A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2004

2 1 Alulírottak, mint a Húsipari Szövetség tagjai, az június 18. napján tartott közgyűlésünkön egyező akarattal meghozott döntésükkel elhatározták a Húsipari Szövetség szeptember 18-i keltű ALAPSZABÁLYÁNAK módosítását és kiegészítését, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapították meg: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.1. A társadalmi szervezet neve: Magyar Húsiparosok Szövetsége - angolul: Hungarian Meat Industry Federation - németül: Ungarischer Verband der Fleischindustrie - franciául: Fédération Hongroise de l Industrie de la Viande - oroszul: Союз мюсой лромышленности A társadalmi szervezet rövidített neve: HÚSSZÖVETSÉG 1.2. A Szövetség székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u A Szövetség önálló jogi személy, melynek alapítása szeptember 18-án történt meg A Szövetséget a Fővárosi Bíróság 6. Pk /02 számú végzésével 3987 szám alatt vette nyilvántartásba. A HÚSSZÖVETSÉG tagjai érdekei által meghatározott érdekképviseleti, érdekegyeztető és közvetítő, tagjai munkája hatékonyságát elősegítő tevékenységet is ellátó, önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A HÚSSZÖVETSÉG, mint önálló jogi személy, gazdasági társaságot, Alapítványt létesíthet, valamint társaságba tagként beléphet, amennyiben az céljaival nem ellentétes, ugyanakkor céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági tevékenységet is folytathat.

3 2 2. A HÚSSZÖVETSÉG CÉLJA 2.1. A HÚSSZÖVETSÉG elsődleges célja tagjai sajátos érdekeinek kifejezésre és érvényre juttatása, ennek megfelelően gazdálkodásuk eredményességének elősegítése, versenyképességük, a követelményekhez való alkalmazkodásuk előmozdítása, a bel- és külpiaci feltételek kialakításában való közreműködés, a minőségi termelés támogatása, a tagjai részére gazdálkodásukat elősegítő információk biztosítása Célja továbbá a hasonló célú nemzetközi és más nemzeti szervezetekkel való kapcsolattartás, szakmai információ biztosításának szervezése, szükség szerinti szakmai tanácsadás A vágási- és feldolgozási érdekek érvényesítése céljából egyrészt részt vesz, másrészt képviseleti feladatokat lát el az agrárpiaci rendtartás szervezeténél, a kamarákban, a terméktanácsokban, stb., továbbá részt vesz a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Érdekegyeztető Tanácsának munkájában, kapcsolatot tart a vágóállat termelési-, feldolgozási és értékesítési tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel A HÚSSZÖVETSÉG főbb feladatai: A HÚSSZÖVETSÉG legfőbb feladata tagjai érdekeinek mindenhol és mindenkivel szembeni képviselete és azok kifejezésre juttatása, s ezen feladat megvalósításának a Szövetség teljes tevékenységében meg kell nyilvánulnia. A tagok elvárásai alapján lássa el a munkáltatói érdekképviseletből adódó feladatokat, közös akarat esetén vegyen részt az Ágazati Párbeszéd Albizottság megalakításában Az alapítók sajátos érdekeinek megvalósítása érdekében részt vesz a húsipart közvetve, vagy közvetlenül érintő szabályozások, fejlesztési célok, előkészítésben, javaslatok kidolgozásában, tagjaival folytatott konzultációk alapján A vágóállat termelést és feldolgozást, valamint az értékesítést érintő kormányzati intézkedések tervezeteivel kapcsolatban az alapító érdekeinek megfelelően állást foglal. A rendelkezésre álló

4 3 eszközökkel elősegíti tagjai a piacgazdaság követelményeinek megfelelő működését Szakmai konzultációk szervezésével és egyéb más eszközök igénybevételével alakítson ki kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatot a sertés-, a szarvasmarha- és juhtartókkal, valamint az e területen tevékenykedő kutatóintézetekkel A HÚSSZÖVETSÉG tagjai érdekeinek és igényeinek figyelembevételével működjön közre, nyújtson segítséget a szakképzéshez, a hazai és nemzetközi továbbképzéshez és tapasztalatcserék megszervezéséhez Az EU-hoz való csatlakozás függvényében biztosítsa tagjai részére mindazokat az információkat, tájékoztatásokat, előírásokat, amelyek megvalósítása szükséges a hosszú távú, hatékony működéshez Dolgozza ki és folyamatosan működtesse a tagjai érdekeinek megvalósítását elősegítő információs rendszert Lássa el mindazokat a feladatokat, melyeket a közgyűlés, illetve az Elnökség számára meghatároz. 3. A HÚSSZÖVETSÉG TAGSÁGA 3.1. A HÚSSZÖVETSÉG-nek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek A HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja lehet tulajdonformára tekintet nélkül - minden olyan húsipari tevékenységet végző természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely/aki magyarországi bejegyzéssel és székhellyel, illetőleg lakhellyel rendelkezik, vágósertés-, vágómarha-, vágóló-, és juhvágással, feldolgozással, illetőleg húskészítménygyártással, mint főtevékenység, olyan mértékben foglalkozik folyamatosan, hogy az éves árbevételének legalább 51 %-át képezi, vagy az is, aki saját jogú húsipari tevékenységével, árbevétellel rendelkezik, és mindkét esetben az e tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik,

5 az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Etikai Kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismerik, a HÚSSZÖVETSÉG munkájában aktívan részt vesz, megfizeti a tagsági díjat, és Írásos belépési nyilatkozata alapján a HÚSSZÖVETSÉG-be felvételét kérte és belépési szándékát az Elnökség elfogadja. Amennyiben a HÚSSZÖVETSÉG-be olyan tag lép be, amely tag egy másik húsiparban tevékenykedő jogi, vagy magánszemély tulajdonában áll tekintet nélkül a tulajdoni hányadára, - akkor a belépő tag köteles a saját tulajdonosi körhöz tartozó húsipari árbevétel alapján a tagdíjat megfizetni. Ellenkező esetben nem lehet a HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja. Amennyiben a HÚSSZÖVETSÉG-be olyan tag lép be, amely tagnak egy, vagy több másik, húsiparban tevékenykedő vállalkozása van, akkor a belépő tag köteles a saját tulajdonosi körhöz tartozó húsipari árbevétel alapján a tagdíjat megfizetni. Ellenkező esetben nem lehet a HÚSSZÖVETSÉG rendes tagja. A rendelkezést teljes körűen a módosítás elfogadásakor is a tagokra nézve kötelezően január hó 1-től kell alkalmazni. Amely tag ez ideig nem felel meg a fenti feltételeknek, automatikusan elveszíti tagi státuszát A HÚSSZÖVETSÉG tiszteletbeli tagja az lehet, aki, vagy amely szervezet kéri felvételét, de húsipari tevékenységből származó árbevétele nincs, vagy nem éri el összes árbevételének 51 %-át. Amennyiben vállalja a HÚSSZÖVETSÉG tevékenységének anyagi támogatását az Elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánítja. A tiszteletbeli tagok a HÚSSZÖVETSÉG munkájában, ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek A tagok felvételi kérelmükben, az Alapszabályban rögzített feltételek meglétére felelősségteljesen kötelesek nyilatkozni A rendes tagok jogai: a HÚSSZÖVETSÉG tagjait egyenlő jogok illetik meg, részt vehetnek a HÚSSZÖVETSÉG tevékenységében és rendezvényein, választhatnak, és választhatók a HÚSSZÖVETSÉG különböző szerveibe és tisztségeibe, a HÚSSZÖVETSÉG ügyeiről, munkájáról felvilágosítást kérhetnek, az iratokba betekinthetnek, igénybe vehetik a HÚSSZÖVETSÉG szolgáltatásait, kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását, egy szavazat illeti meg a tagdíj befizetés nagyságától függetlenül.

6 A tagok kötelezettségei: aktívan részt vesznek a HÚSSZÖVETSÉG munkájában ellátják a választott tisztségükből adódó feladatokat a közgyűlés és az Elnökség határozatait végrehajtják eleget tesznek tagdíjfizetési kötelezettségüknek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely az Etikai Kódex előírásaival ellentétes A tagdíj mértékét, a közgyűlés állapítja meg az alábbi táblázat szerint. Árbevétel Tagdíj Ft/év Millió Ft/év Évközi belépés esetén a tagsági díj időarányos részét kell megfizetni A tagság megszűnése: A tagság megszűnik a HÚSSZÖVETSÉG megszűnésével A tag kilépésével, melyet a kilépni szándékozó tag legalább 6 hónappal korábban, írásban tartozik bejelenteni a HÚSSZÖVETSÉG Titkársága részére, Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget 30 napon belül, kizárással, melyre a Közgyűlés jogosult az Etikai Bizottság javaslata alapján. A tagság megszűnésével a volt tag a HÚSSZÖVETSÉG-gel szemben vagyoni igényt nem támaszthat A HÚSSZÖVETSÉG Titkársága a tagokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. 4. A HÚSSZÖVETSÉG SZERVEZETE

7 KÖZGYŰLÉS 4.2. ELNÖKSÉG 4.3. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 4.4. ETIKAI BIZOTTSÁG 4.5. TITKÁRSÁG 4.1. A KÖZGYŰLÉS A HÚSSZÖVETSÉG legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: az Alapszabály megállapítása és módosítása, az Etikai Kódex megállapítása, jóváhagyása, a HÚSSZÖVETSÉG Elnökségének, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak nyílt szavazással történő megválasztása, a választott tisztségviselők beszámolójának elfogadása, a HÚSSZÖVETSÉG más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása, a HÚSSZÖVETSÉG feloszlatásának kimondása, a tagdíj megállapítása, az Európai Hússzövetségbe és a VHT Elnökségébe küldendő tagok megválasztása, gazdasági társaság létesítése, alapítványok alapítása, a tag kizárása A Közgyűlést az Elnökség elnöke aki egyben a HÚSSZÖVETSÉG elnöke is hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább15 nappal a HÚSSZÖVETSÉG minden tagjának meg kell küldeni A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van. Határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a meghívóban feltüntetett időpontban ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben - a megjelentek számára tekintet nélkül - már határozatképes.

8 A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető Elnök szavazata dönt A Közgyűlés 3 tagú Jelölő Bizottság javaslata alapján választja meg a HÚSSZÖVETSÉG Elnökét, Elnökhelyettesét és az Elnökség további 7-9 tagját, vagyis az Alelnököket A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, az Elnökség kéri, illetve a tagok 1/3-ának az ok megjelölésével tett indítványa alapján A Közgyűlésen a HÚSSZÖVETSÉG elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. Az Elnöknek jogában áll levezető elnöki tisztségre egy elnökségi tagot jelölni Közgyűlésről emlékeztetőt, (egyszerűsített, a lényeget, tartalmazó jegyzőkönyvet) kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a szavazásra jogosultak nevét, (jelenléti ív) a megtárgyalt napirendet, a szavazás eredményét, a hozott határozatokat. Az emlékeztetőt a Közgyűlésen választott két tagnak kell hitelesíteni. A hitelesített emlékeztetőt, illetve a határozatokat a HÚSSZÖVETSÉG minden tagjának meg kell küldeni ELNÖKSÉG A Közgyűlés 7-9 tagú Elnökséget választ 3 (három) évre, amely Elnökség a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozatai alapján általános hatáskörrel képviseli, irányítja és vezeti a HÚSSZÖVETSÉG-et Az Elnökség tagjai: A HÚSSZÖVETSÉG elnöke, aki egyúttal az Elnökség elnöke is,

9 Elnökhelyettes, Alelnök. Az Elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik Az Elnökség feladatai: A HÚSSZÖVETSÉG éves költségvetésének elfogadása Az Elnökség feladatait az Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak megfelelően látja el, gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel A HÚSSZÖVETSÉG főbb feladatainak, stratégiájának, meghatározása, az Elnökség munkaprogramjának jóváhagyása A HÚSSZÖVETSÉG nemzetközi kapcsolatainak jóváhagyása Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség egyes kérdésekben elhatározhatja a titkos szavazást Az Elnökség határozatképes, ha megválasztott tagjai, - de legalább 3 fő az ülésen jelen vannak Az Elnökségi ülésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke és a HÚSSZÖVETSÉG titkára A HÚSSZÖVETSÉG-ben képviseletet a cég tulajdonosa, az általa javasolt személy, illetve cégjegyzésre jogosult vezetője tölthet be, s választható Elnökségi tagnak Az Elnök teljes jogkörrel és valamennyi ügyre kiterjedően önállóan képviseli a HÚSSZÖVETSÉG-et, e jogkörét azonban meghatározott körben és terjedelemben az Elnökség tagjaira átruházhatja. A HÚSSZÖVETSÉG-et terhelő anyagi kötelezettséget azonban csak a HÚSSZÖVETSÉG titkárának ellenjegyzésével tehet, illetve vállalhat. Az Elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

10 Az Elnök hatásköre: Szervezi és irányítja az Elnökség munkáját Összehívja és vezeti az Elnökség, valamint a Közgyűlés üléseit A HÚSSZÖVETSÉG titkárát kinevezi az Elnökség javaslata alapján és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A Titkár alkalmazási feltételeit munkaszerződésben szabályozza Az Elnökség testületi állásfoglalása alapján a HÚSSZÖVETSÉG általános képviseletére jogosult Meghatározza és jóváhagyja az Elnökség és a Titkárság ügyrendjét TITKÁRSÁG A HÚSSZÖVETSÉG folyamatos működését, céljainak megvalósítását biztosító ügyintéző szerv munkaszervezet a Titkárság. Költségvetését, létszámát és ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá A Titkárság feladatai: Előkészíti és szervezi a Közgyűlés és az Elnökség üléseit Mindazon feladatok ellátása, ami a II. fejezet 3.) pontjában megfogalmazásra került Jóváhagyásra előkészíti a költségvetést Szervezi a HÚSSZÖVETSÉG nemzetközi kapcsolatait, a különböző rendezvényeket, a kiadványok megjelentetését Nyilvántartja a HÚSSZÖVETSÉG tagságát, figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését Folyamatosan figyelemmel kíséri a vágóállat termeléssel, feldolgozással, az agrárpiaci rendtartással kapcsolatos gazdasági, jogi és más jellegű feltételeket Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, illetve az Elnökség megbízza Az Elnökség határozatainak megfelelően irányítja a HÚSSZÖVETSÉG gazdálkodását, vállalkozási tevékenységét A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a szükséges nyilvántartásokat, és eleget tesz a HÚSSZÖVETSÉG-et terhelő kötelezettségeknek.

11 A Titkárság munkáját a Titkár vezeti és irányítja A Titkár feladata: Az Alapszabályban meghatározott feladatok és a Közgyűlés, valamint Elnökség határozatai szerint képviseli a HÚSSZÖVETSÉG-et A bankszámla feletti rendelkezésre a Titkár és egy másik erre az Elnökség által felhatalmazott személy együttesen jogosult Vezeti és irányítja a Titkárság munkáját, gyakorolja a Titkárság munkatársai tekintetében a munkáltatói jogokat Szervezi és irányítja a HÚSSZÖVETSÉG pénzügyi és számviteli rendjét Tanácskozás joggal részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség ülésein A Titkár munkájáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel. Munkájáról az Elnökségnek köteles beszámolni ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG A HÚSSZÖVETSÉG Közgyűlése tagjai sorából 4 évre, 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választ. A Bizottság elnökét is a Közgyűlés választja 4 évre Az Ellenőrző Bizottság a HÚSSZÖVETSÉG egészének tevékenysége tekintetében vizsgálatot folytathat és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását. Munkájáról, megállapításairól a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. Az Ellenőrző Bizottság munkaprogramját maga állapítja meg Az Ellenőrző Bizottság elnöke más tisztséget nem tölthet be ETIKAI BIZOTTSÁG A HÚSSZÖVETSÉG Közgyűlése a rendes tagok köréből 4 éves időtartamra 3 tagú Etikai Bizottságot választ. A Bizottság elnökét is a

12 11 Közgyűlés választja 4 évre. Ügyrendjét, munkaprogramját maga állapítja meg Az Etikai Bizottság a HÚSSZÖVETSÉG egésze tekintetében vizsgálja, hogy a tagok tevékenységük során az Etikai Kódex előírásait betartják e, és tevékenységük nem ellentétes e a HÚSSZÖVETSÉG céljaival. Amennyiben az Etikai Bizottság az Etikai Kódex-től eltérő magatartást állapít meg, úgy javaslatot tesz az elkövető kizárására Az Etikai Bizottság elnöke más tisztséget nem tölthet be. 5. A HÚSSZÖVETSÉG MŰKÜDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 5.1. A HÚSSZÖVETSÉG céljainak eléréséhez szükséges feladatait és tevékenységét a HÚSSZÖVETSÉG Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében meghatározott módon végzi Az ügyrendnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Ügyvitel- és ügykezelés szabályozása, (iratkezelés rendje) Pénzügyi- és számviteli nyilvántartás, valamint a bizonylati rend szabályozása Házipénztár, pénzkezelés, fogyóeszköz igénylés és beszerzés, leltározás, selejtezés, szigorú számadású nyomtatványok kezelésének és nyilvántartásának szabályai Szerződéskötés és nyilvántartás, kötelezettség vállalás rendje Mindazon a kérdések szabályozása, amelyeket jogszabály ezeken túlmenően a HÚSSZÖVETSÉG részére kötelezően előír A HÚSZÖVETSÉG éves költségvetés alapján gazdálkodik A költségvetés előkészítése és végrehajtása során a mindenkori pénzügyiszámviteli szabályokat be kell tartani A HÚSSZÖVETSÉG bevételi vagyona a tagsági díjak, adományok, kamatok kutatás fejlesztését szolgáló állami támogatások, a HÚSSZÖVETSÉG alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételek,

13 ingóságok A HÚSSZÖVETSÉG tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek A HÚSSZÖVETSÉG nyereséget nem képezhet. 6. A HÚSSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 6.1. A HÚSSZÖVETSÉG megszűnik, ha: feloszlását kimondja, feloszlatják, más szakmai szervezettel egyesül 6.2. A HÚSSZÖVETSÉG megszűnésekor a HÚSSZÖVETSÉG vagyonát a hitelezői követelések kielégítését követően a megszűnést megelőző két évben a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás tagdíj, adomány, egyéb vagyoni érték, szolgáltatás, stb. arányában a tagok között szét kell osztani. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a HÚSSZÖVETSÉG egyesüléssel szűnik meg. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló Évi II. tvr., valamint az egyéb mindenkori hatályos, jogszabályok az irányadók Jelen Alapszabály részét képezi a HÚSSZÖVETSÉG megalakulását kimondó természetes és jogi személyek mellékletben felsorolt névjegyzéke. Budapest, június 18. Az Alapszabály módosítva: július 16-án, május 31-én és május 18-án.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. A SZERVEZET NEVE: Magyar Színháztechnikai Szövetség

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének Alapszabálya Preambulum Az 1989. évi alapítás óta eltelt időszak tapasztalatai, a XXI. század kihívásainak és a vállalati elvárásoknak való sikeres megfelelés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.0. A szervezet magyar neve: MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG A szervezet angol elnevezése: HUNGARIAN SOCIETY OF NEUROSONOLOGY

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

MAGYAR HŰTŐ ÉS KONZERVIPARI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR HŰTŐ ÉS KONZERVIPARI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR HŰTŐ ÉS KONZERVIPARI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadást nyert az 1998. december 29-i taggyűlésen. Alapszabály módosítás: (Preambulum és VI. fejezetben a kiemelt szövegrész) Elfogadást nyert: 2007.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA. 2013. június 26.

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA. 2013. június 26. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete ALAPSZABÁLYA 2013. június 26. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete [az Egyesület

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY ISSMGE Magyar Tagozata EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 2011. május 1 1. Az egyesület neve: Talajmechanikai és Geotechnikai Mérnökök Nemzetközi Társasága - a továbbiakban: ISSMGE, Magyar Tagozata, a továbbiakban:

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, 2013. június 14. 2 I. Általános rendelkezések A kertészeti termelésben, feldolgozásban, kereskedelemben, kutatásban,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A l a p s z a b á l y

A l a p s z a b á l y KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 4032. Debrecen, Böszörményi út 138. 52/508-437 Fax: 52/486-285, beri@agr.unideb.hu KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 4032 Debrecen, Böszörményi u.

Részletesebben