Interjú. Kényszerfejlesztések? Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon. Továbblépnek. Nyárváró

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú. Kényszerfejlesztések? Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon. Továbblépnek. Nyárváró"

Átírás

1 INGYENES g VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Kényszerfejlesztések? Hazai és uniós lobbi ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Interjú Mauro Dell Ambrogio: A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Gyakorolnak Nemzetközi tapasztalat otthon Továbblépnek Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb Nyárváró Tanulás és munka a nyaralás mellett

2

3 tartalom Nagyító Kényszerű fejlesztés? Azt vásárolnak az egyetemek, amire pályázatot írnak ki 4 A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Interjú Mauro Dell Ambrogióval, a svájci Oktatási és Kutatási Titkárság vezetőjével 8 Hat és fél ezerrel többen jelentkeztek a mesterképzésekre Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb 11 Férfiak és nők fizetési elvárásai Huszonötezer forintos bérigénykülönbség a munkavállalók között 13 Gyakorlat és elmélet együttes hasznosítása a La Met programjában Magyarországon az ELTE-vel kezdődtek meg a tárgyalások 14 Érdekesen és hatékonyan tanítani Módszertan- és látásmódváltás a természettudományok oktatásában 17 Sport Arannyal zárta junior pályafutását Hanczvikkel Márk 18 Megvédte bajnoki címét a Kodolányi jégkorongcsapata 18 Kultúra Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Programajánló 19 or szá gos fel sõ ok ta tá si ma ga zin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. On li ne-meg je le nés: Ki ad ja: Shortcut Communications Kft. Fe le lõs ki adó: a Kft. ügy ve ze tõ je Zákányi Virág mb. fõszer kesz tõ Szerkeszti a szerkesztõbizottság Tomka Eszter ol va só szer kesz tõ, kor rek tor Mun ka tár sak: Árendás Éva, Fövényesi Dániel, Sárközi Lea, Szíjjártó Anita, Szőke Johanna, Takács Erzsi Lap terv és tör delés: Shortcut design ISSN: Ter jesz ti: Shortcut Communications Kft. Szer kesz tõ ség: 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) sze mesz mesz ter.hu Ér té ke sí tés: Shortcut Communications Kft. Ti benszky Mó ni Li sa ügy fél kap cso la ti igaz ga tó 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) mo ni li A szerkesztõség a hirdetések tartalmáért nem vállal fele lõs - séget. pályázat 20 MelléKlet Nyárváró MÁRCIUS ÁPRILIS AKTÍV SZEMESZTER 3

4 Nagyító Kényszerű fejlesztés? Azt vásárolnak az egyetemek, amire pályázatot írnak ki Újabb, a ppp-beruházásokhoz hasonlóan buktatókkal tűzdelt kiugrási lehetőséget ajánlottak fel a felsőoktatásnak. Az unió vissza nem térítendő forrásainak céljait amelyeket a magyar fél és az unió közösen határoz meg ismét nem az egyetemek, főiskolák határozzák meg, ők csupán a kész pályázati célokra igazítva adhatják be fejlesztési terveiket. A szükséges új épületekre alig jut pénz, olyan képzések fejlesztésére azonban igen, amelyek nem tartoznak az adott intézmény profiljába. Hiába ítéltek tehát meg a felsőoktatásnak 2007 óta 153 milliárd forintnyi uniós forrást, számos esetben kölcsönből finanszírozzák a halaszthatatlant, támogatásból pedig a halaszthatót. Az állami támogatások csökkenésé re pa - nasz kodó egyetemek, főiskolák nem mondanak nemet a vissza nem térítendő té te - lek re: a jelenleg 70 intézménynek 2007 óta ösz - szesen több mint 153 milliárd forintos támogatást ítéltek meg uniós forrásból. A 2013-ig tartó uniós költségvetési szakaszban azonban még nem mindenki találta meg a számítását, hiszen egyik kategóriában sem tudta magát érvényesíteni például a rendőrtiszti és a tánc - mű vészeti főiskola, illetve a filmművészeti egyetem. A nem államiak közül pedig a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Mo - dern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) maradt le a forrásokról, pedig idén éppen a MÜTF-re jelentkezők száma nőtt a leginkább tavalyhoz képest. A legtöbbet a szegediek zsebelhetik és zsebelhették be: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján közölt adatok alapján összesen 34 milliárdot kapott különböző fejlesz té sek - re a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), jó pár 4 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

5 Nagyító Akad pozitív példa is Debrecenben például kialakítják az Interregionális Műszaki-Agrár Szak ta - nács adási és Továbbképzési Köz pon - tot, a veszprémi Pannon Egyetemen egy kutató-fejlesztő tudásközpontot (ter vei a képen láthatók) hoznak létre, Kaposváron pedig egy modern, szolgáltató és kutató egyetemet készülnek kialakítani uniós forrásból. milliárddal lemaradva követi a deb - receni in téz mény (26,6 milliárd). Kö - rülbelül három-hárommilliárdos vég - összeget tudhat magáénak a bu da pesti nagyok közül a Műegyetem, a Corvi - nus, az Eötvös Loránd Tudomány - egye tem (ELTE), több vidéki in téz - mény azonban szemmel lát ha tóan jobban járt. A pécsiek, a miskolciak, az egriek, a Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME) pénztárcája öt tíz milliárddal lett vastagabb. A milliárdos befektetések előtt néhány évvel éppen a pénzhiány vezetett el a magánszféra bevonásában megvalósuló pppkonstrukcióban (public-privatepartnership) induló beruházáso - kig. Az első szerződéseket ben írták alá, annak keretein be - lül pedig 21 állami intéz mény - ben 69 projekt indult az oktatási és kollégiumi épületek rekonst - rukciójára, illetve újak felépí té - sére ig a fejlesztések többsége el készült, ezzel pedig a törlesztést is meg - kezd ték az in téz mények: az épületek többségét húsz éven át bér lik az egyetemek, főiskolák, köz ben pedig az eredeti összeg többszörösét fizetik vissza. A szegediek jól döntöttek: sok uniós támogatás, kevés hitel A BME Q1 épületének látványterve Az intézmények véleményét ugyan kikérik a támogatások konkrét céljainak megfogal - ma zása során, ennek figyelembevétele azonban vegyes képet mutat. Ez egy lobbi - te vé kenység, amely során az uniós és a magyar érdekek is szerepet játszanak. A felsőoktatási intézmények közül a legtöbbet, 19,4 milliárdot a Semmelweis Egyetem költött el ppp-konstrukcióban, a kölcsönből finanszí - roz ta az új diákotthont, a Fogorvosi és az Álta - lá nos Orvostudományi Kar és egy főiskolai kar épületeit, 2007 óta azonban csupán 3,5 milliárd forintos uniós támogatást ítéltek meg a számára. Jól döntöttek azonban az SZTE-n: az intézmény ugyanis mindössze diákotthon bő - vítése céljából szállt be ppp-s beruházásokba. Kölcsönből összesen 1,6 milliárd forintos fej - lesz tés zajlott az intézményben, emellett az uniós támogatásokból is itt csípték el a legtöbbet. Míg mások milliárdos kölcsönökből építettek új oktatási épületeket és kollégiumokat, az SZTE 11 milliárdos uniós támogatásból fejleszt - heti a szegedi egészségpólus infrastruktúráját. Miközben a felsőoktatási intézmények közül a Pécsi Tudományegyetemnek van a legmaga - sabb tartozásállománya, uniós forrásainak felhasználási területei szétaprózottak. Akad közöttük olyan, amely a kompetenciaalapú pedagógusképzést fejleszti, egy másik pedig a nem éppen a pécsiek profiljába vágó turizmus alapés mesterszak tananyagfejlesztését tűzi ki célul. A képzések tartalomfejlesztésére kiírt pályázatok számos intézményben bizonyultak egyéb - ként népszerűnek, mintegy 800 milliót költöttek MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 5 FORRÁS: HÉROSZ ZRT.

6 Nagyító el eddig csak a kifejezetten a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai te rü - letre specializálódott projekteken belül. Amel - lett pedig hogy az ELTE több száz milliós uniós forrást fordít füvészkertjének re konstrukciójára, a Trefort-kert és három kollé gium rekonstrukcióját milliárdos kölcsönből kellett finanszíroznia. Érdekes továbbá az is, hogy hiába csökkent tavalyhoz képest több mint 23 százalékkal a je - lentkezők száma a Károly Róbert Főiskolán (KRF), csaknem há rom milliárdos ppp-fejlesztésbe kezdett bele, miközben csökkenő népszer ű - sé ge okán életben maradásának veszélye mellett is kétmilliárdos uniós forrást ítéltek meg a számára. Kevesebb hallgató mellett azonban aligha használja ki a jövőben a ppp-beruházás segítségével kialakított új tanszéki helyiségeket és diákotthont a KRF. Többre vágyott a Műegyetem Az NFÜ összesítése szerint ugyan csak mintegy 3,3 milliárdos uniós támogatást ítéltek meg ed - dig a Budapesti Műszaki és Gaz da ság tu do má - nyi Egyetemnek (BME), ennél jóval több uniós Intézmény Ppp-beruházás Uniós támogatás (millió forint) (millió forint) Semelweis Egyetem (13.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (14.) Pécsi Tudományegyetem (5.) Nyugat-magyarországi Egyetem (6.) Szent István Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem (12.) Budapesti Corvinus Egyetem (16.) Debreceni Egyetem (2.) Miskolci Egyetem 6 208) (7.) Nyíregyházi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola (10.) Óbudai Egyetem (BMF) Pannon Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola (9.) Szolnoki Főiskola Eszterházy Károly Főiskola (8.) Károly Róbert Főiskola Eötvös József Főiskola Szegedi Tudományegyetem (1.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (4.) Széchenyi István Egyetem (3) Budapesti Gazdasági Főiskola A Debreceni Egyetem campusa forrás érkezett az intézményhez más pályázati forrásokból, illetve olyan konzorciumi partne re ken keresztül, akik az egye temmel kö zös fejlesz té sek re használják fel az elnyert forrásokat. Még így is ala csony nak tű nik azonban az uniós támogatások szintje akkor, ha egy új oktatási épület felépítéséről van szó mond ta el az Ak tív Szemeszternek Andor György, az egyetem rektorhelyettese. Nehezíti a helyzetet, hogy az intézmények véleményét ugyan kikérik a támogatások kon krét céljainak megfogalmazása so rán, en nek figyelembevétele azonban vegyes képet mu tat. Ez egy lobbi te vé - kenység, amely során az uniós és a magyar ér - dekek is szerepet játsza nak. Végül azonban csak a kiírt pályázatokra pályázhatunk, hiába gon dolunk mi he lyes nek más irányokat mondta. Nincs ez más ként a ppp-beruházások esetében sem: évek kel ez előtt sem az intéz mé - nyek kilincseltek a minisztériumnál, hanem sokszor éppen fordítva. Andor György elmondta: Volt arra példa, hogy nemet kellett mondanunk az oktatási tár ca valamilyen ppp-javaslatára, de nem ön ma gában ennek pénzügyi terhei miatt, hanem azért, mert a javasolt projekt nem harmonizált a BME céljaival. Szívesen partnerek lettünk volna azonban más ppp-beruházásnál. Bár több ppp-s kollégiumi rekonstrukció in dult az intézményben, csak egy oktatási épü letre mon dott igent a minisztérium és a BME is. A 21 ezer négyzetméteren felépülő Q1 épület 3 ezer hallgató befogadására lesz alkalmas, és ugyan húsz éven keresztül évente félmilliárdos költséget je - lent ez a fejlesztés az egyetem évi 30 milliárdos költségvetése szá mára, a fej lesztéssel több évig tartó belső át ren dezési fo lya mat indult el. Kor - szerűtlen, drága üze mel tetésű épületeket tudunk majd kiváltani ezzel az újjal, így mi in kább megtakarításnak szeretnénk megélni e projektet, nem pedig többlettehernek. Más intéz mé nyek eseté - ben inkább az okozza a problémát, hogy nem egy másik épületet kiváltó létesítményt hoztak létre, hanem bővítésről, új szolgáltatáso kat nyúj - 6 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

7 Nagyító tó épületekről van szó, amelyek ki fe je zetten nö - velik a költségeket mondta Andor György. Egy intézménynek nem valószínű, hogy lesz hétmilliárd forintja egy új épület felépítéséhez, hitelt pedig nem vehet fel. Ha azonban muszáj fejleszteni, és erre se az ál lam nak, se az intézménynek nincs elég forrása, ak kor be kell vonni a magánszférát magyarázta a kényszerű helyzetet. Az uniós forrás pedig nem a ppp alternatívája, hiszen az nem elegen dő ilyen nagyságrendű projektek finanszírozá sá ra mondta. A finanszírozási rendszer kedve - zőtlen átalakítása miatt jelent prob lémát Szolnokon a ppp A ppp-beruházások törlesztéseivel nincs gond, problémát jelent azonban a csökkenő hallgatói létszám ismerte be a Szolnoki Fő iskola gazdasági főigazgatója, az intézmény be ugyanis tavalyhoz képest 12 százalékkal (276 fő) ke ve - seb ben jelentkeztek. Fajcsák Károly el mondta: korábban egy középiskolaként mű kö dő, 40 éves épületben tartották meg a tanó rá kat, megváltást jelentett tehát, hogy az egész főiskola átköl töz - Az uniós forrás nem a ppp alternatívája, his zen azok nem elegendőek ilyen nagyság ren dű projektek finanszírozására. he tett a 3,7 milliárdos beke rü lési összeggel, pppkonstrukcióban megvalósított tiszaligeti cam pus kilencezer négyzet mé te rére. A BME példájához hasonlóan a régi épü letet bezárták, évente az egy kollégiumi rekonstrukcióval együtt 280 milliós összeget kell fi zet niük a törlesztésre. Amikor pedig eladják a főiskola korábbi épületét, és azt kötelezően a hitel törlesztésére használják fel, akkor az összes hitel több százmilliós törlesz té - sével 2,9 milliárdra csökken az adósság. Nem önma gá ban a ppp jelenti a problémát, hanem az azzal párhu za mosan változó felsőoktatási finanszí ro zási rendszer árulta el a gazdasági főigazga tó. A változások hatására immár harmadik esztendeje évente tíz-tíz százalékkal, tehát 40 millióval esik vissza az állami normatíva összege a há rom milliárdos költségvetésből A gödöllői Szent István Egyetem új kollégiumi épülete gazdálkodó in téz - ményben. (Meg kell azonban em - líteni, hogy a változás biztosítja a rendszer objektivi - tá sát, korábban ugyanis ismeretlen meg egye zé sek állhattak a megítélt ke ret szá mok mö gött A szerk.) Tud - nunk kel lett volna a fi nan szí ro zási rendszer válto zásáról, amikor a ppp-beruházásokról döntöttünk magyarázta a lerontott élet benmara - dási esélyeket Fajcsák Károly. Hoz zátette: Ért - hetetlen, hogy miközben azt várja el tőlünk a minisztérium, hogy kép viseljük a vi dé ket, a jobb főiskolai körülmények megte rem tése miatt pedig vállalja a közös köl csönt, miért hagy ja apadni az államilag finanszírozott hallgatói számot mond ta a gazdasági főigazgató. A negatív össze - sítés el lenére sincs azonban elkeseredve a főis - kola, tudatosan ké szül nek például 250 milliós tartalékkal az uniós pályázatok önrészének (kö - rülbelül 60 millió) és előfinanszí - ro zásának ki fi ze tésére. Az intéz - mény uniós forrásai között egyéb - ként a szolgáltatásfejlesztések állnak a középpontban. Miközben te hát a fennmaradáshoz elengedhetetlen főiskolai épületet kölcsönből fi nan szírozta az intéz mény, csak nem félmilliárd forintot kapott az Európai Unió-tól a mun - ka erő-piaci igényekhez való igazodásra, illetve hallgatói és menedzsmentszolgáltatásainak fej - lesztésére. A források rossz elosztásának központi felelős ségét mutatja a Tessedik Sámuel Fő iskola esete, amely romló helyzete ellenére is 3,8 milliárdos ppp-be ru há zásba kez dett, pedig 2008 decemberében már kény telen volt egybeolvadni a Szent István Egyetemmel. Az átgondolatlan fejlesztések miatt már a Nemzeti Vagyongaz dál - kodási Tanács is megdorgálta az intézményeket. A szervezet szerint a magas vállalások miatt ve - szély be kerülhet a bajai, a dunaúj városi, a szolnoki főiskola, valamint a NyME jövője. TAKÁcS ERZSI MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 7

8 Nagyító A svájci fiatalok kétharmada nem tesz érettségi vizsgát Interjú Mauro Dell Ambrogióval, a svájci Oktatási és Kutatási Titkárság vezetőjével A politika helyett az intézmények irányították a bolognai rendszer átvételét Svájcban, az intézményi verseny fenntartása érdekében pedig nem is egységesítették a tanterveket. Bologna tehát ott nem gátat jelent a felsőoktatás útjában, hanem lehetőséget a hagyományok követésére mondta el az Aktív Szemeszternek Mauro Dell Ambrogio. Svájcban a műszaki és természettudományi területen már-már elengedhetetlen a doktori fokozat, míg például az üzleti menedzserek esetében elegendő az alapképzés is, mégsem a diploma megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A 16 éves lakosság mintegy kétharmada szakmai képzésben vesz részt és nem is érettségizik, hanem szakmai matúrát tesz le. Mauro Dell Ambrogio asz Svájcban nem működik oktatási minisztérium. Ki irányította a bolognai fo lyamathoz való csatlakozást? Mauro Dell Ambrogio: A folyamat átültetése során az egyetemi és szakfőiskolai rektori konferencia játszotta a központi szerepet, a két szervezet szorosan együttműködött a kérdésben. Úgy gondolom azonban, hogy a bolognai rendszer sokkal inkább egy a felsőoktatási intézmények által köz - vetlenül irányított folyamat, mint po li tikai döntés eredménye kell hogy le gyen. Világos azonban, hogy a politi kai szféra is jóváhagyta a bolognai rend szert. asz Magyarországon egységes felté - te lek között működnek az egyetemek, főiskolák, a harmonizáció alkotja a bo - lognai rendszer megvalósításának kul - csát. Nem kívánják egységesíteni a svájci iskolarendszert? M. D. A.: Nem feltétlenül, nálunk a tananyagok meghatározása hagyo má - nyosan az egyes felsőoktatási intéz - mények feladata. Úgy véljük ugyanis, hogy éppen a nemzeti sokszínűség és ezáltal az intézmények között kiala - kult verseny kellett ahhoz, hogy a je - len legi nemzetközi versenyhely zet - ben is valóban innovatív képzéseket nyújtsunk. asz Működik egy ilyen változatos rendszerben a svájci egyetemek és szak főiskolák közötti átjárhatóság? M. D. A.: Igen, de természetesen nem automatikusan, tehát a hallgatóknak a szaktól és a főiskolától függően bizo - nyos krediteket meg kell ismételniük. A hasonló esetek azonban egyre rit - kábbak, rendszerint az egyetem vagy a főiskola elvégzése után a munka erő - piacon folytatják pályájukat a diákok. asz Egy 2009-ben készült tanulmány szerint a mesterképzésekkel ellentétben folyamatosan emelkedik az alapképzé - sekre jelentkezők száma Svájcban. A 2004-es évben még a diákok csaknem 85 százaléka valamely mesterképzésen tanult tovább, 2006-ra azonban ez a szám lecsökkent: csupán minden negye - dik diák képezte tovább magát az alapképzést követően. M. D. A.: Nem is célunk, hogy növeljük a mesterképzésben tanulók 8 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

9 Nagyító számát, úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezt a folyamatot a munkaerőpiacnak kell irányítania. Általános tendencia, hogy az egyetemen tanuló diákok többsége mesterkurzuson képzi to - vább magát. Például az orvosi kép - zés ben részt vevő diákok egy bachelordiplomával nem tudnának mit kezdeni, de a természet- és műszaki tu - do mányok területén is aligha állnák meg a helyüket a diákok mesterdiploma nélkül. Az e képzéseken részt ve - vő hallgatók rendszerint a doktori fo - ko zatot is megszerzik. Akadnak azonban olyan területek is, mint az üzemgazdasági, az üzleti menedzseri vagy a banki adminisztrációs pozíciók, ahol a diákok a há - rom éves képzés elvégzését követően kilépnek a munkaerőpiacra, és esetleg később térnek vissza a felsőokta - tásba a területhez kapcsolódó mester - képzésre. Tehát szakonként nagyon eltérő a gyakorlat. asz Gyakorlatilag csupán az orvosés a művészeti képzés esetében korlátozzák a svájci fiatalok létszámát. Nem eredményez ez túl magas hallgatói számot az országban? M. D. A.: A svájci képzési rendszer sajátossága, hogy a többség, a fiata - lok mintegy kétharmada 16 éves ko - rában szakmai képzésen vesz részt, nem tesz tehát érettségit. Ez korlátozza tulajdonképpen a potenciális hallgatói létszámot, sokkal inkább, mint Európa más országaiban. Éppen ezért nagyon szelektív a svájci érettségi rend szer. Eközben jellemző a rendszer át - eresz tőképessége, ahol a szakfőis ko - lák a szakmai képzés folytatását je - len tik. A szakmai fejlődés általában a következőképpen néz ki: a kötelező iskolai tanulmányok elvégzését kö ve - tően szakmai képzésben vesznek részt a diákok, és egy speciális érett - ségit tesznek le, például a villany - szerelők. Ez a szakmai matúra teszi lehetővé, hogy szakfőiskolára járja - nak, ahol például mint elektronikai mérnökök szerezhetnek főiskolai dip - lomát. asz Magyarországon éppen az alapképzést sejtik a természettudományi te - rü leten alacsony hallgatói létszám okozta problémák megoldásának, hiszen a hároméves kurzus kevesebb kötött ség - gel és áldozattal jár, mint az ötéves. M. D. A.: A svájci diákok esetében is alacsony a műszaki és természet tu do - mányi képzéseken tanulók száma, a külföldi hallgatók azonban messzemenően pótolják a hiányt. Az állam által igazgatott technikusi főiskolák esetében például az alapképzéseken tanuló diákok 25, a mesterkép zé se - ken 35, a doktori képzéseken 65 szá - zaléka az országhatáron túlról ér ke - zik. Az egyetemek nemzetközi jellege jelenti tehát a svájci felsőoktatás egy látható előnyét. A hallgatók importja hagyomány az országban, a külföldi diákok pedig számos területen meg - A Berni Egyetem A K + F-re szánt befektetések kétharmada a magánszférából származik MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 9

10 Nagyító Technikusi főiskolák esetében például az alapképzéseken tanuló diákok 25, a mesterképzéseken 35, a doktori képzéseken 65 százaléka az országhatáron túlról érkezik. old ják a fellépő hiány problémáját, vagy legalábbis enyhítik azt. asz Jelenleg a éves európaiak harminc százalékának van egyetemi dip - lomája, és ezt az arányt 2020-ra negy - ven százalékra kívánja emelni az Euró - pai Bizottság. Csatlakozik Svájc a ha - son ló uniós célokhoz? M. D. A.: Svájcban a felsőoktatáshoz tartozik egy magasabb szintű szakmai képzés is, amely igen széles körű és erős oktatást biztosít. Ebben az érte - lem ben a svájci fiatalok csaknem 40 százaléka tanul a felsőoktatásban, akik tehát vagy az egyetemeken, a szak fő is - kolákon, vagy a magasabb színvonalú szakmai képzéseken vesz nek részt. Ez utóbbi intézményi típus ugyan nem nyújt főiskolai végzett séget, diplomát annak eredeti értel mé ben, de fontos szerepet tölt be az élethosszig tartó ta - nu lás során. Le he tőséget nyújt például a szakmunkások számára, hogy kiegé - szítő képesítéssel magasabb szintű kép zettséget szerez zenek. Különösen elterjedt ez a kép zési forma a gazdasági és az adózási területen. asz Számos magyar felsőoktatási intézményben a pénzforgalom egy része a kutatás-fejlesztési tevékenységből szár mazik. Milyen a svájci egyetemek viszonya a K + F-fel? M. D. A.: Alapvetően minden svájci főiskola egyben kutatóintézmény is, éppen ezért nem is működnek az or - szág ban szeparált kutatóintézetek, mint Németországban, illetve nincs központilag meghatározott kutatói struktúra, mint Franciaországban. A kutatások hagyományosan a felsőoktatási intézményekben folynak: az A 2008/2009-es tanévben a 150 ezer hallgató mintegy 85 százaléka tanult már a bolognai rendszerben indított képzéseken, 2008 őszétől minden szakot bevontak a rendszerbe, így ott az orvosképzés is átalakult. alap kutatások az egyetemen, az alkal - mazottak pedig a szakfőiskolákon zaj - lanak. asz Svájcban jelenleg a GDP 2,99 százalékát költik a kutatásra. Ezzel az ország a 2010-es célokat meghatározó lisszaboni elvárásoknak is eleget tett kevesek között. M. D. A.: Valóban szép eredmény, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a befektetések kétharmada a magánszférából származik. Né - hány számmal jelezve: a 13 milliárd franknak (körülbelül 9 milliárd euró), amelyet a kutatásra és fejlesztésre köl tenek Svájcban, 23 százaléka köz - életi szereplőktől, tehát a szövetségi oldaltól és a kantonoktól, 70 százaléka azonban a magánszférától szárma - zik. A magánvállalatok és -cégek kö - rülbelül 9,6 milliárdos (6 milliárd euró) összeget költenek K + F-re Svájcban, hasonló összeggel finanszírozzák a területet a cégek a külföldi leányvállalatok esetében is. A kutatás-fejlesztésre fordított ösz - szegek esetében tehát nem az a kér - dés számunkra, hogy mennyit fektet be az állam, hanem hogy a nagyvállalatok Svájcon belül vagy kívül ru - ház zák-e be azokat. asz A magyarok azt gondolnák, igen magasak a svájci tandíjak. Mennyit kell fizetniük a fiataloknak? M. D. A.: A svájciak számára a helyi viszonyokhoz mérten alacsony a tan - díj, máshogy értékelik azonban a be - fi zetendő összegek mértékét azok a külföldi diákok, akiknek a saját ha zá - jukban nem kell tandíjat fizetniük. Nem szabályoztuk központilag a tan - díjak mértékét, így azok különbözőek az egyes felsőoktatási intézményekben. Szemeszterenként átlagosan 500 eurót fizetnek a hallgatók, az élet - szín vonal fenntartásához azonban ha - vonta legalább ezer euró szüksé ges. TAKÁcS ERZSI 10 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

11 Nagyító Hat és fél ezerrel többen jelentkeztek a mesterképzésekre Idén is a tanárképzés a legnépszerűbb Jelentősen nőtt a mesterképzésekre jelentkezők száma, így ebben az évben nagyobb versenyre kell számítaniuk a második képzési szintet megjelölőknek ben is a pedagógusképzés bizonyult a legnépszerűbb képzési területnek, idén azonban azt a gazdasági képzések követik, a bölcsészettudományi területre jelentkezők arányának csökkenése a harmadik helyre utasította visz - sza a tavalyi második legvonzóbb területet. A legtöbb jelentkezés az Eötvös Loránd Tudományegyetemre érkezett, a második helyet a Debreceni Egyetem foglalta el, csekély különbséggel megelőzve a Szegedi Tudományegyetemet. Amesterképzésre jelentkezők államilag támogatott helyre pályázhatnak, ez 1900-zal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Összesen fő jelölt meg mesterszakot jelentkezési lapján, közülük nagyjából 21 ezer aspirál államilag támogatott helyre. További 2713 fiatal pályázik költségtérítéses mes ter kép - zés re, tehát mindössze a jelentkezők 15 százaléka fizetne képzéséért első helyen. A nappali és levelező munkarend eloszlása nagyjából egyenlő. A hallgatók 52 százaléka jelölte meg a nappali képzést első helyen, 47 százalék pedig a levelezőt. A jelentkezők további 1 százaléka az évek során egyre inkább eltűnő esti munka - rend ben tanulna tovább. A legnépszerűbb terület a pedagógusképzés A mesterképzésre jelentkezők közül legtöbben a pedagógusképzésben kívánnak tovább tanulni, csakúgy, mint tavaly. Ez részben a többciklusú képzési rendszerrel magyarázható, hiszen a ta - nár képzés mesterdiplomával zárul. A jelent - kezők több mint negyede (25,2 százaléka) ezt a területet jelölte meg első helyen, tavaly ez az arány 26 százalék volt. A második legnépsze - rűbb terület idén a gazdaságtudományi képzési terület lett, ahova az összes jelentkező 17,2 szá zaléka pályázik. Tavaly arányaiban majdnem ugyanennyien vágytak erre a képzési te rü - letre, a jelentkezők 18 százaléka választotta cél - ként, ám a kis növekedés, illetve a bölcsész szakokon tapasztalt többszázalékos visszaesés ép - pen elegendő volt arra, hogy megelőzze a ta - valy hajszállal vezető bölcsészettudományi te - rületet. Nem meglepő a helycsere, hiszen az alap képzés legnépszerűbb tudományterülete is a gazdasági képzési terület, amely bár idén va - la melyest veszített a jelentkezői számából, még így is megőrizte helyét a dobogó legfelső fokán. Így borítékolni lehetett, hogy a mesterképzésre jelentkezők közül is sokan jelölik majd meg az említett területet, mint ahogy az alapképzésben a tudomány terü leti listán évek óta szintén elő - kelő he lyet elfoglaló böl csészet- és társada lom MÁJUS AKTÍV SZEMESZTER 11

12 Nagyító százalékát vonzva. A tavaly holtversenyben 10. helyet elfoglaló sporttudományi és orvos- és egészségtudományi képzési terület közül pedig idén az utóbbi került ki győztesként, amely így 2,6 százalékkal a tizedik helyen áll. Legkeve - seb ben a nemzetvédelmi és katonai képzési területre aspirálnak idén is, a jelentkezők 0,9 százaléka választotta ezt a speciális területet. Tanár mesterszakra csaknem hatezer elsőhelyes jelentkezés tudo má nyi területet is. E tudomány te rü le tek ugyan némiképp veszítettek tavalyi pozíci ójuk - ból, még így is a jelentkezők jelentős részét vonz zák, így a legnépszerűbb tudomány te rü - leteket összegző lista harmadik és negyedik he - lyén állnak. Előbbi az MA szakosok 15,5, utóbbi 10,4 százalékát vonzotta, míg tavaly előbbire 18,3 százalék, utóbbira 12,1 százalék pályázott. Növekedett azonban a műszaki területen meg hirdetett mesterképzésre jelentkezők száma, tavaly e terület az elsőhelyes jelentkezők 6,1 százalékát, idén már 8,2 százalékát csábította. Ezzel a műszaki megelőzte a tavaly még ötödik helyen szereplő természettudományi területet (6,4 százalék), amely idén a hatodik, 6,5 százalékkal. Meg kell jegyezni, hogy a művészeti területre jelentkezők aránya az újonnan meghirdetett mes terképzéseknek köszönhetően szépen nö ve - kedett, így a tavalyi 13. helyről idén a 11. helyre tornászta fel magát, a jelentkezők 2,4 Elsőhelyes mesterképzési jelentkezések képzési területenként Képzési területek 2009-ben 2010-ben Agrár 2,7% 2,9% Bölcsészettudomány 18,3% 15,5% Gazdaságtudományok 18,0% 17,8% Informatika 2,2% 2,7% Jogi és igazgatási 3,6% 3,3% Műszaki 6,1% 8,2% Művészet 0,8% 2,4% Nemzetvédelmi és katonai 1,2% 0,9% Orvos és egészségtudományi 1,3% 2,6% Pedagógusképzés 26,0% 25,2% Sporttudomány 1,3% 1,6% Társadalomtudomány 12.1% 10,4% Természettudomány 6,4% 6,5% A pedagógusképzéshez tartozó tanári mester - szak ra 5879 elsőhelyes jelentkezés érkezett, ezzel messze a legnépszerűbb mesterszak 2010-ben. Több mint hatszor annyian jelent kez - tek tehát a mesterszakos népszerűségi lista első helyén álló tanár szakra, mint az azt követő, má sodik legkapósabb vezetés és szervezés mes - terképzésre, ide 858 elsőhelyes jelentkezés ér - kezett. Harmadik helyen a nemzetközi tanulmányok szak áll (717), majd azt követi az em - beri erőforrás-tanácsadó mesterképzés a negye - dik helyen (711). Tavaly ugyanezen négy szak vezette a szakos toplistát, csupán a helyek közti sorrend változott némiképp, az emberi erőforrás és a vezetés és szervezés mesterszakok helyet cseréltek, 2009-ben ugyanis előbbi volt a má so - dik legnépszerűbb, utóbbi pedig a negyedik he - lyen állt. Az ötödik helyet a pénzügy mesterszak foglalja el 693 jelentkezővel. Az ELTE-re jelentkeztek a legtöbben Az összes jelentkezést figyelembe véve amely a felvételizők által az összes benyújtott helyre leadott felvételi igényt veszi számba messze az ELTE a legnépszerűbb intézmény a mester - kép zéses felvételizők körében, több mint 5200 jelentkezéssel. Az intézményi verseny dobo gó - jának második helyén a Debreceni Egyetem áll, csekély jelentkezési számmal megelőzve a Sze - gedi Tudományegyetemet. Több mint 3000 je - lent kezéssel büszkélkedhet a Pécsi Tudomány - egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem is, míg 2000 feletti jelentkezést a Budapesti Mű - szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a gö - döllői Szent István Egyetem produkált csak. SÁRKöZY LEA 12 AKTÍV SZEMESZTER MÁJUS

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben