A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt 127.3) Készült: november 10. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az óvoda működésének jellemzői Óvodai adatok Az óvoda nyitva tartása és munkarendje Személyi feltételek Tárgyi feltételek Óvodai nevelésünk célja, alapelvei, feladata Célunk Alapelveink Feladataink Gyermekkép Óvodakép Távlati célok A tevékenységközpontok rendszere A tevékenységközpontokról általánosságban Szabad játék, játék a szabadban Szabad játék Játék a szabadban A munka helye a programban A gyermekközpontú ismeretszerzési folyamat Tematikus projektrendszer, integrált fejlesztés Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek Differenciálás a tevékenységközpontokban A program feladatrendszere Egészséges életmódra nevelés feladatai A szocializáció biztosítása, és az érzelmi nevelés Anyanyelv fejlesztése Művészeti nevelés Irodalmi tevékenység Énekzenei nevelés Ábrázoló, kézműves tevékenységek Bábjáték Környezetismeret, tudományos nevelés Matematikai nevelés A gyermekek fejlődésének nyomon követése, fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A fejlődés nyomon követése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén Testi érettség Mentális érettség Szociális érettség

3 6. Hitéleti nevelés Erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, keresztyén értékek) Hitéleti nevelés tartalma Ünnepek Kapcsolatrendszer Az óvoda és a család A családok bevonásának formái az óvodai életbe: Szülői részvétel a mindennapokban Kapcsolattartás formái Szülői munkaközösség Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvoda és más intézmények kapcsolata Gyermekvédelem Minőségfejlesztés óvodánkban A programhoz kapcsolódó dokumentumok A program értékelése, ellenőrzése Érvényességi rendelkezések sz. melléklet: Nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

4 1. Bevezetés Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át, az ifjúkorig hosszan tartó folyamat. Ezen folyamat része az óvodai nevelés, amely gyerekközpontú nevelési formaként a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Helyzetkép: Óvodánk megalakulásának okai meglehetısen sajátságosak. Zsámbékon májusában bezárta kapuit egy családi napközi, mely 8 (nyolc) gyermek boldog, kiegyensúlyozott, szeretetteljes mindennapjainak nyújtott gyermekközpontú környezetet és nevelést. A szülık a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal közösen keresték a megoldást, a kiutat, a bizonytalan, kilátástalan helyzetbıl. Problémájukkal megkeresték Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalát, és a képviselıket, akik javasolták óvodánk fenntartójával (Zsámbék Misszió Egyházközséggel) történı kapcsolatfelvételt. Bár óvodánk fenntartójának hosszú távú tervei között szerepelt egy óvoda létrehozása, a fenti gyermekek helyzetére, és a Zsámbék Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nem nyert, ill. fel nem vett gyermekekre való tekintettel megkezdıdtek a tárgyalások, majd a tárgyi és személyi feltételrendszer kitisztulását követıen sor került intézményünk megalapítására. Óvodánk 2 csoporttal mőködik. Gyermekközpontú környezetben, családias légkörben biztosítja a gyermekeknek személyiségük harmonikus fejlıdését a keresztyén hitéleti nevelés szellemiségében. A református óvodában a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösségformálás sajátos világszemlélettel történik. A református óvoda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belsı tartalma a szeretet és a bizalom. Mindhárom kívánja a nevelı állandó jelenlétét. Az együttlét vidám, bensıséges légkörben biztosítja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlıdését. Az igazi jelenlét közös tevékenységre, játékra, párbeszédre motivál. A gyermek ezen keresztül tapasztalja meg a személyére irányuló tiszteletet, elfogadást, szeretetet és megbecsülést. Sok gyermek a református óvodában szerzi elsı vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az ıt körülvevı felnıttek élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. Megfelelı alkalmat kell teremteni az elsı közös vallásos tapasztalatok megszerzéséhez, melyeket életkoruknak megfelelıen értelmeznünk is kell. A kisgyermek minden hittel kapcsolatos kezdeményezését figyelemmel kell kísérnünk, elı kell segítenünk hitének fejlıdését. 4

5 2.1 Óvodai adatok 2. Az óvoda mőködésének jellemzıi Az óvoda neve: Csillagvilág Református Óvoda Az intézmény székhelye és elérhetısége: 2072 Zsámbék, Petıfi u. 20. Tel.: 06/ honlap: Az intézmény típusa: Nevelési-oktatási intézmény /óvoda Az intézmény alapítási éve: Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata: A 3-7 éves korú gyermekek keresztyén szellemő óvodai nevelése, a gyermekek érzelmi és értelmi felkészítése az iskolai életre. Az intézmény alapítója és fenntartója: A Zsámbéki Református Misszió Egyházközség Alapító/fenntartó székhelye: 2072 Zsámbék Petıfi Sándor u. 23. Az intézmény felügyeleti szerve: Zsámbéki Református Egyházközség Presbitériuma, amely a felügyeletet a Dunamelléki Egyházkerület Oktatásügyi Szervezete és a MRE Zsinati Oktatásügyi Irodájának bevonásával látja el. A Fenntartó törvényességi felügyeletét Pest Megye Önkormányzatának Fıjegyzıje látja el. 2.2 Az óvoda nyitva tartása és munkarendje Az óvoda hétfıtıl péntekig, naponta tól óráig tart nyitva. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A nevelési év szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig tart. Az óvodai foglalkozások október 1-tıl május 31-ig tartanak. Az óvoda nyári napirend szerint üzemel június 1-tıl augusztus 31-ig. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A 5

6 nyári zárás pontos idejérıl a szülık a zárás elıtt legalább 30 nappal tájékoztatást kapnak. 2.3 Személyi feltételek Óvodánk minden csoportjában két szakképzett óvónı és egy dajka dolgozik. Az óvónık közül az egyik délelıtt, a másik délután van a csoportban, az átfedési idı a törvény által meghatározott mértékben biztosítva van. Így nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvodavezetı is csoportban tölti napjait. Az óvodavezetı munkáját félállású gazdasági vezetı segíti. A tálalókonyhában a munkát az óvodai dajkák végzik. Az óvoda takarítását ugyancsak az óvodai dajkák végzik. Szakmai munkánkat rendszeres nevelıtestületi megbeszélésekkel, továbbképzéseken való részvétellel, újonnan megjelent szakirodalom beszerzésével kívánjuk színvonalasan végezni és fejleszteni. Fontosnak tartjuk, hogy a változó társadalmi környezethez rugalmasan tudjunk igazodni, fejlesztve ismereteinket és tudásunkat. Az óvodában a nevelımunka kulcs-szereplıje az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész idıtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Szükségesnek tartjuk, hogy a csoportokban együtt dolgozó óvodapedagógusok szakmai téren, valamint személyiségükben is úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy az a gyermekek javát szolgálja. A gyermekek elıtt példa értékő a felnıttek egymás közötti kapcsolata, beszéde, hangneme, ezért ezt mindig szem elıtt kell tartani. Az óvodai nevelés eredményességét segíti az óvónı és a dajka közös együttmőködése. Ennek érdekében a feladatok megbeszélése, a segítség formájának áttekintése, egyeztetése feltétlenül szükséges. Az egymást különbnek tartván magatoknál ige alapján mindenki a maga feladatát szeretetben végzi a közösség javára. 2.4 Tárgyi feltételek Óvodánk tárgyi feltételeinek megteremtésekor szem elıtt tartottuk az Óvodai Alapprogramban elıírtakat és a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet elıírásait. Az óvodának helyt adó épület és a játszóudvar nagysága adott. Az épület adottságait figyelembe véve 2 óvodai csoport kialakítására volt mód. Az óvodai csoportszobák mindegyike 50 m2 feletti alapterülettel rendelkezik. A csoportszobák alapvetıen többfunkciós helyiségekként mőködnek. A meglévı adottságokhoz alkalmazkodó kialakítással, berendezéssel célunk egy esztétikus, biztonságos, ugyanakkor családias 6

7 hangulatú, gyermekközpontú óvoda kialakítása. Az egyes helyiségek kialakításánál alapvetıen törekedtünk a gyermekek által használt területek és a felnıtt terek elkülönítésére. A különbözı játékokat, textíliákat, ábrázolási tevékenységhez szükséges eszközöket az eszköznormában elıírtakat beszerezzük. A tornatermi ellátás a közelben található régi iskola épületben lévı tornaterem használatára kötendı együttmőködési megállapodás útján biztosított. A játszóudvaron törekszünk a természetes növényzet kialakítására, megtartására. Az óvodai udvar EU-s szabványnak való megfelelését, a gyermekek biztonságos udvari játékainak kialakítását folyamatos beszerzéssel és karbantartással oldjuk meg. Szükséges az eszközök folyamatos feltöltése, bıvítése, pótlása, cseréje. A gyermekek számára biztonságos, kényelmes környezet biztosítunk. A gyermekek számára az egészségvédelem, mozgásigény, játékigény kielégítését szem elıtt tartjuk. Az óvodai dolgozók biztonságos, jó légkört eredményezı munkakörülményeit biztosítjuk. Az óvoda fızıkonyhával nem rendelkezik, a gyermekek saját csoportszobájukban étkeznek. Az ételek kiosztását és a mosogatást a tálalókonyhán végzik a dajkák. A napi háromszori étkezés biztosított. 2.5 Óvodai nevelésünk célja, alapelvei, feladata Célunk Célunk a gyermekek fejlıdésének támogatása, az eltérı egyéni szükségletek és életkori jellemzık ismeretében a személyiség kibontakoztatása. Célunk továbbá, hogy: a gyermekek rendelkezzenek pozitív énképpel, ırizzék meg kíváncsiságukat, legyenek önállóak, ismerjék meg saját erısségeiket, értékeiket, szerezzenek sok pozitív tapasztalatot, éljenek meg sok élethelyzetet, amelyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális és intellektuális fejlıdésükhöz, tanulják és tapasztalják meg az együttmőködésekben az alkalmazkodás, és az önérvényesítés lehetıségeit, a kompromisszumok, konszenzusok kialakításának stratégiai elemeit, ápolják érzelmi kötıdéseiket, legyenek érzékenyek mások problémáira, és fogadják el társaik másságát, alakuljon ki szükségletük az egészséges életmódra (mozgás, korszerő táplálkozás, egészségügyi szokások), rendelkezzenek az ismeretekhez elsajátításához és az alkalmazóképes tudáshoz szükséges készségekkel (önálló probléma-érzékeny gondolkodás, logikai mőveletek végzésének képessége, a pszichikus funkciók megfelelı mőködése), személyiségük szabad kibontakozásában váljék az önkifejezés, az individualizáció és szocializáció fı tevékenység formájává a játék, 7

8 a játékot igényeljék, és keressék az együttmőködést társaikkal, tiszteljék és éljék át a hagyományok, ünnepek jelentıségét, mondanivalóját, az együttnevelés érdekében a családokkal való pozitív kapcsolat kialakítása. Keresztyén nevelésünk célja, harmonikusan fejlıdı személyiség kialakítása, valamint a keresztyén értékrend átadása, mely elsısorban a gyermek lelki életére irányul, de átszövi az általános nevelési feladatokat és a közösségi nevelést is. Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása. Elsısorban a református családok számára kívánunk segítı kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nem zárkózunk el azonban azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket Alapelveink Programunk három fı nevelési alapelvet követ: a konstruktivizmus elvét, mely szerint a tanulás egy interaktív folyamat a gyermek,a felnıttek, a többi gyermek és a környezet részvételével. A gyermekek maguk konstruálják, építik fel a világról alkotott elképzelésüket. A körülöttük zajló eseményeket élményeik, és a korábban már megértett dolgok szintetizálása útján értelmezik. A gyermekek maguk építik fel világukat, ismeretanyagukat és tanulásukat, a felnıttnek alapvetı szerepe van ebben, mint segítınek, és közvetítınek. A pedagógusoknak kell biztosítani mindazokat az eszközöket, segédanyagokat, útmutatást és érdeklıdést, amelyek maximálisan megnövelik a gyermekek tanulási lehetıségeit. a fejlettségi szintnek megfelelı foglalkoztatást (differenciálás), amely a gyermek fejlıdésének ismeretén alapul, és annak megértésén, hogy minden gyermek azonos fejlıdési stádiumokon megy keresztül, mégis mindegyikük egyedülálló, individuális lény. A fejlettségi szintekhez igazodó program segíti a gyermekeket abban, hogy maguk válaszolják meg saját kérdéseiket. Mikor felteszik a kérdéseket automatikus módon felébred érdeklıdésük, figyelmük, és motivációjuk. A pedagógus dolga az, hogy kielégítı válaszokhoz segítse a gyermekeket anélkül, hogy túlegyszerősítené a problémákat, vagy túlterhelné a gyermekeket információval. Megfelelı tevékenységekkel a pedagógusok megteremthetik az egyensúlyt, amely kielégíti és ki is bıvíti a tanulási szituációt. a progresszív nevelés elvét, mely jelenti az egyéni szintekhez igazított fejlesztést, a gyermekek érdekeltté tételét saját fejlıdésükben, a felnıtt és a gyermekek közötti interaktív tanulást, ill. a gyermekek egymásra gyakorolt hatását. 8

9 2.5.3 Feladataink Feladataink a célok elérése érdekében az alábbiak: olyan interaktív tárgyi környezet biztosítása, mely elısegíti az egyes gyermekek fejlıdését, a választás és döntés, ill. a gyermekek tanulási lehetıségeit, a gyermekek alapos megismerése, elfogadása, egyénre szabott tevékenységek tervezése, a gyermekek bevonása a közösségi szokások, a kívánatos magatartásmódok, szabályok kialakításába, a témák kiválasztásába, és integrált feldolgozásába, támogató figyelem és segítség nyújtása az egyes tevékenységekben, a gyermekek pozitívumaira, erısségeire való építkezés, a gyermeki szabadság, önállóság biztosítása világos, egyértelmő határok között, differenciálás a különbözı módszerek, szervezeti keretek, munkaformák kombinációjával, a tartalom feldolgozásának módjával, a gyermekek folyamatos megfigyelése a tevékenységekben, a tapasztalatok dokumentálása, értékelése, újabb fejlesztési stratégiák kitőzése, a családokkal való pozitív kapcsolat kialakítása. 2.6 Gyermekkép Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó szemlélető. Szem elıtt tartjuk a gyermeki személyiség kibontakoztatását. Az egyéni különbségeket értékként fogadjuk el. Ezek a különbségek adódhatnak genetikai okokból, méhen belüli vagy szülés közbeni sérülésbıl, érésbeli vagy vérmérsékleti eltérésekbıl, szociokulturális hatásokból. A gyermek személyiségét differenciáltan, a fejlıdésbeli eltéréseket figyelembe véve közelítjük meg. 2.7 Óvodakép Az évi Közoktatási törvény lehetıvé tette, hogy azok a szülık, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyızıdésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetıséget kapjanak az óvodai nevelés során is. Mőködjenek olyan óvodák, melynek programjába a keresztyén szellemben való nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be. A Magyar Református Egyház engedélyével és a Református Pedagógiai Intézet segítségével, az óvodák munkájának koordinálásával, az egyházközségek fenntartása alatt létrejöhettek ilyen intézmények. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodák keretprogramjában foglaltakkal összhangban, a helyi nevelési programunk elkészítésénél a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását tartjuk szem elıtt. A hitéleti nevelés és az a tény, hogy az egész napot áthatja ez a légkör, a gyermekek pozitív személyiségének kialakítását segítik elı. 9

10 A közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézményként kívánja kiegészíteni a családi nevelést, biztosítani a gyermeki személyiség védelmét, nevelését, fejlesztését és a gyermeki szükséglet kielégítését. Figyelembe véve és tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat, a gyermek mind teljesebb, egyéni képességeinek kibontakoztatását. A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk. Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel és tárgyi környezetünkkel segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását. Biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, békességes, szeretetteljes légkört. A gyermek személyiségéhez, a legfıbb tevékenységén a játékon keresztül kívánunk eljutni és átadni neki mindazt a személyiségformáló mőveltség tartalmat, amely az egészséges fejlıdéséhez szükséges. A nevelést teljesen átvenni a családoktól nem lehet, de velük együtt, a közös célra tekintve, óvodánk és a család betöltheti a feladatát. Nem minden szülı tudja felvállalni otthon a keresztyén hitben való nevelést, ezért az evangélium hirdetésének elsı lépcsıfoka óvodánk lehet. Az óvodás korú gyermekeknek egyénenként változó testi és lelki szükségleteik vannak, ezért a differenciált személyiségfejlesztés nevelésünk alapvetı kritériuma. A társas együttélés és a közös tevékenységek megkívánják a következı magatartásformák megalapozását: - önfegyelem, - másokat toleráló magatartás, - segítıkészség, együttérzés, - ıszinteség, - az egyéni szükségletek érvényesítését szolgáló megegyezések formái. 2.8 Távlati célok Óvodánk célul tőzte ki, hogy az elkövetkezendı években biztosítja a tárgyi és személyi feltéteket ahhoz, hogy óvodánk több csoporttal is mőködhessen, az arra rászoruló gyermekek számára logopédus és gyógypedagógus foglalkozást biztosítson intézményi kereteken belül, és sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek óvodai nevelésére is sor kerülhessen, valamint Integrált csoportkeretben fogadja a többi gyermekkel együtt nevelhetı testi, érzékszervi, beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, több fogyatékosság esetén a halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, ill. organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekeket. Amennyiben a fenti tevékenységek bármelyike és/vagy mindegyike óvodánkban megvalósul, a helyi nevelési program megfelelıen módosításra, kiegészítésre kerül. 10

11 3. A tevékenységközpontok rendszere 3.1 A tevékenységközpontokról általánosságban Az óvodai csoportszobák berendezése a gyermekek igényeinek felel meg, és a szükségleteknek megfelelıen alakul. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek számára legyen hívogató, vagy nyitott, olyan közeg, amelyik tanít, nevel, folyamatos átalakuláson, változáson megy keresztül, melyet a gyermekek és az óvodapedagógusok közösen formálnak. A tér és az anyagok, eszközök a szerint változnak, hogy milyen új érdeklıdés, és igény jelenik meg a gyermekek fejlıdése során. Alkotásaik szerves részét képezik a csoportszoba esztétikus környezetének. A csoportszoba tehát dinamikus, és fejlıdı változó környezet, amely tele van a gyermekek számára könnyen elérhetı interaktív anyagokkal, eszközökkel, és olyan tapasztalatszerzési lehetıségekkel, amelyek megfelelnek a gyermekek egyéni érdeklıdésének, életkori igényeinek. A csoportszoba tevékenységkörökre osztott, ezt a berendezés: tároló polcok, asztalok elhelyezése segíti. A tevékenységközpontok azok a sarkok a csoportszobában, amelyekben folyik: a játék, a spontán tanulás, a munka, és ahol szervezıdnek azok a tevékenységek, amelyek a játékos tanulást jelentik az óvodapedagógus irányításával. A tevékenységközpontok biztosítják a mikro-csoportokra tagolódást, a kisebb létszámú csoportok létrejöttét. Lehetıséget kínál a szocializálódásra, melyben a közös élmények hatására kialakulhatnak a személyes, baráti kapcsolatok. A tevékenységközpontok rendszere: családi (szituációs) központ, manipulációs központ, építıközpont-barkácsolás, irodalmi, és ének zenei központ, vizuális (mővészeti) központ, természetismereti központ (szabadtéri tevékenységek), homok-víz asztal központja. 3.2 Szabad játék, játék a szabadban Szabad játék A játék a gyermek legfontosabb, és legfejlesztıbb tevékenysége, ezáltal az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Spontán játékokban tapasztalnak, kísérleteznek, felfedezik, és megismerik a környezetüket. A spontán és aktív felfedezı játékot öröm, 11

12 jókedv, izgalom kíséri. Az önmagában is élményt jelentı játék alapozza meg a hatékony tanulást. Programunk teljes egészében a játéktevékenység köreire épül, megkülönböztetve: a szabadjáték tevékenységeit, és az óvodapedagógus által felajánlott játéktevékenységeket, amelyek a szervezettebb játékos tanulás szintereit jelentik. A játék alapvetı feltételeinek megteremtésén túl igyekszünk megismerni a gyermekek egyéni érdeklıdését, szükségleteit, a szülık, a család kulturális, szabadidıs szokásait, a gyermekektıl szárazó információkat, jelzéseket. Erre jó lehetıséget kínálnak a személyes beszélgetések, beszélgetı körök. A szabad játék idején a gyermekek a tevékenységközpontokat ötleteik megvalósítása érdekében átrendezhetik. Az eszközöket a játékszükségletnek megfelelıen használhatják. A hellyel és a térrel önállóan gazdálkodhatnak. A tevékenységközpontokat összekapcsolhatják, például az építısarkot a családi sarokkal. A kreatív játékhoz igyekszünk minél több eszközt és anyagot biztosítani. Kiemelkedıen fontosnak tartjuk olyan játékeszközök biztosítását, melyeket a gyermekekkel, illetve szülıkkel közösen készítünk. Szükség esetén partnerként is bekapcsolódunk a játékba, erısítve mintaszerepünket. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelısségét Játék a szabadban A gyermekek harmonikus testi és szellemi fejlıdése érdekében elengedhetetlen a friss levegın, aktívan töltött idı. A színhely nem csupán a nevelési intézményhez tartozó udvar, játszótér, hanem parkok, a szomszéd kertje, folyó, a tó partja, erdı-mezı. Szabadtéri tevékenység kialakításával az elsıdleges szempont a biztonságosság. Ezt szem elıtt tartva a lehetıségekhez képest igyekszünk kivinni a tevékenységközpontokban rejlı játszási és ismeretszerzési lehetıségeket. Pl szerepjátékok, mővészeti tevékenységek, természetrajzi ismeretek győjtése, csended foglalkozások (piknik, beszélgetı kör, barkácsolás, kertészkedés). Nagy jelentıséget tulajdonítunk a sétáknak, kirándulásoknak, melyek bıvítik az ismeret és tapasztalat szerzési lehetıségek körét, hozzájárulnak a szocializáció fejlesztéséhez, a közös élmények, egy-egy téma, projekt feldolgozásához. A séták, kirándulások nagyszerő lehetıséget kínálnak a szülık óvodai életbe való bekapcsolódásához. 3.3 A munka helye a programban A munka a tapasztalatszerzésnek, az együttmőködés készségének, a céltudatosságnak, az önállóságnak, és az önfegyelemnek alakítója. Fejleszti a gyermekek mozgás-, és kontaktusteremtı készségét, számtalan ismeret közvetít. Szocializál, és megadja a lehetıséget a gyermek egyedül felvállalt, elmélyült tevékenységére is. Az újrakezdés, hibajavító próbálkozás edzi az akaratot, az eredményre törekvés szándékát. 12

13 A játékidıben kerül sor a munkajellegő tevékenységek szervezésére is, mely egyben a spontán játékos tanulás színtere. A munka szervesen összefonódik a játékkal. A játékban jelenik a reprodukált, felnıttek munkáját utánzó tevékenység, amelynek a szerepjátékban még nincs mindig külsı célja, eredménye (pl. fızöcske). Ugyanitt jelennek meg azok a tevékenységek, amelyek eredménnyel, prodoktummal zárulnak (saláta készítés, barkácsolás). A munka jellegő tevékenységek közül az önkiszolgálás, és a felelısök tevékenysége kötelezı (pl. az asztal, illetve a tevékenységközpont rendjéért). Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a szükségleteknek megfelelıen a játék közben is fedezzék fel a munka szükségességét. Szívesen vállaljanak egyéni megbízatásokat, legyenek aktív részesei a csoportszoba, öltözı dekorálásának. A gyermekkel való együttmőködés során folyamatosan, konkrétan, reálisan, vagyis a gyermeknek saját képességeihez mérten értékelünk a saját és mások általi elismerésére. 3.4 A gyermekközpontú ismeretszerzési folyamat Tematikus projektrendszer, integrált fejlesztés Az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése a személyiség komplex, minden képességet érintı fejlıdéséhez vezet. Ezek a képességek az egyéni eltérések okai következtében nem fejlıdnek azonos ütemben. A projektrendszer, a foglalkozási ágak mőveltségtartalmait integrálva a képességek sokoldalú fejlesztésén keresztül integrált személyiségfejlıdést eredményez. A témakörök kiválasztásában, és a témák több szempontú feldolgozásában a gyermekek aktív partnerek, akik élményeikkel, tapasztalataikkal családjukban a szülık érdeklıdéséhez, és foglalkozásához is kapcsolódva hozzájárulnak az izgalmas, kreatív tervezéshez. A témák tevékenységekhez kapcsolódnak, melyben az integrált mőveltségtartalmak kerülnek feldolgozásra. Mindezek a különbözı tevékenységközpontokban valósulnak meg, a szabadjáték és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek során Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek A játékos ismeretszerzés, az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek lehetıségei a csoportok életkori összetételétıl függıen általában 9.00 óra után kezdıdnek, amikor az érkezı gyermekek már kijátszották magukat, és a játszócsoportok többször átrendezıdtek. 13

14 A spontán játék közben a gyermekek által éppen nem használt tevékenységközpontban az óvodapedagógus kezdeményezési az ismeretszerzési folyamatot. Az integrált témafeldolgozás keretében akár két tevékenység központban szervezett tevékenységet is felajánlhat. A választhatóság kétféle módon biztosítható: egy idıben két, vagy több egymáshoz kapcsolódó tevékenységgel, egymás után, láncszerően egymáshoz kapcsolódó tevékenységgel. Az egy idıben, több központban biztosított választásoknál jó munkamegosztással a szakmai kompetenciák betartásával, és elızetes megbeszéléssel a dajka, a szülı is bevonható, értékes segítı társak lehetnek. A választhatóságot célszerő egy szervezettebb együttlétbıl indítani (pl. mesehallgatás, beszélgetı kör, ének-zene, mozgásfejlesztés), melyek után leginkább az 5-7 évesek a döntés lehetıségével élve irányítottabb tevékenységek közül választhatnak. Igyekszünk akár egy tevékenységközponton belül is biztosítani a választás, és a döntés lehetıségét. Pl. választhat a gyermek a megoldás technikájában (festés, ragasztás), munkaformában (egyéni, mikrocsoportos) Differenciálás a tevékenységközpontokban A differenciálás a gyermekek közötti különbségekhez, fejlıdésbeli eltérésekhez való alkalmazkodás, amely nélkül nem valósítható meg az individualizálás. A differenciálás: szemléletmód (másság toleranciája), a fejlesztés stratégiája (az egyén lehetıségeibıl kiinduló fejlesztés a követelményekben), metodikai eljárás (módszerkombináció, amely egy helyzetben több lépcsıben differenciáltan tevékenykedtet), szervezeti keretek variációja (egyéni, mikro, makro munkaforma), a tartalom feldolgozásának módja (mélysége, terjedelme). A differenciálás nem valósítható meg a gyermekek egyénenkénti, alapos megismerése nélkül (készségek, képességek). Erre jó lehetıséget kínálnak a személyes beszélgetések, a gyermekek produktumai, szóbeli megnyilvánulásai, élményei, és tapasztalatai. A folyamatos megfigyelések képességeikrıl, fejlettségükrıl is tájékoztatást adnak. Fontosnak tartjuk mindezek regisztrálását (személyiségnapló), hiszen a fejlesztésre váró területeket ezen ismeretek birtokában tudjuk meghatározni. 4. A program feladatrendszere 4.1 Egészséges életmódra nevelés feladatai A napirend az óvodai tevékenységek szervezeti keretét biztosítja. Az életkornak megfelelı, helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlıdés 14

15 alapfeltétele, ezért a gondozás központi kérdésének tekintjük. A napi életritmus a rendszeres, megszokott idıben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az egészséges testi és szellemi fejlıdésnek is feltételei. Napirendünkre a rugalmasság, az életspecifikusság, tervszerőség és folyamatosság a jellemzı. Nem más, mint útmutató, mely mellızi a merevséget, és kerüli a koordinálatlan tevékenységet. A napirend kialakításánál figyelembe vesszük: a gyermekek életkorát, az óvodában eltöltött órák számát, az évszakot (az udvaron tölthetı idı aránya), a játékidı védelmét, a gyermekek reggeli gyülekezésének idıtartamát, a gyermekek változó alvási szükségletét, az ebéd érkezésének idejét, az aktualitásokat (rugalmasság). Az egészséges életvitel igényének kialakítása a fizikai állapot védelme és edzése az óvodai nevelés egyik alapvetı tevékenysége, amely segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését. Elısegíti a gyermek növekedését, fejlıdését. Ezek mellett hozzájárul egészségének megırzéséhez és jó közérzetéhez. A gondozási tevékenységek alapja az óvónı és a kisgyermek közötti meghitt viszony, természetes testközelség. A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére, ezért az óvodába lépéskor az önkiszolgálásban a meglévı fejlettségi fokuknak megfelelıen, eltérı ütemben fejlıdhetnek. Ezt szem elıtt tartva segítjük ıket úgy, hogy saját tapasztalataikat és tudásukat felhasználva a lehetı legtöbb önállóságot kapják, de mindig a közelben legyünk, ha segítséget igényelnek. Az öltözködésnél is e szerint az elv szerint segítjük a főzés, kötés, gombolás és cipzárhúzás gyakorlását és tanulását. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek öltözéke önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Célszerő az idıjárásnak megfelelı többrétegő ruházat és kényelmes cipı viselése. Fontos feladatunk stabil szokásrend kialakítása és a rendezett, esztétikus külsı megjelenés iránti igény felkeltése. A táplálkozás a növekedés és fejlıdés egyik legfontosabb feltétele. Célunk az egészséges táplálkozás alapjainak megteremtése. Ennek érdekében törekszünk egészséges étrend kialakítására, ceriáliákban gazdag ételek felszolgálására, friss gyümölcs mindennapi adására, ill. a folyamatos folyadékbevitelre. Az eddig ismeretlen ételféleségeket igyekszünk megismertetni a gyermekekkel. A kultúrált étkezés feltételeinek megteremtésével az igényes étkezési szokások megalapozását segítjük elı. (Pl.: ünnepeken alkalomhoz illı terítıvel, díszes szalvétával, asztali díszek használatával is fokozzuk az ünnepi hangulatot). Megtanítjuk az evıeszközök helyes használatát. 15

16 Az étkezés elıtti és utáni hálaadó imádságot szokásunkká tesszük. A testápolás szolgálja a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását. Törekednünk kell a családi és óvodai gondozás, szokások összehangolására, a gyermekkel való bensıséges kapcsolat kialakítására, hogy az óvónıi modell személyes értékővé váljék. Megteremtjük a szükség szerinti kéz-és arcmosáshoz, érzékszervek és hajápoláshoz, fogmosáshoz, a WC használatához a feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, önállóan és kellı intimitással végezhessék ezeket a tevékenységeket. A mozgás belsı igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, örömmel végez. Fejleszti az általános testi képességeket, a téri tájékozódást, a testséma kialakulását, elısegíti a koordinált mozgást, valamint a prevenciónak is eszköze. A mindennapos szabad mozgás során teremben és udvaron egyaránt egyénileg gyakorolhatják a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket. Hetente egy-két alkalommal szervezünk tervszerő mozgásfejlesztést, mely a nagyok számára kötelezı, a kisebbek folyamatosan kapcsolódhatnak be. Heti egy alkalommal kerül sor a közös testnevelésre, mely minden korosztály számára kötelezı. A foglalkozások felépítése során az életkori sajátosságokból és eltérı egyéni képességekbıl adódóan hangsúlyt fektetünk a differenciálásra (gimnasztikai-fıgyakorlatok, játékok). Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek évszaktól függetlenül minél több idıt töltsenek a szabadban, így a gyermekek ellenálló képessége fokozódik, szervezetük alkalmazkodik az évszakok változásaihoz, ezáltal edzettebbé válnak. A pihenés, az alvás nagy jelentıségő az óvodás korban, ezért a helyes életritmus kialakítása elsı pillanattól kezdve elengedhetetlen. A gyermekek alvásszükséglete kielégítésének egy része az óvodára hárul. Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása (az altatás hangulatához illı mese, halk zene vagy altatódal). Mivel eltérı a gyermekek alvásszükséglete, azoknak, akik hamarabb felkelnek, megengedjük, hogy csendes tevékenységet folytassanak (képeskönyv nézegetés, rajzolás, kirakózás). Az egészségvédelem, a gyermek testi épségének védelme érdekében hangsúlyt kell fordítanunk a környezet tisztántartására, a portalanításra, fertıtlenítésre. Fontos az idıjárásnak megfelelı réteges öltözködés, a nap folyamán a többszöri levegıcsere és a csoportszobában a lehetıség szerinti minél több zöld növény elhelyezése, ápolása, párásítása. A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítve gondozzuk, amíg a szülık az értesítés alapján meg nem érkeznek. Ezek a gyermekek fokozottabb gondozást, türelmet és figyelmet igényelnek. A személyes higiénia betartása: külön törölközı, pohár, féső, ágynemő, ruha stb. használata elengedhetetlen. Figyelünk a gyermekek különleges betegségeire (reflux, asztma, bırallergia, stb.). A befogadás, beszoktatás idıszaka alapvetıen befolyásolja a gyermek óvodához főzıdı késıbbi kapcsolatát. A fokozatos beszoktatás keretében lehetıséget adunk arra, 16

17 hogy a szülı és a gyermek a kezdeti idıszakban együtt ismerkedhessen az óvodai élettel. Mivel ezt a lehetıséget nem minden gyermek és szülı igényli, az ı esetükben az óvónı megbeszéli a szülıvel a gyermek számára legoptimálisabb beszoktatási módot. Megengedjük, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó kedvenc játékukat, vagy tárgyukat magukkal hozzák. 4.2 A szocializáció biztosítása, és az érzelmi nevelés Amint a gyermek az elsı óvodai közösségbe kerül, számos olyan elvárással találkozik, amelyek teljesítése elengedhetetlen a közösségben való élés és tevékenykedés szempontjából. Ezek sokban eltérhetnek az otthon megszokottaktól. A nevelı feladata, és felelıssége ezeket a gyermekekkel megismertetni, és elfogadtatni. Ha a gyermek ismeri a pontos, egyértelmő szabályokat, egyre inkább tudja mi a jó, a helyes, mit várhat el a többiektıl. Ennek tudatosulása növeli komfortérzetét. A szabályok kialakításában igyekszünk bevonni a gyermekeket. A kisgyermek személyiségének fejlesztésében az egyik fı célkitőzésünk az önfegyelem, önkontroll kialakítása. Ennek elérése érdekében fontosnak tartjuk a nemkívánatos magatartás (pl. verekedés, harapdálás) következményeit megvilágítani, segíteni a gyermeket a problematikus magatartás felismerésében, és a megoldás megtalálásában. Olyan együttmőködési stratégiát kívánunk kialakítani, megtanítani, melyek a gyermekek egyéniségébıl fakadnak, egyénre szabottak. Pl. hogyan lehet bekapcsolódni már mőködı mikrocsoportba, játékba. A nevelıknek fel kell tárni a gyermekek erısségeit, el kell fogadtatni a társakkal, amelynek eredményeként több játéksikerhez jut, erısödik belsı motivációja, beállítódása, és énképe, nı az önbizalma. És lassan rendezıdik a magatartása. Fontosnak tartjuk, hogy: soha ne legyenek elıítéleteink a gyermekekkel szemben, keressük azokat a tulajdonságait, amelyek alapján szeretetreméltó, éljük át a gyermek helyzetét, segítsük, és ne megtoroljuk a magatartást, beszéljük meg a fejlesztés stratégiáját a munkatársakkal és a szülıkkel, erısítsük az érzelmi kötıdést, fejezzük ki egyértelmően és érezhetıen szeretetünket, és figyelmünket a problémás gyermek felé. Az érzelmi nevelés fontossága abban rejlik, hogy az érzelmek irányítják a kisgyermek szinte minden megnyilvánulását. Hatással vannak a gyermek megismerı képességére, cselekvésére, egész személyiségére. Fontos feladatunk a gyermek érzelmeinek kialakítása, ápolása, bıvítése. Mivel az érzelmi hátterő figyelem és emlékezet nagyobb hatásfokú, ezért pozitív érzelmekre építve és azokat irányítva kell vezetnünk ıket a mőveltségtartalmak (ismeretek) feldolgozásának folyamat során. 17

18 Az egyes gyermekek felé áradó érzelmeinkkel, empátiánkkal tudjuk megvalósítani elsısorban az egyénre szóló nevelést. Az óvodában minden tevékenységben ott rejlik az érzelmek kifejezésének, az érzelmekre hatásnak a lehetıségei. Az egyes központokban zajló tevékenységek bármelyike alkalmas arra, hogy erısítsük a szeretet, a kötıdés szálait, formáljuk az együttérzést, az empátiát, a segítıkészséget, a szülık, a kortársak, a település, a haza szeretetét, az erkölcsi érzelmeket feltételezı humanista magatartást. Az ünnepek feltöltıdést, a játékot, a derőt és a kikapcsolódást biztosítják, amely által az ember képes felülemelkedni a hétköznapokon. Ebben a mi feladatunk a gyerekekkel való közös készülıdés, lehetıséget adni a képzeletnek, a gondolatok szabad szárnyalásának, a titok, a megfoghatatlan izgalmas átélésének, a rákészülés, lelkiszellemi ráhangolódás, élményszerzés, az ünnepvárás hangulatának gazdagítása útján játékkal, dalokkal, ábrázolással, mesével. Maga az ünnep, annak átélése családi élmény kell, legyen. Óvodánk ünnepei, megemlékezései: gyerekek születésnapja, óvoda születésnapja, Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, évlezáró játszódélután (nagyok búcsúztatása). A hagyomány sokrétő mai tevékenységnek és megtartó kötelék megteremtésének lehet eszköze. A hagyományırzéssel, a mővészet eszközeivel, az élménypedagógia módszerével és a közvetlen tapasztalással tudjuk leghatásosabban a környezet megszerettetését a mindennapokba beépíteni. Fontos, hogy a gyermekek megérezzék, hogy a népi kultúrában az ember harmóniában élt a természettel és tisztelte az ıt körülvevı világot. A hagyományápolással az általunk nevelt gyermekek értékmegırzı, az alkotó tevékenységekhez kötıdı, a környezetet és a természetet tisztelı életmódra kapnak indíttatást. 4.3 Anyanyelv fejlesztése Az anyanyelv fejlesztése külön jelenik meg a programban, egy nevelési területként, bár elválaszthatatlan bármely tevékenységtıl és nevelési feladattól. A kontaktusteremtés, és tartás legfontosabb eszköze a nyelv, amely az óvodáskorban összefonódik a tevékenységekkel. Fontosnak tartjuk a beszélı magatartás kialakítását, óvodapedagógus és gyermek, illetve gyermek és gyermek között, mely a kommunikációs helyzetekben a személyesség síkjáig eljutó társalgást jelenti. Feltétele azonban a nevelı oldaláról: 18

19 a jó kapcsolat, a gyermekismeret, az empatikus magatartás, a másikra odafigyelés. A beszédfejlıdés természetes színtere a játék, ahol a gyermekek élethelyzetekben kerülnek egymással kontaktusba. Hozzá kívánjuk szoktatni ıket ahhoz, hogy tevékenységeiket kísérjék beszéddel, szabadon mondják el érzéseiket, gondolataikat. Lehetıséget teremtünk arra, hogy kreatívan rögtönözhessenek, improvizálhassanak, a nyelvvel is játszhassanak. A gyermekek beszéd-aktivitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel, és a gondolataikhoz kapcsolódó kérdéseinkkel tartjuk ébren. A tevékenységeket kísérı beszélgetések, a közös társalgások (beszélgetı kör), a nyelvi játékok, a szabad önkifejezés a drámajátékokban, az ösztönzı, valóban érdeklıdı felnıtt magatartása segíti a szókincs bıvülését, a beszédminıség alakulását. Fontos, és kiemelt feladatunknak tekintjük: a beszédképesség összetevıinek ismeretét (alap- és részképességek), a gyermekek egyéni fejlettségének elemzését (speciális szakembert igénylı esetek kiszőrése logopédia), a megfelelı minıségő mintaadást, az anyanyelv fejlesztését, szókincs gyarapítását spontán és tervezett tevékenységekben. 4.4 Mővészeti nevelés A mővészeti nevelés magában foglalja: a mővészeti alkotások befogadására, élvezetésre nevelést (irodalmi, képzımővészeti, zenei) a mővészetek által a gyermekek alkotó tevékenységre nevelését. A mővészeti nevelésben a legnagyobb hangsúlyt a komplexitás kapja, bár a tevékenységek színtereit jelentı központok elkülönülnek egymástól. Programunkban a mővészeti nevelés magában foglalja: az irodalmi, énekzenei, ábrázoló, kézmőves tevékenységet, és a bábjátékot. Közös jellemzıjük a szabad önkifejezés Irodalmi tevékenység A vegyes életkori összetételbıl adódóan minden korosztály számára biztosítjuk az érdeklıdésüknek, és igényüknek megfelelı mondókákat, verseket, meséket. Meseismétlések után ösztönözzük a gyermekeket a dramatizálás, bábozás kellékeinek 19

20 elkészítésére, a mese bemutatására, eljátszására. A nagyoknak szóló tündérmeséket mindig választható lehetıségként tervezzük, hogy a kisebbek az érdeklıdésük csökkenésével ki tudjanak lépni a szituációból. Az irodalmi élményt a nagyobbak sokféle tevékenységgel kapcsolhatják össze, így biztosítva számukra az optimális fejlıdést. A mesék dramatizálásánál az óvodapedagógus segítségével a kisebbnagyobb, a fejlettebb-fejletlenebb gyermekek között jól megoszthatók a feladatok. A mesélés, a verselés az anyanyelvi nevelés legfontosabb területe, és módszere. Az irodalmi szövegek a szókészlet gyarapításával kifejezések, szólások, nyelvi fordulatok megismertetésével, különféle stiláris eszközök használatával gazdagítják a gyermekek nyelvi kifejezıkészségét. A felidézés dramatikus- és bábjátékkal biztosítja az újraátélést, mely egyúttal fejleszti a nyelvi emlékezetet, lehetıséget ad az összefüggı beszéd és párbeszéd gyakorlására Énekzenei nevelés Az óvoda elsısorban a közös, együttes dalok, játékok színtere. olyan játékoké, ahol a mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg globális élményt nyújt. Ezt az összhatást nem kívánjuk lerontani unalmas, lélektelen részekre bontott, kiragadott elemek gyakoroltatásával, a gyermek egyéni kiemelésével, szerepeltetésével. A ritmusérzékhallásfejlesztés minta alapján eredményes, ezért minél több társ szolgáltat mintát, annál nagyobb biztonságban érzi magát a gyermek, annál felszabadultabb. A sokszori gyakorlást a párválasztásos, dalos játékokkal kívánjuk megvalósítani. A hamis éneklés játékos, élvezetes gyakorlásokkal, jó hangú gyermekkel való együtténekléssel lassan korrigálható, fejleszthetı. A gyermekcsoport életkori összetételétıl függıen alakítjuk ki az egyéni, társas dalos játékok arányát, a dalanyagot, és s készségfejlesztési területeket. Legfontosabbnak tartjuk, hogy az a gyermek, aki otthon, természetes közegben nem találkozik az énekes gyermekjátékokkal, mozgásos mondókákkal, legalább az óvodában élményként érzelmi, és hangulati átéléssel élhesse meg a közös éneklés, és játék örömét. A zenei nevelés, a hangképzés, a tiszta ejtés, a hangsúly, a hangerı, a hanglejtés dallama, a szabályos lüktetéső ritmus, a tempó és a tempó-váltás a gyakoroltatással az élıbeszéd érzelmeket tükrözı, jelentést hordozó elemit gazdagítják. A gyermekek szókincsét bıvítik a zenei neveléshez szükséges fogalompárok, amelyeknek a megértését, és használatát cselekvés, éneklés közben sajátítják el a gyermekek. A mondókák elısegítik a ritmikus szövegekben ismétlıdı beszédhangok pontos észlelését, tiszta képzését, és a jó beszédritmus érzékelését, alkalmazását Ábrázoló, kézmőves tevékenységek Programunk az ábrázoló, kézmőves tevékenységet az önkifejezés, a teljes személyiségfejlesztés fontos eszközének tartja. A mővészeti tevékenységekhez szorosan hozzátartoznak azok a speciális tartalmak, melyekkel meg kívánjuk ismertetni a gyermekeket. Ilyenek: 20

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CSILLAGVILÁG REFORMÁTUS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt 127.3) Készült: 2013. június 26. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben