A telepi felmérés eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telepi felmérés eredményei"

Átírás

1 A telepi felmérés eredményei Mivel a három kérdőív a felvétel során egymást követte, így a telepeken egyenlő arányban töltötték ki az egyes változatokat. A teljes telepi minta esetében ez 105 és 106 kérdőívet jelent, ami a kérdésekre adott válaszokban pont a dupláját. Az egyszerű válaszadási arányok alapján az derül ki, hogy szövegértési feladatokkal könnyebben birkóztak meg a válaszadók, ezen a kompetenciaterületen mutatott átlagok a legmagasabbak, míg a problémamegoldásban a legalacsonyabb. IV. Kompetenciaterületek megválaszolási arányai N 25% Átlag Medián 75% St. Hiba St. Szórás Szövegértés 315,082,2196,206,332,009,151 Matematika 315,063,1697,148,247,008,141 Probléma 315,000,1264,000,264,011,201 A problémamegoldásban voltak legkevésbé sikeresek a válaszadók. Mivel ezen terület meghatározása és értelmezése némileg nehézkes, ezért ebből a típusból csupán kettő szerepelt a kérdőívekben és azt vártuk, hogy a matematikai kompetenciákhoz áll majd közelebb ez a rész. Meglepetésünkre mindkét területtel közepesen erős korrelációt mutat, és valamivel erősebb kapcsolatban állt a szövegértéssel. A Spearman féle korreláció értéke 0,571 a szövegértés problémamegoldás relációjában, és 0,516 volt a matematika problémamegoldás között. A matematika és a szövegértés közötti kapcsolat értéke erősnek mondható, 0,756-ot vett fel a mintában. V. Részterületek megoldási arányai Összes Átlagok 1. f.lap 2. f.lap 3. f.lap Összes Mediánok f.lap f.lap 3. f.lap Próza 0,457 0,405 0,465 0,500 0,458 0,429 0,467 0,500 Dokumentum 0,407 0,395 0,455 0,371 0,388 0,361 0,436 0,342 Hozzárendelés 0,381 0,338 0,374 0,431 0,375 0,321 0,375 0,429 Mennyiségi 0,284 0,261 0,275 0,314 0,167 0,143 0,286 0,167 Alakzat 0,261 0,204 0,240 0,340 0,250 0,167 0,167 0,375 Problémamegoldás 0,205 0,307 0,067 0,241 0,000 0,500 0,000 0,000

2 Komplex 0,165 0,255 0,043 0,196 0,000 0,250 0,000 0,000 Minden kérdés 0,309 0,309 0,274 0,342 0,286 0,292 0,271 0,341 C-Blokk 0,477 0,416 0,537 0,500 0,417 0,592 B-Blokk 0,443 0,383 0,504 0,490 0,324 0,535 A-Blokk 0,375 0,416 0,335 0,350 0,438 0,275 D-Blokk 0,342 0,381 0,302 0,300 0,400 0,200 F-Blokk 0,330 0,285 0,374 0,341 0,295 0,364 E-Blokk 0,220 0,193 0,247 0,182 0,091 0,182 A szövegértésen belül is a próza jellegű szövegek tartalmát értették meg inkább a válaszadók. A matematikai kompetenciák közül a hozzárendeléseket oldották meg legnagyobb arányban, amiket a mennyiségi feladatok és az alakzatok követtek. A sort a problémamegoldási kérdések és a komplex matematikai feladatok zárják. A blokkok közül a szövegértési feladatokat magában foglaló C bizonyult a legkönnyebbnek és az A a legnehezebbnek. A matematika blokkok esetén pedig a D volt a legkönnyebb és az E a legnehezebb. A válaszadási arányok alapján az is látszik, hogy megalapozott volt a feladatok elhelyezésének változtatása, hiszen átlagosan 10 százalékpontnyi különbség mutatkozik attól függőn, hogy a blokk a feladatlap elején vagy végén helyezkedett el. Vagyis azokat a feladatokat többen oldották meg jól, amelyek a munkafüzetek elején szerepeltek, mint amelyek a végére maradtak (nehézségtől függetlenül). A feladatok megoldásának átlagos gyakoriságát és annak mediánját megfigyelve az derül ki, hogy a feladattípusok esetében a mediánok általában magasabbak, vagyis a minta megoszlása balra ferde. A blokkok esetében ugyanez nem figyelhető meg, azok esetében a normális eloszlást feltételezhetünk. Mindebből az következik, hogy a feladattípusok estében nem sikerült biztosítanunk a normális eloszlást, amit a blokkok egészében ugyanakkor korrigálni tudtunk (bár csupán intuitív szándékok mentén). A blokkok kérdőívekbe rendezett variánsai nagyon hasonlóan viselkedtek, hiszen a kvartilisenkénti válaszolási arányok közel vannak egymáshoz. VI. Az összevont pontszámok válaszadási arányai feladatlaponként _25%_ Medián Átlag _75%_ Std. Hiba Std.Szórás Teljes telepi minta 0,127 0,286 0,309 0,451 0,012 0, feladatlap 0,125 0,292 0,309 0,447 0,021 0, feladatlap 0,121 0,271 0,274 0,370 0,018 0, feladatlap 0,140 0,341 0,342 0,506 0,022 0,227

3 A táblázatból az derül ki, hogy a minta negyede 13%-os szinten tudott megbirkózni az általa kitöltött feladatlappal, a minta fele maximum 29%- át töltötte ki, és csupán a felső egynegyed töltötte ki 45% fölötti arányban saját tesztfüzetét. Az egyes kérdőíveken belül is hasonló válaszadási arányokat figyelhetünk meg, bár a harmadik feladatlap valamivel egyszerűbbnek bizonyult társainál. A kérdések egészéről elmondható, hogy a válaszadási arányok 0,047 és 0,773 százalék között mozogtak, vagyis a kérdések működtek abban az értelemben, hogy a kevés olyan volt közöttük, amelyeket túl sokan vagy túl kevesen oldottak meg a mintában. 1. Ábra: A telepi minta és a tanulói minta összehasonlítása 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Felnőtt Gyerek 0,15 0,10 0,05 0,00 Alakzat Dokumentum Hozzárendelés Komplex Mennyiségi Próza Probléma Summa Az ábra alapján jól látható, hogy a hetedikes tanulók eredményei általában jobbnak mutatkoztak, mint a telepi minta átlagai, kivéve a komplex feladatok és a problémamegoldás területén. A két minta összehasonlításához ugyanakkor a egy pontosabb súlyozási rendszerre van szükség, amit az 1000 minta eredményei segítenek majd kialakítani. I. Demográfiai háttéradatok A feladatlap kiegészítéseként minden válaszadó esetében kértünk alapvető demográfiai változókat. Ilyenek voltak a születés ideje, iskolázottság, munkaerőpiaci aktivitás, háztartás mérete, összetétele és a vizsgált

4 kompetenciák használatára vonatkozó információk. Az 512 főt magában foglaló mintában csupán 6 személynek hiányoztak a hátterére vonatkozó adatai. A háttérkérdőíveket azokkal a személyekkel is kitöltettük, akik végül nem oldották meg a feladatlapot, mivel olvasási matematikai készségeik nem érték el azt a minimális szintet, ami ezt lehetővé tette volna. A gyakorlatban ez analfabetizmus jelentette volna, vagy a feladatlap kitöltésétől való teljes elzárkózást. A háttérkérdőív és a feladatlapok arányának értelmezését megnehezíti ugyanakkor, hogy a telepek instrukcióink ellenére más-más gyakorlatot alkalmaztak az alanyok kiválasztására, a motiválására. A feladatlapok kitöltési arányait a következő táblázat foglalja össze. VII. Telepenkénti kitöltési arányok Nem töltött ki feladatlapot Kitöltött feladatlapot Telep Hétes % 40% 100% Huszár % 85% 100% Komló % 88% 100% Piskó % 96% 100% Szolnok % 76% 100% Velence % 44% 100% Összesen % 62% 100% Összes megkérdezett Az arányok alapján jól látható, hogy a Velence és Hétes telepeken a feladatlapok kitöltési aránya erősen eltér a többi telepétől, jóval alacsonyabb a kitöltési arány, míg Piskón jóval magasabba az átlagosnál, vagyis feltehetően nem követték a felvétellel kapcsolatos instrukciókat. A másik három telep eredményei alapján, durván 10-25% közé tehető a telepen élő, írástudatlanok aránya, de az arány telepenként erősen eltérhet egymástól. II. A kompetenciamérés eredményei a demográfiai változók alapján A mintát a korábban kapott információk alapján telepenként, iskolai végzettségre kvóták alapján próbáltuk feltölteni. Viszont ahogy arra

5 korábban utalást történt, az adatok megbízhatósága meglehetősen kétséges. A telepek korösszetétele erősen különbözik a nem szegregátumokban élő lakosságétól. Lényegesen magasabb a gyerekek aránya, és a korai halálozás miatt ritka az 50 fölötti felnőtt. A mintában az átlagos gyerekszám 2,6 volt, a megkérdezettek 29%-ának 3-nál több gyereke van. Az átalagos családméretről pontosabb képpel szolgál ugyanakkor a testvérek átlagos száma, ami 5 volt a mintában. A telepen lakók többségének legmagasabb iskolai végzettsége a nyolc általános iskola. A minta összetételét a következő táblázat szemlélteti. VIII. A résztvevők aránya nemenként és iskolai végzettségenként Kor Maximum általános iskola Szakképzés Legalább érettségit adó képzés Összesen nő férfi nő férfi nő férfi 49 fölött alatt Összesen Az összpontszámokat vizsgálva a kérdezett neme és születésének időpontja alapján nincs szignifikáns különbség a válaszadók között, ahogy annak sem volt különösebb jelentősége, hogy a megkérdezett a telepen nőtt föl vagy beköltözött. Ez utóbbira úgy kérdeztünk rá, hogy az alany három éves korában hol élt, itt különösen arra lettünk volna kíváncsiak, hogy azon személyek kompetenciái alacsonyabbak-e, akik kizárólag az adott lakókörnyezetről rendelkeznek tapasztalattal. Az adott változó alapján a megkérdezettek 73%-a mondta, hogy azon a településen élt gyerekkorában, ahol most él, 30%-uk a vizsgált telepen. A lakóhelyi mobilitást egy másik kérdés segítségével is vizsgáltuk, mégpedig a település elhagyásának gyakoriságával, ebben a kérdésben 33% nyilatkozott arról, hogy szinte sosem hagyja el a telepet. Az eredmények alapján ezzel sem mutatott összefüggést a munkafüzetben elért pontszám. Ha a kompetenciaterületeken külön vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a férfiak matematika pontszámának átlaga néhány ponttal magasabb, mint a nőké, és ugyancsak a matematika átlagokban vannak különbségek, mobilitás mentén. A távolabbi településekről érkezettek eredménye jobb volt, mint a helyieké vagy a környékről betelepülteké. Az összevont pontszámokban szignifikáns különbség mutatkozott annak alapján, hogy a válaszadónak milyen volt az iskolai végzettsége. A

6 képzettség szintjein felfelé haladva az alany átlagpontszáma is növekedtek. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a válaszadás nem mindig volt konzisztens. A iskolai végzettséggel két kérdés foglalkozott, amelyek 55 személy esetében ellentmondtak egymásnak. Ők voltak azok, akik egyszerre állították, nem fejezték be az általános iskolát, viszont elkezdtek valamilyen középfokú képzést. Az ellentmondásnak több magyarázata is lehet. Egyrészt ténylegesen jelen van a szakképzési rendszerben a lehetőség, hogy az a fiatal, aki 16 éves koráig nem fejezte be az 8. osztályt, beléphet a szakképzésbe. Annak valószínűsége, hogy a telepeken ilyen magas arányban jellemző lenne, elég valószínűtlen. A másik esetleges magyarázat, hogy a kérdés megfogalmazása túl bonyolult volt, esetleg a kérdezőbiztosok összemosták az egyébként egymást követő kérdések tartalmát. VIII. A pontszámok átlaga az iskolai végzettség kategóriái szerint Átlag N Std. Szórás St. Hiba Nem befejezett általános iskola 6, ,164 1,782 Befejezett általános iskola 10, ,156 1,541 Elkezdett középfokú képzés 16, ,733,908 Befejezett szakképzés 22, ,057 1,800 Érettségit adó képzés 35, ,097 4,047 Ennek ellenére a táblázatból jól látható, hogy az iskolai végzettség kategóriáin felfelé haladva a kompetencia pontszámok átlaga is növekszik. Bár az alsó három kategória pontszámai közötti különbség nem szignifikáns, vagyis valójában az alsó három kategória páronként összevonható lenne. A kompetenciaeredmények területenkénti vizsgálatából ugyanezek az eredmények köszönnek vissza, vagyis az alsó három kategória nem különbözik a feletette vagy alatta álló kategóriától. Viszont ha azokat hasonlítjuk össze, akik nem fejezték be az általános iskolát, és azokat, akik elkezdtek valamilyen magasabb szintű képzést, azt tapasztaljuk, hogy a közöttük megfigyelt különbség már szignifikáns. A képzésben való részvétel felnőttként ugyancsak szignifikáns különbségeket mutat, vagyis azok, akik iskolarendszerű, vagy legalább 4 hónapos képzésben vettek részt, azoknak a kompetencia átlaga magasabb volt az átlagnál. Míg a két képzés valamelyikében résztvevők esetében a pontszám átlaga 22 volt, addig a felnőttképzésből kimaradtak esetében ez csupán a 16-ot érte el. A szövegértést, matematikát és problémamegoldást külön vizsgálva hasonló mintázatokat fedezünk, a

7 különbség mértéke is meglehetősen hasonló, 5-6 pont körül mozog. Annak ellenére, hogy a telepeken az iskolázottság szintje nagyon alacsony, a megkérdezettek 59%-a azt mondta, hogy semmilyen felnőttképzésben nem vett részt, 7% iskolarendszerű felnőttképzésben tanult, 25% pedig látogatott olyan képzést, ami legalább 4 hónapig tartott. A megkérdezetteknek egyébként 82%-a jelezte, hogy szívesen venne részt képzésben (azok közül, akik jelenleg nem tanulók), ha módja lenne rá, 15%-uk iskolában, 67%-uk inkább tanfolyami keretek között. Önbesorolás alapján a megkérdezettek 67%-a vallotta magát romának/cigánynak, közülük 37%-nak magyar identitása is fontos, hiszen azt a kategóriát választották, hogy mindkét csoportban tagnak érzik magukat Azok körében, akik kettős identitást mondtak magukénak magasabb átlagokat fedeztünk fel, ami feltehetően arra utal, hogy az említett válaszadók integráltabbak a nem telepi közösségben, a vizsgált készségeket gyakrabban használják. A kettős identitásról számot adók pontszámainak átlaga területenként is szignifikáns különbséget mutat, legmagasabb értéket az eltérés a problémamegoldás esetén veszi fel. Korábbi feltételezésünk, miszerint az iskolás korú gyerek jelenléte a családban hatással lehet a szülők kompetenciáira is, nem tűnik megalapozottnak, hiszen nincs különbség ezen változó mentén. Annál erősebb hatása van a szülők iskolázottságának. A minta eloszlása erősen eltolódott az alacsony iskolai végzettségű szülők felé, és a kicsi esetszám csupán azt tette lehetővé, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és az a fölötti kategóriákat különítsük el egymástól. A nem túl szofisztikált végzettségi kategóriák ellenére jelentős különbségek mutatkoznak azok körében, akiknek édesanyjuk 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséget szerzett. A két csoport között 11 pontnyi különbség mutatkozott a magasabb iskolai végzettségű anyákkal rendelkezők javára. Az apák iskolai végzettségének azonos típusú bontása alapján 9 pontnyi különbség mutatkozik, vagyis azon apák gyermekeinek pontszáma, akik legfeljebb 8 osztályt végeztek, ennyivel volt alacsonyabb. A területenkénti bontás a fentivel azonos eredményekhez vezetett, a legnagyobb különbségek a matematikában mutatkoztak. A szülők munkaerőpiaci státuszát vizsgálva csak az anya aktivitása mutatkozott szignifikánsnak, vagyis csak esetükben volt elmondható, hogy a munkában eltöltött éveik növekedésével a válaszadó pontszámainak értéke is magasabb volt. Ez a változó ugyanakkor feltehetően összefügg az iskolai végzettséggel, így célszerűbb többváltozós elemzésben vizsgálni. A válaszadó munkaerőpiaci aktivitását vizsgálva nincs szignifikáns különbség a kompetenciaeredményekben. Ha a munkaerőpiaci aktivitást kétkategóriás változóként vizsgáljuk, ahol az 1 jelenti, ha a megkérdezett munkaviszonyban áll, 0 pedig minden mást, akkor az egyes kategóriába tartozók átlaga 4 ponttal magasabb, de a különbség csak 10%-os szinten

8 szignifikáns. Hasonló eredményeket kapunk, ha nem az aktuális helyzetet, hanem az válaszadó elmúlt 12 hónapján vesszük figyelembe. A részterületek vizsgálatából az derül ki, hogy az említett különbséget a szövegértés és a problémamegoldás feladatainak különbségei adják, hiszen csak ezeknél a kompetenciaterületeken mutatkoznak eltérések. IX. Munkaerőpiaci aktivitás a mintában N % Munkaviszonyban áll 60 11,9 Munkaviszonyban áll közmunkásként 81 16,1 Nincs munkaviszonya, de van valamilyen jövedelme 5 1,0 Vállalkozó 3,6 Munkanélküli, munkát keres ,8 Nyugdíjas 46 9,1 Kisgyerekkel van otthon 82 16,3 Tanuló 29 5,8 Egyéb 7 1,4 A telepeken élők munkaerőpiaci aktivitását a fenti táblázat mutatja, amiből jól látható a munkaerőpiacon integráltan jelenlévők alacsony aránya. A háttérkérdőívben szereplő egyik változó a legutóbbi munkaviszonyban szerzett nettó bérre is rákérdezett. Ennek alapján a mintában a nettó bérek átlaga forint volt, a mediánja pedig Ft. Nagyon gyenge, de szignifikáns kapcsolat (Spearman féle mutató értéke: 0,192) mutatkozott kompetenciamérés eredménye és a nettő jövedelem között. A válaszadók szubjektív jólétével kapcsolatban az egészségre és az elégedettségre kérdeztünk rá. Ennek alapján 69% mondta, hogy elégedetlen az elmúlt egy évével kapcsolatban, és 14% jellemezte egészségi állapotát kifejezetten rosszként, 42% pedig tűrhetőként. A munkahelyhez kapcsolódóan szignifikáns hatás fedezhető még fel az olvasási és számolás gyakori használata és a kompetenciaeredmények között. Vagyis azok esetében, akiknek hetente többször kell valamilyen írott szöveget olvasniuk vagy valamilyen számítást elvégezniük, magasabb kompetenciátlanokat figyeltünk meg. Az átlagok különbsége az olvasás esetén 8 pont volt, a számolásnál pedig 9. A két változó közötti kapcsolatról itt ugyancsak elmondható, hogy összefügg a munkaerő piaci aktivitással és az iskolai végzettséggel, vagyis a többváltozós modell használata lenne az adekvát módszer hatásának elemzésére. A részterületek közül a matematika mutatta a legerősebb kapcsolatot a munkahelyi olvasással, számolással, meglepő módon a gyakori olvasás is a matematikát befolyásolja valamivel erősebben. A szabadidőben végzett olvasás hatása nem egyértelmű, ugyanis az átlagok nem tükröznek konzisztens eredményeket.

9 A kompetenciponszámok átlagaiban különbségek mutatkoztak ezen kívül az eszközhasználat mentén. Azok esetében, akik gyakrabban használnak mobiltelefont, internetet, magasabb volt a pontszámok átlaga. Ebben természetesen megjelenhet némi jóléti hatás is, vagyis a jobb anyagi körülmények között élők és az iskolázottabbak gyakrabban használják ezeket az eszközöket. A mobiltelefon mind a matematika mind a szövegértéssel hasonló erősségű kapcsolatot mutat, az internethasználat ugyanakkor erősebben érinti a szövegértési kompetenciákat. Mivel több változó esetében jeleztük, hogy az adott kapcsolat feltehetően áttételes, vagyis egy másik változó hatását fedezzük fel benne, ezért indokolt a kompetenciamérés eredményeinek magyarázatára többváltozós elemzést alkalmazni, aminek segítségével az adott probléma kiküszöbölhető. X. A kompetenciaeredményeket magyarázó regressziós modellek 1. modell 2. modell 3. modell B Sig B Sig B Sig Konstans 12,000 3,369-1,752 Referencia: Maximum 8 oszt. Szakképzés 5,023 2,248 3,082 Érettségit adó képzés 20,000 15,000 15,000 Munkaviszonyban áll, nem közmunkásként -1,647-2,508-1,575 Anya iskolai végzettsége magasabb mint 8 oszt. 11,000 10,000 9,001 Részt vett felnőttképzésben 5,001 3,088 3,087 Romának/cigánynak és magyarnak is vallja magát 5,004 4,012 3,073 Gyakran olvas a munkahelyi környezetben 1,737 2,509 Gyakran számol a munkahelyi környezetben 4,149 3,208 Használ-e mobilt 9,003 7,010 Használ-e internete 4,012 5,005 Referencia: Hétes Velence 1,670 Szolnok,976 Piskó 12,000 Komló 9,005 Huszár 5,080 Korrigált R 2,243,308,400 A fenti táblázat azt szemlélteti, hogy milyen hatást gyakorolnak a korábban leírt változók, ha a modellbe bevont többi változóval kontroláljuk őket. A lineáris regressziós modellbe bevont magyarázó

10 változók kétértékűek, vagyis az alany vagy az adott kategóriába tartozik, vagy nem. A B érték megmutatja, hogy az adott kategóriába tartozás - minden más változót kontrolálva - hány pontnyi pluszt (vagy mínuszt) jelentenek a személynek. Mindhárom modell egyértelműen jelzi, hogy a kompetencia pontszám értékét az iskolai végzettség határozza meg leginkább, ami nem meglepő eredmény. Ezt követi az anya iskolai végzettsége, aztán a későbbi modellekben az eszközhasználat és a lakóhely. A megkérdezett és az anya iskolai végzettségének hatása az újabb változók bevonásával csökkent, ami azt jelenti, hogy a mért kompetenciákra más változók is hatást gyakorolnak, ilyen például az eszközhasználat. A mobiltelefon használata (kisebb mértékben az internet használata) akkor is növeli a pontszámot, ha olyan egyéneket hasonlítunk össze, akiknek iskolai végzettsége azonos. A korrigált R 2 -ek megmutatja, hogy az újabb változók bevonásával hogyan javult a modell magyarázó ereje. Míg az első modell a válaszok szóródásának csupán 24%-át tudta magyarázni, addig a harmadikban ez az érték már 40% volt. XI. A kompetenciaterületek pontszámait magyarázó regressziós modell Szövegértés Matematika Probléma B Sig. Szövegértés B Sig. B Sig Konstans 2 0, , ,257 Referencia: Maximum 8 oszt. Szakképzés 3 0, , ,459 Érettségit adó képzés 13 0, , ,000 Munkaviszonyban áll, nem 0 0, , ,740 közmunkásként Anya iskolai végzettsége magasabb mint 9 0, , ,019 8 Részt oszt. vett felnőttképzésben 1 0, , ,239 Romának/cigánynak és magyarnak is 4 0, , ,074 vallja Gyakran magát olvas a munkahelyi 2 0, , ,261 környezetben Gyakran számol a munkahelyi 0 0, , ,756 környezetben Használ-e mobilt 7 0, , ,248 Használ-e internete 7 0, , ,772 Referencia: Hétes Velence 8 0, , ,233 Szolnok 12 0, , ,001 Piskó 13 0, , ,049 Komló 1 0, , ,798 Huszár 3 0, , ,706 Korrigált R 2 0,344 0,367 0,214 A táblázat alapján jól látható, hogy az összevont pontszámokhoz hasonlóan minden kompetenciaterületen külön külön is az iskolai

11 végzettség, ezen belül is az érettségi léte a legfontosabb. A területek között hatása a problémamegoldásra a legnagyobb. Ugyancsak közel azonos mértékben befolyásolja a három kompetenciaterületet az anya iskolai végzettsége, és jelentős pozitív hatást mutat a piskói lakhely, vagyis ez utóbbi településen legjobban a kompetenciaeredmények. Különbségek mutatkoznak ugyanakkor a többi magyarázó változó szerint. A felnőttképzésben való részvétel szignifikánsan hatással van a matematika pontszámra, de nincs kapcsolatban a másik két területtel. Ugyanez mondható el a munkahelyen végzett gyakori számolási feladatról. A másik kettő területtel szemben viszont a matematika pontszámra nem gyakorol hatást a kettős identitás. A mobiltelefon és az internethasználat a matematika és a szövegértés kompetenciákat egyaránt pozitív irányban befolyásolta, akkor is, ha a többi változók kontroll alatt tartjuk. A települések közül Piskó mellett Szolnok lóg ki a sorból, vagyis a hétesi eredményekhez képest a szolnoki telepen is szignifikánsan jobban teljesítettek szövegértésből és problémamegoldásból. A velencei telep pedig jobb szövegértési átlagokkal bír, mint a másik ózdi szegregátum. A korrigált R 2 -ek megmutatja, hogy a modell magyarázó ereje matematika kompetenciák esetében a legerősebb, és a problémamegoldásban a leggyengébb. Ez utóbbi információ nem meglepő, hiszen a jó válaszok aránya ezen a területen volt a legritkább, erről rendelkezünk legkevesebb információval.

Fe F l e h l as a z s nál á t l t áb á r b ák á és é s tá t b á l b á l z á at a o t k fe f l e n l őtt t t kompetencia mérés

Fe F l e h l as a z s nál á t l t áb á r b ák á és é s tá t b á l b á l z á at a o t k fe f l e n l őtt t t kompetencia mérés Felhasznált ábrák és táblázatok felnőtt Felhasznált ábrák és táblázatok felnőtt kompetencia mérés Roma szegregátumok Nemek szerinti megoszlás helyszínenként Nő Férfi Összesen Hétes - tény 73 50 123 Hétes

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Iskolánkban a 10 évfolyamban mérik a szövegértés és a matematikai logika kompetenciákat. Minden évben azonos korosztályt

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz viszonyítva

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva 2016. július 17. I. A telephely épületének állapota és szaktantermi ellátottsága Az

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007

Országos kompetenciamérés 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Év végi értékelés Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola Bevezető Az Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal zajlott le, a mi iskolánkban a negyedikes,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése. 1. táblázat

A Kecskeméti Református Általános Iskola évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése. 1. táblázat A Kecskeméti Református Általános Iskola 2014. évi országos kompetenciamérés eredményének értékelése Hatodik évfolyam. Létszámadatok: 1. táblázat A hatodik évfolyamon a 91 tanulóból 8 fő SNI és egyéb rész-képesség

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok A mérésben résztvevő tanulók száma: Országos kompetencia-mérés. Létszámadatok : 71fő (mérésre jogosult 77 fő), azaz a mérésre jogosultak kb. 8-a részt vett a mérésben. (CSH-index-szel rendelkezik 61 fő)

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei 2008.

Országos kompetenciamérés eredményei 2008. Országos kompetenciamérés eredményei 2008. A mérésre 2008. május 28-án került sor és abban a 4. 6. és 8. évfolyamos tanulók vettek részt. A 4. évfolyam kivételével a feldolgozást az Oktatási Hivatal munkatársai

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Online melléklet. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor. c. tanulmányához

Online melléklet. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor. c. tanulmányához Online melléklet Kertesi Gábor és Kézdi Gábor A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti ekről és e ek okairól c. tanulmányához A1. A roma etnikai hovatartozás mérése A2. A mintaszelekcióból adódó

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

A sokorópátkai Általános Iskola évi Országos Kompetenciamérési eredményeit feldolgozó elemzés

A sokorópátkai Általános Iskola évi Országos Kompetenciamérési eredményeit feldolgozó elemzés A sokorópátkai Általános Iskola 2011. évi Országos Kompetenciamérési eredményeit feldolgozó elemzés 6. osztály A 2011. májusában lebonyolított országos mérésen az iskola minden hatodikos tanulója részt

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2010 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja Kommunikáció-központúság Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva 2015. június 17. I. A telephely épületének állapota és szaktantermi

Részletesebben

A lekérdezést a TKKI munkatársai végezték, a képzés zárásával összekapcsolva, az utolsó képzési alkalmak keretében, június első két hetében.

A lekérdezést a TKKI munkatársai végezték, a képzés zárásával összekapcsolva, az utolsó képzési alkalmak keretében, június első két hetében. A START mezőgazdasági közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzés és a résztvevők felmérése Csongrád és Békés megyében Röviden a képzési programról A megvalósuló képzés célja az alacsony iskolai

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Pécs, 2016. május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Intézményi eink: Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. Intézmény 1635 (1613;1658) 1702 (1685;1717) 1623 (1600;1650)

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2015 8. évfolyam :: Általános iskola Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti:

MINTAFELADATOK. 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 1. Az alábbi diagram egy kiskereskedelmi lánc boltjainak forgalomkoncentrációját szemlélteti: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2010 2011 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% a) Nevezze

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

KOMPETENCIA MÉRÉS ÉVFOLYAM

KOMPETENCIA MÉRÉS ÉVFOLYAM KOMPETENCIA MÉRÉS 2015. 6. ÉVFOLYAM MATEMATIKA A tanulók átlageredménye: Telephely: 1464 Országos: 1497 Városi ált. isk.: 1480 Megyeszékh. ált. isk.: 1530 Iskolánk átlageredménye rosszabb, mint az országos,

Részletesebben

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Póta Mária 2009. 0 1 i e π 1 A matematikai eszköztudás kompetencia alapú mérése Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott értéket

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Almádi u. 3-5. Telephelye 1148 Budapest, Almádi u. 3-5. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakiskola RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 34-38. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

Foglalkoztatási modul

Foglalkoztatási modul Foglalkoztatási modul Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A mikroszimulációs nyugdíjmodellek felhasználása Workshop ONYF, 2014. május 27. Bevezetés Miért is fontos ez a modul? Mert

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakiskola VM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7960 Sellye, Zrínyi M. utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben