Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-020, FAX: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye."

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/22-8/2008. ELİTERJ ESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének február 21-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Elıadó: Talabér Márta, a megyei közgyőlés alelnöke Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Erdélyi Gézáné szociális szakreferens Az elıterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 273/2003. (XI. 11.) határozatával elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amely megyei szinten teljes körő áttekintést ad a szociális szolgáltatásokról. Ez az ágazati stratégiai jellegő koncepció a megye egészére kiterjedıen feltárta a szociális szolgáltatások helyzetét. A szolgáltatástervezési koncepció több dokumentumot jelentett, mivel a koncepciót megelızıen már elkészült a Veszprém Megyei Önkormányzat évi rövidtávú feladatterve, a saját fenntartású intézmények vonatkozásában pedig a évekre vonatkozó rekonstrukciós program, ezen kívül a gazdasági programban is találkozhatunk az intézmények tárgyi és személyi feltételeinek javítására tett intézkedési javaslatokkal. A megyei szolgáltatástervezési koncepció célja az volt, hogy Veszprém megyében a szociális szolgáltatások olyan rendszere jöjjön létre, amely a szolgáltatók kölcsönösen hasznos együttmőködésén nyugszik, összehangoltan, koordináltan mőködik. A minıségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll, ami bizonyíték arra, hogy azok egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak a rászorulók számára, a szolgáltatások széles körben hozzáférhetıek. A koncepció alapvetı szándéka, hogy a megye egészére vonatkozóan ismertesse az igénybe vehetı szociális szolgáltatásokat, rámutasson a hiányosságokra és meghatározza a fejlesztés irányait. Ezen elvárásoknak a feladatterv maradéktalanul eleget tett, hiszen a települési önkormányzatok számára is útmutatót, keretet adott a saját tervezetük elkészítéséhez. A koncepció határozatlan idıtartamú, de a szociális törvény kétévenkénti aktualizálását írja elı, ezáltal lehetıség nyílik a szolgáltatások területén bekövetkezett változások nyomon követésére, valamint az új ismeretek birtokában a jövıkép átformálására. Az eltelt idıszak egyik legmeghatározóbb eseménye az Európai Uniós csatlakozás volt, mely új követelményeket támasztott a szociális ágazatban is. A jogharmonizáció megtörtént a gyakorlatban és a szemléletben az új igényeknek való megfelelés hosszabb idıt vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy az Uniós csatlakozás a szociális szolgáltatások területét csak közvetetten, illetve áttételesen érinti. A felülvizsgálat során az anyag készítıi elsısorban az elmúlt két évben történt változásokat, a szociális törvény január 1-jét követı módosításainak az ellátórendszerre gyakorolt hatásait igyekeztek nyomon követni. Emellett az egyre erısödı kistérségi szerepvállalás következményeit is áttekintették, kellı figyelmet fordítva a kötelezıen ellátandó feladatok teljesítésének helyzetére. A koncepció felülvizsgálata idején a fejlesztési irányok meghatározásakor igyekeztek hasznosítani azokat az információkat, amelyeket a II. Nemzeti Fejlesztési Terv és a Regionális Operatív Program tartalmaz. A fejlesztés céljainak és forrásainak meghatározására a felülvizsgálatot végzı szakemberek nem vállalkoztak, mivel a gazdasági és törvényi változások rendkívül gyors ütemben követik egymást. Azokat a fejezeteket ahol számottevı változás nem következett be, vagy számszerő változás nincs, nem fogalmazták újra. Ennek megfelelıen ez a felülvizsgálat a korábbi alapkoncepcióval együtt értelmezendı, együtt használható, illetve az eltéréseknél a felülvizsgálat a mérvadó. A koncepció 2003-ban megfogalmazott fı célja nem változott, a középpontban továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása a szociális ellátórendszer valamennyi szereplıjétıl elvárja a maximális együttmőködést.

3 2 Tisztelt Közgyőlés! A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elıkészítı munkái során a koncepciót készítı szakemberek szembesültek azokkal a változásokkal, amelyek a megye demográfiai mutatóit illetıen, valamint a szociális ellátórendszerben bekövetkeztek. Áttekintve az ellátórendszerre vonatkozó jogszabályi hátteret, azzal a javaslattal éltek a fenntartó felé, miszerint egyúttal kerüljön átdolgozásra a Veszprém Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programja is. A támogatásra és személyes gondoskodásra szoruló fogyatékos személyek ellátása szempontjából, valamint a már többször említett lényeges jogszabályi változások következtében indokolt volt a felvetés és egyúttal megtörtént a fogyatékosügyi program aktualizálása is. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlıségük megalapozása, a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében alkotta meg az országgyőlés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvényt, mely január 1-jén lépett hatályba. A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlıségének, önálló életvitelének és a társadalomba való aktív részvételének biztosítása. A törvény végrehajtására az Országgyőlés december 10-én Országos Fogyatékosügyi Programot és március 24-én ezzel kapcsolatos intézkedési tervet fogadott el. Mindezeket a dokumentumokat figyelembe véve a Veszprém Megyei Önkormányzat számba vette azokat a stratégiai célokat, feladatokat, amelyek megyei szinten intézkedéseket kívánnak és ennek ismeretében, a fenntartásában mőködı intézmények vezetıinek bevonásával évben elkészítette a évekre vonatkozó fogyatékosügyi programját. A megyei program elsısorban a kötelezı feladatellátás körébe tartozó tartós bentlakásos intézmények tekintetében határoz meg feladatokat. A törvény idıközben több változtatáson esett át. Új szabályok kerültek kidolgozásra, mint például a fogyatékossági támogatásra való jogosultság feltételeinek meghatározása, vagy a fogyatékos személyeket megilletı jogok érvényesítése (akadálymentesítés). Ami mégis döntıen befolyásolta a Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékosügyi Programjának aktualizálását, az a 10/2006. (II. 16.) OGY határozat, amellyel a évekre vonatkozó új Országos Fogyatékosügyi Programot fogadott el a kormány. Ennek következtében idıszerővé vált a program áttekintése és a következı idıszakra vonatkozó középtávú feladatok meghatározása. A Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékosügyi Programjának célja, hogy a fogyatékosügyi törvényben és az országos programban foglaltaknak megfeleljen, megteremtve ezzel a fogyatékkal élı személyek esélyegyenlıségének, önrendelkezı képességének, önálló életvitelének, a társadalmi életben való aktív részvételének lehetıségét. Tisztelt Közgyőlés! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény 92. (7)-(8) bekezdései rögzítik, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzatoknak, illetve a megyei önkormányzatnak kivel, továbbá mely szervezetekkel kell az elfogadást megelızıen véleményeztetni. A fogyatékosügyi program véleményeztetésére nincsen elıírás, azonban a szolgáltatástervezési koncepcióhoz hasonlóan

4 3 az arra vonatkozóan elıírt véleményezést alapul véve, indokolt az erre a programra vonatkozó vélemények megismerése, és lehetıség szerint a program véglegezésekor történı figyelembevétele. Az elıterjesztés mellékletét képezı két dokumentum elıkészítése mögött komoly szakmai munka áll, ezért addig is, amíg a véleményezési folyamatot lebonyolítjuk, javasolom ezen anyagok közgyőlési megtárgyalását, és elsı olvasatként történı jóváhagyásukat. Kérem a megyei közgyőlést, hogy fentiek alapján tárgyalja meg az elıterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. /2008. (II. 21.) MÖK határozat 1. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elsı olvasatként elfogadja a 273/2003. (XI. 11.) határozatával elfogadott Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát. Határidı: azonnal Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke b) A megyei közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elsı olvasatként elfogadott felülvizsgálatát küldje meg véleményezésre a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı szociális intézmények vezetıinek, a megyei cigány és német kisebbségi önkormányzatnak, továbbá a Szociálpolitikai Tanács országos szervének, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat mőködési területén lévı, szolgáltatástervezési koncepciót készítı települési önkormányzatoknak, és szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulásoknak. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 2. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elsı olvasatként elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját. Határidı: azonnal Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke b) A megyei közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat elsı olvasatként elfogadott, évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját küldje meg véleményezésre a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek bentlakásos ellátásáról gondoskodó szociális intézmények vezetıinek, a megyei cigány és német kisebbségi önkormányzatnak, az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak, az Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítık Országos Érdekvédelmi Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetének, továbbá a Veszprém megyében található városi önkormányzatoknak, valamint a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda részére. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke

5 4 3. A megyei közgyőlés felkéri a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatában, illetve a évekre vonatkozó megyei fogyatékosügyi program elkészítésében részt vevı szakembereket, hogy az elsı olvasatként elfogadott dokumentumokra vonatkozóan beérkezı érdemi vélemények figyelembevételével egészítsék ki, illetve pontosítsák a két koncepciót, és a végleges dokumentumokat terjesszék be közgyőlési jóváhagyásra. Határidı: április 17. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Veszprém, január 31. Talabér Márta s. k. a megyei közgyőlés alelnöke

6 Kiegészített és pontosított egyeztetési változat! A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2008 Készítették: Elek Józsefné Forsthoffer Erzsébet Erdélyi Gézáné

7 Tartalomjegyzék I. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának indokoltsága 1. oldal II. Törvényi szabályozottság, jogszabályi háttér a hatályos módosítások tükrében 1. oldal III. Veszprém megye demográfiai, településszerkezeti és foglalkoztatási jellemzıinek alakulása 3. oldal IV. Veszprém megye szociális ellátórendszerének áttekintése IV. I. Szociális alapszolgáltatások IV. I. 1. Étkeztetés, házi segítségnyújtás IV. I. 2. Családsegítés IV. I. 3. Falugondnoki szolgálat IV. I. 4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás IV. I. 5. Támogató szolgáltatás IV. I. 6. Közösségi ellátások IV. I. 7. Utcai szociális munka IV. I. 8. Nappali ellátások IV. II. Szakosított ellátások IV. II. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények IV. II. 2. Rehabilitációs intézmények IV. II. 3. Lakóotthonok IV. II. 4. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 7. oldal 7. oldal 7. oldal 9. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 14. oldal 17. oldal 17. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal V. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények fıbb jellemzıi 23. oldal VI. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények fejlesztésére vonatkozó évben meghatározott Operatív Program áttekintése 26. oldal VII. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézményi struktúra átalakításának lehetséges irányai 29. oldal

8 I. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának indokoltsága A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 11-én fogadta el a megye évekre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, ezt követıen február 19-én az abban foglaltak végrehajtását tartalmazó operatív programot, aminek aktualizálása 2006-ban ismételten megtörtént. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezése értelmében a szolgáltatástervezési koncepciót 2 évenként felül kell vizsgálni. A törvény az érintett önkormányzatok, így a megyei önkormányzat számára is a dokumentum készítésével azt a fontos szakmapolitikai célt tőzte ki, hogy a koncepciókészítési kötelezettség révén komplex módon megismerhetıvé, áttekinthetıvé, illetıleg a késıbbiek során kontrollálhatóvá váljon az abban rögzített megyében történı feladatellátás megvalósítása, továbbá a fejlesztési irányok koncepció szintjén történı meghatározásával kijelölésre kerüljenek azok az irányok, illetve konkrét célok, melyek a saját fenntartású intézményrendszer fejlesztése, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében kívánatosak. Az alapkoncepció készítését követı idıszakban a megye teljes szociális ellátórendszerét érintıen tapasztalhatók változások a szolgáltatások számarányát, struktúráját illetıen, melyek egyrészt a települési önkormányzatok törvényileg szabályozott feladat ellátási kötelezettségének való megfelelés, másrészt pedig az új szolgáltatási formák beépítésével, illetıleg a társulási formák létrehozásával jelentısen módosították a évben összegzett adatokat. Fentiek miatt, a megyei önkormányzat által elfogadott alapkoncepció felülvizsgálata nem mellızheti egyrészt azokat a jogszabályi változásokat, melyek az ellátási kötelezettség definiálásával a települések számára határozzák meg a kötelezıen biztosítandó szolgáltatási formákat, másrészt Veszprém megye szociális ellátórendszerének struktúrájában idıközben bekövetkezett változások elemzését sem, miután a településeken nyújtott és a lakókörnyezetben hozzáférhetı ellátások megléte, vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı bentlakásos intézményekre igényt tartók számának alakulását, összességében az ellátásokra vonatkozó igények mértékét. II. Törvényi szabályozottság, jogszabályi háttér a hatályos módosítások tükrében A megye szociális ellátórendszerének egészét lényegesen és alapvetıen befolyásolja az Sztv. kötelezı feladatellátást meghatározó rendelkezése, amely kimondja, hogy a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. Mindezeken túl konkrétan nevesíti azt is - a település állandó lakosságszámának függvényében -, hogy mely szociális szolgáltatások ellátása a települési önkormányzatok, a megyei jogú város és a megyei, fıvárosi önkormányzatok feladata az egyes szolgáltatások mőködtetése, illetve az azokhoz való hozzájutás biztosítása tekintetében.

9 8 Az alapkoncepció készítését követıen az elızıekben említett kötelezettség több szolgáltatási forma vonatkozásában módosult, emiatt indokoltnak tartjuk a reális helyzetkép megítélése szempontjából a hatályos rendelkezés tükrében megvizsgálni a megye aktuális ellátórendszerét, valamint az önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségének változását. A szociális törvény a korábbi szociális alapellátásokat, és a nappali ellátást nyújtó intézményeket január 1-jétıl kezdıdıen egységesen szociális alapszolgáltatások elnevezés alatt kezeli. A szociális alapszolgáltatások a következık: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, közösségi szolgáltatás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás Szakosított ellátási formák: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények - Idısek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona Rehabilitációs intézmények - Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Idıskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, bázis-szállás Lakóotthonok - Fogyatékos személyek lakóotthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, szenvedélybetegek lakóotthona Az ellátási formák átstrukturálása mellett január 1-jétıl módosult az önkormányzatok kötelezı feladatainak köre is: A települési önkormányzatok feladatai a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában Minden települési önkormányzatnak biztosítania kell az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint a szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférést. Az a települési önkormányzat, melyiknek területén 2000 fınél több állandó lakos él az étkeztetésen és a házi segítségnyújtáson kívül családsegítést, Az a települési önkormányzat, melynek területén 3000 fınél több állandó lakos él az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson és családsegítésen kívül az idısek nappali ellátását, Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén fınél több állandó lakosú településen, a fenti szolgáltatásokon kívül a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, az idısek nappali ellátásán kívül a fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a nappali melegedıt, valamint december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátást, Az a települési önkormányzat, melyiknek területén fınél több állandó lakos él az elızı pontban említett szolgáltatásokon kívül átmeneti ellátást nyújtó ellátást, Az a települési önkormányzat, melyiknek területén fınél több állandó lakos él,

10 9 a biztosítandó alapszolgáltatások köre kiterjed az utcai szociális munka biztosítására is. Szakosított szociális szolgáltatások megszervezésére köteles önkormányzatok fınél több állandó lakosú település feladata az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás biztosítása, A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat kötelezettségei körébe tartozó feladatok közül az idısellátást, továbbá elızetes igényfelmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei és a fıvárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezésérıl, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szolgáltatások területi összehangolásáról, és a módszertani feladatok ellátásáról. Az ellátási kötelezettség meghatározásánál a jogi szabályozás módosításával figyelembe vételre került az önkormányzatok teherbíró-képessége, valamint a feladatok gazdaságosabb és hatékonyabb ellátása érdekében a szolgáltatások többcélú kistérségi társulásos formában történı mőködtetésének ösztönzése is. Tekintettel arra, hogy Veszprém megyét érintıen a Pápa-Csorna, a Pápa-Kisbér, illetve a Hajmáskér-Lepsény vasútvonalakon átmenetileg a személyszállítás szünetel, mindez hátrányosan érinti az ezen vasúti vonalakon csatlakozással érintett települések lakói számára mint az alapellátások, mind a szakellátó intézmények elérhetıségét. III. Veszprém megye demográfiai, településszerkezeti és foglalkoztatási jellemzıinek alakulása Demográfiai adottságok Veszprém megye lakónépessége a év végén a statisztikai adatok szerint fı volt, 9999 fıvel kevesebb, mint a évi koncepció készítésének idıszakában. A megye lakónépessége az ország lakónépességének 3,6 %-át teszi ki. A települések száma 217-re csökkent, aminek oka, hogy idıközben 6 település Gyır-Moson Sopron megyéhez csatlakozott. A statisztikai kistérségek száma továbbra is 9. A települések közül 14-re növekedett a városok száma, a községek száma 203. A települések megoszlása Veszprém megye kistérségei között (2006. év vége) Kistérség Település Város Lakónépesség az év végén Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Zirci Összesen: Forrás: Veszprém Megye Statisztikai évkönyve 2006.

11 10 A kistérségek közül a veszprémi kistérség 83 ezer lélekszámot meghaladó, itt él a megye lakónépességének több mint egyötöde (23 %). Van két nagyságrendileg ezt követı 60 ezer fı körüli lakónépességet számoló kistérség a pápai (17%) és az ajkai (16 %), ezt követi közel azonos lélekszámmal a várpalotai és a tapolcai 36 ezer fı feletti lakosságszámmal (10-10 %). 20 és 30 ezer közötti lélekszámú kistérség a balatonalmádi (7,7 %) és a balatonfüredi (6 %), valamint a zirci (5,9 %). A legalacsonyabb lakónépesség a sümegi kistérségben van, közel 16 ezer fı, ami a megye lakónépességének mindössze 4,4 %-a. A megye lakónépessége 2006-ban a 2002-es statisztikai adatokat figyelembe véve 9999 fıvel csökkent, ami az elızıekben is jelzett 6 település más megyéhez történı csatlakozásával, illetve az országosan is jellemzı népességcsökkenéssel magyarázható. Az egyes kistérségekben nem azonos a tendencia: vannak olyanok, ahol növekedés következett be az elmúlt éveket vizsgálva ( ), de vannak csökkenı létszámú kistérségek. Kilenc kistérségbıl kettıben emelkedett a lakónépesség-szám, egyik a balatonalmádi térség, ahol a növekedés 1,6 %-os. A másik a veszprémi kistérség, ahol 1,3 %-os volt e mutató növekedése. A további hét kistérségben ennek a mutatónak a változása negatív elıjelő. A lakónépesség évi változása év végéhez viszonyítva % - ban Ajkai - 4,4 % Balatonalmádi 1,6 % Balatonfüredi - 0,2 % Pápai - 3,3 % Sümegi - 3,2 % Tapolcai - 3,6 % Várpalotai - 2,6 % Veszprémi 1,3 % Zirci - 3,4 % Kistérségek összesen: - 1,9 % Forrás: Veszprém Megye Statisztikai évkönyve A megye népsőrősége 81fı /km 2 az országos átlagnál (108,2 fı/ km 2 ) lényegesen alacsonyabb. Ez a mutató mindössze a veszprémi (130,7 fı/km 2 ) és a várpalotai (137 fı/km 2 ) térségben magasabb az országos átlagnál. A fentiekben említett térségeken kívül a többi az országos átlagot nem éri el. Születés és halálozás trendjei Veszprém megyében az 1000 lakosra jutó élve születettek száma a 2002 és év közötti idıszakban nem változott, 9,1. A halandóság országos mutatója ezer lakosra vetítve 13,1, Veszprém megyében ugyanezen mérıszám 12,5 volt 2006-ban. Ez a tény az alacsonyabb halálozási mutatókkal rendelkezı megyék közé sorolja megyénket. Nemek szerinti megoszlás A megye lakónépességének nemek szerinti összetételét január 1-jén az országossal azonos adottságok jellemzik, némileg nagyobb a nık (51,6 %), mint a férfiak (48,4 %) aránya. Az elmúlt évek alatt e tekintetben változás nem tapasztalható.

12 11 A népesség korcsoportok szerinti megoszlása (2006. január 1.) A népesség korösszetétele január 1. Év Fı Kor % , , , , ,0 Összesen: Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve A 15. életév alatti életkorban lévık aránya a megyében 15 %. Foglalkoztatási szempontból adódóan aktívnak tekintett éves korosztály aránya 64 %, amely az országos átlagnál (63 %) 1 %-kal magasabb. Az idıskorú népesség aránya az országos átlaggal megegyezı. Az elmúlt években bekövetkezett demográfiai változásokról, valamint a jelenlegi demográfiai mutatókról elmondható, hogy általánosságban az országos tendenciákkal megegyezık, esetenként kedvezıbbek. Azonban itt is érvényesülnek a népesség összetételét hosszútávon kedvezıtlenül alakító ismert országos tendenciák, mint a lakosság természetes fogyása, a fiatalok számának csökkenése, a lakosság elöregedése. A szociális szolgáltatások tervezésénél, szervezésénél, mőködtetésénél rendkívüli jelentısége van egyrészt a települések lakónépesség szerinti megoszlásának, másrészt a településszerkezetnek. Település szerkezet (2006. év) Település lélekszáma (fı) Települések száma Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve Ugyancsak relevanciával bír a lakosság korcsoportonkénti megoszlása a kistérségek viszonylatában (pl.: kistérségekben az együttmőködés lehetısége). Szociális rászorultság szempontjából legjelentısebb csoportot a 60 év feletti korcsoport képezi. Kistérség A kistérségek életkorral összefüggı sajátosságai a 60 éves és idısebb népesség aránya alapján (2006. év) A 60 éves és idısebb népesség aránya az állandó népességbıl A 60 éves és idısebb népesség aránya az állandó népességbıl dec. 31. Növekedés %-a Ajkai 19,9 20,7 0,8 Balatonalmádi 21,4 23,1 1,7 Balatonfüredi 20,7 23,4 2,7 Pápai 21,2 21,5 0,3 Sümegi 20,1 20,6 0,5 Tapolcai 19,8 21,6 1,8 Várpalotai 18 19,1 1,1 Veszprémi 16,5 18,6 2,1 Zirci 20,2 20,6 0,4 Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve 2006.

13 12 Az állandó népességbıl 60 éves, vagy idısebb korcsoport arányának elemzésénél a év december 31. adatokat, illetve a év közötti tendenciákat vettük figyelembe. Fentiek alapján megállapítható, hogy a megyében élı 60 éves és idısebb népesség aránya alapján a korábbi tendenciákat is figyelembe véve lassú növekedés tapasztalható. Valamennyi kistérségben emelkedett ezen populáció aránya, az emelkedés 0,3-2,7 % közé esik. Kettı kistérségben, a várpalotaiban (19,1 %) és a veszprémiben (18,6 %) a korábbi évek emelkedı tendenciája ellenére ezen populáció reprezentációja 20% alatt van és alulmarad a megyei átlagnak (21 %). Három kistérségben ez az arány 20 % körüli: az ajkaiban 20,7 %, a sümegiben és a zirciben 20,6 %. Négy térségben pedig ez a mutató már 21 % fölé emelkedik: a balatonalmádiban 23,1 %, a balatonfürediben 23,4 %, a pápaiban 21,5 %, a tapolcaiban 21,6 %. Szociálpolitikai szempontból tehát a tervezéseknél kiemelkedı jelentıséggel bír az idıskorú népesség arányának növekedése, és az össznépességen belüli megoszlása. A fenti tendenciákat minden körülmények között szem elıtt kell tartani, mivel ezek alapján feszültségek keletkezhetnek a szociális ellátási hiány szempontjából. Mint azt már korábban tapasztalhattuk, Veszprém megye térségei kicsik, ezért a problémák felerısödve jelentkezhetnek, szemben a nagy lélekszámú térségekkel, ahol a feszültség oldására tett megoldásokra több lehetıség is kínálkozik. A megye foglalkoztatási helyzete A teljes népességen belül az aktív-inaktív korú népesség aránya az adott terület foglalkoztatási struktúrájával együtt nagymértékben meghatározza e terület gazdasági potenciálját. Az országos aktivitási arány 2006-ban 55 %-os volt. A Veszprém megyei ennél magasabb 57,1 %. A nyilvántartott álláskeresık aránya a megyeszékhely köré szervezıdött térségben a legalacsonyabb (4 %), s kedvezı a 180 napon túli álláskeresık aránya is (1,4 %). Itt a legmagasabb a személyi jövedelemadót fizetık száma (1000 lakosra 514 fı), a személyi jövedelemadó alapot képezı jövedelem ( ) és az állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó ( ). Így valamennyi mutató meghaladja a megyei átlagot. Kistérség Nyilvántartott álláskeresık Nyilvántartott álláskeresık aránya a munkavállalási korú állandó népességbıl (%-) A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresık aránya a munkavállalási korú állandó népességbıl (%) Ajkai 5,7 2,8 Balatonalmádi 5,0 1,5 Balatonfüredi 6,2 1,2 Pápai 6,1 2,7 Sümegi 9,1 3,9 Tapolcai 5,8 1,8 Várpalotai 6,1 3,0 Veszprémi 4,0 1,4 Zirci 4,9 2,1 Megye összesen: 5,5 2,2 Forrás: Veszprém megye statisztikai évkönyve 2006.

14 Adatgyőjtés, elemzés módszere 13 IV. Veszprém megye szociális ellátórendszerének áttekintése Az ellátórendszer teljes körő feltérképezésének elengedhetetlen feltételeként minden település jegyzıje, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények vezetıi számára adatlap került kiküldésre, melynek tartalma a kitöltést követıen alkalmas arra, hogy elemezhetıvé váljon a struktúra kiépítettsége és a szolgáltatások jellemzı adatai. Fenti adatkérésnek az önkormányzatok 93 %-a tett eleget, 14 település az ismételt megkeresést követıen sem szolgáltatott adatokat, így a módszertani intézmény adatbázisa, valamint a kistérségi társulásoktól kapott információk felhasználásával készült az alapszolgáltatások ellátási struktúrájának bemutatása. A szakosított ellátást nyújtó intézmények tekintetében közel megegyezı az adatszolgáltatás aránya, a 37 megkeresett intézménybıl 34 értékelhetı adatlap érkezett vissza. Az adatlapok szempontrendszere kiterjedt a település általános adatain túl a szolgáltatási formák konkrét meghatározására, a feladatellátás módjára, az alkalmazottak számára, szakképzettségére, az ellátotti kör jellemzı demográfiai mutatóira, az ellátottak számára, a férıhely kihasználtság mértékére, a várakozók számára, a jelenleg nem mőködı, de tervezett szolgáltatások formájára, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetére. Az adattartalmak összesítése, elemzése megtörtént, annak eredményét az alábbi fejezet tartalmazza. IV. I. Szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok hangsúlyozottan szerepelnek a szociális törvényben, ami azt a kiemelt szakmapolitikai célt tükrözi, hogy a szociálisan rászorulók elsıdlegesen saját otthonukban és megszokott lakókörnyezetükben kapjanak adekvát segítséget. Kiemelt jelentıséggel bír továbbá annak ösztönzése, hogy célzottabbá váljon a szolgáltatási rendszer mőködése, a területi lefedettség a jelenleginél nagyobb mértékő legyen, mindezzel a legelesettebbek esélyei javuljanak. IV. I. 1. Étkeztetés, házi segítségnyújtás Az étkeztetés keretében azoknak a rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést valamennyi településnek lélekszámtól függetlenül az Sztv. rendelkezése értelmében biztosítani kell. A 2003-ban készített alapkoncepcióban rögzítésre került, hogy a megye ellátórendszerét illetıen az alapszolgáltatások közül az étkeztetés biztosítását a változó lefedettség jellemezte, mely megállapítás sajnálatos módon évben is helytálló. A települések által közölt adatok elemzése alapján megállapítható, hogy étkeztetést 155 település biztosít, ami az összes település mindössze 71 %-át teszi ki. 48 településen, a települések 22 %-ában az ellátási kötelezettség fennállása ellenére a szolgáltatáshoz nem lehet hozzájutni. Fenti számok a valós

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. Helyzetkép... 5 II. 1. Általános jellemzők... 5

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készítette: PROPER Bt. és Fülöp Zoltán e.v. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 2. A kistérség

Részletesebben

Békési Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Békési Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Békési Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2007 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 I.1. Szociális jogok eszmetörténete 4 I.2. Célok, alapelvek, értékek 6 I.2.1. A szolgáltatás-tervezési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA (777/2008. (XII. 17.) számú képviselı-testületi határozat) RÁKOSPALOTA - PESTÚJHELY - ÚJPALOTA BUDAPEST FİVÁROS XV.

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2013-2015 Készítették: Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás Szerkesztette: Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr.

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006.

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006. T a r t a l o m : I. Bevezetés II. III. IV. A szolgáltatástervezési koncepció

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben