7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama"

Átírás

1 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi több, a humán tőke elmélet szerint az egyének relatív hozzájárulása tudásuktól, készségeiktől, és egyéb jellemzőiktől függ (Schultz, 1961, Becker, 1964, Blaug, 1976). Az oktatás egyrészt fontos szerepet játszik a készségek átadásában, másrészt könnyen megfigyelhető információval szolgál a munkapiacon található készségek tekintetében (Stigler, 1961, Arrow, 1973, Spence, 1973). Ily módon elvárt, hogy az oktatás és a készségek szintje befolyásolja a gazdasági jutalmak szétosztását. Korábbi kutatások valóban alátámasztják azt a nézetet, hogy a készségeket jutalmazzák a munkapiacon (Rivera-Batiz, 1992, Murnane, Willet és Levy, 1995, OECD és HRDC, 1997, Osberg, 2000, Green és Riddell, 2001, Murnane, et al., 2001). Ez a fejezet az ALL kutatásban mért készségek munkapiaci ellenszolgáltatásának kiterjedtségét vizsgálja. A 7.1. ábra a készségeknek tulajdonítható munkapiaci hozamot az oktatásból származó hozammal hasonlítja össze. Az eredmények egy többváltozós modellből születtek, amely a jövedelem, oktatás és készség kapcsolatát részletezi (lásd a 7.A. boxot). Tekintettel arra, hogy az olvasás-szövegértési, a dokumentum-értelmezési és számolási készség, és probléma megoldás készsége szorosan összefügg egymással, négy modell került felállításra, melyek mindenike egy bizonyos készségre koncentrál. Minden modell igazodik az oktatási évek számához, és számos egyéb tényezőhöz, úgy, mint az életkorhoz, tapasztalathoz, a közösség méretéhez, nyelvi státuszhoz és nemhez. Az eredmények alátámasztják, hogy a munkapiacok egyedinek számítanak abból a szempontból, hogy az oktatást és a készségeket különbözőképpen jutalmazzák. Az eredmények értelmezésekor fontos megjegyezni, hogy az elemzés során teljes mértékben figyelembe veszik az oktatás lehetséges hatásait az ALL kutatásban felmért készségek fejlesztésére. Minden további tanulmányi év valószínűleg lényeges mértékben növeli az egyén rangját a készségek megoszlása tekintetében. Ilyen módon az elemzés céljai érdekében hasznos az oktatásnak a jövedelemre gyakorolt bármely fennmaradó hatását az ALL kutatásban nem mért, észrevétlen készségeknek tulajdonítani, mint például a kommunikációs készségek, vezetői és vállalkozói szellem készsége, valamint magatartásbeli tényezők. Bermudán és Olaszországban a készségek megtérülésének hozama háttérbe szorítja az oktatásból származó hozamot. Ez arra utal, hogy a munkapiacon a készségeket magasra értékelik, és az oktatást csak abban az esetben értékelik, amennyiben az összekapcsolható a készségekkel. Például az olvasás-szövegértés, dokumentum értelmezés, számolási készség vagy probléma megoldó készség eloszlási ragsorának minden 10 percintilis növekedése heti százalékos jövedelem növekedést jelent, a készségtől függően. Az oktatás statisztikailag nullával egyenlő vagy negatív hozama azt sugallja, hogy amennyiben a további tanulmányi éveket nem társítják a készségekben való magasabb jártassággal, akkor ezeket a további tanulmányi évek a munkapiacon nem kerülnek jutalmazásra. Kanadában, Norvégiában és az Egyesült Államokban az adatok arra mutatnak, hogy a munkapiac közvetlen módon jutalmazza az ALL kutatásban tanulmányozott készségeket és egyéb, az oktatással kapcsolatba hozható készségeket egyaránt. A kanadai eredmények megegyeznek az IALS adatait felhasználó korábban közölt eredményekkel (lásd Green és Riddell, 2001). Az ALL kutatásban mért készségeket az oktatástól függetlenül jutalmazzák: a készségek rangsoros osztályozásában 10 százalékos előrehaladás 7-11 százalékkal magasabb jövedelemmel jár, a készségek fajtájától függően. Hasonlóképpen minden további tanulással

2 töltött év átlagosan körülbelül heti 5 százalékos jövedelem-növekedéssel jár, még akkor is, ha a jövedelmet korábban már a megnövekedett készségekhez igazították. Ez azt jelenti, hogy a kanadai munkapiac az oktatást magasan a kognitív készségekre történő hatásán túl jutalmazza. Az Egyesült Államokban hasonló eredmények adódnak, a hozam 6-9 százalék közötti nagyságával. Norvégiában a tárgykörtől függően a készségek hozama 8-tól 15 százalékig terjedhet. A készségek megtérülése nagyobb az iskolai évek megtérüléséhez viszonyítva. Ez különösen a számolási készség esetén van így. Ez azt jelenti, hogy norvégiai viszonylatban minden további tanulmányi évet csak abban az esetben jutalmazzák, ha az magasabb számolási készséggel párosul. Végül az eredmények arra utalnak, hogy a svájci munkapiac nem jutalmazza az oktatástól függetlenül az olvasás-szövegértés, dokumentum-értelmezés vagy problémamegoldó képességeket. A készségeket abban az esetben jutalmazzák, ha a felnőttek ugyancsak elvégeztek megfelelő elvárt tanulmányi évet. Ennek megfelelően a jól fizető állásokban lévők általában több tanulmányi évvel rendelkeznek, de a többi országhoz viszonyítva az ALL kutatásban vizsgált készségek megoszlása sokkal egyenletesebb a jól és rosszul fizető munkák esetében. A 7.2. ábrán látható eredmények szerint a készségek és az oktatás önmagukban nem teljesen magyarázzák, hogy ki részesül magas fizetésben a foglalkozás ugyancsak fontos szerepet játszik a fizetést meghatározó folyamatban. A készségek magas szintjét igénylő foglalkozások, mint a szakértői, vezetői és magas információs készséget igénylő munkák átlagosan jól fizető állásnak számítanak minden ország esetében. Ezek a munkahelyek az olvasás-szövegértési és számolási készség magas szintjét kívánják meg (lásd a 6.5. ábrát). Ilyen formában elvárható lenne, hogy az olvasás-szövegértési és számolási készséget következetesen jutalmazzák, de a 6. fejezetben bemutattuk, hogy létezik egy lehetséges eltérés az egyének olvasás-szövegértési és számolási készsége és ezen készségeknek a munkavállalóktól a munka során elvárt minőségi alkalmazása között.

3 7.1. ábra A készségek és az oktatás hozama A heti jövedelem százalékos növekedése az olvasás-szövegértési, dokumentum-értelmezési, számolási és probléma megoldó készség skálájának 10 percentilis növekedése függvényében a háromlépcsős legkisebb négyzetek módszer alkalmazásával a éves munkaképes népesség esetén, 2003 A. Olvasás-szövegértés skálája B. Dokumentum értelmezés skálája C. Számolási készség skálája A. Az országok az olvasás-szövegértés hatása szerint kerültek sorba rendezésre. B. Az országok a dokumentum értelmezés hatása szerint kerültek sorba rendezésre. C. Az országok a számolási készség hatása szerint kerültek sorba rendezésre.

4 7.1. ábra (folytatás) A készségek és az oktatás hozama A heti jövedelem százalékos növekedése az olvasás-szövegértési, dokumentum-értelmezési, számolási és probléma megoldó készség skálájának 10 percentilis növekedése függvényében a háromlépcsős legkisebb négyzetek módszer¹ alkalmazásával a éves munkaképes népesség esetén, 2003 D. Probléma megoldási készség skálája² D. Az országok probléma megoldás hatása szerint kerültek sorba rendezésre. 1. lásd a 7.A. boxot. 2. Olasz Svájc és az Egyesült Államok nem töltötte ki a probléma-megoldás készség tárgykörét. A 7.2. ábrán bemutatott jövedelmi prémiumok minden foglalkozási típus esetében, a javakhoz köthető vagy gyári munkára vonatkozóan a várható heti jövedelem százalékos különbsége alapján került kiszámításra. A legtöbb országban a szakértők és a vezetők jövedelme a legmagasabb, százalékos nagyságrendű prémiummal. Kanadában, Olaszországban, Svájcban és az Egyesült Államokban a magas információs készséget igénylő munkák átlagosan százalékos fizetési prémiumot kapnak, míg az alacsony információs készséget igénylő munkák a gyári munkáknál kevesebbet fizet. Bermudán és Norvégiában az alacsony információs készséget igénylő munkák átlagosan jobban fizetnek, mint a javakhoz köthető foglalkozások. Minden országban az alacsony készségeket igénylő szolgáltató munkák a gyári munkánál átlagosan kevesebbet fizetnek. Ez az alacsony kanadai 69 százaléktól egészen a norvégiai 8 százalékig terjedhet.

5 7.2. ábra Jövedelem prémium a foglalkozási típusok szerint Az elvárt heti jövedelem százalékos különbsége foglalkoztatási típusok szerint, a javakhoz köthető foglalkozásokhoz viszonyítva a éves munkaképes népesség esetén, 2003 Jelmagyarázat Szakértők Menedzserek Magas információ készségeket igénylő munka Alacsony információ készségeket igénylő munka Alacsony készségeket igénylő szolgáltató munka Az országok a szakértői foglalkozásokhoz köthető jövedelem prémiumok szerint kerültek sorba rendezésre. 1. Az ábrán a szignifikáns konvencionális szintjén nulla a javakhoz köthető foglalkozásoktól statisztikailag nem eltérő különbségek becslése. 7.A. box: A készségek hozam arányának becslése A készségek hozam arányát egy strukturális modell segítségével becsüljük meg. A becslési modell a háromlépcsős legkisebb négyzetek módszerével (three stage least sqares method) készült. Ez megengedi, hogy figyelembe vegyük némely magyarázó változó és a nem vizsgált, egyébként torzításhoz vezethető tényezők között fennálló lehetséges korrelációt. A modell Green és Riddell (2001) munkáján alapul. Az oktatás és a vizsgált készségek egyaránt belső változóként szerepelnek az első egyenletben, ami lényegében Mincer (1974) humán tőke modelljének bővített változata. Ez tartalmazza a tapasztalatot, és néhány egyéb tényezőt, amelyekhez általában igazodnak a jövedelem kiszámítása során. A teljes modell azon a feltételezésén alapul, hogy az oktatás hatással van a készségekben való jártasságra, valamint, hogy a készségek és az oktatás ebből következően befolyásolja a heti jövedelmet. Az elemzésben szereplő egyéb kontrollváltozók a lehetséges munkatapasztalat, nem, a közösség nagysága, a szülők iskolázottsága valamint idegennyelvtudás. Az oktatásban felhasznált eszközváltozók a válaszadók legmagasabb iskolai végzettségük megszerzésekor betöltött életkora, amelyről úgy vélik, hogy a tanulmányi eredményekre közvetlen hatással van, a jövedelemre azonban nincs közvetlen hatással. Az idegennyelvtudás az eszközváltozó, amely a varianciát a készségekben való jártassághoz igazítja.

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16.

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16. Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Szerzők: Benedek Dóra Rigó Mariann Scharle Ágota Szabó Péter Pénzügyminisztérium BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Roma Education Fund A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez Egy különösen nagy hosszú távú költségvetési nyereséget biztosító befektetés A jelentés elkészítését a Roma Education

Részletesebben

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (2004) Iskolai

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai III. évfolyam (2008) 1. szám 3 37. oldal http://www.kormanyzas.hu Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai Hudomiet Péter és Kézdi Gábor A tanulmány az aktív munkaerő-piaci programok

Részletesebben

1. Munkahelyi olvasási követelmények és a képzetlen munkaerő foglalkoztatása Nyugat- és Közép-Kelet-Európában *

1. Munkahelyi olvasási követelmények és a képzetlen munkaerő foglalkoztatása Nyugat- és Közép-Kelet-Európában * I. LÉPÉSKÉNYSZER Bevezető A szekció három előadása több szempontból mutatja be, hogy mennyire jelentősek az alacsony iskolázottságúak tudásával kapcsolatos problémák Magyarországon, és milyen súlyos következményekkel

Részletesebben

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. július augusztus (608 634. o.) GALASI PÉTER NAGY GYULA A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére 2000 májusától

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Készítette: Rácz Olivér Miklós Közgazdasági Szak Makrogazdasági elemző és előrejelző

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak

Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak 1 Orosz Éva: Forgatókönyvek a magyar egészségügy gazdasági viszonyainak alakulására A tanulmány célja, hogy elemezze, milyen tényezők és hogyan befolyásolják a magyar egészségügyi kiadások nagyságát és

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Önfoglalkoztatás, munkanélküliség és családi kisvállalkozások Magyarországon

Önfoglalkoztatás, munkanélküliség és családi kisvállalkozások Magyarországon MÛHELY 250 Scharle Ágota Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. március (250 274. o.) SCHARLE ÁGOTA Önfoglalkoztatás, munkanélküliség és családi kisvállalkozások Magyarországon Az önfoglalkoztatási ráta

Részletesebben

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció Budapest, 2007. február 1 Ezt a tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette a Barankovics Alapítvány megbízásából. A kutatás vezetője:

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN Elméletek, módszertan és hipotézisek 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Részletesebben

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről)

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) * Budapest, 2004. június 28. * Készítette: Galasi Péter, Nagy Gyula,

Részletesebben

Surányi Éva A gyermeki fejlődés hatása a felnőttkori munkaerőpiaci sikerességre Háttértanulmány a Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának kutatási koncepciójához Budapest, 2008. november 30. Tartalom

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

3. A járadékjogosultság kimerítésének hatásai

3. A járadékjogosultság kimerítésének hatásai 3. A járadékjogosultság kimerítésének hatásai Az 1990-es évek elején a közép-kelet-európai országokban a munkanélküliek jövedelemtámogatásának elsődleges formája az újonnan bevezetett biztosítási jellegű

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szociológiai Szemle 24(1): 102 129. Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szalma Ivett ivett.szalma@unil.ch Beérkezés:

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN WJLF KUTATÁS DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A WJLF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER EREDMÉNYEIBŐL WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben