Gyurcsány kormány: baloldal Bajnai kormány: baloldal Kisebbségi kormányzás Orbán-kormány: 2010 jobboldal Koalíció: Fidesz - KDNP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyurcsány kormány: 2006-2009 baloldal Bajnai kormány: 2009- baloldal Kisebbségi kormányzás Orbán-kormány: 2010 jobboldal Koalíció: Fidesz - KDNP"

Átírás

1 Nemzetközi kommunikáció Kelemen Éva Elıadás I. Kis kortörténet Rendszerváltás Antall kormány , Boros Péter 93-94, jobboldal Koalíció: MDF-FKGP Horn kormány: baloldal Koalíció: MSZP-SZDSZ Orbán kormány: jobboldal Koalíció: FIDESZ-FKGP Medgyessy kormány: baloldal Gyurcsány kormány: baloldal Koalíció: MSZP-SZDSZ Gyurcsány kormány: baloldal Bajnai kormány: baloldal Kisebbségi kormányzás Orbán-kormány: 2010 jobboldal Koalíció: Fidesz - KDNP II. Demokrácia Történeti áttekintés Államformák Hatalomgyakorlás Kitıl származtatható a hatalom és vannak-e idıbeli és egyéb korlátai? Demokrácia Definíció: Népszuverenitás Egyenlıség Szabad választások Egyéb jellemzık: Szabadságjogok Többségi elv Alkotmány Hatalmi ágak szétválasztása 1

2 Többpártrendszer Referendum Közvetett demokrácia - Parlament Közvetlen demokrácia - népszavazás Idézetek "Túlságosan tisztelem a demokráciát ahhoz, hogy szavazatommal elrontsam. Roland Topor, író, forgatókönyvíró "A demokrácia nem a többség törvénye, hanem a kisebbség védelme. Albert Camus A demokrácia a hülyék 50%+1 fı. Philippe Bouvard, újságíró, humorista A demokrácia egy rossz rendszer, de még mindig a legkevésbé rossz valamennyi rendszer közül. Winston Churchill A demokráciával szembeni legjobb érv egy átlagos választóval való ötperces beszélgetés. Winston Churchill Választások szerepe a demokráciában Választások fajtái Magyarországon Parlamenti választás Köztársasági elnök választása Önkormányzati választás Hogyan választunk? Választójog általánossága ~ egyenlısége A szavazás titkossága A demokrácia válsága? Bizalomhiány a politikai osztállyal szemben Globalizáció, EU Magas tartózkodási arány a választásokon Politikai szélsıségek erısödése Terrorizmus Háborús konfliktusok (Irak, Afganisztán) Tudtad-e, hogy Elıször Új-Zélandon szavaztak a nık 1893-ban? Magyarországon 1920-ban, 2

3 Svájcban 1972-ben kaptak szavazati jogot a nık? Dél-Afrikában a feketék csak 1944 óta szavazhatnak? Életkor Családi állapot Anyagi helyzet Iskolázottság Etnikai hovatartozás Korlátozások Kérdések, dilemmák Mi az USA elnökválasztás tanulsága? A demokratikus társadalom néhány ellentmondása Erkölcsi kötelességünk-e élni szavazati jogunkkal? III. Sztereotípiák, elıítéletek Az európaiakról szóló legismertebb vicc a pokollal és a paradicsommal foglalkozik: "A paradicsom az, ahol a rendırök angolok, a szakácsok franciák, a szerelık németek, a szeretık olaszok és az egészet a svájciak szervezik. A pokol az, ahol a szakácsok angolok, a szerelık franciák, a szeretık svájciak, a rendırök németek és az egészet az olaszok szervezik. (Hill, R. Mi, Európaiak, 1999.) Sztereotípiák, elıítéletek Különbség a két fogalom között: az elıítélet negatívak, értékelı, míg a sztereotípia inkább leíró és pozitív is lehet (Leyens et al.1994). Definíció: a sztereotípiák olyan tulajdonságok, melyekkel egy adott csoportot jellemeznek, és melyeket az adott társadalmi csoport megítélése során asszociálnak. Auto- és heterosztereotípiák Mi-MAGYAROK: hazafiasak és barátságosak vagyunk ANGOLOK* 3

4 Társasági lények, rugalmasak és felkészületlenek. EuroBusiness FRANCIÁK Udvariatlanok, soviniszták, sıt kapzsik. The Economist Barátságosak, humorosak és csipkelıdık. SPANYOLOK Teátrálisan viselkednek, irigyek, lusták. PORTUGÁLOK Visszafogottak, törvénytisztelık, befelé fordulóak. New York Times Könnyedek, mosolygósak, türelmesek, jóságosak. Insight Guide to ortugal OLASZOK Színpadiasak, finomak, romantikusak, keményfejőek. La dolce vita, nincs az a sok idegeskedés. The Economist SVÁJCIAK A fasiszta Disneyland lakói. Ismeretlen forrásból BELGÁK Merevek, kispolgárok, anyagiasak. HOLLANDOK Fösvények, nyárspolgárok [!] SKÓTOK Részegesek, gyenge, depresszióra hajlamos emberek. The Economist ÍREK Szeretetre méltóak, tudatlanok. *(in. SÁRVÁRI Judit: Interkultúrális kommunikáció) Elıítélet: Definíció:Az elıítélet valamely személlyel, személyekkel szemben érzett idegenkedı vagy ellenszenves attitőd, amelynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illetı személy egy adott csoporthoz 4

5 tartozik és ennek következtében feltételezik róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ı is rendelkezik. Megnyilvánulások, elıítéletesség- diszkrimináció fokozatai: Szóbeli (rossz megjegyzések) Elkerülés (igyekszem elkerülni azt a csoportot, amellyel szemben elıítéleteim vannak) Hátrányos megkülönböztetés (kizárásos elkerülés, jogokból, elınyökbıl) Testi erıszak (pl. kitelepítés, nem feltétlen testi cselekvés) Kiirtás (Pl: tömeggyilkosságok, népirtás) Származás Nem Nemi irányultság Betegség Társadalmi státusz Leggyakoribb kritériumai: Az elıítéletek fı okai: Gazdasági és politikai konkurencia ill. konfliktus A "bőnbak" elmélete A bőnbakkeresés általános módja az, hogy az emberek egy jól észrevehetı, viszonylag gyenge és kezdettıl fogva nem kedvelt csoportra helyezik át agresszivitásukat. - Holdudvar - elmélet - Kik a pirézek és miért nem szeretjük a ıket? A megítélés a történelem során változik Elmebetegekkel való bánásmód Dologház Halálbüntetés házasságtörésért, homosexualitásért Más vallásúval kötendı házasság tilalma (Más faluból származóval ua.) Stb, stb. Az elıítéletesség megszőntetésének, csökkentésének módjai: Az egyenlı pozíció alapján folytatott érintkezés hatása Az elkerülhetetlenség pszichológiája 5

6 Kölcsönös függés A gyanakvás és félelem oldása Diszkrimináció deviancia Napjainkban a deviancia eltérést, különbözıséget jelent, de a viszonyítási alapot mára a társadalomban aktuálisan érvényes erkölcsi és jogi normák képezik. A diszkriminatív attitőd devianciának értékeli a más -t. Relativizálás veszélyei, kényes kérdések : Eutanázia Ne ölj!. Pedofília Homosexuálisok házassága, örökbefogadási joga Kábítószer Tahar Ben Jelloun (marokkói származású francia író): "L'Homme[ ] a ce qu'on appelle des préjugés. Il juge les autres avant de les connaître. Il croit savoir d'avance ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Souvent, il se trompe." Az embernek [... ] vannak ún. elıítéletei, azaz mielıtt megismerne valakit, már ítélkezik. Azt hiszi, elıre tudja, milyen és mennyit ér a másik. És persze gyakran téved. IV. Nıi szerepek / férfi szerepek 1. Kis történelem 1791 Franciaország Olympe de Gouges: A Nık Jogainak Nyilatkozata Nı, ébredj fel, az ész vészharangja zúg az egész univerzumban, fedezd fel a jogaidat! lefejezték 1792 Anglia Mary Wollstonecraft : A nık jogainak követelése 6

7 Cél: a férfiakéval megegyezı jogok biztosítása a nıknek Mindkét mő a felvilágosodás szellemi talaján jött létre. ( Jean-Jacques Rousseau) XIX. század 1830-tól: liberális filozófiai gondolkodás John Stuart Mill ( ) Politikai esszéi (A szabadságról, 1849; A nı alárendeltsége, 1869) döntıen befolyásolták a következı korok gondolkodóinak társadalmi szabadságról, a nık egyenjogúságáról vallott nézeteit. Henriett Taylor Mill ( ) Közös mőveik a feminizmus alapirodalmát képezik. XIX. század 1860 szüfrazsett mozgalom (suffrage = választás) Anglia, USA éves kor felett szavazhatnak az angol nık (a férfiak 21) 1928 a nıi korhatár is 21 év 1860 szocialista nımozgalom a munkásnık érdekeinek védelmében (Clara Zetkin) XX. század 60-as évek Nyugat-Európa Simone de Beauvoir: A második nem (1949) A hagyományos nıi szerepkörök (a jó feleség, az odaadó anya, a szexuális tárgy) és a férfiaktól való függés ellen. biológiai meghatározottság Magyarország teljes körő foglalkoztatottság, a hagyományos szerepek változatlansága mellett XX. század es évek Létrejött a társadalmi nem fogalma (gender) A társadalmi közmegegyezés és az értékrend átformálása a cél. Magyarország - 90-es évek elején: 0 fogadókészség a nıkérdés társadalmi mérető megvitatására. (pl. a családon belüli erıszak elleni törvénytervezet sorsa) Szerény eredmények: NANE: nık elleni erıszak ellen MONA : a nık gazdasági, politikai szerepvállalásáért 7

8 2. Nıi karrierek Magyarországon 1970-es évek: 87%-os a nık foglalkoztatottsága Ambivalens eredmények (+, -) 1990-ben: 67% (a férfiaké 87%) A rendszerváltozás után lecsökkent az állam által fenntartott óvodák, bölcsıdék, napközi otthonok száma. munka gyereknevelés Horizontális szegregáció azaz, foglalkozások közötti szegregáció - nıi és férfifoglalkozások elkülönülése (A tanár, a gyermekorvos, az ápolónı tipikusan nıi pályák; a nıgyógyász, a sebész jellegzetesen férfifoglalkozások.) Ha a nık egy pályán nagy számban megjelennek, akkor annak hamarosan lezuhan a társadalmi presztízse. Vertikális szegregáció Piramis hatás, azaz egy foglalkozási területen minél magasabb fizetéső és presztízső beosztásokat vizsgálunk, annál kevesebb nıt találunk. Jövedelem A nık átlagkeresete 20%-al marad el a férfiakétól. Az alacsony presztízső, elnıiesedett szakmákban 14%-al, a magas képzettséget kívánó szellemi munkát végzık esetében 35%- al. EU tagállamokban %-ok hasonlóak. EU ajánlás: pozitív diszkrimináció, kvóták Nık a gazdasági elitben 1997-ben a gazdasági elit mindössze 17%-át tették ki a nık. Az a nı a legesélyesebb arra, hogy látványos karriert csináljon, aki a fıvárosban nıtt föl, apja diplomás vezetı, férje pedig diplomás felsıvezetı. A sikeres nık esetében sokkal meghatározóbb a családi háttér, mint a férfiaknál. Csökkenı társadalmi mobilitás. 8

9 Nık a politikai elitben A 2010 tavaszán megválasztott képviselık túlnyomó többsége felsıfokú végzettségő, hivatásos politikus és férfi. A képviselık mintegy fele most került be elıször a Parlamentbe - derül ki a Policy Solutions összefoglalójából. A politikai elemzı és tanácsadó intézet a 386 új parlamenti képviselı összetételét, végzettségét, elıéletét azaz Magyarország új politikai elitjét - elemezte. A Policy Solutions elemzése kiemeli, hogy az új Parlament csaknem fele 45%-a új képviselıkbıl áll, akik azonban jóval iskolázatlanabbak a régi képviselıknél. Kétszer annyi a diploma nélküli politikusok aránya az újak között, mint a régieknél. Pozitívum azonban, hogy a frissen a Parlamentbe került politikusok körében az átlagnál magasabb a nık aránya: minden nyolcadik új képviselı hölgy. Svéd parlament: 45%-os nıi képviselıi arány Bár a nık aránya magasabb az újonc képviselıknél, összességében a nık képviselete a Magyar Országgyőlésben az arab világgal van egy szinten. Jelenleg mindössze 34 nı ül a Parlamentben, ami még az elızı ciklushoz képest is visszaesés - négy évvel ezelıtt 43 nı szerzett mandátumot. Az esélyegyenlıség szempontjait a parlamenti frakciók közül az LMP veszi a leginkább komolyan, bár még ott is - kétharmad-egyharmad arányban - többségben vannak a férfiak. A Fideszben és az MSZP-ben egyaránt 8-8%, a KDNP-ben és a Jobbikban pedig 6-6% a nık aránya - írja a Policy Solutions jelentése. Svéd parlament: 45%-os nıi képviselıi arány Üvegplafon Mi az oka annak, hogy fizetésben, szakmai és politikai karrierben egyaránt a nık üvegplafonba ütköznek? Diploma? - nem A nık 17%-a, a férfiak 14,7%-a szerez diplomát. Családi nevelés? - igen A férfiakat sokkal jobban segítik a kora gyermekkortól elsajátított viselkedési formák, mint a nıket. Társadalmi közmegegyezés? Igen A magyar családokban a házimunkát ma is 65-70%-ban kizárólag nık végzik. Egy férfikarrier figyelembe véve a támogató családi hátteret több ember teljesítménye, a nık viszont dupla tehervállalással próbálják ugyanezt elérni. 3. Nıkép a reklámokban 9

10 gondos anya, gyönyörő szeretı kitőnı háziasszony Szemlélet: a nınek elsısorban anyagi javakkal lehet a kedvébe járni, a férfiakat pedig nıvel lehet leginkább csábítani. Nıkép a reklámokban 2. A buta (Média Markt) Nıkép a reklámokban 3. A nı = élvezeti cikk+árukapcsolás (irodabútor) Nıkép a reklámokban 4. A fogyasztható termék (Zalahús) Nıkép a reklámokban 5. A mohó - cipı Nıkép a reklámokban 6. A passzív, de odafigyelı (Sulinet Express) 4. Közbeszéd Dominique Strauss Kahn (DSK), a Nemzetközi Valutaalap elnöke Ségoléne Royal-nak: És akkor ki marad otthon a gyerekekkel? Nıkrıl Nıkkel. V. Környezetvédelem 1. Mi az? A környezetvédelem egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelızésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A környezetvédelem éppen ezért nem azonos a természetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentıs átfedés van. 2. Mióta létezik? 3. EU irányelvek 10

11 4. Mi váltotta ki a szükségességét? Globális felmelegedés Hulladék a. kezelés b. újrahasznosítás c. szelektív győjtés d. mőanyagpalack Fı szennyezıforrások 5. Mi tartozik a környezetvédelem fogalomkörébe? Fı szennyezésfajták (víz, levegı, fény, zaj, talaj, nukleáris..) Fenntartható fejlıdés Urbanizáció Építészet (energiatakarékos ház) Megújuló energiaforrások (szél, nap, víz.) 11

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén.

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola NİK A RENDÉSZETBEN Doktori (PhD) értekezés Készítette: Sárközi Irén Témavezetı: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsanna Budapest, 2008 2 Tartalom

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010.

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010. SZAKDOLGOZAT Turóczi Anita 2010. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak Nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány A nők és férfiak közötti bérrés strukturális-

Részletesebben

Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása

Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása Szerepváltozások 2011 Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit A nemi szerepekkel kapcsolatos társadalmi elvárás, illetve az egyének, az érintett férfiak

Részletesebben

Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN

Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN Sümegi Bernadett * CSALÁD MUNKA KARRIER: A NİI MUNKAVÁLLALÓK DILEMMÁI A XXI. SZÁZADBAN Mivel nı vagyok, rendkívüli erıfeszítéseket kell tennem, hogy sikeres legyek. Ha elbukom, senki nem azt fogja mondani,

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről

Ilyen az új politikai elit. A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Ilyen az új politikai elit A Policy Solutions elemzése a Magyar Orsz{ggyűlés képviselői összetételéről Bevezető A 2010 tavaszán felállt új magyar parlament nem csak a kormánypárt Fidesz soha nem látott

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet

TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet 2004 ISBN 978-963-06-3026-9 Ö ISBN 978-963-06-3027-6 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK

Részletesebben

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és szakirodalom alapján Írta: Gáti Annamária 2010. június A tanulmány az Aktív állampolgárság alapítvány

Részletesebben

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 6 1.1. A témaválasztás aktualitása... 6 2. Kutatási módszerek és alapfogalmak... 7 2.1. A kutatás célja...

Részletesebben

NEMEK SZERINTI ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG ÉS A FÉRFIHÁTRÁNY HIPOTÉZIS. Fényes Hajnalka Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

NEMEK SZERINTI ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG ÉS A FÉRFIHÁTRÁNY HIPOTÉZIS. Fényes Hajnalka Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 77 101. (2009) NEMEK SZERINTI ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG ÉS A FÉRFIHÁTRÁNY HIPOTÉZIS Fényes Hajnalka Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Magyarországon

Részletesebben

Nőképek kisebbségben

Nőképek kisebbségben Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku Genderkutató Központ / Centrum rodových štúdií, Univerzita Komenského Bratislava Phoenix Polgári Társulás / Občianske združenie Phoenix

Részletesebben

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők

Nők Sándor Bea. A multikulturalizmus és a nők Nők Sándor Bea A multikulturalizmus és a nők Ha a nők emberi jogai sérülnek, és a nők részvétele a társadalomban bármilyen szempontból korlátozott, az az emberiség fogalmát kérdőjelezi meg, és a társadalom

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben-

Monostori Katalin. Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Monostori Katalin Környezettudatosság Magyarországon - Attitőd és cselekvés a szelektív hulladékgyőjtésben- Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezetı: Janky Béla PhD Monostori Katalin Budapesti

Részletesebben

Sikeres női vezetők attitűdjei

Sikeres női vezetők attitűdjei Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Public Relations Szakirány Nappali tagozat Sikeres női vezetők attitűdjei Női vezetők a férfiak világában Popova Katalin Budapest

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA ( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Bevezetés 2 A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt idıszak gazdasági

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából 2014 FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából A kiadvány

Részletesebben

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és szakirodalom alapján Írta: Gáti Annamária 2010. január 20. A tanulmány az Aktív állampolgárság alapítvány

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS NÉV: SZOPKÓ CSABA ISTVÁN KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: MSC LEVELEZİ SZAK: VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY: TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ILLETÉKES

Részletesebben

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Lehoczky Tivadar Intézet Darcsi Karolina Molnár Gergely: Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Bevezetı A választói magatartás

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Egyenlő munkáért egyenértékű bért. 4. EU Akcióprogram

Egyenlő munkáért egyenértékű bért. 4. EU Akcióprogram Solution4.org Budapest, 2001 november Szerzők: Csókay Balázs Kádár Zsuza Krén, Ildikó Mátyási Sándor Pócs István Ranftl, Edeltraut Stiegler, Barbara Design and layout: Solution4.org Támogatta: Az Európai

Részletesebben