Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest, Miklós tér 5.; OM-azonosító: Budapest Miklós tér 5 levélcím: 1035 Budapest Miklós tér 5 telefon: fax: OM-azonosító:

2 Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Az elfogadás módja... 6 A Gyermek- és Lakásotthoni Házirend nyilvánosságával... 6 kapcsolatos szabályok... 6 A tájékoztatás, megismerés rendje... 6 A tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje... 6 A hozzáférhetı elhelyezés biztosítása... 6 A gyermek- és lakásotthoni jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje.. 7 A felvétel, átvételei, követelményei, eljárási rendje... 7 A csoportba sorolás szempontjai... 7 A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 7 A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak jogai:... 8 A Gyermek- és Lakásotthon minden tanulójának joga:... 8 A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak kötelességei... 9 A Gyermekönkormányzat kapcsolatrendszere, joggyakorlásának eljárásai, fórumai Tiltó rendelkezések A tanulók jutalmazásának elvei és formái A jutalmazás gyakorlata A fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmezés formái A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai Fegyelmi eljárás A munkarenddel kapcsolatos szabályok A gyermek- és lakásotthoni foglalkozások napi, heti stb. rendjének kialakítási szabályai Gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend: A hazautazás és tiltásának szabályai, rendje, a látogatás rendje Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje Az intézményi hagyományok ápolása Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei A hagyományok ápolásának egyéb formái Védı és óvó szabályok A létesítmény-használattal kapcsolatos védı-óvó szabályok A gyermek- és lakásotthoni neveltekre vonatkozó védı-óvó elıírások A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje Egészségvédelem Orvosi rendelés: Balesetmegelızési elıírások Védı-óvó intézkedések Kiegészítés a helyi csendrendelet figyelembe vételével 23 A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések Anyagi vonzatú dolgok szabályozása A nevelt anyagi felelıssége... 24

3 Neveltek által elıállított termék A Gyermek- és Lakásotthon napirendje hétköznap A Gyermek- és Lakásotthon hétvégi napirendje Záró rendelkezések... 27

4 Bevezetı rendelkezések A házirend a gyermek- és lakásotthon diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a gyermek- és lakásotthon munkarendjét. Betartása és betartatása a gyermek- és lakásotthon minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: A gyermekotthoni és lakásotthoni intézményegység vezetı készíti és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülıi szervezet és a Gyermekotthoni Diákönkormányzat (GYÖK) egyetértési jogot gyakorol. Ez a házirend: a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszerérıl szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet, továbbá az intézmény Pedagógiai Programjának valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1988. (IV.30.) NM rendelet, továbbá az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

5 Az Intézmény adatai Neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 5. Telephelyei: Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon Lakásotthona 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. emelet 32. Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon Lakásotthona 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. emelet Alapítója: Budapest Fıváros Önkormányzata Alapító Okirata Budapest, Városház u felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ OM azonosító: Az intézmény hosszú bélyegzıje: Az intézmény kerek bélyegzıje: 5

6 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai A tanulók nagyobb közösségét egy- egy otthon létszáma alkotja, amely max. 8 fı. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintı döntések meghozatala elıtt a gyermekotthon vezetése kikéri a Gyermekotthoni Diákönkormányzat (GYÖK) véleményét, javaslatát. Az elfogadás módja A nevelıtestület javaslataival kiegészített és elfogadott házirendet a szülıi szervezet véleményezi és egyetértést gyakorol, a GYÖK pedig egyetértési jogot gyakorol. A Gyermek- és Lakásotthoni Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok A tájékoztatás, megismerés rendje A diákokkal a bekerülésük napján a nevelı (vagy gyermekvédelmi asszisztens), a szülıkkel vagy hozzátartozókkal az elsı látogatás alkalmával a gyermekvédelmi csoport munkatársai vagy a szolgálatban levı nevelı ismerteti a Gyermek- és Lakásotthoni Házirendet. A nevelık segítik a Gyermek- és Lakásotthoni Házirend szövegének megértését, valamint megismertetik azokat a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. A tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje A tanulók, vagy a szülık külön kérésére az intézményvezetı, vagy a gyermekvédelmi csoport munkatársai munkaidıben és a távoztatás idején óráig adnak tájékoztatást. A hozzáférhetı elhelyezés biztosítása A Gyermek- és Lakásotthoni Házirendet mindenki számára, jól látható és elérhetı helyen kell kifüggeszteni. 1 példányt a porta közeli faliújságon 1 példányt a tanári szobában 1 példányt a gyermekvédelmi csoport szobájában 1 példányt az otthonokban 6

7 A gyermek- és lakásotthoni jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A felvétel, átvételei, követelményei, eljárási rendje A Gyermek- és Lakásotthonba történı felvétel feltételei: - Gyámhivatali elhelyezési határozat, mely kimondja, hogy a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül, valamint különleges ellátást igényel - Gyámhivatali elhelyezési határozat alapján fiatal felnıttek utógondozói ellátására jelöli ki a gyermek-és lakásotthont. A beutalt növendék illetve kísérıje köteles magával hozni mindazokat az igazolványokat, iratokat, határozatokat, melyeket az ügymenet elıír, illetve melyeket az igazgató elızetesen meghatároz. A felvett gyermek adatait a gyermekvédelmi ügyintézı (családgondozó) 24 órán belül köteles bevezetni a törzskönyvbe és a tanulói nyilvántartó könyvbe, a nevelı pedig a csoportnaplóba. Ugyancsak haladéktalanul bejegyzi az intézmény növendékeire vonatkozó pedagógusoktól, szülıktıl kapott változásokat is. A csoportba sorolás szempontjai A gyermek- és lakásotthoni csoportoknál elsıdleges szempont a sajátos nevelési igényő gyermekek személyiségállapotának figyelembe vétele. Ezért a lakóotthoni gyermekcsoportok kialakításának szempontrendszere a következıképpen alakul: - a testvérek együttlakása, - a baráti kapcsolatok, - az önkiszolgálás fejlettségi állapota, - a személyiség fejlettségi állapota, - a szobák nagysága. A lakóotthoni csoportokban tartós közösségek létrehozására kell törekedni A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok Ezen jogok, kötelességek stb. a gyermeki jogviszony megkezdésétıl annak megszőnéséig érvényesek. 7

8 A Gyermek- és Lakásotthon az a hely, ahol minden lakó otthon és biztonságban érezheti magát, ahol olyan elhelyezési körülmények biztosítottak, amelyek lehetıvé teszik a gyermekek egyéni igényeinek széleskörő figyelembevételét, amit szépíthet, csinosíthat, ahová vendégeket, barátokat fogadhat, ahonnan elmehet, és ahova hazatérhet, ahol saját dolgait biztonságban tudhatja, stb. A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak jogai: A személyét érintı jogok: a különleges nevelési szükségletei szerinti nevelésben, ellátásban, fejlesztésben részesüljön, tanárai és gondozói által. o felzárkóztató, tehetségfejlesztı programokon és érdeklıdéseinek megfelelı szabadidıs foglalkozásokon vegyen részt, o állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó teljes körő ellátásban, nevelésben, oktatásban részesüljön, o gondozási helyének megváltoztatását, testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezhesse a gyámjánál, az ártalmas környezeti és társadalmi hatások és bántalmazás (fizikai, szexuális vagy lelki erıszak) elleni védelmet biztosítsanak számára, személyi sérthetetlenséget élvezzen a lelkiismereti, vallásszabadság, nemzetiségi, etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák, kérésének, igényeinek, valamint vallási és világnézeti meggyızıdésének megfelelıen hit- és vallásoktatásban részesüljön, lehetıséget kell biztosítani, hogy származását megtudja, vérszerinti családját megismerje és velük a kapcsolatot tartsa, Joga van a Gyermek- ill. Lakásotthonban lakhatáshoz, o és ott kijelölt helyen, a napirendben meghatározott idıpontokban, a Gyámhivatal elıírásainak megfelelıen családtagjait, ismerıseit fogadhassa, velük levelezést folytathasson. joga van ahhoz, hogy mint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek állapotához és fejlettségéhez igazodóan: o családi környezetbe való visszatérését kezdeményezze az intézményvezetınél, gyámjánál A Gyermek- és Lakásotthon minden tanulójának joga: véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen a Gyermek- és lakásotthon életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre érdemi választ kapjon a GYÖK, DÖK keretében szervezett csoport- és otthongyőléseken, 8

9 egyéni és közösségi problémáinak megoldásához kérje nevelıje, a gyermek- és lakásotthoni pszichológus és a gyermekorvos, illetve az iskolavezetés segítségét személyes megkereséssel közvetlen úton, a gyermek- és lakásotthoni tanulók összességét érintı ügyekben az intézményvezetıhöz, a szőkebb közösséget érintı ügyekben az illetékes intézményvezetı helyettesekhez fordulhat közvetlenül, a gyermek- és lakásotthon életével kapcsolatos kérdéseket a segítı tanár közremőködésével, az otthongyőlést megelızıen írásban is eljuttathatja az intézmény igazgatójához, képviselıi útján részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén demokratikus javaslatainak, elveinek megfelelıen, szervezze közéletét, mőködtesse tanulói önkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, kezdeményezze diákszervezıdések (klubok, diákkörök, önképzıkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában vegyen részt a DÖK, GYÖK szervezeti kereteit felhasználva, kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat (zsebpénz, tárgy, kimenı, programjegy stb.) és elismerést kapjon, tanulótársai és a nevelıtestület javaslatai, véleményezése alapján otthongyőléseken, havonta tanév végén, versenyeken, vetélkedık alkalmával, szabadidejében, az otthonon kívüli foglalkozásokra is járhasson (kulturális, tömegsport, sportverseny stb.) részt vegyen munka és tanítási szüneti, vasár- és ünnepnapokon valamint tanítási szünetekben (téli, tavaszi, nyári), a költségvetés függvényében a lakóközösség véleménye, kívánsága, javaslatai alapján közmegegyezéssel megalkotott éves terv programkínálatában, a közszolgálati médiákban fejlettségének megfelelı ismeretei bıvítését segítı, erıszakmentes a magyar nyelv és kultúra értékeit ırzı mősorokhoz hozzáférjen, tájékoztatást kapjon az információnyújtás helyi rendszerének (gyermek- és lakásotthoni hirdetıtábla, rendszeres jogértelmezı foglalkozások) segítségével minden jogáról és joggyakorlásának módjáról. igénybe vegye a gyermekotthon létesítményeit (pl. számítógép-terem, könyvtár stb.), a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, tanulószoba), A Gyermek- és Lakásotthon lakóinak kötelességei A házirend megismertetése és értelmezése alapján tartsa be: a gyermek- és lakásotthoni házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 9

10 tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, napszaknak megfelelıen köszönjön (Jó reggelt!, Jó napot!, Jó estét!). szülıjével vagy más törvényes képviselıjével, gondozójával együttmőködjön, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától, az egészségét károsító szerek használatától, az önellátás feladatainak elsajátítása és napi gyakorlása, az önkiszolgáláshoz tartozó tevékenységek megtanulása és napi végzése, ruházatának, lakrésze berendezésének, felszerelésének tisztántartása, óvása, védelme a napirendben meghatározottak szerint, a Gyermek- és lakásotthon helyiségeinek rendeltetésszerő használata, a gyermekés lakásotthon vagyonának védelme, az egészségügyi, baleset és tőzvédelmi elıírások betartása, saját és társai testi, lelki épségének óvása, a közösen megalkotott programokban való részvétel a szüneti idıszakokban, a gyermek- és lakásotthonban mőködı korrektív, kompenzatív, habilitációs, rehabilitációs, terápiás, szocializációs, mentálhigiénés, komplex személyiség és magatartásfejlesztı programok általa választott vagy számára a szakmai team által elrendelt fajtájában vagy fajtáiban részt venni. segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését. tisztelje társait és az iskola dolgozóit minden megnyilvánulásával. védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb. az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsıvel, a helyhez, alkalomhoz illı, idıjárásnak megfelelı öltözékben jelenjen meg. a tanulók az intézményi ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illı, egységes jellegő ruhában jelenjenek meg. a tanuló kötelessége, hogy az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. tekintettel a tanulók sajátos állapotára és helyzetére, törekedjen az önálló tevékenységre, mindig felnıtt felügyelettel. minden diáktól elvárjuk a felnıttekkel, diáktársakkal mindig udvarias, kulturált beszédmodor használatát, a tanuló kötelessége a környezetét és az általa használt eszközöket tisztán, rendben tartani folyamatosan. a gyermek a fiókja, szekrénye, ágya rendben-tartásáért, a virágok ápolásáért, a szemetes edény kiürítéséért, a portörlésért egyéni felelısséggel tartozik. szándékos piszkítás esetén köteles az általa okozott piszkot feltakarítani. a tanuló köteles a gyermek- és lakásotthoni foglalkozások, rendezvények elıkészítésében és lezárásában részt venni, felnıtt irányítása és részvétele mellett. 10

11 Segít a lakás berendezésében, a felszerelés és a dekoráció elhelyezésében felnıtt irányítással. Kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelıen tanulmányi kötelezettségének. A Gyermekönkormányzat kapcsolatrendszere, joggyakorlásának eljárásai, fórumai. A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb közösségét (legalább 50%-ot) érintı kérdésekben kötelezı kikérni a GYÖK véleményét. A Gyermekönkormányzat mőködését nevelı segíti, aki eljárhat a Gyermekönkormányzat képviseletében, és aki folyamatos kapcsolatot tart fenn a nevelıtestülettel és az intézményvezetıvel. A Gyermekönkormányzat jogait (egyetértési, véleményezési, javaslati, panasztételi és jogorvoslat-kérési jogát) lakóközösségeinek választott képviselıje, s az ıt segítı nevelı közremőködésével gyakorolja. A nevelı és gyermekképviselı, mint elsıdleges jogorvoslati fórum, az ügyintézés szükségessége esetén dönt arról, hogy a gyermekotthoni és lakásotthoni intézményegység vezetıkhöz, az intézményvezetıhöz továbbítsák a megoldatlan ügyet. A panasz orvoslásának elintézési ideje: maximum 15 nap. Amennyiben a gyermek nem kap panaszára jogorvoslatot, úgy panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a Gyermekönkormányzatot segítı tanárhoz fordulhat az intézményi Házirendben szabályozottak szerint. A jogok érvényesülését, a kötelességteljesítést figyelemmel kíséri a Gyermekönkormányzat (továbbiakban GYÖK) és a nevelıtestület. A kötelességek teljesítésének elmulasztását vagy a kötelesség megszegését a GyÖK vagy a nevelıtestület bármely tagja jelzi a GYÖK munkáját segítı nevelınek, aki elsı szinten a GYÖK-kel együttmőködve lépéseket tesz ennek megszüntetésére. (A GYÖK-ben mőködik a lakóközösség képviselıinek döntési fegyelmi fóruma.) A szankcionálás elsı lépcsıje a figyelmeztetés és a vele párhuzamosan alkalmazott segítı célzatú terápiás beszélgetés. Tiltó rendelkezések az intézményben, továbbá a gyermek- és lakásotthonon kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani, valamint a szervezetre káros élvezeti cikkeket fogyasztani és árusítani tilos! a foglalkozáshoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, ékszer, nagy összegő pénz) nem szabad behozni a gyermekotthonba. az ilyen elveszett tárgyakért a gyermekotthon felelısséget nem vállal. az intézménybe behozott pénzekért az intézmény felelısséget vállalni nem tud. tanuló a gyermek- és lakásotthon területén adás-vételt nem bonyolíthat. 11

12 tilos a gyermek- és lakásotthonban és környékén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása. a tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minısülı, valamint pirotechnikai eszközt. csoportot engedély nélkül elhagyni tilos köteles úgy viselkedni, hogy magatartásával az ott lakók nyugalmát semmilyen formában ne zavarja. 12

13 A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanuló joga, hogy kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon. A jogszabályokban, illetıleg a gyermek- és lakásotthon házirendjében megfogalmazott tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedıen teljesítı, a gyermek- és lakásotthon hírnevét erısítı tanulókat az intézmény jutalomban részesíti. A jutalmazás a tanulók nevelésének, személyiségformálásának egyik eszköze. A jutalmazás alkalmazásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a jutalmazás o megfeleljen a növendékek életkori sajátosságainak, személyi státuszának, értelmi képességeinek, s az adott cselekedet reális értékelésének. o megfeleljen a pedagógia alapelveinek, az egységes nevelıi ráhatás követelményeinek. A nevelés érdekében szükség esetén az adott jutalom visszavonható, azonban csak az a személy alkalmazhatja, aki a jutalmat adta. Természetesen ez nem zárja ki az adott csoporttal éppen szolgálatban lévı pedagógus, vagy szaktanár jutalmazási lehetıségét, kötelezettségét. A kirívó jutalmazást igénylı magatartás-megnyilvánulásokról az intézményvezetıt, az illetékes intézményegység vezetıt, nevelıt, gyermekfelügyelıt tájékoztatni kell. Hétvégeken és tanítási szüneti idıszakokban az ügyeletes naplóba is be kell jegyezni azokat. A havonta tartandó szakmai értekezleteken minden jutalmazottat és elmarasztalandót meg kell említeni. A jutalmazás gyakorlata Területei: Formái: Magatartás és szorgalom jutalmazása nevelıi, intézményvezetıi, nevelıtestületi dicséret egyénnek, gyermekotthoni és kulturális csoportnak A dicséret lehet: - szóbeli - írásbeli o intézményvezetıi, nevelıtestületi dicséret az otthongyőlés elıtt o oklevélben, tárgy- vagy pénzjutalomban való részesítés o táborozáson való részvétel o külföldi üdülésben való részvétel; külföldi tanulmányi kiránduláson való részvétel o megemelt összegő zsebpénz (A zsebpénzre vonatkozó rendelkezések szerint.) o kívánt program szervezése, és az abban való részvétel lehetısége. 13

14 A fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei Azokat a tanulókat, akik a gyermek- és lakásotthoni házirendet házon belüli vagy házon kívüli, foglalkozáson megszegik, vagyis a gyermek- és lakásotthoni közösség normái ellen vétenek, fegyelmezı/elmarasztaló intézkedésben kell részesíteni. Ügyelni kell arra, hogy A fegyelmezés, illetve büntetés megfeleljen a növendék életkori sajátosságainak, személyi státuszának, értelmi képességének, s az adott cselekedet reális értékelésének. Megfeleljen a pedagógia alapelveinek, az egységes nevelıi ráhatás követelményeinek. Testi fenyítés és megtorló-megalázó büntetés alkalmazása tilos! Ugyancsak tilos ételmegvonással, többlet tanulási tevékenységgel (pl. feladatírással) és foglalkozásokról való megvonással büntetni. Szintén tilos séta, levegızés, kimenı és zsebpénz (kivéve szökés miatt )- megvonással büntetni. A nevelés érdekében szükség esetén az adott büntetés elengedhetı. Mindkettıt azonban csak az a személy alkalmazhatja, aki a büntetést adta. A fegyelmezı büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek életkorát, értelmi fejlettségét és az elkövetett cselekmény súlyát. Kiszabásához be kell szerezni a GYÖK véleményét. A fegyelmezés formái Nevelıi, intézményvezetıi, nevelıtestületi elmarasztalás egyénnek, gyermek- és lakásotthoni csoportnak. Az elmarasztalás lehet: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés Igazgatói, nevelıtestületi elmarasztalás otthongyőlés elıtt. Szökés esetén csökkentett összegő zsebpénz. (A zsebpénzre vonatkozó rendelkezések szerint) Kedvelt programoktól való esetenként eltiltás. (Pl.: diszkó, mozi stb.) Elmarasztalás otthontanács elıtt. Súlyosabb vétség esetén fegyelmi eljárás lefolytatása a pedagógus vagy az intézmény vezetıinek kezdeményezésére. (1993.: LXXIX. tv. 76..: a tanköteles tanulóra vonatkozó bekezdések) Érvényben lévı büntetés, illetve fegyelmi büntetés ellen fellebbezést az intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. A nevelıtestület tagjai a büntetést ellenzı személyes véleményüket a tanulók elıtt nem hangoztathatják. 14

15 A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelızıen lehetıséget kell biztosítani egyeztetı eljárás lefolytatására. Az egyeztetı eljárás célja: a kötelességszegéshez vezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljárás rendje: Egyeztetı eljárás lefolytatására akkor van lehetıség, ha azzal a sértett tanuló gyámja, valamint a kötelességszegı tanuló gyámja egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az intézmény vezetıje felhívja a kötelességszegı kiskorú gyámjának a figyelmét az egyeztetı eljárás igénybevételének lehetıségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett gyámja írásban a hozzájárulását adja az iskola vezetıjénél. A kötelességszegı kiskorú gyámja az értesítés kézhezvételétıl számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti az intézmény vezetıjénél, ha kéri az egyeztetı eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárás akkor is folytatódik, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés megérkezésétıl számított 15 napon belül az egyeztetı eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegı és a sértett gyámja az egyeztetési eljárás során írásban megállapodnak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges idıre, de legfeljebb 3 hónapra az intézményvezetı felfüggeszti. Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett gyámja írásban nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását az intézmény vezetıjétıl, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti. Az egyeztetı eljárást mediátor vezeti le. Az egyeztetı eljárásban részt vesz az intézményvezetı, az érintett szervezeti egység vezetıje, a Szülıi Szervezet elnöke, és a nevelıtestület által kiválasztott pedagógus, mint a fegyelmi bizottság tagjai. Az egyeztetı eljárásról emlékeztetı készül. Fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárás során a tanuló álláspontját, védekezését, elıadhatja. A fegyelmi eljárás során a tanulót a gyám, illetıleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi büntetést a nevelıtestület hozza. A diák- és gyermekönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során ki kell kérni, illetve a gyámi képviseletet biztosítani kell. 15

16 Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló gyámját meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a gyám vagy a megbízott ismételt, szabályszerő értesítés ellenére sem jelent meg. Ha bizonyos hiányosságok sorozatosan, elıfordulnak, illetıleg, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást jogszabálynak megfelelıen le kell folytatni. Ha a tanuló, tanulmányai folytatásával összefüggésben a gyermek-és lakásotthonnak kárt okoz, akkor a mindenkori hatályos Ptk. szerint kell eljárni. 16

17 A munkarenddel kapcsolatos szabályok A gyermek- és lakásotthoni foglalkozások napi, heti stb. rendjének kialakítási szabályai Gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend: Gyermek- és lakásotthoni csoport, a háló- és lakóbeosztást a gyermek- és lakásotthoni intézményegység vezetı állítja össze, a munkaközösség-vezetık javaslatainak, észrevételeinek lehetıség szerinti figyelembe vételével, melyet a nevelıtestület véleményez. A gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend az iskolai tantárgyfelosztás, illetve gyermek- és lakásotthoni csoportbeosztás alapján készül. A belsı iskolába járó gyermek- és lakásotthonos tanulók hétköznap óráig évfolyamonkénti tanulócsoportokban készülnek fel a másnapi órákra, az iskolai beosztásnak megfelelıen. A gyermek-és lakásotthonból külsı iskolában tanulók felkészülése a másnapi tanítási órákra a visszaérkezésük után folyamatos, a csoport nevelı irányítása és felügyelete mellett. A tanulócsoportok számára szervezett foglalkozások naponkénti rendszerét a napirend tartalmazza. A gyermek- és lakásotthoni foglalkozási rend elkészítése során, az alábbiakat lehet figyelembe venni: a tanulócsoportok heti optimális terhelése, a napi egyenletes terhelést, a tömbösítés lehetıségeit, a tanulók életkori sajátosságait. A szorgalmi idı két félévre tagolódik. Külön napirendet kell készíteni a tanév szorgalmi idejére, a munkaszüneti napokra, valamint a szünetek (ıszi-téli, tavaszi, nyári, rendkívüli) idejére. A hazautazás és tiltásának szabályai, rendje, a látogatás rendje A gyermek- és lakásotthonban nevelkedı állami gondoskodás alatt álló és szülıtıl el nem tiltott növendékek hazautazása minden hétvégén és ünnepnapon szülı vagy felnıtt felügyelettel hazautazhatnak a gyámhivatali határozat szerint, amely többnyire pénteken órától vasárnap óráig tart. Írásbeli engedély kiadása (elızetes is) a pénteki távoztatási idı alatt, a gyám engedélyével történik. Egyedül távozhat az a tanuló, akit a Gyámhivatal a szülıtıl el nem tiltott, akinek a hazautazását nem korlátozta és otthon tartózkodásáért a szülı felelısséget vállal nyilatkozatában, és fejlettségét, életkorát figyelembe véve az intézményvezetı/gyám erre engedélyt ad, érettnek talál. 17

18 Látogatási jogától meg nem fosztott szülık (gondviselık, rokonok) szombaton és vasárnap és óra között látogathatják gyermekeiket, vagy a gyámhivatal szabályozása alapján óra után gyermek nem látogatható! Ettıl eltérı idıben látogatás csak rendkívül esetben, intézményvezetıi engedéllyel történhet. A látogatásra kijelölt hely az orvosi szoba elıtti szülıi váró. A házirend elıírásai a látogatókra is érvényesek. Az elıírások figyelmeztetés utáni ismételt megszegése a látogatás idıszakos vagy végleges megtiltását vonja maga után. (Pl. botrányokozás, ittas rendbontás stb.) A Bíróság vagy Gyámhivatal jogerıs határozatával sújtott (Pl.: láthatási jogától megfosztott) szülı és a gyermek kapcsolatát meg kell akadályozni mindaddig, amíg új határozat nem születik, vagy amíg a kapcsolat a gyermek fejlıdését gátolja, rossz útra tereli. Temetésen való részvételt csak az intézményveztıi, vagy az intézményegység vezetık engedélyezhetnek, figyelembe véve a tanuló pszichés státuszát. Hazautazás megtiltásával büntetni nem lehet! 18

19 Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje Az intézményi hagyományok ápolása A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó idıpontokat, valamint a szervezési felelısöket, a nevelıtestület az éves munkatervben határozza meg. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei Tanulók részére az intézménybe újonnan érkezı tanulók fogadása, bemutatása, köszöntése, tanévnyitó, mikulás és névadó ünnep, karácsony, húsvéti ünnep, október 23-i, március 15-i emlékünnepély, ballagás, évzáró. Felnıttek részére új munkatársak bemutatása, köszöntése, nınapi, pedagógusnapi köszöntı, nyugdíjba vonulók búcsúztatása, valamennyi gyermekotthoni rendezvény, karácsony Az intézmény tanulóinak ünnepi viselete Fiúk részére: Lányok részére: sötét nadrág, fehér ing, sötét szoknya, fehér blúz. A hagyományok ápolásának egyéb formái Az intézmény belsı ünnepségei és rendezvényei az iskola, a kollégium, gyermek- és lakásotthon közös együttmőködésével kerülnek megrendezésre. Az intézmény életének kiemelkedı eseményeit, szakmai- és sportsikereit, neves évfordulóit videokazettán örökítjük meg. Az egyes kiemelkedı események megörökítésére az intézményvezetı ad megbízást a nevelıtestület bármely tagjának. A gyermek- és lakásotthoni közösségben megtartjuk a gyermekek egyéni, személyes ünnepeit: születésnapját ( különös tekintettel a nagykorúság betöltésére), névnapját. 19

20 Intézményen kívüli rendezvényeken neveltjeinknek ugyanolyan példás magatartást kell tanúsítaniuk, mint a házon belüli rendezvényeken (kulturált öltözködés, udvarias viselkedés; dohányzás, ital, drog, agresszió mellızése) Az intézmény külsı kapcsolatainak ápolása, erısítése az intézmény és DÖK-GYÖK vezetıinek együttes feladata, melynek során folyamatosan törekedni kell e kapcsolatok kiszélesítésére. 20

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása dr. Jásper András A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása Törvényi háttér A tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást szabályozó legfontosabb jogszabályok. A

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium DEBRECEN, 2013. 1. PREAMBULUM Ez a házirend a debreceni Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére 6. Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben