdésében meghatárzttakn túl jgsult a) az ebéd házhz szállítására; b) egyéni szükséglet szerinti gndzásra. (3) Az intézményvezetı a házi segítségnyújtást megtagadhatja, ha a segítségnyújtást kérı a szciális gndzót munkájában akadályzza, lakásába felhívás ellenére sem engedi be, a gndzó testi épségét veszélyeztetı magatartást tanúsít. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22. (1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztsít ellátást a saját tthnukban élı, egészségi állaptuk és szciális helyzetük miatt rászruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskrú vagy fgyatéks személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából. (2) Velem községi Önkrmányzat az Szt ában meghatárztt jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Társulási Tanács által kötött ellátási szerzıdés útján biztsítja. 9

10 Családsegítés 23. (1) A családsegítés a szciális vagy mentálhigiénés prblémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szruló személyek, családk számára az ilyen helyzethez vezetı kk megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújttt szlgáltatás. (2) Az ellátás keretében a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt az Szt. 64. (4) bekezdésében meghatárztt szlgáltatáskat biztsítja. Gyermekjóléti szlgáltatás 24. (1) A gyermekjóléti szlgáltatás lyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szciális szlgáltatás, amely a szciális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szlgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Velem községi Önkrmányzata a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. és 40. -aiban meghatárztt gyermekjóléti szlgáltatáskat figyelemmel a Társulási Megállapdására a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt által biztsítja. NAPPALI ELLÁTÁSOK Idısek Klubja 25. (1) Az Idısek Klubja az egészségi állaptuk vagy idıs kruk miatt szciális és mentális támgatásra szruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztsít lehetıséget a napközbeni tartózkdásra, társas kapcslatkra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére szlgál. (2) Az Idısek Klubja feladatait a Társulás a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt útján biztsítja két telephellyel: 9730 Kıszeg, Dózsa Gy. u. 24, 9733 Hrvátzsidány, Fı u. Nappali melegedı 26. (1) A Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt részeként mőködı Nappali melegedı a hajléktalan személyek nappali ellátását biztsítja. (2) A Nappali melegedı által nyújttt szlgáltatásk: a) idényjelleggel /nvember 1-április 30. között/ és helyben fgyasztással egy tál meleg ételt biztsít azn rászrultak részére, akik a szciális étkezést nem tudják igénybe venni; b) lehetıséget nyújt a napközbeni idı kultúrált eltöltésére; c) biztsítja alapvetı higiéniai szükségletek kielégítését; d) szciális ügyekben eligazít, segítséget nyújt, tanácst ad. 10

11 SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Idısek Otthna 27. (1) Az Idısek Otthnába a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jgszabályban meghatárztt egyéb körülményeken alapuló gndzási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkrhatárt betöltı személy látható el. (2) Az idısek tthnában a 18 életévet betöltött betegsége, vagy fgyatékssága miatt önmagáról gndskdni nem képes, napi 4 órát meghaladó gndzási szükséglettel rendelkezı személy is ellátható, ha ellátása más típusú áplást-gndzást nyújtó intézményben nem biztsítható. (3) Az Idısek Otthnában fizetendı térítési díj mértékét a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. * Idıskrúak Gndzóháza 27. (1) Az Idıskrúak Gndzóházába azk az idıskrúak, valamint azk a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más kból tthnukban idılegesen nem képesek gndskdni. (2) Az Idıskrúak Gndzóháza a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnt részeként a Kıszeg, Dózsa Gy. U. 24. szám alatt mőködik. (3) Az átmeneti elhelyezés flyamats idıtartama legfeljebb 1 év. (4) Az intézményvezetı a válsághelyzetbe került rászrulót ha élete, illetve testi épsége veszélyben van az Idıskrúak Gndzóházába köteles felvenni, amennyiben az intézményben üres férıhely rendelkezésre áll. Hajléktalank Átmeneti Szállása 28. (1) A Hajléktalank Átmeneti Szállása azknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztsítja, akik életvitelszerő szálláshasználat és a szciális munka segítségével képesek az önellátásra. (2) A Hajléktalank Átmeneti Szállásán fizetendı térítési díj mértékét a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A jgsultak érdekvédelme 29. (1) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételekr a fenntartó által jóváhagytt intézményi házirend egy példányát átadja a jgsultnak. A házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gndskdni kell arról, hgy az a jgsultak hzzátartzói és az intézmény dlgzói számára flyamatsan hzzáférhetı legyen. (2) A Társulási Tanács, mint szciális intézményfenntartó a Kıszegi Szciális Gndzási Közpnttal intézményi jgvisznyban állók és az ellátásra jgsultak érdekvédelmét szlgáló érdekvédelmi fórumt mőködtet. (3) Az érdekképviseleti fórum a házirendben meghatárztt feltételek és eljárás szerint mőködik. 11

12 Térítési díj (1) A személyes gndskdást nyújtó ellátáskért a (4) bekezdés kivételével térítési díjat kell fizetni. 30. (2) A személyes gndskdásért fizetésre kötelezettek köre: a) az ellátást igénybe vevı jgsult, b) a szülıi felügyeleti jggal rendelkezı törvényes képviselı, c) a jgsult tartására, gndzására köteles és képes személy. (3) A térítési díjat a kötelezett jövedelmi visznyai, valamint az intézmény térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. (4) Nem kell térítési díjat fizetni a Társulás keretében biztsíttt családsegítés, illetve jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért. (5) Az intézményi térítési díjakat a Velem községi Önkrmányzat Képviselı-testülete rendeletben állapítja meg az intézményvezetı elıterjesztése, fenntartói javaslat alapján. (6) Az egyes ellátásk térítési díjait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A térítési díjak felülvizsgálata 31. (1) A személyi térítési díjakat az intézményvezetı az étkeztetés tekintetében minden év január 31-ig, az egyéb személyes gndskdás körében tartzó ellátásk esetén március 31-éig felülvizsgálja, és javaslatt tesz a fenntartó önkrmányzatk számára. (2) A térítési díj felülvizsgálata srán megállapíttt új személyi térítési díjat az étkeztetés tekintetében február 1-jétıl, az egyéb személyes gndskdás keretébe tartzó ellátásk esetén április 1-jétıl illetve któber 1- tıl lehet elsı ízben alkalmazni. A térítési díjak behajtása 32. (1) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezettnek díjhátraléka van, az intézményvezetı 15 naps határidı megjelölésével írásban fizetésre szólítja fel. Ha az érintett a felszólításnak sem tesz eleget, úgy a hátralékt az intézményvezetı a jgszabály szerint nyilvántartásba veszi és értesíti róla a fenntartót. (2) A fenntartó az intézményvezetı tájékztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról. 12

13 VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 33. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a flyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az egyes szciális ellátáskról szóló 4/2007. (V.17.) számú önkrmányzati rendelet. Velem, május 15. /: Dr. Görög István :/ körjegyzı /: Hrváth Miklós :/ plgármester * módsíttta a 9/2008. (IX.16.) számú önkrmányzati rendelet ** hatályn kívül helyezte a 9/2008. (IX.16.) számú önkrmányzati rendelet Kihirdetési záradék A rendelet május 15-én kihirdetésre került. Velem, május 15. /: Dr. Görög István :/ körjegyzı 13

14 1. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez J ö v e d e l e m n y i l a t k z a t 1. Az ellátást igénylı neve:. TAJ száma :.. Adóigazgatási jele :. 2. Az ellátást igénylı lakóhelye:. 3. Az ellátást igénylı tartózkdási helye: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes a törvényes képviselı neve:. 5. A törvényes képviselı lakóhelye: Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hzzátartzók száma:...fı 7. A 6. pntban szereplı közeli hzzátartzó neve, születési ideje, rkni kapcslat: a,.. b,.. c,.. d,.. e,.. f,.. Kitöltési utasítás: 1. Lakóhelyként a személyi igazlványban szereplı állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hzzátartzó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha és neveltgyermek, az örökbefgadó, a mstha és nevelıszülı. 3. Egy háztartásban élı közeli hzzátartzók jövedelmét hzzátartzók szerint kell feltüntetni. 4. A 2.és 3. jövedelem típusba tartzó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelem típusba tartzó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vnatkzó személyi jövedelemadó bevallás azns megnevezéső rvatában szereplı összeg 12-vel szttt részét kell beírni. 6. A jövedelem-nyilatkzatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazlást, vagy annak fénymáslatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazlás, szerzıdés, adóigazlás) a jövedelem-nyilatkzathz csatlni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem sztva a közeli hzzátartzók számával. 14

15 Jövedelmi adatk: Jövedelmek típusai 1. Munkavisznyból, munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkzásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyntárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás 5. A gyermek ellátásáhz és gndzásáhz kapcslódó, támgatásk (GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartás díj) 6. Önkrmányzat és munkaügyi szervek által flyósíttt rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szciális segély és gyermekvédelmi támgatás, jövedelempótló támgatás) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztsítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13.A család nettó havi jövedelme ( ) Kérelmezı Közeli hzzátartzók jövedelme jövedelme a, b, c, d, e, f, g, Összesen Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/fı. Büntetıjgi felelısségem tudatában kijelentem, hgy a nyilatkzatban közölt adatk a valóságnak megfelelnek. Tudmásul veszem, a nyilatkzatban közölt adatk valódiságát a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló 1993.III. törvény 10.. /3/ bekezdése alapján az önkrmányzat a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum:... az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje aláírása 15

16 2. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez Nyilatkzat Amennyiben a szciális hatáskört gyakrló szervnek nincs hivatals tudmása a lakás alapterületérıl és a kérelmezınek sincs a birtkában a lakás nagyságát igazló irat, akkr ez esetben a kérelmezı nyilatkzik a lakás alapterületérıl. A lakásfenntartási támgatás iránti kérelemben nyilatkzni kell arról is, hgy a támgatást kérı milyen jgcímen lakik a lakásban Elismert lakásnagyság : 1 személy lakik : 30 m 2 2 személy lakik: 40 m 2 3 személy lakik: 50 m 2 4 személy lakik: 60 m 2 4 személynél több: 70 m 2, de legfeljebb a jgsult által laktt lakás nagysága. Elismert /lakás m 2 -re jutó / költség : 425.-Ft/m 2 3. számú melléklet az 5/2008. (V.15.) számú rendelethez A./ Étkeztetés A szciális étkezés önköltsége : 460.-FT Térítési díj: évi TÉRÍTÉSI DÍJAK 185 Ft/adag azk számára, akik a tavalyi évben is szciális étkezést vettek igénybe 145 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, azaz a Ft-t 185 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a, azaz Ft és Ft között van 250 Ft/adag azk számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át, azaz a Ft-t Méltánysságból a helyi önkrmányzat átvállalja a térítési díj megtérítését, attól a szciális étkezıtıl, aki egyedül élı és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimumt, azaz a Ft-t. B./ Házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: I. kategória : 668.-Ft/óra II. kategória : 668.-Ft/óra III. kategória : 692.-Ft/óra 16

17 Személyi térítési díj : A jgszabály szerint figyelembe veendı jövedelem legfeljebb 20 %-a, de maximum az intézményi térítési díj összege. A II. térítési kategóriában a Ft/hó alatti jövedelmőek tartznak. A községi Önkrmányzat az alacsny jövedelemre való tekintettel a személyi térítési díjat elengedi. Öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege %-ban Öregségi nyugdíjminimum Ft-ban Személyi térítési díj Ft-ban I.kategória Személyi térítési díj Ft-ban III.kategória , , , , , , , , , , , , A kategóriák értelmezése a Költségvetési törvény alapján: I. kategória : akik után decemberben nrmatívát igényelt a fenntartó II. kategória: akik után decemberében nem vlt nrmatíva igénylés és családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, ( Ft) III. kategória: akik után decemberben nem vlt nrmatíva igénylés és és családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja ( Ft felett) C./ Idısek Klubja Intézményi térítési díj: 20.-Ft/nap/elláttt Személyi térítési díj : 20.-Ft/nap/elláttt D./ Idısek Otthna Intézményi térítési díj : Ft/fı/hó; 2510 Ft/nap A térítési díjat havnta utólag a tárgyhót követı hónap 10-ig kell megfizetni az intézmény részére. Személyi térítési díj: Nem haladhatja meg az elláttt jövedelme 80 %-át. 17

18 E./ Hajléktalank Átmeneti Szállása Intézményi térítési díj: NOVEMBER 1.- ÁPRILIS 30. KÖZÖTT : 120.-FT/Fİ/NAP MÁJUS 1. OKTÓBER 31. KÖZÖTT : 100.-FT/Fİ/NAP A szlgáltatás elsı 30 napja térítésmentesen vehetı igénybe. Ezt követıen havnta elıre 30 napnyi gndzást kell befizetni az intézménynek. Személyi térítési díj : Nem haladhatja meg az elláttt havi jövedelmének 60 %-át. Amennyiben a befizetett személyi térítési összeg magasabb, mint az igénybe vett gndzási napk száma, úgy a felek elszámlnak egymással és a térítési díj visszajár a jgsultnak.* 18

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben