C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: i FAX: Ügyiratszám: SZOC j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására... ~ Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző...h.~..:.....~y...f.r\ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság C,J NYíREGYHÁZA

2 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (t ovábbiakban: Ör.) tartalmazza a szociálisan rászorultak részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük módját. Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló családokat részben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993_ évi III. törvényben szabá lyozott ellátásokkal, részben önként vállalt ellátások nyújtásával támogatja. A hozzátartozóik eltemettetéséhez eddig is segítséget nyújtott december 31. napjáig temetési segély, január 1. napjától temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély formájában. Az adható támogatás mértéke nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatása szerint a helyben szokásos legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége Ft, míg helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége Ft. A Szociális és Köznevelési Osztály nyilvántartása szerint évben a koporsós és hamvasztásos temetések aránya hozzávetőlegesen 80% és 20% (az elbírált kérelmek alapján). A temetési költségek közötti eltérést figyelembe véve javasoljuk differenciáini a temetési költségekre tekintettel adható önkormányzati segély mértékét. A családok terheinek csökkentése céljából a temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély mértékének arányos megemelését javasoljuk. A hamvasztásos temetés esetén az önkormányzati segély mértéke a korábbi szabályozásnak megfelelő Ft, míg koporsós temetés esetén Ft összegű támogatást jelentene. Az Ör. 21. (3) bekezdése tartalmazza a lakhatást segítő támogatás fogyasztási egység számítására vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás szerint a háztartások nagykorú és kiskorú tagjait különbözteti meg, mely megegyezik az Szt. normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott fogyasztási egység számítással. Az Ör-ben az adósságkezelési szolgáltatás jogosultsági feltételeinél is vizsgáljuk még a háztartást. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) két fogyasztási egység fogalmat határoz meg. A két fogyasztási egység közötti különbség abból ered, hogy míg az aktív korúak ellátásánál a jogosultságot a család szerkezete (azaz családban élők), addig a normatív lakásfenntartási támogatásnál, a háztartás szerkezete (azaz a háztartásban élők) alapján kell megállapítani. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében, a fogyasztási egység számításakor a háztartás nagykorú és kiskorú tagjait különböztetjük meg, nem határozva meg azt, hogy mi a háztartástagok közötti viszony, tekintettel arra, hogy az Szt. nem határozza meg azt, hogy kit tekintünk kiskorúnak, így e fogalom alkalmazá sa tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) fogalomrendszere alkalmazandó. Ptk. 2:10. (1) bekezdése alapján kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik. } \ / NYíREGYHÁZA

3 NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Tekintettel arra, hogy az Ör. lakhatást segítő támogatásra és adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei között szerepel a "gyermek" fogalom, így szükséges pontosítani, hogya fogyasztási egységek számításánál ki tekinthető gyermeknek, kiskorúnak illetve nagykorúnak. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató tartaimát és rendelet módosításának tervezetet elfogadni szíveskedjen! Nyíregyháza, március 10. / [" 1/. (' Dr. Krizsai Anita osztá Iyvezető WWW. NVIREGYHAZA.HU G NY R E G Y H Á Z A

4 NyíREGYHÁZA TELEFON: Si FAX: l. számú melléklet a SZOC /2014. számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. A jogszabály megalkotásának szükségessége A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit, az igényiésre vonatkozó eljárási szabályokat a helyi sajátosságok figyelembe vételével rendeletében határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza a szociálisan rászorultak részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, a jogosultság fe ltételeit, mértékét, valamint igénybevételük módját. Önkormányzatunk a szociálisan rászoruló családok részére a hozzátartóik eltemettetéséhez eddig is segítséget nyújtott. Tekintettel arra, hogy temetési költségek összege eltérést mutat a koporsós, illetve a hamvasztásos temetkezés vonatkozásában, szükséges differenciálni a temetési költségekre adható önkormányzati segély mértékét. A családok terheinek további csökkentése céljából - a teherviseléshez viszonyítva - a temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély mértékének arányos megemelését javasoljuk. A hamvasztásos temetés esetén az önkormányzati segély mértéke a korábbi szabályozásnak megfelelő Ft, míg koporsós temetés esetén Ft összegű támogatást jelentene. Az Szt. rendelkezéseivel összhangban az önkormányzati rendelet 21. (2) bekezdésének és 24. (5) bekezdésének módosítása szükséges, tekintettel arra, hogyalakhatást segítő támogatás és az adósságkezelési támogatás jogosultsági feltételeinél pontosításra szorul a gyermek meghatározása. II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletében temetési segélyre Ft-ot tervezett be. A tényleges felhasználás ebből az összegből Ft volt január l -jétől az Szt. módosítása értelmében az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében önkormányzati segélyre összesen Ft-ot, melyből temetési költségekre tekintettel adható önkormányzati segélyre Ft-ot tervezett be hasonlóan az előző évhez. Tekintettel arra, hogy évben a betervezett összeg 56 %-a került felhasználásra, nem jelent Önkormányzatunk részére többletkiadást, ha koporsós temetés esetén Ft összegű önkormányzati segélyben részesülhetnek a szociálisan rászorultak. III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendeletben szabályozott lakhatást segítő támogatás és önkormányzati segély biztosításáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységén, a Szociális és Köznevelési Osztályon keresztül gondoskodik , ~~) N Y í R E G Y H Á Z A

5 TELEFON: i FAX: E MAIL: IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az osztályon a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. V. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők. cb NyíREGYHÁZA

6 TELEFON: S8Si FAX: számú melléklet a SZOC /2014. számú előterjesztéshez REN DELET-TERVEZET NYíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../... (... ) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) ll. (7)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) "Temetési költségekre igényelt önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek sem, aki a biztosító társaságtól, illetve egyéb szervezettől hamvasztásos temetés esetén Ft-ot, koporsós temetés esetén 50. OOO Ft-ot meghaladó mértékű temetési hozzájárulást kapott." (8) "A temetési költségekre igényelt önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. A temetési költségekre igényelt önkormányzati segély összege hamvasztásos temetés esetén Ft, koporsós temetés esetén Ft. A helyben szokásos hamvasztásos legolcsóbb temetés összege Ft, a helyben szokásos koporsós legolcsóbb temetés összege Ft." (9) "Ha a (7) bekezdés szerinti hozzájárulás mértéke nem éri el hamvasztásos temetés esetén Ft-ot, koporsós temetés esetén 50. OOO Ft-ot, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti." 2. Az Ör. 21. (2) bekezdés d) és fl pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: d) lia kérelmező vagy vele egy háztartásban élő személy a kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy" f) lia családban három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak." ( ~ y) N Y R E G Y H Á Z A

7 ~.. ~~ " ~ Il.,.. ~, NYíREGYHÁZA ~. ( :~ TELEFON: i FAX: V. 3. (1) Az Ör 24. (5) bekezdés c),e) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: c) "a családban három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak, vagy" e) "a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő személy a kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy" f) "ha a kérelmező háztartásában élő gyermeke más helységben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton folytat tanulmányokat, vagy" (2) Az Ör 24. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) "Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartamára a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatására jogosult." 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. (2) Ezt a rendeletet a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Nyíregyháza, március 20. (' N Y R E G Y H Á? A

8 TELEFON: S8Si FAX: E-MAfL: INDOKOLÁS a szociális rászorultságtól függö egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez Általános Indokolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza a szociálisan rászorultak részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevétel ü k módját. A temetési költségek közötti eltérést figyelembe véve javasoljuk differenciáini a temetési költségekre tekintettel adható önkormányzati segély mértékét. A családok terheinek csökkentése céljából a temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély mértékének arányos megemelését javasoljuk. A hamvasztásos temetés esetén az önkormányzati segély mértéke a korábbi szabályozásnak megfelelő Ft, míg koporsós temetés esetén Ft összegű támogatást jelentene. Tekintettel arra, hogy az Ör. lakhatást segítő támogatásra és adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei között szerepel a "gyermek" fogalom, így szükséges pontosítani, hogya fogyasztási egységek számításánál ki tekinthető gyermeknek, kiskorúnak illetve nagykorú nak. Részletes Indokolás 1. -hoz A temetési költségekhez nyújtott önkormányzati segély összegét koporsós temetés esetén megemeltük, figyelembe véve, hogy ezen temetkezési forma nagyobb anyagi megterhelést nyújt a családok számára. 2. -hoz A rendelet 21. (3) bekezdése tartalmazza a lakhatást segítő támogatás fogyasztási egység számítására vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás szerint a háztartások nagykorú és kiskorú tagjait különbözteti meg, mely megegyezik az Szt. normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott fogyasztási egység számítással. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében, a fogyasztási egység számításakor a háztartás nagykorú és kiskorú tagjait különböztetjük meg, nem határozva meg azt, hogy mi a háztartástagok közötti viszony, tekintettel arra, hogy az Szt. nem határozza meg azt, hogy kit tekintünk kiskorúnak, így e fogalom alkalmazása tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) fogalomrendszere alkalmazandó. (~ ) N Y R E G Y H Á Z A

9 TELEFON: S8Si FAX: Ptk. 2:10. (1) bekezdése alapján kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik. Tekintettel arra, hogy az Ör. lakhatást segítő támogatásra való jogosultság feltételei között szerepel a "gyermek" fogalom, így szükséges pontosítani, hogya fogyasztási egységek számításánál ki tekinthető gyermeknek, kiskorúnak illetve nagykorúnak. 3. -hoz A rendelet 24. (5) bekezdése tartalmazza az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételeit. Tekintettel arra, hogyadósságkezelési szolgáltatás során háztartást vizsgálunk, és a jogosultsági feltételek között szerepel a "gyermek" fogalom, így szükséges pontosítani, hogy ki tekinthető gyermeknek, kiskorúnak illetve nagykorúnak. A tervezet rendelkezése az adósságcsökkentési támogatásban részesülő kérelmezők számára is lehetőséget biztosít a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatására, mellyel a leghátrányosabb helyzetben lévő szociálisan rászoruló háztartások lakhatási feltételeinek a biztosítását segítjük elő. 4. -hoz A rendelet hatályba lépéséhez szükséges rendelkezést rögzít , ~!) N Y R E G Y H Á Z A

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben