Környezeti nevelés Ép testben ép lélek Főbb vezetői tervek címszavakban Rövid távú feladatok (0-1 év) Középtávú feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés... 28 Ép testben ép lélek... 28 Főbb vezetői tervek címszavakban... 29 Rövid távú feladatok (0-1 év)... 29 Középtávú feladatok"

Átírás

1 Tartalom A pályázat beadásának indokolása... 3 A szubjektív szempont... 3 A szakmai megfontolás... 3 Pedagógiai alapvetés a konstruktivitás szellemében... 4 Helyzetelemzés... 5 Az iskola alaptevékenysége és céljai... 5 Szakmai program... 9 SWOT-analízis... 9 Az iskolai szervezet modellezése... 9 Az iskolai vezetési folyamat összetevői Az iskolai motivációs struktúra Az iskolai kommunikációs struktúra Az iskolai élményvilág Az iskolai szervezetfejlesztés tervezete Az iskolai vezetési folyamat tervezése Szervezeti felépítés Irányítás, szervezés Gazdálkodás, pénzügyi tervezés Az iskolai motivációs struktúra fejlesztésének tervezése Stratégiai célok Minőségi célok A feltételek biztosítása A nevelés-oktatás rendszere Iskolafejlesztési perspektívák Az eredményesség mutatói Az iskolai kommunikációs struktúra fejlesztésének tervezése A kommunikáció hálózata A visszajelzések rendszere Konstruktív kommunikáció Az osztályfőnöki kulcsszerep Külső kapcsolatrendszer Az iskolai élményvilág fejlesztésének tervezése A kreativitás mozgósítása

2 Környezeti nevelés Ép testben ép lélek Főbb vezetői tervek címszavakban Rövid távú feladatok (0-1 év) Középtávú feladatok (2-3 év) Hosszú távú feladatok (4-5 év) Néhány terület kiemelése Gimnázium és szakközépiskola Képzési szerkezet, szakképzés Humánerőforrás-fejlesztés Tehetséggondozás és felzárkóztatás Hagyományrendszer diákélet Operatív feladatok Fenntartás, finanszírozás Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése Partnerkapcsolatok, kommunikáció, imidzserősítés Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

3 Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem az mi cselekedeteink; ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát: ha rosszul, úgy sem kerülhetjük ujjal való ránk mutatást. Zrínyi Miklós A pályázat beadásának indokolása A szubjektív szempont 1975-ben, itt a szigetvári járásban, Kétújfalun, körzeti művelődési ház vezetőként kezdtem közalkalmazotti pályafutásomat. Itt ismerkedtem meg számos kiváló ifjú és tapasztalt pedagógus, illetve népművelő kollégával: Heffner Annával, Rizinger Babival, Nagyfenyvesi Lacival, Mustos Erzsébettel, valamint a már akkor legendás hírű Lengyeltóti Jánossal. A későbbiekben pedagógiai intézeti munkatársként, szakújságíróként, érettségi elnökként azt is megtapasztalhattam, milyen innovatív és embert próbáló munka folyik itt a végeken: a Zrínyiben, Kétújfalun, a Tinódiban, az Istvánffyban, Szentlászlón, Almamelléken, Nagypeterden sajnos a többi intézményegységet még személyesen nem volt alkalmam megismerni. Az utóbbi két évtizedben meghatározó tanár- és vezetőegyéniségekkel találkoztam: Vass Istvánnal, Ruppert Ignáccal, Pesti Valival, Kolics Pállal a szentlászlói faműves festővel, Horváth Lászlóval, a csuhéfonás fortélyait tanító Budai Kingával, Kovácsevicsné Tóth Mariannal és még hosszan sorolhatnám a neveket, akik sokat tettek a járás oktatásügyének fellendítéséért. Ezért is pályáztam öt évvel ezelőtt a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói állására. Bár az akkori fenntartótól nem, de a középiskolában tanító kollégáktól bizalmat kaptam, ezt ma is köszönöm! Ez a bizalom késztetett újra pályázni, s az a szándék, hogy visszaadjak valamit abból az öt évtizednyi tapasztalatból, amit a közoktatás területén megéltem, megtanultam, s alkalmaztam. Azt szeretném, ha a szigetvári járásban, ahol kezdtem, itt és úgy fejezhetném be közalkalmazotti pályámat, hogy aktívan hozzájárulhassak az itt élő kis- és nagydiákok emberségének, tudásának gyarapodásához. Mert ők a legfontosabbak. Ahhoz szeretnék munkámmal hozzájárulni, hogy tudjanak hátrányos helyzetük ellenére előrébb jutni; hogy ne csupán a maguk, de közösségük javára is formálódjanak, nevelődjenek, tanuljanak. Azt elősegíteni, hogy majdan felnőve, megemberesedve, a járás pici falvaiban és a naggyá lett kisvárosban legyenek jó mesteremberek, orvosok, tanárok, művészek, a köz alkalmazottai, vállalkozók; közösségükért felelősen tevékenykedő, hazájukat szerető és egymást elfogadó polgárok. A szakmai megfontolás A vezetői tevékenységet alkotó tevékenységnek tekintem, amelynek eredményes megoldásához megfelelő személyes képességekre van szükség. A vezetés tartalmát az intézmény előtt álló célok tudatos felismerése, elemzése és értékelése, tagjai tevékenységének motiválása, ösztönzése, illetve összehangolása, szervezése jelenti. Szeretném az elbírálásra, minősítésre, az együttgondolkodásra feljogosított testületek, kollégák, szülők, diákok, a nevelő-oktatómunkát segítő valamennyi munkatárs számára megjeleníteni vezetői elképzeléseimet. Szeretném bemutatni a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola (továbbiakban: Zrínyi) értékteremtő, értékmegőrző munkáját, azt az utat és célt, amely tovább erősíti az intézmény helyét Baranya megye közoktatási intézményei között. A feladatot a munkatársak cselekvő támogatására építve oly módon szeretném megoldani, hogy az egyúttal a fenntartó javát is szolgálja. Figyelve a változó jogszabályi környezet és az iskolahasználók igényeire, pályázatomban a múlttal és a jelen helyzettel csak annyiban kívánok foglalkozni, amennyiben elemzésük a jövőben tanulságul szolgálhat. Konstruktivista pedagógiai felfogásom alapja a tolerancia, az empátia, a sportszerűség, az ésszerűség, az igazság tisztelete, az együttműködési készség, a humor. Szeretném a Zrínyi emberi és szakmai értékeit célirányos rendszerbe szervezni. Együttműködő közösségeit, kiegyensúlyozott, nyugodt, demokratikus légkörben, kiszámítható vezetői tevékenységgel, a feladat- és felelősség- 3

4 megosztás elvét érvényesítve irányítani. Szeretem a sikert, azt a sikert, amely a kollégáknak, az iskolával kapcsolatban álló partnereknek, a fenntartónak is érdeke, és ami csak velük együtt és értük születhet meg, közös akaratból, közös munkából. Legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy dolgunkat nyugodt, alkotó légkörben végezhessük. Hogy energiánkat arra fordítsuk, amiért vagyunk: A fenntartó által elvárt és az Alapító okiratban, SZMSZ-ben és Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatokra. A Zrínyinek arra kell törekednie, hogy egyaránt növelje mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges tanulóinak esélyeit. Cél, hogy az intézmény minél vonzóbb legyen a lehetséges iskolahasználók számára. Ennek érdekében is célszerű együttműködni a települési és a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatokkal, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulással, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetével, a Megyei Munkaügyi Központtal, a kamarákkal, helyi vállalkozókkal, üzemekkel, cégekkel. Vezetőként azt szeretném, hogy a Zrínyi a Köznevelési törvényben rögzített kötelező feladatellátását; hagyományait, szellemiségét, középtávú stratégiai tervét és a fenntartó elvárásait optimális mértékben teljesítse. A Zrínyi tiszteletre méltó hagyományokkal rendelkezik. Humánerőforrása, szellemi tőkéje és a pályázatoknak köszönhetően gyarapodó materiális javai további dinamikus fejlődést és szerepvállalást tesznek lehetővé. Pedagógiai alapvetés a konstruktivitás szellemében Konstruktívan vezetni annyit tesz, mint építeni, együttműködni, teremteni és emberekkel boldogulni. Jelenti a szó szerinti építkezést, az élhető környezet létrehozását, földből, fából, kőből és az ember alkotta anyagokból, egyúttal az emberi kapcsolatok hálózatának fejlesztését és pozitív szemléletű működtetését, valamint egy intézmény/iskola igazgatását a konstruktivista pedagógia szellemében, a meglévő tudásbázisra és hagyományokra építve, ugyanakkor a legmodernebb pszichológiai és neveléstudományi kutatási tapasztalatokat felhasználva, hosszú távú eredményekre számítva. Mindeközben pedig benne foglaltatik a kifejezésben egy értékekkel és élményekkel teli, motiváló szervezeti atmoszféra fejlődésének segítése, amelyben a résztvevők szeretnek élni, és büszkék rá, hogy a pulzáló, befelé és kifelé irányuló, dinamikus folyamatoknak részesei lehetnek. Röviden összefoglalva, ezeket a célokat kívánom elérni, illetve ennek a folyamatnak a megvalósulását elősegíteni a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola valamennyi tagintézményében. Az évről évre csökkenő osztály- és gyerek-létszám átgondoltabb munkaerő-gazdálkodást kíván meg az intézmény vezetőségétől. Ennek a folyamatnak a humánus kezelése csak úgy lehetséges, ha az intézményvezető elősegíti az együttműködésre épülő kommunikációs hálózat akadálymentesítését, az átláthatóság minden irányú kiterjesztését. Egyúttal meg kell teremteni a Közösség által elfogadott és a valódi értékeket differenciáltan megmutató minőségirányítási rendszer alkalmazási feltételeit a szervezet több szintjén, a tanóra-értékeléstől a szervezeti diagnózisig, és ennek eredményeit következetesen érvényesíteni is kell. Ez a törekvés harmonizál a kormányzati elképzelésekkel is az ún. életpálya-modell törvényi alkalmazása vonatkozásában. Érdemes bekapcsolni a Zrínyit a Tehetségpontok országos rendszerébe is, amely jelentős pályázati források elérését teheti lehetővé, egyúttal erősítve a hálózatos együttműködés tapasztalatát és fokozva a tanulási motivációs szintet a diákok körében. A XXI. századi iskolákban ma már nem lehet a hagyományos módon eredményesen nevelni-oktatni. Az úgynevezett Y és Z generáció más módszereket, tanári attitűdöt kíván. Nem mindegy, hogy a tanítástanulás folyamatában milyen fokú az élményszint, mennyi az öröm, szembeállítva az unalom, a szorongás és az apátia-faktorokkal. Pedagógiai hitvallásomat talán abba a néhány szóba is bele lehet sűríteni, amely a legutóbbi Nevelésügyi Kongresszus zárszavában is elhangzott, mi szerint a jól működő iskolához jó tanárok kellenek, akik értenek a szakmájukhoz, jól tudnak tanítani, rendet és fegyelmet tartanak az órájukon és szeretik a gyerekeket. Elsősorban ezeket a szempontokat szeretném továbbra is érvényesíteni a saját óráimon és az iskolavezetői munkában is. Nem szeretnék mindenható szakembernek látszani. Jobban szeretném, ha tanácsadónak tekintenének. A kollégák minden egyes kreatív megmozdulását értékelni szeretném. Szeretném, ha vezetői tevékenységem mindig olyan formában jelenne meg, amely teret ad a tanárok, illetve más dolgozók és a tanulók számára is a lényeges személyes megnyilvánulásoknak, és távol tartja a közösség tagjait az életidegen irányítási szituációktól. Konstruktív vezetői céljaim megvalósításának legfontosabb eszköze a speciális kommunikációs technika. 4

5 Helyzetelemzés Az iskola alaptevékenysége és céljai A jelent és a jövőt meghatározó múlt. Szigetvár Város Önkormányzat 2000 augusztusában határozott az 509.sz. Török Bálint Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium összevonásáról. Ezt követően, 2009-től kezdve a Középiskola és további nyolc általános iskola (Tinódi, Istvánffy, Konrád Ignác, Nagypeterd, Nagydobsza, Mozsgó, Szentlászló, Somogyapáti) óvodákkal és bölcsődékkel együtt a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. A Társuláshoz csatlakozott még Almamellék- Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium, valamint Dencsháza-Hobol Általános Iskola. Jogszabályi változás következtében 2013 januárjától az állam vette át az általános és középiskolák szakmai irányítását. Az intézmények fenntartásáról kivétel nélkül a gimnázium kivételével (Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás) a Klebersberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik. Szigetvár Város Önkormányzata működteti a város két általános iskoláját, valamint a Zrínyi gimnáziumi tagozatát; a többi intézmény esetében a működtetést is a KLIK végzi. ADDOP-3.1.2/2F-2f A Szigetvári Kistérség oktatási központjának / hálózatának kialakítása és fejlesztése nyertes pályázat alapján 2009-től 12 intézményegységből álló összevont, többcélú közoktatási feladatokat ellátó intézmény jött létre. Az intézmény további sorsát, illetve a jelenlegi struktúra kötelezettségének fenntartását egyéb elnyert pályázatok is meghatározzák (TÁMOP / Oktatás tartalmi fejlesztése a Szigetvári Kistérségben, TIOP / A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Közoktatási Intézmények informatikai, infrastruktúra fejlesztése, a pedagógiai-módszertani reform tükrében stb. Itt jegyzem meg, hogy tól a szakképzés, mivel a DDOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítési kötelezettségének fenntartási ideje lejár, a következő tanévtől induló szakképzési centrumhoz kerül! Az intézmény jóváhagyott pedagógiai, szakmai programja gyermekközpontú, célkitűzése, hogy az iskolafokozat tanulóit segítsék szociokulturális hátrányaik leküzdésében, és eljuttassák (az iskolafokozatnak megfelelően) az általános iskolai bizonyítvány megszerzéséig, az érettségi, illetve szakmai vizsgáig, valamint az arra alkalmas, a tanárokkal partnerként együttműködő diákokat felkészítse a továbbtanulásra. Nevelőmunkájuk lényege a nyitottság, a tolerancia, a kreativitás és az önképzés igényének felkeltése. A Szigetvári tankerület 12 általános iskolai feladatellátásai hellyel rendelkezik. A tanulólétszám 100 %-a a KLIK által fenntartott intézményekbe jár. A tankerületben a tanévben a tanulók száma 2062 fő, az osztályok száma 116. Az Nkt. szerinti maximális osztálylétszámmal (27) 77, az átlaglétszámmal (23) számolva 90 osztály szervezésére lenne szükség. Általános iskolás tanulók száma - szigetvári járás Tanév Összes kapacitás Tanulók száma Osztályok száma/max. 76,37 74,96 73,56 73,11 72,33 69,63 106,56 Osztályok száma/átlag 89, ,35 85,83 84,91 81,74 125,09 5

6 Általános iskolás tanulók száma iskolánként a szigetvári járásban Település Kapacitás 2012/ / / /2016 Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály létszám osztály Almamellék Dencsháza Hobol Kétújfalu Mozsgó Nagydobsza Nagypeterd Rózsafa Somogyapáti Somogyhárságy Szentlászló Szigetvár A táblázat osztály számai a tankerületi összes tanulólétszámból számított adatok, a tényleges csoportszervezés ettől a kisebb települések feladat-ellátási helyei miatt eltérhetnek. Mégis érdemes összevetni a modell számokat az osztályok indításának engedélyezése előtt a valós számokkal, hogy tervezni lehessen a jogszerű működtetést. Annál is inkább, mert a kistelepüléseken mindenképp figyelembe veendő az Nkt szeptember 1. napjától hatályos 89. (1) bekezdése alapján, hogy ahol legalább nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, gondoskodni kell arról, hogy helyben működjék egy alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. Erre, és a gazdaságos működtetésre figyelemmel célszerű lenne a kistelepüléseken összevont osztályok kialakítása. A KLIK által fenntartott feladat-ellátási helyek kihasználtsága a tankerületben 69,46 %-os. 70%-os kihasználtság alatt működik a dencsházai, hoboli, mozsgói, nagypeterdi, rózsafai és somogyhárságyi feladat-ellátási hely. A demográfiai mutatók és a rendelkezésre álló kapacitás ismeretében középtávon kevesebb tanulócsoport indítása szükséges, melyek számára az infrastruktúra a jelen adatok szerint biztosított, illetve javasolt összevont osztályok létesítése. A tankerületben, a felső tagozatban az osztályok létszáma nem éri el az Nkt. által előírt minimumot az alábbi településeken: Dencsháza, Hobol, Mozsgó, Somogyhárságy. Átszervezés esetén szükséges megvizsgálni és megszervezni a tanulók szállításának lehetőségét a kötelező felvételt biztosító iskolába. Ugyanakkor az is figyelembe kell venni, hogy a tankerületben 1870 tanuló (több mint 90 %!) vesz részt nemzetiségi oktatásban, így nyolc fővel is törvényesen működnek az osztályok! Infrastruktúra A működtetői feladatokat a Szigetvári járásban Szigetvár város települési önkormányzata megtartotta. A többi településen a működtetői és fenntartói feladatokat a KLIK látja el. A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges tornateremmel vagy tornaszobával mindegyik feladat-ellátási hely rendelkezik, tornaterem 6 feladat-ellátási helyen található. Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló tantermek száma az intézményekben működő osztálycsoportok foglalkoztatásához minden feladat-ellátási helyen adott. 6

7 Pedagógus adatok Az állami fenntartású intézményekben összesen 27 fő 55 évesnél idősebb pedagógus dolgozik, míg a 30 évesnél fiatalabb pedagógusok száma 21. A 2012/2013. tanévben az általános iskolai feladatellátási helyeken összesen 201 főállású pedagógus dolgozik. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma a KLIK által fenntartott intézményekben átlagosan 10,25. Az intézményrendszer átalakítása a főállású pedagógusok létszámát érinti. A pedagógusok létszámának tervezése a pedagógiai programok és a tanulócsoport-szám ismeretének birtokában tervezhető megbízhatóan. Középiskolai középtávú beiskolázási terv A demográfiai adatok ismeretében Baranya megyében prognosztizálható, hogy az elkövetkezendő években a középiskolát kezdő korosztály (10, 12 és 14 évesek) száma szignifikáns mértékben nem változik. A 2012/2013-as tanévben mintegy tanuló kezdte meg középiskolai tanulmányait a 9. osztályban. Az elkövetkező években kis eltérésekkel ez a szám fő körül fog stagnálni, de lesznek olyan évek, amikor mintegy középiskolás tanuló beiskolázását kell biztosítani. Középiskolás korúak létszámadatai a következő évtizedben szigetvári járás és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma és között születet tek száma A Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola középiskolai termeinek kihasználtsága 74,17%. A középiskolás korú tanulók várható létszámát tekintve az egyébként szakképzési feladatokat is ellátó állami gimnázium vélhetően minden évben el tud indítani egy gimnáziumi osztályt. A szigetvári járásban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás korú tanulók számának középtávú alakulását figyelembe véve a Dél - Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gimnáziumában feladatellátás jelenlegi kapacitásainak a szinten tartása indokolt. A Dél - Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Gimnáziuma kapcsán a fenntartónak biztosítania kell a mindennapos testnevelés megvalósításának infrastrukturális feltételeit. A demográfiai mutatók és a használatba vehető infrastruktúra ismeretében feladat-ellátási hely korszerűsítése indokolt. Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás A pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység nagymértékben befolyásolhatja a tanulói létszámok alakulását a különböző típusú középfokú oktatási intézmények között. Jelentős szerepet kell játszania a szakképzés presztízsének fokozásában, a szakképző intézményekben tanulók számának növelésében. Az intézménynek jelentős figyelmet kell fordítania a képzések gyakorlatban történő bemutatására (pályaválasztási napok, intézményi nyílt napok, bemutató napok). A pályaorientációs rendszer kialakítása és átgondolása is fontos feladat. A fenti változásoknak olyan eredményt kell hoznia, amely biztonságos, vonzó tanulási környezetet teremt, hogy a vonzáskörzetünkhöz tartozó 8. osztályos pályaválasztók az intézményünket részesítsék előnyben döntésük meghozatalakor. 7

8 Ahogy már említettem, a közel jövőben várható, hogy Baranya megyében is egy nagy szakképzési centrum jön létre. Kialakítása során a jelenlegi székhelyintézmények, így a Zrínyi is, az új szakképzési centrum tagintézményeiként vesznek részt a szakképzési feladatok ellátásában. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja értelmében azonosítani kell a konkrét munkaerő-piaci igény nélkül is szinten tartandó, valamint a megszüntetendő szakképzési kapacitásokat. E döntés meghozatala azonban nem lehetséges az MFKB szakképzés-fejlesztési koncepciójának ismerete nélkül. Jelenlegi jogszabályi környezet megköveteli az egy irányító szervezet alá tömörülést. Ez területi alapon tovább rétegezhető úgy, hogy egy tagintézményhez több feladat-ellátási hely tartozik. A 2014/2015. tanévben esetlegesen megvalósítandó szakmaszerkezeti változások meghatározásához jelenlegi adatok nem elegendőek. A 2014/2015. tanévre történő beiskolázás során a szakképesítésekre, illetve a létszámokra vonatkozó korrekciót az áprilisi beiratkozások ismeretében célszerű alkalmazni. Elsődleges szempontnak kell lennie annak, hogy szakképesítés csak az Nkt-ban meghatározott létszámkeret betartásával indítható. Ez azt jelenti, hogy az elméleti oktatásban szakiskolában minimum 16, maximum 28, szakközépiskolában minimum 26, maximum 34 fő vehet részt egy osztály keretében, a gyakorlati képzés csoportlétszáma mindkét intézménytípusban 8-12 fő lehet a számított létszám figyelembevételével. Az átjárhatóság és az adott szakképesítés magasabb szinten történő elsajátítása stratégiai irány miatt a szakiskolai és szakközépiskolai képzések egymásra épülése rendkívüli fontossággal bír. A szakközépiskolai képzés tehát egyrészt közvetlenül elérhető a nyolcadik osztályt végzettek számára, ugyanakkor továbbtanulási lehetőséget kell biztosítania a szakiskolát végzettek számára is. A megyei fejlesztési terv kiemeli, hogy az egészségügyi és szociális területen lévő munkaerőhiány miatt célszerűnek látszik az irányban történő beiratkozások ösztönzése. Szakiskolai képzés Dél-Zselic Zrínyi Miklós Szakiskola 317 tanulója 11 osztályban tanul. Az épület kapacitása még plusz 100 diák befogadására alkalmas. A 2013/2014. tanévben csak annyi átalakítás történhet a szakmaszerkezetben, amennyiben a képzés a feladatellátási-helyen nem biztosítható a Nktv. szerinti minimális létszám meghatározásából fakadóan. Amennyiben a tanulói létszám nem éri a minimális létszámot, az adott képzés nem indítható. Ez azonban csak a jelentkezők, illetve 9. évfolyamra beiratkozottak számának ismeretében foganatosítható. A 2014/2015-ös tanév tekintetében az MFKB által javasolt szakmaszerkezet figyelembevételével lehet tervezni az intézményi kapacitásokat. Ezen túlmenően, olyan képzések tervezése lehetséges, amelyek nagy biztonsággal képzési kapacitásokat kapnak. 8

9 Szakmai program A szakmai program kifejtése előtt célszerű összegezve láttatni az intézmény erősségeit, lehetőségeit, s rámutatni a lehetséges veszélyforrásokra, esetleges gyengeségeinkre. SWOT-analízis 1 Külső környezet Környezeti előnyök (lehetőségek) Külső fenyegetettségek (veszélyek) A kistérségi struktúra és erőforrásainak Versenyhelyzet kihasználása, a Központ jó megközelíthetősége Térségi és országos szakmai megbecsültség PR, imidzserősítés Jó kapcsolat a tagintézmények között a Kistérségi Társulással, Járási Hivatallal, a fenntartó Tankerülettel és munkatársaikkal, társintézményekkel, szülőkkel, diákokkal Nagypályázatok Belső környezet Jogszabályi környezet változása a szakképzés átalakítása, a szakképzési centrumhoz kerülése, a közös fenntartás kötelezettségének 2016-os megszűnése Kliensek leszakadása Sikertelen pályázás Erősségek Jól képzett, lelkiismeretes kollégák Nyitottság, egyedi, speciális programok Több lábon állás Erős pályázati kedv Gyengeségeink Gyenge motiválás Önbizalomhiány Rugalmatlanság Kollégák egyenetlen leterheltsége Az iskolai szervezet modellezése Iskolavezetői koncepcióm alapját az az iskolai szervezetet leíró többdimenziós modell képezi, amelyben a pedagógiai, illetve vezetési tudás jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a tanulás elősegítése, illetve a fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai élet szereplői közötti együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat. Ezeken kívül különös jelentőséget tulajdonítok az iskolai közérzet, a közösségfejlesztés, az iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének támogatását szolgáló szempontoknak. 1 SWOT: Strengths: erősségek; Weaknesses: gyengeségek; Opportunities: lehetőségek; Threats: veszélyek 9

10 Az iskolai vezetési folyamat összetevői Intézményvezetőként társadalmilag elfogadott megjelenéssel és elvekkel példát kell mutatnom az iskolai szervezet minden résztvevőjének, magatartásomnak összhangban kell lennie a pedagógusilletve iskolavezetői szerepemre irányuló társadalmi-kulturális elvárásokkal. Tisztában vagyok vele, hogy életmódomnak, viselkedésemnek, kommunikációmnak egységet kell mutatnia az intézmény nyilvánosság előtt képviselt pedagógiai arculatával, szellemiségével, szakmai és szervezeti kultúrájával, a tanárokkal közösen megalkotott és elfogadott pedagógiai programunkkal. Vezetői módszereimnek alkalmazkodniuk kell az iskola közössége által elfogadott tervekhez, jövőképekhez, egyúttal a fenntartói keretszabályokhoz. Intézményvezetői munkámnak a jogszerűség betartását és betartatását kell szolgálnia, tiszteletben tartva az országos, a helyi, a közösségekre és az egyénekre vonatkozó szabályokat egyaránt, érvényesítve ezt az elvet az iskola minden résztvevőjével kapcsolatban. Mindenkinek tiszteletben kell tartania az iskolában a gyermekek jogairól szóló nemzetközi és hazai egyezményeket, jogszabályokat, be kell tartania a szakmai szerepekre vonatkozó központi, helyi jogszabályokat, illetve rendelkezéseket, az egyes munkakörökre vonatkozó központi és intézményi munkaügyi szabályokat, a tanórai tevékenységet közvetlenül szabályozó, a fenntartó és a tantestület által legitimált pedagógiai programot, illetve a helyi tantervet, valamint a minőségfejlesztésre vonatkozó szakmai és szervezeti követelményeket, be kell tartani az iskolahasználók teljes köre által legitimált SZMSZ-ben és házirendben rögzített jogokat és kötelezettségeket, közösen kell teljesítenünk az alapvető tanügyigazgatási kötelezettségeket, az iskolánknak meg kell felelnie a tanulóértékelésre, illetve vizsgáztatásra vonatkozó központi és helyi szabályozóknak. Intézményvezetői alapfeladatomnak tekintem egyúttal a pedagógiai munka hatékonyságának biztosítását. Gondoskodnom kell a tanárok és a tanulók motivációjának megteremtéséről és fenntartásáról, olyan szervezetfejlesztési eljárásokat választva, amelyek alkalmasak a hatékonyság optimalizálására. Ösztönöznöm kell a feladatorientált munkavégzést, alkalmas módszerekkel segítve a tanárok és a tanulók személyes teljesítőképességének kihasználását, az alkalmazott információtechnikai eszközökben rejlő teljesítménynövelő lehetőségeket. El szeretném érni, hogy az egyes feladatokra fordított idő és energia arányban álljon a végzett munka mennyiségével, a tanárok és a tanulók teljesítményében, kompetenciáiban megjelenő hozzáadott értékkel, az elért eredményekkel. Az iskolai motivációs struktúra Vezetői ars poeticám második dimenziójának alapját az iskola világának folyamatszerű megközelítése képezi. Ami a diákok szempontjából a tanulásközpontúságot, a megértésbeli folyamat alakulását, az a tanárok, illetve az iskolavezetés felől nézve a tanítási folyamatot, az innovációt, a változások menedzselését, a szervezetfejlesztést jelenti. Ennek a dimenziónak alapkritériuma, hogy világos irányokat határozzunk meg, hogy pontosítsuk azokat az értékeket, amelyek forrását és egyúttal célját képezhetik a gyakorlati folyamatoknak. Ezek tisztázása alkothatja majd a megújítandó Pedagógiai Program központi téziseit. Olyan intézményt szeretnék, amely a legtöbb hozzáadott értéket képes előteremteni egy együttműködő tanulási folyamatban. Ehhez mintául szolgálhat például az Istvánffy Miklós Általános Iskolában végzett munka. Az iskolai kommunikációs struktúra Korunk a kommunikációs forradalom időszaka. Ez minden téren befolyásolja az életünket, de míg az új eszközök kábító gyorsasággal árasztják el világunkat, közben jelentős elidegenedési tünetek mutatkoznak az emberi társadalomban, s ez az életérzés az iskolákban is jelen van, főleg, ahol sok gyerek tanul együtt nagy tömegben. Ennek az ellentmondásnak a feloldásához új kommunikációs, illetve konfliktuskezelési technikák alkalmazására van szükség, az egészen új eszközök megjelenése következtében új kapcsolatteremtési kultúrát kell megtanulnunk az adaptív alkalmazkodáshoz. S ez a tanárokra is igaz. Az internet és a mobiltelefon korában, főleg a fiatalok körében, terjed az a nézet, hogy a hagyományos tudásszerzési módokra egyáltalán nincs szükség, a fontos információk beszerezhetőek máshogy is. Az iskolának erre a kihívásra feltétlenül reagálnia kell. Ezért lesz 10

11 kulcsfontosságú pillére a sikeresen működő iskolának a fejlett kommunikációs kultúra, ahol megtapasztalható és gyakorolható a kooperativitás, fejlesztik az együttműködési készséget, a kommunikációs hálózatokat pedig jótékonyan hasznosítják. (Lásd ennek bővebb kifejtését Az iskolai kommunikációs struktúra fejlesztésének tervezése című részben!) Az iskolai élményvilág A gyakorlati tapasztalatokból és a tudományos kutatásokból következően ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy a fenti három dimenzió mellett nem hagyhatunk figyelmen kívül egy negyediket sem, amelyet tömören iskolai élményvilágnak nevezhetünk. Az iskolai életnek ez az aspektusa a közösségi élet színvonalával, a tanórai és iskolai pedagógiai, illetve szervezeti kultúra minőségével, az egyéni és közösségi teljességigény betöltésének fokával jellemezhető. Sajnos, tudjuk, hogy ebből a fajta minőségből komoly deficittel rendelkezünk a magyar iskolákban. Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani és iskolát vezetni is. Az informatikai forradalom korában van egy sebességi kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen kívül esik. Intenzív élményeket igényelnek a tanulók. Van egy mennyiségi kihívásunk: mindenki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi élményeket igényelnek a tanuló emberek. Van egy demokratikus kihívásunk: demokratikus légkört és szabad nyilvánosságot igényelnek a diákok is. Végül, van egy globális kihívásunk: mindenki versenyben van, ugyanakkor mindenki veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és közösségi felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, tanároktól és iskolavezetőktől. Ha ezekre a kihívásokra válaszolni akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra van szükség! Olyan metódusokra, amelyek életteli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási folyamatban résztvevőknek (Vekerdy, 2004). Olyan intézményt szeretnék vezetni, amelyben biztosított ez a lehetőség a benne élőknek. Tudatosan tervezett folyamatok révén, mégis nagymértékű önállóságot biztosító, csoportos tanulási szisztémák segítségével. Csak így lehet komoly mértékben fejleszteni a nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a közösségben átélt szinergikus együttműködés élményének következtében. Szükség van tehát az élménypedagógiára. Az élményben ugyanis azt a faktort ismerhetjük fel, amely nélkülözhetetlen a pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező változások eléréséhez. Az iskolai szervezetfejlesztés tervezete A szervezetfejlesztés tudománya sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Ennek a folyamatnak az egyik motorja az a kimutatható gazdasági érdek volt, amely nyilvánvalóvá tette, hogy a különböző szervezeti formákban dolgozó emberek jelentős teljesítménykülönbségeket produkálnak az adott szervezet kultúrájának színvonalától függően. Éppen ezért egyre tudatosabb szervezetfejlesztési eljárások kidolgozására támadt igény, ma már a nem profitorientált társadalmi szektorban is. Mindezekből következően a Zrínyi következő öt évében egy tudatosan irányított szervezetfejlesztési koncepciót szeretnék megvalósítani az iskolák szereplőivel együttműködve, a konstruktív kooperáció elvei mentén. Az iskolai szervezetet élő szervezetnek tekintem, amelynek változásai hasonlóan következnek be, mint a természetben. Az iskolai teljesítmények születése, mind a nevelés, mind az oktatás terén, jelentős mértékben a szervezeti kultúra minőségéből következik, és az ezért felelősséget vállalóktól, így a vezetéstől különösképpen függ. Az iskolai vezetési folyamat tervezése A szervezetfejlesztés folyamatának megvalósítása azonban csak fokozatosan lehetséges, ha elegendő mennyiségű és minőségű információ áll rendelkezésünkre, amelyek segítségével elkészíthetjük az iskolai élet különböző dimenzióival kapcsolatos terveinket. Az intézmény jelenlegi szervezeti felépítése megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzatban. A bevezetőben említett elvek alapján az együttműködés kultúrájának fejlesztésével kívánok elsősorban foglalkozni, s majdan az intézmény közösségeivel közösen kívánom kialakítani az új szervezeti struktúrát is, amelyben a fenntarthatóság, az ésszerűség és az életrevalóság elveinek kell kitüntetetten érvényesülniük. 11

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 Leőwey Klára Gimnázium Pécs Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK A. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 AZ

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 Leőwey Klára Gimnázium Pécs TARTALOMJEGYZÉK A. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 AZ INTÉZMÉNY NEVE,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leőwey

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Intézményvezetői pályázat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) intézményvezetői állására A pályázó neve beosztása : Fábián Zoltán : igazgatóhelyettes

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 2013. Pályázat A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 Pályázó: Fencz Györgyné 1163 Budapest, Margit utca 35. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011.

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011. PÁLYÁZAT A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS Pályázati azonosító: 46778/2011. Tartalomjegyzék Szakmai önéletrajz...2 Nyilatkozat...4

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pályázat. Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Pályázat Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Odrobina Zoltán igazgató helyettes VKI - Mezőszél Utcai

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázó neve: Péter István József

PÁLYÁZAT. a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázó neve: Péter István József PÁLYÁZAT a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Pályázó neve: Péter István József Emberi Erőforrások Minisztere KLlK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója:

BEVEZETÉS. Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója: 1 BEVEZETÉS Az iskola hivatalos elnevezése: Zrínyi Miklós Gimnázium Az iskola címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. Az iskola fenntartója: KIK Az iskola működtetője: Budapest Főváros Önkormányzata Az iskola

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Kistelek 2008 Pályázó: Csányi József Kistelek, Petőfi u. 9. BEVEZETÉS Napjaink társadalmi

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben