II.5. EGYÉB SZAKÁGI MUNKARÉSZ Örökségvédelmi hatástanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.5. EGYÉB SZAKÁGI MUNKARÉSZ Örökségvédelmi hatástanulmány"

Átírás

1 II.5. EGYÉB SZAKÁGI MUNKARÉSZ Örökségvédelmi hatástanulmány

2 ŰÁűSALMÁS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONűEPűIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK (Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletei) TELJES KÖR FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA Régészeti hatástanulmány

3 Tartalomjegyzék Földrajzi átteki tés... 3 Felszí fejlődés... 3 Felszí i fölta i képződ é yek... 3 Á rák... 6 Törté eti leírás... 9 A terület Árpád-kor előtti törté ete... 9 A település törté ete a ho foglalás korától a jele korig... 9 Településszerkezet változás az Árpád-kortól a jele korig Régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Térképe azo osított régészeti lelőhelyek Azo osítatla régészeti lelőhelyek Régészeti érdekű területek Á rák Hatásele zés szá ú Bá sal ás - Déli elkerülő út Tartalék lakóterület Sza adság ut a térségé e Gazdasági terület Käh y Gépgyártó Kft. ellett út korrek iója a Da ja i h ut á a a Vörös arty soro át Kereskedel i szolgáltató terület az. út déli oldalá Jogsza ályi kör yezet A kulturális örökség védel ével kapcsolatos tová i jogsza ályok jegyzéke A régészeti lelőhellyel éri tett területek típusai, ezen területeke követe dő eljárások Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely Régészeti érdekű terület, tová á valamely tevéke ység sorá árhol újo a észlelt régészeti lelőhely A régészeti feltárások egyes for áira vo atkozó külö leges előírások Me tő feltárás Pró afeltárás Megelőző feltárás Nagy eruházás eseté folytatott pró afeltárás és egelőző feltárás Előzetes régészeti doku e tá ió Az örökségvédel i írság Nyilatkozat

4 Földrajzi áttekintés Felszínfejlődés Bácsalmás Magyarország déli határához közel fekszik, Bács-Kiskun megyében, a Bácskai löszös síkság kistájon. A terület aljzatát DNy-ÉK-i irányú pászták (gránitok, polimetamorf képz dmények, paleozóos, mezozóos üledékek) alkotják. Ezen neogén (miocén és pliocén) vulkanitok, tengeri üledékek találhatók. Ezt egy pannon/pliocén üledékréteg fedi, amelynek vastagsága ő méter között váltakozik. Az üledékekre a pleisztocén id szakban folyóvízi hordalék rakódott. A tudomány még vitatja, hogy a Duna se mely id szaktól terítette hordalékát az Alföldre, egyik vélekedés szerint ez már a pliocénben megindult (3-4 millió év), más elképzelések szerint ez a pleisztocénben kezd dött (1,2-1,3 millió év). Az ( s)duna irányát a Dél-Alföldi süllyedék szabta meg, mely Szeged irányába lejt. A lerakódott üledékek (zömmel homok, valamint kavics) egy délkelet felé tölcsérszerűen kiszélesed mélyedést, ún. depressziót töltenek ki. A Würm id szakban létrejött a Kalocsa-mohácsi süllyedék. Innent l a Duna-Tiszaközének déli része egységesen fejl dött. Fels -pleniglaciálisban megindult a futóhomokmozgás, az ÉNy-i szelek nagy mennyiségű homokot terítettek szét az Alföldön. Ekkor jöttek létre a közepes (szélbarázda, garmada, maradékgerinc) és nagyméretű futóhomokformák (deflációs laposok, akkumulációs homokmez k). Mintegy 20 ezer éve megkezd dött a nagy területű löszképz dés. A Kés -glaciális, boreális fázisban lezajlott a második és harmadik futóhomokmozgási id szak. Ebb l már hiányoznak a nagyméretű formák, jellemz i a mély és rövid szélbarázdák. Az Atlantikus fázisban a futóhomok mozgása lecsökkent, majd a szubboreális fázisban le is állt. A 18. századtól a 19. századig többek között a túllegeltetés miatt - aztán ismét er teljes mozgás indult el. Mára a legeltetés nem okoz gondot, helyette a szántóföldi művelés lazítja fel a feltalajt, amelyet aztán id szakonként az er s szél újra mozgásba hoz. Felszíni föltani képződmények Az Alföld felszínét változatos felszíni képz dmények borítják. A Bácska lösszel fedett futóhomok-területein el fordulnak a szélbarázda felszínek különböz változatai: ovális alapú szélbarázdák, végükön parabolaalakú garmadával, egymással párhuzamos, keskeny szélbarázdák és hosszú, keskeny szélbarázdák. Az itt megtalálható szélbarázda- és garmadasorok hossza eléri a 1,ő 2 km hosszúságot is. 3

5 A kistáj a lösznek köszönhet en kitűn talaj miatt nagyrészt művelt, a f ként peremhelyzetű homokvidékeken nagy területeket borítanak a felhagyott sz l k helyén kialakult fajokban szegény parlagok és a telepített, f leg tájidegen fajokból álló erd k. A növényzetet alapjaiban a lösz és homok különböz arányú átmenetei határozzák meg. A szikes állóvizeket gyakran lecsapolták, üresen kongó medrükben ma általában szikes rét található. Az inváziós fert zöttség a behurcolt idegen fajok miatt különösen a homokvidékeken jelent s, megújuló képessége a vízi és sziki él helyeket leszámítva gyenge. A korábban leginkább meghatározó löszpusztarétek mára egy-két megmaradt legel n kívül az egykori szikes tavak partfalaira, keskeny peremekre szorultak vissza. Jellegzetes fajaik többek között szennyes ínfű Ajuga laxmannii, tavaszi hérics Adonis vernalis, pécsvidéki aszat Cirsium boujartii, buglyos zanót Chamaecytisus austriacus, vörösl buvákfű Bupleurum affine, karcsú orbáncfű Hypericum elegans, selymes boglárka Ranunculus illyricus. A gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanata shonossága vitatott, azonban 1992 óta szigorúan védett növénye a bácsalmás környéki tájnak. Az erd ssztyepprétek és a löszfalnövényzet jelenléte jellegzetes, de állományaik viszonylag fajszegények. shonos növényei közül a sztyeppcserjések (törpemandula Prunus tenella) szinte teljesen eltűntek. Az eredeti homoki vegetáció a 21. századra csaknem teljesen megsemmisült (érdes csüdfű Astragalus asper, tarka sáfrány Crocus reticulatus, egyhajúvirág Bulbocodium vernum). A szikesek állapota egy fokkal jobb, bennük sokszínű növényzetet találhatunk (kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum, csátés sás Carex divisa, sokvirágú habszegfű Silene multiflora, kisvirágú pozdor Scorzonera parviflora, fogas somkóró Melilotus dentatus, sziki pitypang Taraxacum bessarabicum). A nedvesebb területeken kékperjés láprét (mocsári n sz fű Epipactis palustris) fejl dött ki. Szakirodalom: Gyalog László: A földtani térképek jelkulcsa és rétegtani egységek rövid leírása (Bp, 1996) dr. Marosi S. Szerk.:, dr. Szilárd J., A dunai Alföld (Bp., 1967) Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Bp., 1963) Internetes források: Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldtani Tanszék, 4

6 MTA-ATK Talajtani Kutató Intézet, március 12. Méta, Az Alföld kistájainak növényzete, 201ő. március 10. 5

7 Ábrák Bácsalmás területének földtani térképe, MÁFI,

8 Bácsalmás területének talajtani térképe, Agrotopo alapján (http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo) 7

9 Bácsalmás területének talajérték térképe, Agrotopo alapján (http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo) 8

10 Történeti leírás A terület Árpád-kor előtti története Bácsalmás szűkebb környezete az ember megjelenése el tti id b l kevés nyomot ismerünk. Említésre méltó az az ősló koponya, amelyet Horváth Zoltán bácsalmási nyugdíjazott agronómus talált meg a közeli katymári löszfalban. T. Dobosi Viola 1966 és 1970 között a szomszédos Madarason, a téglavet ben tárt fel paleolit telepet. Belterületen, a Kossuth-parkban 1991-ben k kori leletek kerültek el. A település területén több helyen került el az bronzkori ember nyoma. A legnagyobb számban a Mátételki- Kígyós-patak menti dombokon, a belterületen áthaladó Kígyós-ér mentén, valamint a kunbajai úttól Ny-ra fekv, Mosztongai-tavaknál. Az iskolakertb l vaskori sírt ismerünk. A közelmúltban a Bartók Béla utcában került el közműfektetéskor skori telep nyoma. A terepbejárás és a régészeti megfigyelések alapján valószínű, hogy a Kígyós-ér belterületi szakasza menti sávban további skori nyomok fognak el kerüli. A római birodalom idején a környéken az iráni eredetű szarmaták jelennek meg.. A település keleti határában, a Fleckenstein-féle földön telepnyomot és temet t ismerünk. Ismerünk szarmata sírokat a Wicker Erika által kutatott Óalmás III. néven ismert rác temet b l is. Telepnyomok kerültek még el a Mátételki-Kígyós-patak partján, a belterület szomszédságában a Dobokai és Mélykúti útnál, a valamint a Mosztonga-major környékén. Avar temet t ismerünk a Toldi utca 13. alatti telek környékén, a Vörösmarty soron, a belterülett l keletre fekv, bácssz l si határhoz közeli Sz l k lel helyen. Avar telep van nyilvántartva a Dózsa Gy. u 29. alatti telken, a Mátételki-Kígyós-patak menti dombokon, továbbá a Szennyvíztelep körül ismert nagy kiterjedésű lel helyen. A település története a honfoglalás korától a jelenkorig A honfoglaláskor környékér l származó leleteket a település déli részén fekv Szennyvíztelep lel helyen találtunk 201Ő. évben. Honfoglaláskori temet t egyel re nem ismerünk a Bácsalmás területér l. A mai település területén két helyen ismerünk Árpád-kori templomot. Az egyik Óalmáson, a Mátételki-Kígyós-patak (Weidinger-csatorna) keleti partján, a patak fölé magasodó dombon állt. Sövény Mihály helytörténész szerint itt állhatott Almás falu el dje. A másik, eddig ismeretlen nevű templomos hely a kunbajai úttól keletre fekv Mosztonga II. nevű lel helyen fekszik. További árpád-kori telepnyomokat ismerünk a belterületr l (Toldy u. 13, Mélykúti 9

11 utca Kelet), a Mátételki-Kígyós-ágat kísér dombokon, valamint a települést l D-re, a kunbajai út mentén fekv Mosztongai-tavak környékén. Bácsalmás kés középkori, török el tti történetét fennmaradt források hiányában nem ismerjük. A falu neve is vitatott: egyes kutatók a Kígyós-patakról (a középkorban Aszó néven ismert Almás-patakról), mások a defterekben is fennmaradt Halmos névalak miatt a bácsalmási táj halmos jellegb l eredeztetik a nevét. Három középkori templomos helyet ismerünk a mai település területén, egyik a fent említett kunbajai úttól keletre fekv Mosztonga II. lel hely, a másik pedig a mai belterülett l ÉK-re, a mélykúti úttól D-re fekv Gradina lel hely, a harmadik pedig az Óalmási rác temet t l É-ra, a Kígyós keleti partján fekszik. A Dózsa-féle 1ő1Ő. évi parasztháború az egykori Bodrog megyét igen nagymértékben érintette. A mohácsi csata után kivonuló törökök pusztították Bácsalmás környékét. Nem sokkal kés bb, 1ő26. év novemberét l Cserni Jován szerb származású végvéri katona összefogta a Szabadka vidéki szerbeket és a környékbeli magyar településeket a következ év nyaráig pusztították. Néhány év viszonylagos nyugalom után 1ő29-ben a törökök és rác csapatok ismét betörtek a Duna-Tisza-közére és ekkor Akasztó, Kisk rös, Dunatetétlen, Soltszentimre környékéig nyomultak. Valószínű, hogy ekkoriban a magyar lakosság jelent s része a nagyobb környékbeli településekre Bajára, Zomborba (Czoborszentmihály), Szabadkára és Szegedre húzódott. 1őŐ1 után a település török fennhatóság alá került, közigazgatás tekintetében a Szegedi szandzsákhoz kapcsolták. A fennmaradt török források szerint 1ő70-ben lakossága teljesen már teljesen délvidéki származású volt. Bácsalmás Ny-i részén, a Kígyós nyugati oldalán, az óalmási homokbányában (Óalmás III. lel hely) ezen jövevények temet jét tárta fel Wicker Erika és K hegyi Mihály. A 1ő éves háború alatt az Almás környéki délszláv lakosság egy része valószínűleg elhagyja lakóhelyét. Fennmaradt két 1ő98. évi szerz dés, melyben a rácok, köztük Almás (a szerz désben Halimas) adófizetést és hűséget ígérnek Pálffy Miklós országbírónak. A török hódoltság második szakaszában jelent s változások történnek a környék életében. Annyit tudunk, hogy a 1ő. éves háború környékén a vidék védelmére megépül a bajai és a jánoshalmi párkány (palánkvár), és hogy az elkövetkez évtizedekben a lakosság száma ismét növekedésnek indul. 16ő0 körül a népesség száma eléri a 1ő éves háború el tti állapotot. A források szerint a vidék településeink ekkoriban jelennek meg a katolikus bunyevácok. A 10

12 következ három évtizedben aztán ismét csökkenni kezd, annyira, hogy 1679-ben már csak 3 háztartást írnak össze a településen re a lakosság száma ismét gyarapodik, 20 adózó háztartás tartanak nyilván. A 168Ő-1699 közötti felszabadító harcok eredményeként az egykori Bodrog vármegye településeinek nagy része ismét elnéptelenedik. Az évi összeírásban csupán a szomszédos Kunbaja és Mélykút jelenik meg. A Rákóczi-szabadságharc idején az egykori Bodrog vármegye területe ismét hadszíntérré vált. A harcok lecsillapodása után 1720-ban a megyegyűlésen már ő adófizet t tartottak számon ban 280 házaspár szerepel az érseki összeírásban, majd között 19ő német családdal növekedett a falu népessége. A helység 1808-ban mez városi jogot kapott. Egy évszázaddal kés bb, 1910-ben a lakosság megközelíti 11ő00 f t. Neve 1895-t l Bács- Almás, 190Ő után a ma is ismert Bácsalmás alak lett a hivatalos. A trianoni béke, majd a II. világháború utáni politikai helyzet miatt Bácsalmás a perifériára szorult. A környékbeli németeket kitelepítették, ezáltal egy másfél évszázados fejl dési szakasz tört meg. A település mára alig 6300 lakosú. Településszerkezet változás az Árpád-kortól a jelenkorig Az elmúlt fél évszázadban az ország számos pontján lezajlott kutatása alapján elmondható, hogy az Árpád-kori településszerkezetre nagyrészt a rendszertelenül elszórt, kisebb-nagyobb házcsoportokból álló kisebb falvak, tanyaszerű telepek a jellemz ek. Ez vonatkozik a bácskai táj településrendjére is. Bácsalmás határában ilyen szórt Árpád-kori településrendszerre utaló nyomok kerültek el a Szennyvíztelep, Mosztonga, Juliska major DK, Mosztonga-major, Mosztonga, Állami Gazdaság I. és II., Óalmás III., Kígyós-csatorna K-i és Ny 3. lel helyeken. A 13-1Ő. század fordulójától a településkép átalakult: megjelennek a zártabb, utcás és halmazos szerkezetű települések. Emellett az Alföld, tatárjárás alatt elnéptelenedett részein megjelentek a kunok szállásai, kés bb állandósuló falvai. A középkori Almás déli szomszédja, Kunbaja (Sövény Mihály szerint a Mosztonga II. lelőhely) is a kun szervezethez tartozott a kezdeti id kben. Bácsalmás mai külterületén három kés középkori település nyomait ismerjük. Egyik az óalmási részen, a Kígyós keleti partján, másik a mélykút felé vezet úton (ún. Gradina), harmadik pedig a mai belterülett l délre, a kunbajai úttól keletre (Mosztonga II.) található. Adattári forrásból egy Bécsben rzött évi kamarai térképr l ismerünk egy további, eddig meg nem határozott korú, településföldrajzi és történeti szempontból ismeretlen templomot és temet t. A lel hely a régi téglagyártól/rekultivált szeméttelept l nyugatra fekv magaslaton terül el. A korát egyel re nem lehetett meghatározni, mert csupán a temet 11

13 nyomait találtuk meg. Feltételezhet, hogy egy Árpád-kori, vagy egy kés középkori-kora újkori kápolna nyoma lehet. A török hódoltság korában a korábbi, magyar lakosság helyett a délvidéki eredetű, mobilisabb népesség, rácok-vlahok és egyéb délszláv népelemek jelentek meg Bácsalmás környékén. A török harcok után az egykori Bodrog vármegye hasonlóan több déli vármegyéhez feltehet en gyér lakosságú volt. A délszláv népesség a felszabadító harcok közeledtével délebbre húzódott vissza. A kicsi népsűrűség eredményeként a 18. század elejét l az évi török háborút követ években elindult egy bels vándorlási folyamat, melynek során a népesebb fels -magyarországi vármegyékb l nagyszámú szlovák és magyar telepes érkezett az alföldi területekre. Ezzel párhuzamosan katolikus délszlávok is települtek a környékre. Kés bb, ben hozzájuk csatlakoztak a kamarai betelepítés során idekerült német anyanyelvűek is. Temet jük a mai belterület keleti szélén fekszik; a Dugonics utcában, az Id sek Otthona el tti közművesítéskor néhány sírt bolygattak meg, melyekb l 18. századi leletek kerültek el. Az mai Bácsalmás a 18. század végére nyerte el a ma is ismert, egyenes utcákból álló, sakktáblás szerkezetét. A környék többi, kamarai telepítésű helysége rzi ugyanezen jellegzetességeket. A mai település határa jóval nagyobb volt a jelenleginél, Bácsalmáshoz tartozott ugyanis Radunity- és Perlekovity-puszta a sz l k területén, mely jelenleg Bácssz l s néven önálló község. Mindkett a birtokos családról kapta a nevét. A 19. század végén megépült a vasút, ami a környék és egyben Bácsalmás kés bbi fejl dését is nagyban meghatározta. A következ évtizedekben Damjanich utca és a Kígyós-ér között, valamint a Backnang utca és a Kígyós-ér közt fekv területeken, a vasútállomáshoz közel fekv területeken terjeszkedett a település. Ekkoriban jött létre a tanyahálózat a település keleti felén fekv homokvidéken. 19ő2-t l ez a rész kivált Almás területéb l, és létrejött Bácssz l s, mely kezdetben mintegy 3000 f nyi népességgel rendelkezett, mára azonban a Ő00 f t sem éri el. A település további fejl dését a II. világháború utáni kitelepítések és lakosságcserék befolyásolták. Bácsalmásról 19Ő6. május 1ő-én Őő8ő f t telepítettek ki Németországba. Szakirodalom: Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1ő70-ben (Dél-Alföldi Évszázadok 2Ő. Szeged, 2008) Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje (Bp., 1971) 12

14 Méri István: Beszámoló a Tiszalök - rázompusztai és Túrkeve - mórici ásatások eredményeir l. ArchÉrt79 (19ő2) Ő9 67. Rácz Tibor Ákos: Árpád-kori települések szerkezetének sajátosságai Pest megyében, In: Benk Elek Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010, Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969) Sövény Mihály dr. : Árpád-kori települések Bácsalmás területén és környékén. In: Bácsország 2006/1. (36.) p. Sövény Mihály dr. : Almás XVI. századi története, a hódoltság kezdete. In: Bácsország 2006/2. (37) p. Sövény Mihály dr. : A leépülés, Bácsalmás XVII. századi története. In: Bácsország 2006/Ő. (39.) p. Sövény Mihály dr. : Almás XVIII. századi történetérõl. A török utáni idõk, a falu újratelepülése, a meginduló fejlõdés. In: Bácsország 2008/3. (Ő6.) 9Ő 99. p. Sövény Mihály dr. : Almás XVIII. századi története. In: Bácsország 2009/2. (Ő9.) 1Ő 28. p. Szénásiné Harton Edit: Honismeret, helytörténeti kutatás Bácsalmáson, in: Bácsalmás Könyvek Ő., Budapest, Wicker Erika: Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában, Kecskemét Wicker Erika: Bácsalmás-Óalmás, Homokbánya századi temet je. In: Gerelyes Ibolya Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest 2002, 22ő 236. Wicker Erika: Észak-Bácska a hódoltság korában. Cumania 20 (200Ő) ő 111. Wicker Erika: Crkve, klisza, gradina, klostr. Középkori településeket jelz határrészek Bács- Bodrog vármegyében. Cumania 22 (2006) ő

15 Radonity és Perlekovity puszták (ma Bácsalmás K-i határrésze) MOL_S 11 No

16 Radonity puszta (ma Bácsalmás keleti határa) MOL S 11 No

17 Kunbaja praediumnak /Bács m./ a Latinovits, Guganovits és Antonovits családok 12 tagja közötti felosztását ábrázoló birtokmegosztási térképe MOL S 11 No

18 Perlekovity és Radunity-puszták elhelyezkedése a mai belterülethez képest az I. katonai felmérésre vetítve 17

19 Perlekovity és Radu ity-puszták elhelyezkedése a ai elterülethez képest a II. kato ai fel érésre vetítve 18

20 Perlekovity és Radu ity-puszták elhelyezkedése a ai elterülethez képest a III. kato ai fel érésre vetítve 19

21 Régészeti lelőhelyek és régészeti érdek területek Bácsalmás teljes területén módszeres régészeti topográfiai kutatás nem történt 201ő-ig. Alaposabb kutatás csupán beruházásokhoz kapcsolódóan, az érintett területek szűkebb környezetében történt meg. A Mátételki-Kígyós-ág vízrendezését megel z en 2009-ben Székely György vezetésével a mátételke-bácsalmási határtól déli irányban, bokodi út felé tartó Ő km-es szakasz lett feltérképezve. A település szennyvízberuházásához kapcsolódóan 2010-ben Parditka Györgyi, 2013-ban Wilhelm Gábor régész végzett bejárásokat. További értékes lel helyadatokkal szolgált az utóbbi években Horváth Zoltán nyugalmazott agronómus, valamint Sultis László bácsalmási származású régésztechnikus. A Kígyós vízrendezéséhez kapcsolódóan a Weidinger-csatorna K13. lel helynél Wilhelm Gábor végzett feltárást, melynek során a Kígyós medre egy keresztirányú árokkal lett megkutatva. Szintén ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan a Kígyós-csatorna K 9. lel helyen is történt kisebb méretű feltárás ban a település déli szélén, a Kígyós árterében fekv Szennyvíztelep lel helyen történt feltárás Wilhelm Gábor régész vezetésével. 201Ő-ben a belterületi szennyvízhálózat kiépítése során skori telepnyomok kerültek el a Bartók Béla úton. Régészeti szempontból nem, helytörténeti-néprajzi szempontból azonban fontos leletek kerültek el a Dugonics utcában, az id sek otthona el tt. Itt a szennyvízvezeték árka 18. század közepi-végi sírokat érintett. A leletanyag alapján valószínűleg a betelepített svábok els temetkezési helyér l lehet szó. Egyel re nem világos, hogy a Dugonics utca keleti házsora mögött ma is megtalálható, felhagyott katolikus temet milyen kapcsolatban van az általunk megtalálttal. A 18. és 19. századi térképek jól körülhatároltan a mai helyen ábrázolják a temet t. Az id sek otthona el tti utcaszakaszon egy útmenti keresztet jelölnek a 19. század eleji Bácsalmást ábrázoló térképen, amely esetleg egy rövidebb használt korai katolikus sváb temet jelölése lehet. Ezeken kívül csupán tervásatások és kisebb kutatások történtek Bácsalmáson. A település területén a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adattárában 6ő db térképi jelöléssel nyilvántartott és 2 db térképi jelölés nélküli, ún. azonosítatlan lel hely található. Az következ oldalakon a lel helyek leíró adatai olvashatók. 20

22 A mai Dugonics utca Id sek Otthona környékének részlete. A temet t l délnyugati irányban, a 83Ő. sz. telekt l keletre látható az általunk talált temet helyén álló útszéli kereszt Bácsalmás térképe, 19. század, Tolna Megyei Levéltár 21

23 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ Weidinger - csatorna, halmok Weidingercsatorna I. Weidingercsatorna II.,Kígyóspart Felke stei föld EOV (X) 0229/5, 0229/ / / /12, 0302/4, 0302/6, 0302/ EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás- Weidingeri-csatorna, halmok lelet e tése TIM Rég.Ad ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás- Weidinger- sator a I. lelet e tése TIM Rég.Ad ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás- Weidinger- sator a, Kígyóspart lelet e tés TIM Rég.Ad ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás- Felke stei föld lelet e tés TIM Rég.Ad ] Halo, szar ata, forrás: Bá sal ás-weidingericsatorna, halmok lelet e tése; Halo, épvá dorlás kor, forrás: ua. Te ető általá a, is eretle kor, forrás: Bá sal ás- Weidinger-csatorna I. lelet e tése Te plo, középkor, forrás: Bá sal ás-weidinger- sator a, Kígyóspart lelet e tés; Te ető általá a, középkor, forrás: ua.; Telep yo felszí i, késő középkor, forrás: ua. Te ető általá a, szar ata, forrás: Bá sal ás-felkenstein föld lelet e tés; Telep yo felszí i, szar ata, forrás: ua. Ásatás, )alotay Ele ér, Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, 22

24 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ Prikidanovics Luká s földje EOV (X) 0291/4, 0286, 0291/ Mosztonga I Szőlők 0463/9, 0467, 0468/5, 0466/2, 0466/12, EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás, Várteleki-rétek lelet e tése TIM Rég.Ad. - ; Bá sal ás, Prikida ovi s Luká s földjelelet e tés TIM Rég.Ad ; Jele tés helyszí i sze léről Bá sal ás-gradi a KÖH 600/1325/2004] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás, Moszto ga lelet e tés TIM RégAd: ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Jele tés a Bá sal ás-szőlők e előkerült leletről TIM Rég.Ad ] Te ető, középkor, forrás: Bá sal ás, Vár-teleki-rétek lelet e tése; Te plo általá a, középkor, forrás: ua.; Település általá a, középkor, forrás: ua.; Épület általá a, török kor, forrás: Bá sal ás, Prikida ovi s Luká s földje-lelet e tés Ére lelet, késő középkor, forrás: Bá sal ás, Moszto ga lelet e tés Te ető általá a, avar kor, forrás: Jele tés a Bá sal ás- Szőlők e előkerült leletről Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, ; Helyszí i sze le, Harkai Istvá, Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, Helyszí i sze le, Kőhegyi Mihály, 23

25 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ EOV (X) Mosztonga II. 0569, Óal ás I. 0151/34, 0151/33, 0151/32, 0151/ EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Jele tés terep ejárásról, helyszí i sze léről- Bá sal ás, LLTK/ / ; Ásatási doku e tá ió a Bá sal ás, Mosztonga II. [ /2000. KÖI ; Bá sal ási lelőhelyek jegyzéke a ajai úzeu adattárá a TJM Rég. Ad.. ; Négy évtized régészeti kutatásai Bá s-kisku egyé e -1989) [CUMANIA 12/1990, ]; Régészeti kutatások Bá s-kiskun egyé e -1971) [Cumania 1 (1972), 233- ; Jele tés Bá sal ás, Moszto ga helyszí elésről TIM Rég.Ad ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás- Óal ás lelt e tése TIM Rég.Ad ] Te ető, késő középkor, forrás: Jele tés terep ejárásról, helyszí i sze léről- Bá sal ás, ; Te plo általá a, késő középkor, forrás: ua.; Település általá a, késő középkor, forrás: ua.; Te ető, Árpád-kor, forrás: Jele tés Bá sal ás, Moszto ga helyszí elésről; Te plo, Árpád-kor, forrás: ua. Te ető, török kor, forrás: Bá sal ás-óal ás lelt e tése; Te plo, török kor, forrás: ua. Ásatás, V. Székely György, ; Helyszí i sze le, Kőhegyi Mihály, ; Helyszí i szemle, Sz. Wilhelm Gá or, Helyszí i sze le, )alotay Ele ér, 24

26 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ Óal ás III. 0188/3, 0188/6, 0188/9 EOV (X) EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység 25 Jele tés a Bá sal ás, Óal áso helyszí i sze léről /2000. KÖI Sze ; Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Ásatási doku e tá ió a Bá sal ás, Óal ás III., Homok á ya TIM Rég. Ad ; Bá sal ási lelőhelyek jegyzéke a ajai úzeu adattárá a TJM Rég. Ad.. ; Ásatási doku e tá ió a Bá sal ás, Óal ás NyTI- / ; Ásatási doku e tá ió a Bá sal ás, Óal ás ásatásról NyTI- / ; Négy évtized régészeti kutatásai Bá s- Kisku egyé e -1989) [CUMANIA 12/1990, ]; Jele tés Bá sal ás-óal ás lelet e tésről KJM Rég.Ad.. ; Jele tés Bá sal ás- Óal ás III. lelet e tésről KJM Rég.Ad... ; Bá sal ás- Óal ás II. lelet e tés RégFüz Ser I.. ; Jele tés Bá sal ás-óal ás III. helyszí i sze léről TIM Rég.Ad ]; Régészeti kutatások Bá s-kiskun egyé e -1971) [Cumania 1 (1972), 233- ; Feljegyzés helyszí i sze léről -61- /.KÖI Sze ; Jele tés helyszí i sze léről Bá sal ás, Óal ás III. [ /. KÖI ; Ásatási doku e tá ió a Bá sal ás, Óal ás, Ho ok á ya ásatásról [NyTI-4365/2003] Te plo, középkor, forrás: Jele tés Bá sal ás-óal ás III. lelet e tésről; Te ető, Árpád-kor, forrás: ua.; Település, késő középkor, forrás: ua.; Te ető, késő középkor, forrás: ua.; Te ető, újkor, forrás: ua.; Település, szar ata, forrás: Feljegyzés helyszí i sze léről; Te ető, kora újkor, forrás: ua.; Település, kora újkor, forrás: ua. Ásatás, Kőhegyi Mihály, ; Ásatás, Wicker Erika, 1993; Ásatás, Wi ker Erika, ; Ásatás, Wi ker Erika, ; Ásatás, Wicker Erika, 2003; Ásatás, Polgár )oltá, ; Ásatás, Polgár )oltá, ; Helyszí i sze le, Béres Mária - Wicker Erika, ; Helyszí i sze le, Béres Mária, 2000

27 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ Toldy utca Doboka 2638, 2565, 2637, 2625, 2624, 2635, 2636, /6, 0284/7, 0284/8 EOV (X) Petőfi Tsz 0313/18, 0313/ Mosztonga, Álla i Gazdaság I. 0568, 0531/ EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Jele tés Bá sal ási lelt e tésről TIM Rég.Ad. - ; Jele tés Bá sal ási lelet e tésrol TIM Rég.Ad ] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Jele tés a Bá sal ás, Do oka lelet ejele tésről NyTI-2457/2003] Jele tés helyszí i sze léről Bá sal ás-gradi a KÖH 600/1325/2004] Előzetes régészeti doku e tá ió, Bá sal ás - Országhatár közötti. jelű összekötő út, [LLTK/1868/2014]; Lelőhely ejele tő adatlapok terep ejárásról Bá sal ás, Kunbaja, Danvecse, Apostag lelőhelyke. KÖH / /. Te ető, avar kor, forrás: Jele tés Bá sal ási lelt e tésről; Ke e e, Árpád-kor, forrás: ua. Sír, is eretle kor, forrás: Jele tés a Bá sal ás, Do oka lelet ejele tésről Te ető, is eretle kor, forrás: Jele tés helyszí i sze léről Bá sal ás- Gradina) Telep yo felszí i, Árpádkor, forrás: Előzetes régészeti doku e tá ió, Bá sal ás - Országhatár közötti. jelű összekötő út, ; Telep yo felszí i, szar ata, forrás: Lelőhely ejele tő adatlapok terep ejárásról Bá sal ás, Kunbaja, Danvecse, Apostag lelőhelyke. Ásatás, )alotay Ele ér, Helyszí i sze le, Ismeretlen, 2002 Helyszí i sze le, Harkai Istvá, Terep ejárás, Wi ker Erika, 2005; Terep ejárás, Parditka György, ; Adatgyűjtés, Sz. Wilhel Gá or, 26

28 Térképen azonosított régészeti lelőhelyek Azo osító Sorszá Lelőhely év HRSZ Mosztonga, Álla i Gazdaság II. Mosztonga, Kígyós-csatorna Mosztongamajor EOV (X) /6, 0643/7, 0643/ EOV (Y) Szakanyag Jele ség Tevéke ység 27 Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Előzetes régészeti doku e tá ió, Bá sal ás - Országhatár közötti. jelű összekötő út, [LLTK/1868/2014]; Lelőhely ejele tő adatlapok terep ejárásról Bá sal ás, Kunbaja, Danvecse, Apostag lelőhelyke. KÖH / /. Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Bá sal ás és kör yéke. évi lelőhely ejele tések. KÖH 600/1131/2006.] Örökségvédel i hatásta ul á y, Bá sal ás településre dezési tervéhez,. KÖH / / ; Előzetes régészeti doku e tá ió, Bá sal ás - Országhatár közötti. jelű összekötő út, LLTK/ / ; Bá sal ás és kör yéke. évi lelőhely ejele tések. KÖH 600/1131/2006.] Telep yo felszí i, szarmata, forrás: Lelőhely ejele tő adatlapok terep ejárásról Bá sal ás, Kunbaja, Danvecse, Apostag lelőhelyke.; Telep yo felszí i, Árpád-kor, forrás: ua.; Telep yo felszí i, középkor, forrás: ua. Telep yo felszí i, szar ata, forrás: Bá sal ás és kör yéke. évi lelőhely ejele tések. Telep yo felszí i, rézkor, forrás: Előzetes régészeti doku e tá ió, Bá sal ás - Országhatár közötti. jelű összekötő út, ; Telep yo felszí i, ro zkor, forrás: ua.; Telep yo felszí i, Árpádkor, forrás: ua.; Telep yo felszí i, középkor, forrás: Bá sal ás és kör yéke. évi lelőhely ejele tések. Terep ejárás, Wi ker Erika, 2005; Adatgyűjtés, Sz. Wilhel Gá or, 2014 Adatgyűjtés, Sultis László, ; Helyszí i sze le, Sultis László, Terep ejárás, Parditka György, ; Adatgyűjtés, Sz. Wilhel Gá or, ; Helyszí i sze le, Sultis László, ; Helyszí i sze le, Sultis László, 005

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

2007. november egyeztetési anyag

2007. november egyeztetési anyag BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet Archeo-Art Bt. 2119 Pécel, Csíktarcsa u. 8. - E-mail:

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Nagyszentjános Településrendezési terv

Nagyszentjános Településrendezési terv Nagyszentjános Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Vágner Zsolt régész 2009. június 12. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Nagyszentjános település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges.

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges. 2. sz. melléklet AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A.) MŰEMLÉKEK, ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK törzsszám azonosító cím név védelem 1852 17433 1851 26961 8150 26962 9852 26963 30474 1851 5333 1852 5334 8150 5335

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 6 (1 2): 127 144. (2008) 127 TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN ZAGYVAI GERGELY Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezettudományi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. TARTALOMJEGYZÉK Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt.

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt. Darnózseli TRT Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Darnózseli település Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításához és a helyi

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Tárgy: İskori eredető kunhalom

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

polgármester városi főépítész Tárgy:

polgármester városi főépítész Tárgy: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Frisnyák Sándor 1 Az őskörnyezet első használói és átalakítói A hazánk ősföldrajzával foglakozó tanulmányok rendre megemlítik, hogy a holocénban az endogén

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

Szigetbecse TSZT módosítása

Szigetbecse TSZT módosítása Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. augusztus I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben