PSZICHIÁTRIAI BETEGEK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Poós Judit, Annus Rita és Perczel Forintos Dóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PSZICHIÁTRIAI BETEGEK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Poós Judit, Annus Rita és Perczel Forintos Dóra"

Átírás

1 PSZICHIÁTRIAI BETEGEK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Poós Judit, Annus Rita és Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológiai Tanszék Összefoglalás Mai tudásunk szerint az öngyilkossági kísérletek hátterében a reménytelenség és a depresszió komoly szerepet játszik, a reménytelenség kialakulása pedig szoros összefüggésben áll a problémamegoldó képességek alacsony szintjével. Jelen kutatásban hazánkban elıször alkalmaztuk a nemzetközi szinten jól ismert, szociális problémamegoldó képességet mérı MEPS (Means-Ends Problem Solving Test) kérdıívet, és depresszió, reménytelenség, diszfunkcionális attitődök, megküzdés tesztekkel kiegészítve a szuicidum hátterében feltételezett kognitív rizikótényezık feltárására törekedtünk klinikai populáción. Vizsgálatunkban öngyilkosságot megkísérelt pszichiátriai betegek (61 fı), öngyilkosságot nem megkísérelt pszichiátriai kontroll betegek (61 fı) valamint normál kontroll személyek (61 fı) vettek részt. Az eredmények megerısítik a szakirodalomban leírtakat, hogy a pszichiátriai betegek a normál kontroll személyekhez képest alacsonyabb szintő problémamegoldó képességekkel rendelkeznek, kevesebb és rosszabb színvonalú megoldást dolgoznak ki egy adott problémahelyzetben. A vizsgálat eredményei alapján a két klinikai csoport problémamegoldó képessége nem különbözött egymástól. Továbbá az alacsony szintő problémamegoldás szoros pozitív korrelációban állt a negatív hangulati állapottal, ami felhívja a figyelmet a problémamegoldás fontosságára illetve fejlesztésére negatív érzelmi állapotokban és depresszióban. Kulcsszavak: öngyilkossági veszélyeztetettség pszichiátriai betegek - szociális problémamegoldó képesség MEPS problémamegoldó tréning Summary According to our present knowledge depression and hopelessness play an important role in attempted suicide and the development of hopelessness seems to be closely connected with poor problem solving abilities. In the present study we adopted the internationally well-known MEPS (Means-Ends Problem Solving Test; a measure of social problem solving ability) in Hungary for the first time and combined with other tests. We intended to explore the cognitive risk factors that are supposed to be in the background of suicidal behavior in clinical population. In our study we compared a group of suicide attempters with a nonsuicidal psychiatric control group and a normal control group (61 subjects of each group). The results confirm other findings in the field that psychiatric patients have difficulties in social problem solving compared to normal controls. Moreover, they generate less and poorer solutions. According to our data the level of problem solving of the two clinical groups did not differ from each other. A strong positive correlation was found between poor problem solving abilities, depression and hopelessness which indicates that the development of problem solving abilities could help to eliminate negative mood. Keywords: Suicidality psychiatric patients - social problem solving MEPS problem solving therapy Bevezetés Komplex és állandóan változó társadalmunkban az ember lépten-nyomon olyan problémákkal kerül szembe, amelyek próbára teszik megküzdési képességeit. A problémák elfogadása és megoldása életünk egyik legkikerülhetetlenebb feladata, de ugyanakkor olyan képesség, amelyben jelentıs

2 különbségek észlelhetık az egyének között. Ezek a különbségek szoros kapcsolatban állnak a pszichés egészséggel. A legújabb kutatások szerint a depresszió és a reménytelenség érzésében fontos szerepe van az alacsony szintő problémamegoldó képességnek, amely szerepet játszik az öngyilkossági veszélyeztetettség kialakulásában is. Így a problémamegoldó képesség hiányosságainak feltárására és fejlesztésére irányuló terápiás törekvések kimagasló jelentıségőek a pszichiátriai betegségek gyógyítása valamint a szuicidum prevenciója terén. A problémamegoldó képesség vizsgálata öngyilkosságot megkísérelt személyeknél Az utóbbi években egyre több vizsgálat erısíti meg, hogy az alacsony színvonalú problémamegoldó képesség az öngyilkossági kísérlet fontos rizikófaktora lehet. Linehan & mtsai (1) öngyilkosságot megkísérelt személyeket összehasonlítva öngyilkossági fantáziákkal rendelkezı személyekbıl ill. pszichiátriai betegekbıl álló kontrollcsoporttal, a vizsgálati csoportban egyrészt szignifikánsan alacsonyabb szintő, másrészt passzívabb problémamegoldást talált. McLeavey & mtsai (2) gyógyszeres öngyilkosságot megkísérelt személyeket összehasonlítva pszichiátriai beteg és normál kontrollcsoporttal, hiányosságokat tártak fel a probléma megoldásához vezetı lépések kialakításában, az interperszonális problémák megoldásának képességében valamint az észlelt problémamegoldó képességben. Marx, Williams & Claridge (3) a szociális problémamegoldó képességet vizsgálták major depressziós személyeknél, s azt találták, hogy nehézséget jelentett nekik és negatív attitőddel viseltettek elképzelt és konkrét problémahelyzetek iránt. Problémamegoldó képességeikkel kapcsolatos alacsony önértékelésük megfelelt problémamegoldó teljesítményük valódi hiányosságainak. Legújabban Pollock & Williams (4) vizsgálatukban öngyilkosságot elkövetett személyeket hasonlítottak össze pszichiátriai és normál kontrollcsoporttal aktív versus passzív problémamegoldás ill. problémamegoldásuk hatékonysága mentén, továbbá nézték, hogy mindezek az idı elteltével a hangulatváltozás függvényében módosulnak-e. A vizsgálati csoport szignifikánsan kisebb számú és kevésbé hatékony problémamegoldó lépést említett, mint a kontrollcsoportok. Aktivitás tekintetében szignifikánsan nem különbözött a két betegcsoport, azonban az öngyilkosságot megkísérelt személyek több passzív megoldást adtak, mint az illesztett normál alanyok. Tehát a vizsgálati csoportban nehézségek voltak feltárhatók a problémamegoldás mindhárom dimenziójában, amely kumulatív negatív hatást eredményezhet. A hathetes utánkövetés alatt csökkent ugyan a személyek depresszió-, reménytelenség- és szuicid szándékának szintje, a hangulat változását azonban nem követte javulás a problémamegoldó teljesítményben vagyis utóbbi nem bizonyult állapotfüggınek. Ennek terápiás jelentısége van, hiszen rámutat arra, hogy pusztán a hangulat emelkedése kevés az öngyilkosság veszélyeztetettség szempontjából kritikus problémamegoldó készségek javulásához. Az észlelt problémamegoldó képességet szintén számos kutatásban vizsgálták. Sadowski & Kelley (5) kutatása a Social Problem Solving Inventory-vel (SPSI) a problémamegoldó folyamat számos lépcsıfokáról szolgáltat információt. Serdülıkkel végzett vizsgálatukban az öngyilkosságot megkísérelt fiatalok és a beteg kontrollok az egészségesekhez képest a problémamegoldás összes dimenziójában kevesebb pontot értek el a problémaorientáció, a probléma-meghatározás, az alternatívák generálása, a döntéshozatal és a megvalósítás tekintetében egyaránt. Ugyanakkor a két klinikai csoport csak a problémaorientáció tekintetében különbözött szignifikánsan, vagyis a problémamegoldás kezdeti kritikus lépésében mutatkozott a legnagyobb különbség. Ez az eltérés azonban az egész folyamatra döntı hatással lehet, felerısítheti a problémamegoldó folyamat késıbbi lépéseiben való hiányosságaikat. A problémaorientáció kognitív oldalát vizsgálva, az öngyilkosságot megkísérelt serdülık kevésbé pontosan gondolkodnak a problémákról, kevesebb adaptív attitődjük, elvárásuk van a problémahelyzetek felé. Sokkal inkább az érzelmek irányítják ıket ilyenkor, amely összhangban van Rotheram-Borus & mtsai (6) azon megfigyelésével, hogy a szuicidumot megkísérlıkre inkább érzelemfókuszú coping a jellemzı. A problematikus helyzeteket hajlamosak elkerülni, ahelyett hogy szembe néznének velük, vagy segítséget kérnének. Ezek az eredmények megerısítik más korábbi vizsgálatok felismeréseit, miszerint az öngyilkosságot megkísérlıkre normál populációhoz viszonyítva nagyobb mértékő szociális izoláció, gyengébb asszertivitás illetve kevés társas támogatás jellemzı (5, 7, 8, 9). A két klinikai csoport nem különbözött egymástól az egyes problémamegoldó készségekben. Elképzelhetı, s empirikus bizonyítékok is alátámasztják ezt a

3 feltevést, hogy a pszichiátriai betegség általában véve szoros kapcsolatban áll a döntéshozatali nehézségekkel (5). A szerzık felvetik, hogy a két csoport közötti kis különbség további oka lehet, hogy a pszichiátriai csoport túl heterogén volt, és hogy az SPSI nem elég megbízható mérıeszköz serdülıkorban, ui. a tesztet eredetileg felnıtt populációra dolgozták ki Öngyilkossági kísérlet és a problémák természete Milnes, Owens & Blenkiron (10) megpróbálták feltárni öngyilkosságot megkísérelt személyeknél az elıforduló problémák számát, típusát és (észlelt) megoldhatóságuk mértékét ill. mindezek kapcsolatát a reménytelenség és az öngyilkossági szándék erısségével. Vizsgálati személyeik 66%-a (több férfi, mint nı) legalább egy olyan problémáról számolt be, amelyet megoldhatatlannak tartott. Ezekre a személyekre ugyanakkor nagyobb fokú reménytelenség és intenzívebb öngyilkossági késztetés volt jellemzı. A kutatók egy kérdıívben 12 gyakran említett problémakört soroltak fel, és a személyeknek ezen kellett bejelölni a számukra nehézséget jelentı területeket, valamint azt, hogy szerintük a helyzet könnyen, nehezen vagy egyáltalán nem megoldható. A következı sorrend alakult ki: 1. Partner, 2. Család, 3. Pénz, 4. Munka, 5. Mentális egészség, 6. Barátok, 7. Lakás, 8. Alkohol, 9. Testi egészség, 10. Halál, 11. Egyéb, 12. Jog, 13. Drog. A megoldhatatlannak vélt problémák esetében a következıképpen módosult a sorrend: 1. Partner, 2. Család, 3. Pénz, 4. Halál, 5. Barátok, 6. Mentális egészség, 7. Munka ill. Egyéb, 9. Fizikai egészség, 10. Lakás ill. Alkohol, 12. Drog, 13. Jog. Ebbıl jól látható a közeli kapcsolatokat érintı valamint az anyagi problémák elsöprı fölénye. Súlyos interperszonális problémákról számos szerzı már korábban is beszámolt gyógyszert túladagoló felnıtteknél és serdülıknél (11). Más szerzık szerint az öngyilkosságot többször megkísérlı személyek a családban tapasztalt nagyfokú feszültségek elıl menekülnek ily módon illetve így vívják ki a számukra fontos személyektıl a törıdést, a figyelmet és a bőntudatot, amit másképp nem kapnak meg (2). A szociális problémamegoldás és mérési módszerei A problémamegoldás elsıdlegesen egy tudatos, racionális és céltudatos megküzdési folyamat, amely fokozza az egyén képességét, hogy hatékonyan kezelje a stresszhelyzeteket. E definíció implikálja, hogy a megküzdés tág definíciója magában foglalja a specifikus problémamegoldó folyamatokat, ugyanakkor nem az összes coping mechanizmus tekinthetı problémamegoldásnak (12, 14). Szociális problémamegoldásnak nevezhetjük a problémamegoldás azon formáját, amely az interperszonális helyzetekben jelenik meg. D Zurilla & mtasi (12, 13, 14) a következı definíciót adják: olyan önirányított kognitív-viselkedéses folyamat, amely által a személy megkísérli megtalálni a megküzdés hatékony és adaptív módjait a mindennapokban megjelenı problémás helyzetekben. Mai tudásunk szerint nincs okunk azt hinni, hogy a problémamegoldáshoz egy általános képességre lenne szükség, sokkal inkább egymással kapcsolatban álló képességek csoportjáról lehet szó. Ezek közé tartozhat a személyes és társas problémák jelenlétére való érzékenység, alternatív reakciók kidolgozása, a képesség, hogy felismerjük egy probléma megoldásához vezetı szükséges lépéseket, továbbá a társas viselkedés következményeire való érzékenység. Az 1970-es évekig meglehetısen elhanyagolt kutatási területet jelentett a szociális problémamegoldó képesség. A klinikai gyakorlat burkoltan elfogadta, hogy ha egy konfliktus megoldódik vagy csökken a szorongás, akkor ez a jó problémamegoldó gondolkodás következménye. Ezzel szemben keveset tudtunk arról, hogyan sajátítjuk el vagy hogyan fejleszthetı az interperszonális problémák megoldásának képessége illetve milyen különbségek vannak ebben a személyek között. Az sem merült fel a korábbi etiológiai elképzelésekben, hogy emberek azért válhatnak pszichiátriai beteggé, mert nem rendelkeznek hatékony problémamegoldó gondolkodással. A 70-es évekig a humán problémamegoldó képesség vizsgálatai gyakorlatilag kivétel nélkül olyan helyzetekre vonatkoztak, amelyekben a személyek nem interperszonális problémákkal kerültek szembe, hanem intellektuális problémák voltak a feladataik, mint amilyen például a víz-kancsó probléma, kirakók, mechanikai problémák, matematikai problémák, anagrammák, szillogizmusok, stb. Ezt követıen indult meg a kétféle terület

4 különválasztása. Mint ahogy arra Platt & Spivack (15) rámutat, az interperszonális kognitív problémamegoldó készségek és az általános intelligencia, kreativitás nem szükségszerően jár együtt, a problémamegoldás színvonala nem teljesen mérhetı intellektuális feladatokkal. Ez az elsıre meglepınek tőnı eredmény könnyen érthetı, ha a pszichiátriai betegségek és szuicidum elıfordulására gondolunk magasan kvalifikált személyek körében, vagyis úgy tőnik, az intelligencia nem feltétlenül óv meg az öngyilkossági veszélyeztetettségtıl. Az utóbbi három évtizedben azonban e területen jelentıs elırelépések történtek. Számos problémamegoldó képességet mérı teszt született, amelyek két nagyobb típusba sorolhatók: az önbeszámoló kérdıívek ill. a teljesítménytesztek. Elıbbiek a személy saját maga által észlelt problémamegoldó képességére kérdeznek rá. Elınyük, hogy viszonylag gyorsan, egyszerően felvehetık és kiértékelhetık, és a problémamegoldás hátterében meghúzódó kognitív, affektív és viselkedéses folyamatok komplex feltárására tesznek kísérletet. E tesztek közül manapság a Social Problem Solving Inventory Revised (SPSI-R) a leginkább elfogadott. E teszt D Zurilla & mtsainak elméletére épít, amelyben a problémamegoldás eredményét két egymástól részben független folyamathoz kötik: (1) a probléma orientációhoz, és (2) a szőkebb értelemben vett problémamegoldáshoz (13, 16, 17). Elıbbi a folyamat motivációs komponensének felel meg, és magában foglalja a személy jellemzı pozitív vagy negatív viszonyulását a problémás helyzetekhez és saját problémamegoldó képességéhez; serkentheti vagy gátolhatja a problémamegoldást, de nem tartalmazza a szükséges technikákat. Ezzel szemben a tényleges probléma megoldási komponens a megoldás racionális felkutatására vonatkozik, specifikus készségek, technikák alkalmazásával. Az SPSI-R egy 52 tételes kérdıív, amely a szociális problémamegoldás ötfaktoros modelljére támaszkodva a következı skálákat tartalmazza: Pozitív probléma orientáció, Negatív probléma orientáció, Racionális problémamegoldás, Impulzív/Gondatlan stílus és Elkerülı stílus. A személynek azt kell megítélnie egy ötfokú Likert-skálán, hogy tipikusan hogyan reagál jellemzı problémákra. A Pozitív probléma orientáció és a Racionális problémamegoldás skálán magas pontszámot elérı személyek konstruktívabb problémamegoldással jellemezhetık, míg a másik három dimenzió diszfunkcionális folyamatokra utal (17). Az önjellemzı kérdıíveknél azonban egyszerő, gyors felvételük és kiértékelésük mellett az önészlelés számos torzító tényezıjével kell számolnunk, amely pszichiátriai betegek körében fokozottan jellemzı. Ezért számos kutató a problémamegoldó képesség felmérésében inkább a teljesítményteszteket preferálja, amelyben a személynek konkrét problémákat kell megoldani, és a megoldás hatékonyságát és kidolgozottságát értékelik (13, 18). A leggyakrabban használt problémamegoldó képességet felmérı teszt a MEPS (15), mi is ezt használtuk kutatásunkban, így ezt részletesebben ismertetjük. The Means-Ends Problem Solving Test (MEPS) A MEPS a leginkább elterjedt kérdıív az interperszonális problémamegoldó képességet mérı teljesítménytesztek közül, lényegében a problémamegoldás eszköz-cél elemzése, amelyet Platt & Spivack dolgozott ki 1975-ben (15). Noha számos módosításon ment keresztül, mind a mai napig nem találtak jobbat a problémamegoldás tényleges folyamatának és lépéseinek felmérésére. A továbbiakban tanulmányunkban mi is a MEPS megnevezésnél maradunk, mert mindenhol így használják és ez az elnevezés terjedt el. A MEPS a való életben megjelenı problémamegoldás egy fontos összetevıjét méri: a személynek azt a képességét, hogy egy cél felé irányuljon, és meg tudja határozni e cél felé vezetı lépések sorozatát. Eredeti változatában tíz különbözı helyzet kiindulópontját (egy megoldandó problémahelyzetet) és célzott pozitív kimenetelét, az elérni kívánt végállapotot ismertetik a személlyel. A válaszadónak ki kell egészítenie a történetet a középsı, hiányzó résszel, amelyben a fıhıs a cél elérése felé halad. A személy feladata, hogy olyan konkrét és specifikus lépésekben (means) írja le az adott stratégiát milyen lépéseken keresztül jutna el a megoldáshoz hogy azt egy független személy is követni tudja. Például: Zoli nagyon szerette a barátnıjét, azonban sokat veszekedtek. Egy nap a lány végül elhagyta ıt. Zolinak minden vágya volt, hogy rendezıdjenek a dolgok. A történet végén ismét minden rendben van közöttük. Ott folytassa a történetet, hogy egy veszekedésüket követıen Zolit elhagyta a barátnıje.

5 A történeteket számos dimenzió mentén lehet értékelni. Releváns lépés (Relevant Means vagy Means (M)) egy személy minden egyes olyan különálló lépése, amely hatékony, hogy a fıhıs elérje a meghatározott végcélt, vagy amely egy olyan akadályon való túljutást jelent, amely a fıhıs útjában állna a cél felé vezetı úton, azaz egy vagy több means adható minden egyes történetre. Egy jónak számító megoldás az elıbbiekben felvázolt problémára például (e személy 4 lépésre tudta felbontani a probléma megoldását): Zoli a szobájában ülve végiggondolta az eltelt idıszakot, sorba vette saját hibáit (1). Megvárta, míg lehiggad a párja és ı maga is (2). 1-2 hét múlva találkozóra hívta (3), ahol ıszinte beszélgetés keretében kibeszélték magukból problémáikat, és azt is elmondták egymásnak, hogy mit szeretnek egymásban (4). Így sikerült kibékülniük. Ha a személy nem említ egyetlen releváns lépést sem, de a válasz a történetre irányul, akkor az egész választ Irreveláns lépésnek (Irrevelant Means, IM) vagy Lépéshiánynak (No-Means, NM) pontozzuk. Irreveláns lépést kap a személy a teljes válaszra, ha csak olyan lépéseket tartalmaz, amelyek nem hatékonyak a történet kontextusában, noha megfelelıek és hatékonyak lennének, ha a történet máshogy végzıdne. Pl.: Nagyon csalódott lett. Barátai tanácsára igyekezett levezetni a feszültséget, így valami újba akart kezdeni. Rendszeresen járt úszni, futni, így fizikailag jól elfáradt, és jól tudott aludni. Nem hívta a lányt, de sokat gondolt rá. Szintén IM a kódolása a válasznak, ha ugyan hatékony, de elnagyolt lépéseket javasol a személy a történet megoldására, például hiányzik az egyik lépést megalapozó lépés, tehát mintegy ugrik a történetben. Pl.: Telefonált neki, valószínő, hogy ezért vissza is jött hozzá. Lépéshiányt kap a személy a teljes válaszra, ha a releváns lépéseket követıen nem jut el a megoldásig, nem tudjuk, hogy elérte-e a hıs a célt. Pl.: Sokat könyörgött, hogy jöjjön vissza hozzá. Ugyancsak NM a válasz, ha a probléma mintegy magától megoldódik pl. pusztán az idı múlásával vagy véletlenül. Pl.: Nyilván szerették egymást, azért jöttek újra össze. Válaszhiány (no response, NR) a kódolás, ha a személy nem ad a történetre irányuló választ. Pl.: Nincs és nem is volt párkapcsolatom. Nem tudok erre válaszolni. Szomorúság, bánat. A teszt kidolgozói vezették be a Relevancia Hányados (RH) kategóriáját is, amely a releváns lépések arányát adja meg az összes történetre irányuló válaszhoz képest (RH=M/M+NM+IM), amelyet szintén felhasználtunk vizsgálatunkban. További értékelı szempontokat is ajánlanak a MEPS létrehozói (pl. a fıhıs útjában álló akadályok, stb.), de a teszttel végzett eddigi vizsgálatok az elıbbiekben felsorolt dimenziók használatát támogatják, így saját kutatásunkban mi is ezekkel dolgoztunk. Platt & Spivack (15) vizsgálatai szerint nem szükséges mind a tíz történetet felhasználni az eljárás során, hogy a problémamegoldó képességek valid mérését kapjuk. Valójában a legtöbb késıbbi kutatás 3-5 szituációt használt fel a kérdıívbıl a tesztfelvételi idı csökkentése érdekében (3, 19, 20). A jelen kutatásban az eredeti kérdıív öt szituációja szerepelt. A kiválasztást egyrészt a korábbi kutatások irányították, másrészt az eredeti MEPS egyes itemjeiben antiszociális attidőd van jelen (lopás, bosszú), amely erısen megkérdıjelezi e tételek felhasználhatóságát. Emellett a kiválasztás során törekedtünk arra, hogy az interperszonális világ minél nagyobb szelete (társkapcsolat, ismerısök, barátok, munka világa) reprezentálva legyen a kérdıívben. A teszt eredeti, képzeletet mozgósító instrukcióját ( E feladatban arra vagyunk kíváncsiak, milyen a fantáziája ) sok bírálat érte amiatt, hogy nem kifejezetten problémamegoldásra bíztat (13), és ezt figyelembe véve gyakran módosították (3). Ennek megfelelıen a magyar adaptációban egyértelmően a problémamegoldást tőztük ki feladatul, nevezetesen arra kértük a személyt, hogy próbálja megtalálni az adott helyzetben leginkább célravezetı megoldást és fogalmazza meg, milyen konkrét lépéseket tenne a cél elérése érdekében. A fıhısök gyakori magyar keresztneveket kaptak, hogy ezzel is segítsük a szereplıkkel való könnyebb azonosulást. A MEPS történeteire adott válaszokat a vizsgálatvezetı is rögzítheti, de a személy maga is kitöltheti a tesztet legalább is Platt & Spivack tapasztalatai alapján minimum osztályt elvégzett személyek esetén. A teszt kidolgozói szerint a szóbeli illetve az írásbeli válaszadási mód megoldásai között nem volt szignifikáns különbség a válaszok hosszában illetve minıségében sem pszichiátriai betegek, sem normál felnıtt személyek esetén. A teszt felvételekor fontos szempont, hogy a vizsgálatvezetı meggyızıdjön arról, hogy a vizsgálati személy teljesen megértette a standard instrukciót, de kitöltés közben természetesen nem adhat ötleteket. Minden történetet egyszer olvas fel; ha a személy maga tölti ki a tesztet, akkor is meg kell gyızıdnie róla, hogy az illetı megértette a feladatot. A MEPS-szel végzett vizsgálatok támogatják a teszt konstruktum-, diszkriminációs, prediktív és konvergens validitását (21, 22, 23, 24), továbbá magas a teszt belsı konzisztenciája is: a Cronbach-

6 alfa 0.80 és 0.84 között mozog. A MEPS teszt re-teszt reliabilitása is elfogadható (r=0,59 két és fél hetet követıen; r=0,64 öt hét elteltével és r=0,43 nyolc hónap után) (25, 26). Az alábbiakban ismertetésre kerülı vizsgálatban lefordítottuk a bemutatott MEPS-tesztet, és elsı hazai alkalmazására tettünk kísérletet. Kutatásunkban a problémamegoldó képesség színvonaláról szerettünk volna képet kapni pszichiátriai betegek körében illetve azon belül is öngyilkosságot megkísérelt személyeknél. Továbbá felmértük, hogy a depresszió, a reménytelenség és a diszfunkcionális attitődök milyen együttjárást mutatnak a problémamegoldó képességekkel. Módszer Vizsgálati személyek A kutatásban három csoport (két klinikai és egy kontroll) összesen 183 személy vett részt. A két klinikai csoport tagjai az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet és egy délpesti kórház pszichiátriai osztályának fekvı betegei közül kerültek ki. A vizsgálati csoport (szuicid: S) esetén beválasztási kritériumnak számított a éves életkor, diagnosztizált pszichiátriai betegség és a kórtörténetben szereplı öngyilkossági kísérlet. Kizárási kritériumot jelentett akut vagy az anamnézisben szereplı pszichotikus állapot. A vizsgálati csoport mellett két illesztett kontrollcsoportot alkalmaztunk. Az illesztés szempontjainak mindkét csoportnál a nemet, az életkort és az iskolai végzettséget választottuk. Az elsı kontrollcsoportba olyan pszichiátriai betegek tartoztak, akik életükben egyszer sem kíséreltek meg öngyilkosságot, és akik kiválasztásukat tekintve minden másban megegyeztek a vizsgálati csoport személyeivel (Betegkontroll csoport: NS). A második kontrollcsoportot (K) felnıtt önkéntesek alkották, akiknél korábban nem diagnosztizáltak pszichiátriai betegséget, és akik nem kíséreltek meg öngyilkosságot. A tesztek kitöltése önkéntes és anonim módon történt. Kérdıívek A kérdıívcsomag négy hazánkban is jól ismert és gyakran használt tesztbıl állt (BDI, DAS, RS, Megküzdési Módok Kérdıív rövidített változata) valamint a fentebb részletesen ismertetett MEPS tesztbıl. 1. Beck Depresszió Kérdıív (BDI; 27, 28) 2. Diszfunkcionális Attitőd Skála (DAS; 29, 28) 3. Beck-féle Reménytelenség Skála (RS; 30, 28) 4. Megküzdési Módok Kérdıív rövidített változata (31, 28) 5. The Means-Ends Problem Solving Test (MEPS; 15, Ford. Poós J.) Az eljárás menete A kérdıívcsomag elején egy tájékoztató szöveg ismertette a vizsgálat célkitőzéseit és egy adatlapon kérdeztünk rá a fontos élettörténeti adatokra: nem, életkor, családi állapot, iskolai végzettség, korábbi öngyilkossági kísérlet volt-e vagy sem, ha igen, hányszor és milyen módon követte el az illetı. A kérdıívek a fentebb ismertetett rögzített sorrendben szerepeltek. Minden esetben felajánlottuk a választási lehetıséget, hogy maga a vizsgálati személy töltse ki a tesztet, vagy a vizsgálatvezetı (az elsı és a második szerzı) olvassa fel neki, és rögzítse a válaszait. A kérdıívcsomagban a feleletválasztós kérdıívek után nagyon nehéznek tőnt számukra a MEPS feladat megoldása, ahol önálló választ kellett kidolgozni. Ezért sokan inkább szóban mondták el az általuk javasolt megoldást, amit a vizsgálatvezetı rögzített írásban. A vizsgálatvezetı minden esetben felolvasta a standard instrukciót, majd egy példafeladaton és annak megoldásán keresztül magyarázta

7 el, mi a teendı. A feladat megoldása közben a vizsgálatvezetı semmi segítséget nem nyújtott, elakadás esetén sem, követve Platt & Spivack (15) eredeti utasításait. A személyek válaszainak értékelése az eredeti MEPS pontozási eljárásnak (15) megfelelıen történt. Két vizsgálatvezetı egymástól függetlenül pontozta le a válaszokat. Az adatok feldolgozását az SPSS 11.5 statisztikai programcsomaggal végeztük. Eredmények A minta leíró jellemzıi Mindhárom csoport 72%-a nı (N= 44) és 28%-a férfi (N=17) volt, életkoruk 18 és 60 év. A szuicid csoport átlagéletkora 40,7 év volt (szórás: 13,2 év), a betegkontroll csoporté 40,5 év (szórás: 13,1 év), a kontroll csoport tagjaié pedig 39,2 év (szórás: 12,6 év). Ez a különbség a varianciaanalízis eredménye alapján nem szignifikáns ( F(2,180)=0.247 p=0,782), azaz homogénnek tekinthetı a minta ebbıl a szempontból. Iskolai végzettség tekintetében szintén illesztettük a két kontrollcsoportot, így mindhárom csoportban a következı eloszlás volt megfigyelhetı: 8 általánost végzett 28% (N=17), szakmunkás végzettségő 11% (N=7), érettségizett 43% (N=26), felsıfokú végzettségő 18% (N=11). Családi állapot tekintetében az egészséges kontrollcsoport és a másik két csoport között markáns különbség volt: utóbbiak között jelentısen kevesebb személy élt házasságban (1. táblázat). 1. táblázat: Családi állapot megoszlása az egyes csoportokban A diagnózisok eloszlásának egyezıségét a klinikai csoportokban khi-négyzet-próbával tesztelve, szignifikáns különbség született (x2 = 9,921, p=0,042); jelentıs különbség az addikcióval diagnosztizált betegek tekintetében volt tapasztalható: míg az öngyilkosságot megkísérelt személyek között 6 ilyen személy volt (10%), addig a betegkontroll csoportban 19 személy (31%). A mintából az addikcióval kezelt betegeket kiszőrve, a csoportok közötti szignifikáns eltérés megszőnt (x2 = 1,444, p=0,695). A diagnózisok eloszlása a két betegcsoportban a 2. táblázatban látható:

8 2. táblázat: Diagnózisok megoszlása a betegcsoportokban Öngyilkosságot átlagosan 2,8-szor (szórás: 2,7) kíséreltek meg, és a minta valamivel több, mint egyharmada (22 fı) életében egyszer kísérelt meg öngyilkosságot. A vizsgálatot megelızı egy hónapon belül 23-an követtek el öngyilkossági kísérletet, illetve egy éven belül még további 5 személy. A legutolsó öngyilkossági kísérletük óta átlagosan közel 6 év telt el (átlag: 5,8 év; szórás: 7 év). A kísérletek száma, módja és elkövetésének ideje a 3. táblázatban látható. 3. táblázat: Az öngyilkossági kísérletek módja, gyakorisági megoszlása és elkövetésének ideje Depresszió, diszfunkcionális attitődök és reménytelenség

9 Az öngyilkossági kísérletet elkövetı személyek átlagosan 32,3 pontot értek el a Beck Depresszió Kérdıíven, míg a betegkontroll csoport átlaga 27,1 pont volt, vagyis mindkét klinikai csoportra jellemzı volt a súlyos depressziós állapot. Ezzel szemben a kontroll személyek átlagosan 7,4 pontja nem jelzett depressziót. A két klinikai csoport magas reménytelenségi szinttel jellemezhetı (sumrs átlaga: 11,68 a szuicid ill. 9,6 a betegkontroll csoportban), míg a normál személyek a vártnak megfelelıen nem érezték reménytelennek helyzetüket, és nem rendelkeztek diszfunkcionális attitődökkel. Az egyes csoportok BDI, RS és DAS pontszámainak átlaga és szórása a 4. táblázatban olvasható. 4. táblázat: A depresszió, a reménytelenség és a diszfunkcionális attitőd skálákon elért összpontszámok átlaga és szórása az egyes csoportokban A statisztikai próbák eredményei a szakirodalmi adatokkal összhangban, szignifikáns különbséget mutattak a csoportok között a depresszió (F(2,180)=105,57, p<0,001), a reménytelenség (F(2,180)=31,18, p<0,001) és a diszfunkcionális attitődök (F(2,180)=46,04, p<0,001) tekintetében, valamint a DAS skáláit külön-külön is megvizsgálva. A Tukey HSD-féle utóelemzés is szignifikáns, bár kisebb különbséget jelzett a két klinikai csoport között a depressziót és a reménytelenséget illetıen (p=0,03 ill. p=0,029). A két klinikai csoport mind a depresszió és a reménytelenség szintjében, mind a DAS összpontszámaiban ill. az egyes skáláin elért eredményekben jelentısen különbözött az egészséges csoporttól p<0,001 szinten. A problémamegoldó képesség vizsgálata (MEPS) Interrater reliabilitás. Az egyes itemekre külön-külön korrelációt számoltunk (az elemzésbe csak a releváns lépések adatai kerültek bele), majd ezekbıl átlagot képeztünk. Az ily módon kapott átlagos korrelációs együttható: r = 0,9856, vagyis az interrater reliabilitás kiemelkedıen jónak bizonyult. Az öngyilkosságot megkísérelt (S) csoport átlagosan 4 releváns lépést említett (szórás: 3,3) a MEPSproblémák megoldása közben, a legtöbb lépés pedig 12 volt, ami elıfordult náluk. A betegkontroll csoport átlagosan valamivel kevesebbet, 3,4 lépést (szórás: 3,3) mondott, míg a normál kontroll személyek átlagosan 8 lépést (szórás:3,9), a maximális lépésszám 21 volt (azaz volt, aki 21 lépésben oldotta meg a problémahelyzetet). Az ANOVA eredményei szerint szignifikáns csoporthatás érvényesült mind a releváns lépések száma, mind az összes többi vizsgált változó mentén. A személyek által említett releváns lépések (summ, F(2, 180)=30,538, p<0,001), a lépéshiányok (sumnm, F(2, 180)=6,593, p=0,002), az irreveláns lépések (sumim, F(2, 180)=6,044, p=0,003, és a válaszhiányok (sumnr, F(2, 180)=4,408, p=0,014) valamint a képzett index, a relevancia hányados (RH, F(2,166)=16,64, p<0,001) tekintetében szignifikánsan

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN Perczel Forintos Dóra 1, Rózsa Sándor 2, Kopp Mária 3 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi

Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi Psychiat Hung 2001, 16 (6):661-668 Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest Összefoglalás Jelen áttekintı tanulmány

Részletesebben

SZATMÁRI ADRIENN A PROBLÉMAMEGOLDÁS PSZICHÉS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA MINT ALKALMASSÁGI KRITÉRIUM. 1. Bevezetés

SZATMÁRI ADRIENN A PROBLÉMAMEGOLDÁS PSZICHÉS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA MINT ALKALMASSÁGI KRITÉRIUM. 1. Bevezetés SZATMÁRI ADRIENN A PROBLÉMAMEGOLDÁS PSZICHÉS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA MINT ALKALMASSÁGI KRITÉRIUM 1. Bevezetés A Rendırség hatékony mőködésének a konkrét szakmai feladatokon, lehetıségeken túl alapvetı feltétele

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Veresné Balajti Ilona. Egyetemi hallgatók egészségi állapota és egészségmagatartása

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. Veresné Balajti Ilona. Egyetemi hallgatók egészségi állapota és egészségmagatartása EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Írta: Veresné Balajti Ilona Egyetemi hallgatók egészségi állapota és egészségmagatartása Témavezetı: Dr. Kósa Karolina DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN

EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN HALMAI ZSUZSA 1, DÖMÖTÖR ESZTER 2, BALOGH GABRIELLA 2, SÁROSI ANDREA 2, FALUDI GÁBOR 2, SZÉKELY ANNA 1 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai

Részletesebben

Életszakaszok határán

Életszakaszok határán Életszakaszok határán Közösségi és egyéni tanulási feladatok FETA Könyvek 5. FETA_konyv_5_belivek.indd 1 2010.11.21. 10:00:19 FETA_konyv_5_belivek.indd 2 2010.11.21. 10:00:19 Életszakaszok határán Közösségi

Részletesebben

AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN

AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (2006) 3, 171 191 DOI: 10.1556/Mentál.7.2006.3.2 AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN MARTOS TAMÁS 1 * SZABÓ GÁBOR 2 RÓZSA

Részletesebben

TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG

TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG 10.12663/PSYHUNG.2.2014.2.3 TESTI TUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉG A testi tudatosság és az egészség összefüggésének empirikus vizsgálata zumba fitness-t gyakorló, rendszeresen jógázó és nem sportoló nőkből álló

Részletesebben

Készítette: Tóth Dénes

Készítette: Tóth Dénes A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık, illetve potenciális mentoráltak jellemzıinek feltárása - - munkaerıpiaci érvényesülésük, illetve sikeres életvezetésük tükrében Készítette: Tóth Dénes A

Részletesebben

Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota

Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota EREDETI KÖZLEMÉNY Magyar daganatos betegek pszichoszociális állapota Rohánszky Magda 1, 2 Katonai Rózsa 2, 3 2, 4, 5 Konkolÿ Thege Barna dr. 1 Egyesített Szent István és Szent László Rendelőintézet és

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet A megváltozott munkaképességő emberek énhatékonyságát befolyásoló tényezık Készítette: Putz Gabriella V. évf. pszichológia szakos hallgató

Részletesebben

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság Kopp Mária Martos Tamás A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Készült a Jövı Nemzedékek Állampolgári Biztosának

Részletesebben

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913. E-mail: eletharmonia@gmail.com Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés

Részletesebben

A szülô depresszív hangulatának. és a gyermek magatartás-problémái között

A szülô depresszív hangulatának. és a gyermek magatartás-problémái között A szülô depresszív hangulatának és a gyermek magatartás-problémáinak összefüggése Hajnal Ágnes, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa, Csoboth Csilla THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEPRESSIVE MOOD OF PARENTS AND

Részletesebben

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 112. évf. 4. szám 243 263. (2012) A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László SZTE BTK Neveléstudományi Intézet SZTE Szociális

Részletesebben

A MEGKÜZDÉS DIMENZIÓI: A KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉRDÔÍV HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A MEGKÜZDÉS DIMENZIÓI: A KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉRDÔÍV HAZAI ADAPTÁCIÓJA Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 9 (2008) 3, 217 241 DOI: 10.1556/Mentál.9.2008.3.3 A MEGKÜZDÉS DIMENZIÓI: A KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉRDÔÍV HAZAI ADAPTÁCIÓJA RÓZSA SÁNDOR 1* PUREBL GYÖRGY 2 SUSÁNSZKY ÉVA 2

Részletesebben

A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel

A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel Eredeti közlemény 247 A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program igen biztató eredményekkel Kovács Zsuzsanna 1, Rigó Adrien 2, Kökönyei Gyöngyi 2,

Részletesebben

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja 394 Gerevich József 1,2, Bácskai Erika 1, Matuszka Balázs 1, Czobor Pál 3,4 1 Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Részletesebben

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140 Iskolakultúra Online A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Zsolnai Anikó Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1. Elméleti háttér:

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A rövidített Szülô-Csecsemô Kapcsolat Skála magyar változatának (H-MORS-SF) pszichometriai mutatói nagy mintán *

A rövidített Szülô-Csecsemô Kapcsolat Skála magyar változatának (H-MORS-SF) pszichometriai mutatói nagy mintán * Ψ 392 A rövidített Szülô-Csecsemô Kapcsolat Skála magyar változatának (H-MORS-SF) pszichometriai mutatói nagy mintán * Danis Ildikó 1, Scheuring Noémi 2, Gervai Judit 3, John M. Oates 4, Czinner Antal

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA

HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 1. szám 49 63. (2014) HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA Kasik László*, Guti Kornél** és Gáspár Csaba*** *SZTE Neveléstudományi

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE

ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 110. évf. 4. szám 285 300. (2010) ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE Bíró Éva, Olvasztó Lajos és Kósa Karolina Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

Félelem a sötéttől A jelenség feltérképezése serdülők és fiatal felnőttek körében. Jelige: Sötétség

Félelem a sötéttől A jelenség feltérképezése serdülők és fiatal felnőttek körében. Jelige: Sötétség Félelem a sötéttől A jelenség feltérképezése serdülők és fiatal felnőttek körében Jelige: Sötétség 1. ELMÉLETI HÁTTÉR 1.1 Bevezetés A sötéttől való félelem közismert jelenség. Valamennyien fel tudjuk eleveníteni

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet

Részletesebben

MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL

MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 1. szám 43 62. (2006) MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL Margitics Ferenc és Pauwlik Zsuzsa Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia

Részletesebben

A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára

A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára Ikvai-Szabó Emese Kiss Judit Lopes Elvira Pataki Zoltán Torba Judit A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára KUTATÁSI JELENTÉS Budapest,

Részletesebben