Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. ( ) Önkormányzati rendelet módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: '500 FAX: ' E MAII.! Ügyiratszám:84070/ Ügyintéző: Dr. Grósz Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. ( ) Önkormányzati rendelet módosítására...~... Dr. Kovács Ferenc polgármester I.A... 0~:9...\... Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető Az előterjesztés törvényességi véleményezését végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fő I) t f+,~...it... Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Önkormányzatának első "kamatmentes támogatásáról" szóló rendelete a 12/1991. (lv.17.) szóló a Fiatal házasok első lakáshoz jutását, juttatását elősegítő vissza nem térítendő támogatásokról szóló rendelet volt. Ezt követően több módosítás és új rendelet is elfogadásra került. A jelenleg hatályos, a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. {IlLOl.} önkormányzati rendelet elfogadására évben került sor. A rendeletet utoljára évben módosította a Közgyűlés. A módosítások során többször változtak a támogatási célok, a támogatási összeg mértéke. Az elmúlt években a rendelet alkalmazására a támogatási cél tekintetében már csak az életveszélyes épületek életveszélyelhárításához nyújtott támogatások esetében került sor. A rendelet jelenlegi módosítása többek között ezt a kialakult gyakorlatot kívánja rendeleti szinten is rendezni. A rendelet jelenlegi szabályozása értelmében a támogatás odaítélésével kapcsolatos döntéseket az Önkormányzat nevében a Polgármester előterjesztése alapján a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság hozza meg. A döntések előkészítésével és a döntések alapján a szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat a jelenlegi szervezeti és működési szabályzat szerint az Igazgatási Osztály látja el. A kamatmentes hitel törlesztő Osztály látja el. részleteinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági A közel 6000 db megkötött szerződésből augusztus 31-ig 736 db hátralékos szerződést tartunk nyilván. Az elmúlt években a hátralékok visszaszorítására hatékony és rendszeres intézkedések nem történtek, időszakosan, kampányszerűen fizetési felszólítások kerültek kiküldésre mind a Gazdasági Osztály, mind az Igazgatási Osztály jogelődei által. Az utolsó felszólítás kiküldésére februárjában került sor, melynek eredményeképpen mintegy 7 millió Ft hátralék befizetésére került sor augusztus végéig. A hatékony intézkedést akadályozta, hogya rendelet nem tartalmazott rendelkezéseket a végrehajtás módjára és eszközeire. Az Osztályon jelenleg is találhatók olyan kérelmek pl. részletfizetésre irányuló, vagy kamatcsökkentésre, kamatelengedésre irányuló kérelmek, melyek elbírálására a jogszabályi háttér hiányában nem kerülhetett eddig sor. A rendelet jelenlegi módosításával biztosítani kívánjuk a hatékony végrehajtás rendszerének kiépítését, meg kívánjuk teremteni azt az egyértelmű szabályozást, mely alapján a rendeletben érintettek feladataikat el tudják látni és lehetőséget kívánunk teremteni az Önkormányzat számára

3 3 arra, hogy bizonyos esetekben méltányosságból lehetősége hátralékos ügyfelek részére. legyen kedvezményeket biztosítani a Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni amellékelt tájékoztató tartaimát és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskeqjen. Nyíregyháza, december 6. TiszteletteI: C:_

4 4 1. sz. melléklet a 84070/ sz. előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. A jogszabály megalkotásának szükségessége A Lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. ( ) Önkormányzati rendelet módosítását a gyakorlatban a végrehajtás során felmerült problémák teszik szükségessé. II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A módosítással lehetővé válik a hátralékok hatékonyabb beszedése, társadalmi hatásai nem jelentősek. III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet módosításával, a szabályok egyértelműsítésével, az adminisztrációs terhek hosszútávon csökkennek. IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. A rendeletben meghatározott feladatok ellátáshoz a feltételek adottak. V. A rendelet környezeti és egészségi követelményei. Nincs mérhető hatás.

5 5 2. sz. melléklet a 84070/ sz. előterjesztéshez RENDELETTERVEZET NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK... /... (... ) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. ( ) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi II. törvény 26. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ6ket rendeli el: 1.. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001 ( ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 1.. (1) bekezdése helyébe a következ6 rendelkezés lép: (1) A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére lakáshelyzetük megoldásához, javításához anyagi támogatást nyújtson. 2.. Az Ör. 6. -a helyébe a következ6 rendelkezés lép: 6. A kamatmentes kölcsön és járuléka erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni, melynek költségét az önkormányzat viseli. A jelzálogjog, valamint ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének költségét a támogatásban részesülő személy viseli. 3.. Az Ör a helyébe a következő rendelkezés lép: 12.. A támogatás odaítélésével a sze rződésszegéssei, lehetetlenüléssel és a kölcsön visszafizetésének végrehajtásával kapcsolatos döntéseket a Polgármester el6terjesztése alapján a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság hozza meg.

6 6 4. Az Ör. III. fejezete a következő új címmel és ls/a -sal egészul ki: A kölcsön visszafizetésének végrehajtása 151A. (1) Az esedékessé vált kölcsön végrehajtására az Önkormányzat a polgári jog szabályai szerint intézkedik. (2) A támogatásban részesített, méltányosságból kérheti a fennálló tartozása részletekben történő megfizetését. (3) A részletfizetés engedélyezhetősége esetén, a törlesztési időt a kérelmező vagyoni és jövedelmi viszonyaira tekintettel kell megállapítani, mely nem haladhat ja meg az S éve t. (4) A támogatásban részesített, méltányosságból kérheti a fennálló kamattartozása elengedését vagy mérséklését, ha tőketartozását teljes mértékben kiegyenlftette. (5) A követelés elengedésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint van lehetőség. 5. (1) Jelen rendelet december 17. napjával lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmek és végrehajtási eljárások során is alkalmazni kell. (3) Az Ör. 2.. (6) bekezdése, 3.. (4) bekezdése, 5.. (1) bekezdése, S.. (2) bekezdés a) b) c) pontja, 9. g-a, a 10. g. (1) bekezdés d) e) pontja, 11. g (2), (3), (4) bekezdés, 17. g. 2,3,4,5,6, 7, 11 pontja hatályát veszti.

7 7 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az elmúlt időben bekövetkezett jogszabályi, gazdasági változásokra figyelemmel és a gyakorlatban felmerüit problémákra tekintettel, szükséges a rendelet módosítása. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz: A rendelet módosításával megszünik az elismerésre méltó tevékenységet végző személyek, élettársak vagy házaspárok, és az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakást vagy a szobabérlők házában vagy Albérlők Házában lakrészt leadók támogatása. A módosítást az indokolja, hogy ezen támogatási formák odaítélésére az elmúlt években egyáltalán nem volt gyakorlat, így azok fenntartása a továbbiakban nem indokolt. A 2. -hoz: A módosítást az indokolja, hogya rendeletben nem volt rögzítve, hogy a támogatás visszafizetése esetén a jelzálogjog, illetve az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból történő törlésének költsége a támogatásban részesülő személyt terheli, összhangban az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő díjakról szóló jogsza báilya I. A 3. -hoz: A módosítást az indokolja, hogya rendeletben csak a támogatás odaítélésével kapcsolatos hatáskörök voltak rögzítve. Szükséges rögzíteni ugyanakkor azt is, hogyanemteljesítés esetén is a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntése alapján van joga és kötelessége eljárni az illetékes Osztálynak. A4. -hoz: Az elmúlt időszakban komoly problémát okozott az Önkormányzat számára, hogy nem voltak a rendeletben szabályozva a szerződés nemteljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények. így például nem volt lehetőség a fizetési hajlandóságot mutatók részére méltányossági alapon kedvezmény biztosítására. A rendelet módosításával az Önkormányzat lehetőséget teremt arra, hogy az esedékessé vált kölcsön esetén a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntése alapján az Önkormányzat részletfizetési kedvezményt biztosítson. E kedvezmény vonatkozik a fennálló tőke- és kamattartozásokra is. A rendelet módosításával az Önkormányzat lehetőséget teremt arra is, hogy az esedékessé vált kölcsön tőketartozásának megfizetése esetén a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága döntése alapján az Önkormányzat a fennálló kamattartozás vonatkozásában engedményt biztosítson. Az S. -hoz A rendelet módosítását az 1. -nálleírtak rendeletben történő átvezetése indokolja.

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben