PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy"

Átírás

1 PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia Ailam (USA) ioga szerint bejegyzett alapitv ny (sz6khe1y: USA, Pennsylvania, Pittsburgh, nyilvdntart6si igazolils szdma: Pennsylvania Allamminiszt6rium ; k6pviseli: Sherin H. Knowles), mint alapit6, jelen okirattal, az ebben irt c6lok megval6sit6sa 6s az itt rdgzitett felt6telek mellett a Polg6ri Tcirvdnykonyvrol sz6l vi IV. tcirv6ny 74lA 741F. S, valamint a kozhasznu szervezetekr6l sz6l vi CLVI. torv6ny alapjan kiizhasznrl fokozatban miiktid6 szervezetk6nt hozl6tre. alapftv6nyt I. AZ ALAPITVANY NEVE: PRESSLEY RIDGE MAGYARORSZAG ALAPITVANY (Az Alapitv6ny elnevezdse az alapit6 nev6re utal. A Pressley Ridge Foundation egy olyan amerikai alapitvhny, amely probl6m6s magatart6sri gyerekeken segft, kezdetben csak Pittsburghben, 2003-ban mir 7 tagilllarnban az Egyesi.ilt Allamok teri.ilet6n, s 2005t61 mdr Eur6p6ban is.) 1.2. Az Alapitvany jogi szemdly. Kozhasznu szewezetk6nt kfvanja tev6kenys6g6t folytatni. 2. AZALAPITVANY CNT-J,q.T ES TEVEKENYSEGI FORMAI: a./ A PRESSLEY RIDGE MAGYARORSZAG ALAPITVANY (a tov6bbiakban: AlapitvSny) celja a srilyosan probl6m6s fiatalok 6s csal6djaik segft6se, a probl6m6s viselked6sri gyerekek 6s fiatalok beilleszked6s6nek, teljesitm6ny6nek javit6sa innovativ szolg6ltat6sok nyirjtrlsa ritjrin minden lehetsdges szintlren: kozciss6gen beltil 6s otthon, bennlak6sos int6zm6nyekben 6s nevel6sziil6kn6l. Az e cllokra ir6nyul6 szolgfitat6sok kutatiisdban, fejlesztds6ben innovativ, kezdemdny ezo, elenj6r6 szerep v6llal6sa. bl. Az Alapitv6ny a fenti cdlok megval6sit6sa 6rdek6ben az alfhbi tev6kenys6geket foll'tatja: - Bennlak6sos ell6t6s biztosit6sa - TerdpiSs nevel6sztil6i el16t6s - Lak6helyennyrijtott szolg6ltat6sok

2 - Oktatrlsiszolg6ltat6sok - K6pz6s, tanhcsadds, 6rt6kel6s, ismeretterjeszt6s - Kutat6s cl. Az Alapitvdny nemzetkcizi jelleggel miikddik. A nemzetkdzi jelleg kifejezodik az alkalmazott m6dszerek, technik6k standardjaiban, afonisgazd6lkod6sban, a marketing 6s PR tev6kenys6gben, a nemzetkrizi koordin6ci6ban, inform6ci6s h6l6zatokban, arculatban 6s mrikod6si m6dokban. 3. Az Alapitvany az vi CLVI. torv6ny 26. $ -a c) pontj6ban meghatilrozottkozhaszni tev6kenysdgek kdziil a tudom6nyos tev6kenys6g, kutat6st (26.$ c/3.pont), a nevel6s 6s oktat6s, kdpess6gfejleszt6s, ismeretterjeszt6st (26.$ c/4.pont), a gyermek- 6s ifiris6gv6delmet (26.$ c/10.pont), valamint ahdtrfinyos helyzetri csoportok tdrsadalmi esdlyegyenl6s6g6nek el6segitds6t (26.$ cl 11.pont) folytatja. 4. AZALAPITVANY SZNXHU,YN: II42 Budapest, Als66r u. 9 lb. 5. AZALAPITVANY VAGYONA: Az Alapitvdny indu16 vagyona ,-Ft azaz N6gymilli6 forint, amelyet az alapit6 USA doll6rban a Kereskedelmi 6s Hitelbank Rt Budapest, Ajt6si Diirer sor 10. fr6kjrln6l nyitand6 alapitvftnyi szdmlfira ftzetbe az alapit6 okirat altfuilsdt kovet6 30 napon beliil. 6. Az Alapitv6ny tov6bbi anyagi alapjait az alilbbi fon6sokb6l kapja: o Kiilfcildi Pressley Ridge - szervezetek, alapok, programok 6ltal ktildcitt vagy kcizvetftett t6mogat6sok, forr6sok; o Term6szetes vagy jogi szemdlyek dnkdntes befizetdsei, adom6nyai; o Pfilyfnatok ftjan nyerhet6 tiimogat6sok; o EgYd bev6telek. 7, Az Alapitv6ny akozhasznu szewezetekr6l sz6l vi CLVI. torv6ny 26.$ k) pontjaban irt befektet6si tev6kenysdget nem fol1.tat. A ktilfoldr6l kapott adom6nyok devizfhan kamatoznak 6s dev izttban i s felhasznslhat6k. Az Alapitvany teljes vagyona felhasznslhat6 a mrikod6s sor6n, torzsvagyonra vonatkoz6 korl6toz6s nincsen. 8. AZALAPITVANY IUUT6Nf,SI ELVEI: 8.1. Az Alapitvany kozhasznu tev6kenys6g6t p6rtokt6l 6s politikai irinyzatokt6l ftiggetlentil fejti ki. Az Alapitvdny kozvetlen politikai tevdkenysdget nem folyat, szewezete p6rtokt6l fiiggetlen 6s azoknak arryagi t6mogat6st nem nyrijt. Kozhasznri tev6kenysdge sor6n orszilggyil6si 6s helyi dnkorrninyzati k6pviseldjeloltet nem indit 6s nem t6mogat Az Alapitv6ny nyitott, 6s az eg6sz vildgon kdsz az egyiittmrikdd6sre az olyan szervezetekkel, amelyeket az ezen Alapitv6nydhoz hasonl6 c6llal hoztak l6tre.

3 8.3. Az Alapitvriny szolgiitathsait b6rki igdnybe veheti. Az Alapitvdny szolgilltat6sainak ig6nybev6tel6t b6rki kezdem6nyezheti. Az ig6nybev6tel m6dja: az Alapitvhnyhoz ir6sban eljuttatott k6relem, p5,lydzatianyag, ajftnlils,program-javaslatvagy m6s irat Az Alapitv6ny fuataiba val6 betekintdst a Kurat6rium Ugl,,vezetd Alelndke enged6lyezi 6s szervezi. Ennek sordn a szemdlyhez fizodo 6s adatvddelmi jogokat tiszteletben kell tartani Az Alapitvany beszii.mol6i nyilvanosak. A besz6mol6k az Alapitvdny iratainak megtekintdsirendje szerintszabadonelolvashat6k Az Alapitv6ny 6ves kozhasznris6gijelentdsdbe b6rki betekinthet. A kozhasznris6gi jelentdst nyilv6noss6grakell hozni az alapitvttnyintemeteshonlapjan Az alapitvtny mtikddds6nek, szolgflltatdsai igdnybev6teli m6djrlnak valamint besz6mol6ikozl6sdneknyilviinossigtfi az alapitvttnyintemeteshonlapja ut16n,valamint - el6zetes id6pontegyeztet6stkcivetsen- az UgyvezetSAlelnokkel tdrten6 szem6lyeskonzult6ci6 irtjan kell biztositani Az alapit6 kiz6r6lagosjogkordbe tartozik az Alapit6 okirat m6dosit6sa,a kurat6rium 6s a feliigyel6 szerv tagjainak 6s tiszts6gvisel6inekkijelol6se,dijaz6suknaka meghatdrozilsa. Az alapit6 ezzel megbizott kdpviseldje r6szt vehet b6rmely kurat6riumi vagy ellenorzl bizotts5gi iil6sen. 9. AZALAPiTVANYI<EZr,L6JE,AZ ALAPiTVANYSZERvEZETITELEpiTfsT: 9.1. AzAlapitv6ny mrikodtetds6ta kezel6 szerv,a Kurat6rium biztositja. A Kurat6 ritxn az Alapitv6ny legf6bb, testiileti form6ban mtikod6 iigydrint5 6s k6pviseleti szerve.tagjait az alapito nevezi ki 5 6vi hatirozott id6tartamra. Az alapitvhny celjainak vesz6lyeztetdseeset6naz alapito a Kurat6rium kezel6k6nt kijel<llds6t visszavonhatja. A Kurat6rium tagjainak megbizatdsa ezen kiviil megszrinhet m6g: a hatdrozott id6 tartam \ejfutdvai, <jnk6ntes lemond6ssal vagy elhal6lozrlssal A Kurat6rium tagjainak dsszefdrhetetlens6g6rea kdzhaszn.6 szewezetekt6l sz6l6 torv6ny vezeto tisztsdgvisel6krevonatkoz6 szabitlyaraz iriinyad6ak azzal, hogy nem min6siil az alapitviny szolgfrltatfrsainak a kur6tori feladatokkal (ellen6rz6s, kdzvetlen tapasztalatszerzes, rcprezentlci6, marketing, stb.) egyiitt jitr6 rcszvetelaz alapitvfunyrendezv6nyein6s az alapitvdny szewezdsebenzajl6 szolgfiitatdsokban.a kozhasznu szervezetekr6l sz6l vi CLVI. torvdny 9.$ (1) 6s (2) bekezd6seszerint:,,(1) A kdzhasznriszervezetmegszrint6tk<ivet6kdt 6vig nem lehet m6s kdzhasznf szervezet vezeto tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki olyan kozhaszni szeruezetndltdltdtt be - annak megszrint6t megel6z6 k6t 6vben legal6bb egy 6vig - vezeto tisztsdget,amely az adszis rendj6r6l sz6l6 trirv6ny szerinti koztartozhsiitnem egyenlitetteki. (2) A vezeto tiszts6gvisel6, illetve az ennekjel<ilt szem6ly kdteles valamennyi 6rintett kiizhasznu szewezetet elszetesen t jekoztatni arr61, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg m6s kcizhasznir szewezetnll is betdlt." 9,3. A Kurat6rium feladata az Alapit6 Okirat 2. pontjsban meghatiirozott cdlkitriz6sek megval6sft6sa, enneksor6nkiildnosen: a.) az Alapftvany 6ves terv6nek (munkaprogramj6nak) 6s kdlts6gvet6sdnek meghatixozdsa, b.) az Alapitv6ny szakmai tev6kenys6g6nek6s gazd6lkod6sanakt 6nyit6sa, c.) az 6ves besz6mol6 elfogad6sa egyszeni tobbs6gi nyilt szavazdssal,a m6rleg jov6hagydsa,

4 d.) az Alapitvany folyamatos mtikcid6s6vel kapcsolatos adminisztrativ, gazd6lkod6si 6s szewezetifeladatokell6t6sa,feli.igyelete, e.) az AlapitvSny plnzeszkozeinekezel6se, ennek keret6ben d<int6s az adom6nyoz6k 6s t6mo gat6k adom6nyainak elfo gad6s 1116 I 6s felhaszn 6l6sar 61, f.) pslydzatokiir6sa 6s elbir6l6sa, dont6s a Kurat6riumhoz erkezl k6relmekr6l, g.) a k<izhasznri jelent6s elfogad6sa, h.) mindaz, amit a jogszabillyok 6s az Alapit6 Okirat a hat6skor6be utal A Kurat6rium 5 tagb6l iil. Az alapit6 az alehbiakban hat\rozza meg a Kurat6rium 6sszet6tel6t: Elntik-tag: Scott W. Erickson, lakik: 303Thompson Drive, Pittsburgh, PA USA Agyvezetd Alelnd k-tag : Gruber Andrea, lakik: I 152 Budapest, Szdcs Aron u. 28. III. em. 12. Tagok: Arthur Ring, lakik: 123 Sycamore Drive, Pittsburgh, PA USA B. Scott Finnell, lakik: 9655 Babcock Boulevard, Allison Park, PA USA Pertl G6bor, lakik: 1119 Budapest, N6ndorfej6rvririft A Kurat6rium Elnoke ds Ugtvezetd Alelnoke donthet k6t kurat6riumi til6s kozdtt minden k6rd6sben, s e dcint6seir6l a legkozelebbi kurat6riumi iil6sen tqdkortatja a testiiletet. Nem jogosult az Elnok,!s az Ugtvezetd Alelndk a Kurat6rium k6pviseletdben drinteni (s kurat6riumi [l6st kell osszehivnia) a9.3. a.), c.), f.) 6s g.) pontokban meghatinozott k6rddsekben. 10. A KURAToRIUM IUUTOUNSN: A Kurat6rium dontdseit cin6ll6an, testtileti formiiban hozza meg. A kurat6riumi i.il6s 6rvdnyess6gehez legal6bb 3 kurat6riumi tag jelenl6te sztiksdges. A Kurat6rium dont6seit nyilt szavazdssal, az osszes kurat6riumi tag tcibbsdgdnek szavazatdval, teh6t legal6bb 3 igen szavazattalhozza meg. A szavazils sor6n miden tagnak egy szavazatavan. A Kurat6rium iil6sein jegyz6krinyvet kell vezetni, melyet az i.ilds v6gdn a jegyzokonyvvezeto 6s a kurat6rium elncike vagy ilgyvezetf alelnake hitelesft. A jegyz6konyvek alapjsn a Kurat6rium drint6seir6l olyan nyilv6ntart6st kell vezetni, amelyb6l a Kurat6rium dcjnt6s6nek tartalma, id6pontj a 6s hatiiya, illetve a d6nt6st t6mogat6k 6s ellenz6k szlmarfnya (ha lehets6ges szem6lye) meg6llapithat6. A Kurat6rium tagjai jelenl6ttiket a jegyz6kcinyv mell6klet6t kepez6 jelenldti iven alfiirilsukkal igazoljzk. A jegyz6kdnyvben a kisebbsdgi v6lem6nyt is rdgziteni kell A Kurat6rium iil6sei nyilvrlnosak. A Kurat6rium az til6s kezdetln zfrt ijlest rendelhet el, ha azt a szemelyisdgi jogok v6delme vagy adatv6delmi szempontok megkivrinj6k. A Kurat6rium 6vente legal6bb kdt alkalommal, sztiks6g eset6n azonban enndl tdbbszdr is iildsezhet. Az iildsek dsszehiv6sira a kurat6rium elncike, ill. az ltaia erre irssban felhatalmazott szem6ly jogosult. A Kurat6rium tagjai az Elnokcit felhivhatjak a kurat6riumi iil6s <jsszehiv6sdra, errck az Elnok 30 napon beliil koteles eleget tenni. A kurat6riumi iildsekre tdrtdn6 6rtesit6s az ijl6s

5 idopontj6t megelozoen legal6bb 15 nappal kor6bban, ir6sban tort6nik, az til6s id6pontjanak, helyszindnek 6s napirendj dnek egyidejri kozl6s6vel A Kurat6rium iil6s6n a tagok frzikai drtelemben vett szem6lyes jelenldte sziiksdges minden olyan hatfuozat meghozatalakor, amely a bir6s6gi nyilvantart6sba vett adatokat 6rinti, s a hat6r o zat b ir6 s 69 i v 6lto zdsb ej e gy zd s al apj 6ul s zo I 96l A Kurat6rium dont6s6nek meghozatalilban nem vehet r6szt az a szem6ly, aki a kozhasznri szervezetekr6l sz6l evi CLVI. torvdny szerint <jsszef6rhetetlensdg al6 esik:,,8. $ (1) A vezeto szew hatfnozathozatalilban nem vehet rdszt az a szem6ly, aki vagy akinek kcizeli hozzifiartoz6ja [Ptk $ b) pont], 6lettSrsa (a tov6bbiakban egytitt: hozzdtartoz6) ahatinozat alapjdn a) kotelezetts6g vagy felelossdg a16l mentestil, vagy b) bsrmilyen m6s elonyben r6szestil, illetve a megkotend6 jogtigyletben egydbk6nt 6rdekelt. Nem min6stil elonynek a kozhasznu szewezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben a buki 6ltaI megkot6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s, illetve a tdrsadalmi szervezet 6ltal tagj6nak, a tags6gi jogviszony alapjdn nyrijtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6s." A Kurat6rium a dclnt6seit az lrintettekkel fr6sban kcizli. Ir6sbeli kozl6snek min6siil a kdrelemnek ill. ajrlnlatnak megfelelo szolgriltatds nyt$tds6r6l 6rtesit6s ill. szerzodls alttirdsa. A Kurat6rium a szem6lyis6gi, adatvddelmi jogokat nem 6rint6 d<int6seit - p6ld6ul a nyilviinos piiyinatok elbir6l6s6r6l sz6l6 dcintdst - a sz6khely6n tcirt6n6 kiftiggeszt6ssel, valamint internetes honl apj 6n hozza nyilviino s s6gra A Kurat6rium tagjai tev6kenys6gtiket az alapit6t6l kapott felk6r6s alapjanvdgzik, az alapitvdny 6rdek6ben vdgzett tev6kenys6giikkel kapcsolatban dijazhsra 6s kcilts6geik megtdritds6re jogosultak. A tiszteletdij m6rt6kdt az Alapitv6ny mindenkori vagyoni helyzete hatfnozza meg, m6rt6kerol az Alapit6 dcint. II, AZ ALAPiTVANY TNPVISNT6.TN : Az Alapftvanlt a Kurat6rium elncike 6s ilgyvezetf alelndke 6n6ll6an jogosultak k6pviselni. E kdpviseleti joguk gyakorldsdnak m6dja dndll6, terjedelme teljes kirfr, tehdt kiterjed a harmadik szemdllyel szemben, tovdbbd birdsdgok 6s mds hat6sdgok el6tti dndll6 kdpviseletre. Az alapitv 6ny k6pvi sel6i : 1. Scott W. Erickson (Sztil. hely 6s id5: Wisconsin, USA January 21,1948, Utlevel szdma: , Lakik: 303 Thompson Drive, Pittsburgh, PA USA. 2. Gruber Andrea (Szill. hely ds id6: Budapest, VIL, november 26. Szemdlyi igazolvdny szdma: AU-VI 95491l, Lakik: I152 Budapest, Szrics,{.ron r. 28. III. em. 12.) A banksz6ml6r6l rendelkezdshez az Eln<ik vagl az Ug,,vezetd Alelndk 6s b6rmelyik kurat6riumi tag egyiittes al6ir6sa sztiks6ges. Ahol a bankszdmlfit vezeto penzintezetn6l tett alfiirdsi meghatalmaz6soknak megfelel6en elegend6 egy rendelkez6sre felhatalmazott szemlly alitirisa, ott az Elncik illetve az Ugtvezetri Alelndk on6ll6an jogosult ezt az Alapitv6ny kdpviseloj ek6nt megtenni. Az Alapitvany alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogkcirt a Kurat6rium nev6ben az Ugtvezetd Alelndk gyakorolja. Az Ugyvezet1 Alelndk felett a munkdltat1i jogokat az Elndk gtakorolja. 12, AZ ALAPITVANY G AZD ALKODASA:

6 A Kurat6rium az Alapitv6ny c6ljainak e16r6se 6rdek6ben, egyiittmrikddve az Alapft6val, az Alapitvany vagyon6val gazd6lkodhat, szolgiltatiisokat nyrijthat, vtllalkozilsi tev6kenys6get azonban csak m6sodlagosan vegezhet. Az Alapitvany v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kdzhasznri cdljainak megval6sft6sa 6rdek6ben, azokat nem vesz6lyeztetve vdgezhet. Az Alapitvdny a gazdflkoddsa sor6n el6rt eredm6ny6t semmilyen form6ban nem osztja fel, azt a jelen alapit6 o kiratb an me ghatfir o zott tev6kenys 6 gre forditj a. A Kurat6rium tev6kenys6g6rol 6vente, a gazdasdgi ev lezdr6s5t kovet6 harminc napon beli.il ir6sban besz6mol az alapit6nak. E besz6mol6 nyilvrlnoss6g6ra a 6. pontban irt szab6lyok iranyad6k azzal, hogy a megtekint6s id6pontj6t 6s helyszinet az Alapitohatitrozza meg. 13. ADoMANyozAs, TAMocATAS AZ ALApirvANy RESZERE,: Az Alapitvany nyitott, annak penzbeli vagy egy6b m6don hasznosfthat6 tdmogatdst barki adhat, aki az Alapitv6ny c6ljaival egyetdrt. A t6mogat6sok elfogad6sar6l a kurat6rium jogosult donteni. A t6mogat6 c6ladomrlny eset6n jogosult arra, hogy adomitnya vagy t6mogat6sa felhasznii6s6r6l a kurat6riumt6l felvil6gosit6st, illetve beszitmolfrst k6rjen. 14. FELUGYEL6 BIZoTTSAG: Az Alapitvany mtikcid6s6nek 6s gazdhlkod6sanak szabslyszenis6gdt (tdrv6nyess6g6t 6s belso szab6lyoknak megfelelsss6g6t) 3 tagt Feltigyel6 Bizotts6g (FB) ellenorzi. A Feliigyel6 Bizotts6g tagiait az Alapit6 nevezi ki hatdrozatlan id6tartamra. A Feliigyel6 Bizotts6g a vezeto tisztsdgvisel6kt6l jelentdst, a szervezet munkav6llal6it6l pedig tfllkoztatsst vagy felviligosit6st k6rhet, tov6bb6 akozhasznu szewezet konyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatja. A Feltigyel6 Bizottsdg kdteles a Kurat6riumot 6s az alapit6kat tqlkoztatni - 6s egyben a Kurat6rium til6s6nek osszehiv6shtkezdemenyezni -, ha arr6l szerez tudom6st, hogy a) a szervezet mtik<iddse sordn olyan jogszabslys6rtds vagy a szewezet 6rdekeit egy6bk6nt srilyosan s6rto esemdny (mulaszt6s) tort6nt, amelynek megsztintet6se vagy kcivetkezm6nyeinek elharit6sa, illetve enyhit6se azrntezkeddsrejogosultvezeto szerv d<int6s6t teszi sztiks6gess6; b) avezeto tiszts6gvisel6k felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny mertilt fel. A FeliigyelS Bizotts6g saj6t tagsai k<jztil 6ll6spontjanak kurat6riumi k6pviseletdre - Elnrik<jt vtiaszt, A Feliigyel6 Bizotts6g elnrik6nek joga van tan5cskoz6si joggal r6szt venni a Kurat6rium i.il6sein. A Feltigyel6 Bizotts6gnak 6vente legal6bb egy alkalommal iil6st kell tartania, s err6l jegyzskdnyvet kell k6szitenie. A FeliigyelS Bizotts6g dcintdseit nyilt szavazsssal hozza. B6rmelyik tag k6r6s6re ellenv6lemenyet, ktil6nv6lem6ny6t 6s szavazatdt a jegyz6konyvben rdgziteni kell. A Feliigyel6 Bizotts6g Elnrik6t meg kell hivni a Kurat6rium iil6s6re. B6rmelyik Feliigyel6 Bizotts6gi tag - k6rds6re - rdszt vehet a Kurat6rium iil6s6n. A Feliigyel6 Bizottsfg tagiai: Elniik-tag: Beth Blair, lakik: l42piper Drove, Pittsburgh, PA USA Tagok: Mary Kuhar, lakik: 118 Whitney Drive, Cranberry Township, PA USA16066 Theresa McHenry, lakik: 221Woodside Road, Pittsburgh, PA USA

7 A Feltigyel6 Bizottsrig 6vente legal6bb egyszer - kotelez6en a kozhasznri besz6mol6 elfogad6sa el6tt - til6sezik. A Feliigyel6 Bizotts6got az Elnok hivja cissze fr6sban, az iil6st megellzoen legaldbb 8 nappal. A nem szabillyszenien cisszehivott tildst is meg lehet tartani, ha azon mindegyik tag jelen van, s az ijl6s megtart6s6t nem kifog6solj6k. A Feli.igyel6 Bizotts6g hatfirozatkepes, ha legalsbb k6t tagja jelen van. Ahattnozatokat nyilt szavazilssalhozzik, k6t tag jelenl6te esetdben hatitrozatot egyhangri szavazis sziiksdges, harom tag jelenl6te eset6n kdtharmados tcibbs6g kell. Az FB - mrikod6sdnek ezt meghalad6 szabillyozilsiira - tigyrendet 6llapithat meg. I5. AZ ALAPITVANY MEGSZUNESN: Az Alapitvanyt az Alapit6 hatttrozatlan id6re ldtesitette. Az Alapitvdny a Polg6ri Ttirv6nykonyvben meghathrozottak szerint a nyilvdntartdsb6l val6 trirldssel szrinik meg. Az Alapftvanlt akkor is toriilni kell a nyilv6ntart6sb6l, ha a biros6g megsztinteti vagy m6s alapftv6nnyal val6 egyesit6s6t rendeli el. Megsztindse eset6n az alapit6skori vagyona a PRESSLEY zudge, amerikai anyaszervezetet illeti, a vagyon n<ivekm6nye pedig m6s hasonl6 c6hi szewezetet illet meg a Bir6sdg dcint6s6nek megfelel6en, aki azt az Alapitvriny c6ljainak megfelel6en kdteles felhaszn6lni. 16. EGYEB: A jelen okiratban nem szabdlyozott k6rd6sekben a Polgriri Tcirvdnykrinyvr6l sz6l vi IV. ttirv6ny, a kozhasznt szewezetekr6l sz6l vi CLVI: t<irv6ny rendelkez6sei, valamint az alapitvitnyok tev6kenys6gdt szab6lyoz6, a Magyarorsz6gon mindenkor hatllyban l6vo m6s jogszabdlyokban foglalt rendelkezdsek az irrlnyad6ak. Pittsburgh, december 27. PRESSLEY RIDGE FOTINDATION (k6pviseli: Sherin H. Knowles)

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15.

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15. A Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY 77 ALAPITO OKIRATA 2015. jrfilius 15. ,,, A Harm6nia Vonal ALAPITVANY t: t, ;t, t, l ALAPIT6 OKIRATA Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Gyermekeink6rl'91 Alapitvfiny Bejegyezve 1992 januir l6-6n a F6v6rosi Bir6s6gon g.pk.672493/3 A GYERMEKEINKERT91 ALAP1TVATV KIE ME LTE N KOZHASZNU S ZE RW ZE T 201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Effogadva

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k.

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k. sl2lls.szamu HAT JEGYZ6KONYV T A FUGGETLEN ujsagirdk ALApiTvAwvArunr Evne sz616 releruresen6u A/ Az Alapitviiny szdmviteli elfogadta. A sziimviteli besz6 mol6jdt az Alapitvdny vezert6 a Balance Kft. k6szitette.

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

í é é é ő í é é ö ú é ó í é é é í é é é é ú é í ő ö ú é é í ö é é ó é ú é é é ö é í ő é é é é é ö é é é é í é é é é í é í Á Á Ó Á Á Ü ó é ö é é ö ű é

í é é é ő í é é ö ú é ó í é é é í é é é é ú é í ő ö ú é é í ö é é ó é ú é é é ö é í ő é é é é é ö é é é é í é é é é í é í Á Á Ó Á Á Ü ó é ö é é ö ű é é Í Á Á Ó Á Á Ü í í ő í é ó ö ú é é é ú ö ű é í ö ű é í é é ö í í é í í Á Á Ó Á Á ó ö é é í é é í é é ö ú é é é ö ú é é ó é é ó é ő é é é ú ű é é é é ó ó ó é é é é é é é é ő é é é é ó ö í é ö é ő ó ó é

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve K6sziilt: a Kelet-N6grdd Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s 2011. november 4. napjiln 11 6rakor, a Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

- a fogyat6kosokat nevelo -

- a fogyat6kosokat nevelo - DOWN EGYESULET ALAPSZABALYA /Egys6ges szerkezetbe fo glalva/ A 2015. december 13. napjdn elhatdrozott vdltozdsokfdlkdvdr ds d6lt betiivel szerepelnek. - AltaLinos rendelkez6sek Ll Az egyesiilet neve: DOWN

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Beküldő adatai A szervezetet nyilvntartó brósg megnevezse: 13 Budapest Környki Törvnyszk 2017.03.13 14:23:57 Szervezet / Jogi szemly szervezeti egysg főbb adatainak megjelentse (Elektronikus kitölts esetn

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ALAPITV:NY A GYEP~lEKREHABILITACI6ERT

ALAPITV:NY A GYEP~lEKREHABILITACI6ERT II SEGITSO, OVO FOGY ATEKOS TARSADi-\T! " ALAPITV:NY A GYEP~lEKREHABILITACI6ERT ,,;---,11. Gyermekrehabilitjci6s kbzponti int~zet ~s h~16zat l trehoz~s~nak elgsegit se, amelyben kronikus beteg, mozgas-

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM Iktat6sz:im:lX-09/30/ 58 On A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM ALAPITO OKIRATA A Nemzeti Kozszolgiiati Egyetem l6tesit6s6r6l szol6 2011. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: L6tesit6si tv.) 1. $ (1) bekezddse

Részletesebben

o a szdm.drtelr5l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6ny; o a civil szercezetek gazdillkodisa, zz zdominygyaitls 6s a kozhasznus6g egyes k6rd6seir6l

o a szdm.drtelr5l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6ny; o a civil szercezetek gazdillkodisa, zz zdominygyaitls 6s a kozhasznus6g egyes k6rd6seir6l Lervrr us TsnsEcE VTDETG'EJLESZrEsr Ecyssurar sz6khely cime: 8960 Lenti, Deik F. u. 4. Lenti 6s T6rs6ge Vid6kfeileszt6si Egyesiilet Szervezeti 6s Miikdd6si Szab illvzata J elen dokumenturn k6sziilt o a

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144 Budapest F6viros XV. keriileti Rikospalota, Pestrijhely, Ujpalota Onkorm6nyzat Gazdasigi Mfi kiidtet6si Kiizpont ll58 Budapest, Ady Endre utca 3133. Telefon: 0618151700, fax: 06l607 1144 Tartalom 1.1 t.2

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE FOGLALT

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

ö ú ö ú í ó ó ö ú ö ú ö Á í í ú í ü í í ű ü ó ö ö ú ú ö ö ó í ú ú í ú ű í ó í ú ó í ó ú ű ű ü í íí ö ü ö ü ü ó í ö ű í ó ö ó ö ó ű ö ü ű Á ö ú Á ö ü í ü ó ö ó í ö ö í ö ü ű ö í í í ü í ö í í ü ö í ö ó

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben