A m_ kir. Ihonvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A m_ kir. Ihonvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.: 16-00-30."

Átírás

1 ELSő FEJEZET. A m. kir. hnvédség Buda.pesten állmászó részei- A m_ kir. Ihnvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.: Minden hnvéd egyén nyugállmányú és tartaléks - miként la ténylegesen szlgáló hnvéd egyének - kére Imét csak szlgálati útn a területileg illetékes kiegészítő vagy katnai parancsnkság útján terjesztheti elő. A személyes érdeklődés lehetőleg m el1őzendőj kijárói{ vagy közvetítők igénybevétele 'pedig szigrúan tils. A m. kir. hnvédelmi miniszter: vitéz nemes dálnkfalvi -BARTHA KÁROLY m. kir. titks tanácss vezérezredes. Szárnysegéd: vitéz nemes ilencfalvi Sárkány Jenő vk..alezredes. Személyi S'egédtiszt: Gaál István őrnagy.. Titkár: Dr. Oláh István miniszteri sztály tanácss c. es J. Elnöki sztály 'Ügyköre: A hnvédelmi minisztérium összes -elvi ügyeinek intézésénél az összhang és egyöntetű felfgás biztsítása. A hnvédelmi minisztérium bel szervezetének ügyei. A szaksztályk ügykörén :kívül eső ügyek intézése. A Szlg. Szab. L és IL Részével kapcslats ügyek. A hnvéd köz -igazgatási szlgálatának és ügykezeléseinek elvi irányítása. Egyesületi kaszinó sajtó- és rádióügyek ünnepélyek stb. A hnvédség irdai és irdafelszerelési dlgi szükségleteinek ügyei. A hnvédzenekark elvi ügyei. Hnvédségi Közlöny szerkesztése. Statisztikai sztá.1y: A hnvédség szempntjából fnts és közpnti vezetést érdeklő adatk nyilvántartása. Róm. kat. tábri püspökség (I. Dísz-tér' 18.): A hnvédség 'róm. kat. és görög kat. vallású egyéneinek lel:ki. gndzásával kapcslats ügyek. prtestáns tábri püspökség (I. Dísz-tér 18.) : A hnvédség prtestáns vallású egyéneinek lelki gndzásával kapcs :lats ügyek.

2 10 I CSOPORT Ua. sztály: A hnvédség béke szervezete. Karhatalmi ügyek. Ub. sztály: A hnvédség mzgósításának valamint az rszág-mzgósításnak előkészítése és irányítása. 4. sztály: (Hnvéd-utca ) A nyugállmányú hnvédegyének őzvegyek árvák és kegydíjask ellátási ügyei. 9. sztály: (Hnvéd-utca ) A hnvéd képző- és nevelőintézetek ügyei. 19. sztály: (Hnvéd-utca ) Ahatárszlgálat irányítása és ellenőrzése. 20. sztály: (Hnvéd-utca ) A m. kir. csendőrség személyi fegyelmi szervezeti és kiképzési ügyei. 21. sztály: (Hnvéd-utca ) Hadifgly- és internálótábrk ügyei. 22. sztály: (Hnvéd-utca ) A nem hivatáss állmányból származó hadirkkantak hadiözvegyek és hadíárváknak valamint hősi halált halt katnák egyéb hátramaradttainak járadékellátása segélyezése. A Kárly-csapatkeresztre való igényjgsultság utólags megállapítása. A m. kir. Hadirkkant Otthn igazgatása és ellenőrzése. Mindennemű társadalmi hadigndzási ügy felügyelete. A hábrús veszteségek nyilvántartása. Hadisír ügyek. II CSOPORT 8./ é. (elvi sztály:) 8. / b. (besztási 0i3 IzAály:) 8. 'ny. (nyilvántartási) sztály: A m. kir. hnvédség tisztjeinek és tisztviselőinek személyi ügyei. Tisztek tisztviselők és legénység segélyezési ügyei. III. CSOPORT. 2./é. sztály: A hnvédség éle1lmezési ügyei. 2./i..sztály: llle!mény ügyek. 2./r. sz'tály: A hnvédség ruházati és felszerelési ügyei. 3./a. sztály: A hnvédség ellátása fegyverzettel é ptikai anyaggal.

3 11 3./b. sztály: A hnvédség ellátása gépjármüvekkel kerék árkkal és szükséges anyagi eszközökkel. 3./c. sztály: A hnvédség ellátása löszerrel lőprral és r bban6anyaggal. 5. sztály: (Hnvéd-utca ) A hnvédség lópótlása. A hnvéd gazdaságk közpnti irányítájsa. 6./k. sztály: A hnvédelmi tárca költségvetésével kapcslats ügyek. 11. sztály: L akt any á:k löterek gyakrlóterek építése. 12. sztály: A hnvédség egészségügyi szlgálatával kapcslats ügyek. 17./a. sztály: (Lánchíd-u. 2.) Iparmzgósításelvi ügyek. Ipari légltalm. 17./b. sztály: (Lánchíd-u. 2.) Hadianyag gyártáss3.1 kapcslats ügyek. Hadianyag behzatal és kivitel. 17./c. sztály: Fe1szerelési ckek gyártási ügyei nyersanyag ügyek. IV. CSOPORT. (Hunyadi Jáns-út 13. T.: ) 30. sztály: Légi jgi és légi köz1gazgatájsi ügyek. 37. sztály: Légi erökkel kapcsla'ts elvi ügyek. V. CSOPORT. (Hunyadi Jáns-út 13. T.: ) 31. sztály: A légierövei kapcslats anyagi elvi ügyek. elvi ügyek 32./a. sztály: A.légierö ellátása repülö szakanyaggal. 32./b. sztály: Repülö műszaki szlgálat ellá1:álsa. 33. sztály: Repűlöterek épületek építése. 34. sztály: A Ilégierövel kapcslats költségvetési ügyek. Repülö pal1i VI. CSOPORT. (I. Palta-u. 4. T.: és ) 35 sztály: (I. Palta-u. 4.) A h nvéae.lemr öl szóló évi IL t.-c. V. Részének végrehajtásával kapcslatols ügyek. (Légvédelem. O. L. P.)

4 sztály: (Alktmány-u. 3-5.) Haderőn kivüli e l ő- és utókiképzés (levente [ő vész) ügyei. 13. sztály: (Margit-körút 85.) A katnai büntető igazságszlgáltatás ügyei. Tisztek nősül ésl ügyei. Hnja. (Hnvédségi Jóléti A:Iap.) (Hnvéd-u ) Jóléti ügyek. Számvevőség (Hnvéd-u ) Hnvédség számellenőr zésével összefüggő ügyek. VII. CSOPORT. P. sz.. sztály: A hnvéde1mi tátca poilgári közslzlgálati ala1mazhainak összes személyi és.nietményügyei. Igaz!Jványsk ügyei. 14. sztály: Magánjgi kereskedelmi (hite'ljgi) vnatkzású ügyek. Szerződések. Plgári peres ügyek. Alapk alapítványk találmányk és szabadajlmak ügyei. 15. sztály: Törvénye l őké s zíté s és törvényértelmezés. P arlamenti ügyek. Nemzetközi szetződések. 16. sztály: A hnvédség kiegészítése. Államplgársági ügyek. Útlevélügyek. 18. sztály: Hnvédelmi szlgáltatási és beszá!llásllási ügyek. 23. sztály: A hnvéde1mi érdekeket érintő plgári büntető ügyek. A katnai szj.gálatt teljesítő vagy teljesített személyek és hzzátartzóik plgári érdekeine:k védelme. A Budapesti Helyőrség hnvéd parancsnkságai laktanyái hatóságai és intézetei.i a) PARANCSN9KSAGOK. M. kir. budapesti I. hnvéd hadtestparancsnkság IV. Veres Pálné-utca T.: l A távbeszélő számk a budapesti betűrendes távbeszélő névsr hivatals kiadású könyv KATONAI ÉPüLETEK és HATÓSAGOK C:ÚIlSZÖ alatt találhatók meg.

5 I. Hadtest légvédelmi parancsnkság M. kír. h-nvéd gyrshadtelst VIII Elnök-utca 1. T.: parancsnk-' ság. Budapesti m. kir. hnvéd vársparancsnkság parancsnkság Légierő Csendőr főparancsnk- IX. üllői-út 49. II. em. II. Hunyadi Jáns-út 12. T.: T.: Flyamőrség ság VI. Andrássy-út 25. T.: Csendőr kerületi parancsnkság IX. Böszörményi-út 21. T.: felügyelősége Haditechnikai intézet T érképészeti intézet II. Lánchíd-utca 2. T.: XI. Hrthy Miklós-út 26. II. Olasz-fasr 7-9. T.: T.: KIEGÉSZITő PARANCSNOKSÁG.2 (kíeg. pság.) Kiegészítő csprt (Budapest székesfővárs katnai parancsnkság) IX. Ünői-út 47. T.: és Felvilágsítást L em sz. szbában adnak. Az akieg. pság. amelyhez a IL Ill. VII. VIII. éts XII. kerület valamint a kispesti gyömrői ' nagykátai mnri és aszódi járás hadkötelezettjei tartznak: Bp. VIII. Józsefutca 48. szám alatt található meg. T.: (származást igazló bizttság) (srzási ztály). Az akieg. pság amelyhez az L IX. és XI. kerület vala- mint a pestszenterzsébeti budakörnyéki pestszent1örinci alsódabasi és jászberényi járájs hadkötelez'ettjei. tartznak: Bp. XI. 2 Minthgy a kat. pságk. csak levente- és lövészügyekkel fglalkznak minden személyi vnatkzású írásbeli kérvény t: önként j elentkezés srzás behívás halasztás felmentés póttarta1.ékba való helyezés nősülés leszerelés stb.-t mindig a területileg illetékes kieg.. pság-hz kell beadni s csak a karpaszmánysi jg elismerését kérő kérvény t kell a területileg illetékes plgári hatósághz (szlgabíróí. vagy plgármesteri hivatal) benyujtani mert ebben az ügyben a plgári és katnai hatóság együttesen hz határzatt.

6 14 Verpeléti-út 3. (IX. Imre-u. 3.) szám alatt található meg. T.: Az akieg. pság. amelyhez a IV. V. VI. X. XIII. és XIV kerület valamint a közpnti járás (Csepel község stb.) szentendrei váci és gödöllői járás hadkötelezettjei tartznak: Bp. XIV. Pétervárad-u. 2. szám alatt található meg. T.: és (Vilms laktanya). III. Ker. IV. Ker. V. Ker. VI. Ker. VII. Ker. KATONAI PARANCSNOKSÁGOK (kat. pság.) I. Ker. kat. pság. I. Krisztina-körút 155. T.: II. Ker. kat. pság. II. Hunyadi Jáns-út T.: III. Főtér 2. T.: IV. Váci-utca T.: V. Hnvéd-utca 20. T.: VI. Aradi-utca 23. T.: kat. pság. kat. pság. kat. pság. kat. pság. kat. pság. VII. Rttenbiller-utca 27. T.: VIII. Ker. kat. pság. VIII. József-utca 48. T.: IX. Ker. kat. pság. IX. Imre-utca 5. T.: X. Ker. k at. pság. X. Be1ső-Jászb erényi - út 3. T.: XL Ker. kat. ps ág. XL Verpeléti-u. 3. T.: /98. m. a. XII. Ker. kat. pság. XII. Böszörményi-út 23. T.: /21. XIII. Ker. kat. pság. XIV. Ker. kat. pság. Katnai parancsnkság (kiegészítés) Katnai parancsnkság XIII. Róbert Kárlykrt. (Vilms-főher- ceg-lakt.) T.: XIV. Pétervárad-út 2. T.: T.: IX. üllői-út m á" (testnevelés) IV. Vársház-u. 10. T. : Srzó bizttság (székesfővársi) IX. üllői-út 49. T.: Katnai ügysztály (székesfővársi) Budakörnyéki járás kat. pság. Kispesti járás kat. pság. IV. Közpnti ház. vars- T.: IV. Vársház-utca 7. T.: Kispest Nagy Sándr u. 14. T.:

7 15 IV. Vársház-u. 7. IV. Vársház-u. 11. V. Alktmány-u. 3. L Verbőczy-u. 1. VIII. Barss-u. 15. V. Markó-u. 16. T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: h) LAKTANYAK Albrecht-lruktanya. testőr-lak- Andrássy-laktanya. Bessenyei tanya. Gróf Csáky-Iaktanya. Rákspaltai járás kat. pság. Pestszenterzsébeti já rás kat. pság. Vármegyeháza. Közpnti vársháza. Országs T e!stnevelési Tanács Nemzeti Munkavédelmi hivatal. Vörös Kereszt Egylet Légltalmi és Egszségügyi sztálya. Kincstári jgügyi igazgatóság. Cse:ndőr-Iaktanya. Ferenc József gyalgsági-iakt. Ferenc József lvassági-iakt. VI. Aréna-út 49. T.: X. Hungária-körút 9. T.: L Attila-körút 6/8. T.: Ujpest. Knt-u. 2. T.: XI. Böszörményi-út 21. T.: IX. üllői-út 135. T.: X. Kerepesi-út 49. T.: Hadik-Iaktanya XI. Hrthy Miklós-út 24/26. T. : Hrthy Miklós flyamőr-laktanya III. Laktanya-utca 33. T. : Kárly főherceg-iaktanya Kárly király-iaktanya Krnaőr-laktanya Lbkvitz-Iaktanya Laudn-laktanya Mária Térézia-Iaktanya V. Falk Miksa-utca 9. T.: XI. Budaőrsi-út 51. T.: I. V áraljra-utca 14. T.: IV. Veres Pálné-utca 1. IX. Timót-utca 3. IX. üllői-út 47. T. : T.: T.:

8 16 N ádasdy -lak tanya IX. Gróf Haller-utca. 7/9. T. : N ádr-iaktanya I. Kapisztrán-tér 2. T.: Pálffy-lak tanya X. Hungária-körút 11. T.: Radetzky-Iaktanya II. Pálffy-tér 3. T.: Rákóczí-laktanya. IX. Srksári-út 114. T.: Szapáry-Iaktanya II. Olasz-fasr 7/9. T.: Vnat-Iaktanya XIII. Aréna-út 51. T.: c) IGAZSAGüGYI INTÉZETEK. Legfelsőbb hnvédtör- VIII. Cnti-utca 41- vényszék 43. T.: Krnaügyész VIII. Cnti-utca T.: Hnvédtörvényszék II. Margit-körút T.: Hnvédügyészség II. Margit-körút T.: CntD-utcai büntetőin- VIII. Cnti-utca 41- tézet 43. T.: Margit-körúti büntető- II. Margit-körút 85- intézet 87 T.: Tábrnki bű T.: mány V. Falk Miksa-utca 9. T.: r örzstiszti bű. választ- IV. Vere'S Pálné-útca mány 1. T.: Főtiszti bű. választ- IV. Vere's Pálné-útca mány 1. T.: sz. hnvéd ségi kórház 10. sz. hnvéd ségi kórház Hnvéd Tiszti 11. sz. hnvéd ségi kórház d) EGÉSZSÉGüGYI INTÉZETEK. Margit-körúti iparüzem II. Margit-körút 85- választ- helyőr- T.: IX. Gyáli-út helyőr- XIII. Róbert Kárly- T.: körút Kórház XII. Királyhágó-út 1. T.: helyőr- II. Gömbös Gyula-út T.: f

9 17 Hnvéd gyógyfürdő III. Zsigmn.d-utca 62. T.: kórház Orvsi rendelő IV. Veres Pálné-utca 24. T.: Gyógyszertár IV. Veres Pálné-utca 24. T.: József-utcai fgászat VIII. József-utca 48. T.: József főherceg szanatórium Budakeszi Közegészségügyi intézet IX. Gyáli-út 17. T.: T.: Hnja. gyógyászati és üdülőtelepei al Tisztek részére: Hrthy Miklós hnvédtiszti gyógyház Bala tnfüred. Zrinyi Miklós hnvédtiszti gyógyház Hévíz. Jurisits Miklós hnvédtiszti gyógyház Kőszeg. Csíz-fürdő hnvédtiszti gyógyház Csíz. Hrthy Miklós hnvédtíszti üdülő Balatnföldvár Esztergm Mátraháza. Gyöngyösapá ti Balatnlelle. b} Tiszthelyettesek Gyógyház üdülő reszere: e) RAKTARAK. Hévíz. Balatnaliga. " 1. sz. Élelmezési raktár XIII. Lehel-út sz. Élelmezési raktár lerakat XII. Hős-utca sz. Élelmezési raktár III. Vörösvári-út 105. Közpnti ruharaktár Ágy és gőzmsóüzem XI. Daróczy-út 5. XIII. Róbert Kárlykrt 47. T.: T.: T. : T. : T.:

10 18. Egészségügyi anyagrak- XII!. Róbert Kárly- T.: tár krt 44. Allategészségügyi anyagraktár XIII. Lehel-út 45. T.: f) VITÉZI TISZTI stb. INTÉZMÉNYEK. Vitézi szék (rszágs) I. Királyi Palta alagsr Vitézi szék (székes V. Szabadság-tér 11. VIII. üllői-út 8. fővársi) Vitézi Rend székháza Vitézi Rend Zrinyi Csprtja Országs tiszti tudmá-' nys és kaszinó egyesület Tiszti Vívó klub Tiszti Szálló (fővársi) Tiszti Szálló VIII. üllői-út 8. IV. Váci-utca 38. IV. Váci-utca 38. VIII. Mária-utca 56. T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: X. Hungária-körút 11. T.: g) ISKOLÁK - TANFOL YAMOK. Hadi Akadémia ' X. Hungária-körút 11. T.: Ludvika Akadémia IX. üllői-út 80. T.: Bólyai Jáns Műszaki Akadinia II. Hidegkuti-út 23. Görgei Artur Műszaki T.: Hadapródiskla II. Hidegkuti-út 23. Hnvéd Repülő Hadapródiskla T.: II. Hidegkuti-út 23. T.: Törzstiszti tanflyam V. Hnvéd-utca T.: Hadbiztsi tanflyam IX. üllői-út 49. T.: Patklómesterképző tanflyam X. Kerepesi-út 49. Tldi Miklós hnvéd T.: sprttanár.. es VIVOmesterképző intézet IX. Timót-utca 3. T.: Képességvizsgáló intézet IX. üllői-út 49. T.:

11 19 h) KATONAI FOLYóIRATOK SZERKESZTöSÉGE. -. \ Magyar Katnai Szemle Katnaujság l\1.gyar Tartaléks Lapja Tis-ztek Magyar Szárnyak Aviatikai Flyóirat Levente.Riadó Rnvéd Altiszti Flyóirat Katnai Írók Köre Vitézek Lapja Csendőrségi Lapk Radimúzeum Radilevéltár VIII. József-utca 48. VIII. Reviczky-utca 4/b. T.: T.: VIII. Reviczky-utca 4/b. T.: IX. üllői-út 12. T.: V. Alktmány-utca 3. T.: VI. Musslini-tér 1. T.: VIII. József-utca 48. T.: IV. Váci-utca 38. T.: VIII. üllői-út 8. T.: IL Fő-utca 71. T.: L Gróf Bethlen Istvánbástyasétány T.: L Bécsikapu-tér 4. T.: j) HADIROKKANTAK INTÉZMÉNYEI. lfadirkkant Otthn XII. Németvölgyi-út T.: Müvégtaggyár VIII. Mátyás-tér 6. T.: ' Hábrús veszteségeket és hadisírkat nyilvántartó hivatal V. Falk Miksa-utca 9. T.: ' Hősök temető j ének ndnki hivatala X. Kzma-utca 8. T.: Nyugdíjszámfejtőség V. Hnvéd-utca 28. T.: Hadirkkantak hadi özvegyek és hadi.. árvák rszás szövetsege VI. Hitler':tér. T.: Nyuksz. VIII. Hránszky-u. 24 T.: k) LEVENTE OTTHONOK. I. Ince pápa-tér 2. VI. Aradi-út 23. X. Glgta-út JI. Mária-tér 6. VI. Váci-út 19. X. Külső-Jász :. berényi-út 11.

12 I. ÁLLOMÁNYFÖCSOPORT A) ALI.O\ANYCSOPORT B) A L L O JI\ A N Y C S P O R T (tisztekl 8. \ q. 10. l. 2. II. H 3. ÁLLOMÁNYFÖCSOPORT N v É 4. D T I s z T v I s E L Ö K Han"taly Rendfkzat.. ld 1Il:.= F-I. > N. -.. VJ -" -" U. IIII ( I... 11\ --.:::t. AIt.ibrnagy Vurfókapitány Vezrörnagy \'uérkapitany I \örgy. "örí!y pü!ipök \ Eucdes Fötörtkapitán)' ezds ezd. fnesperes N :: VI. Alczrerle. Törzskapila.ny alez. a.lez. esperes :0 VlI I Ömagy.' -" Tórtallfa1>ltally I r!;!y. nr!!y. I-< Szlizads..::t:.VlII. Kapitán) - FÖhadnay IX. Föha.;unagy ' '" I Za"ló IISJllelllek XL Flyami "16 I... \!) '1Il fil > Z 'Ill \!) III...l. I Hadnagy I szds.!ö.zds Ihdgy. Ihdgy ' I X. HajóDa" hdgy. hdgy. zls.:::t. Alhadnagy :.. Alhajónagy :.I - 0--:-- = Fötörzsórmester Fötönshajómester Törzsőrmester Törzshaj6mester...c: -N V. ' N Örmester.. II> Hajómester 'E. \ Szakaszvezető. " < Tizedes 2!\ v. "C -.. tl "'Ol t- Orvezetö.g E A Rendfkutnélküli e"vének '"-:Hnved. zls. c " 0- " N.. v 'is >.9 :; N N< ;l il vl a.lesperes fölelkész lelkész N. < ; ".D 3 <.. 'C 1: r vörgy vörgj' "örgy "örgy vörgy. ezd ezds. ezds. ezds. ews. ezds. ezds. alez alez. alez. alez. aler. alez. alez örgy _ör.gy. rgr: örgy..: örg1' nrgy nrgy. - szds. szds. szds szds szds szds szds. Ihdg. Ihdgy. ds. > E '0 " N > " i; c " ' 'li ". " :E." J: hdgy. > = c ' " N > ;; E :<: c ".. " N > l :E Főigazgató tanar Főiazgató Főta n ácss Főiazgató Igazgat6ta.nar Aligazgat6- tanár Fótanar Igazgató Aligazgató Tanricss Igazgató Igazgató Altanac<;s Aligazgató Aligazgató FÓigaZg ai ; Fögyógyszerész -_.- Fő m ér n ök Főtisztviselö Fötiszh1iselő Tisztviselő Tisztvi <elő I hdgy. hdgl:...c dgl I Seédtanár gyógyszerész mérnök ti sz tviselő tisztvi fieló zls. zls c " '0 " I 'li " > I a t.9 I j...; zls.." N 'C '0 -;: Ji I \ Gyakrnk. Zeneűgyi _ Felügyelő \ iazgat6 Zeneügyi Törzsellenór aligazgató Főellenőr E ll enőr Sel!édellenőr Főka.rmester Aligazgat6 Főtisztviselő Aligazgató Ihdgy. Ihdgy. Ihdgy.1 Tanár Gyóg!:wé" Mérnök Segéd- Segéd- Segéd- Segtdhdgy. Föv[vómester _AIgga Főtisztviselö Karmester Tisz.tviselő Vívómester Tisztviselő Segéd- - Segéd- Segéd- Segédkarmester tisztvisel ő vivómester tisztviselő Gyakrnk Gyakrnk Gyakrnk Gyakrnk

13 20 II. Ganz-utca 16. III. Árpád fejedelem-útja 96. IV. Dalmady-utca V. Váci-út VII. Rttenbillerutca X. Gyömrői-út X. Villám-utca 38. XI. Sirki-út XI. Budafki-út 107_ XI. Fehérvári-út 70. XII. Labanc-utca 4. ÁTTEKINTő T ÁBLAZAT. A M. KIR. HONVÉDSÉGHEZ ÉS A M. KIR. CSENDöR- SÉGHEZ TARTOZó EGYÉNEK BEOSZT ÁSA ÁLLOMANY - CSOPORTOK RENDFOKOZATOK ÉS A SZOLGALATI VI SZONYOK SZERINT. 3 A m. kir. hnvédség tisztjei és tisztviselői: l. és II. állmányfőcsprtra tagzódnak s az l. állmányfőcsprt A) és B) állmánycsprtra szlik. Az I. ál1mányfőcsprt A) állmánycsprtjába: a vezérkar hadi-műszaki-törzskar fegyvernemek és szlgálati ágak tísztjei tvábbá a testőrség krnaőrség képviselőházi őrség és a csendőrség tisztjei - a B) állmánycsprtjába pedig az csprtba srlt tisztek tartznak. A II. állmányfőcsprt 1-10 csprtra tagzódik s ide csak a hnvéd tiszt- viselők srlnak. Az 1-20 csprtba srlt tisztek és tisztviselők különkülön kart és előléptetési csprtt alktnak. A táblázat azt is megmutatja hgy az 1-20 csprtn belül melyik a kezdő és melyik az elérhető legmagasabb rendfkzat. A tisztek és hasnállásúak elnevezélsén a tiszteket lelkészeket tisztviselőket és tisztviselőjelölteket (gyakrnkk) értjük akik mindennemű alkalmaztatás uk tvábbá a Szlg. I. Rész XIII. fejezet és a Becsületügyi szabályzat alkalmazása te- tekintetében is a tisztekkel illetve a tisztviselökkel egyenlő elbírálás alá esnek. - s Elnöki szt sz. H. K. _

14 RENDFOKOZATI ELNEVEZtSEKNÉL RENDSZERESITETT4 (E-alap 21.) ILLETVE HASZNÁLHATó RöVIDITtSEK: Az A) állmánycsprlná1: lábrnagy = tbgy... Őrvezetö rv. Vezérezredes = vezds. Hnvéd = hnv. Altábrnagy = altbgy. Vezérfökapitány = vfökap. Vezérőrnagy = vörgy. Vezérkapitány = vkap. Ezredes = ezds. Fötörzskapitány = fötkap. Alezredes alez. Törzskapitány =!kap. Örnagy örgy. T örzsalkapítány = talkap. Százads - szds. Kapitány = kap. Föhadnagy fhdgy. Föhajónagy = fhjgy. "Hadnagy = hdgy. Hajónagy hjgy. Zászlós = zls. Flyami zászlós f. zls. "T örzsörmester = törm. hajómester = föthjm. Őrmester = rm " Törzshaj ómester = thjm. Szakaszvezetö = szkv. Hajómester = hjm. Tizedes = tíz. A B) állmánycsprtknál: A "Tábri lelkészek állmánycsprljá"éban:. Alhadnagy -= alhdgy. Alhajónagy alhjgy. F ötörzsörmester = fötörm. Fötörzs- "Tábri püspök 5 táb ppk. Tábri esperes = táb esp. Tábri vezer- )Tábri al esperes = táb alesp. esperes 6 táb vesp. Tábri fölelkész = táb fölelk. Tábri főesperes = táb főesp. Tábri lelkész táb lelk. -i Elnöki sztály sz. körrendelet. 5 E rendfkzati elnevezést kizárólag az államfö által tábri "püspökké kinevezett lelkészek viselik. () E rendfkzati elnevezés csakis cím és jellegként admányz- tó.

15 22 Egyéb ánmánycsprtk tísz t j eínél (tísztviselőinél): az A) áumánycsprtnál felsrlt rövidítések előtt az alábbi töví<lítésekkel: Méneskari = ménk. c Hadbizts hbs. Szakszlgálats szaksz. Gazdászati g. Orvs " =. Allatrvs = a. Hadbíró ' hb. Szertári szert. Mérnök = inérn... A II. állmánycsprlnál: Az egyes rendfkzati megjelölések rövídítései az aiáb1?t rövidítések összetételeiből alakulnak:.' Főígazgató főig. Felügyelő felü. Igazgató ig. Törzsellenőr tell. Aligazgató = alig. Főellenőr főell. F őtísztviselő = főtv. Ellenőr ell. Tisztviselő tv. Segédellenőr s. ell. SegédHsztviselő s. tv. F őkarinester főkarm. Gyakrnk = gyak. Karmester karm. Főtanár = főtan. Segédkarmester s. karm.. Tanár tan. F ővívómester fővívm. Segédtanár s. tan. Vívómester Vlvm. F őgyógyszerész főgyógysz. Segédvívómester s. Vlvm. Gyógyszerész = gyógysz. Erdőgazdasági eg. Segéd- Mezőgazdasági -= mg. gyógyszerész s. gyógysz.számvevőségi szv. Főtanácss főtn Üzemi.. uz. Tanácss tn. Üzem Altanácss ahn. Müszaki mu. " Főmérnök főmérn. Zeneügyi zu... Mérnök mern. Irdai. lr. Segédmérnök = s. mern. Hnvéd hnv! 7 Aláírásknál a "Hnvéd" j elző rövidítését nem keh fe1tüntetnl

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT HADTUDOMÁNY HELGERT IMRE A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT Az 1867-ben létrejött Osztrák Magyar Monarchia a

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1981-1912 Tartalom Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Honvédség számára 1981-1912... 1 Rendeleti Közlöny A Magyar Hadsereg számára, 1919... 24 Rendeleti Közlöny A Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, 1920-1921...

Részletesebben

A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA

A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA KALAVSZKY GYÖRGYI A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA A XIX. század közepétől az egyetemes kultúra, egyúttal a történeti kutatás forrásbázisa új műfajjal gazdagodott. A korábbi

Részletesebben

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba 57 43.. (1) Öröklött mezőgazdaság birtoka címén a póttartalékba "kell beosztani, illetőleg abba áthelyezni azt a hadkötelest, aki oly mez~i, kert- vagy szőlőgazdaságban gazdálkodik: a) amely törvényes

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények a 20. század első felében

A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények a 20. század első felében ZÁVODI SZILVIA A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények a 20. század első felében A katonatiszteket a hétköznapi élet számos területén kedvezmények illették meg, melyeknek nagy része kiterjedt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009/28. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5911 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. június 12., péntek XII. évfolyam, 2009/29. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA

hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 2 Felelős kiadó: Honvéd

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül című kiállítás kalauzának MELLÉKLETE Murai és köröstarcsai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Hetedik rész. XV. FEJEZET. Altalános tudnivalók az összes ellátásban állók részére. A) A nyugállományú egyének helyes megnevezése.

Hetedik rész. XV. FEJEZET. Altalános tudnivalók az összes ellátásban állók részére. A) A nyugállományú egyének helyes megnevezése. 94 szakasznak második és harmadik bekezdései, valamint a 104. és 109. szakaszok alapján engedélyezhető kedvezményes nyugdijak, özvegyi nyugdijak és nevelési járulékok engedélyezésének kérdésében; c) a

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33.

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Ilyen vlt a nyár Demgráfiai helyzetkép Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Alföldi Tárlat Töredék történetek a múltból Ballagunk az őszbe INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Új főpsta épül Európai fórum Négymilliárds

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ 70. szám Tartalomjegyzék 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet 1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozat 1190/2012.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között

Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között Kunár György Moys Péter: REPÜLŐTÉRI CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között A légiforgalom kialakulása Az I. világháború befejezését

Részletesebben

Sportnaptár 2013 HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA

Sportnaptár 2013 HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA Sportnaptár 2013 HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA Előszó Tisztelt Olvasó! A sport egyike a legszebb, legnemesebb tevékenységeknek. A sport játék, küzdelem, szórakozás és felfrissülés,

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE A kiadványt a 2014. április 30-án hatályos jogszabályoknak megfelelően a HVK Személyzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól,

MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól, FAZEKAS RÓZSA MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birdalm államháztartása shasem vlt mentes pénzügyi zavarktól, de a XVIII. századra különösen megnőttek kiadásai.

Részletesebben