Interjú. Kényszerfejlesztések? Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon. Továbblépnek. Nyárváró

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú. Kényszerfejlesztések? Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon. Továbblépnek. Nyárváró"

Átírás

1 INGYENES g VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Kényszerfejlesztések? Hazai és uniós lobbi ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Interjú Mauro Dell Ambrogio: A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon Továbblépnek Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb Nyárváró Tanulás és munka a nyaralás mellett

2

3 tartalom Nagyító Kényszerű fejlesztés? Azt vásárolnak az egyetemek, amire pályázatot írnak ki 4 A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Interjú Mauro Dell Ambrogióval, a svájci Oktatási és Kutatási Titkárság vezetőjével 8 Hat és fél ezerrel többen jelentkeztek a mesterképzésekre Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb 11 Férfiak és nők fizetési elvárásai Huszonötezer forintos bérigénykülönbség a munkavállalók között 13 Gyakorlat és elmélet együttes hasznosítása a La Met programjában Magyarországon az ELTE-vel kezdődtek meg a tárgyalások 14 Érdekesen és hatékonyan tanítani Módszertan- és látásmódváltás a természettudományok oktatásában 17 Sport Arannyal zárta junior pályafutását Hanczvikkel Márk 18 Megvédte bajnoki címét a Kodolányi jégkorongcsapata 18 Kultúra Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Programajánló 19 or szá gos fel sõ ok ta tá si ma ga zin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. On li ne-meg je le nés: Ki ad ja: Shortcut Communications Kft. Fe le lõs ki adó: a Kft. ügy ve ze tõ je Zákányi Virág mb. fõszer kesz tõ Szerkeszti a szerkesztõbizottság Tomka Eszter ol va só szer kesz tõ, kor rek tor Mun ka tár sak: Árendás Éva, Fövényesi Dániel, Sárközi Lea, Szíjjártó Anita, Szőke Johanna, Takács Erzsi Lap terv és tör delés: Shortcut design ISSN: Ter jesz ti: Shortcut Communications Kft. Szer kesz tõ ség: 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) sze mesz mesz ter.hu Ér té ke sí tés: Shortcut Communications Kft. Ti benszky Mó ni Li sa ügy fél kap cso la ti igaz ga tó 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) mo ni li A szerkesztõség a hirdetések tartalmáért nem vállal fele lõs - séget. pályázat 20 MelléKlet Nyárváró MÁRCIUS ÁPRILIS AKTÍV SZEMESZTER 3

4 Nagyító Kényszerű fejlesztés? Azt vásárolnak az egyetemek, amire pályázatot írnak ki Újabb, a ppp-beruházásokhoz hasonlóan buktatókkal tűzdelt kiugrási lehetőséget ajánlottak fel a felsőoktatásnak. Az unió vissza nem térítendő forrásainak céljait amelyeket a magyar fél és az unió közösen határoz meg ismét nem az egyetemek, főiskolák határozzák meg, ők csupán a kész pályázati célokra igazítva adhatják be fejlesztési terveiket. A szükséges új épületekre alig jut pénz, olyan képzések fejlesztésére azonban igen, amelyek nem tartoznak az adott intézmény profiljába. Hiába ítéltek tehát meg a felsőoktatásnak 2007 óta 153 milliárd forintnyi uniós forrást, számos esetben kölcsönből finanszírozzák a halaszthatatlant, támogatásból pedig a halaszthatót. Az állami támogatások csökkenésé re pa - nasz kodó egyetemek, főiskolák nem mondanak nemet a vissza nem térítendő té te - lek re: a jelenleg 70 intézménynek 2007 óta ösz - szesen több mint 153 milliárd forintos támogatást ítéltek meg uniós forrásból. A 2013-ig tartó uniós költségvetési szakaszban azonban még nem mindenki találta meg a számítását, hiszen egyik kategóriában sem tudta magát érvényesíteni például a rendőrtiszti és a tánc - mű vészeti főiskola, illetve a filmművészeti egyetem. A nem államiak közül pedig a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Mo - dern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) maradt le a forrásokról, pedig idén éppen a MÜTF-re jelentkezők száma nőtt a leginkább tavalyhoz képest. A legtöbbet a szegediek zsebelhetik és zsebelhették be: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján közölt adatok alapján összesen 34 milliárdot kapott különböző fejlesz té sek - re a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), jó pár 4 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

5 Nagyító Akad pozitív példa is Debrecenben például kialakítják az Interregionális Műszaki-Agrár Szak ta - nács adási és Továbbképzési Köz pon - tot, a veszprémi Pannon Egyetemen egy kutató-fejlesztő tudásközpontot (ter vei a képen láthatók) hoznak létre, Kaposváron pedig egy modern, szolgáltató és kutató egyetemet készülnek kialakítani uniós forrásból. milliárddal lemaradva követi a deb - receni in téz mény (26,6 milliárd). Kö - rülbelül három-hárommilliárdos vég - összeget tudhat magáénak a bu da pesti nagyok közül a Műegyetem, a Corvi - nus, az Eötvös Loránd Tudomány - egye tem (ELTE), több vidéki in téz - mény azonban szemmel lát ha tóan jobban járt. A pécsiek, a miskolciak, az egriek, a Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME) pénztárcája öt tíz milliárddal lett vastagabb. A milliárdos befektetések előtt néhány évvel éppen a pénzhiány vezetett el a magánszféra bevonásában megvalósuló pppkonstrukcióban (public-privatepartnership) induló beruházáso - kig. Az első szerződéseket ben írták alá, annak keretein be - lül pedig 21 állami intéz mény - ben 69 projekt indult az oktatási és kollégiumi épületek rekonst - rukciójára, illetve újak felépí té - sére ig a fejlesztések többsége el készült, ezzel pedig a törlesztést is meg - kezd ték az in téz mények: az épületek többségét húsz éven át bér lik az egyetemek, főiskolák, köz ben pedig az eredeti összeg többszörösét fizetik vissza. A szegediek jól döntöttek: sok uniós támogatás, kevés hitel A BME Q1 épületének látványterve Az intézmények véleményét ugyan kikérik a támogatások konkrét céljainak megfogal - ma zása során, ennek figyelembevétele azonban vegyes képet mutat. Ez egy lobbi - te vé kenység, amely során az uniós és a magyar érdekek is szerepet játszanak. A felsőoktatási intézmények közül a legtöbbet, 19,4 milliárdot a Semmelweis Egyetem költött el ppp-konstrukcióban, a kölcsönből finanszí - roz ta az új diákotthont, a Fogorvosi és az Álta - lá nos Orvostudományi Kar és egy főiskolai kar épületeit, 2007 óta azonban csupán 3,5 milliárd forintos uniós támogatást ítéltek meg a számára. Jól döntöttek azonban az SZTE-n: az intézmény ugyanis mindössze diákotthon bő - vítése céljából szállt be ppp-s beruházásokba. Kölcsönből összesen 1,6 milliárd forintos fej - lesz tés zajlott az intézményben, emellett az uniós támogatásokból is itt csípték el a legtöbbet. Míg mások milliárdos kölcsönökből építettek új oktatási épületeket és kollégiumokat, az SZTE 11 milliárdos uniós támogatásból fejleszt - heti a szegedi egészségpólus infrastruktúráját. Miközben a felsőoktatási intézmények közül a Pécsi Tudományegyetemnek van a legmaga - sabb tartozásállománya, uniós forrásainak felhasználási területei szétaprózottak. Akad közöttük olyan, amely a kompetenciaalapú pedagógusképzést fejleszti, egy másik pedig a nem éppen a pécsiek profiljába vágó turizmus alapés mesterszak tananyagfejlesztését tűzi ki célul. A képzések tartalomfejlesztésére kiírt pályázatok számos intézményben bizonyultak egyéb - ként népszerűnek, mintegy 800 milliót költöttek MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 5 FORRÁS: HÉROSZ ZRT.

6 Nagyító el eddig csak a kifejezetten a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai te rü - letre specializálódott projekteken belül. Amel - lett pedig hogy az ELTE több száz milliós uniós forrást fordít füvészkertjének re konstrukciójára, a Trefort-kert és három kollé gium rekonstrukcióját milliárdos kölcsönből kellett finanszíroznia. Érdekes továbbá az is, hogy hiába csökkent tavalyhoz képest több mint 23 százalékkal a je - lentkezők száma a Károly Róbert Főiskolán (KRF), csaknem há rom milliárdos ppp-fejlesztésbe kezdett bele, miközben csökkenő népszer ű - sé ge okán életben maradásának veszélye mellett is kétmilliárdos uniós forrást ítéltek meg a számára. Kevesebb hallgató mellett azonban aligha használja ki a jövőben a ppp-beruházás segítségével kialakított új tanszéki helyiségeket és diákotthont a KRF. Többre vágyott a Műegyetem Az NFÜ összesítése szerint ugyan csak mintegy 3,3 milliárdos uniós támogatást ítéltek meg ed - dig a Budapesti Műszaki és Gaz da ság tu do má - nyi Egyetemnek (BME), ennél jóval több uniós Intézmény Ppp-beruházás Uniós támogatás (millió forint) (millió forint) Semelweis Egyetem (13.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (14.) Pécsi Tudományegyetem (5.) Nyugat-magyarországi Egyetem (6.) Szent István Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem (12.) Budapesti Corvinus Egyetem (16.) Debreceni Egyetem (2.) Miskolci Egyetem 6 208) (7.) Nyíregyházi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola (10.) Óbudai Egyetem (BMF) Pannon Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola (9.) Szolnoki Főiskola Eszterházy Károly Főiskola (8.) Károly Róbert Főiskola Eötvös József Főiskola Szegedi Tudományegyetem (1.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (4.) Széchenyi István Egyetem (3) Budapesti Gazdasági Főiskola A Debreceni Egyetem campusa forrás érkezett az intézményhez más pályázati forrásokból, illetve olyan konzorciumi partne re ken keresztül, akik az egye temmel kö zös fejlesz té sek re használják fel az elnyert forrásokat. Még így is ala csony nak tű nik azonban az uniós támogatások szintje akkor, ha egy új oktatási épület felépítéséről van szó mond ta el az Ak tív Szemeszternek Andor György, az egyetem rektorhelyettese. Nehezíti a helyzetet, hogy az intézmények véleményét ugyan kikérik a támogatások kon krét céljainak megfogalmazása so rán, en nek figyelembevétele azonban vegyes képet mu tat. Ez egy lobbi te vé - kenység, amely során az uniós és a magyar ér - dekek is szerepet játsza nak. Végül azonban csak a kiírt pályázatokra pályázhatunk, hiába gon dolunk mi he lyes nek más irányokat mondta. Nincs ez más ként a ppp-beruházások esetében sem: évek kel ez előtt sem az intéz mé - nyek kilincseltek a minisztériumnál, hanem sokszor éppen fordítva. Andor György elmondta: Volt arra példa, hogy nemet kellett mondanunk az oktatási tár ca valamilyen ppp-javaslatára, de nem ön ma gában ennek pénzügyi terhei miatt, hanem azért, mert a javasolt projekt nem harmonizált a BME céljaival. Szívesen partnerek lettünk volna azonban más ppp-beruházásnál. Bár több ppp-s kollégiumi rekonstrukció in dult az intézményben, csak egy oktatási épü letre mon dott igent a minisztérium és a BME is. A 21 ezer négyzetméteren felépülő Q1 épület 3 ezer hallgató befogadására lesz alkalmas, és ugyan húsz éven keresztül évente félmilliárdos költséget je - lent ez a fejlesztés az egyetem évi 30 milliárdos költségvetése szá mára, a fej lesztéssel több évig tartó belső át ren dezési fo lya mat indult el. Kor - szerűtlen, drága üze mel tetésű épületeket tudunk majd kiváltani ezzel az újjal, így mi in kább megtakarításnak szeretnénk megélni e projektet, nem pedig többlettehernek. Más intéz mé nyek eseté - ben inkább az okozza a problémát, hogy nem egy másik épületet kiváltó létesítményt hoztak létre, hanem bővítésről, új szolgáltatáso kat nyúj - 6 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

7 Nagyító tó épületekről van szó, amelyek ki fe je zetten nö - velik a költségeket mondta Andor György. Egy intézménynek nem valószínű, hogy lesz hétmilliárd forintja egy új épület felépítéséhez, hitelt pedig nem vehet fel. Ha azonban muszáj fejleszteni, és erre se az ál lam nak, se az intézménynek nincs elég forrása, ak kor be kell vonni a magánszférát magyarázta a kényszerű helyzetet. Az uniós forrás pedig nem a ppp alternatívája, hiszen az nem elegen dő ilyen nagyságrendű projektek finanszírozá sá ra mondta. A finanszírozási rendszer kedve - zőtlen átalakítása miatt jelent prob lémát Szolnokon a ppp A ppp-beruházások törlesztéseivel nincs gond, problémát jelent azonban a csökkenő hallgatói létszám ismerte be a Szolnoki Fő iskola gazdasági főigazgatója, az intézmény be ugyanis tavalyhoz képest 12 százalékkal (276 fő) ke ve - seb ben jelentkeztek. Fajcsák Károly el mondta: korábban egy középiskolaként mű kö dő, 40 éves épületben tartották meg a tanó rá kat, megváltást jelentett tehát, hogy az egész főiskola átköl töz - Az uniós forrás nem a ppp alternatívája, his zen azok nem elegendőek ilyen nagyság ren dű projektek finanszírozására. he tett a 3,7 milliárdos beke rü lési összeggel, pppkonstrukcióban megvalósított tiszaligeti cam pus kilencezer négyzet mé te rére. A BME példájához hasonlóan a régi épü letet bezárták, évente az egy kollégiumi rekonstrukcióval együtt 280 milliós összeget kell fi zet niük a törlesztésre. Amikor pedig eladják a főiskola korábbi épületét, és azt kötelezően a hitel törlesztésére használják fel, akkor az összes hitel több százmilliós törlesz té - sével 2,9 milliárdra csökken az adósság. Nem önma gá ban a ppp jelenti a problémát, hanem az azzal párhu za mosan változó felsőoktatási finanszí ro zási rendszer árulta el a gazdasági főigazga tó. A változások hatására immár harmadik esztendeje évente tíz-tíz százalékkal, tehát 40 millióval esik vissza az állami normatíva összege a há rom milliárdos költségvetésből A gödöllői Szent István Egyetem új kollégiumi épülete gazdálkodó in téz - ményben. (Meg kell azonban em - líteni, hogy a változás biztosítja a rendszer objektivi - tá sát, korábban ugyanis ismeretlen meg egye zé sek állhattak a megítélt ke ret szá mok mö gött A szerk.) Tud - nunk kel lett volna a fi nan szí ro zási rendszer válto zásáról, amikor a ppp-beruházásokról döntöttünk magyarázta a lerontott élet benmara - dási esélyeket Fajcsák Károly. Hoz zátette: Ért - hetetlen, hogy miközben azt várja el tőlünk a minisztérium, hogy kép viseljük a vi dé ket, a jobb főiskolai körülmények megte rem tése miatt pedig vállalja a közös köl csönt, miért hagy ja apadni az államilag finanszírozott hallgatói számot mond ta a gazdasági főigazgató. A negatív össze - sítés el lenére sincs azonban elkeseredve a főis - kola, tudatosan ké szül nek például 250 milliós tartalékkal az uniós pályázatok önrészének (kö - rülbelül 60 millió) és előfinanszí - ro zásának ki fi ze tésére. Az intéz - mény uniós forrásai között egyéb - ként a szolgáltatásfejlesztések állnak a középpontban. Miközben te hát a fennmaradáshoz elengedhetetlen főiskolai épületet kölcsönből fi nan szírozta az intéz mény, csak nem félmilliárd forintot kapott az Európai Unió-tól a mun - ka erő-piaci igényekhez való igazodásra, illetve hallgatói és menedzsmentszolgáltatásainak fej - lesztésére. A források rossz elosztásának központi felelős ségét mutatja a Tessedik Sámuel Fő iskola esete, amely romló helyzete ellenére is 3,8 milliárdos ppp-be ru há zásba kez dett, pedig 2008 decemberében már kény telen volt egybeolvadni a Szent István Egyetemmel. Az átgondolatlan fejlesztések miatt már a Nemzeti Vagyongaz dál - kodási Tanács is megdorgálta az intézményeket. A szervezet szerint a magas vállalások miatt ve - szély be kerülhet a bajai, a dunaúj városi, a szolnoki főiskola, valamint a NyME jövője. TAKÁcS ERZSI MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 7

8 Nagyító A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Interjú Mauro Dell Ambrogióval, a svájci Oktatási és Kutatási Titkárság vezetőjével A politika helyett az intézmények irányították a bolognai rendszer átvételét Svájcban, az intézményi verseny fenntartása érdekében pedig nem is egységesítették a tanterveket. Bologna tehát ott nem gátat jelent a felsőoktatás útjában, hanem lehetőséget a hagyományok követésére mondta el az Aktív Szemeszternek Mauro Dell Ambrogio. Svájcban a műszaki és természettudományi területen már-már elengedhetetlen a doktori fokozat, míg például az üzleti menedzserek esetében elegendő az alapképzés is, mégsem a diploma megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A 16 éves lakosság mintegy kétharmada szakmai képzésben vesz részt és nem is érettségizik, hanem szakmai matúrát tesz le. Mauro Dell Ambrogio asz Svájcban nem működik oktatási minisztérium. Ki irányította a bolognai fo lyamathoz való csatlakozást? Mauro Dell Ambrogio: A folyamat átültetése során az egyetemi és szakfőiskolai rektori konferencia játszotta a központi szerepet, a két szervezet szorosan együttműködött a kérdésben. Úgy gondolom azonban, hogy a bolognai rendszer sokkal inkább egy a felsőoktatási intézmények által köz - vetlenül irányított folyamat, mint po li tikai döntés eredménye kell hogy le gyen. Világos azonban, hogy a politi kai szféra is jóváhagyta a bolognai rend szert. asz Magyarországon egységes felté - te lek között működnek az egyetemek, főiskolák, a harmonizáció alkotja a bo - lognai rendszer megvalósításának kul - csát. Nem kívánják egységesíteni a svájci iskolarendszert? M. D. A.: Nem feltétlenül, nálunk a tananyagok meghatározása hagyo má - nyosan az egyes felsőoktatási intéz - mények feladata. Úgy véljük ugyanis, hogy éppen a nemzeti sokszínűség és ezáltal az intézmények között kiala - kult verseny kellett ahhoz, hogy a je - len legi nemzetközi versenyhely zet - ben is valóban innovatív képzéseket nyújtsunk. asz Működik egy ilyen változatos rendszerben a svájci egyetemek és szak főiskolák közötti átjárhatóság? M. D. A.: Igen, de természetesen nem automatikusan, tehát a hallgatóknak a szaktól és a főiskolától függően bizo - nyos krediteket meg kell ismételniük. A hasonló esetek azonban egyre rit - kábbak, rendszerint az egyetem vagy a főiskola elvégzése után a munka erő - piacon folytatják pályájukat a diákok. asz Egy 2009-ben készült tanulmány szerint a mesterképzésekkel ellentétben folyamatosan emelkedik az alapképzé - sekre jelentkezők száma Svájcban. A 2004-es évben még a diákok csaknem 85 százaléka valamely mesterképzésen tanult tovább, 2006-ra azonban ez a szám lecsökkent: csupán minden negye - dik diák képezte tovább magát az alapképzést követően. M. D. A.: Nem is célunk, hogy növeljük a mesterképzésben tanulók 8 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

9 Nagyító számát, úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezt a folyamatot a munkaerőpiacnak kell irányítania. Általános tendencia, hogy az egyetemen tanuló diákok többsége mesterkurzuson képzi to - vább magát. Például az orvosi kép - zés ben részt vevő diákok egy bachelordiplomával nem tudnának mit kezdeni, de a természet- és műszaki tu - do mányok területén is aligha állnák meg a helyüket a diákok mesterdiploma nélkül. Az e képzéseken részt ve - vő hallgatók rendszerint a doktori fo - ko zatot is megszerzik. Akadnak azonban olyan területek is, mint az üzemgazdasági, az üzleti menedzseri vagy a banki adminisztrációs pozíciók, ahol a diákok a há - rom éves képzés elvégzését követően kilépnek a munkaerőpiacra, és esetleg később térnek vissza a felsőokta - tásba a területhez kapcsolódó mester - képzésre. Tehát szakonként nagyon eltérő a gyakorlat. asz Gyakorlatilag csupán az orvosés a művészeti képzés esetében korlátozzák a svájci fiatalok létszámát. Nem eredményez ez túl magas hallgatói számot az országban? M. D. A.: A svájci képzési rendszer sajátossága, hogy a többség, a fiata - lok mintegy kétharmada 16 éves ko - rában szakmai képzésen vesz részt, nem tesz tehát érettségit. Ez korlátozza tulajdonképpen a potenciális hallgatói létszámot, sokkal inkább, mint Európa más országaiban. Éppen ezért nagyon szelektív a svájci érettségi rend szer. Eközben jellemző a rendszer át - eresz tőképessége, ahol a szakfőis ko - lák a szakmai képzés folytatását je - len tik. A szakmai fejlődés általában a következőképpen néz ki: a kötelező iskolai tanulmányok elvégzését kö ve - tően szakmai képzésben vesznek részt a diákok, és egy speciális érett - ségit tesznek le, például a villany - szerelők. Ez a szakmai matúra teszi lehetővé, hogy szakfőiskolára járja - nak, ahol például mint elektronikai mérnökök szerezhetnek főiskolai dip - lomát. asz Magyarországon éppen az alapképzést sejtik a természettudományi te - rü leten alacsony hallgatói létszám okozta problémák megoldásának, hiszen a hároméves kurzus kevesebb kötött ség - gel és áldozattal jár, mint az ötéves. M. D. A.: A svájci diákok esetében is alacsony a műszaki és természet tu do - mányi képzéseken tanulók száma, a külföldi hallgatók azonban messzemenően pótolják a hiányt. Az állam által igazgatott technikusi főiskolák esetében például az alapképzéseken tanuló diákok 25, a mesterkép zé se - ken 35, a doktori képzéseken 65 szá - zaléka az országhatáron túlról ér ke - zik. Az egyetemek nemzetközi jellege jelenti tehát a svájci felsőoktatás egy látható előnyét. A hallgatók importja hagyomány az országban, a külföldi diákok pedig számos területen meg - A Berni Egyetem A K + F-re szánt befektetések kétharmada a magánszférából származik MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 9

10 Nagyító Technikusi főiskolák esetében például az alapképzéseken tanuló diákok 25, a mesterképzéseken 35, a doktori képzéseken 65 százaléka az országhatáron túlról érkezik. old ják a fellépő hiány problémáját, vagy legalábbis enyhítik azt. asz Jelenleg a éves európaiak harminc százalékának van egyetemi dip - lomája, és ezt az arányt 2020-ra negy - ven százalékra kívánja emelni az Euró - pai Bizottság. Csatlakozik Svájc a ha - son ló uniós célokhoz? M. D. A.: Svájcban a felsőoktatáshoz tartozik egy magasabb szintű szakmai képzés is, amely igen széles körű és erős oktatást biztosít. Ebben az érte - lem ben a svájci fiatalok csaknem 40 százaléka tanul a felsőoktatásban, akik tehát vagy az egyetemeken, a szak fő is - kolákon, vagy a magasabb színvonalú szakmai képzéseken vesz nek részt. Ez utóbbi intézményi típus ugyan nem nyújt főiskolai végzett séget, diplomát annak eredeti értel mé ben, de fontos szerepet tölt be az élethosszig tartó ta - nu lás során. Le he tőséget nyújt például a szakmunkások számára, hogy kiegé - szítő képesítéssel magasabb szintű kép zettséget szerez zenek. Különösen elterjedt ez a kép zési forma a gazdasági és az adózási területen. asz Számos magyar felsőoktatási intézményben a pénzforgalom egy része a kutatás-fejlesztési tevékenységből szár mazik. Milyen a svájci egyetemek viszonya a K + F-fel? M. D. A.: Alapvetően minden svájci főiskola egyben kutatóintézmény is, éppen ezért nem is működnek az or - szág ban szeparált kutatóintézetek, mint Németországban, illetve nincs központilag meghatározott kutatói struktúra, mint Franciaországban. A kutatások hagyományosan a felsőoktatási intézményekben folynak: az A 2008/2009-es tanévben a 150 ezer hallgató mintegy 85 százaléka tanult már a bolognai rendszerben indított képzéseken, 2008 őszétől minden szakot bevontak a rendszerbe, így ott az orvosképzés is átalakult. alap kutatások az egyetemen, az alkal - mazottak pedig a szakfőiskolákon zaj - lanak. asz Svájcban jelenleg a GDP 2,99 százalékát költik a kutatásra. Ezzel az ország a 2010-es célokat meghatározó lisszaboni elvárásoknak is eleget tett kevesek között. M. D. A.: Valóban szép eredmény, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a befektetések kétharmada a magánszférából származik. Né - hány számmal jelezve: a 13 milliárd franknak (körülbelül 9 milliárd euró), amelyet a kutatásra és fejlesztésre köl tenek Svájcban, 23 százaléka köz - életi szereplőktől, tehát a szövetségi oldaltól és a kantonoktól, 70 százaléka azonban a magánszférától szárma - zik. A magánvállalatok és -cégek kö - rülbelül 9,6 milliárdos (6 milliárd euró) összeget költenek K + F-re Svájcban, hasonló összeggel finanszírozzák a területet a cégek a külföldi leányvállalatok esetében is. A kutatás-fejlesztésre fordított ösz - szegek esetében tehát nem az a kér - dés számunkra, hogy mennyit fektet be az állam, hanem hogy a nagyvállalatok Svájcon belül vagy kívül ru - ház zák-e be azokat. asz A magyarok azt gondolnák, igen magasak a svájci tandíjak. Mennyit kell fizetniük a fiataloknak? M. D. A.: A svájciak számára a helyi viszonyokhoz mérten alacsony a tan - díj, máshogy értékelik azonban a be - fi zetendő összegek mértékét azok a külföldi diákok, akiknek a saját ha zá - jukban nem kell tandíjat fizetniük. Nem szabályoztuk központilag a tan - díjak mértékét, így azok különbözőek az egyes felsőoktatási intézményekben. Szemeszterenként átlagosan 500 eurót fizetnek a hallgatók, az élet - szín vonal fenntartásához azonban ha - vonta legalább ezer euró szüksé ges. TAKÁcS ERZSI 10 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

11 Nagyító Hat és fél ezerrel többen jelentkeztek a mesterképzésekre Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb Jelentősen nőtt a mesterképzésekre jelentkezők száma, így ebben az évben nagyobb versenyre kell számítaniuk a második képzési szintet megjelölőknek ben is a pedagógusképzés bizonyult a legnépszerűbb képzési területnek, idén azonban azt a gazdasági képzések követik, a bölcsészettudományi területre jelentkezők arányának csökkenése a harmadik helyre utasította visz - sza a tavalyi második legvonzóbb területet. A legtöbb jelentkezés az Eötvös Loránd Tudományegyetemre érkezett, a második helyet a Debreceni Egyetem foglalta el, csekély különbséggel megelőzve a Szegedi Tudományegyetemet. Amesterképzésre jelentkezők államilag támogatott helyre pályázhatnak, ez 1900-zal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Összesen fő jelölt meg mesterszakot jelentkezési lapján, közülük nagyjából 21 ezer aspirál államilag támogatott helyre. További 2713 fiatal pályázik költségtérítéses mes ter kép - zés re, tehát mindössze a jelentkezők 15 százaléka fizetne képzéséért első helyen. A nappali és levelező munkarend eloszlása nagyjából egyenlő. A hallgatók 52 százaléka jelölte meg a nappali képzést első helyen, 47 százalék pedig a levelezőt. A jelentkezők további 1 százaléka az évek során egyre inkább eltűnő esti munka - rend ben tanulna tovább. A legnépszerűbb terület a pedagógusképzés A mesterképzésre jelentkezők közül legtöbben a pedagógusképzésben kívánnak tovább tanulni, csakúgy, mint tavaly. Ez részben a többciklusú képzési rendszerrel magyarázható, hiszen a ta - nár képzés mesterdiplomával zárul. A jelent - kezők több mint negyede (25,2 százaléka) ezt a területet jelölte meg első helyen, tavaly ez az arány 26 százalék volt. A második legnépsze - rűbb terület idén a gazdaságtudományi képzési terület lett, ahova az összes jelentkező 17,2 szá zaléka pályázik. Tavaly arányaiban majdnem ugyanennyien vágytak erre a képzési te rü - letre, a jelentkezők 18 százaléka választotta cél - ként, ám a kis növekedés, illetve a bölcsész szakokon tapasztalt többszázalékos visszaesés ép - pen elegendő volt arra, hogy megelőzze a ta - valy hajszállal vezető bölcsészettudományi te - rületet. Nem meglepő a helycsere, hiszen az alap képzés legnépszerűbb tudományterülete is a gazdasági képzési terület, amely bár idén va - la melyest veszített a jelentkezői számából, még így is megőrizte helyét a dobogó legfelső fokán. Így borítékolni lehetett, hogy a mesterképzésre jelentkezők közül is sokan jelölik majd meg az említett területet, mint ahogy az alapképzésben a tudomány terü leti listán évek óta szintén elő - kelő he lyet elfoglaló böl csészet- és társada lom MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 11

12 Nagyító százalékát vonzva. A tavaly holtversenyben 10. helyet elfoglaló sporttudományi és orvos- és egészségtudományi képzési terület közül pedig idén az utóbbi került ki győztesként, amely így 2,6 százalékkal a tizedik helyen áll. Legkeve - seb ben a nemzetvédelmi és katonai képzési területre aspirálnak idén is, a jelentkezők 0,9 százaléka választotta ezt a speciális területet. Tanár mesterszakra csaknem hatezer elsőhelyes jelentkezés tudo má nyi területet is. E tudomány te rü le tek ugyan némiképp veszítettek tavalyi pozíci ójuk - ból, még így is a jelentkezők jelentős részét vonz zák, így a legnépszerűbb tudomány te rü - leteket összegző lista harmadik és negyedik he - lyén állnak. Előbbi az MA szakosok 15,5, utóbbi 10,4 százalékát vonzotta, míg tavaly előbbire 18,3 százalék, utóbbira 12,1 százalék pályázott. Növekedett azonban a műszaki területen meg hirdetett mesterképzésre jelentkezők száma, tavaly e terület az elsőhelyes jelentkezők 6,1 százalékát, idén már 8,2 százalékát csábította. Ezzel a műszaki megelőzte a tavaly még ötödik helyen szereplő természettudományi területet (6,4 százalék), amely idén a hatodik, 6,5 százalékkal. Meg kell jegyezni, hogy a művészeti területre jelentkezők aránya az újonnan meghirdetett mes terképzéseknek köszönhetően szépen nö ve - kedett, így a tavalyi 13. helyről idén a 11. helyre tornászta fel magát, a jelentkezők 2,4 Elsőhelyes mesterképzési jelentkezések képzési területenként Képzési területek 2009-ben 2010-ben Agrár 2,7% 2,9% Bölcsészettudomány 18,3% 15,5% Gazdaságtudományok 18,0% 17,8% Informatika 2,2% 2,7% Jogi és igazgatási 3,6% 3,3% Műszaki 6,1% 8,2% Művészet 0,8% 2,4% Nemzetvédelmi és katonai 1,2% 0,9% Orvos és egészségtudományi 1,3% 2,6% Pedagógusképzés 26,0% 25,2% Sporttudomány 1,3% 1,6% Társadalomtudomány 12.1% 10,4% Természettudomány 6,4% 6,5% A pedagógusképzéshez tartozó tanári mester - szak ra 5879 elsőhelyes jelentkezés érkezett, ezzel messze a legnépszerűbb mesterszak 2010-ben. Több mint hatszor annyian jelent kez - tek tehát a mesterszakos népszerűségi lista első helyén álló tanár szakra, mint az azt követő, má sodik legkapósabb vezetés és szervezés mes - terképzésre, ide 858 elsőhelyes jelentkezés ér - kezett. Harmadik helyen a nemzetközi tanulmányok szak áll (717), majd azt követi az em - beri erőforrás-tanácsadó mesterképzés a negye - dik helyen (711). Tavaly ugyanezen négy szak vezette a szakos toplistát, csupán a helyek közti sorrend változott némiképp, az emberi erőforrás és a vezetés és szervezés mesterszakok helyet cseréltek, 2009-ben ugyanis előbbi volt a má so - dik legnépszerűbb, utóbbi pedig a negyedik he - lyen állt. Az ötödik helyet a pénzügy mesterszak foglalja el 693 jelentkezővel. Az ELTE-re jelentkeztek a legtöbben Az összes jelentkezést figyelembe véve amely a felvételizők által az összes benyújtott helyre leadott felvételi igényt veszi számba messze az ELTE a legnépszerűbb intézmény a mester - kép zéses felvételizők körében, több mint 5200 jelentkezéssel. Az intézményi verseny dobo gó - jának második helyén a Debreceni Egyetem áll, csekély jelentkezési számmal megelőzve a Sze - gedi Tudományegyetemet. Több mint 3000 je - lent kezéssel büszkélkedhet a Pécsi Tudomány - egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem is, míg 2000 feletti jelentkezést a Budapesti Mű - szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a gö - döllői Szent István Egyetem produkált csak. SÁRKöZY LEA 12 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

Változások magyar módra

Változások magyar módra szemeszter_32_2010_november:layout 1 2010.11.29. 13:33 Page 1 INGYENES g VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban vizsgák érdekképviselet

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

SZEMESZTER. Székfoglaló. Harcsa Veronika. Jut hely mindenkinek? Interjú. Nagy Dáviddal nem lehet kétkörös a tájékoztató. műszakisból.

SZEMESZTER. Székfoglaló. Harcsa Veronika. Jut hely mindenkinek? Interjú. Nagy Dáviddal nem lehet kétkörös a tájékoztató. műszakisból. AKTÍV ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN SZEMESZTER INGYENES g IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM felvételi különszám Székfoglaló Jut hely mindenkinek? Harcsa Veronika műszakisból Interjú dzsesszénekes Nagy Dáviddal nem

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

Félúton. Bartók Eszter. Áthallgató. Piacosodás. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában. Kollégiumhelyzet.

Félúton. Bartók Eszter. Áthallgató. Piacosodás. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában. Kollégiumhelyzet. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában INGYENES IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Félúton Kollégiumhelyzet Áthallgató Ha Finnországban akarsz tanulni Bartók Eszter Zenél és

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Felsőoktatás újratöltve

Felsőoktatás újratöltve Aktív ingyenes X. évfolyam 6. szám Felsőoktatás újratöltve Stratégia született az átalakítás jegyében Paradigmát kell váltani: a mennyiségi szemlélet felől a minőség irányába kell lépnünk, a hasznos szakokat

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás EURÓPAI FÜZETEK 18. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Herczog László Dr. Tóth Gábor Európai bérek, magyar bérek Szociálpolitika és foglalkoztatás A Miniszterelnöki

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk INGYENES IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Kathi Attila Már tanítja szakmáját Tandíjmizéria Nem hagyják abba Fesztiválozók Jó hangulatban

Részletesebben

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel! MELLÉKLET: Jelentkezõ a továbbtanulásról INGYENES VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Belföld és/vagy külföld Publicisztika: tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS Kis Norbert: Patyi András: Janza Frigyes: Padányi József: Cserny Ákos: Koltányi Gergely Kowalik Tamás: Varga Zs. András:

Részletesebben

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki!

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. SZEPTEMBER KAPCSOLATÉPÍTÉS: a sikeres karrier alapja Mi az a fer? Karrier Olaszországban MŰSZAKI KÉPZÉSEK: övék a

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES!

2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES! 2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES! tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés:

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben