Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán"

Átírás

1 Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán 1. Ellenôrzöm, hogy a csapat valóban kielégíti az ügyfelek igényeit. 2. A csapat tagjai tudják, hogy munkájuk mennyiben függ össze a cég célkitûzéseivel. 3. Meggyôzôdöm arról, hogy a cég céljait és elképzeléseit ismerem. 4. A vállalat céljait és elképzeléseit figyelembe véve alakítjuk ki a csapat programját. 5. A csapatnak is van beleszólása a célkitûzésekbe. Idôbeosztás és a teendôk rangsorolása Általában Néha Ritkán 1. Az idômet elôre be osz tom, így tu dom, mi kor mit kell ten nem. 2. Más és más fel ada tok kap nak elsôbbsé get. 3. Minden napra van teendôk listám. 4. Azo kat a fel ada to kat vég zem el, ame lye ket má sok nem tud nak, a töb bit pe dig kiosztom. 5. A csapat céljait segítô feladatok abszolút elsôbbséget kapnak. Tervezés és a célok meghatározása Általában Néha Ritkán 1. Amint a csapat megkapta a feladatot, idôt szakítok a munka megtervezésére. 2. Egyértelmû (pontos, mérhetô, reális és jól idôzített) célokat tûzök ki magam elé. 3. Új feladat esetén nem vonok le elhamarkodott következtetéseket, hanem mérlegelem a lehetôségeket. 4. Problémák esetére van pót tervem. 5. Mielôtt elfogadom a munkát, kiszámítom az elvégzéséhez szükséges idôt. A feladatok kiosztása Általában Néha Ritkán 1. A feladat kiosztása elôtt megbizonyosodom a csapattagok szabad kapacitásáról. 2. A lehetô legnagyobb felelôsséggel ruházom fel az embereimet. 3. A feladatokkal igyekszem fejleszteni a csapattagok képességeit. 4. Odafigyelek, hogy a csapat képességeinek javulásával párhuzamosan egyre több mun kát osszak szét. 5. A munka megkezdése elôtt tisztázom az önállóság határait.

2 16 Hatékony vezetés Kérdôív Eligazítás Általában Néha Ritkán 1. Határozott utasításokat adok, így mindenki tisztában van az elvárásokkal. 2. Az eligazítás végén a csapattagok kérdéseket tehetnek fel, hogy lássam, mindenki mindent ért-e. 3. Az eligazítás alatt ismertetem a mondanivalóm hátterét is. 4. Mindenki kézhez kapja a konzultációs idôpontjait, hogy elôre tudja, mikor kell nálam jelentkeznie. 5. Az eligazításkor beszámolok arról is, hogy a feladatunk miként illeszkedik egy nagyobb rendszerbe. Kommunikáció: visszajelzés a teljesítményrôl Általában Néha Ritkán 1. Visszajelzést adok a csapat tagjainak a napi teljesítményükrôl. 2. A teljesítmény megvitatásakor felmerülô problémákat a fejlôdés alapjának tekintem. 3. Az egyéni megbeszélés elôtt megbizonyosodom arról, hogy a másik személy figyelmét semmi sem vonja el. 4. Amikor véleményt mondok, másoknak is lehetôséget adok a visszajelzésre. 5. Bírálat esetén is biztató megállapítással zárom mondandómat. Kommunikáció: a visszajelzés fogadása Általában Néha Ritkán 1. A csapattagok a csapatmunkát és az egyéni teljesítményt fokozó ötletekkel állnak elô. 2. Magam is megkérdezem tôlük, hogy mivel segíthetném a hatékonyabb munkát. 3. A csapattagokkal folytatott konzultációk során ugyanannyit beszélnek mások is, mint én. 4. Rendszeresen tartok megbeszéléseket, ahol az eligazításon túl a véleményeket is meghallgatom. 5. A csapattól visszajelzést kérek a munkámról. Motiváció Általában Néha Ritkán 1. Többféleképpen motiválom a csapattagokat. 2. Adott esetben nem fukarkodom a dicsérettel. 3. Amennyiben lehetséges, a kiosztott munkával segítem a csapattagok fejlôdését. 4. Odafigyelek, hogy néhány percig mindennap mindenkivel elbeszélgessek. 5. A feladatokat úgy próbálom kiosztani, hogy a munka a lehetô legjobban ösztönözzön mindenkit.

3 08-53_7q.qxd:08-53.qxd 1/4/11 9:35 AM Page 17 Önértékelés A csapat fejlesztése 17 Általában Néha Ritkán Általában Néha Ritkán 1. Ismerem a csapattagok képességeit, és azt is, hogy miben kell fejlôdniük. 2. A csapat fejlôdési szükségleteit összehangolom a végsô célkitûzéshez elengedhetetlen készségek fejlesztésével. 3. Minden egyes csapattagnak velem egyeztetett fejlôdésterve van. 4. Segítem az egyéni fejlôdést, és a tapasztaltabb csapattagokat is segítségnyújtásra buzdítom. 5. Magamnak is készítek ilyen fejlôdéstervet, amelyet rendszeresen frissítek. A csapatszellem és a hosszú távú cél kialakítása 1. A csapatomnak elmagyarázom, miként illik bele a munkájuk egy nagyobb rendszerbe. 2. A csapatszellem kialakítását célirányos tevékenységekkel segítem. 3. Közös módszerünk van arra, hogy elérjük a csapat hosszú távú célját. 4. A módszert és a közös célt együtt vitatjuk meg. 5. A csapattagokat arra buzdítom, hogy segítsék egymás munkáját és fejlôdését. Értékelés: Minden egyes kérdéscsoportot külön pontozzunk: az általában 3, a néha 2, a ritkán 1 pontot ér : A konkrét területen megfelel, és egy kis erôfeszítéssel kitûnô vezetôvé válhat : Csapata valószínûleg teljesíti a feladatokat, ha viszont egy kicsit több idôt áldoz rá, a jobb irányítás révén 5 10: Ez a terület nem tartozik az erôsségei közé, de odafigyeléssel és gyakorlással jelentôsen fejlôdhet. 5 alatt: Sürgôsen fejlôdnie kell, hiszen lehet, hogy ez a hiányossága más területen is gátolja az Ön és csapata növelheti hatékonyságukat. teljesítményét. Ne aggódjon erôfeszítéssel sikert érhet el. Hogyan tovább? Most már nagyjából sejti, hányadán áll a vezetési készségekkel, de ha igazán pontos választ akar, legyen bátor, és kérdezze meg a csapatát. Miután már körvonalazódik, milyenek az Ön vezetési képességei, a következô fejezet segít a vezetés alkotóelemeinek pontosabb megértésében.

4 20 Hatékony vezetés A vezetés mibenléte Vezetôként szörnyû érzés úgy hátrapillantani, hogy senki sem áll mö göt ted Franklin Delano Roosevelt, az USA egykori elnöke. Eb ben a fe je zet ben a ve ze tés mû kö - dé sét vizs gál juk ál ta lá nos ság ban és szû kebb ér te lem ben, ez zel is se gít ve a fo ga lom pon tos meg ér té sét és a ha té - kony mód sze rek el sa já tí tá sát. Amint azt már az el sô fe je zet ben is lát tuk, so kan azt gon dol ják, hogy a ve ze - té si kész sé ge ket nem le het meg ta nul ni. Ilyen tév hi tben csak is azok lehet nek, akik nem lát ják át a ve ze tés mi ben lé tét, s annak lényegét. Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy ve ze té si kész sé ge ink nem feltétlenül ja - vul nak a mun ká ban el töl tött idô nö ve ke - dé sé vel. El ôször is néz zük meg, melyek eze k a tév hi te k! Vezetônek születni kell. Ez nem igaz. Mint bármi más készséget, újabb ismeretekkel és gyakorlással ezt is fejleszteni lehet. Egy vezetônek pontosan meghatározható tulajdonságai vannak. Dehogy. Nincs olyan általános lista, amely az összes híres vezetô személyiségre érvényes lenne. A legfontosabb tényezô valójában a viselkedés, nem pedig az adottság. Egyes magatartásformákkal növelhetjük a jó vezetôvé válás esélyét. Aki vezetô egy adott helyzetben, egy másikban is annak kell lennie. Tévedés. Bármelyik készség fejlesztéséhez a szerzett ismeretek mellett elengedhetetlenül fontos a gyakorlat és a tapasztalat. Ha ez nem így lenne, akkor mindenki a próbálgatás módszeréhez folyamodna. A ve ze tés nem nép sze rû sé gi ver seny. Tény, hogy nem az, de a ha té kony ve ze tôt azért is szereti a csapata, mert kellôképpen motiválja és fejleszti ôket. Az egyen súly Te gyük fel ma gunk nak a kér dést: Mi ért és ho gyan tud ja csa pa tom a ki tû zött fel ada tot tel je sí te ni? A vá lasz va ló szí nû leg az, hogy ve ze tôi ké pes sé ge ink kel tart juk ôket össze. A ve - ze tés egy faj ta mér leg ként funk ci o nál. Az egyik ser pe nyô ben a csa pat ha té kony sá - gát cél zó erô fe szí té se ink van nak (csa pat - szel lem, hû ség, együtt mû kö dés), a má sik - ban pe dig a si ker te len sé get elô idé zô té - nye zôk (a mun ka ránk ne he ze dô nyo má - sa, a stressz, a szo ros ha tár idô és egyéb ve szé lyek). A csa pat ki a la kí tá sa kor biztosítanunk kell an nak mû kö dé sét is, vagy is a fo lya ma - tos tá mo ga tás mel lett ösztönöz ni is kell a tag ja it. Min den újabb hely zet igény li, hogy a si ker te len sé get oko zó erôk kel szem ben el len erô ket ves sünk be.

5 Önfejlesztés 21 A vezetés egyenlege A ve ze té si fo lya mat Ho gyan ve ze ti át csa pa tát a meg ol dan dó fel ada to kon? A leg több eset ben fel sôbb uta sí tás áll a meg bí zás hát te ré ben, vagy ép pen egy konk rét ese mény re kell re a - gál ni. Ilyen kor ér de mes fel ten ni ma - gunk nak a kér dést: Ponto san mit kell el ér nem? A kö vet ke zô lé pés a tá jé ko zó dás: a le g - e red mé nye sebb dön tés ér de ké ben min den in for má ci ót meg kell sze rez nünk. A szük - sé ges ada tok akár kéz nél is le het nek, de elô for dul hat, hogy más for rá so kat is fel kell használnunk. Mi u tán ez zel vé gez tünk, kü lön bö zô meg ol dá si mód sze re ket kell ki - dol goz ni (elemzés), ame lyek bôl az után ki - vá laszt hat juk a le ge red mé nye seb bet. Ezen a pon ton el dönt het jük, te szünk-e konk rét lé pé se ket. Az iga zán ki vá ló ve ze tôk ek kor hozzák meg döntéseiket, és döntenek a fel adat ki osz tá sá nak stra té gi á já ról is. Errôl majd a ké sôb bi ek ben szó lunk. Az ek kép pen el ké szült terv meg va ló sí tá sa csak ez után kö vet ke zik. Az aláb bi ábra a vezetés folyamatát ábrázolja kihangsú - lyoz va azokat a visszajelzési pontokat, ame lyek a mun ka el vég zé se elôtt és után is le he tô sé get ad nak a fe lül vizs gá lat ra. El sô pil lan tás ra bonyolultnak tûn het a di ag ram, ám ha a leg utób bi mun kánk ra alkalmazzuk, ki de rül, va jon nem hagy - tunk-e ki egy lépés. Ha egy ki fe je zet ten si ker te len mun kát gon do lunk így vé gig, néz zük meg, hol ron tot tuk el. Ez a fe je zet ab ban lesz az Ön se gít sé - gé re, hogy mun ká ja so rán a ve ze té si fo - lya mat lé pé sei gör dü lé ke nyen kö vet hes - sék egy mást. Vezetési folyamat Start Utasítás/esemény Tájékozódás Elemzés Konkrét lépések Visszajelzés Felülvizsgálat Döntéshelyzet Terv-/stílusváltás Felülvizsgálat

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben