Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva, a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény (tvábbiakban: Szt.) 32. (3) bekezdésében, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (tvábbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, a 29. (1)-(2) bekezdésében, a 131. (1) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján, az Szt. 2. -ában meghatárztt feladatkörében eljárva a Képviselőtestület hatáskörébe tartzó szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról az alábbi rendeletet alktja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Majsháza Község közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakóhellyel vagy életvitelszerűen bejelentett tartózkdási hellyel rendelkező személyekre, tvábbá az Szt. 3. (1) bekezdés a)-d) pntjában, illetve az Szt. 3. (3) bekezdésében megjelölt személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatárztt ellátásk tekintetében az (1) bekezdésben fglaltakn túl kiterjed az Európai Szciális Kartát megerősítő rszágknak a harmadik rszágbeli államplgárk beutazásáról és tartózkdásáról szóló évi II. törvény rendelkezései szerint Magyarrszág területén jgszerűen tartózkdó államplgáraira is. (3) A rendelet hatálya azn hajléktalan személyekre terjed ki, akik tartózkdási helyként Majsháza közigazgatási területét jelölik meg az ellátás igénylésekr. 2. A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a Gyvt., illetve a pénzbeli és természetbeni szciális ellátásk igénylésének és megállapításának, valamint flyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Krmányrendelet (a tvábbiakban: Krmányrendelet) által nem szabályztt kérdésekre terjed ki. 3. E rendelet által alkalmaztt fgalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában fglaltakat kell alkalmazni. 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 4. (1) A szciális ellátásra való jgsultság, valamint a jgsultat érintő jg és kötelezettség megállapítására, tvábbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló többször módsíttt évi CXL. törvény (tvábbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A Képviselő-testület az alábbi ellátási frmákkal kapcslats feladat- és hatásköreit a plgármesterre ruházza át: a) babakelengye támgatás megállapítása b) időskri támgatás megállapítása, c) köztemetés, d) a személyes gndskdás szaksíttt frmáival kapcslats feladatk ellátása. (3) A Képviselő-testület az alábbi ellátási frmákkal kapcslats feladat- és hatáskörét a Humánplitikai Bizttságra ruházza át: 1

2 a) települési támgatás gyógyszerkiadásk viseléséhez, b) települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz, c) rendkívüli települési támgatás megállapítása, d) a személyes gndskdást nyújtó ellátáskkal összefüggően: da) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vnatkzó intézményvezetői döntés felülvizsgálata, db) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az intézményvezető személyi térítési díj megállapítására vnatkzó döntésének felülvizsgálata az Szt (3)-(4) bekezdése figyelembe vételével, e) a jgsulatlanul és rsszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő visszafizetése figyelemmel az Szt. 17. (5) bekezdésében fglaltakra. 5. Nem állapítható meg pénzbeli és természetbeni ellátás, ha a kérelmező vagy a jgsultság szempntjából beszámítandó bármely családtagja az igénylés benyújtásának időpntjáig nem vette igénybe, vagy az igénybevételi eljárást nem indíttta el azkra a társadalmbiztsítási vagy rendszeres pénzellátáskra, amelyekre szerzett vagy származtattt jga fennáll, illetve kiskrú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében nem indíttt eljárást annak érdekében, hgy a külön élő, a gyermek tartására köteles személy is járuljn hzzá a gyermek eltartásáhz. 6. (1) A támgatás megállapítására irányuló kérelem a Dunavarsányi Közös Önkrmányzati Hivatal Majsházi Kirendeltségén (2339 Majsháza, Kssuth u. 34.) nyújtható be. (2) Tizenhatdik életévét betöltött gyermek tanulói jgvisznyát isklalátgatási igazlással kell igazlni. 7. (1) Határzatban kell rendelkezni a támgatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegéről, frmájáról, a támgatás megszüntetéséről. (2) A kifizetés történhet pénztári, pstai kifizetéssel vagy bankszámlára történő utalással. 8. (1) A rendszeres települési támgatáskra települési támgatás gyógyszerkiadásk viseléséhez; települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz való jgsultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónap időtartamra állapítható meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti támgatáskra való jgsultságt és a flyósítást a váltzás hónapjának utlsó napjával kell megszüntetni: a) a bejelentett lakóhely váltzása, b) jgsultsági feltételek megszűnése, c) jgsult halála esetén. 9. (1) A jövedelem számításánál az Szt ának rendelkezései az irányadóak. (2) A kérelmező által - a képviselő-testület hatáskörébe tartzó ellátásk elbíráláshz - benyújttt jövedelemnyilatkzathz minden esetben csatlni kell a jövedelem valódiságát igazló iratkat. (3) A jövedelmet a) havi rendszerességgel járó, nem vállalkzásból, illetve őstermelői tevékenyégből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazlást, vagy munkabérjegyzéket; b) vállalkzás, illetve őstermelői tevékenyég esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazlása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkzat, 2

3 c) álláskeresési ellátás esetén a Pest Megyei Krmányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a tvábbiakban: Munkaügyi Közpnt) megállapító határzata, és az utlsó havi ellátás összegét igazló szelvény vagy bankszámlakivnat, d) a gyermekgndzási támgatásk esetében a kérelem benyújtását megelőző havi szelvény vagy bankszámlakivnat, e) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazlószelvény vagy bankszámlakivnat, és a flyósító szerv által az adtt év elején megküldött, ellátás összegét igazló értesítés, f) a családi pótlék esetén a kérelem benyújtását megelőző havi bankszámlakivnat, vagy igazlószelvény, g) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi pstai feladóvevény vagy bankszámlakivnat, és a gyermekelhelyezésre, illetve gyermektartásdíjra vnatkzó jgerős bírósági végzés, vagy gyámhivatali jegyzőkönyv, nemfizetés esetén a kérelmező büntetőjgi felelősségében tett nyilatkzata, h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határzata, i) az ösztöndíj és egyéb juttatásk esetén az ktatási intézmény által kiállíttt igazlás, vagy utlsó havi bankszámlakivnat, vagy havi igazlószelvény, j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkzat, k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjgi felelőssége mellett tett nyilatkzat a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap jövedelméről (a tvábbiakban együtt: jövedelemigazlás) igazlja. (4) Állástalan munkanélküli, havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező részére ellátás csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező állami fglalkztatási szervnél nyilvántarttt álláskereső, az állami fglalkztatási szervvel flyamatsan együttműködik, és ezt a kérelem benyújtásakr igazlja. (5) A hatáskört gyakrló szerv a jgsultsági feltételek megléte, illetve a szciális körülmények vizsgálata céljából, szükség szerint környezettanulmányt készíthet. Amennyiben a kérelmező életkörülményei alapján feltételezhető, hgy a jövedelemnyilatkzatban fglaltak nem valósak, a hatáskört gyakrló szerv az Szt. 10. (6) bekezdése szerint jár el. (6) Ha az ellátást megállapító szerv a jövedelmet vélelmezi, akkr az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 4. (1) bekezdése d) pntjának db)-dc) alpntjában meghatárztt, vér szerinti, örökbe fgadtt vagy nevelt gyermeket, tvábbá fgyatéks gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hgy a családi pótlékt, árvaellátást és a tartásdíj címén kaptt összeget jövedelemként figyelembe kell venni. (7) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a kérelem benyújtásakr igazlni/csatlni kell: a) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vnatkzó bírósági döntést, illetve a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a szülők szülői felügyelet gyakrlását érintő egyezségéről, b) a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy végzés máslatát. (8) Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és káról a gyermeket nevelő szülő nyilatkzatát kell csatlni. (9) Gyámszülők esetében csatlni kell a gyámrendelés tárgyában keletkezett bírósági, illetve gyámhatósági döntést. (10) Amennyiben a jgsult a megállapíttt támgatást 1 hónapn belül nem veszi át, a Dunavarsányi Közös Önkrmányzati Hivatal Gazdasági Osztálya az összeget visszakönyveli a támgatás előirányzatára. 3

4 (11) A jgerősen megállapíttt pénzbeli és a természetben nyújttt ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (12) Rendszeres települési támgatás csak egy jgcímen állapítható meg. (13) A rendszeres települési támgatásban részesülő a jgsultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltzásáról 15 napn belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (14) A szciális igazgatásban hztt kötelezettséget megállapító határzat jgerőre emelkedésétől számíttt egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. (15) A szciális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. (16) A szciális ellátásra való jgsultság megállapítása, az ellátás biztsítása, fenntartása és megszüntetése céljából a jegyző, a személyes szciális gndskdásban részesülő személyről az ellátó szciális intézmény vezetője vezet nyilvántartást az Szt. adatkezelésre vnatkzó szabályai szerint. 10. (1) A jgsulatlanul és rsszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt ának rendelkezései az irányadóak. (2) A szciális ellátás megtérítésének elrendelése esetén, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlysan veszélyeztetné - méltánysságból a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének két és félszeresét, b) részletekben fizettetheti meg. (3) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama aznban nem lehet hsszabb, mint 12 hónap. (4) A jgsulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben történő visszafizetését a plgármester engedélyezi. II. FEJEZET PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI, ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 11. (1) Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátásk: a) települési támgatás gyógyszerkiadásk viseléséhez, b) időskri támgatás, c) rendkívüli települési támgatás. (2) Az e rendelet szerint természetben nyújtható szciális ellátásk: a) rendkívüli települési támgatás, b) köztemetés, c) települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz. (3) Az e rendelet szerinti személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) gyermekjóléti szlgáltatás, e) gyermekek napközbeni ellátása. 4

5 3. Pénzbeli ellátásk Települési támgatás gyógyszerkiadásk viseléséhez 12. (1) Szciálisan rászrult személy részére az egészségi állapta megőrzéséhez és helyreállításáhz kapcslódó kiadásainak csökkentése érdekében települési támgatásra jgsult a) az egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250 %-át, és a házirvs által igazlt havi rendszeres gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-át eléri; b) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át és a házirvs által igazlt havi rendszeres gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-át eléri. (2) Gyógyszerkiadásk viseléséhez nyújttt települési támgatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-a. 13. (1) A gyógyszerköltséget a házirvs igazlása alapján gyógyszertár igazlja. (2) A támgatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti frmanymtatványn kell benyújtani. A kérelemhez csatlni kell a 2. számú melléklet szerinti igazlást. (3) A kérelem benyújtását követően a hatóság megvizsgálja, hgy a járási hivatalnál ugyanazn kérelmezőre tekintettel nincs-e flyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal a közgyógyellátásra való jgsultság tárgyában hztt döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hgy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás flyamatban van, a Ket. 2. (1) bekezdése alapján az eljárást felfüggeszti. Időskri támgatás 14. (1) A Képviselő-testület minden év végén, december hónapban az időskrú személyek részére életkörülményeik javítása érdekében a költségvetési keret terhére támgatást nyújthat. (2) Támgatásra jgsultak szciális és anyagi körülményeiktől függetlenül azn személyek, akik Majsháza községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és tárgyév december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 70. életévüket. (3) A támgatás mértéke személyenként Ft. (4) A támgatás pénztárból kerül kifizetésre. Rendkívüli települési támgatás 15. (1) Rendkívüli települési támgatásra jgsult az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszaksan vagy tartósan létfenntartási gndkkal küzd. (2) Elsősrban azkat a személyeket indklt Rendkívüli települési támgatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módn nem tudnak gndskdni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadásk vagy a gyermek hátránys helyzete miatt anyagi segítségre szrulnak. Nem várt többletkiadás alapján különösen indklt: a) betegséghez, b) elemi kárhz, c) iskláztatáshz, 5

6 d) gyermekétkeztetés díjának kifizetéséhez, e) gyermek fgadásának előkészítéséhez, f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásáhz, g) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcslódó kiadáskhz, h) téli tüzelő beszerzéséhez, i) közüzemi díjak megfizetésének elősegítéséhez, j) gyógyszerköltséghez, k) halálesethez a támgatás nyújtása. (3) A megállapíttt rendkívüli települési támgatás flyósítása történhet: a) pénzben, b) természetben. (4) Az alkalmanként megállapíttt rendkívüli települési támgatás annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. (5) A rendkívüli települési támgatás évi együttes összege: a) családnként, illetve egyedül élő esetében az Ft-t, b) kiskrú gyermeket nevelő család vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében gyermekenként a Ft-t nem haladhatja meg. (6) Rendkívüli települési támgatás méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalmmal állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 350 %-át. (7) Méltánylást érdemlő eset: a) bekövetkezett baleset, b) tartós 10 napt meghaladó kórházi kezelés, c) államilag nem támgattt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz vásárlása, d) tűzeset, e) gyógyszerkiadásk viseléséhez nyújtandó települési támgatásra nem jgsult személy esetén, amennyiben a kezelőrvs által rendelt gyógyszerek havi költsége meghaladja a Ftt. (8) A méltánylást érdemlő kt a (7) bekezdés a-c) pntjában meghatárztt esetekben rvsi igazlással, a (7) bekezdés d) pntjában meghatárztt esetben az ügyben eljáró hatóság, (7) bekezdés e) pntjában fglaltak fennállását a gyógyszertár igazlásával kell alátámasztani. (9) Méltánylást érdemlő esetben a támgatás összege: Ft. 16. (1) Rendkívüli települési támgatás temetési költségekhez való hzzájárulásként állapítható meg azn személy részére, aki a 21. (4) bekezdésében fglaltaknak megfelel és az elhunyt személy eltemettetéséről gndskdtt annak ellenére, hgy arra nem vlt köteles, vagy tartására köteles hzzátartzó vlt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A rendkívüli települési támgatás összege Ft, de elérheti a temetési költség teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. 6

7 (3) Rendkívüli települési támgatás temetési költségekhez történő hzzájárulásként nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigndzásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hzzájárulásban részesül. (4) A támgatás megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti frmanymtatványn kell benyújtani. Babakelengye támgatás 17. (1) Az önkrmányzat Ft babakelengye támgatásban részesít minden újszülöttet, akinek szülei, vagy szülője a lakcímnyilvántartás adatai szerint Majsházán legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) Babakelengye támgatás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti frmanymtatványn kell benyújtani. A kérelemhez csatlni kell: a szülők lakóhelyének igazlására szlgáló hatósági biznyítvány máslatát, a gyermek születési anyakönyvi kivnatának fénymáslatát. 4. Természetbeni ellátásk 18. (1) Települési támgatás természetbeni megállapítása (élelmiszercsmag, illetve tüzelőanyag juttatása) indklt akkr, ha a segítségnyújtás módja ilyen frmában célravezető. (2) Az (1) bekezdésben meghatárztt támgatást kizárólag hivatalból a Képviselő-testület, illetve a településen működő jelzőrendszer tagjainak javaslata alapján valósulhat meg. (3) Az élelmiszercsmagk/tüzelőanyag beszerzéséről és rászrulókhz való eljuttatásáról a Plgármester a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat közreműködését igénybe véve gndskdik. (4) A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat az átadtt csmagról/tüzelőről a megadtt határidőig számla és átvételi elismervény bemutatásával elszáml. (5) A tüzelőanyag kiszállításáról a jgsult gndskdik. Települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz 19. (1) A lakhatáshz kapcslódó kiadáskhz nyújttt települési támgatás szciálisan rászruló háztartásk részére a háztartás tagjai által laktt lakás, vagy nem lakás céljára szlgáló helyiség fenntartásával kapcslats rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújttt hzzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a gázfgyasztás, a csatrnahasználat és a szemétszállítás díjáhz, a lakbérhez vagy az albérleti díjhz települési támgatás nyújtható. (2) A lakhatáshz kapcslódó kiadáskhz nyújttt települési támgatás elsősrban természetbeni szciális ellátási frma, melyet a lakásfenntartással összefüggő azn rendszeres kiadáskhz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagybb mértékben veszélyeztetik. (3) Lakhatáshz kapcslódó települési támgatásra jgsult az a személy, akinek a háztartásában a) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. -a szerint vagyna, b) egyedül élő személy esetében a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250 % -át, és nincs az Szt. 4. -a szerint vagyna. (4) A lakhatáshz kapcslódó nyújttt települési támgatás összege Ft/hó. 7

8 (5) A támgatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti frmanymtatványn kell benyújtani. A kérelemhez csatlni kell az 5. számú melléklet szerinti vagynnyilatkzatt. (6) A lakhatáshz kapcslódó kiadáskhz nyújttt települési támgatás esetében ugyanazn lakás tekintetében bekövetkezett szlgáltató-váltás esetén a váltzás hónapjára járó támgatást teljes összegben a krábbi szlgáltatónak, míg a váltzást követő hónapra járó támgatást az új szlgáltatónak kell flyósítani. (7) A megállapíttt támgatást közvetlenül a kérelmező által megjelölt szlgáltató részére flyósítja az önkrmányzat. (8) Azn személy esetében, akinél előre fizetős gáz-, vagy áramfgyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshz kapcslódó támgatást a készülék működtetéséhez kell nyújtani. (9) A lakhatáshz kapcslódó kiadáskhz nyújttt települési támgatás ugyanazn lakásra csak egy jgsultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartásk számától. (10) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jgerős bírói határzattal megszttt lakás lakrészeit. Köztemetés 20. (1) Az Szt. 48. (1) bekezdése alapján köztemetést kell elrendelni. (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300 %-át nem haladja meg. 5. Személyes gndskdást nyújtó ellátásk Étkeztetés 21. (1) A Képviselő-testület az Szt ában meghatárztt alanyi kör legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gndskdik. (2) Étkeztetésben azn személy részesülhet, aki a 70. életévét betöltötte, tvábbá aki az Szt. 62. (1) bekezdésben fglaltakat a (3) bekezdés szerint igazlja. (3) Étkeztetésre való rászrultság igazlására a következő iratkat, nyilatkzatkat lehet elfgadni a) az e rendelet 6. számú melléklete szerinti, két évnél nem régebbi igazlást az egészségi állaptról, mely szerint a kérelmező önellátásra részben képes vagy nem képes; b) két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurlógusi szakvéleményt a fennálló betegségről; c) két évnél nem régebbi szakvéleményt a szenvedélybetegség fennállásáról; d) súlys fgyatéksság igazlására az Szt. 65/C. (6) bekezdése szerinti iratt, e) személyi kmányt azn személyek esetében, akik az Szt. 4. (2)-(3) bekezdése szerint hajléktalannak minősülnek. (4) Az ellátás iránti kérelmet a Dunavarsány Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (5) Az intézmény vezetője dönt a szlgáltatás biztsításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 8

9 (6) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. (7) Az intézmény vezetője az étkeztetésre való jgsultság megállapításával egyidejűleg megállapítja a napi személyi térítési díjat, figyelembe véve az Szt ában, valamint a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Krmányrendelet (tvábbiakban: Krm.rendelet.) ában fglaltakat. (8) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembevételével kell megállapítani. A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi térítési díj százalékában az alábbi táblázatban fglalt jövedelmi határk figyelembevételével kell meghatárzni. Rendszeres havi jövedelem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének %- ában Egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének %- ában Fizetendő térítési díj a napi térítési díj %/-ában A B C % 0-100% Térítésmentes 2 181% - 200% 101% - 115% 30% 3 151% - 180% 116% - 130% 50% 4 201% fölött 131% fölött 100% (9) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. Az étel elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adtt hónapban igénybe vett étkezési napk szrzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállítással számíttt személyi díj és az adtt hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napk szrzata. (10) A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi térítési díj százalékában az alábbi táblázatba fglalt jövedelmi határk figyelembevételével kell meghatárzni. személyi térítési díj az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150%-áig elvitellel intézményi térítési díj %-ában Térítésmentes Kiszállítással intézményi térítési díj %-ában %-áig 30% 40% %-áig 50% 55% 201% fölött 100% 100% Házi segítségnyújtás 22. (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást az Szt ában meghatárzttak szerint, a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat útján biztsítja. (2) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gndzási szükségletet. A szlgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi gndzási szükséglet mértékét. Dönt a szlgáltatás nyújtásáról és megállapítja a fizetendő óradíjat, figyelembe véve az Szt ában, tvábbá a Krm. rendelet ában és ában fglaltakat. (3) A házi segítségnyújtást a megállapíttt napi gndzási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gndzási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 9

10 szlgáltatást igénylőt tájékztatni kell a bentlakáss intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. (4) Az intézményvezető a házi segítségnyújtásban részesülő által havnta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adtt hónapban a lakásn gndzásra frdíttt idő szrzata alapján állapítja meg a következő táblázatban fglaltak szerint. személyi térítési díj a gndzási óradíj %-ában az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének Térítésmentes 200%-áig %-áig 25% %-áig 50% %-áig 75% 351%-fölött 100% (5) A gndzásra frdíttt időt a gndzási napló alapján kell megállapítani, a házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíját a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) A házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíját a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa évente állapítja meg. A személyes gndskdást nyújtó ellátásk megszüntetésére vnatkzó közös eljárási szabályk 23. (1) E rendelet ában nevesített személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásra való jgsultságt és ezzel egy időben a szlgáltatás nyújtását a szlgáltatás igénybevételét engedélyező megszünteti, ha a) az elláttt bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkdási helye Majsháza közigazgatási területén megszűnik, b) az ellátást megalapzó feltételek már nem állnak fenn, c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, d) az elláttt részére a 11. (3) bekezdés a-b) pntjában nevesített ellátás esetén az elláttt tartására köteles és képes hzzátartzója biztsítja az ellátást, e) a jgsult meghal, f) a jgsult intézményi elhelyezését nyer. (2) A személyes gndskdást nyújtó ellátást a jgsult, illetve a törvényes képviselő kérelmére meg kell szüntetni. Családsegítés 24. (1) A Képviselő-testület az illetékességi területén élő szciális és mentálhigiénés prblémák miatt veszélyhelyzetbe, illetve krízishelyzetbe került személyek, családk életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetbe vezető kk megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítését családsegítés keretében biztsítja. (2) A Képviselő-testület az Szt ában meghatárztt családsegítés körébe tartzó feladatait a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat útján biztsítja. Gyermekjóléti szlgáltatás 25. (1) A személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti ellátásk igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. (2) A kérelmező a kérelmet a Gyvt ában fglaltak szerint nyújthatja be. 10

11 (3) Az ellátás megszűnéséről a Gyvt. 37/A. -a rendelkezik. (4) A személyes gndskdást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jgsult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékztatni kell a Gyvt. 33. (2) bekezdése szerint. (5) Az önkrmányzat a gyermekjóléti szlgáltatást a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat útján biztsítja a Gyvt ában fglaltak szerint. (6) A szülő vagy más törvényes képviselő törvényben meghatárztt esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. Gyermekek napközbeni ellátása 26. (1) Az önkrmányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Majsházi Naprafrgó Óvda, valamint kötelező közktatási feladatai keretében a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általáns Iskla útján biztsítja. (2) A napközi-tthns óvdai, valamint az általáns isklai fglalkzás igénybevételére a közfglalkztatásról szóló többször módsíttt évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Az óvdai ellátás keretében biztsíttt ellátásk közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. (4) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátttra jutó napi összege. (5) A személyi térítési díjat az intézményvezető a Gyvt a, valamint a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti alapellátásk és gyermekvédelmi szakellátásk térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható biznyítékkról szóló 328/2011. (XII. 29.) Krmányrendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével állapítja meg. (6) Az intézményvezető az ellátás megkezdésekr, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számíttt 30 napn belül értesíti a Gyvt (2) bekezdésében szabályzttak szerinti személyi kört a térítési díj összegéről és megfizetésének szabályairól. III. FEJEZET SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 27. (1) Az önkrmányzat Képviselő-testülete helyi szciálplitikai kerekasztalt működtet. különösen a szlgáltatástervezési kncepcióban meghatárztt feladatk megvalósulásának, végrehajtásának flyamats figyelemmel kísérésére. (2) A szciálplitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalmmal ülés tart. (3) A kerekasztal tagjai: Humánplitikai Bizttság elnöke, Majsházai Naprafrgó Óvda vezetője, Majsházi Refrmátus Általáns Iskla által delegált személy, Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általáns Iskla képviselője, Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgálat képviselője, Dunavarsányi Közös Önkrmányzati Hivatal szciális ügyintézője. 11

12 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról szóló 25/2013. (XII.17.) önkrmányzati rendelete. (3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljáráskban kell alkalmazni. Kis Gábr Ferenc plgármester dr. Szilágyi Áks jegyző Záradék: A rendelet február 26. napján kihirdetésre került a helyben szkáss módn, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Áks jegyző 12

13 13

14 1. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres települési támgatásk megállapításáhz Alulírtt kérem, hgy részemre gyógyszerkiadásk viseléséhez, lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz települési támgatásra való jgsultságt megállapítani szíveskedjenek. (A megfelelőt szíveskedjen bejelölni.) 1. A kérelmező személyre vnatkzó adatk: I. Személyi adatk Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkdási hely:... (A lakóhely és a tartózkdási hely megadásakr a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkdási helyet kell feltüntetni.) Társadalmbiztsítási Aznsító Jele (TAJ):... Államplgársága:... (Nem magyar államplgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándrlt, letelepedett, ltalmaztt vagy menekült jgállású.) Családi állapta: egyedül élő 1 házastársával, élettársával él együtt Telefnszám (nem kötelező megadni):... Fizetési számlaszám (ha a flyósítást fizetési számlaszámra kéri):... 1 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes együtt lakó, tt háztartásban lakik; Háztartás: Az egy lakásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkdási hellyel rendelkező személyek közössége.

15 2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpntjában egy családban 2 élő közeli hzzátartzók száma:... fő. Család adatai: 1. Házastársa, élettársa 2. Gyermekei Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Államplgárság 2 Család: egy lakásban, vagy személyes gndskdást nyújtó bentlakáss szciális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, tt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkdási hellyel rendelkező közeli hzzátartzók közössége; közeli hzzátartzó: a) a házastárs, az élettárs; b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a husznhárm évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató; a husznöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőktatási intézmény nappali tagzatán tanulmánykat flytató vér szerinti gyermek, örökbe fgadtt gyermek, msthagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jgvisznya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a tvábbiakban: nevelt gyermek); c) krhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfgyatéks vér szerinti, örökbe fgadtt, mstha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapt a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a tvábbiakban: fgyatéks gyermek); d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vnatkzásában a vér szerinti és az örökbe fgadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpntban meghatárztt feltételeknek megfelelő testvér;

16 II. Jövedelmi adatk A jövedelmek típusai 1. Munkavisznyból, munkavégzésre/fglalkztatásra irányuló egyéb jgvisznyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkzásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltztt munkaképességű személyek ellátásai (például rkkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), krhatár előtti ellátás, szlgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskrúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szciális ellátásk emeléséről szóló jgszabály hatálya alá tartzó ellátás 4. A gyermek ellátásáhz és gndzásáhz kapcslódó támgatásk [különösen: gyermekgndzási díj (GYED), gyermekgndzási segély (GYES), gyermeknevelési támgatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 5. Önkrmányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által flyósíttt rendszeres pénzbeli ellátásk 6. Egyéb jövedelem (különösen: kaptt tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme Gyermekek jövedelme Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkzat 1-6. pntjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazlására szlgáló iratkat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgndzási segély (GYES) igazlását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely flyósítja, valamint a gyermeknevelési támgatás (GYET) és a fgyatékssági támgatás (FOT) igazlását.

17 Egyéb nyilatkzatk Büntetőjgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkdási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hgy ezt a nyilatkzatt csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkdási hellyel is rendelkezik), b) a közölt adatk a valóságnak megfelelnek, c) hzzájárulk a kérelemben szereplő adatknak a szciális igazgatási eljárás srán történő felhasználásáhz, d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jgmról lemndk. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Kelt: kérelmező aláírása nagykrú családtag aláírása

18 2. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez Igazlás a havi rendszeres gyógyszerköltségről Igazlm, hgy... (házirvs, szakrvs) által (kérelmező neve, lakcíme) részére rendelt gyógyszerek egy havi költsége: Ft. Kelt:.. P.H. gyógyszertár aláírása

19 3. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez Kérelem babakelengye támgatás megállapítása iránt Alulírtt azzal a kéréssel frdulk a Dunavarsányi Közös Önkrmányzati Hivatal Majsházi Kirendeltségéhez, hgy részemre babakelengye támgatást megállapítani szíveskedjenek. 1. Személyi adatk: Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Bejelentett lakóhely: Tartózkdási hely:..... Társadalmbiztsítási Aznsító Jel (TAJ):.. Gyermek TAJ: Telefnszám: Fizetési számlaszám (akkr kell megadni, ha a flyósítást bankszámlára kéri): Hzzájárulk a kérelemben szereplő adatknak a szciális igazgatási eljárás srán történő felhasználásáhz. Kelt:.. kérelmező aláírása A kérelemhez csatlni kell: a gyermek születési anyakönyvi kivnat fénymáslatát a szülők lakcímét igazló hatósági igazlvány fénymáslatát

20 4. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendkívüli települési támgatásk megállapításáhz Alulírtt kérem, hgy részemre rendkívüli települési támgatást megállapítani szíveskedjenek. 1. A kérelmező személyre vnatkzó adatk: I. Személyi adatk Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkdási hely:... (A lakóhely és a tartózkdási hely megadásakr a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkdási helyet kell feltüntetni.) Társadalmbiztsítási Aznsító Jele (TAJ):... Államplgársága:... (Nem magyar államplgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándrlt, letelepedett, ltalmaztt vagy menekült jgállású.) Családi állapta: egyedül élő 3 házastársával, élettársával él együtt Telefnszám (nem kötelező megadni):... Fizetési számlaszám (ha a flyósítást fizetési számlaszámra kéri): A rendkívüli élethelyzet ka (az igénylés kát szíveskedjen bejelölni): betegség elemi kár iskláztatás gyermekétkeztetés díjának kifizetése gyermek fgadásának előkészítése válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése téli tüzelő beszerzése közüzemi díjak megfizetésének elősegítése gyógyszerköltség haláleset 3 Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, tt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkdási hellyel rendelkező személyek közössége.

21 egyéb: Méltánylást érdemlő kk: baleset tartós 10 napt meghaladó kórházi kezelés államilag nem támgattt gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz vásárlása tűzeset 3. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpntjában egy családban élő 4 közeli hzzátartzók száma:... fő. Család adatai: 1. Házastársa, élettársa 2. Gyermekei Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Államplgárság 4 Család: egy lakásban, vagy személyes gndskdást nyújtó bentlakáss szciális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, tt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkdási hellyel rendelkező közeli hzzátartzók közössége; közeli hzzátartzó: a) a házastárs, az élettárs; b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a husznhárm évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató; a husznöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőktatási intézmény nappali tagzatán tanulmánykat flytató vér szerinti gyermek, örökbe fgadtt gyermek, msthagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jgvisznya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a tvábbiakban: nevelt gyermek); c) krhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfgyatéks vér szerinti, örökbe fgadtt, mstha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapt a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a tvábbiakban: fgyatéks gyermek); d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vnatkzásában a vér szerinti és az örökbe fgadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpntban meghatárztt feltételeknek megfelelő testvér;

22 II. Jövedelmi adatk A jövedelmek típusai 1. Munkavisznyból, munkavégzésre/fglalkztatásra irányuló egyéb jgvisznyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkzásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltztt munkaképességű személyek ellátásai (például rkkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), krhatár előtti ellátás, szlgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskrúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szciális ellátásk emeléséről szóló jgszabály hatálya alá tartzó ellátás 4. A gyermek ellátásáhz és gndzásáhz kapcslódó támgatásk [különösen: gyermekgndzási díj (GYED), gyermekgndzási segély (GYES), gyermeknevelési támgatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 5. Önkrmányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által flyósíttt rendszeres pénzbeli ellátásk 6. Egyéb jövedelem (különösen: kaptt tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme Gyermekek jövedelme Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkzat 1-6. pntjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazlására szlgáló iratkat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgndzási segély (GYES) igazlását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely flyósítja, valamint a gyermeknevelési támgatás (GYET) és a fgyatékssági támgatás (FOT) igazlását.

23 Amennyiben rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, miből, hgyan biztsítja megélhetését? A méltánylást érdemlő kt: balesetet, kórházi kezelést, gyógyszer, ill. segédeszköz vásárlást rvsi, tűzesetet az eljáró hatóság, gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazlásával kell alátámasztani. Egyéb nyilatkzatk Büntetőjgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkdási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hgy ezt a nyilatkzatt csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkdási hellyel is rendelkezik), b) a közölt adatk a valóságnak megfelelnek, c) hzzájárulk a kérelemben szereplő adatknak a szciális igazgatási eljárás srán történő felhasználásáhz. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Kelt: kérelmező aláírása nagykrú családtag aláírása

24 5. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez Települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz Vagynnyilatkzat Ingatlank 1. Lakástulajdn és lakótelek-tulajdn (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: várs/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdns:..., tulajdni hányad:..., a szerzés ideje:... év, becsült frgalmi érték:... Ft. 2. Üdülőtulajdn és üdülőtelek-tulajdn (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: várs/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdns:..., tulajdni hányad:..., a szerzés ideje:... év, becsült frgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szlgáló épület-(épületrész-)tulajdn (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):..., címe:... várs/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdns:..., tulajdni hányad:..., a szerzés ideje:... év, becsült frgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdn (vagy állandó használat) megnevezése:..., címe:... várs/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdns:..., tulajdni hányad:..., a szerzés ideje:... év, becsült frgalmi érték:... Ft. Egyéb vagyntárgyak 5. Gépjármű a) személygépkcsi:..., típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év, becsült frgalmi érték:... Ft.

25 b) tehergépjármű, autóbusz, mtrkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:..., típus:..., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy aznsító számt kell feltüntetni):..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év, becsült frgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyntárgyból egynél többel rendelkezik, akkr a vagynnyilatkzat megfelelő pntját a vagyntárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült frgalmi értékeként az ingatlannak a településen szkáss frgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült frgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kra és állapta szerinti értéket kell feltüntetni. Egyéb nyilatkzatk Büntetőjgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy a közölt adatk a valóságnak megfelelnek. Kelt: kérelmező aláírása nagykrú családtag aláírása

26 6. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez IGAZOLÁS AZ ÉTKEZTETÉST IGÉNYBEVEVŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Név (születési név): Születési hely, idő: Lakóhely: Társadalmbiztsítási Aznsító Jel (TAJ): Önellátásra vnatkzó megállapításk: a) Önellátásra képes b) Önellátásra részben képes: rendszeres ellátást igényel, c) Önellátásra nem képes: flyamats ellátást igényel, időszaksan fekvő. d) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő. 2. Állapta: váltzhat végleges (megfelelő aláhúzandó) Amennyiben az állapt váltzhat, a következő felülvizsgálat időpntja:... Kelt: P.H..... Orvs neve, aláírása

27 7. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkrmányzati rendelethez A házi segítségnyújtás évi intézményi térítési díja Ft/óra.

28 INDOKOLÁS Magyarrszág évi közpnti költségvetésének megalapzásáról szóló évi XCIX. törvény hatályba lépésével március 1. napjától jelentős mértékben átalakul a pénzbeli és természetbeni szciális ellátásk rendszere. Az átalakulás érinti a települési önkrmányzatk rendeletalktási kötelezettségét is. Az önkrmányzatk által biztsíttt ellátás neve március 1. napjától egységesen települési támgatás lesz. A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. tv. (tvábbiakban Szt.) csak példálózóan srlja fel a települési támgatásk körét, így rendszeres támgatás különösen nyújtható: a) lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadásk viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hzzátartzójának az áplását, gndzását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadásk viseléséhez, d) a lakhatási kiadáskhz kapcslódó hátralékt felhalmzó személyek részére. Lehetőségük van tehát az önkrmányzatknak arra, hgy a krábbi lakásfenntartási támgatás, adósságkezelési szlgáltatás, méltányssági közgyógyellátás, illetve a méltányssági áplási díj támgatási céljainak megfelelő ellátási frmákat állapítsanak meg a települési támgatás keretein belül. Az Szt. a települési támgatás jgsultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz krlátzást, a rendelet-alktás srán aznban az Szt. általáns részében használt fgalmak (pl. jövedelem, vagyn, család, háztartás) alkalmazása srán azk meghatárzásától nem lehet eltérni. Annak eldöntése, hgy az önkrmányzat e támgatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célkra, milyen összegű támgatást nyújt, teljes mértékben az önkrmányzat mérlegelési jgkörébe tartzik. Az Szt. által szabtt egyetlen kötelezettség az, hgy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszaksan vagy tartósan létfenntartási gnddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támgatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gnd meghatárzása az önkrmányzat jgsultsága, hasnlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támgatás összegének meghatárzásáhz. Rendkívüli települési támgatásban elsősrban azkat a személyeket indklt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módn nem tudnak gndskdni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásk, így különösen a) betegséghez, b) halálesethez, c) elemi kár elhárításáhz, d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásáhz, e) iskláztatáshz, f) a gyermek fgadásának előkészítéséhez, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcslattartásáhz, h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcslódó kiadásk, vagy i) a gyermek hátránys helyzete miatt anyagi segítségre szrulnak. A rendelettervezetben a fgalmak értelmezésére, a jövedelem számítására, illetve annak igazlására az Szt. által meghatárzttak az irányadók. Az ellátásk megállapítására vnatkzó hatáskör, a kérelem benyújtására vnatkzó rendelkezések a krábbi szciális rendelet szerint kerültek meghatárzásra. A képviselő testület által krábban biztsíttt szciális ellátási frmák váltzatlan jgsultsági feltételekkel kerültek az új rendeletbe. A személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk

29 tekintetében a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról szóló 24/2013. (XII.11.) önkrmányzati rendeletben szabályzttakhz képest a jelenlegi rendelettervezet váltzást nem tartalmaz. Pénzbeli ellátásk 1. Települési támgatás gyógyszerkiadáskhz A települési önkrmányzat a méltánys közgyógyellátási igazlvány helyett pénzbeli támgatást nyújthat. A jövedelmi jgsultsági feltételek a rendelettervezetben nem váltznak, váltzik aznban a gyógyszerköltség igazlásának menete. Míg krábban a házirvs által igazlt gyógyszerek költségét a Budapest Fővárs Krmányhivatala Egészségbiztsítási Pénztári Szakigazgatási Szerve igazlta, addig a jelenlegi szabályzás szerint a házirvs igazlása alapján a gyógyszertár igazlása szükséges. Az egyéni gyógyszerkeret az Szt. szerint legfeljebb Ft / hó lehetett, melynek 70 %-át az állam térítette az OEP-nek. A tervezet szerint a támgatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 20 %-a. 2. Időskri támgatás A krábbi rendeletben a támgatást természetbeni ellátásként, utalvány frmájában nyújttta az önkrmányzat. Az új rendeletben a támgatás összege nem váltztt, a támgatás aznban pénzbeli ellátásként a pénztárból kerülne kifizetésre. 3. Rendkívüli települési támgatás A jövedelemhatár és a jgsultsági feltételek az önkrmányzati segély jgsultsági feltételeihez képest nem váltztak. Bővült az alkalmanként jelentkező többletkiadásk köre. 4. Babakelengye támgatás A támgatás összegében és a jgsultság feltételeinek meghatárzásában nincs váltzás. Természetbeni ellátásk 1. Települési támgatás lakhatáshz kapcslódó rendszeres kiadáskhz március 1. napjától nem lehet megállapítani lakásfenntartási támgatást. Az új szabályzás szerint a jövedelmi határk megegyeznek egyéb rendszeres települési támgatásnál meghatárzttakkal. A jgsultaknak egységesen havi Ft összegű támgatás állapítható meg a kérelemben megjelölt lakhatáshz kapcslódó kiadáshz. A támgatás közvetlenül a szlgáltató részére kerül átutalásra. 2. Köztemetés Jelentős váltzás nincs. Személyes gndskdást nyújtó ellátásk Személyes gndskdást nyújtó ellátásk vnatkzásában váltzás nem történt.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 1. A kérelmező adatai: Neve:... Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82.

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2016. (IV.

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: hatosag@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal J e g y z ő j e 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Szekszárd Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Szciális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: K É R E L E M ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 971 FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 848 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez Illetékmentes! K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez 1. Személyi adatok: 1.1 A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. LTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben