Onkormányzatának Közlönye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Onkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2012. február 24. XXII. évflyam 2. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közlönye I. Önkrmányzati rendeletek 2. II. Közgyűlési határzatk 54.

2 2 I. Önkrmányzati rendeletek Heves Megyei Önkrmányzat 4/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat évi költs égv etésé ről Heves Megye Közgyű lése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rende l kező 368/ (XII.31.) Krmányrendelet, valamint Magyarrszág évi közpnti költségvetésérő l szóló 20 ll. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alktja a Heves Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkrmányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a közgyűlés elnökére, a közgyűlés bizttságaira és a megyei önkrmányzat hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje A költségvetés címrendjét a közgyű l és a l O. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (l) A közgyű lés a Heves Megyei Önkrmányzat évi költségvetését l e Ft bevétellel l e Ft kiadással O e Ft frráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben megállapíttt bevételek frrásnkénti, kiadásk jgcímenkénti megszlását mérlegszerűen a rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. (3) A működési és felhalmzási célú bevételi és kiadási e l őirányzatkat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (l ) bekezdésében megállapíttt bevételeket címenkénti megszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (l) bekezdésében megállapíttt kiadáskat címenkénti megszlásban a 4. sz. melléklet ta1talmazza. (6) A közgyű lés a több éves kihatással járó döntésekbő l származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az uniós frráskból megvalósuló feladatkat a 6. sz. melléklet fglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható elő irányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3 3 (9) A Heves Megyei Önkrmányzat és a Megyei Önkrmányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza (ll) A évi költségvetés általáns tartaléka 5 OOO e Ft. (12) Az e lőző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felsztásáról valamint elszámlásáról a 20 ll. évre vnatkzó zárszámadási rendelet elfgadásával egyidejűleg rendeletet alkt a közgyű lés (13) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (l) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssei kapcslats feladatk ellátásáétt a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkrmányzat költségvetését - rendeletmódsítással - közgyűlési döntéssel megváltztathatj a. (3) Az önkrmányzat részére engedélyezett közpnti pótelőirányzat esetén - az e lső negyedév kivételével - negyedévente módsítani kell a rendeletet. (4) Az időaránys teljesítést meghaladó működési és felhalmzási célú bevétellel, valamint pályázatn nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módsítani a rendeletet. 5. (l) A közgyűlés elnöke átruháztt hatáskörben az alábbi döntéseket hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapt el nem érő időtartamú és felhalmzási célú pénzeszközök l ekötéséről; rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig; átcsprtsítást engedélyez a jóváhagytt kiemeit előirányzatk között gazdasági eseményenként 3 millió Ft összeghatárig; rendelkezik a szervezeteknek adtt támgatás e l ő i rányzata fö lött, melynek összege 2 millió Ft. Az ehhez benyújttt pályázatnak, kérelernnek tartalmaznia kell a pályázatn, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támgatási összeget, valamint az elszámlási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támgatási szerződésben kell rögzíteni. (2) A közgyűlés Pénzügyi és Ügyrendi Bizttsága átruháztt hatáskörben az alábbi döntést hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft - 5 millió Ft összeghatári g. 6. (l) Köztisztviselők j gállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján: a köztisztviselői illetményalap évben Ft. (2) A közti sztv ise l ői cafeteria - juttatás évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

4 4 (3) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítmény értékelésének alapj át képező kiemeit szervezeti célkat jelen rendelet ll. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célk figyelembevételével a Főjegyző határzza meg. 7. (l ) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt és a megyei főjegyzöt, hgy Magyarrszág évi közpnti kö ltségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletében szerepl ő, a megyei önkrmányzatknak i gényelhető kiegészítő támgatásra pályázatt nyújtsanak be. (2) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzat évre vnatkzó költségvetésének végrehajtása srán a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal részére a müködéséhez kapcslódó pénzeszköz átadásról gndskdjn. (3) A közgyülés felhatalmazza a megyei föjegyzöt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal évre vnatkzó költségvetésében előírt bevételek beszedéséröl, tvábbá a jóváhagytt kiadásk te ljesítésérő l gndskdjn. Záró rendelkezések 8. (l ) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január l. napjától kell alkalmazni. (2) A közgyűlés az átmeneti gazdálkdásról nem alkttt rendeletet. A költségvetési rendelet elfgadásáig terj edő időre vnatkzó e l ő irányzatk beépültek a évi költségvetés bevételi és kiadási elöirányzataiba. (3) A Heves Megyei Önkrmányzat által admányzható kitüntető díjak egységes rendeletben történő szabályzásának megalktásáig, tvábbá a Megyei Önkrmányzat által alapíttt ösztöndíjakra vnatkzó szabályzás átfgó felülvizsgálatát követő egységes szabályzásáig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a "Heves Megyéért" kitüntető díj alapításáról és admányzásának rendjéről szóló (111.27) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései; a "Heves Megye Európa Ösztöndíjasa" ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.) HMÖ rendelet támgatás flyósítására vnatkzó rendelkezései; a Heves Megye Önkrmányzata által alapíttt szakmai kitüntető díjak alapításáról és admányzásának rendj érő l szóló (XII.l7) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései. (4) A Heves Megyei Önkrmányzat Közgyülésének tvábbi rendelkezéséig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztviselőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31) HMÖ rendelet a, a, 14. -a; a kegyeleti gndskdásról szóló l 0/2004. (III.26) HMÖ rendelet. (5) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztv i selőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet 3. (l) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a. "(1) Az sztályvezetök alapilletményüle l O %-ának megfelelő összegü vezetöi pótlékra jgsultak."

5 5 (6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2005. (II.25.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.24.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.29.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (11.27.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 7/2010. (11.19.) HMÖ rendelet. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktr Heves Megye Főjegyzője

6 Heves Megyei Önkrmányzat!.sz. melléklet A évi költségvetés pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti elő irányzat Megnevezés Eredeti el ői rányza t MŰKÖDTETÉS Önkmtányzat működé s i kiadásai Ö nkmtányzati Hivatal múködési kiadásai 6 OOO Egyéb sajáts bevételek Önkrminyzat sajáts müködési bevétele összesen: Nrmativ támgatásk Közpntslttt elői rányzatk Kieg. tám. a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás ~:~-r:~q~~~!~-~~~~~«:~.?2~~~;t-~lt~.!l2~~.!'!~~ Köz110nti költségvetési támgatás összesen: Működési célra átadtt pénzeszközök Hiteltörlesztés és kamat Tanalékk Pénzmaradvány tanalék OOO Működési célra átvett pénzeszközök Hitel E lőző évi pénzmaradvány M Ű KÖDÉS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: t MŰKÖD ÉS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: l Felhalrnzási és tökeje llegű bevételek FELHALMOZÁS Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Fejlesztési célú támgatásk Önkmtányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Felhalmzás i célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadtt pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása Hitel Hiteltörlesztés és kamat E lőző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZASI CELU BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZASI CELU KIADASOK ÖSSZ.: Kiegyenllt6, ftlggő, átfutó bevételek Kiegyenlitö, ftlggő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK MJNDÖSSZESEN: t KlADASOK MlNDÖSSZESEN: t

7 Heves Megyei Önkrmányzat 2.sz.melléklet Az önkrmányzati költségvetés évi pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti e lő irányzat Megnevezés Eredeti e lőirányzat - személyi jellegű kiadásk munkaadókat terhe lő járulékk Egyéb sajáts bevételek dlgi jellegű kiadásk ellátttak pénzbeli j uttatása i Önl< mányzat sajáts működési bevétele Önkrmányzati Hivatal működési kiadásai Önkrmányzat működési kiadásai Felha lmzási és tőke jellegű bevételei< O Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkrmányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Nrmatív támgatásk Közpntsíttt e lő irányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása Közpnti költségvetési támgatás OOO Működési célra átvett pénzeszközök Müködési célra átadh pénzeszközök Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök Atadtt pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése O Kölcsönök nyújtása Hitel O Hiteltörlesztések E l őző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék Tartalékk S OOO Kiegyenlítő, függö, átfutó bevételek O Kicgyenlitö, függő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK ÖSSZESEN: l Kli\OÁSOK ÖSSZESEN:

8 Heves Megyei Önkrmányzat BEvETELEK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 3.sz. melléklet Ezer frintban BEV ÉTELEK Elöirány- Cím- Alcím- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányza ti Cím Alcím név szám E lő irányzat csprtnév Kiemeit e l ő irányzat neve Eredeti elő irányzat l II.FEJEZET: Közpnti Költségvetési Támgatás 5 Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása ();;;~~~~~ Cím összesen: II. FEJEZET OSSZESEN l VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány E lőző évi pénzmaradvány igénybevétel ();;;~~~~~ Cím összesen: VII. FEJEZET OSSZESEN BEVETELEK ÖSSZESEN

9 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL BEVÉTELEK C lm- Alclm- Jgclmszám szám szám E lőirány- za ti csprtszám Kiemeit előirányza ti szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kiemeit e lőirányzat neve Eredeti elő irányzat l l l 2 I.FEJEZET: Megyei Onkrmányzati Hivatal Saját bevételek Működési bevételek Önknnányzat sajáts működési bevétele Egyéb sajáts bevételek t>ss~e~e~~ Cím összesen: l. FEJEZET OSSZESEN 3516 IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök Működés i célra átvett pénzeszköz e>ss~e~e~~ IV. FEJEZET OSSZESEN BEVETELEK ÖSSZESEN: Cím összesen:

10 Heves Megyei Önkrmányzat KIADÁSOK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 4.sz. melléklet Ezer frintban Kl ADASOK Elöirány- C lm- Alclm- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányzat i szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kieme it e lőirányzat neve Eredeti előirányzat 3 2!.Heves Megyei Onkrmá nyzat Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Működési kiadásk 3 Dlgi kiadásk J\i~i~-ö;;-;~;~~~ i5ö Cím összesen: Sza ké rtő i díjak, véleményeztetés 3 Szakértői díjak Alcím összesen: 1500 Cím összesen: Tagdíjak 3 Tagdíjak 1000 Alcím összesen: 1000 Cím összesen: 1000 I.FEJEZET ÖSSZESEN 6 l 2 2 l l IV.FEJEZET. Atadtt pénzeszközök Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnak adtt támgatás 6 Pénzeszközátadás Alcím összesen: Cím összesen:

11 2 2 Szervezeteknek adtt támgatás 6 Szervezeteknek adtt támgatás Alcím összesen: Cím összesen: IV.FEJEZET ÖSSZESEN: Általáns tartalék VI.FEJEZET. Tartalékk Általáns tartalék Alcím összesen: 5000 Cím összesen: 5000 VI. FEJEZET ÖSSZESEN: 5 l VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékk Betizetési kötelezettséggel terhelt Alcím összesen: Cím összesen: VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadásk összesen

12 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL KIADÁSOK Elöirány- Kiemeit Cím- A le lm- Jgclm- za ti előirányzat i szám szám szám csprtszám C lm Alclm név szám E lőirányzat csprtnév Kiemeit előirányzat neve Eredeti e lő irányza t l I.FEJEZET: Megyci Onkrmányzati Hivatal Önkrmányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége l l Önkrmányzati Hivatal l Működés i kiadásk l Személyi j ellegű kiadásk Munkaadókat terhelő járulék Dlgi j e llegű kiadásk Alcím összesen: Cím összesen: Megyei Közgyű lés l l Közgyűlés igazgatási kiadásai l Működési kiadásk l Személyi jellegli kiadásk Munkaadókat terhelő j árulék Dlgi je llegű kiadásk Alcím összesen: Cím összesen: Európai Infrmációs Pnt l 2 l Működési kiadásk l Személyi jellegü kiadásk Munkaadókat terhelő járulék Alcím összesen: Cím összesen: I.FEJEZET ÖSSZESEN:

13 Heves Megyei Önkrmányzat 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekb ő l származó kötelezettségek célk szerint, évenkénti bntásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként év év év év Ezer frintban Összesen l. NEMLEGES '---- Összesen

14 6.sz. melléklet Európai uniós támgatással megvalósuló prjektek bevételei, kiadásai NEMLEGES EU-s prjekt neve, aznsítója: Frrásk után Osszesen Saját erő EU-s frrás Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Osszesen Kiadásk, költségek után Osszesen Személyi je llegű Beruházásk, beszerzések Szlgáltatsk igénybevétele Adminisztratív költségek IAitaláns költségek Osszesen

15 Heves Megyei Önkrmányzat A költségvetés 3 éves pénzfrgalmi médege 7. sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Ezer frintban Megnevezés évi évi évi 2012.évi 2013.évi 2014.évi Megnevezés előirányzat irányszám irányszám előirányzat irányszám irányszám Egyéb sajáts bevételek OOO 2 OOO Önkrmányzat kiadásai 6 OOO 8 OOO 8 OOO Önkrmányzat sajáts működ ési bevétele össz.: OOO 2 OOO Önkrmányzati Hivatal müködési kiadásai Felhalmtisi és tókejelle~ü bevételek Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Nrmatív támgatásk Önkrmányzati Hivatal felbalmzási kiadásai Közpntsíttt elóirányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmativ kötött felhesználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk müködési támgatása OOO 240 OOO Közpnti költségvetési támgatás összesen: OOO 240 OOO Müködési célra átvett pénzeszközök Müködési célra átadn pénzeszközök Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Á tadtt pénzeszközök összesen: Hitel Hiteltörlesztések Tartalékk 5 OOO 5 OOO 5 OOO Elz évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék B EVÉTELE K ÖSSZESEN: l KIADÁSOK ÖSSZESEN: l

16 Heves Megyei Önkrmányzat 8.sz.melléklet A Megyei Önkrmányzat évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június L félév l h ónapk összesen l. Bevételek j l. Uletékek ' 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati Ül bevételek i 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek l 5. Közpnti költségvetési támgatás Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II. Kiadásk l. Megyei Önkrm. műk. kiadásai l OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök OOO Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás)

17 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadásk l. Megyei Önkrm.működ.kiad l OOO l OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök Hiteltörlesztések. 6. Tartaiékek l i Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) Ol

18 A Megyei Önkrmányzati Hivatal2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június I. félév l h óna p k összesen I. Bevételek l. Illetékek O! 2. Személyi jövedelemadó O i 3. Egyéb sajáts önkrmányzati l 7581 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Átvett pénzeszközök OOO ! műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány O, Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel n. Kiadásk l. Megyei Önkrm Hiv.. műk kiadásai 2. HMÖ felú jítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) l

19 Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Atvett pénzeszközök OOO OOO műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel ll.kiadásk l. Me gye i Önkrm.Hiv.működ.ki ad HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartaiékek Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés O, Hiány ( Bevétel - Kiadás)

20 adatk: fő-ben Engedélyezett Megnevezés létszám évre Közfglalkztatás Megyei Onkrmányzati Hivatal - köztisztviselők 21,25 - munkatvkönyve alá tartzók 1,00 OSSZESEN 22,25 9.sz. melléklet

21 Költségviselö Számk és Fejezetek Címszám és Címnév Költségvetés fejezet és címrendje évben A)HEVESMEGYEI ONKORMANYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV AT AL Bevételek Kiadásk ll.fejezet I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV. FEJEZET Vll.FEJEZET I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV.FEJEZET Vli.FEJEZET Közpnti VI. FEJEZET V FEJEZET Vl.FEJEZET Költségvetési Támgatásértékű Átvett Előző évi Költségvetési Támgatásért Átadtt Pénzmaradvány Költségvetési Hitel Hiteltörlesztés Tartalékk szerv bevételek pénzeszközök pénzmaradvány szerv ékü kiadásk pénzeszközök tartalék Támgatás l Önk.hivatal I.Müködési I.Szervezetek l. Saját bevétel l. MÁK-tól kaptt igazgatási célra átvett támgatása tevékenysége 2 Megyei 2. Hivatalnak Közgyűlés átadtt 3.Idegenfrgalm, kultúra, sprt feladatk 4.Európai lnfnnációs Pnt 5.Felújítási, felhalmzási kiadásk 6. Szakértói díj 7. Tagdljak Alcímszám és Alcímnév Címszámnként bnttt és váltzó Jgeimszám!.Az önknnány-.a~tnál k ötelezően cllátandó feladat 2.Az önknnányzatnál önként vállalt feladat Elöirányzati l. Müködési l. Müködési I.Müködési I.Müködési I.Müködési csprtszám bevételek kiadásk kiadásk kiadásk kiadásk és 3.Felhalmzási 2.Fclhalmzási clöirányzati és tökejellegű célú kiadásk CSODOrtnév bevételek 2.0nk.sajáts l.eiözö évi!.feladatkkal, l Nnnativ l. Müködési I.Müködési l.személyi 5.Támgatásé 6.Pénzeszközát 3. Dlgi!.Általáns müködés1 l.müködési célú pénzmaradvány szerzödésekkel támgatás célú támgatás célra jellkiadás rtékü kiadás adás jellkiadás tartalék bevétele igénybevétel kötött 2.Közpntsittt 2.Felhalmzási 2.felhalmzási 2. Munkaa. célú célra Terh.járulék Kiemeit 3. Nnnatív 3 Dlgi Elöirányzati kötött felh. lám jellkiadás szám és 4. Fejlesztési kiemeit célú támgatás elöirányzati 5. Mcgyei név Onk.müködési!.Beruházás támgatása 2.Fclújítás 3.Egyéb felhalmzási célú kiadás

22 ll.sz. melléklet Heves Megyei Önkrmányzat Teljesítménycélk év 1. A megyei önkrmányzatk knszlidációjáról, a megyei önkrmányzati intézmények és a Fővá rs i Önkrmányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvéte l éről szóló 20 ll. évi CUV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatárztt, az intézmény- és vagyn, védelmi bizttság titkársági fe ladatai átadás-átvételének l. félévi szakszerű lebnylítása; 2. A megszűnt Heves Megyei Területfej lesztési Tanács és az Észak-magyarrszági Reginális Fejlesztési Tanács jgutódlásával kapcslats feladatk szakszerű ellátása; 3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításával összefüggő feladatk szakszerű ellátása; 4. A Heves Megyei Önkrmányzat által krábban kedvezményezettként bnylíttt prjektek átadás-átvételével kapcslatban kifejtett tevékenyég; 5. A Heves Megyei Önkrmányzat rendeleteinek és a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal szervezetszabályzó dkumentumainak a megyei önkrmányzat új feladat- és hatásköréhez tö rtén ő igazítása; 6. A megyei önkrmányzatk által biztsítandó területfejlesztési-területrendezési feladatk j gszerű és szaksze rű módn történő ellátása.

23 23 Heves Megye Önkrmányzatának 5/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól Heves Megye Közgyűlése (tvábbiakban: Megyei Közgyűlés) a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében, valamint a lakásk és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vnatkzó egyes szabálykról szóló évi LXXVIII. törvényben kaptt felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben és a nemzeti vagynról szóló évi CXCVI. törvényben fglaltakra is - a megyei önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól az alábbi rendeletet alktja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkrmányzat (tvábbiakban: Megyei Önkrmányzat) tulajdnában lévő ingatlankra, ingatlann fennálló tulajdni hányadra, ingóságkra, a Megyei Önkrmányzatt megillető vagyni értékű jgkra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, az értékpapírkra és a Megyei Önkrmányzatt megillető követelésekről való lemndás szabályaira. A Megyei Önkrmányzat vagyna 2. (l) A Megyei Önkrmányzat vagyna a nemzeti vagyn része, amely az önkrmányzati feladatk és célk ellátását szlgálja. (2) A Megyei Önkrmányzatt - törvényben meghatárztt eltérésekkel - megilletik mindazk a jgk és terhelik mindazk a kötelezettségek, amelyek a tulajdnst megilletik, terhelik. A tulajdnst megillető jgk gyakrlásáról a Megyei Közgyű l és jelen önkrmányzati rendelet keretei között rendelkezik. (3) A Megyei Önkrmányzat vagyna törzsvagynból és üzleti vagynból áll. A törzsvagyn közvetlenül a kötelező önkrmányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakrlását szlgálja. Frgalmképtelen törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet a nemzeti vagynról szóló törvény kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló vagynnak, tvábbá amelyet más törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet nemzetgazdasági szempntból kiemel t jelentőségű nemzeti vagynnak minősít. Krlátzttan frgalmképes törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet annak minősít. A vagyn frgalmképesség szerinti besrlásának megváltztatásáról - a magasabb szintű jgszabályk és ezen rendelet krlátai között - a Megyei Közgyűlés rendelettel dönt. (4) A Megyei Önkrmányzat a nemzeti vagynról szóló törvény szerinti kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló nemzeti vagyna, rnint a frgalmképtelen törzsvagyn része - a nemzeti vagynról szóló törvényben meghatárztt kivétellel - nem idegeníthető el, vagynkeze l ői jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével nem terhelhető meg, azn szttt tulajdn nem létesíthető.

24 24 (5) A Megyei Önkrmányzat ezen rendelettel nemzetgazdasági szempntból kiemeit jelentőségű nemzeti vagynként meghatárztt vagynelemei - mint a frgalmképtelen törzsvagyn része - az önkrmányzati rendelet erejénél fgva elidegenítési és - vagynkezelő i jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével - terhelési tilalm, valamint szttt tulajdn létesítésének tilalma alatt állnak. (6) A nemzetgazdasági szempntból kiemel t j elentőségű nemzeti vagynba nem tartzó önkrmányzati vagynelem - amely felett a rendelkezési jg gyakrlása feltételhez kötött - törzsvagynként krlátzttan frgalmképes nemzeti vagynnak minősül, melynek átminősítésérő l a Kö zgyűlés a (3) bekezdés szerint dönt. (7) A Megyei Önkrmányzat frgalmképtelen törzsvagynát a jelen önkrmányzati rendelet l. számú mel/éklete, krlátzttan frgalmképes törzsvagynát a 2. számú melléklete, üzleti vagynát a 3. számú melléklete tartalmazza. A Megyei Önkrmányzat vagynának nyilvántartása 3. (l) A Megyei Önkrmányzat a vagynát a Megyei Önkrmányzati Hivatal közreműködésével kezeli. (2) A Megyei Önkrmányzat tulajdnába tartzó vagynelemekrő l krmányrendeletben meghatárztt módn, a számviteli és más vnatkzó jgszabályk e lőírásai szerint nyilvántartást kell vezetni. Az önkrmányzati vagynnyilvántartás (vagynkataszter) flyamats vezetéséért, az adatk hitelességéért a főjegyző felelős. (3) Az önkrmányzati törzsvagynt a többi vagyntárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshz a vagynállaptról vagynkimutatást kell készíteni. (4) Az önkrmányzati vagynt - annak tulajdnjgát, állagát, értékét vagy bármely nyilvántarttt paraméterét - érintő váltzást követően azt a nyilvántartáskban a jgszabályknak megfelelően át kell vezetni. Vagynt keletkeztető jgügyietet követően a Megyei Önkrmányzat új vagynelemének vagyni jellegét meg kell határzni és ennek figyelembe vételével kell azt nyilvántartásba venni. A Megyei Önkrmányzat vagynával való rendelkezés 4. (l) A Megyei Önkrmányzat által elláttt feladatk biztsításáhz, hatáskör gyakrlásáhz nélkülözhető krlátzttan frgalmképes vagyn és üzleti vagyn az e rendeletben meghatárztt módn hasznsítható. Amennyiben a hasznsításhz külön jgszabályban meghatárztt hzzájárulás, engedély szükséges, tt ezek beszerzéséről a hasznsítás srán gndskdni szükséges.

25 25 (2) A nemzeti vagyngazdálkdás feladata a nemzeti vagyn rendeltetésének megfe l elő, a Megyei Önkrmányzat mindenkri teherbíró képességéhez igazdó, elsödlegesen a közfeladatk ellátásáhz és a mindenkri társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékny és költségtakaréks működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknöve lő használata, hasznsítása, gyarapítása, tvábbá az Önkrmányzat feladatának ellátása szempntjából feleslegessé váló vagyntárgyak elidegenítése. (3) A Megyei Önkrmányzat a (2) bekezdésben meghatárzttak biztsítása céljából legkésöbb június 30. napjáigközép-és hsszú távú vagyngazdálkdási tervet készít, melynek elfgadásáról a Közgyűlés dönt. (4) A vagyn hasznsítása a Megyei Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (5) A Megyei Önkrmányzat vagynának hasznsításából származó bevételek a Megyei Önkrmányzatt illetik meg. A vagyn hasznsítása 5. (l) A nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödés kizárólag lyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödésben vállalja, hgy - a hasznsításra vnatkzó szerzödésben e l őírt beszámlási, nyilvántartási, adatszlgáltatási kötelezettségeket telj es í ti, - az átengedett nemzeti vagynt a szerzödési előírásknak és a tulajdnsi rendelkezéseknek, valamint a meghatárztt hasznsítási célnak megfelelöen használja, - a hasznsításban - a hasznsítóval közvetlen vagy közvetett módn jgvisznyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. (2) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meghaladó idötartarnra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról és annak részletes feltételeiről a Közgyűlés dönt. A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meg nem haladó határztt idötartamra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról (bérlő kijelölési jg és bérleti szerzödés megkötése) - figyelemmel az önkrmányzati vagyn hasznsítására vnatkzó mindenkr hatálys jgszabályi e l őíráskra - a Közgyű l és Elnöke jgsult dönteni. Amennyiben a krlátzttan frgalmképes vagyntárgy, valamint az üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy használatának, hasznsítási jgának 5 évet meg nem haladó idötartamra történő átengedéséből származó bevétel a hasznsítás időtartama alatt krlátzttan frgalmképes vagyntárgy esetén a nettó ,- Ft-t, üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy esetén a nettó l ,- Ft-t meghaladja, akkr a vagyntárgy bérbeadás útján történő hasznsításáról a Közgyűlés dönt. (3) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának részét képező nem lakás céljára szlgáló helyiség bérbeadás útján történő hasznsítása esetén a bérlő a helyiség bérleti jgát a bérbeadó előzetes, írásbeli hzzájárulásával csak másik - a Megyei Önkrmányzat tulajdnában álló - helyiségre vnatkzóan ruházhatja át vagy cserélheti el. A bérbeadéi hzzájárulás csak abban az esetben adható meg, ha a cserélő fél az eredeti bérlövel kötött helyiségbérleti szerzödésben meghatárztt

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 132/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról,

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.31.) önkormányzatai rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 12/2013.(VI.20.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések 1. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben