A m_ kir. Ihonvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A m_ kir. Ihonvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.: 16-00-30."

Átírás

1 ELSő FEJEZET. A m. kir. hnvédség Buda.pesten állmászó részei- A m_ kir. Ihnvédelmi minisztérium szervezete és szerveinek ügykörei Bp. I. Szent György-tér 3. T.: Minden hnvéd egyén nyugállmányú és tartaléks - miként la ténylegesen szlgáló hnvéd egyének - kére Imét csak szlgálati útn a területileg illetékes kiegészítő vagy katnai parancsnkság útján terjesztheti elő. A személyes érdeklődés lehetőleg m el1őzendőj kijárói{ vagy közvetítők igénybevétele 'pedig szigrúan tils. A m. kir. hnvédelmi miniszter: vitéz nemes dálnkfalvi -BARTHA KÁROLY m. kir. titks tanácss vezérezredes. Szárnysegéd: vitéz nemes ilencfalvi Sárkány Jenő vk..alezredes. Személyi S'egédtiszt: Gaál István őrnagy.. Titkár: Dr. Oláh István miniszteri sztály tanácss c. es J. Elnöki sztály 'Ügyköre: A hnvédelmi minisztérium összes -elvi ügyeinek intézésénél az összhang és egyöntetű felfgás biztsítása. A hnvédelmi minisztérium bel szervezetének ügyei. A szaksztályk ügykörén :kívül eső ügyek intézése. A Szlg. Szab. L és IL Részével kapcslats ügyek. A hnvéd köz -igazgatási szlgálatának és ügykezeléseinek elvi irányítása. Egyesületi kaszinó sajtó- és rádióügyek ünnepélyek stb. A hnvédség irdai és irdafelszerelési dlgi szükségleteinek ügyei. A hnvédzenekark elvi ügyei. Hnvédségi Közlöny szerkesztése. Statisztikai sztá.1y: A hnvédség szempntjából fnts és közpnti vezetést érdeklő adatk nyilvántartása. Róm. kat. tábri püspökség (I. Dísz-tér' 18.): A hnvédség 'róm. kat. és görög kat. vallású egyéneinek lel:ki. gndzásával kapcslats ügyek. prtestáns tábri püspökség (I. Dísz-tér 18.) : A hnvédség prtestáns vallású egyéneinek lelki gndzásával kapcs :lats ügyek.

2 10 I CSOPORT Ua. sztály: A hnvédség béke szervezete. Karhatalmi ügyek. Ub. sztály: A hnvédség mzgósításának valamint az rszág-mzgósításnak előkészítése és irányítása. 4. sztály: (Hnvéd-utca ) A nyugállmányú hnvédegyének őzvegyek árvák és kegydíjask ellátási ügyei. 9. sztály: (Hnvéd-utca ) A hnvéd képző- és nevelőintézetek ügyei. 19. sztály: (Hnvéd-utca ) Ahatárszlgálat irányítása és ellenőrzése. 20. sztály: (Hnvéd-utca ) A m. kir. csendőrség személyi fegyelmi szervezeti és kiképzési ügyei. 21. sztály: (Hnvéd-utca ) Hadifgly- és internálótábrk ügyei. 22. sztály: (Hnvéd-utca ) A nem hivatáss állmányból származó hadirkkantak hadiözvegyek és hadíárváknak valamint hősi halált halt katnák egyéb hátramaradttainak járadékellátása segélyezése. A Kárly-csapatkeresztre való igényjgsultság utólags megállapítása. A m. kir. Hadirkkant Otthn igazgatása és ellenőrzése. Mindennemű társadalmi hadigndzási ügy felügyelete. A hábrús veszteségek nyilvántartása. Hadisír ügyek. II CSOPORT 8./ é. (elvi sztály:) 8. / b. (besztási 0i3 IzAály:) 8. 'ny. (nyilvántartási) sztály: A m. kir. hnvédség tisztjeinek és tisztviselőinek személyi ügyei. Tisztek tisztviselők és legénység segélyezési ügyei. III. CSOPORT. 2./é. sztály: A hnvédség éle1lmezési ügyei. 2./i..sztály: llle!mény ügyek. 2./r. sz'tály: A hnvédség ruházati és felszerelési ügyei. 3./a. sztály: A hnvédség ellátása fegyverzettel é ptikai anyaggal.

3 11 3./b. sztály: A hnvédség ellátása gépjármüvekkel kerék árkkal és szükséges anyagi eszközökkel. 3./c. sztály: A hnvédség ellátása löszerrel lőprral és r bban6anyaggal. 5. sztály: (Hnvéd-utca ) A hnvédség lópótlása. A hnvéd gazdaságk közpnti irányítájsa. 6./k. sztály: A hnvédelmi tárca költségvetésével kapcslats ügyek. 11. sztály: L akt any á:k löterek gyakrlóterek építése. 12. sztály: A hnvédség egészségügyi szlgálatával kapcslats ügyek. 17./a. sztály: (Lánchíd-u. 2.) Iparmzgósításelvi ügyek. Ipari légltalm. 17./b. sztály: (Lánchíd-u. 2.) Hadianyag gyártáss3.1 kapcslats ügyek. Hadianyag behzatal és kivitel. 17./c. sztály: Fe1szerelési ckek gyártási ügyei nyersanyag ügyek. IV. CSOPORT. (Hunyadi Jáns-út 13. T.: ) 30. sztály: Légi jgi és légi köz1gazgatájsi ügyek. 37. sztály: Légi erökkel kapcsla'ts elvi ügyek. V. CSOPORT. (Hunyadi Jáns-út 13. T.: ) 31. sztály: A légierövei kapcslats anyagi elvi ügyek. elvi ügyek 32./a. sztály: A.légierö ellátása repülö szakanyaggal. 32./b. sztály: Repülö műszaki szlgálat ellá1:álsa. 33. sztály: Repűlöterek épületek építése. 34. sztály: A Ilégierövel kapcslats költségvetési ügyek. Repülö pal1i VI. CSOPORT. (I. Palta-u. 4. T.: és ) 35 sztály: (I. Palta-u. 4.) A h nvéae.lemr öl szóló évi IL t.-c. V. Részének végrehajtásával kapcslatols ügyek. (Légvédelem. O. L. P.)

4 sztály: (Alktmány-u. 3-5.) Haderőn kivüli e l ő- és utókiképzés (levente [ő vész) ügyei. 13. sztály: (Margit-körút 85.) A katnai büntető igazságszlgáltatás ügyei. Tisztek nősül ésl ügyei. Hnja. (Hnvédségi Jóléti A:Iap.) (Hnvéd-u ) Jóléti ügyek. Számvevőség (Hnvéd-u ) Hnvédség számellenőr zésével összefüggő ügyek. VII. CSOPORT. P. sz.. sztály: A hnvéde1mi tátca poilgári közslzlgálati ala1mazhainak összes személyi és.nietményügyei. Igaz!Jványsk ügyei. 14. sztály: Magánjgi kereskedelmi (hite'ljgi) vnatkzású ügyek. Szerződések. Plgári peres ügyek. Alapk alapítványk találmányk és szabadajlmak ügyei. 15. sztály: Törvénye l őké s zíté s és törvényértelmezés. P arlamenti ügyek. Nemzetközi szetződések. 16. sztály: A hnvédség kiegészítése. Államplgársági ügyek. Útlevélügyek. 18. sztály: Hnvédelmi szlgáltatási és beszá!llásllási ügyek. 23. sztály: A hnvéde1mi érdekeket érintő plgári büntető ügyek. A katnai szj.gálatt teljesítő vagy teljesített személyek és hzzátartzóik plgári érdekeine:k védelme. A Budapesti Helyőrség hnvéd parancsnkságai laktanyái hatóságai és intézetei.i a) PARANCSN9KSAGOK. M. kir. budapesti I. hnvéd hadtestparancsnkság IV. Veres Pálné-utca T.: l A távbeszélő számk a budapesti betűrendes távbeszélő névsr hivatals kiadású könyv KATONAI ÉPüLETEK és HATÓSAGOK C:ÚIlSZÖ alatt találhatók meg.

5 I. Hadtest légvédelmi parancsnkság M. kír. h-nvéd gyrshadtelst VIII Elnök-utca 1. T.: parancsnk-' ság. Budapesti m. kir. hnvéd vársparancsnkság parancsnkság Légierő Csendőr főparancsnk- IX. üllői-út 49. II. em. II. Hunyadi Jáns-út 12. T.: T.: Flyamőrség ság VI. Andrássy-út 25. T.: Csendőr kerületi parancsnkság IX. Böszörményi-út 21. T.: felügyelősége Haditechnikai intézet T érképészeti intézet II. Lánchíd-utca 2. T.: XI. Hrthy Miklós-út 26. II. Olasz-fasr 7-9. T.: T.: KIEGÉSZITő PARANCSNOKSÁG.2 (kíeg. pság.) Kiegészítő csprt (Budapest székesfővárs katnai parancsnkság) IX. Ünői-út 47. T.: és Felvilágsítást L em sz. szbában adnak. Az akieg. pság. amelyhez a IL Ill. VII. VIII. éts XII. kerület valamint a kispesti gyömrői ' nagykátai mnri és aszódi járás hadkötelezettjei tartznak: Bp. VIII. Józsefutca 48. szám alatt található meg. T.: (származást igazló bizttság) (srzási ztály). Az akieg. pság amelyhez az L IX. és XI. kerület vala- mint a pestszenterzsébeti budakörnyéki pestszent1örinci alsódabasi és jászberényi járájs hadkötelez'ettjei. tartznak: Bp. XI. 2 Minthgy a kat. pságk. csak levente- és lövészügyekkel fglalkznak minden személyi vnatkzású írásbeli kérvény t: önként j elentkezés srzás behívás halasztás felmentés póttarta1.ékba való helyezés nősülés leszerelés stb.-t mindig a területileg illetékes kieg.. pság-hz kell beadni s csak a karpaszmánysi jg elismerését kérő kérvény t kell a területileg illetékes plgári hatósághz (szlgabíróí. vagy plgármesteri hivatal) benyujtani mert ebben az ügyben a plgári és katnai hatóság együttesen hz határzatt.

6 14 Verpeléti-út 3. (IX. Imre-u. 3.) szám alatt található meg. T.: Az akieg. pság. amelyhez a IV. V. VI. X. XIII. és XIV kerület valamint a közpnti járás (Csepel község stb.) szentendrei váci és gödöllői járás hadkötelezettjei tartznak: Bp. XIV. Pétervárad-u. 2. szám alatt található meg. T.: és (Vilms laktanya). III. Ker. IV. Ker. V. Ker. VI. Ker. VII. Ker. KATONAI PARANCSNOKSÁGOK (kat. pság.) I. Ker. kat. pság. I. Krisztina-körút 155. T.: II. Ker. kat. pság. II. Hunyadi Jáns-út T.: III. Főtér 2. T.: IV. Váci-utca T.: V. Hnvéd-utca 20. T.: VI. Aradi-utca 23. T.: kat. pság. kat. pság. kat. pság. kat. pság. kat. pság. VII. Rttenbiller-utca 27. T.: VIII. Ker. kat. pság. VIII. József-utca 48. T.: IX. Ker. kat. pság. IX. Imre-utca 5. T.: X. Ker. k at. pság. X. Be1ső-Jászb erényi - út 3. T.: XL Ker. kat. ps ág. XL Verpeléti-u. 3. T.: /98. m. a. XII. Ker. kat. pság. XII. Böszörményi-út 23. T.: /21. XIII. Ker. kat. pság. XIV. Ker. kat. pság. Katnai parancsnkság (kiegészítés) Katnai parancsnkság XIII. Róbert Kárlykrt. (Vilms-főher- ceg-lakt.) T.: XIV. Pétervárad-út 2. T.: T.: IX. üllői-út m á" (testnevelés) IV. Vársház-u. 10. T. : Srzó bizttság (székesfővársi) IX. üllői-út 49. T.: Katnai ügysztály (székesfővársi) Budakörnyéki járás kat. pság. Kispesti járás kat. pság. IV. Közpnti ház. vars- T.: IV. Vársház-utca 7. T.: Kispest Nagy Sándr u. 14. T.:

7 15 IV. Vársház-u. 7. IV. Vársház-u. 11. V. Alktmány-u. 3. L Verbőczy-u. 1. VIII. Barss-u. 15. V. Markó-u. 16. T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: h) LAKTANYAK Albrecht-lruktanya. testőr-lak- Andrássy-laktanya. Bessenyei tanya. Gróf Csáky-Iaktanya. Rákspaltai járás kat. pság. Pestszenterzsébeti já rás kat. pság. Vármegyeháza. Közpnti vársháza. Országs T e!stnevelési Tanács Nemzeti Munkavédelmi hivatal. Vörös Kereszt Egylet Légltalmi és Egszségügyi sztálya. Kincstári jgügyi igazgatóság. Cse:ndőr-Iaktanya. Ferenc József gyalgsági-iakt. Ferenc József lvassági-iakt. VI. Aréna-út 49. T.: X. Hungária-körút 9. T.: L Attila-körút 6/8. T.: Ujpest. Knt-u. 2. T.: XI. Böszörményi-út 21. T.: IX. üllői-út 135. T.: X. Kerepesi-út 49. T.: Hadik-Iaktanya XI. Hrthy Miklós-út 24/26. T. : Hrthy Miklós flyamőr-laktanya III. Laktanya-utca 33. T. : Kárly főherceg-iaktanya Kárly király-iaktanya Krnaőr-laktanya Lbkvitz-Iaktanya Laudn-laktanya Mária Térézia-Iaktanya V. Falk Miksa-utca 9. T.: XI. Budaőrsi-út 51. T.: I. V áraljra-utca 14. T.: IV. Veres Pálné-utca 1. IX. Timót-utca 3. IX. üllői-út 47. T. : T.: T.:

8 16 N ádasdy -lak tanya IX. Gróf Haller-utca. 7/9. T. : N ádr-iaktanya I. Kapisztrán-tér 2. T.: Pálffy-lak tanya X. Hungária-körút 11. T.: Radetzky-Iaktanya II. Pálffy-tér 3. T.: Rákóczí-laktanya. IX. Srksári-út 114. T.: Szapáry-Iaktanya II. Olasz-fasr 7/9. T.: Vnat-Iaktanya XIII. Aréna-út 51. T.: c) IGAZSAGüGYI INTÉZETEK. Legfelsőbb hnvédtör- VIII. Cnti-utca 41- vényszék 43. T.: Krnaügyész VIII. Cnti-utca T.: Hnvédtörvényszék II. Margit-körút T.: Hnvédügyészség II. Margit-körút T.: CntD-utcai büntetőin- VIII. Cnti-utca 41- tézet 43. T.: Margit-körúti büntető- II. Margit-körút 85- intézet 87 T.: Tábrnki bű T.: mány V. Falk Miksa-utca 9. T.: r örzstiszti bű. választ- IV. Vere'S Pálné-útca mány 1. T.: Főtiszti bű. választ- IV. Vere's Pálné-útca mány 1. T.: sz. hnvéd ségi kórház 10. sz. hnvéd ségi kórház Hnvéd Tiszti 11. sz. hnvéd ségi kórház d) EGÉSZSÉGüGYI INTÉZETEK. Margit-körúti iparüzem II. Margit-körút 85- választ- helyőr- T.: IX. Gyáli-út helyőr- XIII. Róbert Kárly- T.: körút Kórház XII. Királyhágó-út 1. T.: helyőr- II. Gömbös Gyula-út T.: f

9 17 Hnvéd gyógyfürdő III. Zsigmn.d-utca 62. T.: kórház Orvsi rendelő IV. Veres Pálné-utca 24. T.: Gyógyszertár IV. Veres Pálné-utca 24. T.: József-utcai fgászat VIII. József-utca 48. T.: József főherceg szanatórium Budakeszi Közegészségügyi intézet IX. Gyáli-út 17. T.: T.: Hnja. gyógyászati és üdülőtelepei al Tisztek részére: Hrthy Miklós hnvédtiszti gyógyház Bala tnfüred. Zrinyi Miklós hnvédtiszti gyógyház Hévíz. Jurisits Miklós hnvédtiszti gyógyház Kőszeg. Csíz-fürdő hnvédtiszti gyógyház Csíz. Hrthy Miklós hnvédtíszti üdülő Balatnföldvár Esztergm Mátraháza. Gyöngyösapá ti Balatnlelle. b} Tiszthelyettesek Gyógyház üdülő reszere: e) RAKTARAK. Hévíz. Balatnaliga. " 1. sz. Élelmezési raktár XIII. Lehel-út sz. Élelmezési raktár lerakat XII. Hős-utca sz. Élelmezési raktár III. Vörösvári-út 105. Közpnti ruharaktár Ágy és gőzmsóüzem XI. Daróczy-út 5. XIII. Róbert Kárlykrt 47. T.: T.: T. : T. : T.:

10 18. Egészségügyi anyagrak- XII!. Róbert Kárly- T.: tár krt 44. Allategészségügyi anyagraktár XIII. Lehel-út 45. T.: f) VITÉZI TISZTI stb. INTÉZMÉNYEK. Vitézi szék (rszágs) I. Királyi Palta alagsr Vitézi szék (székes V. Szabadság-tér 11. VIII. üllői-út 8. fővársi) Vitézi Rend székháza Vitézi Rend Zrinyi Csprtja Országs tiszti tudmá-' nys és kaszinó egyesület Tiszti Vívó klub Tiszti Szálló (fővársi) Tiszti Szálló VIII. üllői-út 8. IV. Váci-utca 38. IV. Váci-utca 38. VIII. Mária-utca 56. T.: T.: T.: T.: T.: T.: T.: X. Hungária-körút 11. T.: g) ISKOLÁK - TANFOL YAMOK. Hadi Akadémia ' X. Hungária-körút 11. T.: Ludvika Akadémia IX. üllői-út 80. T.: Bólyai Jáns Műszaki Akadinia II. Hidegkuti-út 23. Görgei Artur Műszaki T.: Hadapródiskla II. Hidegkuti-út 23. Hnvéd Repülő Hadapródiskla T.: II. Hidegkuti-út 23. T.: Törzstiszti tanflyam V. Hnvéd-utca T.: Hadbiztsi tanflyam IX. üllői-út 49. T.: Patklómesterképző tanflyam X. Kerepesi-út 49. Tldi Miklós hnvéd T.: sprttanár.. es VIVOmesterképző intézet IX. Timót-utca 3. T.: Képességvizsgáló intézet IX. üllői-út 49. T.:

11 19 h) KATONAI FOLYóIRATOK SZERKESZTöSÉGE. -. \ Magyar Katnai Szemle Katnaujság l\1.gyar Tartaléks Lapja Tis-ztek Magyar Szárnyak Aviatikai Flyóirat Levente.Riadó Rnvéd Altiszti Flyóirat Katnai Írók Köre Vitézek Lapja Csendőrségi Lapk Radimúzeum Radilevéltár VIII. József-utca 48. VIII. Reviczky-utca 4/b. T.: T.: VIII. Reviczky-utca 4/b. T.: IX. üllői-út 12. T.: V. Alktmány-utca 3. T.: VI. Musslini-tér 1. T.: VIII. József-utca 48. T.: IV. Váci-utca 38. T.: VIII. üllői-út 8. T.: IL Fő-utca 71. T.: L Gróf Bethlen Istvánbástyasétány T.: L Bécsikapu-tér 4. T.: j) HADIROKKANTAK INTÉZMÉNYEI. lfadirkkant Otthn XII. Németvölgyi-út T.: Müvégtaggyár VIII. Mátyás-tér 6. T.: ' Hábrús veszteségeket és hadisírkat nyilvántartó hivatal V. Falk Miksa-utca 9. T.: ' Hősök temető j ének ndnki hivatala X. Kzma-utca 8. T.: Nyugdíjszámfejtőség V. Hnvéd-utca 28. T.: Hadirkkantak hadi özvegyek és hadi.. árvák rszás szövetsege VI. Hitler':tér. T.: Nyuksz. VIII. Hránszky-u. 24 T.: k) LEVENTE OTTHONOK. I. Ince pápa-tér 2. VI. Aradi-út 23. X. Glgta-út JI. Mária-tér 6. VI. Váci-út 19. X. Külső-Jász :. berényi-út 11.

12 I. ÁLLOMÁNYFÖCSOPORT A) ALI.O\ANYCSOPORT B) A L L O JI\ A N Y C S P O R T (tisztekl 8. \ q. 10. l. 2. II. H 3. ÁLLOMÁNYFÖCSOPORT N v É 4. D T I s z T v I s E L Ö K Han"taly Rendfkzat.. ld 1Il:.= F-I. > N. -.. VJ -" -" U. IIII ( I... 11\ --.:::t. AIt.ibrnagy Vurfókapitány Vezrörnagy \'uérkapitany I \örgy. "örí!y pü!ipök \ Eucdes Fötörtkapitán)' ezds ezd. fnesperes N :: VI. Alczrerle. Törzskapila.ny alez. a.lez. esperes :0 VlI I Ömagy.' -" Tórtallfa1>ltally I r!;!y. nr!!y. I-< Szlizads..::t:.VlII. Kapitán) - FÖhadnay IX. Föha.;unagy ' '" I Za"ló IISJllelllek XL Flyami "16 I... \!) '1Il fil > Z 'Ill \!) III...l. I Hadnagy I szds.!ö.zds Ihdgy. Ihdgy ' I X. HajóDa" hdgy. hdgy. zls.:::t. Alhadnagy :.. Alhajónagy :.I - 0--:-- = Fötörzsórmester Fötönshajómester Törzsőrmester Törzshaj6mester...c: -N V. ' N Örmester.. II> Hajómester 'E. \ Szakaszvezető. " < Tizedes 2!\ v. "C -.. tl "'Ol t- Orvezetö.g E A Rendfkutnélküli e"vének '"-:Hnved. zls. c " 0- " N.. v 'is >.9 :; N N< ;l il vl a.lesperes fölelkész lelkész N. < ; ".D 3 <.. 'C 1: r vörgy vörgj' "örgy "örgy vörgy. ezd ezds. ezds. ezds. ews. ezds. ezds. alez alez. alez. alez. aler. alez. alez örgy _ör.gy. rgr: örgy..: örg1' nrgy nrgy. - szds. szds. szds szds szds szds szds. Ihdg. Ihdgy. ds. > E '0 " N > " i; c " ' 'li ". " :E." J: hdgy. > = c ' " N > ;; E :<: c ".. " N > l :E Főigazgató tanar Főiazgató Főta n ácss Főiazgató Igazgat6ta.nar Aligazgat6- tanár Fótanar Igazgató Aligazgató Tanricss Igazgató Igazgató Altanac<;s Aligazgató Aligazgató FÓigaZg ai ; Fögyógyszerész -_.- Fő m ér n ök Főtisztviselö Fötiszh1iselő Tisztviselő Tisztvi <elő I hdgy. hdgl:...c dgl I Seédtanár gyógyszerész mérnök ti sz tviselő tisztvi fieló zls. zls c " '0 " I 'li " > I a t.9 I j...; zls.." N 'C '0 -;: Ji I \ Gyakrnk. Zeneűgyi _ Felügyelő \ iazgat6 Zeneügyi Törzsellenór aligazgató Főellenőr E ll enőr Sel!édellenőr Főka.rmester Aligazgat6 Főtisztviselő Aligazgató Ihdgy. Ihdgy. Ihdgy.1 Tanár Gyóg!:wé" Mérnök Segéd- Segéd- Segéd- Segtdhdgy. Föv[vómester _AIgga Főtisztviselö Karmester Tisz.tviselő Vívómester Tisztviselő Segéd- - Segéd- Segéd- Segédkarmester tisztvisel ő vivómester tisztviselő Gyakrnk Gyakrnk Gyakrnk Gyakrnk

13 20 II. Ganz-utca 16. III. Árpád fejedelem-útja 96. IV. Dalmady-utca V. Váci-út VII. Rttenbillerutca X. Gyömrői-út X. Villám-utca 38. XI. Sirki-út XI. Budafki-út 107_ XI. Fehérvári-út 70. XII. Labanc-utca 4. ÁTTEKINTő T ÁBLAZAT. A M. KIR. HONVÉDSÉGHEZ ÉS A M. KIR. CSENDöR- SÉGHEZ TARTOZó EGYÉNEK BEOSZT ÁSA ÁLLOMANY - CSOPORTOK RENDFOKOZATOK ÉS A SZOLGALATI VI SZONYOK SZERINT. 3 A m. kir. hnvédség tisztjei és tisztviselői: l. és II. állmányfőcsprtra tagzódnak s az l. állmányfőcsprt A) és B) állmánycsprtra szlik. Az I. ál1mányfőcsprt A) állmánycsprtjába: a vezérkar hadi-műszaki-törzskar fegyvernemek és szlgálati ágak tísztjei tvábbá a testőrség krnaőrség képviselőházi őrség és a csendőrség tisztjei - a B) állmánycsprtjába pedig az csprtba srlt tisztek tartznak. A II. állmányfőcsprt 1-10 csprtra tagzódik s ide csak a hnvéd tiszt- viselők srlnak. Az 1-20 csprtba srlt tisztek és tisztviselők különkülön kart és előléptetési csprtt alktnak. A táblázat azt is megmutatja hgy az 1-20 csprtn belül melyik a kezdő és melyik az elérhető legmagasabb rendfkzat. A tisztek és hasnállásúak elnevezélsén a tiszteket lelkészeket tisztviselőket és tisztviselőjelölteket (gyakrnkk) értjük akik mindennemű alkalmaztatás uk tvábbá a Szlg. I. Rész XIII. fejezet és a Becsületügyi szabályzat alkalmazása te- tekintetében is a tisztekkel illetve a tisztviselökkel egyenlő elbírálás alá esnek. - s Elnöki szt sz. H. K. _

14 RENDFOKOZATI ELNEVEZtSEKNÉL RENDSZERESITETT4 (E-alap 21.) ILLETVE HASZNÁLHATó RöVIDITtSEK: Az A) állmánycsprlná1: lábrnagy = tbgy... Őrvezetö rv. Vezérezredes = vezds. Hnvéd = hnv. Altábrnagy = altbgy. Vezérfökapitány = vfökap. Vezérőrnagy = vörgy. Vezérkapitány = vkap. Ezredes = ezds. Fötörzskapitány = fötkap. Alezredes alez. Törzskapitány =!kap. Örnagy örgy. T örzsalkapítány = talkap. Százads - szds. Kapitány = kap. Föhadnagy fhdgy. Föhajónagy = fhjgy. "Hadnagy = hdgy. Hajónagy hjgy. Zászlós = zls. Flyami zászlós f. zls. "T örzsörmester = törm. hajómester = föthjm. Őrmester = rm " Törzshaj ómester = thjm. Szakaszvezetö = szkv. Hajómester = hjm. Tizedes = tíz. A B) állmánycsprtknál: A "Tábri lelkészek állmánycsprljá"éban:. Alhadnagy -= alhdgy. Alhajónagy alhjgy. F ötörzsörmester = fötörm. Fötörzs- "Tábri püspök 5 táb ppk. Tábri esperes = táb esp. Tábri vezer- )Tábri al esperes = táb alesp. esperes 6 táb vesp. Tábri fölelkész = táb fölelk. Tábri főesperes = táb főesp. Tábri lelkész táb lelk. -i Elnöki sztály sz. körrendelet. 5 E rendfkzati elnevezést kizárólag az államfö által tábri "püspökké kinevezett lelkészek viselik. () E rendfkzati elnevezés csakis cím és jellegként admányz- tó.

15 22 Egyéb ánmánycsprtk tísz t j eínél (tísztviselőinél): az A) áumánycsprtnál felsrlt rövidítések előtt az alábbi töví<lítésekkel: Méneskari = ménk. c Hadbizts hbs. Szakszlgálats szaksz. Gazdászati g. Orvs " =. Allatrvs = a. Hadbíró ' hb. Szertári szert. Mérnök = inérn... A II. állmánycsprlnál: Az egyes rendfkzati megjelölések rövídítései az aiáb1?t rövidítések összetételeiből alakulnak:.' Főígazgató főig. Felügyelő felü. Igazgató ig. Törzsellenőr tell. Aligazgató = alig. Főellenőr főell. F őtísztviselő = főtv. Ellenőr ell. Tisztviselő tv. Segédellenőr s. ell. SegédHsztviselő s. tv. F őkarinester főkarm. Gyakrnk = gyak. Karmester karm. Főtanár = főtan. Segédkarmester s. karm.. Tanár tan. F ővívómester fővívm. Segédtanár s. tan. Vívómester Vlvm. F őgyógyszerész főgyógysz. Segédvívómester s. Vlvm. Gyógyszerész = gyógysz. Erdőgazdasági eg. Segéd- Mezőgazdasági -= mg. gyógyszerész s. gyógysz.számvevőségi szv. Főtanácss főtn Üzemi.. uz. Tanácss tn. Üzem Altanácss ahn. Müszaki mu. " Főmérnök főmérn. Zeneügyi zu... Mérnök mern. Irdai. lr. Segédmérnök = s. mern. Hnvéd hnv! 7 Aláírásknál a "Hnvéd" j elző rövidítését nem keh fe1tüntetnl

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. TERVEZET! 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról 1. A rendvédelmi

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. Parancsnok: Raffai Antal István nör. altábornagy Tel: +36-30-450-4021 Fax: 92-318-725 e-mail: HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEKKEL

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi.

Részletesebben

Tűzoltó II. hívónév: δ (delta) 4. szakasz X. épület I. em. 116. Tűzoltó II. hívónév: ω (omega) 5. szakasz IV. épület fszt. 134. Bevonulás.

Tűzoltó II. hívónév: δ (delta) 4. szakasz X. épület I. em. 116. Tűzoltó II. hívónév: ω (omega) 5. szakasz IV. épület fszt. 134. Bevonulás. ZVLMI OÁI ZO 0 szakasz X. épület fszt. 2013. április 02-0 (4 nap). anfolyamok szakasz X. épület I. em. 11 űzoltó szerparancsnok nappali szakasz X. ép. em. 20 űzoltó szerparancsnok 3. úsvét úsvét úsvét

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

&..1../ ~ ~ lj F~,I!;góné Széles Andrea R E G Y H Á Z A , ). "- "'- . \ I. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMElTETÉSI OSZTÁLY

&..1../ ~ ~ lj F~,I!;góné Széles Andrea R E G Y H Á Z A , ). - '- . \ I. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMElTETÉSI OSZTÁLY MÓDOsíTOTT! yíregyháza MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMElTETÉSI OSZTÁLY 4401 VIR[CYUÁV\, KOSSVTl ler l. PF.: 83. le.ufo:.3642 524 547; rax! 36 42 310 647 E-MAll.!VARO$fEJLESlTES@Y

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 1/2013. (III. 21.) HM rendelet 131/2013. (III. 14.) KE határozat Jogszabályok A Magyar Honvédség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás

IX évf. 5. sz. 26. p. 16.648/VI-b. 1924. számú belügyminiszteri körrendelet Csendőr őrsök és különítmények felállítása alkalmával követendő eljárás 1 Az 1924-1944-ig terjedő időszakban a ökben kiadott csendőrségre vonatkozó rendeletek az alábbiakban vannak felsorolva, évenkénti csoportosításban. Az egyes rendeletek a megfefelő pdf dokumentumokban

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP. (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Változás bejelentése O Adókötelezettség megszűnése

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP. (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Változás bejelentése O Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) l. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás o Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS) TAGOZATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA

A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS) TAGOZATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA Tájékztató a célkitűzések megvalósítási helyzetéről, a 2015. évben betervezett és végrehajttt feladatkról, tevékenységünkről, működésünk tapasztalatairól: A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS)

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Forgatókönyv Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából elismerések átadásához

Forgatókönyv Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából elismerések átadásához 1 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálat H-1081 Budapest, Dologház u. 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154 Tel: (36-1) 459-2480 Fax: (36-1) 459-2472 e-mail: fki.human@katved.gov.hu Jóváhagyom!

Részletesebben

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8

Helyőrségben szolgált tisztek Oldal: 1/8 1. Antal István fhdgy. ht. tts. hallgatói ütegparancsnok (1987) 2. Ács Tibor szds. hadműveleti és kiképzési tiszt (1995) 3. Babos András fhdgy. SZTRELA - kiképző főtiszt (1983) 4. Bakos Imre fhdgy. társadalom

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. . sz. példán MAGAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZ A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV.

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2011. január 1-jétől 2. melléklet A kulcsszámrendszer a következõ módon épül fel: 1 2 3 4 5 6 általánostól való eltérés illetménycsoport

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax)

(+36-76) 502-014 (telefon) (+36-76) 481-241 (fax) A BM OKF irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM - 1 - REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2015. január 1. december 31. BUDAPEST - 2 - Békés, boldog Eredményekben

Részletesebben

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A mezei futóbajnokságon Magyar Honvédség bajnoka címet szerzett: Kenyó Ferenc őrmester, az MH vitéz Szurmay

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA 2010 6/2010. (X.22.) rendelete a Képviselő-testület bizottságairól 7/2010. (XI.9.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

ľ É ľó ó ľ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ľ íĺ ľ ĺ ľ ö ľ ľ íĺľ Íĺ ö ľ í ü ö É Í É ĺ ĺ É É É ł É Í Ü ĺ É ó É Ü É Á ł É ł Ň ĺá ľ ľ ľ Ę ź ľ Ĺ ý ü ę ĺ ĺ ź ź ó ó ó ö ó ü ó í ű ó ĺ ű ű ĺ ľ ó Ą ö í ó Ť Ą ĺ ŕ í ü ľ ä ľ Á íą Üĺ Á

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE melléklet a K-470/112/2005. számhoz (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953 (1945) (1957) 1. doboz (0,12 ifm) 1. doboz 1. kötet 1949. december 30. 255.100/1. Eln. ÁVH- 2. Kajli József kinevezése 1949. 1950. március 1. 013/1950. ÁVH V. biz. 01. Határőrség fegyelmi helyzete és intézkedések

Részletesebben

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII.

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII. 2016. december hónapban tervezett sebességellenőrző, valamint a változtatható helyzetű KKEP eszközzel végrehajtható egyéb jogsértést dokumentáló tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.30-10.30 Bp. XXII.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A A l g y ő ÁSOTTHALOM B a l á s t y a B o r d á n y CSENGELE D o m a s z é k F o r r á s k ú t K is k u n d o r o z s m a M ó r a h a l o m R ö s z k e R

Részletesebben

ELŐSZÓ I. A BAJNOKSÁGOK CÉLJA

ELŐSZÓ I. A BAJNOKSÁGOK CÉLJA 2015 ELŐSZÓ Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Közpntja (a tvábbiakban: RSZKK) feladata, hgy évről évre összeállítsa a Belügyminisztérium Éves Sprtnaptárát, ellássa a sprtversenyek szervezési és krdinációs

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben