Onkormányzatának Közlönye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Onkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2012. február 24. XXII. évflyam 2. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közlönye I. Önkrmányzati rendeletek 2. II. Közgyűlési határzatk 54.

2 2 I. Önkrmányzati rendeletek Heves Megyei Önkrmányzat 4/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat évi költs égv etésé ről Heves Megye Közgyű lése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rende l kező 368/ (XII.31.) Krmányrendelet, valamint Magyarrszág évi közpnti költségvetésérő l szóló 20 ll. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alktja a Heves Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkrmányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a közgyűlés elnökére, a közgyűlés bizttságaira és a megyei önkrmányzat hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje A költségvetés címrendjét a közgyű l és a l O. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (l) A közgyű lés a Heves Megyei Önkrmányzat évi költségvetését l e Ft bevétellel l e Ft kiadással O e Ft frráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben megállapíttt bevételek frrásnkénti, kiadásk jgcímenkénti megszlását mérlegszerűen a rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. (3) A működési és felhalmzási célú bevételi és kiadási e l őirányzatkat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (l ) bekezdésében megállapíttt bevételeket címenkénti megszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (l) bekezdésében megállapíttt kiadáskat címenkénti megszlásban a 4. sz. melléklet ta1talmazza. (6) A közgyű lés a több éves kihatással járó döntésekbő l származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az uniós frráskból megvalósuló feladatkat a 6. sz. melléklet fglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható elő irányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3 3 (9) A Heves Megyei Önkrmányzat és a Megyei Önkrmányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza (ll) A évi költségvetés általáns tartaléka 5 OOO e Ft. (12) Az e lőző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felsztásáról valamint elszámlásáról a 20 ll. évre vnatkzó zárszámadási rendelet elfgadásával egyidejűleg rendeletet alkt a közgyű lés (13) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (l) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssei kapcslats feladatk ellátásáétt a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkrmányzat költségvetését - rendeletmódsítással - közgyűlési döntéssel megváltztathatj a. (3) Az önkrmányzat részére engedélyezett közpnti pótelőirányzat esetén - az e lső negyedév kivételével - negyedévente módsítani kell a rendeletet. (4) Az időaránys teljesítést meghaladó működési és felhalmzási célú bevétellel, valamint pályázatn nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módsítani a rendeletet. 5. (l) A közgyűlés elnöke átruháztt hatáskörben az alábbi döntéseket hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapt el nem érő időtartamú és felhalmzási célú pénzeszközök l ekötéséről; rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig; átcsprtsítást engedélyez a jóváhagytt kiemeit előirányzatk között gazdasági eseményenként 3 millió Ft összeghatárig; rendelkezik a szervezeteknek adtt támgatás e l ő i rányzata fö lött, melynek összege 2 millió Ft. Az ehhez benyújttt pályázatnak, kérelernnek tartalmaznia kell a pályázatn, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támgatási összeget, valamint az elszámlási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támgatási szerződésben kell rögzíteni. (2) A közgyűlés Pénzügyi és Ügyrendi Bizttsága átruháztt hatáskörben az alábbi döntést hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft - 5 millió Ft összeghatári g. 6. (l) Köztisztviselők j gállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján: a köztisztviselői illetményalap évben Ft. (2) A közti sztv ise l ői cafeteria - juttatás évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

4 4 (3) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítmény értékelésének alapj át képező kiemeit szervezeti célkat jelen rendelet ll. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célk figyelembevételével a Főjegyző határzza meg. 7. (l ) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt és a megyei főjegyzöt, hgy Magyarrszág évi közpnti kö ltségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletében szerepl ő, a megyei önkrmányzatknak i gényelhető kiegészítő támgatásra pályázatt nyújtsanak be. (2) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzat évre vnatkzó költségvetésének végrehajtása srán a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal részére a müködéséhez kapcslódó pénzeszköz átadásról gndskdjn. (3) A közgyülés felhatalmazza a megyei föjegyzöt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal évre vnatkzó költségvetésében előírt bevételek beszedéséröl, tvábbá a jóváhagytt kiadásk te ljesítésérő l gndskdjn. Záró rendelkezések 8. (l ) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január l. napjától kell alkalmazni. (2) A közgyűlés az átmeneti gazdálkdásról nem alkttt rendeletet. A költségvetési rendelet elfgadásáig terj edő időre vnatkzó e l ő irányzatk beépültek a évi költségvetés bevételi és kiadási elöirányzataiba. (3) A Heves Megyei Önkrmányzat által admányzható kitüntető díjak egységes rendeletben történő szabályzásának megalktásáig, tvábbá a Megyei Önkrmányzat által alapíttt ösztöndíjakra vnatkzó szabályzás átfgó felülvizsgálatát követő egységes szabályzásáig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a "Heves Megyéért" kitüntető díj alapításáról és admányzásának rendjéről szóló (111.27) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései; a "Heves Megye Európa Ösztöndíjasa" ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.) HMÖ rendelet támgatás flyósítására vnatkzó rendelkezései; a Heves Megye Önkrmányzata által alapíttt szakmai kitüntető díjak alapításáról és admányzásának rendj érő l szóló (XII.l7) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései. (4) A Heves Megyei Önkrmányzat Közgyülésének tvábbi rendelkezéséig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztviselőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31) HMÖ rendelet a, a, 14. -a; a kegyeleti gndskdásról szóló l 0/2004. (III.26) HMÖ rendelet. (5) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztv i selőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet 3. (l) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a. "(1) Az sztályvezetök alapilletményüle l O %-ának megfelelő összegü vezetöi pótlékra jgsultak."

5 5 (6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2005. (II.25.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.24.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.29.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (11.27.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 7/2010. (11.19.) HMÖ rendelet. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktr Heves Megye Főjegyzője

6 Heves Megyei Önkrmányzat!.sz. melléklet A évi költségvetés pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti elő irányzat Megnevezés Eredeti el ői rányza t MŰKÖDTETÉS Önkmtányzat működé s i kiadásai Ö nkmtányzati Hivatal múködési kiadásai 6 OOO Egyéb sajáts bevételek Önkrminyzat sajáts müködési bevétele összesen: Nrmativ támgatásk Közpntslttt elői rányzatk Kieg. tám. a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás ~:~-r:~q~~~!~-~~~~~«:~.?2~~~;t-~lt~.!l2~~.!'!~~ Köz110nti költségvetési támgatás összesen: Működési célra átadtt pénzeszközök Hiteltörlesztés és kamat Tanalékk Pénzmaradvány tanalék OOO Működési célra átvett pénzeszközök Hitel E lőző évi pénzmaradvány M Ű KÖDÉS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: t MŰKÖD ÉS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: l Felhalrnzási és tökeje llegű bevételek FELHALMOZÁS Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Fejlesztési célú támgatásk Önkmtányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Felhalmzás i célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadtt pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása Hitel Hiteltörlesztés és kamat E lőző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZASI CELU BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZASI CELU KIADASOK ÖSSZ.: Kiegyenllt6, ftlggő, átfutó bevételek Kiegyenlitö, ftlggő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK MJNDÖSSZESEN: t KlADASOK MlNDÖSSZESEN: t

7 Heves Megyei Önkrmányzat 2.sz.melléklet Az önkrmányzati költségvetés évi pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti e lő irányzat Megnevezés Eredeti e lőirányzat - személyi jellegű kiadásk munkaadókat terhe lő járulékk Egyéb sajáts bevételek dlgi jellegű kiadásk ellátttak pénzbeli j uttatása i Önl< mányzat sajáts működési bevétele Önkrmányzati Hivatal működési kiadásai Önkrmányzat működési kiadásai Felha lmzási és tőke jellegű bevételei< O Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkrmányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Nrmatív támgatásk Közpntsíttt e lő irányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása Közpnti költségvetési támgatás OOO Működési célra átvett pénzeszközök Müködési célra átadh pénzeszközök Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök Atadtt pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése O Kölcsönök nyújtása Hitel O Hiteltörlesztések E l őző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék Tartalékk S OOO Kiegyenlítő, függö, átfutó bevételek O Kicgyenlitö, függő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK ÖSSZESEN: l Kli\OÁSOK ÖSSZESEN:

8 Heves Megyei Önkrmányzat BEvETELEK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 3.sz. melléklet Ezer frintban BEV ÉTELEK Elöirány- Cím- Alcím- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányza ti Cím Alcím név szám E lő irányzat csprtnév Kiemeit e l ő irányzat neve Eredeti elő irányzat l II.FEJEZET: Közpnti Költségvetési Támgatás 5 Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása ();;;~~~~~ Cím összesen: II. FEJEZET OSSZESEN l VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány E lőző évi pénzmaradvány igénybevétel ();;;~~~~~ Cím összesen: VII. FEJEZET OSSZESEN BEVETELEK ÖSSZESEN

9 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL BEVÉTELEK C lm- Alclm- Jgclmszám szám szám E lőirány- za ti csprtszám Kiemeit előirányza ti szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kiemeit e lőirányzat neve Eredeti elő irányzat l l l 2 I.FEJEZET: Megyei Onkrmányzati Hivatal Saját bevételek Működési bevételek Önknnányzat sajáts működési bevétele Egyéb sajáts bevételek t>ss~e~e~~ Cím összesen: l. FEJEZET OSSZESEN 3516 IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök Működés i célra átvett pénzeszköz e>ss~e~e~~ IV. FEJEZET OSSZESEN BEVETELEK ÖSSZESEN: Cím összesen:

10 Heves Megyei Önkrmányzat KIADÁSOK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 4.sz. melléklet Ezer frintban Kl ADASOK Elöirány- C lm- Alclm- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányzat i szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kieme it e lőirányzat neve Eredeti előirányzat 3 2!.Heves Megyei Onkrmá nyzat Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Működési kiadásk 3 Dlgi kiadásk J\i~i~-ö;;-;~;~~~ i5ö Cím összesen: Sza ké rtő i díjak, véleményeztetés 3 Szakértői díjak Alcím összesen: 1500 Cím összesen: Tagdíjak 3 Tagdíjak 1000 Alcím összesen: 1000 Cím összesen: 1000 I.FEJEZET ÖSSZESEN 6 l 2 2 l l IV.FEJEZET. Atadtt pénzeszközök Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnak adtt támgatás 6 Pénzeszközátadás Alcím összesen: Cím összesen:

11 2 2 Szervezeteknek adtt támgatás 6 Szervezeteknek adtt támgatás Alcím összesen: Cím összesen: IV.FEJEZET ÖSSZESEN: Általáns tartalék VI.FEJEZET. Tartalékk Általáns tartalék Alcím összesen: 5000 Cím összesen: 5000 VI. FEJEZET ÖSSZESEN: 5 l VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékk Betizetési kötelezettséggel terhelt Alcím összesen: Cím összesen: VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadásk összesen

12 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL KIADÁSOK Elöirány- Kiemeit Cím- A le lm- Jgclm- za ti előirányzat i szám szám szám csprtszám C lm Alclm név szám E lőirányzat csprtnév Kiemeit előirányzat neve Eredeti e lő irányza t l I.FEJEZET: Megyci Onkrmányzati Hivatal Önkrmányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége l l Önkrmányzati Hivatal l Működés i kiadásk l Személyi j ellegű kiadásk Munkaadókat terhelő járulék Dlgi j e llegű kiadásk Alcím összesen: Cím összesen: Megyei Közgyű lés l l Közgyűlés igazgatási kiadásai l Működési kiadásk l Személyi jellegli kiadásk Munkaadókat terhelő j árulék Dlgi je llegű kiadásk Alcím összesen: Cím összesen: Európai Infrmációs Pnt l 2 l Működési kiadásk l Személyi jellegü kiadásk Munkaadókat terhelő járulék Alcím összesen: Cím összesen: I.FEJEZET ÖSSZESEN:

13 Heves Megyei Önkrmányzat 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekb ő l származó kötelezettségek célk szerint, évenkénti bntásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként év év év év Ezer frintban Összesen l. NEMLEGES '---- Összesen

14 6.sz. melléklet Európai uniós támgatással megvalósuló prjektek bevételei, kiadásai NEMLEGES EU-s prjekt neve, aznsítója: Frrásk után Osszesen Saját erő EU-s frrás Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Osszesen Kiadásk, költségek után Osszesen Személyi je llegű Beruházásk, beszerzések Szlgáltatsk igénybevétele Adminisztratív költségek IAitaláns költségek Osszesen

15 Heves Megyei Önkrmányzat A költségvetés 3 éves pénzfrgalmi médege 7. sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Ezer frintban Megnevezés évi évi évi 2012.évi 2013.évi 2014.évi Megnevezés előirányzat irányszám irányszám előirányzat irányszám irányszám Egyéb sajáts bevételek OOO 2 OOO Önkrmányzat kiadásai 6 OOO 8 OOO 8 OOO Önkrmányzat sajáts működ ési bevétele össz.: OOO 2 OOO Önkrmányzati Hivatal müködési kiadásai Felhalmtisi és tókejelle~ü bevételek Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Nrmatív támgatásk Önkrmányzati Hivatal felbalmzási kiadásai Közpntsíttt elóirányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmativ kötött felhesználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk müködési támgatása OOO 240 OOO Közpnti költségvetési támgatás összesen: OOO 240 OOO Müködési célra átvett pénzeszközök Müködési célra átadn pénzeszközök Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Á tadtt pénzeszközök összesen: Hitel Hiteltörlesztések Tartalékk 5 OOO 5 OOO 5 OOO Elz évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék B EVÉTELE K ÖSSZESEN: l KIADÁSOK ÖSSZESEN: l

16 Heves Megyei Önkrmányzat 8.sz.melléklet A Megyei Önkrmányzat évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június L félév l h ónapk összesen l. Bevételek j l. Uletékek ' 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati Ül bevételek i 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek l 5. Közpnti költségvetési támgatás Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II. Kiadásk l. Megyei Önkrm. műk. kiadásai l OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök OOO Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás)

17 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadásk l. Megyei Önkrm.működ.kiad l OOO l OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések. 6. Tartaiékek l i Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) Ol

18 A Megyei Önkrmányzati Hivatal2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június I. félév l h óna p k összesen I. Bevételek l. Illetékek O! 2. Személyi jövedelemadó O i 3. Egyéb sajáts önkrmányzati l 7581 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Átvett pénzeszközök OOO ! műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány O, Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel n. Kiadásk l. Megyei Önkrm Hiv.. műk kiadásai 2. HMÖ felú jítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) l

19 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Atvett pénzeszközök OOO OOO műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel ll.kiadásk l. Me gye i Önkrm.Hiv.működ.ki ad HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartaiékek Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés O, Hiány ( Bevétel - Kiadás)

20 adatk: fő-ben Engedélyezett Megnevezés létszám évre Közfglalkztatás Megyei Onkrmányzati Hivatal - köztisztviselők 21,25 - munkatvkönyve alá tartzók 1,00 OSSZESEN 22,25 9.sz. melléklet

21 Költségviselö Számk és Fejezetek Címszám és Címnév Költségvetés fejezet és címrendje évben A)HEVESMEGYEI ONKORMANYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV AT AL Bevételek Kiadásk ll.fejezet I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV. FEJEZET Vll.FEJEZET I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV.FEJEZET Vli.FEJEZET Közpnti VI. FEJEZET V FEJEZET Vl.FEJEZET Költségvetési Támgatásértékű Átvett Előző évi Költségvetési Támgatásért Átadtt Pénzmaradvány Költségvetési Hitel Hiteltörlesztés Tartalékk szerv bevételek pénzeszközök pénzmaradvány szerv ékü kiadásk pénzeszközök tartalék Támgatás l Önk.hivatal I.Müködési I.Szervezetek l. Saját bevétel l. MÁK-tól kaptt igazgatási célra átvett támgatása tevékenysége 2 Megyei 2. Hivatalnak Közgyűlés átadtt 3.Idegenfrgalm, kultúra, sprt feladatk 4.Európai lnfnnációs Pnt 5.Felújítási, felhalmzási kiadásk 6. Szakértói díj 7. Tagdljak Alcímszám és Alcímnév Címszámnként bnttt és váltzó Jgeimszám!.Az önknnány-.a~tnál k ötelezően cllátandó feladat 2.Az önknnányzatnál önként vállalt feladat Elöirányzati l. Müködési l. Müködési I.Müködési I.Müködési I.Müködési csprtszám bevételek kiadásk kiadásk kiadásk kiadásk és 3.Felhalmzási 2.Fclhalmzási clöirányzati és tökejellegű célú kiadásk CSODOrtnév bevételek 2.0nk.sajáts l.eiözö évi!.feladatkkal, l Nnnativ l. Müködési I.Müködési l.személyi 5.Támgatásé 6.Pénzeszközát 3. Dlgi!.Általáns müködés1 l.müködési célú pénzmaradvány szerzödésekkel támgatás célú támgatás célra jellkiadás rtékü kiadás adás jellkiadás tartalék bevétele igénybevétel kötött 2.Közpntsittt 2.Felhalmzási 2.felhalmzási 2. Munkaa. célú célra Terh.járulék Kiemeit 3. Nnnatív 3 Dlgi Elöirányzati kötött felh. lám jellkiadás szám és 4. Fejlesztési kiemeit célú támgatás elöirányzati 5. Mcgyei név Onk.müködési!.Beruházás támgatása 2.Fclújítás 3.Egyéb felhalmzási célú kiadás

22 ll.sz. melléklet Heves Megyei Önkrmányzat Teljesítménycélk év 1. A megyei önkrmányzatk knszlidációjáról, a megyei önkrmányzati intézmények és a Fővá rs i Önkrmányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvéte l éről szóló 20 ll. évi CUV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatárztt, az intézmény- és vagyn, védelmi bizttság titkársági fe ladatai átadás-átvételének l. félévi szakszerű lebnylítása; 2. A megszűnt Heves Megyei Területfej lesztési Tanács és az Észak-magyarrszági Reginális Fejlesztési Tanács jgutódlásával kapcslats feladatk szakszerű ellátása; 3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításával összefüggő feladatk szakszerű ellátása; 4. A Heves Megyei Önkrmányzat által krábban kedvezményezettként bnylíttt prjektek átadás-átvételével kapcslatban kifejtett tevékenyég; 5. A Heves Megyei Önkrmányzat rendeleteinek és a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal szervezetszabályzó dkumentumainak a megyei önkrmányzat új feladat- és hatásköréhez tö rtén ő igazítása; 6. A megyei önkrmányzatk által biztsítandó területfejlesztési-területrendezési feladatk j gszerű és szaksze rű módn történő ellátása.

23 23 Heves Megye Önkrmányzatának 5/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól Heves Megye Közgyűlése (tvábbiakban: Megyei Közgyűlés) a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében, valamint a lakásk és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vnatkzó egyes szabálykról szóló évi LXXVIII. törvényben kaptt felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben és a nemzeti vagynról szóló évi CXCVI. törvényben fglaltakra is - a megyei önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól az alábbi rendeletet alktja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkrmányzat (tvábbiakban: Megyei Önkrmányzat) tulajdnában lévő ingatlankra, ingatlann fennálló tulajdni hányadra, ingóságkra, a Megyei Önkrmányzatt megillető vagyni értékű jgkra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, az értékpapírkra és a Megyei Önkrmányzatt megillető követelésekről való lemndás szabályaira. A Megyei Önkrmányzat vagyna 2. (l) A Megyei Önkrmányzat vagyna a nemzeti vagyn része, amely az önkrmányzati feladatk és célk ellátását szlgálja. (2) A Megyei Önkrmányzatt - törvényben meghatárztt eltérésekkel - megilletik mindazk a jgk és terhelik mindazk a kötelezettségek, amelyek a tulajdnst megilletik, terhelik. A tulajdnst megillető jgk gyakrlásáról a Megyei Közgyű l és jelen önkrmányzati rendelet keretei között rendelkezik. (3) A Megyei Önkrmányzat vagyna törzsvagynból és üzleti vagynból áll. A törzsvagyn közvetlenül a kötelező önkrmányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakrlását szlgálja. Frgalmképtelen törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet a nemzeti vagynról szóló törvény kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló vagynnak, tvábbá amelyet más törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet nemzetgazdasági szempntból kiemel t jelentőségű nemzeti vagynnak minősít. Krlátzttan frgalmképes törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet annak minősít. A vagyn frgalmképesség szerinti besrlásának megváltztatásáról - a magasabb szintű jgszabályk és ezen rendelet krlátai között - a Megyei Közgyűlés rendelettel dönt. (4) A Megyei Önkrmányzat a nemzeti vagynról szóló törvény szerinti kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló nemzeti vagyna, rnint a frgalmképtelen törzsvagyn része - a nemzeti vagynról szóló törvényben meghatárztt kivétellel - nem idegeníthető el, vagynkeze l ői jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével nem terhelhető meg, azn szttt tulajdn nem létesíthető.

24 24 (5) A Megyei Önkrmányzat ezen rendelettel nemzetgazdasági szempntból kiemeit jelentőségű nemzeti vagynként meghatárztt vagynelemei - mint a frgalmképtelen törzsvagyn része - az önkrmányzati rendelet erejénél fgva elidegenítési és - vagynkezelő i jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével - terhelési tilalm, valamint szttt tulajdn létesítésének tilalma alatt állnak. (6) A nemzetgazdasági szempntból kiemel t j elentőségű nemzeti vagynba nem tartzó önkrmányzati vagynelem - amely felett a rendelkezési jg gyakrlása feltételhez kötött - törzsvagynként krlátzttan frgalmképes nemzeti vagynnak minősül, melynek átminősítésérő l a Kö zgyűlés a (3) bekezdés szerint dönt. (7) A Megyei Önkrmányzat frgalmképtelen törzsvagynát a jelen önkrmányzati rendelet l. számú mel/éklete, krlátzttan frgalmképes törzsvagynát a 2. számú melléklete, üzleti vagynát a 3. számú melléklete tartalmazza. A Megyei Önkrmányzat vagynának nyilvántartása 3. (l) A Megyei Önkrmányzat a vagynát a Megyei Önkrmányzati Hivatal közreműködésével kezeli. (2) A Megyei Önkrmányzat tulajdnába tartzó vagynelemekrő l krmányrendeletben meghatárztt módn, a számviteli és más vnatkzó jgszabályk e lőírásai szerint nyilvántartást kell vezetni. Az önkrmányzati vagynnyilvántartás (vagynkataszter) flyamats vezetéséért, az adatk hitelességéért a főjegyző felelős. (3) Az önkrmányzati törzsvagynt a többi vagyntárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshz a vagynállaptról vagynkimutatást kell készíteni. (4) Az önkrmányzati vagynt - annak tulajdnjgát, állagát, értékét vagy bármely nyilvántarttt paraméterét - érintő váltzást követően azt a nyilvántartáskban a jgszabályknak megfelelően át kell vezetni. Vagynt keletkeztető jgügyietet követően a Megyei Önkrmányzat új vagynelemének vagyni jellegét meg kell határzni és ennek figyelembe vételével kell azt nyilvántartásba venni. A Megyei Önkrmányzat vagynával való rendelkezés 4. (l) A Megyei Önkrmányzat által elláttt feladatk biztsításáhz, hatáskör gyakrlásáhz nélkülözhető krlátzttan frgalmképes vagyn és üzleti vagyn az e rendeletben meghatárztt módn hasznsítható. Amennyiben a hasznsításhz külön jgszabályban meghatárztt hzzájárulás, engedély szükséges, tt ezek beszerzéséről a hasznsítás srán gndskdni szükséges.

25 25 (2) A nemzeti vagyngazdálkdás feladata a nemzeti vagyn rendeltetésének megfe l elő, a Megyei Önkrmányzat mindenkri teherbíró képességéhez igazdó, elsödlegesen a közfeladatk ellátásáhz és a mindenkri társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékny és költségtakaréks működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknöve lő használata, hasznsítása, gyarapítása, tvábbá az Önkrmányzat feladatának ellátása szempntjából feleslegessé váló vagyntárgyak elidegenítése. (3) A Megyei Önkrmányzat a (2) bekezdésben meghatárzttak biztsítása céljából legkésöbb június 30. napjáigközép-és hsszú távú vagyngazdálkdási tervet készít, melynek elfgadásáról a Közgyűlés dönt. (4) A vagyn hasznsítása a Megyei Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (5) A Megyei Önkrmányzat vagynának hasznsításából származó bevételek a Megyei Önkrmányzatt illetik meg. A vagyn hasznsítása 5. (l) A nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödés kizárólag lyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödésben vállalja, hgy - a hasznsításra vnatkzó szerzödésben e l őírt beszámlási, nyilvántartási, adatszlgáltatási kötelezettségeket telj es í ti, - az átengedett nemzeti vagynt a szerzödési előírásknak és a tulajdnsi rendelkezéseknek, valamint a meghatárztt hasznsítási célnak megfelelöen használja, - a hasznsításban - a hasznsítóval közvetlen vagy közvetett módn jgvisznyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. (2) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meghaladó idötartarnra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról és annak részletes feltételeiről a Közgyűlés dönt. A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meg nem haladó határztt idötartamra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról (bérlő kijelölési jg és bérleti szerzödés megkötése) - figyelemmel az önkrmányzati vagyn hasznsítására vnatkzó mindenkr hatálys jgszabályi e l őíráskra - a Közgyű l és Elnöke jgsult dönteni. Amennyiben a krlátzttan frgalmképes vagyntárgy, valamint az üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy használatának, hasznsítási jgának 5 évet meg nem haladó idötartamra történő átengedéséből származó bevétel a hasznsítás időtartama alatt krlátzttan frgalmképes vagyntárgy esetén a nettó ,- Ft-t, üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy esetén a nettó l ,- Ft-t meghaladja, akkr a vagyntárgy bérbeadás útján történő hasznsításáról a Közgyűlés dönt. (3) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának részét képező nem lakás céljára szlgáló helyiség bérbeadás útján történő hasznsítása esetén a bérlő a helyiség bérleti jgát a bérbeadó előzetes, írásbeli hzzájárulásával csak másik - a Megyei Önkrmányzat tulajdnában álló - helyiségre vnatkzóan ruházhatja át vagy cserélheti el. A bérbeadéi hzzájárulás csak abban az esetben adható meg, ha a cserélő fél az eredeti bérlövel kötött helyiségbérleti szerzödésben meghatárztt

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Heves Megyei Önkormányzat 2/203. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 203. évi költségvetéséről Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról.

Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. Orfű Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 7/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. Orfű község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Piliscsév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám előirányzat 2.

II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám előirányzat 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához

J a v a s l a t. a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához Ikt.sz: 13-7/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze:

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze: SV/ /2013. J a v a s l a t behajthatatlan díjkövetelések leírására Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata

Részletesebben