A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2004

2 1 Alulírottak, mint a Húsipari Szövetség tagjai, az június 18. napján tartott közgyűlésünkön egyező akarattal meghozott döntésükkel elhatározták a Húsipari Szövetség szeptember 18-i keltű ALAPSZABÁLYÁNAK módosítását és kiegészítését, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapították meg: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.1. A társadalmi szervezet neve: Magyar Húsiparosok Szövetsége - angolul: Hungarian Meat Industry Federation - németül: Ungarischer Verband der Fleischindustrie - franciául: Fédération Hongroise de l Industrie de la Viande - oroszul: Союз мюсой лромышленности A társadalmi szervezet rövidített neve: HÚSSZÖVETSÉG 1.2. A Szövetség székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u A Szövetség önálló jogi személy, melynek alapítása szeptember 18-án történt meg A Szövetséget a Fővárosi Bíróság 6. Pk /02 számú végzésével 3987 szám alatt vette nyilvántartásba. A HÚSSZÖVETSÉG tagjai érdekei által meghatározott érdekképviseleti, érdekegyeztető és közvetítő, tagjai munkája hatékonyságát elősegítő tevékenységet is ellátó, önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A HÚSSZÖVETSÉG, mint önálló jogi személy, gazdasági társaságot, Alapítványt létesíthet, valamint társaságba tagként beléphet, amennyiben az céljaival nem ellentétes, ugyanakkor céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági tevékenységet is folytathat.

3 2 2. A HÚSSZÖVETSÉG CÉLJA 2.1. A HÚSSZÖVETSÉG elsődleges célja tagjai sajátos érdekeinek kifejezésre és érvényre juttatása, ennek megfelelően gazdálkodásuk eredményességének elősegítése, versenyképességük, a követelményekhez való alkalmazkodásuk előmozdítása, a bel- és külpiaci feltételek kialakításában való közreműködés, a minőségi termelés támogatása, a tagjai részére gazdálkodásukat elősegítő információk biztosítása Célja továbbá a hasonló célú nemzetközi és más nemzeti szervezetekkel való kapcsolattartás, szakmai információ biztosításának szervezése, szükség szerinti szakmai tanácsadás A vágási- és feldolgozási érdekek érvényesítése céljából egyrészt részt vesz, másrészt képviseleti feladatokat lát el az agrárpiaci rendtartás szervezeténél, a kamarákban, a terméktanácsokban, stb., továbbá részt vesz a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Érdekegyeztető Tanácsának munkájában, kapcsolatot tart a vágóállat termelési-, feldolgozási és értékesítési tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel A HÚSSZÖVETSÉG főbb feladatai: A HÚSSZÖVETSÉG legfőbb feladata tagjai érdekeinek mindenhol és mindenkivel szembeni képviselete és azok kifejezésre juttatása, s ezen feladat megvalósításának a Szövetség teljes tevékenységében meg kell nyilvánulnia. A tagok elvárásai alapján lássa el a munkáltatói érdekképviseletből adódó feladatokat, közös akarat esetén vegyen részt az Ágazati Párbeszéd Albizottság megalakításában Az alapítók sajátos érdekeinek megvalósítása érdekében részt vesz a húsipart közvetve, vagy közvetlenül érintő szabályozások, fejlesztési célok, előkészítésben, javaslatok kidolgozásában, tagjaival folytatott konzultációk alapján A vágóállat termelést és feldolgozást, valamint az értékesítést érintő kormányzati intézkedések tervezeteivel kapcsolatban az alapító érdekeinek megfelelően állást foglal. A rendelkezésre álló

4 3 eszközökkel elősegíti tagjai a piacgazdaság követelményeinek megfelelő működését Szakmai konzultációk szervezésével és egyéb más eszközök igénybevételével alakítson ki kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatot a sertés-, a szarvasmarha- és juhtartókkal, valamint az e területen tevékenykedő kutatóintézetekkel A HÚSSZÖVETSÉG tagjai érdekeinek és igényeinek figyelembevételével működjön közre, nyújtson segítséget a szakképzéshez, a hazai és nemzetközi továbbképzéshez és tapasztalatcserék megszervezéséhez Az EU-hoz való csatlakozás függvényében biztosítsa tagjai részére mindazokat az információkat, tájékoztatásokat, előírásokat, amelyek megvalósítása szükséges a hosszú távú, hatékony működéshez Dolgozza ki és folyamatosan működtesse a tagjai érdekeinek megvalósítását elősegítő információs rendszert Lássa el mindazokat a feladatokat, melyeket a közgyűlés, illetve az Elnökség számára meghatároz. 3. A HÚSSZÖVETSÉG TAGSÁGA 3.1. A HÚSSZÖVETSÉG-nek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek A HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja lehet tulajdonformára tekintet nélkül - minden olyan húsipari tevékenységet végző természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely/aki magyarországi bejegyzéssel és székhellyel, illetőleg lakhellyel rendelkezik, vágósertés-, vágómarha-, vágóló-, és juhvágással, feldolgozással, illetőleg húskészítménygyártással, mint főtevékenység, olyan mértékben foglalkozik folyamatosan, hogy az éves árbevételének legalább 51 %-át képezi, vagy az is, aki saját jogú húsipari tevékenységével, árbevétellel rendelkezik, és mindkét esetben az e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik,

5 az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Etikai Kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismerik, a HÚSSZÖVETSÉG munkájában aktívan részt vesz, megfizeti a tagsági díjat, és Írásos belépési nyilatkozata alapján a HÚSSZÖVETSÉG-be felvételét kérte és belépési szándékát az Elnökség elfogadja. Amennyiben a HÚSSZÖVETSÉG-be olyan tag lép be, amely tag egy másik húsiparban tevékenykedő jogi, vagy magánszemély tulajdonában áll tekintet nélkül a tulajdoni hányadára, - akkor a belépő tag köteles a saját tulajdonosi körhöz tartozó húsipari árbevétel alapján a tagdíjat megfizetni. Ellenkező esetben nem lehet a HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja. Amennyiben a HÚSSZÖVETSÉG-be olyan tag lép be, amely tagnak egy, vagy több másik, húsiparban tevékenykedő vállalkozása van, akkor a belépő tag köteles a saját tulajdonosi körhöz tartozó húsipari árbevétel alapján a tagdíjat megfizetni. Ellenkező esetben nem lehet a HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja. A rendelkezést teljes körűen a módosítás elfogadásakor is a tagokra nézve kötelezően január hó 1-től kell alkalmazni. Amely tag ez ideig nem felel meg a fenti feltételeknek, automatikusan elveszíti tagi státuszát A HÚSSZÖVETSÉG tiszteletbeli tagja az lehet, aki, vagy amely szervezet kéri felvételét, de húsipari tevékenységből származó árbevétele nincs, vagy nem éri el összes árbevételének 51 %-át. Amennyiben vállalja a HÚSSZÖVETSÉG tevékenységének anyagi támogatását az Elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánítja. A tiszteletbeli tagok a HÚSSZÖVETSÉG munkájában, ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek A tagok felvételi kérelmükben, az Alapszabályban rögzített feltételek meglétére felelősségteljesen kötelesek nyilatkozni A rendes tagok jogai: a HÚSSZÖVETSÉG tagjait egyenlő jogok illetik meg, részt vehetnek a HÚSSZÖVETSÉG tevékenységében és rendezvényein, választhatnak, és választhatók a HÚSSZÖVETSÉG különböző szerveibe és tisztségeibe, a HÚSSZÖVETSÉG ügyeiről, munkájáról felvilágosítást kérhetnek, az iratokba betekinthetnek, igénybe vehetik a HÚSSZÖVETSÉG szolgáltatásait, kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását, egy szavazat illeti meg a tagdíj befizetés nagyságától függetlenül.

6 A tagok kötelezettségei: aktívan részt vesznek a HÚSSZÖVETSÉG munkájában ellátják a választott tisztségükből adódó feladatokat a közgyűlés és az Elnökség határozatait végrehajtják eleget tesznek tagdíjfizetési kötelezettségüknek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely az Etikai Kódex előírásaival ellentétes A tagdíj mértékét, a közgyűlés állapítja meg az alábbi táblázat szerint. Árbevétel Tagdíj Ft/év Millió Ft/év Évközi belépés esetén a tagsági díj időarányos részét kell megfizetni A tagság megszűnése: A tagság megszűnik a HÚSSZÖVETSÉG megszűnésével A tag kilépésével, melyet a kilépni szándékozó tag legalább 6 hónappal korábban, írásban tartozik bejelenteni a HÚSSZÖVETSÉG Titkársága részére, Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget 30 napon belül, kizárással, melyre a Közgyűlés jogosult az Etikai Bizottság javaslata alapján. A tagság megszűnésével a volt tag a HÚSSZÖVETSÉG-gel szemben vagyoni igényt nem támaszthat A HÚSSZÖVETSÉG Titkársága a tagokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. 4. A HÚSSZÖVETSÉG SZERVEZETE

7 KÖZGYŰLÉS 4.2. ELNÖKSÉG 4.3. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 4.4. ETIKAI BIZOTTSÁG 4.5. TITKÁRSÁG 4.1. A KÖZGYŰLÉS A HÚSSZÖVETSÉG legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: az Alapszabály megállapítása és módosítása, az Etikai Kódex megállapítása, jóváhagyása, a HÚSSZÖVETSÉG Elnökségének, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak nyílt szavazással történő megválasztása, a választott tisztségviselők beszámolójának elfogadása, a HÚSSZÖVETSÉG más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása, a HÚSSZÖVETSÉG feloszlatásának kimondása, a tagdíj megállapítása, az Európai Hússzövetségbe és a VHT Elnökségébe küldendő tagok megválasztása, gazdasági társaság létesítése, alapítványok alapítása, a tag kizárása A Közgyűlést az Elnökség elnöke aki egyben a HÚSSZÖVETSÉG elnöke is hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább15 nappal a HÚSSZÖVETSÉG minden tagjának meg kell küldeni A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van. Határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a meghívóban feltüntetett időpontban ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - már határozatképes.

8 A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető Elnök szavazata dönt A Közgyűlés 3 tagú Jelölő Bizottság javaslata alapján választja meg a HÚSSZÖVETSÉG Elnökét, Elnökhelyettesét és az Elnökség további 7-9 tagját, vagyis az Alelnököket A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, az Elnökség kéri, illetve a tagok 1/3-ának az ok megjelölésével tett indítványa alapján A Közgyűlésen a HÚSSZÖVETSÉG elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. Az Elnöknek jogában áll levezető elnöki tisztségre egy elnökségi tagot jelölni Közgyűlésről emlékeztetőt, (egyszerűsített, a lényeget, tartalmazó jegyzőkönyvet) kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a szavazásra jogosultak nevét, (jelenléti ív) a megtárgyalt napirendet, a szavazás eredményét, a hozott határozatokat. Az emlékeztetőt a Közgyűlésen választott két tagnak kell hitelesíteni. A hitelesített emlékeztetőt, illetve a határozatokat a HÚSSZÖVETSÉG minden tagjának meg kell küldeni ELNÖKSÉG A Közgyűlés 7-9 tagú Elnökséget választ 3 (három) évre, amely Elnökség a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozatai alapján általános hatáskörrel képviseli, irányítja és vezeti a HÚSSZÖVETSÉG-et Az Elnökség tagjai: A HÚSSZÖVETSÉG elnöke, aki egyúttal az Elnökség elnöke is,

9 Elnökhelyettes, Alelnök. Az Elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik Az Elnökség feladatai: A HÚSSZÖVETSÉG éves költségvetésének elfogadása Az Elnökség feladatait az Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak megfelelően látja el, gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel A HÚSSZÖVETSÉG főbb feladatainak, stratégiájának, meghatározása, az Elnökség munkaprogramjának jóváhagyása A HÚSSZÖVETSÉG nemzetközi kapcsolatainak jóváhagyása Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség egyes kérdésekben elhatározhatja a titkos szavazást Az Elnökség határozatképes, ha megválasztott tagjai, - de legalább 3 fő az ülésen jelen vannak Az Elnökségi ülésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke és a HÚSSZÖVETSÉG titkára A HÚSSZÖVETSÉG-ben képviseletet a cég tulajdonosa, az általa javasolt személy, illetve cégjegyzésre jogosult vezetője tölthet be, s választható Elnökségi tagnak Az Elnök teljes jogkörrel és valamennyi ügyre kiterjedően önállóan képviseli a HÚSSZÖVETSÉG-et, e jogkörét azonban meghatározott körben és terjedelemben az Elnökség tagjaira átruházhatja. A HÚSSZÖVETSÉG-et terhelő anyagi kötelezettséget azonban csak a HÚSSZÖVETSÉG titkárának ellenjegyzésével tehet, illetve vállalhat. Az Elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

10 Az Elnök hatásköre: Szervezi és irányítja az Elnökség munkáját Összehívja és vezeti az Elnökség, valamint a Közgyűlés üléseit A HÚSSZÖVETSÉG titkárát kinevezi az Elnökség javaslata alapján és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A Titkár alkalmazási feltételeit munkaszerződésben szabályozza Az Elnökség testületi állásfoglalása alapján a HÚSSZÖVETSÉG általános képviseletére jogosult Meghatározza és jóváhagyja az Elnökség és a Titkárság ügyrendjét TITKÁRSÁG A HÚSSZÖVETSÉG folyamatos működését, céljainak megvalósítását biztosító ügyintéző szerv munkaszervezet a Titkárság. Költségvetését, létszámát és ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá A Titkárság feladatai: Előkészíti és szervezi a Közgyűlés és az Elnökség üléseit Mindazon feladatok ellátása, ami a II. fejezet 3.) pontjában megfogalmazásra került Jóváhagyásra előkészíti a költségvetést Szervezi a HÚSSZÖVETSÉG nemzetközi kapcsolatait, a különböző rendezvényeket, a kiadványok megjelentetését Nyilvántartja a HÚSSZÖVETSÉG tagságát, figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését Folyamatosan figyelemmel kíséri a vágóállat termeléssel, feldolgozással, az agrárpiaci rendtartással kapcsolatos gazdasági, jogi és más jellegű feltételeket Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, illetve az Elnökség megbízza Az Elnökség határozatainak megfelelően irányítja a HÚSSZÖVETSÉG gazdálkodását, vállalkozási tevékenységét A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a szükséges nyilvántartásokat, és eleget tesz a HÚSSZÖVETSÉG-et terhelő kötelezettségeknek.

11 A Titkárság munkáját a Titkár vezeti és irányítja A Titkár feladata: Az Alapszabályban meghatározott feladatok és a Közgyűlés, valamint Elnökség határozatai szerint képviseli a HÚSSZÖVETSÉG-et A bankszámla feletti rendelkezésre a Titkár és egy másik erre az Elnökség által felhatalmazott személy együttesen jogosult Vezeti és irányítja a Titkárság munkáját, gyakorolja a Titkárság munkatársai tekintetében a munkáltatói jogokat Szervezi és irányítja a HÚSSZÖVETSÉG pénzügyi és számviteli rendjét Tanácskozás joggal részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség ülésein A Titkár munkájáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel. Munkájáról az Elnökségnek köteles beszámolni ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG A HÚSSZÖVETSÉG Közgyűlése tagjai sorából 4 évre, 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ. A Bizottság elnökét is a Közgyűlés választja 4 évre Az Ellenőrző Bizottság a HÚSSZÖVETSÉG egészének tevékenysége tekintetében vizsgálatot folytathat és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását. Munkájáról, megállapításairól a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. Az Ellenőrző Bizottság munkaprogramját maga állapítja meg Az Ellenőrző Bizottság elnöke más tisztséget nem tölthet be ETIKAI BIZOTTSÁG A HÚSSZÖVETSÉG Közgyűlése a rendes tagok köréből 4 éves időtartamra 3 tagú Etikai Bizottságot választ. A Bizottság elnökét is a

12 11 Közgyűlés választja 4 évre. Ügyrendjét, munkaprogramját maga állapítja meg Az Etikai Bizottság a HÚSSZÖVETSÉG egésze tekintetében vizsgálja, hogy a tagok tevékenységük során az Etikai Kódex előírásait betartják e, és tevékenységük nem ellentétes e a HÚSSZÖVETSÉG céljaival. Amennyiben az Etikai Bizottság az Etikai Kódex-től eltérő magatartást állapít meg, úgy javaslatot tesz az elkövető kizárására Az Etikai Bizottság elnöke más tisztséget nem tölthet be. 5. A HÚSSZÖVETSÉG MŰKÜDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 5.1. A HÚSSZÖVETSÉG céljainak eléréséhez szükséges feladatait és tevékenységét a HÚSSZÖVETSÉG Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében meghatározott módon végzi Az ügyrendnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Ügyvitel- és ügykezelés szabályozása, (iratkezelés rendje) Pénzügyi- és számviteli nyilvántartás, valamint a bizonylati rend szabályozása Házipénztár, pénzkezelés, fogyóeszköz igénylés és beszerzés, leltározás, selejtezés, szigorú számadású nyomtatványok kezelésének és nyilvántartásának szabályai Szerződéskötés és nyilvántartás, kötelezettség vállalás rendje Mindazon a kérdések szabályozása, amelyeket jogszabály ezeken túlmenően a HÚSSZÖVETSÉG részére kötelezően előír A HÚSZÖVETSÉG éves költségvetés alapján gazdálkodik A költségvetés előkészítése és végrehajtása során a mindenkori pénzügyiszámviteli szabályokat be kell tartani A HÚSSZÖVETSÉG bevételi vagyona a tagsági díjak, adományok, kamatok kutatás fejlesztését szolgáló állami támogatások, a HÚSSZÖVETSÉG alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételek,

13 ingóságok A HÚSSZÖVETSÉG tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek A HÚSSZÖVETSÉG nyereséget nem képezhet. 6. A HÚSSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 6.1. A HÚSSZÖVETSÉG megszűnik, ha: feloszlását kimondja, feloszlatják, más szakmai szervezettel egyesül 6.2. A HÚSSZÖVETSÉG megszűnésekor a HÚSSZÖVETSÉG vagyonát a hitelezői követelések kielégítését követően a megszűnést megelőző két évben a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás tagdíj, adomány, egyéb vagyoni érték, szolgáltatás, stb. arányában a tagok között szét kell osztani. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a HÚSSZÖVETSÉG egyesüléssel szűnik meg. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló Évi II. tvr., valamint az egyéb mindenkori hatályos, jogszabályok az irányadók Jelen Alapszabály részét képezi a HÚSSZÖVETSÉG megalakulását kimondó természetes és jogi személyek mellékletben felsorolt névjegyzéke. Budapest, június 18. Az Alapszabály módosítva: július 16-án, május 31-én és május 18-án.

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y (módosításokkal egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y (módosításokkal egységes szerkezetben) A Nyúl Terméktanács 2009 január én tartotta meg az éves közgyűlését, ahol új tagokat, s elnökséget választott. A Nyúl Terméktanács új vezetősége: Máté Csaba Elnök Csúvár Zsolt Titkár Elnökség tagjai Elnöknek:

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2009. április 9.

ALAPSZABÁLY 2009. április 9. ALAPSZABÁLY 2009. április 9. 2 ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. Szervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 2.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben