Környezeti nevelés Ép testben ép lélek Főbb vezetői tervek címszavakban Rövid távú feladatok (0-1 év) Középtávú feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés... 28 Ép testben ép lélek... 28 Főbb vezetői tervek címszavakban... 29 Rövid távú feladatok (0-1 év)... 29 Középtávú feladatok"

Átírás

1 Tartalom A pályázat beadásának indokolása... 3 A szubjektív szempont... 3 A szakmai megfontolás... 3 Pedagógiai alapvetés a konstruktivitás szellemében... 4 Helyzetelemzés... 5 Az iskola alaptevékenysége és céljai... 5 Szakmai program... 9 SWOT-analízis... 9 Az iskolai szervezet modellezése... 9 Az iskolai vezetési folyamat összetevői Az iskolai motivációs struktúra Az iskolai kommunikációs struktúra Az iskolai élményvilág Az iskolai szervezetfejlesztés tervezete Az iskolai vezetési folyamat tervezése Szervezeti felépítés Irányítás, szervezés Gazdálkodás, pénzügyi tervezés Az iskolai motivációs struktúra fejlesztésének tervezése Stratégiai célok Minőségi célok A feltételek biztosítása A nevelés-oktatás rendszere Iskolafejlesztési perspektívák Az eredményesség mutatói Az iskolai kommunikációs struktúra fejlesztésének tervezése A kommunikáció hálózata A visszajelzések rendszere Konstruktív kommunikáció Az osztályfőnöki kulcsszerep Külső kapcsolatrendszer Az iskolai élményvilág fejlesztésének tervezése A kreativitás mozgósítása

2 Környezeti nevelés Ép testben ép lélek Főbb vezetői tervek címszavakban Rövid távú feladatok (0-1 év) Középtávú feladatok (2-3 év) Hosszú távú feladatok (4-5 év) Néhány terület kiemelése Gimnázium és szakközépiskola Képzési szerkezet, szakképzés Humánerőforrás-fejlesztés Tehetséggondozás és felzárkóztatás Hagyományrendszer diákélet Operatív feladatok Fenntartás, finanszírozás Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése Partnerkapcsolatok, kommunikáció, imidzserősítés Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

3 Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem az mi cselekedeteink; ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát: ha rosszul, úgy sem kerülhetjük ujjal való ránk mutatást. Zrínyi Miklós A pályázat beadásának indokolása A szubjektív szempont 1975-ben, itt a szigetvári járásban, Kétújfalun, körzeti művelődési ház vezetőként kezdtem közalkalmazotti pályafutásomat. Itt ismerkedtem meg számos kiváló ifjú és tapasztalt pedagógus, illetve népművelő kollégával: Heffner Annával, Rizinger Babival, Nagyfenyvesi Lacival, Mustos Erzsébettel, valamint a már akkor legendás hírű Lengyeltóti Jánossal. A későbbiekben pedagógiai intézeti munkatársként, szakújságíróként, érettségi elnökként azt is megtapasztalhattam, milyen innovatív és embert próbáló munka folyik itt a végeken: a Zrínyiben, Kétújfalun, a Tinódiban, az Istvánffyban, Szentlászlón, Almamelléken, Nagypeterden sajnos a többi intézményegységet még személyesen nem volt alkalmam megismerni. Az utóbbi két évtizedben meghatározó tanár- és vezetőegyéniségekkel találkoztam: Vass Istvánnal, Ruppert Ignáccal, Pesti Valival, Kolics Pállal a szentlászlói faműves festővel, Horváth Lászlóval, a csuhéfonás fortélyait tanító Budai Kingával, Kovácsevicsné Tóth Mariannal és még hosszan sorolhatnám a neveket, akik sokat tettek a járás oktatásügyének fellendítéséért. Ezért is pályáztam öt évvel ezelőtt a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói állására. Bár az akkori fenntartótól nem, de a középiskolában tanító kollégáktól bizalmat kaptam, ezt ma is köszönöm! Ez a bizalom késztetett újra pályázni, s az a szándék, hogy visszaadjak valamit abból az öt évtizednyi tapasztalatból, amit a közoktatás területén megéltem, megtanultam, s alkalmaztam. Azt szeretném, ha a szigetvári járásban, ahol kezdtem, itt és úgy fejezhetném be közalkalmazotti pályámat, hogy aktívan hozzájárulhassak az itt élő kis- és nagydiákok emberségének, tudásának gyarapodásához. Mert ők a legfontosabbak. Ahhoz szeretnék munkámmal hozzájárulni, hogy tudjanak hátrányos helyzetük ellenére előrébb jutni; hogy ne csupán a maguk, de közösségük javára is formálódjanak, nevelődjenek, tanuljanak. Azt elősegíteni, hogy majdan felnőve, megemberesedve, a járás pici falvaiban és a naggyá lett kisvárosban legyenek jó mesteremberek, orvosok, tanárok, művészek, a köz alkalmazottai, vállalkozók; közösségükért felelősen tevékenykedő, hazájukat szerető és egymást elfogadó polgárok. A szakmai megfontolás A vezetői tevékenységet alkotó tevékenységnek tekintem, amelynek eredményes megoldásához megfelelő személyes képességekre van szükség. A vezetés tartalmát az intézmény előtt álló célok tudatos felismerése, elemzése és értékelése, tagjai tevékenységének motiválása, ösztönzése, illetve összehangolása, szervezése jelenti. Szeretném az elbírálásra, minősítésre, az együttgondolkodásra feljogosított testületek, kollégák, szülők, diákok, a nevelő-oktatómunkát segítő valamennyi munkatárs számára megjeleníteni vezetői elképzeléseimet. Szeretném bemutatni a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola (továbbiakban: Zrínyi) értékteremtő, értékmegőrző munkáját, azt az utat és célt, amely tovább erősíti az intézmény helyét Baranya megye közoktatási intézményei között. A feladatot a munkatársak cselekvő támogatására építve oly módon szeretném megoldani, hogy az egyúttal a fenntartó javát is szolgálja. Figyelve a változó jogszabályi környezet és az iskolahasználók igényeire, pályázatomban a múlttal és a jelen helyzettel csak annyiban kívánok foglalkozni, amennyiben elemzésük a jövőben tanulságul szolgálhat. Konstruktivista pedagógiai felfogásom alapja a tolerancia, az empátia, a sportszerűség, az ésszerűség, az igazság tisztelete, az együttműködési készség, a humor. Szeretném a Zrínyi emberi és szakmai értékeit célirányos rendszerbe szervezni. Együttműködő közösségeit, kiegyensúlyozott, nyugodt, demokratikus légkörben, kiszámítható vezetői tevékenységgel, a feladat- és felelősség- 3

4 megosztás elvét érvényesítve irányítani. Szeretem a sikert, azt a sikert, amely a kollégáknak, az iskolával kapcsolatban álló partnereknek, a fenntartónak is érdeke, és ami csak velük együtt és értük születhet meg, közös akaratból, közös munkából. Legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy dolgunkat nyugodt, alkotó légkörben végezhessük. Hogy energiánkat arra fordítsuk, amiért vagyunk: A fenntartó által elvárt és az Alapító okiratban, SZMSZ-ben és Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatokra. A Zrínyinek arra kell törekednie, hogy egyaránt növelje mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges tanulóinak esélyeit. Cél, hogy az intézmény minél vonzóbb legyen a lehetséges iskolahasználók számára. Ennek érdekében is célszerű együttműködni a települési és a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatokkal, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulással, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetével, a Megyei Munkaügyi Központtal, a kamarákkal, helyi vállalkozókkal, üzemekkel, cégekkel. Vezetőként azt szeretném, hogy a Zrínyi a Köznevelési törvényben rögzített kötelező feladatellátását; hagyományait, szellemiségét, középtávú stratégiai tervét és a fenntartó elvárásait optimális mértékben teljesítse. A Zrínyi tiszteletre méltó hagyományokkal rendelkezik. Humánerőforrása, szellemi tőkéje és a pályázatoknak köszönhetően gyarapodó materiális javai további dinamikus fejlődést és szerepvállalást tesznek lehetővé. Pedagógiai alapvetés a konstruktivitás szellemében Konstruktívan vezetni annyit tesz, mint építeni, együttműködni, teremteni és emberekkel boldogulni. Jelenti a szó szerinti építkezést, az élhető környezet létrehozását, földből, fából, kőből és az ember alkotta anyagokból, egyúttal az emberi kapcsolatok hálózatának fejlesztését és pozitív szemléletű működtetését, valamint egy intézmény/iskola igazgatását a konstruktivista pedagógia szellemében, a meglévő tudásbázisra és hagyományokra építve, ugyanakkor a legmodernebb pszichológiai és neveléstudományi kutatási tapasztalatokat felhasználva, hosszú távú eredményekre számítva. Mindeközben pedig benne foglaltatik a kifejezésben egy értékekkel és élményekkel teli, motiváló szervezeti atmoszféra fejlődésének segítése, amelyben a résztvevők szeretnek élni, és büszkék rá, hogy a pulzáló, befelé és kifelé irányuló, dinamikus folyamatoknak részesei lehetnek. Röviden összefoglalva, ezeket a célokat kívánom elérni, illetve ennek a folyamatnak a megvalósulását elősegíteni a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola valamennyi tagintézményében. Az évről évre csökkenő osztály- és gyerek-létszám átgondoltabb munkaerő-gazdálkodást kíván meg az intézmény vezetőségétől. Ennek a folyamatnak a humánus kezelése csak úgy lehetséges, ha az intézményvezető elősegíti az együttműködésre épülő kommunikációs hálózat akadálymentesítését, az átláthatóság minden irányú kiterjesztését. Egyúttal meg kell teremteni a Közösség által elfogadott és a valódi értékeket differenciáltan megmutató minőségirányítási rendszer alkalmazási feltételeit a szervezet több szintjén, a tanóra-értékeléstől a szervezeti diagnózisig, és ennek eredményeit következetesen érvényesíteni is kell. Ez a törekvés harmonizál a kormányzati elképzelésekkel is az ún. életpálya-modell törvényi alkalmazása vonatkozásában. Érdemes bekapcsolni a Zrínyit a Tehetségpontok országos rendszerébe is, amely jelentős pályázati források elérését teheti lehetővé, egyúttal erősítve a hálózatos együttműködés tapasztalatát és fokozva a tanulási motivációs szintet a diákok körében. A XXI. századi iskolákban ma már nem lehet a hagyományos módon eredményesen nevelni-oktatni. Az úgynevezett Y és Z generáció más módszereket, tanári attitűdöt kíván. Nem mindegy, hogy a tanítástanulás folyamatában milyen fokú az élményszint, mennyi az öröm, szembeállítva az unalom, a szorongás és az apátia-faktorokkal. Pedagógiai hitvallásomat talán abba a néhány szóba is bele lehet sűríteni, amely a legutóbbi Nevelésügyi Kongresszus zárszavában is elhangzott, mi szerint a jól működő iskolához jó tanárok kellenek, akik értenek a szakmájukhoz, jól tudnak tanítani, rendet és fegyelmet tartanak az órájukon és szeretik a gyerekeket. Elsősorban ezeket a szempontokat szeretném továbbra is érvényesíteni a saját óráimon és az iskolavezetői munkában is. Nem szeretnék mindenható szakembernek látszani. Jobban szeretném, ha tanácsadónak tekintenének. A kollégák minden egyes kreatív megmozdulását értékelni szeretném. Szeretném, ha vezetői tevékenységem mindig olyan formában jelenne meg, amely teret ad a tanárok, illetve más dolgozók és a tanulók számára is a lényeges személyes megnyilvánulásoknak, és távol tartja a közösség tagjait az életidegen irányítási szituációktól. Konstruktív vezetői céljaim megvalósításának legfontosabb eszköze a speciális kommunikációs technika. 4

5 Helyzetelemzés Az iskola alaptevékenysége és céljai A jelent és a jövőt meghatározó múlt. Szigetvár Város Önkormányzat 2000 augusztusában határozott az 509.sz. Török Bálint Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium összevonásáról. Ezt követően, 2009-től kezdve a Középiskola és további nyolc általános iskola (Tinódi, Istvánffy, Konrád Ignác, Nagypeterd, Nagydobsza, Mozsgó, Szentlászló, Somogyapáti) óvodákkal és bölcsődékkel együtt a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. A Társuláshoz csatlakozott még Almamellék- Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium, valamint Dencsháza-Hobol Általános Iskola. Jogszabályi változás következtében 2013 januárjától az állam vette át az általános és középiskolák szakmai irányítását. Az intézmények fenntartásáról kivétel nélkül a gimnázium kivételével (Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás) a Klebersberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik. Szigetvár Város Önkormányzata működteti a város két általános iskoláját, valamint a Zrínyi gimnáziumi tagozatát; a többi intézmény esetében a működtetést is a KLIK végzi. ADDOP-3.1.2/2F-2f A Szigetvári Kistérség oktatási központjának / hálózatának kialakítása és fejlesztése nyertes pályázat alapján 2009-től 12 intézményegységből álló összevont, többcélú közoktatási feladatokat ellátó intézmény jött létre. Az intézmény további sorsát, illetve a jelenlegi struktúra kötelezettségének fenntartását egyéb elnyert pályázatok is meghatározzák (TÁMOP / Oktatás tartalmi fejlesztése a Szigetvári Kistérségben, TIOP / A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Közoktatási Intézmények informatikai, infrastruktúra fejlesztése, a pedagógiai-módszertani reform tükrében stb. Itt jegyzem meg, hogy tól a szakképzés, mivel a DDOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítési kötelezettségének fenntartási ideje lejár, a következő tanévtől induló szakképzési centrumhoz kerül! Az intézmény jóváhagyott pedagógiai, szakmai programja gyermekközpontú, célkitűzése, hogy az iskolafokozat tanulóit segítsék szociokulturális hátrányaik leküzdésében, és eljuttassák (az iskolafokozatnak megfelelően) az általános iskolai bizonyítvány megszerzéséig, az érettségi, illetve szakmai vizsgáig, valamint az arra alkalmas, a tanárokkal partnerként együttműködő diákokat felkészítse a továbbtanulásra. Nevelőmunkájuk lényege a nyitottság, a tolerancia, a kreativitás és az önképzés igényének felkeltése. A Szigetvári tankerület 12 általános iskolai feladatellátásai hellyel rendelkezik. A tanulólétszám 100 %-a a KLIK által fenntartott intézményekbe jár. A tankerületben a tanévben a tanulók száma 2062 fő, az osztályok száma 116. Az Nkt. szerinti maximális osztálylétszámmal (27) 77, az átlaglétszámmal (23) számolva 90 osztály szervezésére lenne szükség. Általános iskolás tanulók száma - szigetvári járás Tanév Összes kapacitás Tanulók száma Osztályok száma/max. 76,37 74,96 73,56 73,11 72,33 69,63 106,56 Osztályok száma/átlag 89, ,35 85,83 84,91 81,74 125,09 5

6 Általános iskolás tanulók száma iskolánként a szigetvári járásban Település Kapacitás 2012/ / / /2016 Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály létszám osztály Almamellék Dencsháza Hobol Kétújfalu Mozsgó Nagydobsza Nagypeterd Rózsafa Somogyapáti Somogyhárságy Szentlászló Szigetvár A táblázat osztály számai a tankerületi összes tanulólétszámból számított adatok, a tényleges csoportszervezés ettől a kisebb települések feladat-ellátási helyei miatt eltérhetnek. Mégis érdemes összevetni a modell számokat az osztályok indításának engedélyezése előtt a valós számokkal, hogy tervezni lehessen a jogszerű működtetést. Annál is inkább, mert a kistelepüléseken mindenképp figyelembe veendő az Nkt szeptember 1. napjától hatályos 89. (1) bekezdése alapján, hogy ahol legalább nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, gondoskodni kell arról, hogy helyben működjék egy alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. Erre, és a gazdaságos működtetésre figyelemmel célszerű lenne a kistelepüléseken összevont osztályok kialakítása. A KLIK által fenntartott feladat-ellátási helyek kihasználtsága a tankerületben 69,46 %-os. 70%-os kihasználtság alatt működik a dencsházai, hoboli, mozsgói, nagypeterdi, rózsafai és somogyhárságyi feladat-ellátási hely. A demográfiai mutatók és a rendelkezésre álló kapacitás ismeretében középtávon kevesebb tanulócsoport indítása szükséges, melyek számára az infrastruktúra a jelen adatok szerint biztosított, illetve javasolt összevont osztályok létesítése. A tankerületben, a felső tagozatban az osztályok létszáma nem éri el az Nkt. által előírt minimumot az alábbi településeken: Dencsháza, Hobol, Mozsgó, Somogyhárságy. Átszervezés esetén szükséges megvizsgálni és megszervezni a tanulók szállításának lehetőségét a kötelező felvételt biztosító iskolába. Ugyanakkor az is figyelembe kell venni, hogy a tankerületben 1870 tanuló (több mint 90 %!) vesz részt nemzetiségi oktatásban, így nyolc fővel is törvényesen működnek az osztályok! Infrastruktúra A működtetői feladatokat a Szigetvári járásban Szigetvár város települési önkormányzata megtartotta. A többi településen a működtetői és fenntartói feladatokat a KLIK látja el. A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges tornateremmel vagy tornaszobával mindegyik feladat-ellátási hely rendelkezik, tornaterem 6 feladat-ellátási helyen található. Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló tantermek száma az intézményekben működő osztálycsoportok foglalkoztatásához minden feladat-ellátási helyen adott. 6

7 Pedagógus adatok Az állami fenntartású intézményekben összesen 27 fő 55 évesnél idősebb pedagógus dolgozik, míg a 30 évesnél fiatalabb pedagógusok száma 21. A 2012/2013. tanévben az általános iskolai feladatellátási helyeken összesen 201 főállású pedagógus dolgozik. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma a KLIK által fenntartott intézményekben átlagosan 10,25. Az intézményrendszer átalakítása a főállású pedagógusok létszámát érinti. A pedagógusok létszámának tervezése a pedagógiai programok és a tanulócsoport-szám ismeretének birtokában tervezhető megbízhatóan. Középiskolai középtávú beiskolázási terv A demográfiai adatok ismeretében Baranya megyében prognosztizálható, hogy az elkövetkezendő években a középiskolát kezdő korosztály (10, 12 és 14 évesek) száma szignifikáns mértékben nem változik. A 2012/2013-as tanévben mintegy tanuló kezdte meg középiskolai tanulmányait a 9. osztályban. Az elkövetkező években kis eltérésekkel ez a szám fő körül fog stagnálni, de lesznek olyan évek, amikor mintegy középiskolás tanuló beiskolázását kell biztosítani. Középiskolás korúak létszámadatai a következő évtizedben szigetvári járás és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma A Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola középiskolai termeinek kihasználtsága 74,17%. A középiskolás korú tanulók várható létszámát tekintve az egyébként szakképzési feladatokat is ellátó állami gimnázium vélhetően minden évben el tud indítani egy gimnáziumi osztályt. A szigetvári járásban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás korú tanulók számának középtávú alakulását figyelembe véve a Dél - Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gimnáziumában feladatellátás jelenlegi kapacitásainak a szinten tartása indokolt. A Dél - Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Gimnáziuma kapcsán a fenntartónak biztosítania kell a mindennapos testnevelés megvalósításának infrastrukturális feltételeit. A demográfiai mutatók és a használatba vehető infrastruktúra ismeretében feladat-ellátási hely korszerűsítése indokolt. Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás A pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység nagymértékben befolyásolhatja a tanulói létszámok alakulását a különböző típusú középfokú oktatási intézmények között. Jelentős szerepet kell játszania a szakképzés presztízsének fokozásában, a szakképző intézményekben tanulók számának növelésében. Az intézménynek jelentős figyelmet kell fordítania a képzések gyakorlatban történő bemutatására (pályaválasztási napok, intézményi nyílt napok, bemutató napok). A pályaorientációs rendszer kialakítása és átgondolása is fontos feladat. A fenti változásoknak olyan eredményt kell hoznia, amely biztonságos, vonzó tanulási környezetet teremt, hogy a vonzáskörzetünkhöz tartozó 8. osztályos pályaválasztók az intézményünket részesítsék előnyben döntésük meghozatalakor. 7

8 Ahogy már említettem, a közel jövőben várható, hogy Baranya megyében is egy nagy szakképzési centrum jön létre. Kialakítása során a jelenlegi székhelyintézmények, így a Zrínyi is, az új szakképzési centrum tagintézményeiként vesznek részt a szakképzési feladatok ellátásában. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja értelmében azonosítani kell a konkrét munkaerő-piaci igény nélkül is szinten tartandó, valamint a megszüntetendő szakképzési kapacitásokat. E döntés meghozatala azonban nem lehetséges az MFKB szakképzés-fejlesztési koncepciójának ismerete nélkül. Jelenlegi jogszabályi környezet megköveteli az egy irányító szervezet alá tömörülést. Ez területi alapon tovább rétegezhető úgy, hogy egy tagintézményhez több feladat-ellátási hely tartozik. A 2014/2015. tanévben esetlegesen megvalósítandó szakmaszerkezeti változások meghatározásához jelenlegi adatok nem elegendőek. A 2014/2015. tanévre történő beiskolázás során a szakképesítésekre, illetve a létszámokra vonatkozó korrekciót az áprilisi beiratkozások ismeretében célszerű alkalmazni. Elsődleges szempontnak kell lennie annak, hogy szakképesítés csak az Nkt-ban meghatározott létszámkeret betartásával indítható. Ez azt jelenti, hogy az elméleti oktatásban szakiskolában minimum 16, maximum 28, szakközépiskolában minimum 26, maximum 34 fő vehet részt egy osztály keretében, a gyakorlati képzés csoportlétszáma mindkét intézménytípusban 8-12 fő lehet a számított létszám figyelembevételével. Az átjárhatóság és az adott szakképesítés magasabb szinten történő elsajátítása stratégiai irány miatt a szakiskolai és szakközépiskolai képzések egymásra épülése rendkívüli fontossággal bír. A szakközépiskolai képzés tehát egyrészt közvetlenül elérhető a nyolcadik osztályt végzettek számára, ugyanakkor továbbtanulási lehetőséget kell biztosítania a szakiskolát végzettek számára is. A megyei fejlesztési terv kiemeli, hogy az egészségügyi és szociális területen lévő munkaerőhiány miatt célszerűnek látszik az irányban történő beiratkozások ösztönzése. Szakiskolai képzés Dél-Zselic Zrínyi Miklós Szakiskola 317 tanulója 11 osztályban tanul. Az épület kapacitása még plusz 100 diák befogadására alkalmas. A 2013/2014. tanévben csak annyi átalakítás történhet a szakmaszerkezetben, amennyiben a képzés a feladatellátási-helyen nem biztosítható a Nktv. szerinti minimális létszám meghatározásából fakadóan. Amennyiben a tanulói létszám nem éri a minimális létszámot, az adott képzés nem indítható. Ez azonban csak a jelentkezők, illetve 9. évfolyamra beiratkozottak számának ismeretében foganatosítható. A 2014/2015-ös tanév tekintetében az MFKB által javasolt szakmaszerkezet figyelembevételével lehet tervezni az intézményi kapacitásokat. Ezen túlmenően, olyan képzések tervezése lehetséges, amelyek nagy biztonsággal képzési kapacitásokat kapnak. 8

9 Szakmai program A szakmai program kifejtése előtt célszerű összegezve láttatni az intézmény erősségeit, lehetőségeit, s rámutatni a lehetséges veszélyforrásokra, esetleges gyengeségeinkre. SWOT-analízis 1 Külső környezet Környezeti előnyök (lehetőségek) Külső fenyegetettségek (veszélyek) A kistérségi struktúra és erőforrásainak Versenyhelyzet kihasználása, a Központ jó megközelíthetősége Térségi és országos szakmai megbecsültség PR, imidzserősítés Jó kapcsolat a tagintézmények között a Kistérségi Társulással, Járási Hivatallal, a fenntartó Tankerülettel és munkatársaikkal, társintézményekkel, szülőkkel, diákokkal Nagypályázatok Belső környezet Jogszabályi környezet változása a szakképzés átalakítása, a szakképzési centrumhoz kerülése, a közös fenntartás kötelezettségének 2016-os megszűnése Kliensek leszakadása Sikertelen pályázás Erősségek Jól képzett, lelkiismeretes kollégák Nyitottság, egyedi, speciális programok Több lábon állás Erős pályázati kedv Gyengeségeink Gyenge motiválás Önbizalomhiány Rugalmatlanság Kollégák egyenetlen leterheltsége Az iskolai szervezet modellezése Iskolavezetői koncepcióm alapját az az iskolai szervezetet leíró többdimenziós modell képezi, amelyben a pedagógiai, illetve vezetési tudás jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a tanulás elősegítése, illetve a fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai élet szereplői közötti együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat. Ezeken kívül különös jelentőséget tulajdonítok az iskolai közérzet, a közösségfejlesztés, az iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének támogatását szolgáló szempontoknak. 1 SWOT: Strengths: erősségek; Weaknesses: gyengeségek; Opportunities: lehetőségek; Threats: veszélyek 9

10 Az iskolai vezetési folyamat összetevői Intézményvezetőként társadalmilag elfogadott megjelenéssel és elvekkel példát kell mutatnom az iskolai szervezet minden résztvevőjének, magatartásomnak összhangban kell lennie a pedagógusilletve iskolavezetői szerepemre irányuló társadalmi-kulturális elvárásokkal. Tisztában vagyok vele, hogy életmódomnak, viselkedésemnek, kommunikációmnak egységet kell mutatnia az intézmény nyilvánosság előtt képviselt pedagógiai arculatával, szellemiségével, szakmai és szervezeti kultúrájával, a tanárokkal közösen megalkotott és elfogadott pedagógiai programunkkal. Vezetői módszereimnek alkalmazkodniuk kell az iskola közössége által elfogadott tervekhez, jövőképekhez, egyúttal a fenntartói keretszabályokhoz. Intézményvezetői munkámnak a jogszerűség betartását és betartatását kell szolgálnia, tiszteletben tartva az országos, a helyi, a közösségekre és az egyénekre vonatkozó szabályokat egyaránt, érvényesítve ezt az elvet az iskola minden résztvevőjével kapcsolatban. Mindenkinek tiszteletben kell tartania az iskolában a gyermekek jogairól szóló nemzetközi és hazai egyezményeket, jogszabályokat, be kell tartania a szakmai szerepekre vonatkozó központi, helyi jogszabályokat, illetve rendelkezéseket, az egyes munkakörökre vonatkozó központi és intézményi munkaügyi szabályokat, a tanórai tevékenységet közvetlenül szabályozó, a fenntartó és a tantestület által legitimált pedagógiai programot, illetve a helyi tantervet, valamint a minőségfejlesztésre vonatkozó szakmai és szervezeti követelményeket, be kell tartani az iskolahasználók teljes köre által legitimált SZMSZ-ben és házirendben rögzített jogokat és kötelezettségeket, közösen kell teljesítenünk az alapvető tanügyigazgatási kötelezettségeket, az iskolánknak meg kell felelnie a tanulóértékelésre, illetve vizsgáztatásra vonatkozó központi és helyi szabályozóknak. Intézményvezetői alapfeladatomnak tekintem egyúttal a pedagógiai munka hatékonyságának biztosítását. Gondoskodnom kell a tanárok és a tanulók motivációjának megteremtéséről és fenntartásáról, olyan szervezetfejlesztési eljárásokat választva, amelyek alkalmasak a hatékonyság optimalizálására. Ösztönöznöm kell a feladatorientált munkavégzést, alkalmas módszerekkel segítve a tanárok és a tanulók személyes teljesítőképességének kihasználását, az alkalmazott információtechnikai eszközökben rejlő teljesítménynövelő lehetőségeket. El szeretném érni, hogy az egyes feladatokra fordított idő és energia arányban álljon a végzett munka mennyiségével, a tanárok és a tanulók teljesítményében, kompetenciáiban megjelenő hozzáadott értékkel, az elért eredményekkel. Az iskolai motivációs struktúra Vezetői ars poeticám második dimenziójának alapját az iskola világának folyamatszerű megközelítése képezi. Ami a diákok szempontjából a tanulásközpontúságot, a megértésbeli folyamat alakulását, az a tanárok, illetve az iskolavezetés felől nézve a tanítási folyamatot, az innovációt, a változások menedzselését, a szervezetfejlesztést jelenti. Ennek a dimenziónak alapkritériuma, hogy világos irányokat határozzunk meg, hogy pontosítsuk azokat az értékeket, amelyek forrását és egyúttal célját képezhetik a gyakorlati folyamatoknak. Ezek tisztázása alkothatja majd a megújítandó Pedagógiai Program központi téziseit. Olyan intézményt szeretnék, amely a legtöbb hozzáadott értéket képes előteremteni egy együttműködő tanulási folyamatban. Ehhez mintául szolgálhat például az Istvánffy Miklós Általános Iskolában végzett munka. Az iskolai kommunikációs struktúra Korunk a kommunikációs forradalom időszaka. Ez minden téren befolyásolja az életünket, de míg az új eszközök kábító gyorsasággal árasztják el világunkat, közben jelentős elidegenedési tünetek mutatkoznak az emberi társadalomban, s ez az életérzés az iskolákban is jelen van, főleg, ahol sok gyerek tanul együtt nagy tömegben. Ennek az ellentmondásnak a feloldásához új kommunikációs, illetve konfliktuskezelési technikák alkalmazására van szükség, az egészen új eszközök megjelenése következtében új kapcsolatteremtési kultúrát kell megtanulnunk az adaptív alkalmazkodáshoz. S ez a tanárokra is igaz. Az internet és a mobiltelefon korában, főleg a fiatalok körében, terjed az a nézet, hogy a hagyományos tudásszerzési módokra egyáltalán nincs szükség, a fontos információk beszerezhetőek máshogy is. Az iskolának erre a kihívásra feltétlenül reagálnia kell. Ezért lesz 10

11 kulcsfontosságú pillére a sikeresen működő iskolának a fejlett kommunikációs kultúra, ahol megtapasztalható és gyakorolható a kooperativitás, fejlesztik az együttműködési készséget, a kommunikációs hálózatokat pedig jótékonyan hasznosítják. (Lásd ennek bővebb kifejtését Az iskolai kommunikációs struktúra fejlesztésének tervezése című részben!) Az iskolai élményvilág A gyakorlati tapasztalatokból és a tudományos kutatásokból következően ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy a fenti három dimenzió mellett nem hagyhatunk figyelmen kívül egy negyediket sem, amelyet tömören iskolai élményvilágnak nevezhetünk. Az iskolai életnek ez az aspektusa a közösségi élet színvonalával, a tanórai és iskolai pedagógiai, illetve szervezeti kultúra minőségével, az egyéni és közösségi teljességigény betöltésének fokával jellemezhető. Sajnos, tudjuk, hogy ebből a fajta minőségből komoly deficittel rendelkezünk a magyar iskolákban. Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani és iskolát vezetni is. Az informatikai forradalom korában van egy sebességi kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen kívül esik. Intenzív élményeket igényelnek a tanulók. Van egy mennyiségi kihívásunk: mindenki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi élményeket igényelnek a tanuló emberek. Van egy demokratikus kihívásunk: demokratikus légkört és szabad nyilvánosságot igényelnek a diákok is. Végül, van egy globális kihívásunk: mindenki versenyben van, ugyanakkor mindenki veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és közösségi felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, tanároktól és iskolavezetőktől. Ha ezekre a kihívásokra válaszolni akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra van szükség! Olyan metódusokra, amelyek életteli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási folyamatban résztvevőknek (Vekerdy, 2004). Olyan intézményt szeretnék vezetni, amelyben biztosított ez a lehetőség a benne élőknek. Tudatosan tervezett folyamatok révén, mégis nagymértékű önállóságot biztosító, csoportos tanulási szisztémák segítségével. Csak így lehet komoly mértékben fejleszteni a nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a közösségben átélt szinergikus együttműködés élményének következtében. Szükség van tehát az élménypedagógiára. Az élményben ugyanis azt a faktort ismerhetjük fel, amely nélkülözhetetlen a pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező változások eléréséhez. Az iskolai szervezetfejlesztés tervezete A szervezetfejlesztés tudománya sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Ennek a folyamatnak az egyik motorja az a kimutatható gazdasági érdek volt, amely nyilvánvalóvá tette, hogy a különböző szervezeti formákban dolgozó emberek jelentős teljesítménykülönbségeket produkálnak az adott szervezet kultúrájának színvonalától függően. Éppen ezért egyre tudatosabb szervezetfejlesztési eljárások kidolgozására támadt igény, ma már a nem profitorientált társadalmi szektorban is. Mindezekből következően a Zrínyi következő öt évében egy tudatosan irányított szervezetfejlesztési koncepciót szeretnék megvalósítani az iskolák szereplőivel együttműködve, a konstruktív kooperáció elvei mentén. Az iskolai szervezetet élő szervezetnek tekintem, amelynek változásai hasonlóan következnek be, mint a természetben. Az iskolai teljesítmények születése, mind a nevelés, mind az oktatás terén, jelentős mértékben a szervezeti kultúra minőségéből következik, és az ezért felelősséget vállalóktól, így a vezetéstől különösképpen függ. Az iskolai vezetési folyamat tervezése A szervezetfejlesztés folyamatának megvalósítása azonban csak fokozatosan lehetséges, ha elegendő mennyiségű és minőségű információ áll rendelkezésünkre, amelyek segítségével elkészíthetjük az iskolai élet különböző dimenzióival kapcsolatos terveinket. Az intézmény jelenlegi szervezeti felépítése megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzatban. A bevezetőben említett elvek alapján az együttműködés kultúrájának fejlesztésével kívánok elsősorban foglalkozni, s majdan az intézmény közösségeivel közösen kívánom kialakítani az új szervezeti struktúrát is, amelyben a fenntarthatóság, az ésszerűség és az életrevalóság elveinek kell kitüntetetten érvényesülniük. 11

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014.

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére 13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben