Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest, Miklós tér 5.; OM-azonosító: Budapest Miklós tér 5 levélcím: 1035 Budapest Miklós tér 5 telefon: fax: OM-azonosító:

2 Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Az elfogadás módja... 6 A Gyermek- és Lakásotthoni Házirend nyilvánosságával... 6 kapcsolatos szabályok... 6 A tájékoztatás, megismerés rendje... 6 A tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje... 6 A hozzáférhetı elhelyezés biztosítása... 6 A gyermek- és lakásotthoni jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje.. 7 A felvétel, átvételei, követelményei, eljárási rendje... 7 A csoportba sorolás szempontjai... 7 A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 7 A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak jogai:... 8 A Gyermek- és Lakásotthon minden tanulójának joga:... 8 A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak kötelességei... 9 A Gyermekönkormányzat kapcsolatrendszere, joggyakorlásának eljárásai, fórumai Tiltó rendelkezések A tanulók jutalmazásának elvei és formái A jutalmazás gyakorlata A fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmezés formái A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai Fegyelmi eljárás A munkarenddel kapcsolatos szabályok A gyermek- és lakásotthoni foglalkozások napi, heti stb. rendjének kialakítási szabályai Gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend: A hazautazás és tiltásának szabályai, rendje, a látogatás rendje Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje Az intézményi hagyományok ápolása Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei A hagyományok ápolásának egyéb formái Védı és óvó szabályok A létesítmény-használattal kapcsolatos védı-óvó szabályok A gyermek- és lakásotthoni neveltekre vonatkozó védı-óvó elıírások A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje Egészségvédelem Orvosi rendelés: Balesetmegelızési elıírások Védı-óvó intézkedések Kiegészítés a helyi csendrendelet figyelembe vételével 23 A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések Anyagi vonzatú dolgok szabályozása A nevelt anyagi felelıssége... 24

3 Neveltek által elıállított termék A Gyermek- és Lakásotthon napirendje hétköznap A Gyermek- és Lakásotthon hétvégi napirendje Záró rendelkezések... 27

4 Bevezetı rendelkezések A házirend a gyermek- és lakásotthon diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a gyermek- és lakásotthon munkarendjét. Betartása és betartatása a gyermek- és lakásotthon minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: A gyermekotthoni és lakásotthoni intézményegység vezetı készíti és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülıi szervezet és a Gyermekotthoni Diákönkormányzat (GYÖK) egyetértési jogot gyakorol. Ez a házirend: a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszerérıl szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet, továbbá az intézmény Pedagógiai Programjának valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1988. (IV.30.) NM rendelet, továbbá az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

5 Az Intézmény adatai Neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 5. Telephelyei: Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon Lakásotthona 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. emelet 32. Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon Lakásotthona 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. emelet Alapítója: Budapest Fıváros Önkormányzata Alapító Okirata Budapest, Városház u felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ OM azonosító: Az intézmény hosszú bélyegzıje: Az intézmény kerek bélyegzıje: 5

6 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai A tanulók nagyobb közösségét egy- egy otthon létszáma alkotja, amely max. 8 fı. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintı döntések meghozatala elıtt a gyermekotthon vezetése kikéri a Gyermekotthoni Diákönkormányzat (GYÖK) véleményét, javaslatát. Az elfogadás módja A nevelıtestület javaslataival kiegészített és elfogadott házirendet a szülıi szervezet véleményezi és egyetértést gyakorol, a GYÖK pedig egyetértési jogot gyakorol. A Gyermek- és Lakásotthoni Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok A tájékoztatás, megismerés rendje A diákokkal a bekerülésük napján a nevelı (vagy gyermekvédelmi asszisztens), a szülıkkel vagy hozzátartozókkal az elsı látogatás alkalmával a gyermekvédelmi csoport munkatársai vagy a szolgálatban levı nevelı ismerteti a Gyermek- és Lakásotthoni Házirendet. A nevelık segítik a Gyermek- és Lakásotthoni Házirend szövegének megértését, valamint megismertetik azokat a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. A tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje A tanulók, vagy a szülık külön kérésére az intézményvezetı, vagy a gyermekvédelmi csoport munkatársai munkaidıben és a távoztatás idején óráig adnak tájékoztatást. A hozzáférhetı elhelyezés biztosítása A Gyermek- és Lakásotthoni Házirendet mindenki számára, jól látható és elérhetı helyen kell kifüggeszteni. 1 példányt a porta közeli faliújságon 1 példányt a tanári szobában 1 példányt a gyermekvédelmi csoport szobájában 1 példányt az otthonokban 6

7 A gyermek- és lakásotthoni jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A felvétel, átvételei, követelményei, eljárási rendje A Gyermek- és Lakásotthonba történı felvétel feltételei: - Gyámhivatali elhelyezési határozat, mely kimondja, hogy a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül, valamint különleges ellátást igényel - Gyámhivatali elhelyezési határozat alapján fiatal felnıttek utógondozói ellátására jelöli ki a gyermek-és lakásotthont. A beutalt növendék illetve kísérıje köteles magával hozni mindazokat az igazolványokat, iratokat, határozatokat, melyeket az ügymenet elıír, illetve melyeket az igazgató elızetesen meghatároz. A felvett gyermek adatait a gyermekvédelmi ügyintézı (családgondozó) 24 órán belül köteles bevezetni a törzskönyvbe és a tanulói nyilvántartó könyvbe, a nevelı pedig a csoportnaplóba. Ugyancsak haladéktalanul bejegyzi az intézmény növendékeire vonatkozó pedagógusoktól, szülıktıl kapott változásokat is. A csoportba sorolás szempontjai A gyermek- és lakásotthoni csoportoknál elsıdleges szempont a sajátos nevelési igényő gyermekek személyiségállapotának figyelembe vétele. Ezért a lakóotthoni gyermekcsoportok kialakításának szempontrendszere a következıképpen alakul: - a testvérek együttlakása, - a baráti kapcsolatok, - az önkiszolgálás fejlettségi állapota, - a személyiség fejlettségi állapota, - a szobák nagysága. A lakóotthoni csoportokban tartós közösségek létrehozására kell törekedni A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok Ezen jogok, kötelességek stb. a gyermeki jogviszony megkezdésétıl annak megszőnéséig érvényesek. 7

8 A Gyermek- és Lakásotthon az a hely, ahol minden lakó otthon és biztonságban érezheti magát, ahol olyan elhelyezési körülmények biztosítottak, amelyek lehetıvé teszik a gyermekek egyéni igényeinek széleskörő figyelembevételét, amit szépíthet, csinosíthat, ahová vendégeket, barátokat fogadhat, ahonnan elmehet, és ahova hazatérhet, ahol saját dolgait biztonságban tudhatja, stb. A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak jogai: A személyét érintı jogok: a különleges nevelési szükségletei szerinti nevelésben, ellátásban, fejlesztésben részesüljön, tanárai és gondozói által. o felzárkóztató, tehetségfejlesztı programokon és érdeklıdéseinek megfelelı szabadidıs foglalkozásokon vegyen részt, o állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó teljes körő ellátásban, nevelésben, oktatásban részesüljön, o gondozási helyének megváltoztatását, testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezhesse a gyámjánál, az ártalmas környezeti és társadalmi hatások és bántalmazás (fizikai, szexuális vagy lelki erıszak) elleni védelmet biztosítsanak számára, személyi sérthetetlenséget élvezzen a lelkiismereti, vallásszabadság, nemzetiségi, etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák, kérésének, igényeinek, valamint vallási és világnézeti meggyızıdésének megfelelıen hit- és vallásoktatásban részesüljön, lehetıséget kell biztosítani, hogy származását megtudja, vérszerinti családját megismerje és velük a kapcsolatot tartsa, Joga van a Gyermek- ill. Lakásotthonban lakhatáshoz, o és ott kijelölt helyen, a napirendben meghatározott idıpontokban, a Gyámhivatal elıírásainak megfelelıen családtagjait, ismerıseit fogadhassa, velük levelezést folytathasson. joga van ahhoz, hogy mint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek állapotához és fejlettségéhez igazodóan: o családi környezetbe való visszatérését kezdeményezze az intézményvezetınél, gyámjánál A Gyermek- és Lakásotthon minden tanulójának joga: véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen a Gyermek- és lakásotthon életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre érdemi választ kapjon a GYÖK, DÖK keretében szervezett csoport- és otthongyőléseken, 8

9 egyéni és közösségi problémáinak megoldásához kérje nevelıje, a gyermek- és lakásotthoni pszichológus és a gyermekorvos, illetve az iskolavezetés segítségét személyes megkereséssel közvetlen úton, a gyermek- és lakásotthoni tanulók összességét érintı ügyekben az intézményvezetıhöz, a szőkebb közösséget érintı ügyekben az illetékes intézményvezetı helyettesekhez fordulhat közvetlenül, a gyermek- és lakásotthon életével kapcsolatos kérdéseket a segítı tanár közremőködésével, az otthongyőlést megelızıen írásban is eljuttathatja az intézmény igazgatójához, képviselıi útján részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén demokratikus javaslatainak, elveinek megfelelıen, szervezze közéletét, mőködtesse tanulói önkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, kezdeményezze diákszervezıdések (klubok, diákkörök, önképzıkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában vegyen részt a DÖK, GYÖK szervezeti kereteit felhasználva, kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat (zsebpénz, tárgy, kimenı, programjegy stb.) és elismerést kapjon, tanulótársai és a nevelıtestület javaslatai, véleményezése alapján otthongyőléseken, havonta tanév végén, versenyeken, vetélkedık alkalmával, szabadidejében, az otthonon kívüli foglalkozásokra is járhasson (kulturális, tömegsport, sportverseny stb.) részt vegyen munka és tanítási szüneti, vasár- és ünnepnapokon valamint tanítási szünetekben (téli, tavaszi, nyári), a költségvetés függvényében a lakóközösség véleménye, kívánsága, javaslatai alapján közmegegyezéssel megalkotott éves terv programkínálatában, a közszolgálati médiákban fejlettségének megfelelı ismeretei bıvítését segítı, erıszakmentes a magyar nyelv és kultúra értékeit ırzı mősorokhoz hozzáférjen, tájékoztatást kapjon az információnyújtás helyi rendszerének (gyermek- és lakásotthoni hirdetıtábla, rendszeres jogértelmezı foglalkozások) segítségével minden jogáról és joggyakorlásának módjáról. igénybe vegye a gyermekotthon létesítményeit (pl. számítógép-terem, könyvtár stb.), a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, tanulószoba), A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak kötelességei A házirend megismertetése és értelmezése alapján tartsa be: a gyermek- és lakásotthoni házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 9

10 tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, napszaknak megfelelıen köszönjön (Jó reggelt!, Jó napot!, Jó estét!). szülıjével vagy más törvényes képviselıjével, gondozójával együttmőködjön, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától, az egészségét károsító szerek használatától, az önellátás feladatainak elsajátítása és napi gyakorlása, az önkiszolgáláshoz tartozó tevékenységek megtanulása és napi végzése, ruházatának, lakrésze berendezésének, felszerelésének tisztántartása, óvása, védelme a napirendben meghatározottak szerint, a Gyermek- és lakásotthon helyiségeinek rendeltetésszerő használata, a gyermekés lakásotthon vagyonának védelme, az egészségügyi, baleset és tőzvédelmi elıírások betartása, saját és társai testi, lelki épségének óvása, a közösen megalkotott programokban való részvétel a szüneti idıszakokban, a gyermek- és lakásotthonban mőködı korrektív, kompenzatív, habilitációs, rehabilitációs, terápiás, szocializációs, mentálhigiénés, komplex személyiség és magatartásfejlesztı programok általa választott vagy számára a szakmai team által elrendelt fajtájában vagy fajtáiban részt venni. segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését. tisztelje társait és az iskola dolgozóit minden megnyilvánulásával. védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb. az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsıvel, a helyhez, alkalomhoz illı, idıjárásnak megfelelı öltözékben jelenjen meg. a tanulók az intézményi ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illı, egységes jellegő ruhában jelenjenek meg. a tanuló kötelessége, hogy az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. tekintettel a tanulók sajátos állapotára és helyzetére, törekedjen az önálló tevékenységre, mindig felnıtt felügyelettel. minden diáktól elvárjuk a felnıttekkel, diáktársakkal mindig udvarias, kulturált beszédmodor használatát, a tanuló kötelessége a környezetét és az általa használt eszközöket tisztán, rendben tartani folyamatosan. a gyermek a fiókja, szekrénye, ágya rendben-tartásáért, a virágok ápolásáért, a szemetes edény kiürítéséért, a portörlésért egyéni felelısséggel tartozik. szándékos piszkítás esetén köteles az általa okozott piszkot feltakarítani. a tanuló köteles a gyermek- és lakásotthoni foglalkozások, rendezvények elıkészítésében és lezárásában részt venni, felnıtt irányítása és részvétele mellett. 10

11 Segít a lakás berendezésében, a felszerelés és a dekoráció elhelyezésében felnıtt irányítással. Kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelıen tanulmányi kötelezettségének. A Gyermekönkormányzat kapcsolatrendszere, joggyakorlásának eljárásai, fórumai. A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb közösségét (legalább 50%-ot) érintı kérdésekben kötelezı kikérni a GYÖK véleményét. A Gyermekönkormányzat mőködését nevelı segíti, aki eljárhat a Gyermekönkormányzat képviseletében, és aki folyamatos kapcsolatot tart fenn a nevelıtestülettel és az intézményvezetıvel. A Gyermekönkormányzat jogait (egyetértési, véleményezési, javaslati, panasztételi és jogorvoslat-kérési jogát) lakóközösségeinek választott képviselıje, s az ıt segítı nevelı közremőködésével gyakorolja. A nevelı és gyermekképviselı, mint elsıdleges jogorvoslati fórum, az ügyintézés szükségessége esetén dönt arról, hogy a gyermekotthoni és lakásotthoni intézményegység vezetıkhöz, az intézményvezetıhöz továbbítsák a megoldatlan ügyet. A panasz orvoslásának elintézési ideje: maximum 15 nap. Amennyiben a gyermek nem kap panaszára jogorvoslatot, úgy panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a Gyermekönkormányzatot segítı tanárhoz fordulhat az intézményi Házirendben szabályozottak szerint. A jogok érvényesülését, a kötelességteljesítést figyelemmel kíséri a Gyermekönkormányzat (továbbiakban GYÖK) és a nevelıtestület. A kötelességek teljesítésének elmulasztását vagy a kötelesség megszegését a GyÖK vagy a nevelıtestület bármely tagja jelzi a GYÖK munkáját segítı nevelınek, aki elsı szinten a GYÖK-kel együttmőködve lépéseket tesz ennek megszüntetésére. (A GYÖK-ben mőködik a lakóközösség képviselıinek döntési fegyelmi fóruma.) A szankcionálás elsı lépcsıje a figyelmeztetés és a vele párhuzamosan alkalmazott segítı célzatú terápiás beszélgetés. Tiltó rendelkezések az intézményben, továbbá a gyermek- és lakásotthonon kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani, valamint a szervezetre káros élvezeti cikkeket fogyasztani és árusítani tilos! a foglalkozáshoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, ékszer, nagy összegő pénz) nem szabad behozni a gyermekotthonba. az ilyen elveszett tárgyakért a gyermekotthon felelısséget nem vállal. az intézménybe behozott pénzekért az intézmény felelısséget vállalni nem tud. tanuló a gyermek- és lakásotthon területén adás-vételt nem bonyolíthat. 11

12 tilos a gyermek- és lakásotthonban és környékén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása. a tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minısülı, valamint pirotechnikai eszközt. csoportot engedély nélkül elhagyni tilos köteles úgy viselkedni, hogy magatartásával az ott lakók nyugalmát semmilyen formában ne zavarja. 12

13 A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanuló joga, hogy kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon. A jogszabályokban, illetıleg a gyermek- és lakásotthon házirendjében megfogalmazott tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedıen teljesítı, a gyermek- és lakásotthon hírnevét erısítı tanulókat az intézmény jutalomban részesíti. A jutalmazás a tanulók nevelésének, személyiségformálásának egyik eszköze. A jutalmazás alkalmazásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a jutalmazás o megfeleljen a növendékek életkori sajátosságainak, személyi státuszának, értelmi képességeinek, s az adott cselekedet reális értékelésének. o megfeleljen a pedagógia alapelveinek, az egységes nevelıi ráhatás követelményeinek. A nevelés érdekében szükség esetén az adott jutalom visszavonható, azonban csak az a személy alkalmazhatja, aki a jutalmat adta. Természetesen ez nem zárja ki az adott csoporttal éppen szolgálatban lévı pedagógus, vagy szaktanár jutalmazási lehetıségét, kötelezettségét. A kirívó jutalmazást igénylı magatartás-megnyilvánulásokról az intézményvezetıt, az illetékes intézményegység vezetıt, nevelıt, gyermekfelügyelıt tájékoztatni kell. Hétvégeken és tanítási szüneti idıszakokban az ügyeletes naplóba is be kell jegyezni azokat. A havonta tartandó szakmai értekezleteken minden jutalmazottat és elmarasztalandót meg kell említeni. A jutalmazás gyakorlata Területei: Formái: Magatartás és szorgalom jutalmazása nevelıi, intézményvezetıi, nevelıtestületi dicséret egyénnek, gyermekotthoni és kulturális csoportnak A dicséret lehet: - szóbeli - írásbeli o intézményvezetıi, nevelıtestületi dicséret az otthongyőlés elıtt o oklevélben, tárgy- vagy pénzjutalomban való részesítés o táborozáson való részvétel o külföldi üdülésben való részvétel; külföldi tanulmányi kiránduláson való részvétel o megemelt összegő zsebpénz (A zsebpénzre vonatkozó rendelkezések szerint.) o kívánt program szervezése, és az abban való részvétel lehetısége. 13

14 A fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei Azokat a tanulókat, akik a gyermek- és lakásotthoni házirendet házon belüli vagy házon kívüli, foglalkozáson megszegik, vagyis a gyermek- és lakásotthoni közösség normái ellen vétenek, fegyelmezı/elmarasztaló intézkedésben kell részesíteni. Ügyelni kell arra, hogy A fegyelmezés, illetve büntetés megfeleljen a növendék életkori sajátosságainak, személyi státuszának, értelmi képességének, s az adott cselekedet reális értékelésének. Megfeleljen a pedagógia alapelveinek, az egységes nevelıi ráhatás követelményeinek. Testi fenyítés és megtorló-megalázó büntetés alkalmazása tilos! Ugyancsak tilos ételmegvonással, többlet tanulási tevékenységgel (pl. feladatírással) és foglalkozásokról való megvonással büntetni. Szintén tilos séta, levegızés, kimenı és zsebpénz (kivéve szökés miatt )- megvonással büntetni. A nevelés érdekében szükség esetén az adott büntetés elengedhetı. Mindkettıt azonban csak az a személy alkalmazhatja, aki a büntetést adta. A fegyelmezı büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek életkorát, értelmi fejlettségét és az elkövetett cselekmény súlyát. Kiszabásához be kell szerezni a GYÖK véleményét. A fegyelmezés formái Nevelıi, intézményvezetıi, nevelıtestületi elmarasztalás egyénnek, gyermek- és lakásotthoni csoportnak. Az elmarasztalás lehet: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés Igazgatói, nevelıtestületi elmarasztalás otthongyőlés elıtt. Szökés esetén csökkentett összegő zsebpénz. (A zsebpénzre vonatkozó rendelkezések szerint) Kedvelt programoktól való esetenként eltiltás. (Pl.: diszkó, mozi stb.) Elmarasztalás otthontanács elıtt. Súlyosabb vétség esetén fegyelmi eljárás lefolytatása a pedagógus vagy az intézmény vezetıinek kezdeményezésére. (1993.: LXXIX. tv. 76..: a tanköteles tanulóra vonatkozó bekezdések) Érvényben lévı büntetés, illetve fegyelmi büntetés ellen fellebbezést az intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. A nevelıtestület tagjai a büntetést ellenzı személyes véleményüket a tanulók elıtt nem hangoztathatják. 14

15 A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelızıen lehetıséget kell biztosítani egyeztetı eljárás lefolytatására. Az egyeztetı eljárás célja: a kötelességszegéshez vezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljárás rendje: Egyeztetı eljárás lefolytatására akkor van lehetıség, ha azzal a sértett tanuló gyámja, valamint a kötelességszegı tanuló gyámja egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az intézmény vezetıje felhívja a kötelességszegı kiskorú gyámjának a figyelmét az egyeztetı eljárás igénybevételének lehetıségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett gyámja írásban a hozzájárulását adja az iskola vezetıjénél. A kötelességszegı kiskorú gyámja az értesítés kézhezvételétıl számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti az intézmény vezetıjénél, ha kéri az egyeztetı eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárás akkor is folytatódik, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés megérkezésétıl számított 15 napon belül az egyeztetı eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegı és a sértett gyámja az egyeztetési eljárás során írásban megállapodnak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges idıre, de legfeljebb 3 hónapra az intézményvezetı felfüggeszti. Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett gyámja írásban nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását az intézmény vezetıjétıl, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti. Az egyeztetı eljárást mediátor vezeti le. Az egyeztetı eljárásban részt vesz az intézményvezetı, az érintett szervezeti egység vezetıje, a Szülıi Szervezet elnöke, és a nevelıtestület által kiválasztott pedagógus, mint a fegyelmi bizottság tagjai. Az egyeztetı eljárásról emlékeztetı készül. Fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárás során a tanuló álláspontját, védekezését, elıadhatja. A fegyelmi eljárás során a tanulót a gyám, illetıleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi büntetést a nevelıtestület hozza. A diák- és gyermekönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során ki kell kérni, illetve a gyámi képviseletet biztosítani kell. 15

16 Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló gyámját meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a gyám vagy a megbízott ismételt, szabályszerő értesítés ellenére sem jelent meg. Ha bizonyos hiányosságok sorozatosan, elıfordulnak, illetıleg, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást jogszabálynak megfelelıen le kell folytatni. Ha a tanuló, tanulmányai folytatásával összefüggésben a gyermek-és lakásotthonnak kárt okoz, akkor a mindenkori hatályos Ptk. szerint kell eljárni. 16

17 A munkarenddel kapcsolatos szabályok A gyermek- és lakásotthoni foglalkozások napi, heti stb. rendjének kialakítási szabályai Gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend: Gyermek- és lakásotthoni csoport, a háló- és lakóbeosztást a gyermek- és lakásotthoni intézményegység vezetı állítja össze, a munkaközösség-vezetık javaslatainak, észrevételeinek lehetıség szerinti figyelembe vételével, melyet a nevelıtestület véleményez. A gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend az iskolai tantárgyfelosztás, illetve gyermek- és lakásotthoni csoportbeosztás alapján készül. A belsı iskolába járó gyermek- és lakásotthonos tanulók hétköznap óráig évfolyamonkénti tanulócsoportokban készülnek fel a másnapi órákra, az iskolai beosztásnak megfelelıen. A gyermek-és lakásotthonból külsı iskolában tanulók felkészülése a másnapi tanítási órákra a visszaérkezésük után folyamatos, a csoport nevelı irányítása és felügyelete mellett. A tanulócsoportok számára szervezett foglalkozások naponkénti rendszerét a napirend tartalmazza. A gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend elkészítése során, az alábbiakat lehet figyelembe venni: a tanulócsoportok heti optimális terhelése, a napi egyenletes terhelést, a tömbösítés lehetıségeit, a tanulók életkori sajátosságait. A szorgalmi idı két félévre tagolódik. Külön napirendet kell készíteni a tanév szorgalmi idejére, a munkaszüneti napokra, valamint a szünetek (ıszi-téli, tavaszi, nyári, rendkívüli) idejére. A hazautazás és tiltásának szabályai, rendje, a látogatás rendje A gyermek- és lakásotthonban nevelkedı állami gondoskodás alatt álló és szülıtıl el nem tiltott növendékek hazautazása minden hétvégén és ünnepnapon szülı vagy felnıtt felügyelettel hazautazhatnak a gyámhivatali határozat szerint, amely többnyire pénteken órától vasárnap óráig tart. Írásbeli engedély kiadása (elızetes is) a pénteki távoztatási idı alatt, a gyám engedélyével történik. Egyedül távozhat az a tanuló, akit a Gyámhivatal a szülıtıl el nem tiltott, akinek a hazautazását nem korlátozta és otthon tartózkodásáért a szülı felelısséget vállal nyilatkozatában, és fejlettségét, életkorát figyelembe véve az intézményvezetı/gyám erre engedélyt ad, érettnek talál. 17

18 Látogatási jogától meg nem fosztott szülık (gondviselık, rokonok) szombaton és vasárnap és óra között látogathatják gyermekeiket, vagy a gyámhivatal szabályozása alapján óra után gyermek nem látogatható! Ettıl eltérı idıben látogatás csak rendkívül esetben, intézményvezetıi engedéllyel történhet. A látogatásra kijelölt hely az orvosi szoba elıtti szülıi váró. A házirend elıírásai a látogatókra is érvényesek. Az elıírások figyelmeztetés utáni ismételt megszegése a látogatás idıszakos vagy végleges megtiltását vonja maga után. (Pl. botrányokozás, ittas rendbontás stb.) A Bíróság vagy Gyámhivatal jogerıs határozatával sújtott (Pl.: láthatási jogától megfosztott) szülı és a gyermek kapcsolatát meg kell akadályozni mindaddig, amíg új határozat nem születik, vagy amíg a kapcsolat a gyermek fejlıdését gátolja, rossz útra tereli. Temetésen való részvételt csak az intézményveztıi, vagy az intézményegység vezetık engedélyezhetnek, figyelembe véve a tanuló pszichés státuszát. Hazautazás megtiltásával büntetni nem lehet! 18

19 Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje Az intézményi hagyományok ápolása A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó idıpontokat, valamint a szervezési felelısöket, a nevelıtestület az éves munkatervben határozza meg. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei Tanulók részére az intézménybe újonnan érkezı tanulók fogadása, bemutatása, köszöntése, tanévnyitó, mikulás és névadó ünnep, karácsony, húsvéti ünnep, október 23-i, március 15-i emlékünnepély, ballagás, évzáró. Felnıttek részére új munkatársak bemutatása, köszöntése, nınapi, pedagógusnapi köszöntı, nyugdíjba vonulók búcsúztatása, valamennyi gyermekotthoni rendezvény, karácsony Az intézmény tanulóinak ünnepi viselete Fiúk részére: Lányok részére: sötét nadrág, fehér ing, sötét szoknya, fehér blúz. A hagyományok ápolásának egyéb formái Az intézmény belsı ünnepségei és rendezvényei az iskola, a kollégium, gyermek- és lakásotthon közös együttmőködésével kerülnek megrendezésre. Az intézmény életének kiemelkedı eseményeit, szakmai- és sportsikereit, neves évfordulóit videokazettán örökítjük meg. Az egyes kiemelkedı események megörökítésére az intézményvezetı ad megbízást a nevelıtestület bármely tagjának. A gyermek- és lakásotthoni közösségben megtartjuk a gyermekek egyéni, személyes ünnepeit: születésnapját ( különös tekintettel a nagykorúság betöltésére), névnapját. 19

20 Intézményen kívüli rendezvényeken neveltjeinknek ugyanolyan példás magatartást kell tanúsítaniuk, mint a házon belüli rendezvényeken (kulturált öltözködés, udvarias viselkedés; dohányzás, ital, drog, agresszió mellızése) Az intézmény külsı kapcsolatainak ápolása, erısítése az intézmény és DÖK-GYÖK vezetıinek együttes feladata, melynek során folyamatosan törekedni kell e kapcsolatok kiszélesítésére. 20

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben