Szigetközi melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetközi melléklet"

Átírás

1 Szigetközi melléklet

2

3

4 B E K Ö S Z Ö N T Ő A víz elem maga a varázslat: a létezés megnyilvánításának megszámlálhatatlan formáját hordozza, alkotja, élteti. Mint látható anyag hullámzik, áramlik, kering. Mint a Természet lelke megtisztít, megújít, megszentel. A víz az élet bölcsője és megőrző emlékezete. A folyó és a természeti ember testvér: a Természettel együtt élő ember rendet teremtve képes saját magát, a Földet, és megtartó közösségét gyógyítani. Ilyenkor a természeti víz, a folyó, mint a világ sokszínűséget újrateremtő élettér az embert tisztító benső erővé, a közösségeket együttműködő társadalommá ötvöző szakrális erővé válik. Jelen kiadvány egy sorozat része, amely a vízi világok sokszínűségét, a vízi élettér sokrétű használhatóságát szeretné bemutatni az Olvasó számára. A kiadvány megálmodója a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség, mely azt a célt állította maga elé, hogy Magyarország változatos vízi kultúráját életben tartja és az ősi vízi-tudományainkat megismerteti a gyermekekkel, fiatalokkal, azért, hogy ezt felnőtt korukban tovább adhassák a Ő gyermekeiknek és unokáiknak. Ennek kultúrának a megismerése sokféleképpen lehetséges. Lehetséges iskolapadban ülve, könyvekből vagy az Internetről tanulni, de van egy szebb és élvezetesebb módja: a vízen járva, kirándulva, vízitúrázva, horgászva, vízparton sétálva is meg lehet ismerni ezt a gyönyörű, évszázadokra visszanyúló vízi-tudományt. Tanulmányainkat a Szigetközben kezdjük

5 A DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség magyarországi működési területe (a) A Duna folyó vízi turisztikai régiói (1) Szigetköz; (2) Mosoni Duna (3) Dunakanyar Szentendrei Duna-ág; (4) Dunakanyar Váci Duna-ág; (5) Budapest; (6) Csepel-sziget Soroksár/Ráckeve Duna-ág; (7) Csepel-sziget Budafok/Dunaújváros Duna-ág; (8) Gemenc alsó Duna-völgy; (b) A Duna mellékfolyóinak vízi turisztikai régiói ( 9) Vág mente; (10) Garam mente; (11) Nyitra folyó mente; (13) Ipoly folyó völgye; (14) Sió folyó völgye; (d) A Tisza mellékfolyóinak vízi turisztikai régiói (18) Kraszna mente; (19) Szamos folyó völgye; (20) Bodrog folyó völgye; (21) Hernád mente; (22) Sajó völgye; (23) Bódva mente; (24) Kőrös folyók völgye; (25) Maros mente; (e) (26) A Rába mente; (f) Dél-Magyarország folyóinak vízi turisztikai régiói (27) Zala folyó völgye; (28) Mura vidék; (29) Dráva vidék; (c) A Tisza folyó vízi turisztikai régiói (15) Felső Tisza vidék; (16) Tisza tó; (17) Alsó Tisza vidék;

6 Víziturisztikai S dr-vtsz 9 vízcseppek 11 gatőrházak 13 a szigetköz 15 túraútvonalak 31 kisbodak 39 burjáni-kör 79 csallóköz viziturazz.hu

7 TARTALOMJEGYZÉK 7 püski 45 dunaremete ásványráró 59 lipót hédervár 71 öreg-erdő BEKÖSZÖNTŐ... 4 TARTALOMJEGYZÉK... 7 DR-V TSZ... 9 VÍZCSEPPEK MOZGALOM MENTSÜK MEG A GÁTŐRHÁZAKAT! A SZIGETKÖZ A SZIGETKÖZ ÉS A MOSONI-DUNA KISBODAK CÍMSZAVAKBAN PÜSKI CÍMSZAVAKBAN DUNAREME TE CÍMSZAVAKBAN ÁSVÁNYRÁRó CÍMSZAVAKBAN LIPóT CÍMSZAVAKBAN HÉDER VÁR CÍMSZAVAKBAN ÖREG-ERDŐ KÖR BURJÁNI-KÖR CSALLóKÖZ-KÖR... 95

8

9 A ma gyar vízitúrázók kép vi se le té re és össze fo gá sá ra 2012-ben megala kult a Du na-ré gió VíziTurisztikai Szö vet ség (DR-VTSZ), amely fon tos lé pés a Du na tel jes víz gyűj tő te rü le té re ki ter je dő fej lesz té si fo lya ma - tok vo nat ko zá sá ban, azok össze han go lá sá ban a ci vil te rü le te ken. A szö vet ség Ma gyaror szá gon el ső ként a ví - zi tu riz mus új ra de fi niá lá sá val sze ret ne megala pí ta ni egy olyan ví zen já ró ci vil kö zös sé gi, há ló zat épí té si moz gal mat, amely átöle li az or szá got és össze kap cso ló dik a szom szé dos or szá gok kal. Ma gá ba fog lal ja a ví zi tár sa dal mak min den sze rep lő jét, úgy mint: ke nu és ka jak sport, eve zés, mo to ros és vi tor lás ha jók kal va ló tú rá - zás, hor gá szat és min den olyan sza ba di dős te vé keny ség, amely va la mi lyen for má já ban a víz hez vagy a víz part - hoz köt he tő. Kiemel ke dő fon tos sá gú, hogy a szö vet ség tag jai a víz tes te ket hasz ná ló kat egy sé ges ci vil kör nek te kin tik, és a ví zi tár sa da lom sze rep lőit en nek meg fe le lően ter ve zik kép vi sel ni. Leg fon to sabb te vé keny sé geink: Ma gyar és nem zet kö zi tú ra prog ra mok és sza ba di dős ver se nyek tá mo ga tá sa, szer ve zé se A ma gyar ví zi tu risz ti kai szol gál ta tók ér dek kép vi se le te Szak ér tői és ta nács adói te vé keny sé gek a ci vil és az ál la mi szfé rá ban Ví zi óvo da, ví zi is ko la prog ra mok szer ve zé se, a ví zi sport ok ta tás programmmoduljainak ki dol go zá sa, akredi tálása és mű köd te té se az is ko lai test ne ve lés ke re tein be lül A Min den gyer mek ta nul jon meg úsz ni, evez ni és ke rék pá roz ni moz ga lom ma gyaror szá gi és nem zet kö zi ter jesz té se EU-DRS le he tő sé gei nek fel hasz ná lá sa a ha zai fej lesz té sek ben Kü lön bö ző ví zi tu risz ti kai klasz te rek megala kí tá sa IT és WEB2-es tech no ló giák fel hasz ná lá sa és ter ve zé se (pl.: a szö vet ség hoz ta lét re az or szág el ső vízitúrás tá bor hely ke re ső rend szert a A DR-VTSZ ala pí tói sze mé lyé ben a ví zi spor to kat sze re tő, ab ban vi lág szin ten (olim piai baj no kok, vi lág baj - no kok) is ered mé nyes szak em be rek, edzők, a ví zi tu riz mus ban évek óta si ker rel te vé keny ke dő szer ve zők - kel fogtak össze, ala kí tot ták ki az ala pí tás hoz szük sé ges együtt mű kö dé sü ket, bíz ták meg a szö vet sé gi ve ze tő ket, az ügy vi vői tes tü let tag jait. A Szö vet ség új szem lé le ti ala pon kez di meg ví zi tu risz ti kai há ló zat épí tő te vé keny sé gét: a DU NAvölgy fo lyóit az adott fo lyó ter mé sze ti vi szo nyai alap ján egy, vagy több ví zi ré gió nak te kin ti, és az egyes ví zi ré giók kö zött ala kít ki tár sa dal mi ala pon szer ve ző dő há ló za tos együtt műkö dé si kap cso la tot. A Szö vet ség nyi tott, a tag fel vé tel fo lya ma tos: 25 jo gi sze mé lyi sé gű ta gunk kö zül 2-2 tag szlo vák, il let - ve szerb illetőségű, tag jaink kö zött ta lál ha tó a Pest Me gyei Sza ba di dő sport Szö vet ség, ka jak-ke nu sport - egye sü le tek, eve zős sport egye sü le tek, ví zi sza ba di dő sport egye sü le tek, vi tor lás egye sü let, lovas tu risz ti kai egye sü let. To váb bi in for má ciók (egyelőre csak ma gyar nyel ven) a Szö vet ség hi va ta los weboldalán: FolyóKalendárium

10 SZERKESZTE T TE»KLEMENCZHENRIK Víz-csöppek Mozgalom FolyóKalendárium

11 C I V I LMOZGALOM 11 Bármely hullámtér funkcionálhat közösségi térként: természeti nevelési oktatóközpontként, vízi tanösvényként, csónakos kikötőként, vízi turisztikai bázisként, szabad strandként, rekreációs központként, jármód független aktív turisztikai csomópontként, horgászparadicsomként, vagy a falusi turizmus színtereként. A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség Magyarországon elsőként a turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy olyan, a vízhez és a partjához köthető civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat (Víz-Csöppek), amely átöleli az országot, és össze - kap csolódik a szomszédos országokkal, magába foglalja a víz menti társadalmak minden szereplőjét, úgymint: kenu és kajak szabadidősport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető, kiegészítve a lovas, bakancsos, a kerékpáros turizmussal. A mozgalom alapgondolata Klemencz Henriktől származik, aki jelenleg többek között a szövetség egyik alelnöki pozícióját tölti be. Ő mesélt a részletekről Egy, a Víz-Csöppekhez hasonló mozgalom gondolata már régóta foglalkoztatott. Az ötlet lakóhelyemen, Vácott fogalmazódott meg bennem. Vác egy szép dunaparti település, rendkívül sikeres vízisport klubokkal. Ennek ellenére klasszikus vízi élet nem alakult ki a városban. Egy hozzám hasonló vízi ember, aki már nem akar és nem is tud profi sportoló lenni, de szereti a vizet, szereti a vízisportokat, szeretne a vízen kikapcsolódni, nem talál lehetőséget arra, hogy hódoljon szenvedélyének. Kíváncsian kerestem az okát annak, hogy miért nem alakult ki egy ilyen vízparti városban olyan civil közösség, amelynek segítségével lehetne kajakonzi, kenuzni, és az eszközöket tárolni? Elképzeltem magamban egy olyan helyet, amely mindezeket meg - adja a vízpart mellett élő embernek, emellett összefoglalja a hazai vízi kultúra és történelem összes alkotóelemét. Ez lett a Vízi Kultúrház fogalma. Évek óta nyaranta a Szigetközben dolgozom, ahol kedvenc csöpp településemen, Kisbodakon hirtelen összeállt a kép Víz-Csöppek formába: csöpp kis települések civil összefogása, együtt munkálkodása a vízparton és vízen, azért, hogy az ott élő emberek közelebb kerülhessenek a vízhez. Kapóra jött az is, hogy a vízparton számtalan régi gátőrház áll kihasználatlanul, amelyek tökéletes helyszínül szolgálhatnak egy Vízi Kultúrháznak, hiszen minek lenne nagyobb indentitása ehhez a szerephez, mint egy gátőrháznak? Mindezek mellett természetesen kellett a helyiek lelkesedése is, ennek hatására aztán 2013 nyarán Kisbodakon megalakult az első Víz-Csöpp, méghozzá a szlovákiai Nagybodak településsel közösen. Ezáltal a kis Víz Csöpp hidat képez, és összeköti Kisbodakot Nagybodakkal Jelenleg több hasonló Víz-Csöpp alapításon dolgozunk, ám egyelőre érdemes minden figyelmet a Szigetközre összpontosítani, mert ott lesznek a nagy dolgok!

12 12 SZERKESZTE T TE»KLEMENCZHENRIK

13 C I V I LMUNKA 13 A Víz-Csöppek mozgalom egyik fontos alapeleme az, hogy a közösségbe csatlakozott településen legyen olyan közösségi tér, ahol a Víz-Csöppek céljai a gyakorlatba ültethetők. vízhez szoktatást (árvízvédelmi oktatás, vízi kresz, vízi eszközök használata, stb ) A fiatalok számára legyen egy olyan kulturális, akár szórakoztató központ, amely a víz szeretetén alapulva tartja össze a fiatalok közösségét. Ismertesse és őrízze meg a régió és a Magyar Nemzet vízi történelmét (kiállítások, bemutatók, stb ) Vízi Kultúrközpont Mozgalom alapvetései (olyan településekre, ahol nincs vagy zártan működő vízi sport klub üzemel.) Minden vízparti településen (vagy több, egymáshoz közeli településen) legyen olyan szabadon használható, befogadó vízparti közösségi tér, amely: A (vízi) társadalom bármely tagja (kajak, kenu, evezős, sárkányhajó, horgász, motoros, stb.) által használható csónakház és vízreszálló (mindenki által használható stég) kapacítást nyújt. Lehetőséget ad a vízi eszközök kipróbálására (pl. bérlés) Legyen a családok és az amatőr sportolók számára is nyitott, legyen lehetőség amatőr szabadidős edzések keretén belül vízen edzeni, akár saját túraeszközökkel is (természetesen profi edzésmódszertan alapján edzők felügyeletével), adott esetben szabadidős versenyekre való felkészülésben nyújtson segítséget. (pl. Magyar Vízitúra Kupa és társai) Nyújtson pihenési, speciális esetben szálláslehetőséget a vízitúrásoknak és egyéb túratársadalom tagjainak. (nyújtson átjárást a többi turisztikai ágazat felé) Legyen oktatási szerepe, segítse a település oktatási intézményeit, a mindennapos testnevelést, MENTSÜK MEG A GÁTŐRHÁZAKAT! A fenti feladatok összekapcsolása az üres gátőrház kapacítással. Javaslataink vízi sport élettel márrendelkező vízparti településeknek: A már üzemelő helyi vízi sport egyesületek nyissák meg a csónakházaikat a nagyközönség előtt, a fenti szempontokat követve. Kiemelkedő lehetőség rejlene az amatőr vízi sportesemények (gyorsasági, túra és ügyességi versenyek) minél nagyobb számú rendezésében, és az erre való professzionális edzésmódszertannal történő amatőr versenyzők felkészítésben. Ha a már üzemelő helyi és reginoális sport klubok nyitnának a civil társadalom felé, a vízi sportokkal komolyabban foglalkozni kívánó amatőrök felé, az edzők a saját tapasztalataikat felhasználva nagyobb számú vízi sportolóval foglalkozhatnának, az egyesületek tagdíj bevételei megnőnének és a nagyobb számú senior versenyzők családtagjai bekötésével felgyorsulhatna az utánpótlás képzése. Az első Víz-Csöppeken alapulő Vízi Kultúrház kialakítás alatt áll a szigetközi Kisbodakon. FolyóKalendárium

14 14 SZERKESZTE T TE» B O L L A - C S E R J É S I KINGA A Szigetköz olyan, mint egy nagy színes képeskönyv. A természetben látó szemmel járó embernek kinyílik, és megmutatja a szépségeit. írja Timaffy László Szigetköz című könyvében e gyönyörű szavakat. A Duna gyermeke rászolgált eme szavakra, méltón mutatja meg rejtett szépségeit, viszontagságos múltját és újjáéledő erejét a jelenben is.

15 F O LYÓPARTON 15 ElHElyEZKEDéS: A Szigetköz Magyarország ÉNY-i részén, a Kisalföld É-i felén helyezkedik el. A Kisalföld a Kárpát-medence második legnagyobb medence-síksága, Nyugaton a Bécsimedencével áll kapcsolatban. A medence-síkságot a Duna főága két részre tagolja: Kisalföld, Szlovák-alföld. A Kisalföld Szlovákiával és Ausztriával határos. A Győri-medence a táj központi süllyedéke, melynek egyik kistája a Szigetköz, a Dunára tekintve tükörtája a szlovákiai Csallóköz, mely a Szigetközhöz hasonló gazdag természeti értékekkel bír. A Szigetköz földrajzi megnevezése alatt a Dévényi kapun át érkező, több ágra szakadó és Kelet felé tartó Duna főmedre és a Mosoni-Duna által közbezárt területet értjük. ÉNY-DK irányú, hosszúkás, átlag 6-8 km széles, mintegy 52 km hosszú fiatal dunai hordalékkúp. Területe mintegy ha. A Duna és a Kis-Duna között fekvő területet nevezzük a Csallóköznek, mely a Szlovák-alföld része. Az első világháborút követően meghúzott országhatár az Öreg -Duna lett, és a csallóközi községek Szigetközbe eső határrészeit elszakította azoktól. A Ma gyarországon maradt területen három új község alakult: Cikolasziget, Sérfenyősziget és Doborgazsziget. Doborgazszigetet 1937-ben Sérfenyőszigethez csatolták, amely 1969-ben egyesült Cikolaszigettel Dunasziget néven. Földrajzilag Felső- és Alsó-Szigetközre tagoljuk; ebben a csoportosításban bemutatva a következő településeket foglalja magába: Felső-Szigetköz: Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Püski Alsó-Szigetköz: Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének Nem szoros értelemben véve, hiszen a következő települések a Mosoni-Dunán túl találhatóak, azonban turisztikai desztinációs szempontból a Szigetköz részei: Abda, Bezenye, Kunsziget, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Öttevény, Rajka. SZiGETKöZ KElETKEZéSE A Szigetközt is magában foglaló Kisalföld területét a földtörténeti harmadkor végén a pliocén-korban a Pannon beltenger borította. A korszak végére azonban a tenger medencéje a széleken kavics, a belső részeken agyag, márga és finom homok rétegekkel feltöltődött, elsekélyesedett és helyén egy kiédesülő vizű tórendszer maradt vissza. Ekkor léptek a medencébe az Alpok és Kárpátok irányából érkező folyók, a Duna, a Morva, a Rába, a Vág és a Nyitra elődei, melyek esésüket elvesztve, lerakódó kavicsoshomokos hordalékukkal tovább töltötték a levantei korszakban viszonylag gyorsan süllyedő medencét. Folyás irányuk a maitól még eltért. 2,0-2,5 millió évvel

16 16 A S Z I G E T KÖ Z ezelőtt az Ős-Duna az Alpok és Kárpátok vonulatát még Bruck környékén törte át és dél felé folytatta útját. Később a medence fokozatos feltöltődése miatt a folyók iránya megváltozott és a negyedkor kezdetén kb. 1 millió évvel ezelőtt a Duna már a Hainburgi-hegy és a Kis-Kárpátok között tört be a medencébe és kelet felé építette ki a medrét. Ezzel a térség mai vízrendszere kezdett kialakulni. A folyó a hegyek közül kilépve felső szakasz jellegét elvesztve átmeneti jellegűvé vált. Esése csökkent, hordalékát lerakta. Zátonyok képződtek, majd elmosódtak, lejjebb újra lerakódva, vándoroltak. Ha a növényzetnek sikerült tartósan megtelepedni a zátonyon, akkor azok szigetté váltak, ami a folyó medrét ágakra szabdalta, más irányba terelte. A medrek irányváltoztatását a bedőlt fák, fennakadt uszadék, alámosott és beszakadt partok, jégtorlaszok és az árvizek is elindíthatták. A folyót a saját maga által épített akadályok új medrek kialakítására késztették és ezáltal egyre nagyobb területre kiterjedő, legyezőszerűen szétágazó, majd összefutó szövevényes ágrendszer alakult ki. A lerakódott hordalék többször átrendeződött, kimosódott, miközben a finom hordalék távolabbra került. Így egy hordalékkúp alakult ki és ez, mivel a medence süllyedése még mindig tartott, néhol 200 m vastagságú kavicsréteg kialakulását eredményezte. Ez a folyamat jelenleg is tart. A hordalékkúp csúcsa Pozsony térségében van. Oldalait ma a Mosoni-Duna és az Érsekújvári Dunaág jelzi, alapja pedig a Győr-Gönyü-Guta vonalon van. SZiGETKöZ NöVéNy-, és ÁllATVilÁGA Növényvilág A Szigetközi Tájvédelmi Körzetet 1987-ben alapították, a Szigetköz sajátos vízrendszere, tipikus növény- és állatvilága megőrzése érdekében. Területe

17 SZERKESZTE T TE» B O L L A - C S E R J É S I KINGA hektár, ebből fokozottan védett 1325 hektár. A tájvédelmi körzet két fő részből áll: a Duna hullámtere, valamint a Mosoni-Duna a keményfaligetek maradványaival. A Szigetköz kialakulásában és jelen állapotában is a víz játszotta és játssza ma is a fő szerepet. Így van ez a növényvilágban is. A hajdani vízivilágban a Szigetköz jelentős részére, ma már elsősorban csak a Nagy- Duna menti alacsony ártérre és a mentett oldalon megmaradt morotvatavakra jellemzőek a hínártársulások, nádasok és sásos rétek. A Nagy-Duna-ártéri szigeteken található, időszakosan kiszáradó kis tavak amellett, hogy jelentős vízimadár költő- és táplálkozóhelyek gazdag vízinövény-társulások élőhelyei is. További feltöltődés esetén telepszenek meg a part menti bokorfüzesek. Jellemző fajaik a bíborfűz és a mandulalevelű fűz. Egyéb jelentős fás növényfajok még a hamvas éger, az egybibés galagonya és a veresgyűrű som. Ez a természetes növénytársulás ma már egyre kevesebb helyen lelhető fel. A szigeteknél a bokorfüzesek feletti szintet a fűznyár ligeterdők alkotják, viszonylag nagy területeken. A Mosoni-Duna menti keskeny parti sávra is e társulás jellemző. Fő fafaja a fehér és törékeny fűz, emellett megtalálható a fehér nyár, az egyre ritkáb- FolyóKalendárium

18 18 SZERKESZTE T TE» B O L L A - C S E R J É S I KINGA ban előforduló fekete nyár, a mézgás éger, a vénicszil és a zselnicemeggy, (népi nevén) csormány és egyéb szőlófajok. A magas ártéri szinten valaha uralkodó szerepet töltött be tölgy-kőris-szil ligeterdő. A hajdani nagy kiterjedésű erdőket országosan is csaknem teljesen kipusztították, s ez az itteni állományokat is érintette. Ezért a ma még meglevő keményfa ligeterdők feltétlen védelmet igényelnek. Jellegzetes állományai a Rajka-Mosonmagyaróvár-Hédervár közötti szakaszon találhatók, a Mosoni-Duna partján. A Nagy-Duna hullámterének egyetlen keményfa ligeterdeje a Kisbodaknál található Pálfi-erdő. Cserjeszintjük gazdag: él benne mogyoró, veresgyűrű és húsos som, ükörkelonc, ostoménfa. A kányabangitából nemesítették ki a labdarózsát. A gabonarozsda köztes gazdája a savanykás levelű, szép sóskaborbolya. Az egybibés galagonya és a fekete bodza értékes és ízletes gyógynövény. A gyepszinten fellelhető fajok száma nagy, rendkívüli a fajgazdagság: fehér sás, hamvas szeder, medvehagyma, podagrafű, csodás ibolya, szagos müge, gyöngyvirág, erdei szálkaperje, erdei gyöngyköles, békabogyó, csalánlevelű harangvirág, bogláros szellőrózsa, széleslevelű salamonpecsét, illatos ibolya, kék ibolya, erdei ibolya, enyves zsálya, termetes medvetalp, egyenes iszalag stb.. Ezek közt több mészkedvelő, hegy-, dombvidéki faj is gyakori, melyek itteni alföldi elterjedése növénytanilag rendkívül érdekes, hiszen másutt, pl. az Alföldön nem fordulnak elő. Erős spontán állományai találhatók itt a tűzliliomnak. E növényt dísznövényként termesztik, így tiszta vad állományai ritkaságszámba mennek. Fokozottan védett, ennek ellenére rendszeresen szedik a virágát feleslegesen, mert rendkívül könnyen elhervad. Ezekben az erdőkben él két érdekes és ritka, a kosborfélék családjába tartozó növény is: a légybangó és a méhbangó. A bangók rejtélyes életük, szép, pókra, rovarra hasonlító viráguk miatt a legkülönlegesebb növények közé tartoznak. A légybangó jellegzetes sztyepp növény, a Szigetközben mégis jól záródó erdőben él. Hazánkban a szigetközin kívül még hat állománya ismert. A növény kis termetű, május első két harmadában virágzik. A virág többé-kevésbé légyre hasonlít, innen kapta FolyóKalendárium

19 A S Z I G E T KÖ Z 19 a nevét. Erősen veszélyeztetett ritkaság. Veszélyezteti a műtrágyázás, a fényviszonyok megváltozása, a Szigetközben a pedig elsősorban a vaddisznó. A méhbangó szigetközi állományát 1978-ban találta meg Werner Ervin gimnáziumi tanár. A növény a légybangónál valamivel később, május utolsó negyede, június vége között virágzik, virágja méhre emlékeztet. A Szigetközben kivételesen, magasabb térszínen, ma már csak töredékekben a gyertyános-kocsányos tölgyes is előfordul. Ebben az uralkodó faj a gyertyán és a kocsányos tölgy. Elegyfajként megjelenik a magas kőris, a mezei és hegyi juhar, mezei szil, madárcseresznye és zselnicemeggy. Értékes, jellegzetes fajok a gyepszintben a bükksás, a fehér sás, a szagos müge és az erdei szálkaperje. A területen egyre növekvő számban fordulnak elő kultúrerdők is. Az 1960-as évekből származó erdészeti fafajstatisztika adatai szerint a nemes nyárak 25%-ot, az akácosok és fenyvesek 11%-ot tettek ki. Azóta az erdőterületből a nemes nyárasok 54, az akác és a fenyők 12%-ot borítanak. Az őshonos erdők aránya az 1960 évi 64%-ról 34%-ra csökkent. Állatvilág Az egész Szigetközre a vízi és vízkedvelő fajok a jellemzőek. A számtalan puhatestű és kétéltű faj mellett a hüllők kisebb számban élnek a vízjárta területeken, de jellegzetes fajuk, a vízisikló gyakori. A gerincesek törzsét képviselő halak közül 54 faj él a Duna és mellékágainak vizében. Megtalálható itt

20 20 A S Z I G E T KÖ Z a tiszta hegyi folyókra jellemző szivárványos pisztrángtól kezdve a mocsarakra, lápokra jellemző csíkhalakig a legkülönfélébb ökológiai igényű halak. Sajnos a számtalan épített műtárgy a Felső-Duna területén illetve a felelőtlen halászat tönkretette a szigetközi halbölcsőt. Egészen a 20. század elejéig-közepéig gyakran akadhatott a halászok hálójába a Duna talán legnemesebb hala a viza. A század közepén az Al-Dunán megépített gátak azonban megakadályozták a vizák Fekete-tengerből való felúszását, így a Dunából mára a viza gyakorlatilag eltűnt. Jelenleg, ez az akár 1 tonnásra is megnövő hal szigorú védelem alatt áll és nemzetközi egyezmények gondoskodnak a fajta megőrzéséről és a visszatelepítésről. A madarak a Szigetköz és a hullámtér legfeltűnőbb, legjellegzetesebb állatai. E tájhoz szorosan hozzátartoznak a vízimadarak, melyek hajdan hatalmas tömegben éltek itt. A Szigetközben költő, illetve vonuláskor hosszabb időt itt töltő fajok száma ra tehető. Az ide látogatók először a gémek sokaságával szembesülhetnek. A hatalmas számban megtalálható szürke gémek mellett ritkán, de vörös gémmel is találkozhatunk főleg vízitúrázás közben. Láthatunk nagy kócsagot is, melyek gyönyörű hófehér tollaikkal messziről feltűnhetnek a túrázónak. Számtalan kárókatona (kormorán) feketéllik a vízbe dőlt fákon, áramvonalas testükkel csak a halprédára várnak a halak és a horgászok nagy bánatára. A part mentén a figyelmes szemlélődő megpillanthatja a kis ékszermadarunk egy-egy példányát, a jégmadarat. Mindezek mellett számtalan ragadozómadár (héja, réti sas, bagolyfélék, vércsék, stb ) kisebb és nagyobb testű vízimadár érzi jól magát a Szigetközben Eltűnt a tájról a halászsas, mely a nyugalmas erdők hiánya miatt nem fészkel már itt. A baglyok létszáma is erősen fogyatkozik, hiszen öreg botoló füzekből, odvas fákból ma már sokkal kevesebb van, mint régen. Az emlősök több mint 40 faja él a Szigetközben. Ezek nagy része nem kötődik olyan szorosan a vízhez, mint a madarak zöme. Leggyakoribb fajok a gímszarvas, a vaddisznó, a róka, a nyest, a nyuszt, a hermelin, a denevérek, a pézsmapocok és a mezei nyúl ban elindult 10 évig tartó hódtelepítés következtében a Szigetköz ikonikus állata lett a hód, mun-

21 F O LYÓPARTON 21 kálkodásával lépten-nyomon találkozhatunk, hajnalban és napnyugtakor akár láthatjuk a kis ügyes favágóinkat úszkálni a Szigetköz keskeny ágaiban. A Duna vízjárása, árvizek A Volga után a Duna Európa legnagyobb folyója, Magyarországra már, mint hatalmas folyam érkezik és 410 km hosszan folyik. Vízhozamát és vízjárását túlnyomó részben az Alpok és az Alpok elővidékén lehullott csapadék, ill. hó- és gleccser-olvadékvíz irányítja. Vízjárása éppen ezért ingadozó, áradások és apadások, így kisebb és nagyobb vízállások észlelhetőek. A Duna szigetközi szakaszának vízjárása a Felső- Duna vízgyűjtő területének éghajlatától függ. A legtöbb csapadékot a nyugati légáramlás szállítja. Az egész terület a nyári esőzések zónájába tartozik. A legkevesebb csapadék télen hullik. Bár a téli csapadék jóval kevesebb mint a nyári, mégis jelentős, mert hó alakjában tározódik, s így a tavaszi hóolvadáskor nagy mennyiségű vizet ad a folyónak. Kisebb mennyiségű árvíz ez, de megtörténik, hogy a hóolvadás több apró árhulláma utoléri egymást, és így jelentékennyé válik. A szigetközi Dunán helyi okok, pl. jégdugulás miatt jeges árvizek is előfordulhatnak. A második, nagyobb árhullám nyáron, főként júliusban jelentkezik. Ez a bőséges nyári esők és a magasabban fekvő hómezők olvadásának következménye. Ilyenkor a Duna jobb oldali alpi mellékfolyói, főleg az Inn, megduzzadnak, és ezek okozzák a szigetközi szakaszon is az áradásokat. Szeptemberben apad a Duna, s így csak akkor jelentkezik szeptember végén és október elején egy kisebb árhullám, ha az őszi másodlagos csapadékmaximum nagyobb értékű. Októbertől februárig általában alacsony a vízállás, télen csak kivételes esetben van áradás, ha langyos esők vagy a főnszelek hatására a hóolvadás megnöveli a vízhozamokat. Ezen az általános vízjáráson belül az év bármely hónapjában előfordulhatnak kisebb-nagyobb áradások, amelyek szeszélyesek és kiszámíthatatlanok. A kisvizek hozama kereken 570 m³/s, a közepes vízhozam 2025 m³/s (Dunaremete). Az árvizek vízhozama lefelé csökken, mert levonulásuk üteme csökken. Az évi júli- FolyóKalendárium

22 22 F O LYÓPAR TON usi árvíz (amely elöntötte a Szigetközt) vízhozama Pozsonynál m³/s, Dunaremeténél 8900 m³/s, Gönyünél 8100 m³/s, Komáromnál 8000 m³/s volt másodpercenként. A XIX. század végi szabályozás után csak egyszer, 1954-ben söpört végig jelentős árvíz a Szigetközön ben későn kezdődött az Alpok magasabb csúcsain a hóolvadás. Ehhez aztán bőséges nyári csapadék is járult július elején. A mediterrán ciklon hatására két hullámban példátlanul heves ár vonult le a Duna szigetközi szakaszán. A települések árvízvédelmi töltései 1892 és 1896 között épültek, s közel fél évszázadon keresztül nem erősítették azokat. Ötven éve, 1954 júliusában szinte emberfeletti módon védekeztek a Duna mentén: a szivárgók és a megcsúszó töltések erősítésével próbálkoztak. A töltések magasításában, erősítésében versenyt futottak a vízszint emelkedésével. Július 15-én, mikor már úgy tűnt, hogy a védelmi szervezet mégis úrrá lesz a helyzeten, dél körül Ásványrárónál elszakadt az árvízvédelmi töltés. Két óra múlva Kisbodaknál, majd másnap hajnalban Dunakilitinél is megadta magát a védvonal. Puha volt a töltés, mint a gumi. Rengeteg»lapátos«ember volt itt az ország minden részéből. Építették és erősítették a nyúlgátakat. Ennek ellenére átázott a töltés, olyan puha volt, mint a gumi. Már az árvizet megelőző tél is csapadékos volt, ráadásul kora tavasszal is sok eső esett. Ezután megjött a márciusi köd: a szigetközi ember ebből mindig tudta: száz napjára nagy víz lesz. Ez a tapasztalat mindig be is igazolódott, amíg nem terelték el a Dunát. Folyamatosan áradt azon a nyáron a folyó, aztán»zúgva, bőgve törte át a gátat«. Dunaremeténél 622 centiméterrel tetőzött a folyó, Kisbodakon épület maradt ép. A Szigetköz holdas területéből állt víz alatt. A védekezés költsége és a károk akkori értéken meghaladták az 500 millió forintot. Közel 1400 többnyire vályogból épült ház dőlt össze, 2000-nél több sérült meg. Feketeerdő és Dunaszentpál települések szinte sértetlenül vészelték át az árvizet, e két falu kivételével azonban mindenhol tetemes károk keletkeztek. A legrosszabbul az Alsó-Szigetköz járt. Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Dunaszeg, Kisbajcs, Szőgye szinte teljesen elpusztult. Kisbodakot az árvíz levonulása után odébb kellett költöztetni, magasabb területre, Ásványrárón, Vámosszabadiban az épületek fele összedőlt. Az árvíz levonulása után a fertőtlenítés volt az első és legfontosabb dolog, hogy elkerüljék a járványveszélyt. A ki öntött pöcegödrök és az elhullott állatok még hetekkel az árvíz után is elviselhetetlen bűzt árasztottak. Duna Elterelése Bős-Nagymaros A Szigetközt északkeletről határoló Duna vízének meghatározó részét a bősi vízerőmű üzembe helyezésekor, október 25-én, 40 km hosszúságban elterelték a medréből. Azóta a Szigetköz természetföldrajzi jellemzői, élőhelyei, élővilága jelentős változásokon esnek át. E változások napjainkban is tartanak. A Duna elterelése előtt az ágrendszer kiszámíthatatlanul változott, áradáskor a hullámteret elöntötte a víz. Egye-

23 SZERKESZTE T TE» B O L L A - C S E R J É S I KINGA 23 dülállóan változatos élőhelyek alakultak ki rendkívül fajgazdag növény- és állattársulásokkal. Az emberek már az ókorban megtelepedtek ezen a vidéken. Az árvizektől csak ritkán fenyegetett, magasabban fekvő területeken építkeztek, és a termékeny talajon kiváló mezőgazdasági területet létesítettek az egykori erdők helyén. A vastag kavicstakaróban a talajvíz a Dunától több kilométer távolságban is állandóan követte a meder vízszintváltozásait, az aszályos időkben alulról öntözte a mezőgazdasági kultúrákat. A tájak ősi nevei is a bőséges vízellátottságra utalnak. A gőzhajók megjelenésével fellendült a dunai hajózás. A hajóméret növekedésével a közlekedés a szigetközi fonatos ágrendszerben egyre nehezebbé vált. Ennek kiküszöbölésére a XIX. század végén jelentős műszaki beavatkozást hajtottak végre. A víz nagy részét egyetlen, mesterségesen kialakított főágba terelték, kialakították a mellékágak rendszerét, és árvízvédelmi töltést emeltek. Ezzel a Szigetközt és (az I. világháború vége óta Csehszlovákiához, majd Szlovákiához tartozó) Csallóközt két részre osztották: a töltések közé zárt hullámtérre és az azokon kívül fekvő ún. mentett oldalra. Az új közel természetes állapothoz az élővilág alkalmazkodni tudott, mert a főág és a mellékágak élő kapcsolatban maradtak, és a talajvíz szintjében és áramlási irányában alig történt változás. A hullámtéren érintetlen állapotában maradt az ártéri ligeterdő és a csodaszép vízivilág, a töltéseken kívüli mentett

104 F O LYÓ PA R TO N

104 F O LYÓ PA R TO N 104 F O LYÓPAR TON » K E L M E N C ZHENRIK F e k v é s : Észak-Nyugat Mo., Győr-Moson-Sopron megye, Kisalföld tájgység vízterület: Duna, Szigetköz. Népessége (legutolsó Népszámlálás alapján): 359 fő kiterjedése:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben